Реферати українською » Остальные рефераты » Бюджетна політика в Росії 2000 року


Реферат Бюджетна політика в Росії 2000 року

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти РФ

Омський державний університет

Факультет міжнародного бізнесу

Кафедра теорії ринку України і маркетингу


Курсова робота


«Бюджетна політика в Росії 2000 року».


Виконала:


Керівник: Ісаєва Є. У. , Чухломина І. У.


Омськ 2000

Оглавление:

Курсова робота 1

Омськ 2000 2

Оглавление: 3

Запровадження. 4

Глава 1. Бюджетна система Російської Федерації. 6

1.1 Бюджет: рівні, класифікації, принципи. 6

1.2 Бюджетний процес у РФ. 7

1.3 Виконання бюджетів. 8

Глава 2. Бюджетна політика – теоретичні основи. 10

2.1 Бюджетна політика: засадничі поняття. 10

2.2 Збалансованість бюджетів. 10

2.3 Витрати держави. 11

2.4 Доходи держави. 13

2.5 Мультипликатор державних витрат. 15

2.6 Бюджетна політика під час економічного циклу. 16

2.7 Вбудовані стабілізатори. 17

2.8 Проблеми часу й політичні проблеми. Ефект витіснення. 17

2.9 Бюджетна політика у відкритій економіці. 18

Глава 3. Бюджетна політика в Росії 2000 року. 19

3.1 Основні мети бюджетної політики на 2000 рік. 19

3.2 Виконання федерального бюджету першому півріччі 2000 року порівняно з періодами. 19

3.3 Макроекономічна ситуація у Росії у I півріччі 2000 року. 25

Укладання. 27

Список літератури. 28

Запровадження.

До 30х років ХХ століття суть державної політики полягала в проведенню політики бездефіцитного державного бюджету. Проте й тоді «Великої депресії», яка була і в Америці в 1929-1933 рр., уявлення у тому, що дії уряду у сфері бюджетної політики може мати важливе стабілізуюче вплив на економіку, стало набувати дедалі ширше визнання. І далі, Кейнс Дж. М. довів, що маніпулювання державними витратами та статками і створення дефіциту державного бюджету за певних макроекономічних передумови то, можливо благом для економіки.


З того часу уславили чимало держав використовували бюджетну політику для виходу з кризи або для боротьби з інфляцією. І теорія Кейнса себе цілком підтвердила: бюджетна політика – це ефективний метод за умови правильного застосуванні.

Оскільки Росія перебуває у нестабільному стані протягом майже 9 років, то логічно припустити, що Уряд Російської Федерації як і використовує бюджетну політику для виходу вітчизняної економіки з кризи. Після багатьох спадів, пережитих цей час, схоже, що 2000 року року економічна ситуація початку стабілізуватися. І, коли бачиш макроекономічні показники у першій половині цього року, провідні економісти оптимістично кажуть, у Росії, нарешті, розпочалося зростання.

У такій ситуації дуже корисний представляється вивчення бюджетної політики 2000 року у Росії і близько розуміння того, які заходи сприяли поліпшенню економічної обстановки. Однак ж порівняння заходів бюджетної політики 2000 року з заходами попередніх років.

Тому метою своєї курсової роботи Я бачу вивчення теоретичної боку бюджету, і далі вивчення фактичної ситуації у в Росії 2000 року. Завдання до виконання мети будуть такі: вивчення інструментів бюджетної політики, їх застосування теоретично і аналіз фактичних даних для в Росії 2000 року, вивчення бюджетного процесу у Росії, вивчення теорії виконання бюджетів, і даних із Росії за 6 місяців 2000 року. Однак ж порівняння основних напрямів бюджетної політики 2000 року з основними напрямками бюджетної політики попередніх періодів.

