Реферати українською » » Трудові суперечки


Реферат Трудові суперечки

тол кование норм трудового законодавства тощо.);

б) об'єктивні причини (поганою організацією праці, недогляди в організаційно-господарської діяльності предпри ятия, нечіткі формулювання окремих норм трудового законода тельства, прогалини у законодавстві про працю т.п.).

Однією з основних причин, що породжують індивідуальні трудові суперечки, є слабке знання чи незнання працівником наймачем трудового законодавства, тобто. низька правова культура.

Нерідко індивідуальні трудові суперечки виникають внаслідок несумлінного відносини деяких робітників до виконання своїх трудових обов'язків і пред'явлення ними незаконних вимозі, і навіть внаслідок свідомого наруше ния окремими нанимателями законодавства про працю.

Подальше вдосконалення трудового законодавства, підвищення правової культури громадян, поліпшення організації праці - й інші заходи, що проводилися нашій країні, спрямовані на зниження доходів і викорінення причин, що породжують трудові суперечки, зміцнення законності у відносинах.

Законодавство про працю передбачає дозвіл трьох видів трудових суперечок:

1) між працівником наймачем щодо застосування діючих умов праці (наприклад, суперечки, пов'язані з звільни нением працівника, виплатою зарплати, наданням відпустки та інших.);

2) між працівником наймачем щодо установле ния нових, або зміни наявних умов праці (наприклад, суперечки присвоєння нових тарифних розрядів, окладів, про вуста новлении нових норм вироблення та інших.);

3) між профспілковим комітетом і наймачем по пово ду встановлення нових, або зміни діючих умов праці (наприклад, суперечки, які під час укладанні колективного договору).

Індивідуальні трудові суперечки з питанням застосування законодавчих та інших нормативних актів про працю, колективного договору ЄС і інших угод про працю розглядаються:

а) комісіями з трудових спорів (КТС);

б) районними (міськими) судами.

Індивідуальні трудові суперечки деяких категорій ра ботников розглядаються в особливому порядку (ст. 224 КзпПр).

Трудові суперечки, виникаючі між працівником нанима телем з приводу встановлення нових, або зміни наявних умов праці, дозволяються наймачем і відповідатиме проф союзом не більше наданих їм прав.

Зацікавлена обличчя вправі (незалежно від звернення до КТС і суд) звертатися зі скаргою порушення трудового законо дательства в інші компетентні органи, наприклад, до прокуратури.

Встановлений Республіка Білорусь порядок розгляду індивідуальних трудових суперечок доступний і зручний, забезпечує реальне відновлення порушених трудових прав. Він грунтується наступних демократичних засадах: однакову право всіх працівників захист своїх трудових прав; доступність звернення до органи з розгляду трудових суперечок; гласність, об'єктивність і повнота дослідження справи; швидкість розгляду трудових суперечок; обеспече ние виконання рішенні в трудовим суперечкам.

Правильне та швидке дозвіл трудових суперечок шпп собствует зміцненню законності у відносинах, захисту і охоронюваних законом інтересів громадян, вихованню ува жительного ставлення до праці.

Порядок розгляду індивідуальних трудових суперечок регулюється Кодексом законів про працю Республіки Білорусь у (ст. ст. 205 - 227), Цивільним процесуальним кодексом Респуб лики Білорусь та іншими нормативними актами.

Організація і Порядок діяльності комісії з трудових суперечкам (КТС)

КТС є обов'язковою первинним органом по рас споглядання індивідуальних трудових суперечок, виникаючих між працівником наймачем, крім суперечок, непосредст венно аналізованих районним (міським) судом, і земельних спорів деяких категорій працівників (ст.224 КзпПр).

комісії з трудовим суперечкам утворюються з рівного числа представників профспілки і наймача. Конкретне число перед ставителей від транспортування кожної боку визначається за згодою між наймачем і профспілкою.

Доцільно у складі комісії з трудових суперечкам ви делять щонайменше 2-3 представників від транспортування кожної боку. Це пре дотвращает порушення термінів розгляду заяв працівників за відсутності на роботі постраждалого учасника комісії і обеспечива ет проведення засідань КТС в правомочном складі її представи телей.

Представники сторін у склад КТС виділяються терміном однією рік. Той чи іншого представник то, можливо достроково відкликаний стороною, його яка виділила. І тут повинен бути замінений іншою представником на що залишилося термін. Представники проф союзу у склад КТС виділяються спеціальною постановою профспілкового комітету, представники наймача - наказом ру ководителя. Як представника профспілки у складі КТС може входити голова профспілкового комітету, а ролі представника наймача - керівник. Слід вирізняти в зі ставши КТС осіб, мають досвід профспілкової роботи, знають тру довое законодавство, питання зарплати, які мають повагою й довірою у колективі.

По письмового угоді між профспілкою і нанима телем або у випадках, передбачених у колективному договорі, КТС можна створювати в структурних підрозділах підприємств. Ці комісії діють тих-таки засадах, як і общезаводская комісія з трудовим суперечкам.

У КТС відсутні постійний голова секретаря. Обов'язки голови і секретаря кожному засіданні до місії по черзі виконуються представником профспілки і нимателя. Ці функції однією й тому самому засіданні що неспроможні ви полнять представники одного боку. На кожному засіданні до місії сторонами призначаються голова секретаря іду щего засідання, у яких покладаються підготовка і скликання засе данія КТС.

Технічне обслуговування КТС (діловодство, подго товка і видача виписок із протоколів засідання тощо.) осуществ ляется наймачем. Своїм наказом наймач призначає робіт ніка, яку покладається технічне обслуговування комісії. Зазвичай, такі працівники призначаються без вказівки терміну їхніх обслуговування КТС.

Комісія розглядає трудові суперечки лише з заявле ниям працівників. Наниматель немає права звертатися до КТС воднораз рішенням трудового спору.

За загальним правилом трудову суперечку розглядається комис сией, якщо працівник не врегулював розбіжності при безпосередніх переговори з наймачем. Робітник може звернутися у КТС по дозвіл трудового спору в тримісячний термін від дня, коли дізнався чи мусить був дізнатися щодо порушення свого права. Термін, пропущений по шанобливій причини, то, можливо восста новлен КТС.

Закон не встановлює спеціальної форми заяви до КТС. Зазвичай, заяву подається у вигляді, проте працівник може звернутися у комісійні і з усним заявою.

Відмова у прийомі заяви можливий лише тому випадку, якщо колективний трудовий спір вже розглядався в КТС і за ним було винесено відповідне рішення або боку не дійшли зі глашению.

Комісія зобов'язана розглянути колективний трудовий спір в десятиднев ный термін. Засідання КТС проводять у час. На перед приятиях зі змінним режимом роботи засідання КТС призначаються на час, щоб зацікавлений працівник, і навіть свиде тели змогли приїхати на засіданні комісії у неробочий їм час.

На засіданні комісії необов'язково участь всіх перед ставителей сторін, виділених у складі КТС. Але чле новий комісії, що у засіданні від транспортування кожної боку, долж але бути однаковим. Отже, принцип паритетності (рівності) сторін має дотримуватися як при формирова нии КТС, але у процесі її діяльність.

Усі спори мають розглядатися комісією в присутст вии працівника, подавшего заяву. Заочне розгляд трудо вого спору можлива тільки по письмової заяви робіт ніка. Якщо працівник з'явився Журбі комісії, рассмотре ние його заяви відкладається. Під час повторної нез'явленні працівника без поважних причин комісія може зняти цю заяву з розгляду, що ні позбавляє працівника права подати знову.

На початку засідання голова оголошує зі ставши КТС, знайомить присутніх із котрі вступили заявою, встановлює явку заявника, представника наймача, свидете лей та інших осіб, викликаних у зв'язку з розглядом спору.

З метою з'ясовування всіх обставин аналізованого спору комісія проти неї запрошувати на засідання свиде телей, доручати окремих осіб проведення технічних і бух галтерских перевірок, вимагати від наймача уявлення необ ходимых документів і майже розрахунків. КТС вправі здійснювати та інші дії, необхідних всебічного й повного дослідження всіх матеріалів справи. Рішення КТС приймається за згодою між представниками профспілки і наймача, а чи не по біль шинству голосів. Якщо, наприклад, із членів комісії незгодний із думкою інших - рішення вважається не прийнятим.

Рішення комісії з трудових суперечкам має обязатель ную собі силу й що не або затвердженні непотрібні.

Комісія немає права переглядати свої рішення. Реше ние комісії має бути вмотивованим, містити за конодательстве, колективному чи трудовому договорах, правилах внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативні акти. Він повинен відповідати дійсним обставинам справи, і навіть вичерпним чином вирішувати колективний трудовий спір по су ществу.

Рішення комісії має бути конкретним, не нуждаю щимся у літак якихось уточнення чи роз'ясненнях. Постановляю щая частину рішення КТС повинна викладатися над вигляді будь-яких клопотань, а наказової формі (наприклад: "визнати переклад незаконним й відновити на колишній роботі я", "скасувати наказ про накладення дисциплінарного стягнення' тощо.). У рішеннях до місії по грошовим вимогам повинна бути вказана точна сума, належна працівникові. На кожному засіданні КТС ведеться протокол по установ ленній формі. Він підписується головою і секретарем за седания. При не досягненні угоди в протоколі засідання викладаються пропозиції кожного боку і відзначається, що угода зірвалася.

Копія рішення комісії в 3-дневный термін вручається ра ботнику і наймачу.

Що стосується невиконання наймачем рішення КТС у вуста новленный термін працівникові видається посвідчення, має силу виконавчого аркуша.

Посвідчення не видається, якщо працівник чи наймач звернулися до суду із заявою про дозвіл трудового спору в десятиденний термін від дня вручення їм копії рішення КТС або з дня, коли копія рішення КТС мусить бути видана.

Трудові суперечки, підвідомчі КТС

комісії з трудовим суперечкам вправі розглядати ті суперечки, які законом або іншим суб'єктам нормативним актом віднесено до ведення, тобто. підвідомчі їм.

У статті 208 КзпПр Республіки Білорусь у міститься при мірний перелік суперечок, підвідомчих КТС:

1. Застосування встановлених доз вироблення і розцінок, і навіть умов праці, які забезпечують виконання норм выра ботки. На підприємствах норми вироблення і розцінки вводяться і переглядаються наймачем за узгодженням із профспілковим комітетом. Тому суперечки щодо встановлення нових, або пе ресмотра діючих норм вироблення і розцінок в КТС розглядатися що неспроможні. Скарги працівників із цим питанням вирішують ся наймачем і профспілковим комітетом.

КТС підвідомчі суперечки працівників із приводу соблю дения встановленого законом порядку запровадження перегляду і нормативів з праці.

З іншого боку, КТС підвідомчі суперечки з питанням зі блюдения наймачем умов праці, які забезпечують выполне ние норм вироблення.

2. Переклад в іншу роботи й оплата праці під час перекладу. Суперечки, що виникають у з російським перекладом в іншу (як часів ную, і постійну) роботу, крім суперечок працівників, має сти яких зазначено у статті 224 КзпПр, підвідомчі КТС.

Работником може бути в КТС будь-який, преду смотренный законом, вид тимчасового перекладу в іншу роботу (виробнича необхідність, простої тощо.).

Визнавши переклад незаконним, КТС ухвалює рішення про вос становленні працівника на колишній роботі я і виплату їй середнього заробітку під час вимушеного прогулу.

КТС підвідомчі суперечки перекладах у разі, коли наймач зобов'язаний згідно із законом перевести працівника в іншу рабо ту (наприклад, переклад вагітної жінки відповідно до вра чебным укладанням в іншу, легшої роботи).

3. Оплату праці при невиконанні норм вироблення, про стое і шлюб. КТС обов'язковий первинним органом з розгляду розбіжності з оплаті у разі невыполне ния норм вироблення. Комісії підвідомчі суперечки причинах невиконання норм вироблення, про забезпечення наймачем нір мальных умов тощо.

До компетенції КТС законом віднесено суперечки працівників із питанням оплати праці при просте та шлюбі продукції: причини простою і шлюбу продукції, винен працівника, розмір оплати праці під час простою, ступінь придатності виготовленої продукції, об'єм і оплата витраченого праці та ін.

4. Оплата понаднормових робіт та виконання робіт у нічний час, компенсації до праці у вихідні й святкові дні. До компе тенции КТС належить розгляд суперечок оплату понадурочно ных робіт та виконання робіт у нічний час, про компенсацію до праці в ви ходные і святкові дні.

За роботу у вихідного дня надається наступного дня від дыха. З іншого боку, робота у вихідного дня може компенсуватися в грошової форми не нижче ніж у подвійному розмірі. Суперечки робіт ніка про стягнення грошову компенсацію до праці у вихідні дні підвідомчі КТС.

У КТС дозволяються суперечки між працівником нанимате лем про вигляді компенсації до праці у дні (відгул чи грошовита оплата) і розмірі грошової оплати.

5. Оплату праці і під час робіт різною квалифика ции, при многостаночном обслуговуванні, при поєднанні профес сий (спеціальностей), при заместительстве. За виконання робіт різної кваліфікації рабочие-повременщики, і навіть служачи щие вправі вимагати оплати для роботи вищої квалифика ции. Праця рабочих-сдельщиков оплачується за максимальними розцінками выпол няемой роботи. Там, де за характеру виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифицированных ні ж привласнених їм розрядів, виплачується межразрядная разни ца, якщо передбачено колективним договором. Вимоги робочих встановити межразрядной різниці й суперечки з приводу її розміру не ставляться до компетенції КТС.

Конкретні норми до працівників, допущених до многоста нічному обслуговування та поєднанню професій, встановлюють ся наймачем за узгодженням із профспілковим комітетом. Спо ры оплату праці таких працівників КТС вирішує виходячи з цих норм. КТС підвідомчі скарги працівників на недотримання наймачем встановлених правил обчислення зарплати, і навіть премій, передбачених системою оплати праці, і кому пенсаций за простої при многостаночном обслуговуванні.

Якщо встановлені для підприємства величину і порядок оп лати при поєднанні професій порушуються, то суперечки, метушні кающие цій основі між працівником наймачем біля жатий розгляду в КТС, оскільки це суперечки щодо примене ния діючих умов праці.

Розбіжності щодо оплати праці при заместительстве підвідомчі комісії з трудових суперечкам.

6. Виплата компенсації при відрядженнях, перекладі, прийомі чи

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Трудові суперечки
  инистерство науку й освіти Республіки Казахстан Міжнародна Академія Праці Кабанчук Миколо
 • Реферат на тему: Трудові суперечки
  року міністерство освіти Російської Федерації Вологодский державний технічний університет РЕФЕРАТ
 • Реферат на тему: Звільнення ст. 31
  Зміст 1. Основні початку трудового законодавства 4 2. Поняття, утримання і висновок трудового
 • Реферат на тему: Умови трудового договору
  МНЭПУ. Кафедра «Трудового права» Курсова робота на задану тему: «Умови Трудового Договору
 • Реферат на тему: Форми і системи зарплати
  Саратовський Державний Університет імені Н.Г. Чернишевського РЕФЕРАТ Форми і системи зарплати.

Навігація