Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз виробничої потужності підприємства


Реферат Аналіз виробничої потужності підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство науку й освіти України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет: денний

Кафедра бухгалтерського обліку

Курс: Економічний аналіз

Пояснительная записка до курсової роботі

 

на задану тему: « Аналіз виробничої потужності підприємства »

Виконала: ст. грн. Ф2 – 01д  

                                                                                                          Шифр: 010100

                                                                                                         Пылаева А.А.

Прийняв: преп. Таратута К.В.

Запоріжжі

2004

Реферат

25 стор., 2 таблиці, 2 схеми, 7 літературних джерел.

Мета роботи: проаналізувати виробничу потужність підприємства.

У першому його розділі розглянуті засадничі поняття і отримала показники виробничої потужності підприємства, складено порядок її визначення.

У другому розділі визначено виробнича потужність ТОВ ПКФ «Бахус», структурної частини запорізького підприємства ТПГ «Кронос-Инвест».

У третьому розділі розглянуті показники та шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів і оборотних засобів.


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИТИЯ, ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, СРЕДНЕГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ,ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМА, «УЗКОЕ МІСЦЕ».


Зміст

 

Вступ 4      

Розділ I . Виробнича потужність підприємства 5

             

 1.Понятия і психологічні чинники, що визначають виробничу 5

     потужність.

2.Расчёт виробничої потужності підприємства: 5         

а) поняття «вузьке місце»; 6

б) розрахунок середньорічний виробничої потужності; 7

в) визначення фонду часу роботи устаткування; 7

р) виробнича потужність агрегату; 8

буд) виробнича потужність ділянки; 9

е) виробнича потужність цеху; 10

ж) виробнича потужність підприємства; 10

із) пропускну здатність. 10

3. Особливість виробничої програми 11 виробничими потужностями.                    

4. Удосконалення методики розрахунку виробничої потужності. 12                          

5. Особливості розрахунку виробничої програми розвитку й виробничої потужності малих підприємстві. 13

6. Визначення потреби у матеріальних ресурсах. 14

 

Розділ II . Расчёт виробничої потужності ТПГ «Кронос- Інвест» 15

1. Загальна характеристика підприємства. 15

2. Расчёт виробничої потужності. 17

3. Виробнича програма випуску вина роком. 19

Розділ III . Показники і перспективи використання основних виробничих фондів і

             оборотних засобів 20          

1. Показники використання основного і обігового капіталів. 20

2. Показники використання потужності. 21

3. Аналіз виробничої потужності. 22

 

Укладання 23

Список літератури 25

Додаток А

Додаток Б

                                                       

                                                          4

Вступ                    

Виробнича потужність – одна з основних показників діяльності підприємства. З розрахунку виробничої потужності підприємства включається все устаткування, закреплённое за основними виробничими цехами, крім резервного, досвідчених ділянок та спеціальних ділянок на навчання робочих; культурно-технический рівень кадрів і їх ставлення до праці; досягнутий рівень виконання норм часу.

Виробнича потужність є вихідним пунктом планування виробничої програми підприємства. Вона відбиває потенційні можливості об'єднань, підприємств, цехів з випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності посідає чільне місце у виявленні й оцінки резервів виробництва.

У курсової роботі розглядатимуться основні показники виробничої потужності підприємства, і навіть буде розрахована виробнича потужність підприємства ТОВ ПКФ «БАХУС», структурного підрозділи запорізької компанії ТПГ «КРОНОС-ИНВЕСТ». 


5                                           

Розділ I: Виробнича потужність підприємства

 

Поняття і психологічні чинники, що визначають виробничу потужність

Під виробничої потужністю підприємства розуміють максимально можливий випускати продукцію в номенклатурі і асортименті планового року, за повної використанні виробничого устаткування з урахуванням намічуваних заходів щодо впровадження передовий технології виробництва та наукову організацію праці. Виробнича потужність визначається тієї ж одиницях, у яких вимірюється обсяг виробництва. Широка номенклатура наводиться одного або декільком видам однорідної продукції.

Наприклад, виробнича потужність заводу шестерён вимірюється у кількості шестерён; тракторного заводу – у кількості тракторів; вугільні шахти – в млн. тонн вугілля; електростанції – в млн. кВт * год електроенергії.

Виробнича потужність залежить від низки чинників. Найважливіші їх такі:

- кількість і продуктивність устаткування;

- якісний склад устаткування, рівень фізичного й моральної зносу;

- ступінь прогресивності техніки і технології виробництва;

- якість сировини, матеріалів, своєчасність їх постачань;

- рівень спеціалізації підприємства;

- рівень організації виробництва та праці;

- фонд часу роботи устаткування.

       Выбытие потужності іде за рахунок наступним причин:

- знос устаткування;

- зменшення годин роботи устаткування;

- зміна номенклатури чи збільшення трудоёмкости продукції;

- закінчення терміну лізингу устаткування.

Расчёт виробничої потужності підприємства

 Расчёт виробничої потужності підприємства ведеться за усім своїм підрозділам у наступному послідовності:

- по агрегатам і групам технологічного устаткування;

6

- по виробничим ділянкам;

- по основним цехах і заводу загалом.

Виробнича потужність підприємства визначається за проектною потужністю провідних цехів, ділянок, агрегатів. До провідним ставляться цеху, ділянки, агрегати, у яких виконуються основні найбільш трудоёмкие технологічні процеси та операції з виготовлення виробів чи напівфабрикатів. Перелік провідних цехів, ділянок та агрегатів переважно виробництві, і навіть оптимальні рівні завантаження публікуються у галузевих рекомендаціях по розрахунком виробничої потужності.

Під «вузьким місцем» розуміється невідповідність виробничої потужності окремих цехів, ділянок, агрегатів можливості ведучого устаткування.

 Наявність «вузьких місць» на проміжних стадіях виробничого процесу має враховуватися в расчётах виробничої потужності підприємства.

З розрахунку виробничої потужності підприємства включається все устаткування, закреплённое за основними виробничими цехами, крім резервного, досвідчених ділянок та спеціальних ділянок на навчання робочих; культурно-технический рівень кадрів і їх ставлення до праці; досягнутий рівень виконання норм часу.

При розрахунку виробничої потужності слід з наявного устаткування й площ, передовий організації виробництва, застосування повноцінного сировини, найдосконаліших інструментів, і пристосувань, режиму роботи підприємства.

Виробнича потужність змінюється протягом року, тому розрізняють вхідну, вихідну і середньорічну потужності.

Входная потужність визначається початку року у готівкового устаткуванню. Выходная – наприкінці планового періоду з урахуванням вибуття і потужності рахунок капітального будівництва, модернізації обладнання, вдосконалення технологій і організації виробництва.

Середньорічна потужність (Мср) розраховується шляхом додатку до вхідний потужності (Мвх) середньорічний вводимой(Мвв) і вирахування середньорічний выбывающей потужності (Мвб) з урахуванням термін дії (Тн):

7

Мср = Мвх + Мвв * Тн / 12 – Мвб (12 – Тн)/12.

Збільшення виробничої потужності можливо рахунок:

1) набрання нею чинності нові й розширення діючих цехів;

2) реконструкції;

3) технічного переоснащення виробництва;

4) організаційно-технічних заходів;

- збільшення годин роботи устаткування;

- зміна номенклатури продукції або зменшення трудоёмкости;

- використання технологічного устаткування умовах лізингу з поверненням у найкоротші терміни, встановлені лізинговим угодою.

Для розрахунку виробничої потужності необхідно мати такі вихідні дані:

- плановий фонд робочого дня одного верстата;

- кількість машин;

- продуктивність устаткування;

- трудоёмкость виробничої програми;

- досягнутий відсоток виконання норм вироблення.

Визначення фонду часу роботи устаткування

Розрізняють календарний (Фк), режимный(Фр) і плановий фонди робочого дня.

Фк = Дк * 24

При безупинному процесі виробництва

Фк = Фр.

Плановий фонд часу розраховується з режимного з урахуванням зупинок на: ремонт (а), в %.

Фп = Фр * ( 1 – а / 100).