Для написання курсової роботи я постаралася використовувати різні джерела літератури: федеральні закони про федеральному бюджеті за різні роки, бюджетний кодекс, аналітичні і теоретичні статті економістів із різних журналів і газет, навчальні посібники з макроекономіці. Отже, у роботі я використовую дані і суто теоретичні, і що носять характер «що слід робити», «чого слід» і «що робимо».

Статистична база для моєї роботи також було зібрано в аналітичних статтях й, звісно, законів про бюджет.

Глава 1. Бюджетна система Російської Федерації.

1.1 Бюджет: рівні, класифікації, принципи.

Державного бюджету, як основна складова бюджетною системою – це підлягаючий перерозподілу частина національного доходу; бюджет організований вигляді балансу прибутків і витрат за звітний період.1 Дане визначення пропонує одна з навчальних посібників. Бюджетного кодексу РФ пропонує таке визначення бюджету: бюджет – це форма освіти і витрати коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань та зняття функцій держави й місцевого самоврядування.

Бюджетну систему країни (регіону) прийнято підрозділяти на рівні. Це з суттєвими відмінностями між органами влади, яким відповідають ці рівні. Адміністративно-територіальний пристрій країни передбачає підпорядкованість одних органів влади іншим державам і різну міру їх самостійності в бюджетно-фінансової сфері.

Бюджетна система Російської Федерації складається з бюджетів трьох рівнів: перший рівень – федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; другий – бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; третій рівень – місцевих бюджетів. Бюджети першого рівня розробляються та затверджуються у вигляді федеральних законів, бюджети другого рівня розробляються та затверджуються у вигляді законів суб'єктів Російської Федерації, бюджети третього рівня розробляються та затверджуються у вигляді правових актів представницьких органів місцевого самоврядування. Річний бюджет складається однією фінансовий рік, що відповідає календарному року і з початку по 31 грудня . Федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ і місцевих бюджетів становлять консолідований бюджет РФ.


Бюджетна класифікація РФ є угрупованням прибутків і витрат бюджетів всіх рівнів, і навіть джерела фінансування дефіцитів бюджетів. Вона містить у собі: класифікацію доходів бюджетів РФ, функціональну класифікацію витрат бюджетів РФ, економічну класифікацію витрат бюджетів РФ, класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів РФ, класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету, класифікацію видів державних внутрішніх боргів бюджетів РФ, класифікацію видів зовнішнього боргу РФ і запровадження державних зовнішніх активів РФ, відомчу класифікацію витрат федерального бюджету.1

З іншого боку, є певні принципи, у яких заснована бюджетну систему РФ: принцип єдності бюджетною системою РФ, принцип розмежування прибутків і витрат між рівнем бюджетною системою РФ, принцип самостійності бюджетів, принцип повноти відображення прибутків і витрат бюджетів, принцип збалансованості бюджету, принцип ефективності і ощадливості використання бюджетних коштів, принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів, принцип гласності, принцип достовірності бюджету, принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів.2


1.2 Бюджетний процес у РФ.

Учасниками бюджетного процесу є: Президент РФ; органи законодавчої (представницької) влади; органи виконавчої; органи грошово-кредитного регулювання; органи державного устрою і муніципального фінансового контролю; державні позабюджетні фонди; головні розпорядники і розпорядники бюджетних коштів.

Составлению проектів бюджетів передують розробка прогнозів соціально-економічного розвитку РФ, і навіть підготовка зведених фінансових балансів, виходячи з яких органи виконавчої здійснюють розробку проектів бюджетів. До даними, необхідним складання проектів бюджетів, ставляться інформацію про: чинному податкове законодавство; нормативи відрахувань від власних і регулюючих доходів бюджетів інших рівнів бюджетною системою РФ; гаданих обсягах фінансову допомогу, наданої з бюджетів інших рівнів бюджетною системою РФ; видах та обсяги витрат, переданих з однієї рівня бюджетною системою РФ в інший; нормативи на неї про надання державних чи муніципальних послуг; нормативи мінімальної бюджетної заможності.

Натомість, упорядкування бюджету полягає в: Бюджетному посланні Президента РФ; прогнозі соціально-економічного розвитку відповідної території чергове фінансовий рік; основних напрямах бюджетній і податковій політики відповідної території чергове фінансовий рік; прогнозі зведеного фінансового балансу за відповідною території чергове фінансовий рік; плані розвитку державного чи муніципального сектору економіки відповідної території чергове фінансовий рік.

Прогноз соціально-економічного розвитку території розробляється з урахуванням даних соціально-економічного розвитку території в останній звітний період, прогнозу соціально-економічного розвитку території остаточно базового року й тенденції розвитку соціальної сфери на запланований фінансовий рік і передує складання проекту. Його зміна під час упорядкування й розгляду проекту тягне зміну основних характеристик проекту. Основними макроекономічними показниками упорядкування проекту є: обсяг валового внутрішнього продукту чергове фінансовий рік і темпи зростання ВВП черговому фінансовому році; рівень інфляції (темпи зростання цін) (грудень нинішнього року до грудня цього року).

Задля більшої необхідного ступеня конфіденційності розгляду окремих розділів і підрозділів витрат федерального бюджету та взагалі джерела фінансування дефіциту федерального бюджету ДД стверджує персональний склад робочих груп, члени яких відповідають збереження державних таємниць відповідно до законодавством РФ.

Федеральний закону про федеральному бюджеті чергове фінансовий рік не набирає чинності на початок чергового фінансового року неприйняття ДД проекту зазначеного закону до 1 грудня цього року, соціальній та разі невступання з зазначеного закону з інших причин до 1 січня чергового року. У разі ДД може взяти федеральний закону про фінансуванні витрат з федерального бюджету 1 кварталі чергового фінансового року. І тут федеральні органи виконавчої виробляють витрачання коштів федерального бюджету відповідність до зазначеним законом.


1.3 Виконання бюджетів.

Виконання бюджетів всіх рівнів бюджетною системою РФ здійснюється уповноваженими виконавчими органами з урахуванням бюджетного розпису. На органи виконавчої покладаються організація виконання й виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів, і бюджетними коштами. Принцип єдності каси передбачає зарахування усіх отриманих доходів населення і надходжень з джерел фінансування дефіциту бюджету на єдиний рахунок бюджету та взагалі здійснення усіх передбачених витрат з єдиного рахунки бюджету.

Виконання бюджетів з доходів передбачає: перерахування і зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; розподіл відповідно до затвердженим бюджетом регулюючих податків; повернення зайве сплачених сум доходів; облік доходів бюджету та взагалі складання звітності про доходи відповідного бюджету.

Якщо у процесі виконання бюджету відбувається зниження обсягу надходжень доходів бюджету, що зумовлює неповного проти затвердженим бюджетом фінансуванню витрат лише на 10 відсотків можливо ухвалення рішення про майбутнє запровадження режиму скорочення видатків бюджету. Якщо ж скорочення видатків бюджету відбувається понад 10 відсотків, то орган виконавчої представляє представницькому органу закону внесення змін і доповнень до закону про бюджет1.

Доходи, фактично отримані у виконанні бюджету понад затверджених законом про бюджет, направляються органом, виконуючим бюджет, зменшення розміру дефіциту бюджету та взагалі виплати, сокращающие боргові зобов'язання бюджету, без внесення зміни й доповнення до закону про бюджет. У разі потреби направити додаткові доходи з метою, або у випадку перевищення очікуваних доходів над затвердженими понад 10 відсотків, фінансування видатків бюджету здійснюється після внесення зміни й доповнення до закону про бюджет.

Звітність про виконання бюджету то, можливо оперативної, щоквартальною, піврічної і обсяг річного. Збір, звід, впорядкування і уявлення звітності про виконання бюджету здійснюються уповноваженим виконавчим органом. У установленому порядку уповноважений виконавчий орган представляє щоквартальні, піврічної і обсяг річного звіти про виконання бюджету до представницького органу і відповідні контрольний орган, а також у Федеральне казначейство. Річний звіт про виконання бюджету підлягає утвердженню представницьким органом.

Глава 2. Бюджетна політика – теоретичні основи.

2.1 Бюджетна політика: засадничі поняття.

Бюджетна політика – цей вплив на сукупний підходять до допомогою системи державних замовлень, оподаткування нафтопереробки і трансфертних платежів.

Бюджетний надлишок BS – перевищення доходів бюджету її видатками. Доходи бюджету формуються з допомогою податківTA, а витрати є закупівлі товарів та послуг і трансфертні виплати G +TR:

BS = TA – G – TR

Позитивний бюджетний надлишок називається бюджетним профіцитом, негативний – бюджетним дефіцитом.

Якщо прийняти це до уваги, що TA = tY, де t – ставка податків,Y – рівень доходу, одержимо таке рівняння BS = tYGTR. Звідси видно, що бюджетний надлишок залежить від ставки податків, обсягу державної закупівлі, розміру трансфертів і від усіх чинників, змінюють рівень доходу.

Тож у періоди економічного спаду, коли відбувається зниження податкових надходжень і, зазвичай, збільшення трансфертних виплат, загострюються проблеми дефіциту бюджету.

Джерелами фінансування дефіциту федерального бюджету РФ є:

Внутрішні джерела наступних видів: кредити, отримані РФ від кредитних організацій валюті РФ; державні позики, здійснювані шляхом випуску цінних паперів від імені РФ; бюджетні позички, одержані від бюджетів інших рівнів;

Зовнішні джерела наступних видів: державні позики, здійснювані в іноземній валюті шляхом випуску цінних паперів від імені РФ; кредити урядів інших держав, банків та фірм, міжнародних організацій, надані в іноземній валюті.

2.2 Збалансованість бюджетів.

Теоретично державні витрати й доходи би мало бути рівні. Але, оскільки, вони представляють різні сторони діяльності держави, залежить від різних чинників, вирішують різні завдання, по-різному впливають на ЧНП, доходи громадян та зайнятість, якісно характеризують різні відносини, то, на практиці усе це викликає певний дисбаланс. Тож у реальності доходи і держави можуть і нерівні. Причому, відмінність між сумою державних доходів населення і державних витрат використовують у ролі інструмента бюджетної політики, тобто. може стабілізувати або стимулювати країни. Між витратами та доходами держави немає тісній взаємозалежності, оскільки де вони пов'язані з купівлею-продажем тих послуг, здійснені держава. Для фірми взаємозумовленість прибутків і витрат цілком очевидна. Вона набуває ресурси, робить із них будь-які блага, продає їх і зароблені гроші набуває матеріальні ресурси, щоб почати цикл наново. У цьому та експлуатаційні витрати, й доходи фірми збільшують ВВП і і зайнятість. Для діяльності держави дана залежність не характерна. Громадські блага, що їх виготовляє держава, не опосредованы грошима. Податки безпосередньо зменшують доходи і доходи випускати продукцію, підвищують ціни. І лише державні витрати збільшують випускати продукцію, зайнятості й суспільстві доходи.

Бюджет зазвичай сприймається як закон, оскільки незначні коливання як у державних витратах можуть спричинить дестабілізації економіки загалом через мультиплікатор державних витрат, порушуючи визначеність в господарську діяльність економічних агентів. Дестабілізація економіки, порушення визначеності його розвитку позбавляє і держави, та знайти економічних агентів майбутнього. За цих умов першому плані виходять не довгострокові завдання економічного розвитку, а короткострокові (себто виживання), тому треба сказати, що практику нанесення реструктуризації бюджету середині чергового фінансового року означає відсутність стратегічних партнерів і довгострокових

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація