Реферати українською » Педагогика » Особливості Вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умів кредитно-модульної системи навчання"


Реферат Особливості Вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умів кредитно-модульної системи навчання"

>Особливостівивчення курсу «>Вступ допедагогічноїпрофесії вумовахкредитно-модульноїсистеминавчання»

(реферат)


План

>Вступ

1.Аналіззмісту курсу

2.Самостійна роботастудентів

3.ІНДЗстудентів

4.Оцінюваннядіяльностістудентів

>Висновки

>Література


>Вступ

>Входження України восвітній й науковийпростірЄвропи ставити передвищоюшколою заподіяннящодомодернізаціїпроцесунавчання, одним із якієвпровадженнякредитно-модульноїсистемиорганізаціїнавчальногопроцесу.

Метаданої роботи –показатиособливостівивчення курсу „>Вступ допедагогічноїпрофесії” вумовахкредитно-модульноїсистеминавчання.

студент курспедагогічнийпрофесія


1.Аналіззмісту курсу

>Зміст курсу “>Вступ допедагогічноїпрофесії”спрямований тих,щобдопомогтипершокурсникуадаптуватися донавчання увузі,ознайомитися ізособливостямивчительськоїпрофесії, ізпрофесійнимиякостямивчителя.Програмоюпередбачаєтьсяознайомленнястудентів із основаминауковоїорганізації роботи, ізособливостямисамостійної роботи увузі.

Навивченняданого курсувідводиться 1 кредит – 36 часів, з них 8 часівлекційних, 6 часів –практичні тасемінарськізаняття, 9 часів –індивідуальнізаняття й 11 часіввідведено насамостійну роботу (див.таблицю 1).

>Таблиця 1

>Описнавчальноїдисципліни „>Вступ допедагогічноїпрофесії”

Курс:

>Підготовкабакалаврів

>Напрям,спеціальність,освітньо-кваліфікацій-нийрівень Характеристиканавчальноїдисципліни

>Кількістькредитів,відповідних ECTS: 1

>Модулів: 2

>Змістовихмодулів:1

>Загальнакількість часів: 36 рік

>Тижневих часів: 2 рік

>Шифр таназванапряму:

0101.Педагогічнаосвіта

>Шифр таназваспеціальності: 6.010102

>Педагогіка й методикапочатковоїосвіти.

>Освітньо-кваліфікацій-нийрівень: бакалавр

>Обов’язкова

>Рікпідготовки: 1

Семестр: 1

>Лекції (>теоретичнапідготовка): 10 рік

>Семінари: 6 рік

>Самостійна

робота: 11 рік

>Індивідуальна робота:навчальний проект (>ІНДЗ) -розкриттязмістувисловлювання,твір.

>Кількість часів: 9 рік

Вигляд контролю:залік

Насемінарських зайнятирозглядаються запитаннясамоосвітистудентів усистеміпідготовки допедагогічноїдіяльності,особливості роботивчителя, системабібліотечнихкаталогів,студентиознайомлюються ззавданнями йзмістомсамоосвіти тазасобами контролю за їхнівиконанням,набувають знань просутність йспецифікупрофесійноїдіяльностівчителя,соціальнузначимістьпедагогічноїпрофесії,функціївчителя,вимоги донього,оволодіваютьвміннямикористуватисябібліотечними каталоги.

2.Самостійна роботастудентів

Насамостійнеопрацюваннявинесенотакі запитання: „>Самостійна роботастудентів із книгою” (2 рік), „>Самоосвіта йсамовихованнястудентів” (2 рік), „>Педагогічніздібності ташляхи їхніформування” (3 рік), „>Принципи таосновніформиорганізаціїнавчальногопроцесу увузі”( 2 рік).

>Самостійна робота студентазабезпечується такиминавчально-методичнимизасобами, якнавчальніпосібники ізданого курсу:

1.Кічук Н.В.Формуваннятворчоїособистостівчителя.- До.: Ли-бідь, 1991.

2.Лемківська Г.П.,СорочинськаВ.Є.,Штифурак В.С.Адаптаціяпершокурсників вумовахвищого заставіосвіти:Навчальнийпосібник. – До., 2001. – 128 з.

3. МорозО.Г.,Сластьонін В.О.,ФіліпенкоН.І.Підготовкамайбутньоговчителя:зміст та організація:Навчальнийпосібник.- До., 1997. – 168 з.

4.Фіцула М.М.Вступ допедагогічноїпрофесії. – Тернополі:Навчальна книга – Богдан, 2003. – 136 з.

5. ЩербаковаК.Й.Вступ доспеціальності.–К.:Вища школа, 1990.

6.ГрішинЕ.О.Коженвчитель винензвестисвій “>Собор”.–Тернопіль, 1992. – 188 з.


3.ІНДЗстудентів

>Індивідуальненавчально-дослідне заподіянняпередбачаєнаписаннятвору-роздуму на задану тему йобґрунтуваннявисловлювань, щостосуютьсявчителя тапедагогічноїмайстерності.

В частности, студентампропонуєтьсянаписатитвір-роздум однією з тим:

1.Мійідеал вчителя.

2.Мійулюблений вчитель.

3. Учитель ХХІстоліття.Якимвінмає бути?

4.Учителі, котрівплинули частку.

Длякоментування мивикористалитаківисловлювання [2, 123 -127]:

1. “>Навчаючиінших,тежнавчаєшся” (Микола Гоголь).

2. “Учительготується догарного уроку всежиття...Така духовна йфілософська основанашогофаху йтехнологіянашої роботи” (>В.Сухомлинський).

3. “>Щобвідкрити передучнямиіскорку знань, вчителютребаувібрати моресвітла, ані нахвилину невідходячи відпроменівсонцялюдськоїмудрості” (У.Сухомлинський).

4. “Хорошийвихователь виненобов’язково вестищоденниксвоєї роботи, вякомузаписуватиокреміспостереження завихованцями,випадки, котріхарактеризують ту чиіншу особу,бесіди із нею, рухвихованця вперед,аналізуватиявищакризи чи перелому, котрібувають в всіхдітей врізномувіці” (А.Макаренка).

5. “>Педагогічнатеорія винна бутичуйним компасом, щовказує,куди й як вестидитину,світлом, щоосяює практику” (>В.Сухомлинський).

6. “>Ще раз скажу, -важкосподіватися, що із книжки можнанавчитисявиховувати, але йнавчитисямислити,увійти у сферу думок провиховання, Меніздається, можна” (А. Макаренка).

7. “>Майстромпедагогічної роботинайшвидшестає тієї,хтовідчув усобідослідника” (У.Сухомлинський).

8. “>Требазавждипам’ятати правило:якомога понадвимог довихованця,якомога понадповаги донього” (А. Макаренка).

9.Майстерністьвихователя неєякимосьособливиммистецтвом, щовимагає таланту, але йцеспеціальність,якоїтребанавчити, яктребанавчитилікаря йогомайстерності, яктребанавчитимузиканта” (А.Макаренка).

10. “>Гарний вчитель незавжди приходити до школи із вжеготовимиякостями. Часто доводитисядобиратилюдину, котрамаєлишевідповіднідані длятієївсебічноїпідготовленості, про якої говориливище.Потімпочинаєтьсякопітка робота ізцієюлюдиною й вонастаєдобримвчителемнасампередзавдякиобстановцітворчої роботипедагогічного колективу йучнів” (>В.Сухомлинський).

11. “Програми до шкіл самі і тих ж,підручникиоднакові, але й школирізні, борізнівчителі. Школа –цепередусім вчитель. особистість вчителя –наріжнийкаміньвиховання” (У.Сухомлинський).

12. “Так,дітиненавидятьучителів, від якініколи недіждешсясхвалення чивизнання того, що доброзроблено. Надеяких входити у системуніколи нехвалити;цевбиваєпрагнення додосконалості:хтолає, виненуміти іхвалити” (>К.Ушинський).

13. “>Потрібнамаленькамонографія на задану тему, яквпливвчителя на характеручнів,впливмімікивчителя навиховання характеруучнів. Усіценайдрібнішідеталі, котрівимагаютьуваги.Адженавіть Гоголь усвоєму “>Ревізорі”звернувувагу тих, щоінший вчительтакуфізіономію скорчити, що хочсвятихвинось” (А.Макаренка).

14. “>Педагогічнатеорія винна бутичуйним компасом, щовказує,куди й як вестидитину,світлом, щоосяюєпрактику”(В.Сухомлинський).

15. “Безособистості педагога –авторитетної,незламної,непохитної в очахвихованців –ідеалперетворюється упокинутийпрапороносцем прапор, щолежитьмертвимшматкомтканини.Коріннябагатьохбідвихованнявласне ікриється у бо частовихованцязакликаютьіти за прапором у тому годину, колицей прапорніхто ненесе.Бутипрапороносцемідеалу, нести насвоємупрапорівогоньідеального – вісь учомусекретипедагогічного авторитету” (>В.Сухомлинський).

16. “>Виховує все: люди,речі, але йперш на – люди. З них як напершомумісці – батьки й педагоги. З всімскладнимсвітомоточуючоїдійсностідитина входити убезконечнукількістьстосунків,кожний із якінеминучерозвивається,переплітається ізіншими,ускладнюєтьсяфізичним йморальнимзростаннямсамоїдитини” (А. Макаренка).

17. “>Щоб статісправжнімвихователемдітей,потрібновіддатиїмсвоєсерце” (>В.Сухомлинський).

18. “Педагог винен бути самвихованою йосвіченоюлюдиною. Томупідготовка педагогапочинається із йоговласноговиховання йосвіти”(П.П.Блонський).

19. “>Поганий вчительподаєістину,добрий –вчитьїїзнаходити” (>А.Дістервег).

20. “>Добрийвиховательвідрізняється від поганого лишекількістюзробленихпомилок йзавданоїдітямшкоди” (Я. Корчак).

4.Оцінюваннядіяльностістудентів

>Враховуючи ті, що „>питома вагиоцінки шкірного ізвидівнавчальної роботи студента упідсумковій (>загальній)оцінцівизначається,виходячи з їхньоговагомості утеоретичній тапрактичнійпідготовціфахівця,структури тазмістунавчальноїдисципліни” [1, 27], намирозподіленокількістьбалів таким чином:


>Таблиця 2

>Розподілбалів навивчення курсу „>Вступ допедагогічноїпрофесії”

Модуль 1

Модуль 2

(>ІНДЗ)

>Підсумковий контроль  Сума

>Змістовий модуль 1

Т 1

>Змістовий модуль 2

Т 2

>Змістовий модуль 3

Т 3
 30  30  100
 15  10  15

>Розробленонормиоцінювання шкірного виду роботи. Так,наприклад,виконанняконтрольнихробіт, щопроводятьсякожної тими,коментуваннявисловлюваньоцінювалися таким чином:

>Таблиця 3

>Критерії танормиоцінюваннянавчальноїдіяльностістудентів впроцесівивчення курсу „>Вступ допедагогічноїпрофесії”

>Максимальнакількістьбалів - 10 >Максимальнакількістьбалів - 15 >Критеріїоцінювання
10 – 9 15 – 13 запитаннярозкрито правильно,повно,ґрунтовно,ілюстровано прикладами, фактами, цифрами;
8 – 6 12 – 9 запитаннярозкрито правильно, допущено 1- 2неточності,окреміположеннярозкритонеповно;
5 – 4 8 – 5 в основному правильнорозкрито запитання, допущено 1 -2помилки,відповідьнеповна, не точна;
3 – 0 4 – 0 запитаннярозкрито неправильно чи заподіяння невиконано.

>ІНДЗоцінювалося у 30балів: 10балів – закоментуваннявисловлювання, 20балів – затвір-роздум;використовувалисянормиоцінювання,аналогічні донаведенихвище (>відповіднокількістьбаліврозбито таким чином: 20 – 18; 17 – 12; 11 – 6; 5 – 0).

>Навчальнідосягнення студента із всіхвидіввиконуванихробіт (>теоретичнапідготовка,ІНДЗ,підсумковий контроль)оцінюютьсякількісновідповідно дошкали,наведеної у „>Положенні проорганізаціюнавчальногопроцесупроцесу вкредитно-модульнійсистеміпідготовкифахівців” [1, 27].


>Висновки

Таким чином, організаціявивчення курсу „>Вступ допедагогічноїпрофесії” вумовахкредитно-модульноїсистеминавчаннясприяєгрунтовнішомуопануванню студентамивідповіднимматеріалом,даєможливістьврахувати усідосягненнястудентів, атакожоб’єктивнішезабезпечуєоцінюваннянавчальнихдосягнень,визначенняїхнього рейтингу.


>Література

1.Положення проорганізаціюнавчальногопроцесу вкредитно-модульнійсистеміпідготовкифахівців/В.В.Грубінко,І.І. Бабин, О.В. Гузар. — Тернополі:Вид-воТНПУ ім. У. Гнатюка, 2004. — 48 з.

2.Фіцула М.М.Вступ допедагогічноїпрофесії. – Тернополі:Навчальна книга – Богдан, 2003. – 136 з.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація