Реферати українською » Педагогика » Методичні основи Використання пояснювально-ілюстратівного увазі навчання при вівченні курсу "Основи економікі"


Реферат Методичні основи Використання пояснювально-ілюстратівного увазі навчання при вівченні курсу "Основи економікі"

ПЛАН

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТВИКОРИСТАННЯПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГОВИДУНАВЧАННЯ

1.1Сутністьвикористанняпояснювально-ілюстративного видунавчання

1.2Місце й роль курсу «Основиекономіки» всистеміекономічноїосвіти

>РОЗДІЛ 2.МЕТОДИЧНІОСНОВИВИКОРИСТАННЯПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГОВИДУНАВЧАННЯ ПРИВИВЧЕННІ КУРСУ «>ОСНОВИЕКОНОМІКИ»

2.1Розробка методикививчення курсу «Основиекономіки» задопомогоюпояснювально-ілюстративного видунавчання

2.2Плануваннянавчальногопроцесу та йогоефективністьрозробленої методики

>ВИСНОВКИ


>ВСТУП

>Сьогодні педагоги йвчителізустрічаються ізпроблемоювихованнямдітей. Проблема полягає в бо одинматеріал,дітирозуміютьпо-різному.

>Об'єктдослідження: процеснавчанняучнів 10-11класів основамекономіки.

Предметдослідження: методикавикористанняпояснювально-ілюстративного видунавчання прививченні курсу «Основиекономіки».

Метадослідженняполягає втеоретичномуобґрунтуванні тарозробці методикивикористанняпояснювально-ілюстративного видунавчання длявивчення курсу «Основиекономіки».

>Завданнядослідження:

-Ознайомитись ізлітературнимиджерелами таз'ясувати станвивченості тими;

-З'ясуватиоб'єкт, предмет, мітку та заподіяннякурсової роботи;

-Розкритисутністьвикористанняпояснювально-ілюстративногонавчання прививченні курсу «Основиекономіки»;

-Розробити методикувивчення курсу «Основиекономіки» ізвикористаннямпояснювально-ілюстративного видунавчання;

-Спланувати систему зайняти із курсу «Основиекономіки» для 10 кл.;

-Експериментальноперевіритирозроблену методику тадатирекомендації поїїзастосуванню.

А,щобздійснитиці заподіяння мивикористалитакіметодинауково-педагогічнихдосліджень:аналізпедагогічної таметодичноїлітератури,вивченняшкільної практики,спостереження йдослідження.

>Теоретичнезначення та практичнацінністьнашої роботи до того, що намирозроблена методикавивчення курсу «Основиекономіки» ізвикористаннямпояснювально-ілюстративного видунавчання.

Длявирішенніцихзавдань принаписаннікурсової роботи буливикористанітакіметоди:

- методаналізулітератури;

- методаналізупрограми;

-розробка методикививчення курсу;

-плануваннянавчальногопроцесу;

-експериментальноїперевіркирозробленої методики.


>РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТВИКОРИСТАННЯПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГОВИДУНАВЧАННЯ

1.1  >Сутністьвикористанняпояснювально-ілюстративного видунавчання

>пояснювальнийілюстративнийнавчання

>Цей методпризначений для забезпеченнярозумінняучнямисутіматеріалу,якийвивчається.Розуміння, яквідомо,це не лише результат, оце процес, уходіякого людинавстановлюєзвязокневідомого ізвідомим,підводитьневідомепоняття подвідоме,порівнюєневідоме ізвідомим.

>Виділити основу дляпорівняння,визначитинапрямвстановленнязвязків —це прерогативавчителя, томувін у собіберецюфункцію,звичайно, умежахрозумного. Ті, щоученьможезробити сам,вінмає сам йзробити,програмудійзадає чи вчитель, чивінскладаєїїспільно ізучнями. Томуцей методможе матіртакіформивияву, якрозповідь,бесіда,лекція,пояснення,ілюстрація,демонстраціядослідів, схем, картин,обговорення й т.д.

Учитель виненлогікоюсвоїхміркувань,мисленнямзахопитилогікуучня йстворититакіумови,щобуявлення,поняття,умовиводи,судженняформувалися правильно йпереконливо.

>Крім того,цей методґрунтується наособливостяхсприймання, ацеозначає, що вчительмаєзнайтитакіспособи дії, котрі бвиводилиучня й не так направильнерозумінняматеріалу,якийвивчається, а ісприяли бформуваннюправильних,повних йчіткихуявлень прообєкт й предметвивчення.

>Пояснювально-ілюстративний методмає забезпечитиправильнесприйняттяматеріалу,тобто забезпечитиформуванняуявлення про предметвивчення йстворитивідповідну основу дляформування зрозуміти. Ос-кільки методнавчання до рук вчителя —своєріднийзасібдосягненняцілейнавчання, то вчитель,використовуючицейінструмент,відразу виненотриматиінформацію проступіньдосягненняцілінавчання,здійснитиоцінкузапланованого іотриманого результату та внестикорекційнівпливи. Аліумовою для цогоєотриманнянеобхідноїдіагностичноїінформації.

>Якщо заподіяння, якурозвязує даний метод — забезпеченнярозуміння, тодіагностиказводиться додіагностикирозуміння.

Припроектуваннімайбутньогомультимедійного урокувчитель винензамислитися над тім, котріцілівінпереслідує, якої рольцей урокграє всистеміуроків потемі, щовивчається, чивсьогонавчального курсу.Якепризначеннямультимедійного уроку:

- для створення новогоматеріалу,поданняновійінформації;

- длязакріпленняпройденого,відпрацюваннянавчальнихумінь йнавичок;

- дляповторення, практичногозастосуванняотриманих знань,умінь,навичок;

- дляузагальнення,систематизації знань.

>Слідвідразувизначити:завдякичомупосилитьсянавчальний йвиховнийефект уроку, чице якщо простоданинановомоднимзахопленням.

>Виходячи із цого,вчительпідбираєнеобхідніформи йметодипроведення уроку,освітнітехнології,прийомипедагогічноїтехніки.

Ушколіприйнято,якщоученьчогось нерозуміє,він виненякимось чиномпоказатицевчителеві.Найпростішепідняти руку чивстати йсказати. Однак тутє багатонезручностей, хоч у старшихкласах така формаінформування вчителя частовикористовується. Умолодшихкласахзастосовуютьрізніформисигналізації,наприклад,червоно-зеленіпрапорці,деякітехнічнісистеми.

Упояснювально-ілюстративномуметоді чи ненайважливіше забезпечитиодночаснепоєднанняусногопояснення іздемонструванням,ілюстрацієюзразків,прикладів, моделей тощо. Босаметакепоєднаннявключає в діяльністьліву й правупівкулі головногомозку, щосприяєактуалізаціїнавчальногодосвідулюдини йформуєпізнавальний образобєктавивчення.

Ос-кількирозумінняґрунтується навстановленнізвязків, напорівнянніневідомого ізвідомим, тозрозуміло, щонеабияку рольмає ті, ізчимпорівнюють.Якщо немає ізчимпорівнювати, тоніякогорозуміння невідбувається.Новізвязкистворюватися не будуть,отже, вдіях Вчителімає бутинаявнийелемент,якийорієнтуєучнів наактуалізаціютієїоснови, ізякою якщоздійснюватисяпорівняння,встановленнязвязку.

Удіяхучнів винен бутинаявнийелементсиливолі у тому,щобдещопригадати,повернути до собі,поновити,оживитизвязки,тобто,своєріднудискретнуодиницю знань перекласти на блокоперативноїпамяті,зробившицюодиницюготовою до роботи. Упрактиціцевиглядає якповторення тогоматеріалу,який якщовикористовуватися прививченні нового.Зовнішнійвиявтакоїактуалізаціїще несвідчить про ті, щоученьперевівцюдискретнуодиницю знань у станготовності.

Вісьчомуінколиучень утверждает, щовінуважнослухав чивчивудома, арозповісти,дативідповідь назапитання,повязані ізновимматеріалом, неможе. Не вартодумати, щозавжди уподібнихвипадкахучніобманюють вчителя.Швидше наоснови длярозуміння у яких не було б,дискретнаодиниця знань чивзагалі буввідсутня, чи не був приведено вактуальнуготовність.

Думка про ті, щопояснювально-ілюстративний методцетакий методнавчання, привикористанніякогомірасамостійноїпізнавальноїдіяльностіучнів мала (вонанайменшасеред всіхметодівданоїкласифікації, але йце неозначає, що вона мала)вважаєтьсянеобґрунтованою.Наведемотакий приклад. Науроці математикививчається тема: «>Квадратрізниці двохвиразів».Забезпечуючививченняцієї тими, вчительзастосовуєтакийпідхід.

>Вінповідомляє, що квадратрізниці двохвиразівозначає, щорізницюцихвиразівпотрібнопомножити саму у собі.Якщоперемножити йзвестиподібні члени, тоотримаємо: квадрат Першоговиразу,мінусподвоєнийдобуток Першоговиразу надругий, плюс квадрат іншоговиразу.Тодіучні разом із учителемвиконуютьзаплановані дії.

Алі вчительміг бі іобмежитисялишенагадуванням, щодіяпіднесення достепеняозначає, щопотрібно данийвиразперемножити сам у собі скількиразів, стількипоказуєпоказникстепеня.Даліучнісамійвиконують дії й самформулюютьвисновок.Враженнятаке, щодругийваріант —цереалізаціяякогосьіншого методунавчання, але й непояснювально-ілюстративного.

З точкизору того, щоці дії вчителя й діїучнівспрямовані назасвоєннянавчальногоматеріалу нарівнірозуміння —цепояснювально-ілюстративний метод, але й із великоючасткоюсамостійної роботиучнів.Звичайно, упорівнянні ізіншими методамивінстворюєнайменшеможливостей длясамостійноїдіяльностіучнів, але йцеще неозначає, щоможливості,закладені вньому,малі чизовсімвідсутні.

Отже,підсумуємо усіхарактерніособливостіпояснювально-ілюстративного методунавчання.

1. Методвиконуєфункцію забезпеченнязасвоєннязмістунавчання нарівнірозуміння.

2. У йогоосновілежитьпсихологічназакономірністьзасвоєння, сутьякої всприйманнінавчальноїінформації йстворенні наційосновіасоціацій.

3.Діївчителязводяться допереведеннядискретноїодиниціактуальних знань у блокоперативноїпамяті.

4.Діїучнівзводяться довстановленнязвязкуміжневідомим,новим, ізвідомим,старим, допорівняння одного ізіншим.

5.Оцінкаефективностідій вчителя іучнівґрунтується наоцінціучнівськоговмінняпорівнювати,переводитиінформацію ізоднієїмови наіншу,тлумачити,наводити своївласніприклади тощо.

6.Зовнішньоюформоювираження методуєрозповідь,лекція,бесіда,пояснення,ілюстрація,демонстрація тощоспільно ізелементамисамостійноїпізнавальноїдіяльностіучнів.


1.2Місце й роль курсу «Основиекономіки» всистеміекономічноїосвіти

 

>Країназробилапершийкрок установленнішкільноїекономічноїосвіти. Однак колоневирішенихпитаньохоплюєще багато проблем:зміст йтермінинавчання,варіативність йрізноманітністьпрограм,навчально-методичне забезпечення та йогоякість,підготовка йперепідготовка учителівекономіки. І таких проблем увивченніекономікизначно більше, ніж ізіншихдисциплін.

З цогонавчального рокуекономіку введено унавчальніплани якокремий предмет для 10класів, акласівтехнологічногопрофілю - й в партії 11. Наконкурсі -захистіМалоїакадемії наукпрацюютьсекції, на якіучнізахищаютьтворчі роботи ізекономіки.Розробленоорієнтовнупрограмупідготовки йперепідготовки для учителів, щопроходятьїї вінститутахпіслядипломноїпедагогічноїосвіти.

Активнорозпочалипідготовкуучителівекономіки, чогощекілька років тому не було б.Незважаючи наекономічніпроблеми, Державоювиділенокошти навиданняпідручників «>Загальнаекономіка» й «Основипідприємницькоїдіяльності».

У АПН Українипрацюютьлабораторії, щоопікуютьсяпитаннямиекономічногонавчання тавихованняучнівськоїмолоді. Чи ненайголовнішим у бозроблено протягом годиниєрозумінняучнями тавчителями, щовикладають курс «Основиекономіки»,необхідності таважливостівивчення курсу, атакожприскореннявведенняекономічнихдисциплінїїіншихнавчальних заставах, у томучислівищихпедагогічних.

>Однією ізнайважливіших проблемсьогоденняє запитання, якнавчати?Щобвідповісти нанього,потрібновизначити для собі, чого михочемонавчати й коговиховувати?Якщорозумну,активнуособистість,здатнуздобуватизнання йсамовдосконалюватись, тоформи,методи йтехнологіїнавчаннямають цьомувідповідати.

Національна доктринарозвиткуосвіти у XXI ст.,схвалена на ІншомуВсеукраїнськомуз'їздіпрацівниківосвіти,передбачаєперехід відрепродуктивної йавторитарноїосвіти доінноваційної йгуманістичної. Тому методикавикладання предмета винна матірдієвий характер.Учень під час уроківмає бутиактивнимучасникомнавчальногопроцесу.Основне заподіяння йогополягає надумінніповторити завчителем чивідтворитизмістпідручника.Требанавчити йогосамостійнознаходитизнання врізнихджерелахінформації, критичнооцінювати їхні йзастосовувати в реальномужитті.

>Цьогопотрібнонавчати нелишеучнів, а іучителів.Учителеві,який багато роківпрацював зарепродуктивноюсистемою йдосі незрозумів, щоє ііншіджерелаінформації,важкозмінитися.Требайомудопомогти.Значну роль у цьомупокликанівідігратиІнститутпіслядипломноїпедагогічноїосвіти,методисти ізекономіки,центриекономічноїосвіти,вищінавчальніпедагогічнізаклади, щоготуютьстудентів йпрацюють із вчителями.

>Протягомнайближчих роківпотрібнопідготувативеликукількістьучителів ізекономіки.Вимоги, щовисуваються до учителівекономіки,дужевисокі. ТомуМіністерствоосвіти й науки України разом ізНаціональною радоюекономічноїосвіти США,Українською радоюрозпочинаєрозробкунавчально-методичного забезпеченнякурсівпідвищеннякваліфікації учителівекономіки.Сподіватимемось, щоцейдосвід якщовдалим йвідповідатимесучаснимвимогам.

У цьому могли бсприятитакігромадськіорганізації, якВсеукраїнськаасоціаціявикладачівекономіки,економічніцентри,асоціації, заради.Вониможутьвпливати напідвищенняякостінавчально-виховногопроцесу,допомагаючивчителям черезконсультаційніцентри,семінари,тренінги;залучати учителів дооцінюванняякостіпосібників, щовидаються урізнихрегіонах, таінформувати їхнього проце,брати доля ввиховній тапрофорієнтаційнійроботі йзалучатигромадськість до цого,проводитианалітичну,інформаційну йроз'яснювальну роботу,пов'язану ізжиттєвоважливимиекономічнимипитаннями,брати доля ввидавничійдіяльності тощо.

>Залишаєтьсявідкритим запитання забезпеченнянавчальноюлітературою.Фактично внаявностієлишезбірникнавчальнихпрограм,кількапідручників йпосібників із базового курсу, журнал «>Географія таосновиекономіки вшколі». Невистачаєметодичнихпосібників,збірниківзавдань дляуроків йпідготовки доолімпіад,тестовихзавдань дляперевіркинавчальнихдосягненьучнів за12-бальноюсистемою.Рукописів, щонадходять длярозгляду донауково-методичноїкомісії,дуже мало.Якщопротягомнаступних 4-5місяців рукописи ненадійдуть, у новомунавчальномуроцізновузалишимосязістаримбагажем.

>Водночас хочудатипораду тім,хтозайматиметьсярозробкою новихматеріалів.Досвідсвідчить, що до колективуавторів,крімнауковців,обов'язковомаютьвходитивчителі-методисти.Тількитакийавторський складможезробитинавчальніпосібникижиттєздатними.

>Такожхотілося бнагадати продидактичніпринципипослідовності йнаступності, атакождоцільності йрозумностіматеріалу, щопропонується додруку. Перед тім якрозроблятибудь-якийнавчальнийпосібник,слідз'ясувати йогомісце ушкільномукурсі,навчальномуплані,тобтовін неможе бутивідірваним відзагальноїконцепціїекономічноїосвіти. Неузгоджений погоризонталі йвертикаліматеріал ставити внезрозуміліситуаціїнавчальнізаклади, що безваганьвводятьекономіку в 3 чи 7класі, а, позакінченні року незнають, щоробити унаступному.

Некожнийшкільний предметдаєучневіможливостізастосувати напрактиціновізнання йвміння.Економікатакуможливістьдає.Більше тогоїї урокахучнівивчають нелишезаконирозвиткуекономічних систем, а іаспектиеволюціїлюдськоїсвідомості, культури народу, йогоморалі,психології таповедінки, щовпливають як на життяокремоїлюдини, то й напрогресекономіки.

Донавчальнихкурсівекономічногоспрямування, щодаютьможливістьрозкритисяпотенціалудитинище вшколі,належить,наприклад, курс «Основипідприємницькоїдіяльності».Якщотеоретичнізнання із цого курсувдаєтьсяпідкріпитирізними формамипозаурочноїдіяльності (організаціяшкільноговиробництва,сільськогосподарського товариства,тривалоїділовоїгри тощо), таефективністьнавчаннязначнозросте.Поєднання (>інтеграція) трудовогонавчання таекономічних знань у старшихкласах шляхомвикористаннярізноманітнихдопрофесійнихпрограмєдужеперспективним шляхомрозвиткупрофільноїстаршої школи. На шкода,допрофесійніпрограми ушколісьогодні —цепереважноскороченівузівськікурси ізбухгалтерськогообліку, менеджменту тощо.

>Важливим длявикладанняекономікиєстворення йзастосуванняособистісноїорієнтованоїтехнологіїнавчання, щодопоможевчителеві максимально наблизитись до роботи ізкожнимучнем.Звичайно, для цогонеобхіднакомп’ютерна база.Комп’ютеризаціянабуваєтемпів,протекомп'ютернихпрограм для роботи під час уроківекономікище нестворено. Конкурс накращікомп'ютерні розробки ужеоголошено йфінансуєтьсяМіністерством.

>Однією ізпровіднихідей Національноїдоктринирозвиткуосвіти у XXI ст.єрозширення доступуучнів доздобуттяякісноїосвіти.Відомо, щодосіекономіка бувпріоритетним предметомпереважно велітних чиспеціалізованих (>профільних) школах. У цьомуроцікількістьшкіл, у яківикладаєтьсяекономіка,значнозросла. Однакцевідбулосяпереважно зарахунок великих ймалих міст, йледьторкнулосясільськихшкіл йшкілінтернатів.Виправити такс становище можна задопомогоюсистемидистанційногонавчання.

>Зараззробленолише Першікроки.Вони були нелегкими, але йнаступні не будутьлегшими.Потрібнооб'єднатизусилля,скоординувати дії,налагодитиконструктивнуспівпрацю.Тільки у такомувипадку якщодосягнута поставлена позначка.

Отжетрадиційнатехнологіянавчання, Якаєосновою всучаснійсистемішкільноїосвіти йбазується наінформаційніймоделіосвіти,втрачає своюактуальність.Адже вепохунауково-технічноїреволюціїоб'ємнавчальноїінформаціїподвоюєтьсякожні 10 років йставити за міткузасвоєннявсієїінформаціїстаєнедоцільним. На першемісцевиступає заподіяннярозвиткуособистостіучня,якийстаєсуб'єктомнавчально-виховногопроцесу.

>Завданнярозвиткуособистостіпокликанівиконатиновітехнологіїнавчання,основнимціннісниморієнтиром якієучень, якунікальна йнеповторнаособистість.

>Основним методомнавчаннястає не передачаготовоїінформації від
>вчителя доучня, а йогосамостійнанавчальна діяльність.

>Підсамостійноюроботоюрозуміється така формуорганізаціїпроцесу
>навчання, котраздійснюється ізметоюнабування нових знань йвмінь у
>спеціальновідведений годину безбезпосередньоїучастівчителя, але й под його
>керівництвом.
 >Основнимиумовамиефективногозастосуваннясамостійнихробітє:

1.технологізаціянавчальногопроцесу;

2.створеннябазидидактичногоматеріалу длясистематичноїсамостійноїнавчально-пізнавальноїдіяльностістудентів;

3.гармонізаціяіндивідуальної,групової тафронтальної формсамостійної роботи;

4.домінуваннятворчихнавчально-пізнавальнихзавдань надрепродуктивними впроцесісамостійної роботиучнів.

Упроцесіекспериментальної роботивиявлено, щоефективноютехнологієюнавчання, Яка ставити за міткурозвитокособистостіучня та
>формуваннясамостійності, якриси характеру,єтехнологіямодульно-рейтинговогонавчання.

>Підтехнологієюмодульно-рейтинговогонавчаннярозуміється така
>технологіяорганізаціїнавчально-виховногопроцесу, щобазується на
>індивідуалізації тадиференціаціїнавчання,забезпечуєстимулюючу й
>розвиваючуфункціїодержаних знань, їхнісамостійність ймобільність у
>процесіособистісно-орієнтованогонавчання.

>Використаннясамостійноїдиференційованої роботиучнів утехнологіїмодульно-рейтинговогонавчаннядаєможливістьіндивідуальногопроцесунавчання й ставитиучнів вумовувільноговиборузмістуосвіти,
>методів татемпівнавчання.


>РОЗДІЛ 2.МЕТОДИЧНІОСНОВИВИКОРИСТАННЯПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГОВИДУНАВЧАННЯ ПРИВИВЧЕННІ КУРСУ «>ОСНОВИЕКОНОМІКИ»

 

2.1Розробка методикививчення курсу «Основиекономіки» задопомогоюпояснювально-ілюстративного видунавчання

>Основнимицілямивикористанняпояснювально-ілюстративного видунавчання прививченні курсу «Основиекономіки»є:підвищенняінтересу до предмета, організаціяіндивідуальноїнавчальноїдіяльностіучня,скороченнянепродуктивнихвитрат години надопоміжні роботи,розвитоктворчоїактивності таздібностей,підвищеннявиразності,доступностінавчальногоматеріалу задопомогою персональногокомп'ютера,таблиць, схем,макетів,малюнків тощо.

Припроектуванні уроку ізпояснювально-ілюстративнимиматеріаламинеобхідновизначити котріцілівінпереслідує, якої рольцей урокграє всистеміуроків потемі, щовивчається, чивсьогонавчального курсу.Якепризначенняпояснювально-ілюстративного уроку:

- для створення новогоматеріалу,поданняновійінформації;

- длязакріпленняпройденого,відпрацюваннянавчальнихумінь йнавичок;

- дляповторення, практичногозастосуванняотриманих знань,умінь,навичок;

- дляузагальнення,систематизації знань.

>Слідвідразувизначити:завдякичомупосилитьсянавчальний йвиховнийефект уроку, чице якщо простоданинановомоднимзахопленням. Урок ізвикористанням персональногокомп'ютера,таблиць, схем,макетів,малюнківможедосягти максимальногонавчальногоефекту,якщовінєосмисленимцілісним продуктом, а чи невипадковим наборомпредметів чималюнків.Певнийнабірусної,наочної,текстовоїінформаціїперетворює урок нанавчальнийепізод.

>Застосуванняпояснювально-ілюстративнихматеріалів неповністюзмінює методикупроведеннянавчальних зайняти, але йдаєзмогуурізноманітнити тазастосуватиефективніші тараціональнішіметодичніприйоми.

>Характерноюрисоюпояснювально-ілюстративного видунавчанняє ті, що воно танадає практичнонеобмеженіможливості длясамостійної таспільноїтворчоїдіяльностівчителя таучнів. З авторитарногоносія істинивчительперетворюється научасникапродуктивноїдіяльностісвоїхвихованців та задопомогоюкомп'ютера,таблиць, схем,макетів тамалюнківстворюєсприятливесередовище дляформуваннявласногоінтелекту.

>Основнимзавданнямданого курсу «Основиекономіки» запідручником для 10класівІ.Ф.Родіонової таін.,є:

-розвитокекономічної культури,економічногомисленняучнівспрямований накритичнийаналізпроцесів йрезультативністьдіяльності;

-формуванняуміньсамостійнонабувати,засвоювати йзастосовуватиекономічнізнання,спостерігати йпояснюватисучасніекономічніявища;

-розширенняуявлень пропрофесійну діяльність у сферіекономіки,отримання йзакріпленнянавичокобраногопрофілю;

- забезпеченнярівняекономічноїпідготовки, що дозволитистаршокласникампродовжитинавчання наекономічних факультетах увищихнавчальних заставах.

Зметоюуспішноїреалізаціїзавдань мивикористовуємотакіформинавчальноїдіяльності:

-фронтальна -поясненнянавчальногоматеріалу наосновівикористанняпояснювально-ілюстративнихзасобів ізметоюунаочнення;

-колективно-індивідуальна -одночасна роботаучнів надвиконаннямнавчальних завдань ізметоюзакріпленнянавчальногоматеріалу (>аналізсхемибізнес-плану).

>Визначеннямпереважного видунавчальноїдіяльностіє:

- продуктивна діяльність,спрямована наформування нових знань;

-продуктивно-репродуктивна діяльність,спрямована наформуванняумінь,навичок,актуалізацію тазакріплення знань.

>Під годину урокувчительвиконуєфункції сценариста,режисера йпостановника, увідповідності додемонстраційно-моделюючихзасобів.

>Своєріднимсценаріємнавчальногозаняття ізописаннямзмісту шкірногоілюстративногоматеріалу (>зображення,використання схем татаблиць,малюнки,макети), тамісцязастосування служити план - конспект уроку.

На нашпогляд назаняттях із основекономікидоцільновикористовуватиновімультимедійнітехнології, асаме -презентації. Ащоб данийдидактичнийматеріал був дійсноефективним тацікавим,необхідно знатіможливостікомп'ютернихпрограм, їхньогопереваги танедоліки.

>Вважаємо, щомультимедіа-технології якнайбільшефективний йбагатофункціональнийзасіб, щоінтегрує всобімогутнірозподіленіосвітніресурси,може забезпечитиформування йпроявключовихкомпетенційучня,насамперед,інформаційної йкомунікативної.

>Можнавиділитинаступніособливостіданоїтехнології:

-якістьзображення -яскраве,чітке йкольоровезображення наекрані;

-детальнепоясненняматеріалу чирозглядлишебазовихпитань тимизалежно відпідготовленостіучнів;коригування темпу іоб'ємунавчальногоматеріалу;

-значнепідвищеннярівнявикористаннянаочності науроці;

-зростанняпродуктивності уроку;

-зручнепояснення виду роботи ізрізнимприладдям;

-легкеусуненнянедоліків йпомилок у слайдах;

-встановленняміжпредметнихзв'язків.

>Данийурок-презентація под годинувивченняекономікиєсвоєріднимиміні-телепроектами,цікавими дляучнів, щостворений на доступномурівні тамаєпевнезмістове танавчальненавантаження.Аджесьогоднітелебаченнямаєсуттєвезначення в нашомужитті ми неможемоуявити собі безпереглядутелевізійних передач.Дітитакожєбезпосереднімиучасниками цогопроцесу. Тому, одним звизначальнихзавданьвчителясьогодніє потребапродемонструвати,застосовуючисучаснімультимедійнізасобинавчання, дляздобуттяпоставленої мети.

Уроки ізмультимедійнимсупроводом чи ізіншимиілюстративнимиматеріаламидопомагаютьефективновирішуватинаступнідидактичні заподіяння:

-сформуватимотивацію донавчаннявзагалі;

-засвоїтибазовізнання із предмета;

-сформуватинавички самоконтролю.

Данутехнологію можнарозглядати якпояснювально-ілюстративний методнавчання,основнимпризначеннямякогоє організаціязасвоєнняінформації наосновісполученнянавчальногоматеріалу із йогозоровимсприйняттям.

>Відомо (>дослідженняінститутуЄвролінгвіст,Голландія), щобільшість людейзапам'ятовують 5%почутого й 20%побаченого.Одночасневикористанняаудіо - йвідеоінформаціїпідвищуєзапам'ятовування до приблизно 40-50%.

>Під годинувикористання науроціілюстративнихматеріалів чимультимедійнихтехнологій структура урокупринципово незмінюється. Уньому, як йраніше,зберігаються усіосновніетапи,змінюються,можливо, лише їхньоготимчасові характеристики.Необхідновідзначити, щоетапмотивації вданомувипадкузбільшується йнесепізнавальненавантаження. Ценеобхіднаумовауспішностінавчання,оскільки безінтересу доздобуття знань, безуяви йемоційнемислиматворча діяльністьучня.

>Учнівпривертає новизнапроведеннямультимедійнихуроків, атакожвикористанняілюстрацій. Укласі под годину такихуроківстворюютьсяумови для активногоспілкування, заякогоучніпрагнутьвисловити думи, смердоті ізбажаннямвиконують заподіяння,виявляютьцікавість доматеріалу, щовивчається.Учнівчатьсясамостійнопрацювати ізнавчальною,довідковою таіншоюлітературою із предмета. Данатехнологіяможевикористовуватись дляанонсування тими уроку, яксупровід допоясненнявчителя, якінформаційно-навчальнийпосібник та для контролю знань. Томузастосуванняпояснювально-ілюстративного видунавчання укурсіекономікистворює широкий, спектрможливостей дляреалізаціїдидактичної мети,розвитку творчости,формування образногомислення тавиховання культуриспілкування за прикладомекономістів.

2.2Плануваннянавчальногопроцесу та йогоефективністьрозробленої методики

А,щоб діяльністьвчителя бувпродуктивною накожномууроці,вчитель виненпланувати свою роботу.

>Планування зайняти -церозробкацілей,завдань йзмістууроків вцілому й шкірногозокрема напоточний годину йпевнийперіод.Плануваннярозрізняютьперспективне йпоточне. До перспективногоналежитьпланування зайняти нанавчальнийрік, семестр таплануваннянавчальної тими, до поточного --планування уроку.

Дляпланування зайнятискладаютькалендарно-тематичний план,щобпередбачити, стількипотрібноматеріалів доуроків, котрі тими будутьвивчатися, стількипрактичнихробітпотрібновиконати тощо.

>Плануваннянавчальної роботипочинається ізвивченняшкільноїпрограми йпояснювальної записки, дерозкриваються заподіяння зайняти, атакождеяківказівки методичного характерущодоорганізаціїнавчальногопроцесу,використаннянаочнихпосібників,перевірки іоцінюваннядіяльностіучнів,визначенообсяг знань,умінь йнавичок, якіповинні набутиучні назаняттях.Змістнавчальногоматеріалурозписано покласах. Укожномукласінавчальнийматеріалзгруповано в тими йвизначенокількість часів на задану тему.Послідовністьвивчених тим, передбаченепрограмою,вчительможезмінити. Так самеможе бутизміненакількість часів навивчення окремих тим [12, з. 3].

>Тематичнеплануванняпередбачаєвизначення типу уроку (чиорганізаційноїформинавчання),визначенняобсягуматеріалу,підбірнаочності йпідбірфактичногоматеріалу (>вправи,задачі таін.).

Укожнійтемірозкриваєтьсязмісттеоретичнихвідомостей, ізякимитребаознайомитиучнів, атакож наводитисяперелікоб'єктів роботи.

>Головниметапом упідготовцівчителя донавчальної тимиєрозробкасистемиуроків.Підсистемоюуроківрозуміютьтаку їхньогосукупність ізпевної тими, приякійзабезпечуєтьсядидактичнеобґрунтованийвзаємозв'язокміж ними, щосприяєсвідомомузасвоєннюучняминавчальногоматеріалу йїхньомузагальномурозвитку,тобто системауроківсприяєвиконаннюнавчально-виховнихзавдань [9, з. 68].

Системастворює у вчителізагальнудидактичну картину, щостосуєтьсянавчальної тими,бовизнаєтипиуроків,зв'язкиміж ними,методинавчання,об'єкти роботиучнів таін.

Упоурочних планахрекомендуєтьсявизначати тему й мітку уроку,здійсненняміжпредметнихзв'язків,методи йприйомипроведення уроку,видинавчальної роботиучнів,матеріал й заподіяння длявправ,практичних чилабораторнихробіт,наочніпосібники.Розглянемо схемутематичного плану,подану втаблиці 1.


>Таблиця 1.Тематичний планвикладання курсу «Основиекономіки»

№ зарплатню >Назва тими >Всього, часів >Примітки
1. >Вступ доекономіки. 3 >Учніознайомлюються із предметом та методамидослідження,розглядаютьосновніпроблемиекономіки,класифікуютьоб'єктиекономічнихвідносин.
2. >Економікадомашньогогосподарства. 7 >Учніознайомлюються ізсуттюекономічних проблем таінтересів,змістомдомашнього якекономічногосуб'єкта.
3. >Економіка підприємства (>фірми). 8 >Вивчаютьсяпроцесивиробництва напідприємстві,основнівиди тазмістпідприємницькоїдіяльності,основніскладові менеджменту, маркетингу.
4. Національнаекономіка. 9 Структура національноїекономіки.Основніекономічніпоказники,господарювання намікрорівні,складовіфінансово-грошовоїсистеми країни,соціальний захист населення,адміністративні таекономічніметоди державногорегулювання.
5. >Світоваекономіка. 8 Структураміжнародноїекономіки.Основніекономічніпоказники,господарювання намакрорівні,складовіфінансово-грошових системрізнихкраїн таміжнароднийрозподіл роботи.
>Всього - 35

>Методичнапідготовкавчителя до урокупочинається із роботи наднавчальноюлітературою. Учительпереглядаєматеріалшкільногопідручника йорієнтується нанього, колиподаєновийматеріал.Такаорієнтаціяпотрібна із двох причин: 1) упідручникувикладеномінімумматеріалу,достатнього длявиконаннянавчальноїпрограми; 2)навчальнийматеріалвикладено нарівні, щовідповідаєзагальномурозвиткуучнів йїхнімзнанням із основ наук.

>Поряд ізцим вчительознайомлюється ізнавчальноюлітературою ізсуміжнихпредметів.Щобзробититрудову діяльністьучнівсвідомою йвикористатиїхнізнання із основ наук упроцесівиконаннятрудовихзавдань.

>Великезначеннямаєознайомленнявчителя ізметодичноюлітературою, вякійузагальненодосвідкращихшкіл. Уметодичнійлітературієрекомендації, як будуватинавчальний процес,вибиратиоб'єкти роботи, атакож ізіншихпитань,зв'язаних ізвиконаннямнавчальнихзавдань назаняттях умайстернях.Передовівчителі систематичностежать зановоюметодичноюлітературою,вивчаютьвисвітлений унійпередовийдосвід йзастосовують його всвоїйроботі.

Припідготовці до урокувраховують: а)провіднімотиви,інтересиучнів доданого предмета,ставлення їхнього доуроківвчителя; б)рівеньсформованостіуміннявчитися,працездатність,регулярністьнавчальної роботи,виконаннядомашнього заподіяння; в)рівеньактивностіучнів під час уроків;увага йдисциплінованість; р)уміннязастосовувати їхньогознання напрактиці; буд)здібності шкірного,потенційніможливості; е)можливостівикористанняТЗН танаочності;є)працездатність самоговчителя; ж)санітарно-гігієнічніумовимайбутнього уроку.

>Поурочний план (прикладпоурочного плану надекілька тим із курсу наведено вДодатку А)передбачає: а) датупроведення уроку, йогопорядковий номер затематичним; б)назву, тип й мітку уроку; до структури уроку; р) йогозміст; буд)методи йприйоми роботивчителя йучнів; е)навчальнеобладнання йдомашнє заподіяння [15,с.46].

>Підготовкавчителя до урокузакінчуєтьсяскладаннямплану-конспекту уроку (>Додаток Б), структураякогозалежить від його типу.Класифікаціяуроків заосвітньоюметоюнайзручніша для їхньогоаналізу іпланування.Складаючикалендарний читематичний план, вчительрозподіляє уроки заокремимирозділами й темамивідповідно доосвітньої мети, відякоїзалежить й тип уроку.Розглянемотакутипологіюуроків: 1) урокзасвоєння нових знань; 2) урокформуванняумінь йнавичок; 3) урок комплексногозастосування знань,умінь йнавичок; 4) урокузагальнення йсистематизації знань; 5) урокперевірки,оцінювання ікорекції знань,умінь йнавичок; 6)комбінований урок.Якщовивчаютьсяпоняттязакони,теорії й переносити позначка свідомішого іміцногозасвоєння їхньогоучнями, тотакізаняття належати доуроківзасвоєння нових знань. [2, з. 55-68,78]

>Підготовкавчителя допояснювально-ілюстративного видунавчаннязаймаєдосить багато години,оскількинеобхіднознайтипевнуінформацію, якої можнавикористати длядемонстрації.Потімнеобхідновизначитикількістьілюстрацій,відобразити їхнього,підібрати картинки, фото.Протезадляхорошого результатупроведення уроку,справжнійвчительготовийзатратити багато години.

>Якщоознайомитися ізпрактичним станомпроблеми можназасвідчити, що вумовах широкоговикористаннясучасногопояснювально-ілюстративного видунавчання унавчальномупроцесіобов'язковийобсяг знань,умінь танавичок педагога, щовизначаєкінцевий результатнавчання основспілкування ізкомп'ютером таіншимиілюстративнимиматеріалами, виненвключати:

- знаті якзавантажитипрограму MS Power Point;

-вмітистворюватинадпис;

-вміннявставляти автофігури,малюнки тафотографії;

-вміннязастосовуватиефектіванімації дооб'єктів слайда;

-вміннянастроюватиперехідслайдів.

>Застосувавшипояснювально-ілюстративнітехнологіїпроведення уроку векспериментальномукласі, можнаотриматикращірезультати, ніж взвичайному.Учнімаютьсвідомозасвоюватитеоретичнийматеріал,активнішепрацювати вгрупах такращевпоратися ізділовоюгрою.

>Враховуючиможливірезультатиекспериментальної роботи,хочемонаголосити, щопояснювально-ілюстративний урокдосягає максимальногонавчальногоефекту,якщовінєосмисленимцілісним продуктом, а чи невипадковим наборомслайдів тамалюнків.Важливо, коли текст ізекрану чи простомалюнок чи макетєсамостійноюодиницеюінформації, якоївчитель неозвучує, а й простокоментує.

>Проте привикористаннінаочноїінформаціїдуже легковідступити від тими уроку таперетворитиучнів упасивнихглядачів.Щоб цогоуникнути,слідпіклуватися про забезпеченнязворотного зв'язку ізучнями.

>Безперечно,мультимедійнізасобинавчаннямаютьперевагу надіншими.Результатидослідженнясвідчать, щовикористанняінформаційнихтехнологій:

-підвищуєрівеньпрофесійної культури;

-зменшуєтрудоємкістьпроцесу контролю йконсультування;

-розвиваєпліднуспівпрацю ізучнями;

-підвищуєрівеньфункціональноїписьменності у сферіінформаційнихтехнологій;

-даєможливістьсамореалізації йсамоствердження; -підвищує авторитетвчителясередучнів.

>Інформаційнітехнологіїпідвищуютьінформативністьнавчальногоматеріалу,ефективністьнавчання,додаютьйомудинамізм йвиразність.


>ВИСНОВОК

>Пояснювально-ілюстративний виднавчанняпризначений для забезпеченнярозумінняучнямисутіматеріалу,якийвивчається.

>Крім того,цей виднавчанняґрунтується наособливостяхсприймання, ацеозначає, що вчительмаєзнайтитакіспособи дії, котрі бвиводилиучня й не так направильнерозумінняматеріалу,якийвивчається, а ісприяли бформуваннюправильних,повних йчіткихуявлень прообєкт й предметвивчення.

>Пояснювально-ілюстративний методмає забезпечитиправильнесприйняттяматеріалу,тобто забезпечитиформуванняуявлення про предметвивчення йстворитивідповідну основу дляформування зрозуміти. Ос-кільки методнавчання до рук вчителя —своєріднийзасібдосягненняцілейнавчання, то вчитель,використовуючицейінструмент,відразу виненотриматиінформацію проступіньдосягненняцілінавчання,здійснитиоцінкузапланованого іотриманого результату та внестикорекційнівпливи. Аліумовою для цогоєотриманнянеобхідноїдіагностичноїінформації.

Упояснювально-ілюстративномуметоді чи ненайважливіше забезпечитиодночаснепоєднанняусногопояснення іздемонструванням,ілюстрацієюзразків,прикладів, моделей тощо. Босаметакепоєднаннявключає в діяльністьліву й правупівкулі головногомозку, щосприяєактуалізаціїнавчальногодосвідулюдини йформуєпізнавальний образобєктавивчення.

>Характерноюрисоюпояснювально-ілюстративного видунавчанняє ті, що воно танадає практичнонеобмеженіможливості длясамостійної таспільноїтворчоїдіяльностівчителя таучнів.

>Застосуванняпояснювально-ілюстративнихматеріалів неповністюзмінює методикупроведеннянавчальних зайняти, але йдаєзмогуурізноманітнити тазастосуватиефективніші тараціональнішіметодичніприйоми.

>Єдинимнедолікомє ті, щопідготовкавчителя допояснювально-ілюстративного видунавчаннязаймаєдосить багато години,оскількинеобхіднознайтипевнуінформацію, якої можнавикористати длядемонстрації.

Отже,підсумуємо усіхарактерніособливостіпояснювально-ілюстративного методунавчання.

1. Методвиконуєфункцію забезпеченнязасвоєннязмістунавчання нарівнірозуміння.

2. У йогоосновілежитьпсихологічназакономірністьзасвоєння, сутьякої всприйманнінавчальноїінформації йстворенні наційосновіасоціацій.

3.Діївчителязводяться допереведеннядискретноїодиниціактуальних знань у блокоперативноїпамяті.

4.Діїучнівзводяться довстановленнязвязкуміжневідомим,новим, ізвідомим,старим, допорівняння одного ізіншим.

5.Оцінкаефективностідій вчителя іучнівґрунтується наоцінціучнівськоговмінняпорівнювати,переводитиінформацію ізоднієїмови наіншу,тлумачити,наводити своївласніприклади тощо.


Схожі реферати:

Навігація