Реферати українською » Остальные рефераты » Тара і тарні операції торгувати


Реферат Тара і тарні операції торгувати

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Московський державний профессионально-педагогический коледж

Спеціальність: 0608 Група: К-461

Курсовой проект

на уроках: «Організація й технологія комерційної діяльності».

Тема: «Тара і тарні операції торгувати».

Выполнил: Іванов Василь Миколайович

                     (прізвище і ініціали студента)

Перевірила: Кухтенкова Юлія Олександрівна          _

                               (прізвище, ініціали підпис)

Захистив з оцінкою «____»

Москва 2001 р.

План:

 

1. Запровадження                                                                                                      3

2. Роль пакування й тари в торгово-технологическом процесі                   4

    2.1.Классификация і характеристика основних видів тар             4

3. Стандартизация, уніфікація тари і якість тари                               10

4. Практична частина

    4.1. Організація обороту тари торгувати                                    14

Укладання                                                                                                    16

Бібліографія                                                                                                17

 

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Я вибрав цієї теми до виконання свого курсового проекту, оскільки дана тема викликала в мене найбільше зацікавлення, ніж інші, її актуальність на сьогоднішньої день проглядалася навіть у назві. Тара (упаковка) є невід'ємний елемент будь-якого товару. У цьому курсовому проекті я постараюся найяскравіше висловити основні аспекти і проблеми, із якими стикаються підприємства у своїх нелегких трудових буднях.

2. РОЛЬ УПАКОВКИ І ТАРЫ У ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕСІ

Переміщення більшості товарів зі сфери производст ва до сфери споживання вимагає упаковки.

Упаковка — цей засіб чи комплекс коштів, до торые забезпечують захист товарів - від ушкоджень кісткової та по терь, а довкілля забруднень.

Основним елементом упаковки є тара. Вона перед ставляет собою виріб розміщувати товару. Окремі види тари беруть участь у процесі звернення як разом із товаром, а й ж без нього.

Елемент упаковки, що у комплексі з тарою чи ні неї виконує функцію упаковки, називається вспомогатель ным пакувальним засобом.

Упаковка відіграє в торгово-технологическом процесі, оскільки її застосування дозволяє:

· захистити довкілля від шкідливого впливу не яких товарів;

· захистити товари тяжіння інших товарів хороших і довкілля;

· забезпечити схоронність кількості і забезпечення якості товарів;

· спростити виконання навантажувально-розвантажувальних операцій;

· змогли ефективно використати транспортні засоби при пе ревозках вантажів;

· спростити кількісний облік товарів;

· змогли ефективно використати ємність складських приміщень;

· донести комерційну інформацію до споживача това ра.

Отже, застосування упаковки багато в чому сприяє раціональної організації процесу товарного обраще ния, тобто транспортування, збереження і продажу това рів.

Процес роздрібного продажу помітно пришвидшується, якщо запропоновані покупцю товари упаковані в дрібну, соот ветствующую запитам споживачів, тару. У цьому возрас тане продуктивності праці працівників торгівлі, повы шается рівень соціальної культури торгового обслуговування, улучша ются показники роботи торгового підприємства.

Тара, застосована торгівлі, має відповідати ряду вимог (економічним, технічним, санітарно-гігієнічним, естетичним).

Вона має бути недорогий у виготовленні. При перевіз ках товарів хороших і пустої тари забезпечити економію коштів можна шляхом застосування портативної тари, і навіть тари, яка має низьким коефіцієнтом власної маси (від носіння маси обсягу).

Обов'язковою є відповідність матеріалу, з яких виготовлено тара, фізико-хімічним властивостями помещаемых у ній товарів. Конструкція тари мусить бути ін іншої і бути гарантією схоронності товарів під час перевезення та збереженні.

Необхідно, щоб тара відповідала естетичним потрібно стям людини. Вона має гармонійно поєднуватися з товаром, впливати на покупця, стимулюючи його прийняти рішення про по купке.

2.1. класифікація і характеристика основних видів тари

Для упаковки товарів використовується різноманітна тар. Це пов'язано з фізико-хімічними властивостями товарів, також застосуванням різних пакувальних матеріалів (т є матеріалів, у тому числі виготовляється тара й упаковки)!

Классифицируют тару за такими основним ознаками:

   функції у процесі товарного звернення;

   кратність використання;

приналежність;

   призначення;

   метод виготовлення;

   конструктивні особливості;

   міцність;

   опірність зовнішніх впливів;

   матеріал виготовлення.

По виконуваних у процесі товарного звернення функ циям тару поділяють на транспортну, споживчу і тару-оборудование.

Транспортна тара застосовується для транспорти рования і збереження товарів. Вона самостійну транспортну одиницю.

Споживча тара надходить до споживача з товаром і виконує функцію транспортної тари. До неї відносяться флакони, пляшки, банки, туби, склянки, паке ти, коробки тощо. п. Ціна на них входить у ціну товару і оплачується кінцевим покупцем. До споживчої тарі пред'являються підвищені естетичні вимоги, вона повинна переважно привертати пильну увагу покупця, і навіть утримувати інформацію про изготовителе, кількості, споживчих властивості і правилах використання товару, створювати това ру рекламу.

Разновидностями споживчої тари є пода рочная і порціонна. Художественно-конструкторское ис полнение подарункової тари підкреслює призначення товару як подарунка чи сувеніра. Порционная тара забезпечує використання розміщеного у ній товару заданими доза ми. Разовая порціонна тара, товар у якій зафіксований у певному становищі, яке вилучення відбувається продавливанием чи розривом, називається контурній.

Тара-оборудование є виріб, призначене для вкладання, транспортування, вре менного збереження і продажу потім із нього товарів.

Залежно від кратності використання тара ділиться на разову, возвратную і многооборотную.

Разовая тара варта однократного ис користування за поставок товарів. До неї належить біль шинство видів споживчої тари, і навіть підлягаючий утилізації після використання транспортна тара.

Возвратной є тара, колишня у вживанні, використовувана повторно.

Многооборотная тара варта багаторазового її використання за поставках товарів, тому, зазвичай, підлягає обов'язковому поверненню постачальнику.

Залежно від приналежності слід розрізняти тару загального користування і інвентарну. Инвентарной є многооборотная тара, що належить конкретному предпри ятию і підлягаючий поверненню цього підприємства.

За призначенням тару ділять на універсальну, при меняемую для затаривания різних товарів, і специа лизированную — лише певних товарів.

За методами виготовлення розрізняють бондарную, клееную, штамповану, литу, зварену і той тару.

По конструктивним особливостям тару поділяють на неразборную, розбірну, складну, разборно-складную, за криту, відкриту, і навіть штабелируемую.

Неразборная тара складається з нерозбірні непід вижно з'єднаних частин.

Конструкція розбірної тари дозволяє розібрати в частини і знову зібрати, з'єднавши сочленяю щиеся елементи.

Конструкція і їхні властивості складаний тари дозволяють скласти її без порушення зчленування елементів і знову надати тарі початкову форму.

Разборно-складная тара поєднує у собі конст руктивные особливості розбірної і складаний тари.

Якщо конструкція тари передбачає застосування кришки чи іншого затвора, така тара називається закритою. Тара, застосовуваний без кришки чи іншого виду затвора, належить до відкритої.

Штабелируемой називається тара, конструкція й поліпшуючи властивості якої дозволяють вкладати їх у стійкий штабель.        

За рівнем міцності тара буває жорсткої (дерев'яні і полімерні ящики, бочки), полужесткой (картонні ящики, полімерні туби), м'якої (мішки, пакети), і навіть тендітній (різні види скляній тари).

Залежно від опірності зовнішніх впливів тара буває шалі-, свето-, жиро-, газо-, паро- і влагонепро ницаемой.

По матеріалу виготовлення тару поділяють на дере вянную, картонну, паперову, текстильну, металеву, скляну, керамічну, полімерну і комбинирован ную.

Дерев'яна тара отримала найбільше распро странение у спілкуванні. Жорстка, здатна витримувати механічне вплив, вона добре захищає товари при транспортуванні. Проте дерев'яна тара має высо кім коефіцієнтом власної маси, що підвищує вартість перевезення у ній товарів. До цій групі тари отно сят ящики, бочки і кошика.

Шухляди є транспортну тару, корпус до торою освічений прямокутним дном, двома торцовыми і бічними стінками, з кришкою чи ні неї. Вони бувають до щатые (одержані із пиломатеріалів заданих разме рів), тонкостінні дощаті (з тонких, завтовшки трохи більше 10 мм, дощечок), фанерні (з фанери з планками з пило матеріалів), деревоволокнисті (з древесноволокнистой плити з планками з пиломатеріалів) і комбіновані.

З іншого боку, дерев'яні ящики розрізняють:

за призначенням (універсальні й окремі спеціалізовані, наприклад, фанерні ящики для чаю);

за конструкцією (разборно-складные і нерозбірні);

за способом сполуки деталей (щільні і ґратчасті);

з вигляду кріплення деталей (дротовими скобами, гвоз дями та інших.);

за величиною (встановлюються стандартами, з га баритных ж розмірів та маси упаковываемого вантажу, яка може становити 20000 кг) та інших ознаками.

Різновидом дерев'яних ящиків є лотки, які становлять ящик, висота якого перевищує 110мм.

Дерев'яні бочки, як і ящики, ставляться до транспортної тарі. Корпус бочки має циліндричну чи параболиче скую форму. Він з стягнутих металевими чи де ревянными обручами клепок (спеціально опрацьованих дета лей), їхнім виокремленням остов. На поверхні остова є уторный паз — поглиблення за довжиною окружності, призначене для вставки дна. У місці дотикання корів пуса бочки з дном розташовується уторный обруч, у частині бочки, має найбільший діаметр — пуковый, а ме чекаю ними — шийний.

Клепки бочок можуть бути виготовлені з пиленой чи коло-j тієї деревини чи багатошарового шпони (для фанерно-штампованных бочок).

Залежно від призначення дерев'яні бочки ділять на сухотарные і заплавні. Сухотарные бочки предна значены для збереження і перевезення сухих молочних продук тов, яєчного порошку, охолодженою риби, сухий фарби та інших. У заплавні бочки затаривают тузлучные продукти, плодоовочеві продукти з розсолом, пиво, вина, соки і дру гие рідкі продукти, і навіть харчові жири, заморожений ные свої плоди й ягоди тощо. п. У цих бочках зазвичай высверлива ют одне або двоє наливних отвори, які закупорюють пробками.

Місткість бочок може бути різною. Наприклад, боч кі для коньяку, вин, соків і морсів мають місткість від 50 до 600 дм3, для пива — 50 і 100 дм3. Більшість інших товарів виготовляють дерев'яні бочки вместимо стью від 5 до 250 дм3.

Поруч із бочками для затаривания сипучих і пастообраз ных товарів застосовують барабани — транспортну тару з. корпусом циліндричною форми, без обручів, із пласким] дном і кришкою. Їх виготовляються з фанери чи деревини й використовують для збереження і перевезення вантажів масою до; 200 кг.

Однією з різновидів дерев'яної тари є корів зины. Вони бувають прутяные і драночные. Використовують їх задля збору, збереження і перевезення ягід, плодів, овочів, і навіть риби та інших продовольчих товарів.

Картонна тара широко застосовується для упаков кі багатьох продовольчих і непродовольчих това рів. Вона має невеличкий удільної масою стосовно затариваемой продукції. Виготовляють таку тару пресованого, литого чи склеєного картону, для якого використовують деревину і його відходи, целюлозу макулатуру.

Найпоширенішим виглядом транспортної картонної тари є ящики. Їх виготовляються з незбираного аркуша плоского чи гофрованого картону, зшитого дротовими скобами чи сталевої стрічкою. Дно і кришка ящика утворюються чотирма клапанами, стики яких за клеивают паперової клейкою стрічкою. Картонні ящики справи ют складними, що спрощує процес їх збереження і транс портирования в порожньому вигляді.

Споживча картонна тара — це коробки і пачки. Коробки мають різноманітну форму, пласке дно, а закриваються вони клапанами чи кришкою (знімною чи шарнірі). Пачка закривається клапанами, та її корпус має форму паралелепіпеда.

Паперова тара застосовується для затаривания сы пучих і штучних товарів. До неї належать мішки і пакети.

Мешки виготовляють двох типів: із відкритою чи закры тієї клапаном горловиною. Для їх виробництва використовують мешочную папір, яка то, можливо багатошарової, лами нированной поліетиленом чи просякнутої спеціальними складами.

Пакети бувають двох типів: одинарні і з внутрішнім пакетом-вкладышем. Для виробництва зовнішніх і одинар ных пакетів використовують папір з полімерним покриттям, мешочную папір, і навіть спеціальну папір для упаковки продуктів на автоматах. Внутрішні пакети виготовляються з пергаменту чи парафинированной папери. Паперові па кети склеюють, а й у пакетів з комбінованих материа вилов шви зварні.

Текстильная тара — це паковочные тканини і тка невые мішки.

Паковочные тканини (бавовняні, лляні, льноджуто-кенафные) служать для упаковки як рулонів, стосів, тюків килимових виробів, тканин та інших товарів.

Тканевые мішки виготовляють із лляних, полульняных, льноджуто-кенафных та інших мешочных тканин. За призначенням вони діляться на продуктові мішки (для упаковки борошна, кру пы та інших сипучих продуктів) і мішки для цукру. Выпус кают мішки звичайною гніздувальною і підвищеної міцності. Місткість їх найчастіше дорівнює 50 чи 100 кг, але, можливо і той.

Металлическая тара застосовується для затарива ния, транспортування і збереження рідких, летючих, вогні небезпечних та інших товарів, які мають специфічними властивостями. Сюди відносять бочки, барабани, фляги, каністри і балони (зокрема аерозольні). Їх виготовляються з листової сталі, жерсті, алюмінію.

Для фасування харчових нестерилизуемых продуктів (чай, кави, печиво тощо. п.) призначені бляшані банки з кришкою, а консервируемой продукції — банки для консервів. До тарі, настановленим продуктів харчування, пред'являються підвищені санітарно-гігієнічні вимоги. Так, внутрішню поверхню банок для консервів покривають спеціальними лаками чи емалями, які перешкоджають взаємодії вмісту тари з ме таллом.

Скляна тара служить для упаковки рідких продовольчих (соки, алкогольні і безалкогольні напої та інших.) і непродовольчих (парфюмерно-косметичні вироби, кошти побутової хімії та інших.) товарів. До неї відносяться балони (бутля), пляшки, банки і флакони різної форми і ємності, одержані із безбарвного чи пофарбованого скла.

Через тендітності скляну тару транспортують або у спеціальних полімерних ящиках з гніздами, або у ящиках, заповнених прокладочными матеріалами (стружкою, карто ном тощо. п.).

Керамічна тара,   зазвичай, значно збільшує вартість товару, тому найчастіше застосовують у ролі подарункової тари для упаковки чаю, лікеро-горілчаних виробів і парфумерії.

Полімерна тара знаходить усе ширше застосовуються, оскільки має невеличкий удільної масою, високої механічної міцністю, низькою влагопроницаемостью.

Застосування поліетиленової і поліпропіленової плівки різної товщини дозволяє собі з допомогою вакуумно-упаковочного устаткування герметично упаковувати харчові про дукты, значно збільшуючи термін їхньої зберігання.

Тара, виготовлена в різний спосіб з полиэтиле на, поліпропілену, полістиролу, полівінілхлориду і пенополистирола (пінопласту), дозволяє замінити деякі ві ды тари з деяких інших матеріалів. Наприклад, полімерну тару можна використовувати замість дерев'яних ящиків і бочок, тканинних мішків, скляних пляшок і флаконів, бумаж ных мішків і пакетів. Але така заміна який завжди можлива, зокрема, через негативного на репетування ганизм людини сполук, які виникають при взаимодей

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація