Реферати українською » Наука и техника » Научно-Технический Прогрес (НТП)


Реферат Научно-Технический Прогрес (НТП)

Запровадження.

Науково-технічний і технологічний процес у торгівлі є вивченням механізації і автоматизації товароруху, аналіз ринку устаткування, добір, установка і раціональна експлуатація всіх видів торгово-технологічного устаткування. Вивчення грунтується на досягненнях науки, техніки і технології, світової практики вдосконалення процесу товароруху.

Актуальність питання зросла в переходити країни, до ринкових відносин і змінами, що сталися внаслідок інтеграції економіки нашої країни зі світовою економікою. Ринок торгово-технологічного устаткування став інтенсивно розвиватися з таких причин:

по-перше, завдяки розвитку внутрішньої торгівлі, і збільшення попиту устаткування;

по-друге, з допомогою припливу найпрогресивнішого устаткування з промислово розвинутих країн.

Така ситуація сприяла освіті значної частини торгово-посередницьких фірм, що закуповують повнокомплектне устаткування оптом і що реалізують його за російському ринку. Водночас вони ж надають їх технологічного проектування, включно з розробкою дизайн проектів, проведення монтажних робіт і технічного обслуговування, всі види сервісних послуг.

Торгово-технологическое устаткування, потрапляючи в торгівлю, стає суттєвою частиною матеріально-технічної бази підприємств, найважливішим прогресивним елементом торгово-технологічного процесу процесу товароруху загалом.

У створенні та вдосконаленні матеріально-технічної бази торгових підприємств з допомогою впровадження нової техніки бере участь широке коло фахівців, саме: комерсантів, товарознавців, економістів, бухгалтерів і юристів. Вони забезпечують безпосередньо чи опосередковано раціональний добір устаткування, установку, пуск в експлуатацію, оприбуткування тих матеріальних цінностей і найефективніше використання протягом усього терміну експлуатації.

Науково-технічний прогрес і в розвитку торгівлі.

Сучасне технічне забезпечення торгувати досягло такої рівня, що московський спеціаліст неспроможна не знати експлуатаційні і технічні можливості приладів, машин і устаткування, сприяють підвищення ефективності технологічних, трудових і управлінських процесів.

Під час створення нової фірми або за переобладнанні існуючої предпринимателю-специалисту необхідно уявити про технічні можливості підвищення ефективності тих чи інших технологічних процесів, управлінські рішення, вміти поступово переорієнтовуватися під ринку технічних засобів.

Інженерний персонал спеціалізованих виробничих підприємств, у яких створюються технічні засоби, добре знає технічні можливості своїх виробів, але водночас він недостатньо компетентний у створенні і технологію виконання процесів, що відбуваються на підприємствах торгівлі.

До сформування нової чи вдосконалення застосовуваного технічного кошти необхідні тактико-технічні дані (ТТД), за якими на спеціалізованому підприємстві проектують і виготовляються ці технічні засоби. ТТД включають цілу низку вимог, що висуваються до технічному засобу, наприклад, умови експлуатації, перелік операцій та послідовність їх виконання, вимоги режиму праці та т. буд.

Після проектування й виготовлення технічного кошти якість і функціональні його можливості у значною мірою визначаються закладені у нього ТТД, а повнота і обсяг їх може бути достатніми, коли ці дані складалися з урахуванням думок фахівців, які знають технологічний процес оптового чи роздрібного підприємства. Квалифицированно роботу можуть виконати фахівці, мають глибокі знання переважають у всіх виконуваних роздрібних операціях і можливостях технічних засобів (т. е. економісти, товарознавці, комерсанти, маркетологи).

Потреба таких фахівцях обумовлена і те, що на даний час відбувається корінне технічне переозброєння підприємств торгівлі, і комунального харчування.

Працівників зі спеціальним технічної підготовкою, котрі займаються лише експлуатацією устаткування, включати у штат середніх і малих фірм невигідно, доцільніше підвищити технічний рівень знань своїх фахівців.

Під час створення нової фірми або модернізації діючої необхідні також знання кон'юнктури ринку торгово-технологічного устаткування, володіння методами розрахунку ним потреби.

Аналіз тактико-технічні дані нового устаткування повинен виконуватися фахівцями, добре знайомими з сучасними досягненнями науку й техніки у галузі, знаючими технологічні процеси, що потребують механізації і автоматизації насамперед.

Високий рівень знань у фахівців фірми підвищує ефективність використання застосовуваних технічних засобів, покращує економічні показники підприємства, сприяє зростанню престижу професії. Він виявляє міру кваліфікації працівники правоохоронних і цінність його як фахівця.

Розвиток економіки, зростання громадського виробництва характеризуються передусім масштабами і темпами науково-технічного прогресу, забезпечує якісні зміни у торгово-технологическом процесі голосування та обслуговуванні, впровадженням систем машин нової генерації, одержують стала вельми поширеною у різноманітних галузях діяльності, удосконаленням форм організації праці та управління, зміною місця та ролі людини у організації торгового обслуговування.

Питанням теорії науково-технічного прогресу у економічній науці приділяється багато уваги, проте нема вичерпної ясності у його тлумаченні, у визначенні сутності його сучасного етапу.

Що й казати включає у собі поняття "науково-технічний прогрес"? Нині у економічній літературі зустрічається багато різних його визначень. Умовно їх можна підрозділити на "широкі" (з урахуванням виробничих відносин) і "вузькі" (і їх обліку).

У широкому значенні слова, науково-технічний прогрес є єдине, взаимообусловленное поступальний розвиток науку й техніки. До широкому визначенню можна вважати і таке: "Науково-технічний прогрес — це вдосконалення матеріально-технічного базису (праці людей), причому "вдосконалення" у разі означає будь-яке поступальний зміна матеріально-технічного базису, не на його тільки кількісного розширення, пропорційного збільшення кількості працівників.

Прикладом "вузьких" визначень науково-технічного прогресу може бути "Науково-технічний прогрес — многозвенный процес, до складу якого у собі фундаментальні дослідження, засновані на прикладних пошуках, конструкторські і технологічні розробки, створення зразків нової техніки, її промислового виробництва, широке впровадження техніки на підприємствах-споживачах".

Достоинство "вузьких" визначень у тому, що вони точніше розкривають суть науково-технічного прогресу, виділяючи конкретний предмет вивчення (кошти праці та реальну область їх застосування).

Становить інтерес класифікація понять науково-технічного прогресу на результативні і ресурсні. Результативна характеристика відображає виробничі мети науково-технічного прогресу, техніко-економічні результати відновлення продукції, опис технологічних процесів, предметів праці та форм осередку. Ресурсна характеристика відбиває кошти досягнення цього - фінансові, трудові, матеріально-технічні, інформаційні та інших.

Відмінною рисою науково-технічного прогресу у сучасних умовах є його комплексний характер. Науково-технічний прогрес вимагає розгортання своїх напрямів постійного створення передумов у техніці, виробництві, економіці. Так, стосовно продовольчого комплексу досягнення науково-технічного прогресу ведуть як до створення нових біологічних обсягів (рослин, тварин), до докорінним змінам в транспортуванні, зберіганні, переробки й продажу продукції. Інакше висловлюючись, йдеться про істотних, а деяких випадках і принципових змінах багатоскладової технологічному ланцюжку від поля до столу споживача. Отже, у визначенні науково-технічного прогресу в обов'язковому порядку слід підкреслити його комплексність.

Технологія, поруч із засобами і продуктами праці, належить до об'єктивних умовам праці, бо всі ці три елемента у будь-якому трудовому акті протистоять працівникові як суб'єкта праці. Основою науково-технічного прогресу не тільки нові техніка, а й нова технологія. І слід, щоб у визначеннях науково-технічного прогресу були присутні дві незалежні одне одного, мають різне зміст терміна: "техніка" і "технологія".

зважаючи на викладене, правильніше і повним, з погляду, буде таке визначення науково-технічного прогресу: науково-технічний прогрес — це безперервне вдосконалення усіх сторін громадського виробництва з урахуванням взаимообусловленного і комплексного розвитку та використання досягнень науки, техніки і технології з єдиною метою практичного розв'язання соціально-економічні проблеми суспільства.

Сучасний науково-технічний прогрес охоплює усі сторони діяльності разом й характеризується двома шляхами розвитку:

* еволюційним, які представляють собою вдосконалення мережі та раціоналізацію використання видів відомих техніки, технології, устаткування, матеріалів, джерел енергії;

* революційним — якісним переворотом в продуктивних сил і виробничих процесах, побудованим на використанні принципово нових, невідомих раніше видів енергії, матеріалів, техніки, технології,

Друге визначення набуває форми науково-технічної революції. Сучасна науково-технічна революція ~ це сукупність взаємозалежних кардинальних змін - у техніці, технології, науці, яка веде до відновлення структури продуктивних сил. Науково-технічний прогрес — ширше поняття, ніж науково-технічна революція, оскільки вона включає як створення принципово нової техніки, технології, а й вдосконалення традиційної, т. е. діючої.

Науково-технічний прогрес включає науково-технічну революцію своє особливе стан, як фазу розвитку, як зі своїх форм. Якщо наукові революції готують технічні перевороти, то останні створюють матеріальні умови і зумовлюють потреба її подальшого розвитку науки, техніки і технології.

Питання сутності науково-технічного прогресу в Целом і бізнесменів науково-технічної революції, як його конкретної, сучасної стадії завжди актуальним. У цьому необхідно виходити з, що науково-технічний прогрес веде тільки в якісних змін в продуктивних силах, а головною творчої силою залишається людина, виробник матеріальних благ. Якщо останнього часу сутністю науково-технічного прогресу було переважно створення окремих робочих машин, то сутністю сучасного науково-технічного прогресу стало передання машинам логічних функцій людини. Сутністю науково-технічного прогресу (його сучасної стадії науково-технічної революції) є зміна місця та ролі людини у трудовому процесі, передача функцій людини машині.

Науково-технічний прогрес надає дуже суттєва впливом геть підвищення темпів економічного зростання, забезпечуючи збереження енергоносіїв є й сировини, вивільнення робочої сили в, вирішення завдань шляхом поліпшення умов праці та побуту, підвищення якості споживчих товарів.

Невід'ємними умовами для якісного розвитку суспільства є:

* прискорення науково-технічного прогресу;

* відновлення управлінського і виробничого

персоналу;

* впровадження нових ресурсозберігаючих технологій;

* забезпечення високої якості продукції;

*структурна й організаційна перебудова економіки;

* зростання продуктивність праці й соціально-економічною ефективності громадського виробництва.

Нині економічне зростання у більшою мірою, що раніше, пов'язані з ефективністю виробництва. І тому необхідно якісно перетворити продуктивні сили шляхом упровадження у яких новітніх досягнень науку й техніки.

основні напрями економічного розвитку і кошти досягнення цього такі:

* ефективне використання накопиченого виробничого потенціалу, всебічна раціоналізація і збалансованість процесів відтворення в усіх галузях промисловості;

* запровадження в всі галузі економіки новітніх наукових досягнень, корінне перетворення управлінського апарату;

* активізація соціальної полі-тики, посилення ролі людського у бік впливу ефективність виробництва, шляхом упровадження набагато раціональнішій структури зайнятості, ефективне використання образовательно - кваліфікаційного потенціалу для підготовки та підвищення кваліфікації.

Величезний вплив в розвитку цих напрямів надають глобальні досягнення останніх десятиріч складують у галузі техніки.

Бурхливий розвиток науку й техніки від початку змінили як продуктивні сили, а й саме життя. Найбільші відкриття, породили електронну, лазерну, космічну техніку, кібернетику, змінюють уявлення, спосіб життя думки людей.

Однією з основних рушійних компонентів технологічної революції стали обчислювальної техніки і комп'ютеризація, Вони сприяють глибокі зміни у характері праці, підвищують його інтелектуальність і продуктивність. Рішення проблеми з допомогою комп'ютерів дозволило значно збільшити ефективність виробництва та отримати якісно "нові результати. Комп'ютеризація охопила всі галузі економіки, від початку змінила більшість технологічних процесів. Вона почала відігравати величезну роль різних виробничих, комерційних та фінансових підприємств і фірмах.

У майбутньому, на думку експертів, технологію виробництва й управління очікують революційні

Укладання.

Однією з показників оцінки матеріально-технічної бази є співвідношення між активної наукової та пасивної частинами основних фондів. Використання досягнень науково-технічного прогресу, впровадження нових технологій і техніки, электронизация, комп'ютеризація, роботизация сприяють суттєвого зміни співвідношення у структурі основних фондів на користь їх активною частиною.

У командно-адміністративній, закритою економіці частка активною частиною основних фондів не перевищувала 25—35%, т. е. переважала вартість будинків та споруд. З переходом до ринкової економіки, появою можливості використання світових досягнень науку й техніки частка активній частині основних фондів стала превалювати над пасивної й у найсучасніших великі підприємства сягає більш 80%. З іншого боку, цю частину основних фондів має тенденцію до більш частому оновленню.

Нині завдяки відкритості внутрішнього ринку України і доступу фірм досягненням світового фінансового ринку можна було придбання будь-яких видів устаткування з точки земної кулі. Обмеження зумовлюються лише фінансових можливостей замовників.

Учасниками ринку торгово-технологічного устаткування є, з одного боку, підприємства, формують пропозиції, до яких належать виробничі підприємства вітчизняних і зарубіжних фірм, торгово-посередницькі фірми та організатори ярмарків, виставок-продажів; з другого боку — підприємства, формують підходять до урахуванням потреб. До них належать численні скарги й різноманітні торгові, харчові, сервісні, туристичні, фармацевтичні та інші підприємства-споживачі.

Регулятором ринкових відносин служить ціна, від нього великою мірою залежить і кон'юнктура ринку.

Через те, що з роки початку ринкової економіки найбільше розвиток з галузей отримала торгівля, відповідно найбільш розвиненим ринком обладнання країні став ринок торгово-технологічного устаткування. Основні споживачі ринку торгово-технологічного устаткування — різні виробничі, торгові, харчові та сфери побуту і постачальники послуг.

Науково-технічний прогрес охоплює усі сторони діяльності. Сучасний рівень торгово-технологічного устаткування (ТТО) полегшує працю особи на одне різних дільницях діяльності; висуває вимоги до зростання знань, інтелекту працівників; удосконалює систему обслуговування; сприяє зростання попиту і прибутку. Матеріальні видатки придбання і обслуговування ТТО повністю окупаються.

Список літератури

Арустамов Э.А. «Устаткування підприємств торгівлі» М. 2000 р.

Арустамов Э.А., Пахомкин О.Н. «Технічне оснащення торгівлі» М. 2000 р.

Дашков Л. П., Памбухчиянц В.К. «Комерція й технологія торгівлі» М. 2000 р.

Ключников В.П., Корнєєв В.А. «Торговельне устаткування» М. 1997 р.

Схожі реферати:

Навігація