При прерывающемся процесі виробництва

Фр = Др * Ті * З,

8

де Др – кількість робочих днів, у роки;

     Ті – середня тривалість однієї зміни з урахуванням режиму роботи підприємства міста і скорочення робочого дні, у передсвяткові дні;

     З – кількість змін.

Плановий фонд часу при безупинному процесі виробництва дорівнює режимному, якщо ремонти виконуються у вихідні й святкові дні:

Фп = Фр.

У разі, коли технологічне устаткування використовується для выпуса промислової продукції одного найменування (наприклад, виробництво електричної енергії на ГЕС), виробнича потужність розраховується шляхом множення кількості устаткування його продуктивність і плановий фонд робочого дня. У многономенклатурном виробництві розрахунки розрізняють залежно від специфікації технології виробництва. Найбільшу складність представляють розрахунки виробничої потужності на машинобудівному заводі.

Виробнича потужність агрегату

Виробнича потужність агрегату (ПМа) залежить від планового фонду часу роботи у перебігу року (Фп) та її продуктивності в одиницю часу (W)

ПМа = Фп * W.

Производительная потужність агрегату непрервного дії ливарному виробництві розраховується так:

ПМа = Фп / Дц * У * Кг,

де Дц – тривалість циклу плавки,

       У – обсяг завалки однією плавку,

       Кг – коефіцієнт виходу придатного лиття.

 

Виробнича потужність потокової лінії складання розраховується з такту потокової лінії (t):

ПИа = Фп / t.

9

Виробнича потужність ділянки

Виробнича потужність ділянки з однотипним обладнанням і однаковою номенклатурою розраховується шляхом множення виробничої потужності агрегату з їхньої кількість (До)

ПМу = ПМа * До.

Виробнича потужність токарського ділянки механічного цеху розраховується так:

ПМу = Фп * До / tпр,

де tпр = прогресивна трудоёмкость комплекту деталі.

Прогресивна трудоёмкость відбиває застосування передовий техніки, технології, організації виробництва та праці. Пересчёт середньої трудоёмкости в прогресивну проводиться за допомогою коефіцієнта приведення, що визначається за такою шкалою:

Середній рівень виконання норм вироблення

(Кн), в % до 125 126-150 151-200 200 понад

     Коефіцієнт приведення

(Кп) 1,1 1,12 1,14 1,16

     У розглянутий прикладі

tпр = tср / Кпр ,

де tср = середня трудоёмкость комплекту деталей з урахуванням перевиконання норм вироблення у ділянці загалом на 25% (Кн).

 

Середня трудоёмкость визначається виходячи з норми часу на виріб (tшт.) з урахуванням середнього відсотка перевиконання норм вироблення (Кн).

tср = tшт. * 100 / Кн.

10

Виробнича потужність цеху

Виробнича потужність цеху визначається по провідному ділянці. Виробнича потужність термічного цеху розраховується за ділянці термоагрегатов. Виробнича потужність складального цеху дорівнює потужності потокової лінії складання, така сама потужність ливарного цеху. Виробнича потужність ковальського цеху розраховується як і, як й у механічному цеху.

Виробнича потужність підприємства

Виробнича потужність заводу розраховується за провідному цеху. На машинобудівному заводі вона найчастіше головним є випускаючий, тобто. складальний цех. За таких передумов, виробнича потужність заводу встановлюється за проектною потужністю ведучого цеху.

Пропускна здатність

Пропускна здатність відрізняється від виробничої потужності ступенем напруженості норм, належних у основу розрахунку. При розрахунку виробничої потужності визначається максимально можливий випускати продукцію у найкращих технічних і організаційних умовах, а при розрахунку пропускну здатність – найімовірніший випускати продукцію за середнього виконанні норм вироблення.

Пропускна здатність (ПС) розраховується так:

           

ПС = Ф^П / t порівн.

Пропускна здатність розраховується аналогічно, лише норми трудоёмкости продукції, продуктивності устаткування будуть середніми, а чи не найвищими.

Ставлення пропускну здатність до виробничої потужності показує, які резерви має підприємство у використанні активною частиною основних фондів.

11

Особливості виробничої програми виробничими потужностями

А, аби з'ясувати, чи достатньо виробничих потужностей до виконання запланованої нинішнього року виробничої програми, необхідно зробити перерасчёт плану виробництва однією такого роду продукцію, займаної найбільша питома вага. Наприклад, тракторному заводу планується виробничу програму з випуску тракторів наступного кількості (табл.1.1):

Таблиця 1.1. Виробнича програма випуску тракторів роком

Найменування Кількість, прим. Середня трудоёмкость, н/ч Коефіцієнт перерасчёта
Трактор просапний 70000 100 1
Трактор бавовняна 10000 120 1,2
Трактор виноградний 5000 110 1,1
Трактор городній 3000 10 0,1
Разом 88000

Виробнича потужність заводу розрахована на представника встановленої номенклатури продукції – просапний трактор. Отже, виробничу програму заводу також потрібен перелічити у кількості просапних тракторів. Коефіцієнт перерасчёта визначається шляхом розподілу трудоёмкости кожного трактори на трудоёмкость обраного представника (табл. 1.1). Далі кількість тракторів, встановлених у виробничому програмі, збільшується на коефіцієнт пересчёта. Результати сумуються, виходить виробничу програму (ПП) підприємства, розрахована за тому виробу, що заведено до уваги виробничої потужності:

Зіставлення виробничої потужності та виробничої програми свідчить у тому, що завод з урахуванням розшивки «вузького місця» в ковальському цеху зможе забезпечити виконання виробничої програми. Плановий коефіцієнт використання виробничої потужності

12

підприємства ( Кпм ) розраховується шляхом розподілу виробничої програми виробничу потужність (ЛМ). З попереднього розрахунку виробничої потужності, можна визначити Кпм:

Кпм = ПП / ЛМ * 100%.

Удосконалення методики розрахунку виробничої потужності

Расчёты виробничої потужності залежить від галузевої спеціалізації підприємства. У той самий час є підстави для вдосконалення методичних передумов і вибору вихідних даних. До переліку невирішених методичних питань входять такі.

1. З якої номенклатурі вважати виробничу потужність – по планової чи оптимальної.

2. У яких измерителях оцінювати виробничу потужність – в натуральних, вартісних чи трудових.

3. Який фонд часу брати участь у розрахунок – календарний. режимний чи плановий.

Различный методичний підхід до визначення виробничої потужності дає як переваги, і містить потенційну можливість появи небажаних економічних явищ. Суть дискусії з переліченим питанням зводиться ось до чого.

Якщо розрахунок вести по планової номенклатурі, то умовах ринкової економіки неможливо сформувати виробничу програму роком. Якщо розрахунок вести по оптимальної номенклатурі, то ці розрахунки будуть мати відчутні відмінності від умов, оскільки відірвані потреби покупця у конкретних виробах, при розрахунку потужності з планової номенклатурі вийдуть, що підвалинами визначення виробничої потужності є виробничу програму, а чи не навпаки. Адже виробнича потужність – основа формування плану виробництва.

 

13

Деякі економісти вважають, що питання про вибір номенклатури продукції, прийнятої до уваги потужності, можна вирішити, якщо останню вимірювати над натуральному чи вартісному вигляді, а нормативної трудоёмкостью чи нормо-станко-часах. У разі потужність вважатимуться до формування плану виробництва. Але виробнича потужність переходить з поняття, що з ринковою економікою, в абстрактну категорію, вимірювану працею. Не можна визначити, скільки і якої продукції можна провести з допомогою даних коштів праці.

Наступний методологічний питання – який фонд часу приймається у розрахунку виробничої потужності? Якщо розрахунок вести по плановому фонду, то коефіцієнт використання потужності може бути вищим 1 ( що суперечить економічної логіці ) рахунок роботи у деякі вихідні та скорочення часу на: ремонт. Отже, до уваги потужності потрібно приймати календарний фонд часу, звичайним запереченням проти такої пропозиції завжди був те, що рівень використання потужності прерывном виробництві буде дуже низьким ( причому як фактично, а й у плану ). Проте реальна завантаження устаткування під сформований портфель замовлень не зменшиться, а показник використання потужності відбиватиме справжній стан речей, і навіть резерви.

Невирішені питання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація