Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз фінансово-господарську діяльність АТ «Прогрес»


Реферат Аналіз фінансово-господарську діяльність АТ «Прогрес»

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Кемеровский державний університет

Економічний факультет

Кафедра фінансів України й кредиту

Курсова робота

з дисципліни «Економічний аналіз» на задану тему:

АНАЛІЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ПРОГРЕС»

Виконавець:

студентка групи  ФК – 21, 2ВО

заочний відділ

Науковий керівник:

Дата реєстрації

контрольної роботи

деканатом_____________ Дата допуску до захисту_________

кафедрою______________

Кемерово, 2003

Зміст

I. Аналіз фінансового состояния……………………………………………….3

II. Аналіз фінансових результатів предприятия………………………...……24

III. Оцінка ділової активности……………………………………..……………30

Додаток 1. Бухгалтерський баланс, Форма № 1………………………………..34

Додаток 2. Звіт прибутки і збитках, Форма № 2………………………..37

Додаток 3. Звіт про рух коштів, Форма № 4…………...…38

Додаток 4. Додаток до бухгалтерського балансу, Форма № 5………...….39

Список використаної литературы………………………………………………..40

I. Аналіз фінансового становища

            Фінансове становище характеризується системою показників, що відбивають стан капіталу процесі її кругообігу і можливість суб'єкта господарювання фінансувати своєї діяльності фіксований час.

Фінансове становище то, можливо стійким, хистким і кризовим.

            Фінансове становище характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і втратити фінансове сталістю.

          Здатність підприємства своєчасно виробляти платежі, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі, підтримувати свою платоспроможність в несприятливих обставин свідчить про його усталеному фінансовий стан.

            Головна мета фінансової складової діяльності зводиться лише до стратегічної завданню – до підвищення активів підприємства. І тому він повинен постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, і навіть оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

1.

 

Для оцінки ліквідності і платоспроможності в короткостроковій перспективі розраховуються такі показники (див. таблицю 1):

Таблиця 1

Динаміка показників, використовуваних

з оцінки платоспроможності1

Показник На початку року У найгіршому разі року
1 2 3
1. Коефіцієнт загальної поточної ліквідності 1,439 1,386
2. Коефіцієнт проміжної (критичної) ліквідності 0,518 0,511
3. Коефіцієнт термінової ліквідності 0,416 0,560
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,174 0,060
5. Співвідношення поточних активів та проведення короткострокових поточних пасивів (перевищення «+», непокрытие «-» ) 8440 6800

 

Додаток до таблиці 1

Показники складу поточних активів, використовувані

з метою оцінки платоспроможності

тыс.руб

Показник На початку року У найгіршому разі року
1 2 3

Поточні активи – всього

У тому числі:

26740 24400
Неликвидные у складі запасів сировини, матеріалів 200 600
Незавершене виробництво з знятої із виробництва продукції 20 20
Готовая продукція, не яка має попит 40 80
ПДВ, які стосуються неликвидам 40 120
Дебіторська заборгованість, визнана сумнівною 300 2060

Примітка до додатку: Поточні активи = Оборотні активи – Незавершене виробництво, тобто.

На початку року ТА = 27900 - 260 = 27640

У найгіршому разі року ТА = 24900 – 500 = 24400

 

Коефіцієнт загальної поточної ліквідності – ставлення всього комплексу оборотних активів, включаючи запаси й незавершене виробництво, до спільної сумі короткострокових зобов'язань. Він показує ступінь, у якій оборотні активи покривають оборотні пасиви.

К.тл= Поточні активы/Краткосрочные зобов'язання =

=(Оборотні активи – Витрати майбутніх періодів) /

(Короткострокові зобов'язання – Доходи майбутніх періодів – Резерви майбутніх витрат і платежів)

На початку року К.тл = (27900 - 260) / 19200 = 1,439

У найгіршому разі року К.тл = (24900 - 500) / 17600 = 1,386

Чим більший величина цього коефіцієнта, тим більша впевненість кредиторів, що борги буде погашено.

            Нормальним вважається значення коефіцієнта, однакову 1-2. У нашому випадку, розрахований коефіцієнт загальної поточної ліквідності задовольняє зазначеним вимогам, але намітилася тенденція для її зниженню, тобто. зросла можливість, що це підприємство зможе погасити свої борги.

                                   

Коефіцієнт проміжної (критичної) ліквідності - відбиває платіжні можливості підприємства для своєчасного та швидкого погашення дебіторську заборгованість.

Кпл= (Поточні активи – Запаси - ПДВ, які стосуються неликвидам - Дебіторська заборгованість, визнана сумнівною ) / Короткострокові зобов'язання;

На початку року К.пл = (27640 – 17360 – 40 – 300) / 19200 = 9940 / 19200 = 0,518

У найгіршому разі року К.пл = (24400 – 13200 – 120 - 2060) / 17600 = 9020 / 17600 = 0,511

Нормальне значення коефіцієнта більше одиниці, а нашому випадку його величина значно нижчі від нормативного рівня життя та на початку, і наприкінці року, тобто. АТ «Прогрес» зможе швидко й вчасно погасити свою дебіторської заборгованості, їй немає вистачить власних коштів.

Коефіцієнт термінової ліквідності – ставлення коштів, короткострокових фінансових вливань та короткотерміновою дебіторську заборгованість, платежі через яку очікують найближчі 12 місяців після звітної дати, від суми короткострокових фінансових зобов'язань. Задовольняє зазвичай співвідношення 0,7-1. Якщо у складі оборотних активів значну частину займають кошти й їх еквівалентами (цінних паперів), це співвідношення то, можливо меншим. У прикладі:

На початку року К.сл= (3050 + 300 + 4630) / 19200 = 0,416

У найгіршому разі року К.сл= (750 + 300 + 8810) / 17600 = 0,560

Отримані значення цього коефіцієнта свідчать, що й величина не задовольняє нормативному значенням, хоч до складу оборотних активів початку року необхідно близько 50% становлять абсолютно ліквідні активи, проте наприкінці року кошти й їх еквівалентами (цінних паперів) займають незначну частку у загальній сумі ліквідних активів, ще, значно зросла дебіторська заборгованість, що свідчить про погіршенні ліквідності АТ «Прогрес» до кінця аналізованого періоду.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – визначається ставленням коштів та проведення короткострокових фінансових вливань до всієї сумі короткострокових боргів підприємства (норма: 0,2-0,5). Він показує, яка частина короткострокових зобов'язань то, можливо погашена з допомогою наявної готівки. Що його величина, то більше вписувалося гарантія погашення.

На початку року К.ал= (3050 + 300) / 19200 = 3 350 / 19200 = 0,174

У найгіршому разі року К.ал= (750 + 300) / 17600 = 1 050 / 17600 = 0,060

У нашому випадку коефіцієнт значно нижчі від нормативного рівня, причому намітилася його тенденція до зниження (це, що спочатку року підприємство могла заплатити 17,4% своїх короткострокових боргів щодня, тож під кінець року – лише 6,0%). Оцінюючи рівня коефіцієнта абсолютної ліквідності хотілося простежити за швидкістю обороту коштів податку в поточних активах і швидкістю обороту короткострокових зобов'язань - якщо платіжні кошти обертаються швидше, ніж період можливої відстрочки платіжних зобов'язань, то платоспроможність підприємства, буде нормальної.

Співвідношення поточних активів та проведення короткострокових поточних пасивів (абсолютне значення) = поточні активи – короткострокові зобов'язання

На початку року: 27640 - 19200 = 8440 тыс.р.

У найгіршому разі року: 24400 - 17600 = 6800 тыс.р.

            Тобто. короткострокові поточні пасиви АТ «Прогрес» повністю покриваються з допомогою поточних активів. Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями забезпечує резервний запас як компенсація збитків, що може принести підприємство під час розміщення та ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки.

Отже, фінансові результати діяльності підприємства наприкінці 2001 року, з урахуванням попередні дані - вирахуваних коефіцієнтів платоспроможності і ліквідності, можна охарактеризувати як негативні:

­  знизилася здібності підприємства забезпечити свої поточні короткострокові зобов'язання поточними активами;

­  підприємство зможе своєчасно й швидко погасити свою дебіторської заборгованості;

­  частка короткострокових фінансових зобов'язань у складі оборотних активів збільшилася;

­  частина короткострокових зобов'язань, яка то, можливо погашена з допомогою наявної готівки до кінця 2001 року, помітно зменшилася.

2.

 

Дамо оцінку задовільною структури балансу за станом кінець 2001 р, при цьому обчислимо ряд коефіцієнтів:

Таблиця 2

Оцінка задовільною структури балансу за даними ступеня

можливості відновлення (втрати) платоспроможності

Коефіцієнт

Фактичний – із розрахунку

за даними балансу

1 2

1. Коефіцієнт загальної поточної ліквідності:

    а) нормативний

    б) фактичний наприкінці року

    в) фактичний початку року

1,0-2,0

1,439

1,386

2. Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами наприкінці року:

    а) нормативний

    б) фактичний

0,1

0,293

3. Коефіцієнт відновлення платоспроможності у період 6 місяців:

    а) нормативний

    б) фактичний

1,0

0,733

4. Коефіцієнт втрати платоспроможності у період 3 місяці:

    а) нормативний

    б) фактичний

1,0

0,726

Коефіцієнт загальної поточної ліквідності був вирахувано у пункті 1.

 

Т.к. наше значення коефіцієнта не задовольняє нормативному значенням коефіцієнт загальної поточної ліквідності, це є підставою до ухвалення структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства – неплатоспроможним.

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами наприкінці року (фактичний) = (IIIр.П – Iр.А)/IIр.А

На початку року: К.сос = (44800 - 36100) / 27900 = 0,312

У найгіршому разі року: К.сос = (43 900 – 36600) / 24900 = 0,293

            Нормальне значення даного коефіцієнта незгірш від 0,1, проте наприкінці звітний період ситуація з забезпеченістю власними обіговими коштами дещо погіршилася (0,293 – 0,312 = - 0,019).

Коефіцієнт відновлення платоспроможності у період 6 місяців (фактичний) = {Ктл(к.г.) + 6/Т (Ктл(к.г.) – Ктл(н.г.))}/ Ктл(норм),

де Т – звітний період, в міс.

К.вп= {1,439+ 6/12(1,439– 1,386)}/2 = 0,733

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, приймає значення більше 1, розрахований нормативний період, рівний 6 місяців, свідчить про наявність реальній можливості поголовно в підприємства відновити свою платоспроможність. Якщо це коефіцієнт менше 1, то підприємство немає реальній можливості поголовно відновити свою платоспроможність найближчим часом. У нашому випадку значення коефіцієнта відновлення платоспроможності (0,733) значно нижчі від нормативного, отже підприємство у найближчі 6 місяців зможе відновити свою платоспроможність.

Коефіцієнт втрати платоспроможності у період 3 місяці (фактичний) = {Ктл(к.г.) + 3/Т (Ктл(к.г.) – Ктл(н.г.))}/ Клтл(норм) 

К.уп {1,439+ 3/12(1,439– 1,386)}/2 = 0,726

Коефіцієнт втрати платоспроможності, приймає значення більше 1, розрахований у період, рівний 3 місяців, свідчить про наявність реальній можливості поголовно в підприємства зберегти упродовж такого часу свою платоспроможність. І навпаки, коли цей коефіцієнт менше 1, то підприємство у найближчим часом може втратити платоспроможність. За підсумками обчисленого коефіцієнта можна дійти невтішного висновку у тому, у найближчі 3 місяці є велика можливість те, що АТ «Прогрес» втратить свою платоспроможність і зможе розрахуватися з кредиторами.

3.

 

Проведемо аналіз складу і структури капіталу, розміщеного на майнових питаннях АТ «Прогрес».

Капітал – це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання реалізації своєї діяльності, зі з метою отримання прибутку.

Таблиця 3

Динаміка складу і структури капіталу,

вкладеного в майно

Показник Залишки за балансом, тыс.руб Структура, %
початку року наприкінці року зміни початку року наприкінці року зміни
1 2 3 4 5 6 7

1. Внеоборотные активи - всього

    До того ж:

36100

36600

+500

56,4

59,5

+3,1

1.1. Нематеріальні активи 550 360 -190 0,9 0,6 -0,3
1.2. Основні кошти 34590 35000 +410 54,0 56,9 2,9
1.3. Незавершене будівництво 960 1240 +280 1,5 2,0 0,5
1.4. Довгострокові фінансові вкладення - - - - - -
1.5. Інші внеоборотные активи - - - - -

2. Оборотні (поточні) активи – всього

    До того ж:

27900

24900

-3000

43,6

40,5

-3,1

2.1. Запаси

       У тому числі:

17360 13200 -4160 27,1 21,5 -6,0
2.1.1. Сировину, матеріали та інших. аналогічні цінності 12800 9200 -3600 1,8 14,9 13,1
2.1.2. МБП - - - - - -
2.1.3. Витрати в незавершеному виробництві 2800 2100 -700 4,4 3,4 -1,0
2.1.4. Готовая продукція і товари 1500 1400 -100 2,3 2,3 -
2.1.5. Витрати майбутніх періодів 260 500 +240 0,4 0,8 0,4
2.1.6. Товари відвантажені - - - - - -
2.2. ПДВ 2560 1840 -720 4,0 3,0 -1,0

2.3. Дебіторська заборгованість – всього

       До того ж:

4630 8810 +4180 7,2 14,3 7,1
2.3.1. покупцям і замовникам 2880 7900 +5020 4,5 12,8 8,3
2.3.2. аванси видані 1650 800 -850 2,6 1,3 -1,3
2.3.3. інші дебітори 100 110 +10 0,2 0,2 -
2.4. Короткострокові фінансові вкладення 300 300 - 0,5 0,5 -

2.5. Кошти – всього

      До того ж:

3050 750 -2300 4,8 1,2 -3,6
2.5.1. каса 100 100 - 0,2 0,2 -
2.5.2. розрахунковий рахунок
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація