Реферати українською » Педагогика » Навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті


Реферат Навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Факультет технологій і підприємництва спеціальність 030600 «Технологія і підприємництво» Кафедра технології обробки конструкційних матеріалів і загальнотехнічних дисциплін

Кваліфікаційна робота

на задану тему: «Навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті»

2008


>Автореферат

Соціально-економічні перетворення на країні, кризові явища затяжного перехідного періоду у сфері матеріального виробництва та послуг зумовили необхідність кардинального переосмислення освітянських та виховних завдань трудовий та фахової підготовки підростаючого покоління до ефективної творчу самореалізацію за умов як мету прогресивного соціального розвитку, забезпечення добробуту держави і особи.

За сучасних умов потрібно готувати непросто професіонала, працівника у сфері виробництва чи послуг, а поступово переорієнтовуватися під підготовку суб'єкта власної життєдіяльності. Від рівня технологічного стану країни сьогодні залежать тільки її економічний добробут і життя населення, а й становище у світове співтовариство, можливості економічної і політичною інтеграцію з іншими.

При конструюванні структури процесу навчання учнів виготовлення виробів натокарно-винторезних верстатах необхідно спиратися на розробки М. Н.Скаткина,И.Я.Лернера, на інтегративні результати психолого-педагогічних досліджень, які різної ступенем глибини і достовірності розкривають шляхів розвитку індивіда, включеного у той або ту цікаву йому діяльність: розвиток через включення до діяльність, самодіяльність (О.Н. Леонтьєв), диференціація навчання дітей і розвитку (М. Старр), навчання прийомівмислительности (Л. Н.Линда), схильності людини до тій чи іншій діяльності, розвиток через включення до проблемну ситуацію (А.М.Матюшкин). Дослідженню різних сторін процесу розвитку особистості присвячені роботиП.Н.Андрианова, О.Н.Кордун, І.Ф. Карпенко, І.Г. Кітаєва, В.Д.Путилина, В.Ф. Шилова.

Отже, соціальна, і педагогічна значимість проблеми дозволила визначити тему нашої кваліфікаційної роботи: «Навчання учнів VII-VIII класів в опануванні технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті».

Мета дослідження: виявити, теоретично обгрунтувати, спроектувати модель процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті.

Об'єкт дослідження: процес і результати навчання учнів основний школи освітній галузі «Технологія».

Предмет дослідження: зміст, форми і силові методи навчання учнів VII-VIII класів у процесі оволодіння технологічними операціями роботи зтокарно-винторезном верстаті.

Кваліфікаційна робота складається з запровадження,2-х глав, укладання, списку літератури та докладання.

У запровадження обгрунтовується актуальність обраної теми роботи, аналізується стан проблеми, у теорії та практиці, визначаються об'єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання й методи дослідження, практична значимість дослідження та становища, винесені право на захист.

У першій главі «Теоретичні основи навчання учнів VII-VIII класів роботитокарно-винторезном верстаті в освітній галузі «Технологія» розкрито питання, складовіемпирико-теоретические передумови дослідження.

У другій главі «>Опитно-експериментальная перевірка моделі процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті» характеризуються методику та результатиконстатирующего і формує експерименту (роздільно за кожним видом) з навчання учнів роботи і безпечного обслуговуваннятокарно-винторезних верстатів.

На закінчення кваліфікаційної роботи підбиваються загальні результати дослідження, робляться висновки.

У творчому списку використаної літератури міститься бібліографічне опис використаних джерел.


Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи навчання учнів VII-VIII класів роботитокарно-винторезном верстаті в освітній галузі «Технологія»

1.1 Навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті яксоциально-педагогическая проблема

1.2 Аналіз обсягу й змісту навчання які у програмах освітній галузі «Технологія»

1.3 Побудова оптимальної моделі процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті

Глава 2.Опитно-експериментальная перевірка моделі процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті

2.1 Зміст, форми і нові методи навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті

2.2Дидактическое забезпечення занять із навчання учнів VII-VIII класів роботитокарно-винторезних верстатах

2.3 Результати експериментальної перевірки оптимальної моделі навчання учнів VII-VIII класів своєю практикою натокарно-винторезном верстаті

Укладання

Список використаної літератури

технологічний навчання токарськомувинторезний верстат


Запровадження

Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Соціально-економічні перетворення на країні, кризові явища затяжного перехідного періоду у сфері матеріального виробництва та послуг зумовили необхідність кардинального переосмислення освітянських та виховних завдань трудовий та фахової підготовки підростаючого покоління до ефективної творчу самореалізацію за умов як мету прогресивного соціального розвитку, забезпечення добробуту держави і особи.

Для цих процесів та його регулювання необхідно використання нових підходів, відповідних нинішньої соціокультурної ситуації. Соціально-економічний і педагогічне людський розвиток жадає від підростаючого покоління готовності на роботу на сучасному виробництві. Від сформованості у наступних поколінь технологічної культури залежить як майбутнє самого виробництва, і майбутнє держави.

Тому кожній людині треба бути здатним комплексно підходитимемо оцінці результатів, вибору способів своєї діяльності. Цьому і покликана навчити «Технологія». Важливість формування в молоді технологічної культури у час визнається в усьому світі. І на базисний навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів Росії, затверджений Міністерство освіти, ввійшла нова, освітня область - «Технологія». Сутність технологічного освіти залежить від оволодінні які навчаються технологічної культурою, досягнутим рівнем преосвітньої діяльність у матеріальному і духовному виробництві й сфері послуг. Основною метою технологічного освіти є підготування молоді до успішному і гармонійному функціонування у інформаційно й технологічно насиченому світі.

За сучасних умов потрібно готувати непросто професіонала, працівника у сфері виробництва чи послуг, а поступово переорієнтовуватися під підготовку суб'єкта власної життєдіяльності. Від рівня технологічного стану країни сьогодні залежать тільки її економічний добробут і життя населення, а й становище у світове співтовариство, можливості економічної і політичною інтеграцію з іншими.

Використання сучасних технологій визначається й не так розвитком матеріальної бази промисловості, скількидуховно-нравственним станом суспільства, готовністю покоління виробляти, засвоювати та практично використовувати нові знання, прилади, матеріали і технології. Опанування цією сферою знань сприяє набуття технологічної компетентності. Школярі освоюють різні способи і кошти перетворення матеріалів, енергії, інформації з урахуванням економічну ефективність і мінуси можливих екологічних наслідків людської діяльності, набувають загальне твердження трудові вміння і навички, розвивають здібності. У системі загальної освіти «технологія» формує у учнів систему технологічних знань і умінь,закладивающую підстави успішної творчої і преосвітньої діяльності, внутрішню потребу народу і шанобливе ставлення до процесу та результатів праці, формуванню трудовий, графічної, підприємницької, екологічної, інформаційної, етичної, естетичної культур. Вивчення «технології» дозволяє учням отримати ставлення до найпоширеніших засобах перетворення матеріалів, енергії, інформації, про окремих видах декоративно-прикладного мистецтва, їх художніх особливостях і культурні традиції, освоїти елементарні трудові прийоми, розвинути здібності у процесі різних видів праці з доступними в обробці матеріалами.

Найголовніше у тому, що «технологія» знайомить учнів з різними видами майбутньої праці, сприяє їхній професійному самовизначенню, виявлення та розвитку творчі здібності.

Вивчення цієї освітній галузі створює культурні і духовні передумови задля збереження та розвитку національних традицій народів Росії, закладено підвалини економічного розвитку. Сучасний науково-технічний і соціальний прогрес швидко, кардинально й неодноразово змінює умови праці та зміст діяльності протягом усього його життя. У цій ситуації особливе значення набуває прогнозування розвитку забезпечення і форм діяльності, зокрема й здібності людини, про те розрахунком, щоб це врахувати щодо забезпечення і форм процесу у загальноосвітньої школи. Якщо пам'ятати як розвиток здібностей у сфері фахової діяльності, а й усього спектра соціальних здібностей людини, його загальнокультурного, морального і естетичного виховання, стає очевидною глобальність соціальної завдання різнобічного розвитку особистості. І тоді можна знайти дуже істотний прогалину загальної освіти, коли геть-чисто відсутнє технологічне освіту як він складовою компонент. Навряд чи можна у плані всерйоз сприймати характер вивчення основ наук, трудове і фахова навчання у школі у цьому його вигляді, у якому вони існують сьогодні. Технологія у всіх її проявах перестав бути лише практичне застосування науки.

Масове й глибоке проникнення технології у всі сфери людського життя й діяльності - від медицини до сільського господарства, від дозвілля до управління, від біології до зв'язку і т.ін. - зобов'язує підростаюче покоління мати, принаймні, базові поняття і технології, що є частиною культури сучасного суспільства. Технологічна підготовка учнів дозволить їм тим більше гармонійно співіснувати в інформаційно й технологічно насиченому суспільстві, краще організувати і дбайливіше використовувати дари навколишнього світу, глибоко пізнати його й ефективніше реалізувати свій інтелектуальний потенціал.

Технологічне освіту слід розвивати як і ширину - збагачення відповідними знаннями й вміннями учнів, і у глибину - озброєння їх концептуальними знаннями в технологічних областях тим, хто вибере технологію як своєю основною спеціальності. Така можливість зовсім надається і завдяки запровадження загальноосвітньої школі курсу «Технологія» й порядку використання з так званого «вільного технологічного простору» у процесі позакласної і позашкільної праці. Впровадження курсу «Технологія» до системи освіти дає можливість вийти з традиційного акумулювання знань до необхідного вмінню осмислено застосувати і реалізовувати ці знання й уміння у творчій і преосвітньої продуктивної діяльність у інтересах суспільства.

Виходячи із зазначених вимог, аналіз проблем, завдань, які сучасним виробництвом і які процесом підготовки до роботи у умовах робочих, сьогоднішніх школярів розкрив основні якості особистості, необхідні сучасній робочому. Це професійна мобільність і самостійність, які забезпечуються і підкріплюються наявністю політехнічних і спеціальних знань, і навіть граничним рівнем продуктивного технічного мислення, відповідального за втілення наявних знань у вміння. Тенденція об'єднання трудових функцій і зближення праці робітника, з працею інженерно-технічного працівника вимагає від виробничника глибокого осмисленого знання техніки і здійснюваних цій основі розумових дій, аналізу, планування, конструювання, контролю, корекції.

З аналізу праці сучасного робочого випливає, що треба зазначити сучасну техніку, куди входять верстати з ЧПУ, знання ПЕОМ, робототехніка, сучасні технологічні лінії з автоматизованими процесами. Отже, що основу дій робочого становить рішення виробничо-технічних завдань, які передбачають високий рівень технічної грамотності.

З дослідження випливає, під технічної грамотністю розуміється формування в учнів знань, умінь, навичок, дозволяють їм вільно орієнтуватися у різні види технічної документації: кресленнях, схемах та інших., самостійно розробляти чи модернізувати наявні конструкції, шукати шляху раціонального використання конструкційних матеріалів, орієнтуватися у можливих заміни матеріалів і деталей, не погіршуючи якості, розроблюваної конструкції.

З іншого боку, завдання навчання у тому, щоб розкрити наукові основи, суть виробничих процесів, теоретично обгрунтувати розмаїтість виробничих операцій, усвідомити пристрій, принцип дії і загальнодосяжний спосіб використання відповідних знарядь праці і.

Інакше кажучи, теоретичні знання мають будуватися широкому використанні знань які у області основ наук, оскільки закономірності, студійовані в курсах фізики, хімії і математики становлять теоретичну основу технічних і технологічних процесів обробки матеріалів і нових конструкцій.

У результаті вивчення курсу "Технологія" для хлопчиків дедалі очевиднішою стає технічна грамотність, куди входять ознайомлення зі структурою і перспективою розвитку чорної і особливо кольорової металургії, хімічної, деревообробної, нафтохімічної та інші галузями промисловості; перспективними матеріалами, способами їх використання коштів і методами обробки; початкова вивчення машин, механізмів і деталей машин і немає механізмів, як основу конструкторської і технологічного діяльності.

Отже, при конструюванні структури процесу навчання які у освітній галузі «Технологія» і зокрема, виконання технологічних операцій натокарно-винторезних верстатах необхідно спиратися на розробки М. Н.Скаткина,И.Я.Лернера, на інтегративні результати психолого-педагогічних досліджень, які різної ступенем глибини і достовірності розкривають шляхів розвитку індивіда, включеного у той або ту цікаву йому діяльність: розвиток через включення до діяльність, самодіяльність (О.Н. Леонтьєв), диференціація навчання дітей і розвитку (М. Старр), навчання прийомівмислительности (Л. Н.Линда), схильності людини до тій чи іншій діяльності, розвиток через включення до проблемну ситуацію (А.М.Матюшкин). Дослідженню різних сторін процесу розвитку особистості присвячені роботиП.Н.Андрианова, О.Н.Кордун, І.Ф. Карпенко, І.Г. Кітаєва, В.Д.Путилина, В.Ф. Шилова.

Проте, попри досить багато робіт, присвячених різноманітних аспектів використання сучасних освітніх технологій у процесі навчання які у освітній галузі «Технологія», цю проблему досі залишається складною і багатоаспектної. Отже, соціальна, і педагогічна значимість проблеми дозволила визначити тему нашої кваліфікаційної роботи: «Навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті».

Мета дослідження: виявити, теоретично обгрунтувати, спроектувати модель процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті.

Об'єкт дослідження: процес і результати навчання учнів основний школи освітній галузі «Технологія».

Предмет дослідження: зміст, форми і нові методи навчання учнів VII-VIII класів у процесі оволодіння технологічними операціями роботи зтокарно-винторезном верстаті.

Гіпотеза дослідження: спроектована модель процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технології обробки металу натокарно-винторезном верстаті буде ефективна, якщо:

- будуть розкрито теоретичні основи навчання учнів технології обробки металу натокарно-винторезном верстаті;

- проведено аналіз обсягу й змісту навчання учнів VII-VIII класів програми освітній галузі «Технологія»;

- буде спроектована оптимальна модель процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті;

- будуть обгрунтовані, розроблено зміст, форми й фізичні методи навчання які у процесі обробки металу натокарно-винторезном верстаті;

- отримають позитивні результати дослідно-експериментальної перевірки оптимальної моделі процесу навчання учнів роботитокарно-винторезном верстаті.

Завдання кваліфікаційної роботи:

1. Розкрити теоретичні основи навчання учнів VII-VIII класів роботитокарно-винторезном верстаті в освітній галузі «Технологія».

2. Провести аналіз обсягу й зміст навчання у освітній галузі «Технологія» і розкрити методичні можливості навчання учнів VII-VIII класів технологічним операціям під час роботи натокарно-винторезном верстаті.

3.Спроектировать оптимальну модель процесу навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій натокарно-винторезном верстаті.

4. Розробити зміст, форми і нові методи навчання учнів VII-VIII класів роботитокарно-винторезном верстаті.

5.Апробировать розроблену модель процесу навчання учнів VII-VIII класів в освітній галузі «Технологія».

>Методической і теоретичної основою дослідження є:диалектико-материалистический,историко-аналитический, теоретичний ісистемно-деятельний підхід до формування та розвитку гармонійної особистості, філософські вчення зв'язок теорії з практикою, ролі трудового навчання, продуктивної праці у її становленні як соціального суб'єкта; фундаментальні дослідження провідних вітчизняних учених -дидактов, педагогічні теорії та

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація