Реферати українською » Наука и техника » Механізми виявлення різних дефектів


Реферат Механізми виявлення різних дефектів

Для організації нормативно-технічного забезпечення і супроводження даними критичних елементів в різних етапах відновлення необхідно створення умов та ведення баз даних про дефектах та його положеннях, розмірах, результатах випробувань, і діагностики, проблемах відновлення, структурних схемах систем і деревах відмов тощо. Ці дані важливі як оцінки ймовірності прояви дефектів, так ретельнішого вивчення. Ведення "інформаційного паспорти" досліджуваних критичних елементів з цими про техніко-економічних показниках і операціях, виконані із елементами на попередніх періодах відновлення, дозволяють реалізувати найбільш раціональні шляхи і засоби усунення дефектів.

За підсумками аналізу інформаційного паспорти елемента щодо різноманітних періодів відновлення можна говорити: про контроль над розвитком дефекту, порівнювати виявлені дефекти з деякими еталонами їхнього ранжирування, проводити класифікаційний аналіз, приймаючи до уваги аспекти пов'язані з безотказностью і ресурсами системі. Інформаційний паспорт елементів це теж основа для вибору і побудови принципів контролю з урахуванням технічних характеристик і ступінь економічних показників.

Відсутність експлуатаційних даних, і матеріалів діагностику і контролю Демшевського не дозволяє раціонально організовувати експлуатацію систем в такий спосіб, щоб витрачати технічний ресурс якомога довше, не знижуючи у своїй рівень надійності загалом.

Проблема раціонального використання технічного ресурсу окремих елементів і агрегатів системи ставить завдання дослідження моделей і немає механізмів деградації елементів систем. Побудова моделей для моделювання розвитку дефектів різних типів щодо різноманітних типів елементів (кабелі, труби, двигуни, і т.д.) з урахуванням різних зовнішніх умов (довкілля) і обурень є актуальним.

Наголосимо також на завдання вибору методу (інструментів) чи комплексу методів неруйнуючого контролю (НК) щодо діагностики технічного стану як розписування окремих елементів, продовжує їх поєднанні з урахуванням техніко-економічних показників. Інженерна практика висуває низку вимог до, яких мають задовольняти методи, передусім, наприклад, можливість візуалізації дефектів, висока выявляемоесть дефектів, чутливість приладів, компактність і практичність устаткування. Для різних робіт застосовуються як окремі методи НК, продовжує їх комбінації (комплекти). Проте їхня спільна поєднання (наприклад, візуальний і вихретоковый) дозволяють отримати достовірну інформацію якість металовиробів, наприклад, у космосі [3].

У працях [8, 9, 10, 11] розглянуті роль і важливе місце методів НК задля забезпечення надійності і довговічності систем із високим ціною відмови, і навіть розглядаються моделі і знаходять способи комплексування різних за своїй - природі і затратам ресурсів методів НК.

Планування відновлення критичних елементів

За позитивного рішення завдань відновлення актуальними є моделі та художні засоби планування відновлення елементів систем, які враховують можливість суміщення окремих операцій ТЕ, ремонту й технологічних процесів, методи вдосконалення розкладів обслуговування з урахуванням різних критеріїв тощо. Для підготовки ТЕ критичних елементів слід також планувати забезпечення їх різноманітних ресурсами розробити і моделі витрати ресурсів з урахуванням теорії управління запасами. Важливими є завдання планування обсягів і строків проведення ТЕ, розробки оптимальних стратегій ремонтів різноманітні показниками готовності, вартості тощо. Підставою призначення тієї чи іншої виду ремонту є вироблення технологічним устаткуванням технічного ресурсу, у якому створюється загроза безпеки об'єкта.

Під час розробки таких моделей слід формувати показники критеріїв й урахувати обмеження споживання різноманітних ресурсів (чисельність фахівців, що у проведенні експлуатаційних процесів), устаткування, на неї, тимчасових обмежень На оновлення.

Розглянемо одне з завдань прийняття рішень щодо вибору засобів відновлення елементів систем.

Припустимо, що з фіксованого періоду часу Т внаслідок проведення дослідження технічного стану виділених критичних елементів і методи обробки результатів експериментів з діагностики елементів (окремих агрегатів чи систем) із застосуванням комплексу методів НК визначено можливі способи відновлення елементів і задано обмеження з техніко-економічним показниками для проведення робіт.

Означимо через Е={ej, j Є J), J={1,...,n}, (5)

 - безліч елементів (агрегатів), в яких певний період відновлення Т необхідно проводити комплекс заходів, (ТЕ різного рівня), відновлення (профілактику, заміну тощо.). Обсяги ремонтно-профи-лактмческих робіт кожному за агрегату чи зміни системи залежить від експертної інформації величину його залишкового ресурсу, інтенсивності відмов, результатів контролю систем, виділених ресурсів немає і т.д.

Реалізація відновлення працездатності елемента еj може здійснюватися різними технологічними способами

xjk Є Xj ={хj1, хj2,...,xjk* } (6)

Тоді x = (х1k1,...х1kj,...,хnkn) (7) - перелік засобів відновлення всіх критичних елементів системи.

Під час проведення робіт можуть використовуватися: різне число бригад, ремонтних органів, устаткування різних типів тощо., щодо різноманітних елементів необхідні фінансові та ресурсні витрати. Від цих витрат залежить якість і продовжити терміни проведення робіт (заміна вузла новим чи заміна (відновлення) його частину тощо.), що визначає показник ймовірності не досягнення граничного стану після відновлення.

xjk

- ЗАМІНА
- ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
- РЕЗЕРВ

Мал.1. Можливі варіанти відновлення критичних елементів систем

Определим кожному за способу відновлення xjk показники планованих ймовірностей не переходу в граничне стан рj (xjk ) і витрат ресурсів gj (xjk ) (наприклад, середнє часів відновленої елементів і систем, вартість ремонтно-профилактических робіт, трудовитрати тощо.).

Дані ресурсів заносять у таблицю у якій кожному за елемента фіксуються можливі способи відновлення.

Нехай задано обмеження bi, і Є I = [1,..., т} в кожному ресурсу для планового періоду часу Т. Тоді завдання вибору засобів відновлення елементів системи то, можливо сформульована так:

максимізувати надійність

Р(х) = П pj (xjk) --> mах, (8)

при обмеженнях на ресурси відновлення

gi (x) = SUM gij (xjk) <= bi ,і Є I

x =(x1k1 ,...xjkj ,...xnkn} Є X = П Xj (9)

Результатом вирішення даної задачі є фіксовані способи відновлення агрегатів чи технологічних систем в плановий період відновлення Т, після виконання яких надійність системи є максимальної при виділених ресурсах. Важливо, що з перебування і інтерпретації рішень необхідно досліджувати їх коректність і адекватність. Аби вирішити завдання можна використовувати алгоритми, що базуються на методі послідовного аналізу та відсівання варіантів [2,3].

Список літератури

ГетьманА.Ф., Козин Ю.Н. Неразрушающий контроль і безпека експлуатації судин і трубопроводів тиску -М.: Энергоатомиздат, 1997.--288с.

Клюєв У. У. Прилади для неруйнуючого контролю матеріалів і виробів. -М. : Машинобудування.- 1986.-488с.

Лопаткін У. І. Методи неруйнуючого контролю над кордоном// Проблеми безпеки польотів -1986 .№6. 58-65с.

Випробувальна техніка: Довідник. У 2-х кн. /Під общ. ред. Клюєва В.В. - М.: Машинобудування, 1982.

Зварювання і різка в промисловому будівництві. У 2-х т., Т.2. /Під ред. Малишева Б.Д. -3-тє вид. перераб. і доп.- М.: Стройиздат, 1989.-400с.

ГОСТ 26-2044-83. Шви стикових і кутових зварних сполук судин і апаратів, працюючих під тиском. Методика ультразвукового контролю.

Волкович В.Л., Волошин А. Ф., Заславський У. А., Ушаков І. А. Моделі і алгоритми оптимізації надійності складних систем.- Київ: Наукова Думка.-1993.-312с.

ASNT Central Certification Program (ACCP) // The American Soiciety for Nondestructive Testing, Inc. Revision 3( November, 1997)

European Standart norme, EN 473:1993, January, 1993.-36p.

Хенли Еге., Кумамото X. Надійність технічних систем і - оцінка ризику: Пер. з анг. В.С.Сыромятникова, Г.С.Деминой.-М.: Машинобудування, 1984.-528 з.

Проектування надійних супутників зв'язку / Афанасьєв В. Г., Верхотуров В.І., Заславський В.А. та інших./ під редакцією академіка М.Ф.Решетнева.-Томск: МГП "РАСКО", 1993.- 221 з.

Михалєвич B.C., Волкович В.Л. Обчислювальні методи дослідження та проектування складних систем.- М.: Наука, 1982.-286С.


Схожі реферати:

Навігація