Реферати українською » Педагогика » Особистісно-орієнтовані педагогічні технології


Реферат Особистісно-орієнтовані педагогічні технології


>Реферат із тими:

>Особистісно-орієнтованіпедагогічнітехнології


>Вступ

>Забезпеченняорганізаціївиховної танавчальної роботи на засідкахспівробітництваучнів,колективістськихвзаємозв’язків –важливаумоваформуванняособистості громадянинанашої держави.Педагогічнадоцільність йпродуктивність активногоспілкуванняміжучасникаминавчальногопроцесу був доведеноще Сократом.Твердження пронеобхідністьтакої роботизнаходимо упедагогічнійспадщиніІ.Г. Песталоцці,П.П.Блонського,С.Т.Шацького, Т.А.Пінкевича таіншихзарубіжнихвчених. якзазначаютьвідомі педагоги У.Оконь, Ч.Куписевич, Є.Дрефенштедт, Є.Рауш, Є.Страчар, З.Фабіан тавідомівчені зкраїнблизькогозарубіжжя івітчизняні педагогиЮ.К.Бабанський, В.В.Давидов,В.І.Загвязинський, Л. В.Занков, В.В. Котов, О.В. Киричук,І.М. Казанцев,Х.Й.Лійметс,Б.І.Первін, М.М.Скаткін,основноюхарактеристикоюнавчальногопроцесу,зокрема роботибезпосередньо науроці, насучасномуетапіє йогоіндивідуалістичнаспрямованість. В частности, М.М.Скаткін подчеркивает, щокласно-урочна система „…в основномуорганізуєіндивідуальнупізнавальну діяльністьучнів й внійзовсім немаємісця для дійсноколективної роботи, коли у всіхучнів однаспільна позначка й один працює на всіх і усі – однієї…Найкращийзасібвихованняколективізму – активна доля вколективнійдіяльності. Аосновна діяльністьучнів –учбова –майжепозбавленаелементівсправжньогоколективізму” [1,с.61].Вочевидь, причиною цогоє, упершучергу,суперечність, котраще незнайшларозв’язання упрактиці роботивчителяпочаткової йсередньої школи,суперечністьміжіндивідуальним способомзасвоєння знань йколективним способомнавчання. Узв’язку ізцим упроцесізасвоєнняматеріалуучнівідірвані один від одного.Натомістьзавданнямвихованнялюдиниєформування громадянина як активного членасуспільства.

Разом із тім, Незважаючи наіснуючусуперечність, котравизначає характеручбовоїдіяльностішколярів, втеорії тапрактицінавчаннязробленіспробиїїусунення. Унавчальномупроцесі вводитися так кликана „>колективна робота” (>Х.Й.Лійметс, В.В. Котов,І.М.Чередов,І.Б.Первін, М.С.Дежнікова). Хочаслідзазначити, що знак „>дорівнює”,якийставлятьміжцимпоняттям тафронтальноюроботою,єнеправомірним,оскільки в їхніосновілежитьрізна за своїм характером дидактичнавзаємодія.

>Метою роботиєобґрунтуванняможливостейщодо забезпеченняособистісногоспрямуванняпроцесунавчання вумовахколективноїучбовоїдіяльностішколярів.


1.Новітнітехнології. Сутьвивчення дляпочаткової школи

>Доцільністьвведенняколективноїучбовоїдіяльності у старшихкласах доведенотривалимиекспериментальнимидослідженнями,проведенимигрупоювченихТартуськогоуніверситету подкерівництвомХ.Й.Лійметса таназванимивище авторами.

Дляпочаткової школихарактернимєвведення в урок окремихелементівколективних формучбовоїдіяльностіучнів.Ціліснедослідження наматеріалі окремихнавчальнихпредметів (>трудовенавчання,російська мова,образотворчемистецтво), проведенопереважно українахблизькогозарубіжжя авторами Т. М.Кружиліною,І.Н.Турро,Г.І. Цукерман.Психологічнимпідґрунтям длявикористанняколективноїдидактичноївзаємодіїміжучнямиєтеоріяЛ.С.Виготського прозакономірностірозвиткувищихпсихічнихфункційлюдини, якоїпродовжили йпоглибилиП.Я.Гальперін, Г.Р.Лурія, О.В.Запорожець, В.В.Репкін, О.М.Леонтьєв, В.В.Давидов,Д.Б.Ельконін.Сутністьїїполягає до того, що упроцесізасвоєннядосвідулюдствадитинаспочаткуінтериоризує,тобто переводитисприйняте ізрівнязовнішнього (слово,зоровий образ, тощо) увнутрішній,формуючипоняття пронього,потімекстериоризуєсприйняте –назовніпроявляє черезрізні за характером дії ті, как оназасвоїланове.Процесиінтериоризації –екстериоризації, яквідзначає О.М.Леонтьєв,органічнопоєднаніміж собою й часто їхніважковідокремити.Дослідженнясучаснихпсихологів,зокремаД.Б.Ельконіна та В.В.Давидова,доводятьдоцільністьвикористанняпоряд зтрадиційнимиіндивідуальнимирізновидами (>індивідуальною,індивідуально-груповою таіндивідуально-фронтальною)колективних формучбовоїдіяльності.

разом із тім, їхньогонаявність упроцесіпізнаннямолодшихшколярівєоб’єктивною.Організаціядіяльностіучнів науроці,незаперечно, виннаїмпідпорядковуватися. Цепроявляєтьсяперш на у бозасвоєння новоговідбувається в одного,хтопізнає, ізчимось чи ізкимсь (>спілкування). Длямолодшихшколярівпізнаннявідбувається, як правило, упроцесіспілкування звчителем. Алі, яксвідчатьдослідження,проведенілабораторієюЛ.І.Айдарової усереднійшколі №91 м.Москви (>безпосередньо їхні проводила Г.А. Цукерман), воно та неменш, а часто й более ефективного,якщовідбувається вумовахбезпосередньогоспілкуванняміжучнями науроці. якзазначає Г.А. Цукерман, "...>Діти, котрінавчаютьсяколективно-розподіленим способом,кращеволодіютьзмістомнавчального предмета, ніждіти, котрівивчають тієїсамийзміст упроцесіфронтальної роботи" [12 ,с.45]; "...>діти, котрізасвоюютьнавчальнийматеріал уформіспільної роботи,вдвічікращевміютьоцінювати своїможливості йрівень знань, ніждіти, котрізасвоюють тієїсамийматеріал уформіфронтальної роботи" [12,с.46].

Проможливості оптимальногосполучення йвикористанняколективних таіндивідуальних формучбовоїдіяльності упочатковійшколісвідчатьрезультатиекспериментальногодослідження, яку проводитисянашоюекспериментальноюгрупоюще із 1978 року. Мета його -виявлення умів оптимальногосполучення формучбовоїдіяльностімолодшихшколярів унавчальномупроцесі.Дослідницька діяльність проводитися нами набазіпочатковихкласів м.Харкова таобласті й м. Тернополя.

Проможливостівикористанняколективних формучбовоїдіяльностісвідчатьрезультатианкетування учителівпочатковихкласів:усі безвиняткувчителівважають заможливевикористанняколективної роботиучнів унавчальномупроцесі. разом із тім, яксуттєвіфактори, що недозволяютьвтілититакіможливості упрактичнійдіяльності,називаютьнедостатнюсформованість уучнів окремихнавичокнавчальної роботи (94%опитаних),низькудисциплінованістьшколярів вумовах демократичногоспілкування (75%),недостатнюматеріальну базукабінетів й школи тадеякіінші (68%).

>Натомість самихучнівіснує велика потреба успілкуванні, якузабезпечуєколективнаучбова діяльність. Процесвідчатьдані анкетногоопитування,наведені утаблиці:


  Іклас ІІклас ІІІ –ІVкласи

>Засвоюютьновийнавчальнийматеріал науроці:

а)самостійно

б)потребуютьдопомоги

68,4%

31,6%

29,3%

70,7%

38,8%

62,7%

>Потребуютьдопомоги :

а)вчителя

б)товариша

73,6%

26,4%

52,9%

47,1%

63,4%

36,6%

>Якщо упершомукласінаведеніданівиправданідомінуючим способоморганізаціїдіяльностіучнів напочатковомуетапінавчання, тоцифри,одержані у ІІ –ІVкласахдемонструють,якийвпливздійснює"ізольованість"учнів на їхньогостосунки науроці.

  Іклас ІІклас ІІІ –ІVкласи

>Надаютьперевагу:

а)самостійнійроботі

б)роботі задопомогоютовариша

86,9%

13,1%

58,8%

41,2%

80,3%

19,7%

>Виконуютьдомашнє заподіяння:

а)самостійно

б) задопомогоюбатьків

в) задопомогоюоднокласників

86,8%

13,2%

---

55,9%

20,5%

23,6%

57,8%

35,2%

7%

яксвідчатьнаведенідані,частинаучнів, котрінадаютьперевагусамостійнійроботі науроці,вдома под годинувиконаннязавданькористуютьсястороннюдопомогу, а усііншіучні й укласі, йвдомапотребуютьїї. Часткадопомогиоднокласників под годинувиконаннядомашнього заподіяння неє великою. Це, очевидно,пов’язано із тім, щолишенезначначастинашколярів укласах, де проводилиопитування,відвідуєгрупупродовженого дня ймаєдосвідколективноїдидактичноївзаємодії, авдоматакудопомогувикористатимайженеможливо.

Бездозволувчителянадаютьдопомогутоваришеві науроці: Іклас – 81,8%, ІІклас – 73,5%,ІІІ-ІVкласи – 85%.Змістцієїдопомогитакий:перш на –цепідказка,списування,значнорідше –пояснення,вказівка тих, де можназнайтиінформацію пронезрозуміле.

>Противагу цьомупопереднідані,отримані векспериментальномупершомукласісередньої школи № 91 м. Москва, показали, щовикористання впроцесінавчання якіндивідуальних, то йколективних формучбовоїдіяльностіможливе йнеобхідне.Вже напершомуроцінавчання удітей болеерозвинені потребадопомогитоваришеві тапрагненнядопомагати, а формацієїдопомогиможе бутиякісно вищий (>відсутнійнамірсписати,підказати, непояснивши). Урезультаті -кращевираженісамостійність тавмінняспілкуватися ізоднолітками.

Отже,виникає проблемапоєднанняіндивідуальних таколективних формучбовоїдіяльностішколярів внавчальномупроцесі ізметоюпідвищення йогоефективності.Розв’язанняцієїпроблеми таїїреалізаціяможуть бутивтілені не так науроці, а й увільний відуроків годину (назаняттяхпредметнихгуртків, наекскурсіях, под годинусамостійноїпідготовки вгрупахпродовженого дня).

 

2. Методикаорганізаціїновітніхтехнологій

Методикаорганізаціїколективноїучбовоїдіяльностіучніврізниться взалежності від того, котрідидактичні,розвивальні тавиховні заподіяннямають бутивирішені впроцесі роботи. Це -взаємоконтроль,взаємодопомога тавзаємонавчання.

>Найбільшдоцільними впрактиціпочаткової школиєрізноманітнівидивзаємоконтролю уформівзаємоперевірки,взаємоопитування тавзаєморецензування.

>Високийдидактичний тавиховнийпотенціалмаютьформивзаємодопомоги , котрі, якзасвідчилирезультатиекспериментальної роботи,можуть бутиздійснені уформі роботи парами чигрупами (по 4-6осіб).Різновидамивзаємодопомогиє роботаконсультантів,здобувачів знань,взаємонавчання.

>Наведені намирізновиди формколективноїучбовоїдіяльностіучнівпочаткової школичастковознаходятьмісце упрактиці роботивчителя. Разом із тім,відбуваєтьсяцедоситьрідко й спонтанно.Досвідвикористанняколективноїучбовоїдіяльностімолодшихшколярів науроцівимагаєвивчення йузагальнення.

>Проте,жоднановітнятехнологія незапрацює напотрібномурівні безвдалої роботи самихмайбутніхпедагогів.Розглянемоцю діяльністьближче.

>початковий школановітнійтехнологія

3.Підготовкамайбутньоговчителя довикористанняновітніхтехнологій

>Розвиток новихінформаційнихтехнологій на початкустоліття йтисячоліттявідкрив передлюдствомвеличезніперспективи укомунікації.

>Новіінформаційнітехнологіїнадаютьфантастичніможливостівчителям урозвиткуумінь,навичок таздібностейдітей,наприклад, звикористаннямнавчальних,високопрофесійних,комп’ютернихпрограм таігор,застосуваннямкомп'ютернихенциклопедій, черезвихід вІнтернет тощо.

>Вчителям-початківцямнеобхідноусвідомити, щонавколишній світло ставшиіншим йтребастворитинову культуру життя ізновимиінформаційнимитехнологіями.Требанавчитисякористуватисяцимитехнологіями й незагубити тогонайкращого, що далаісторіялюдству,аби невтратитиздатність реальномислити,спілкуватися,міркувати.

>Зауважимо, щоновіінформаційнітехнологіївикористовуються всебільшим колом людей, авіккористувачівневпиннознижується – ужедітидошкільноговікузастосовуютькомп’ютерніігри. Тому особливоактуальноюстає культуравикористанняцихтехнологійвчителями-початківцями усистеміосвіти.

>Новіінформаційнітехнології,зокремакомп’ютерні,сприяють яктрадиційним видамдіяльності, то йнетрадиційним –розвиваютьсяновінавчальніпрограми ізрізнихпредметів,дисциплін,новіформимистецтва.

Усучаснійпедагогічнійлітературінаголошується на бо позначкаєосновоюбудь-якоїпедагогічноїсистеми. На думку Ю.Дорошенка та У.Лапінського,метоюнавчанняінформаційно-комунікаційнихтехнологійє „>формування вучнівтеоретичноїбази знань із основінформатики,умінь йнавичоквикористаннякомп’ютернихзасобівсучаснихінформаційнихтехнологій усвоїйдіяльності, щомає забезпечитиформування основінформаційної культури таінформаційно-комунікативноїкомпетентності” [4, 55].Ця позначка винна бутидосягнута для шкірногоучнямолодшої школи.

>Одне ізголовнихзавданьосвіти вумовахінформаційногосуспільства –навчитидітейкористуватисяінформаційнимитехнологіями танавчатися,використовуючицітехнології.Наскількиуспішно якщовирішенеце заподіяння,визначноюміроюзалежитьрозвиток країни йїїмісце усвітовійспільноті” [3].

Концепціюрозвивальногонавчання „>Педагогіка здоровогоглузду”,розробленаакадеміком А.А.Леонтьєвим, щоорієнтована навихованняфункціонально-грамотноїособистості (>тобтолюдини, котраможевчитися все життя),реалізує ідеїрозвивального,безперервногонавчання йспрямовананасамперед нарозвиток таудосконаленнязмістуосвіти, на забезпечення йогопрограмно-методичними йнавчальнимиматеріалами [1, 82-83].

Проблемасьогоднінабулаособливоїактуальностіформуванняпрофесійногосаморозвиткумайбутньоговчителя-початківця. Цепов’язано, із одного боці, здинамічнимстановленням,бурхливимрозвиткомкомп’ютернихтехнологій,програмного забезпечення, а й узв’язку ізцим – ізнедостатньоюрозробленістю методикививчення цого предмета. Зіншого боці, змінуролівчителяпочатковихкласів упроцесіінформатизаціїосвітивисуваєновівимоги до йогоособистіснихякостей. Увчителя-початківця,якийвикористовуєкомп’ютернутехніку,повинні бутисформованізнання,уміння йнавички допошукупотрібноїінформації, додослідницькоїдіяльності.Йомунеобхіднінавичкитворчоїдіяльності,самоорганізації,самоосвіти, боспецифікапрофесійноїдіяльності ззастосуваннямкомп’ютернихнавчальнихпрограмвимагаєпостійноїпідтримки свогорівня знань.

>Здатність до творчостивчителя-початківця –цестворення упроцесінавчальноїдіяльностіпроблемнихситуацій удітеймолодшогошкільноговіку. Дляпідвищеннятворчоїактивностіучнівнеобхіднозастосовуватирозвивальні,інтелектуальніігри дляїхньоговіку. Привикористаннікомп’ютернихнавчальнихпрограм під час уроківпотрібновраховуватиспецифікумолодшогошкільноговіку.Щобкомп’ютерніпрограмиперетворилися уджерелосаморозвитку,необхідно,щоб смердотізадовольняли рядвимог,серед яківажливезначеннямає позначка.

Таким чином, дляпідвищеннятворчоїактивності мипропонуємотакіпідходи довикористанняновітніхтехнологій:

1.Створення чивикористаннякомп’ютерниханалогіввідомихтворчихігор.

2.Розроблення новихтворчихігор звикористанням великихможливостей новихінформаційнихтехнологій.

3.Систематизуватипрограми, котрііснують.

4.Подаватиінструкцію роботи ізнавчальнимипрограмами увиглядіказки, сюжету,мультфільму тощо.

Зметоюформуванняінформаційнихумінь, щовизначаютьтеоретичну йпрактичнуготовністьмайбутньоговчителя-початківця дозастосуванняінноваційних методик такомп’ютернихтехнологій внавчальномупроцесі,необхідновпроваджуватиспеціальнілабораторніпрактикуми,практичнізаняття,факультативибезпосередньо упроцесіпідготовкитворчоговчителя-початківця.

Проблемапідготовкивчителя дозастосування новихінформаційнихтехнологій під час уроків, упочатковихкласахнабулаособливоїактуальності. Тому ми поставили за міткувивчитинауковулітературу тадосвід роботи учителівщодозастосуванняновітніхінформаційнихтехнологій під час уроків упочатковихкласах.

>Використанняновітніхтехнологій восвітісприяєрозвиткурозумовихздібностей умайбутніх учителів,їхньоготворчогомислення,підвищуєінтерес донавчання вучнів,сприяєнабуттю ними знань йвмінь.

>Студентипедагогічнихфакультетівповинніоволодітинавичками роботи ізперсональнимкомп’ютером,ознайомитися із йогоможливостями унавчальних заставах,щобвикористовувати своїзнання умайбутнійпрофесії.


>Висновки

>Результатиекспериментальної роботи іздосліджуваноїпроблемисвідчать, щовикористанняоптимальнихваріантівсполученняіндивідуальних таколективних формучбовоїдіяльностімолодшихшколярівє одним зважливихшляхівпідвищенняефективностінавчальногопроцесу упочатковійшколі. разом із тім, малаобізнаність учителів –практиків уційпроблемі,недостатнєїїметодичне забезпечення,стихійність, котраспостерігається увикористаннірізновидівколективноївзаємодії науроці недозволяютьповнореалізуватидидактичний,виховний йрозвивальнийпотенціалнавчальногопроцесу.


>Література

1.Вергелис Г.І. Дидактичні основи формування навчальної діяльності молодших школярів.- Л.: Наука, 1989. - 74 з.

2. ВолковК.Н. Психологи про педагогічних проблемах.- М.: Просвітництво, 1981.

3. БурлакаЯ.І.,Вихрущ В.О. Проформиучбовоїдіяльностішколярів//Радянська школа. – 1983. - №6. –С.35-37.

4.Дусавицкий О.К. Міжособистісні стосунки в молодшому шкільному похилому віці й їх залежність від способів навчання // Питання психології.- 1983.- №1.- З. 58- 68.

5. Зінченка С. Чому дітям буває важко вчитися разом. - До., 1990.

6. Колективнаучебно-познавательная діяльність школярів / Під ред. І.Б.Первина. - М.: Педагогіка, 1985. – 231 з.

7. Леонтьєв А.А. Педагогічна спілкування.- М.: Знання, 1989. – 56 з.

8.ЛийметсХ.Й.Групповая робота на уроці.- М.: Знання, 1975. –67с.

9.Страчар Є. Система йметодикерівництва учбовимпроцесом. - До.:Радянська школа, 1982.- З. 243- 280.

10. ФрідманЛ.М., ВолковК.Н. Психологічна наука - вчителю.- М.: Просвітництво, 1985. – 256 з.

11. Цукерман Г.А. Навіщо дітям вчитися разом? - М.: Знання, 1985.- 80 з.

12. Цукерман Г.А., Єрьоміна О.М. Ефективністьколлективно-распределенних форм навчання (на матеріалі експериментального навчання російській мові один класі)// Нові дослідження, у психології. – 1979. - №2(21). –С.40-48.

13.Чередов І.М. Форми навчальної роботи у школі.- М.: Просвітництво, 1988. – 217 з.


Схожі реферати:

Навігація