Реферати українською » Педагогика » Особливості виховання ДІТЕЙ у багатодітній сім'ї


Реферат Особливості виховання ДІТЕЙ у багатодітній сім'ї

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ І.Виникнення тарозвитокінститутусім’ї в Україні

1.1Сім’я - як чинникгармонійногорозвиткудитини

1.2 Історіярозвиткубагатодітноїсім’ї

1.3Соціально-педагогічніособливостівихованнядітей убагатодітнійсім’ї

>Розділ II.Соціально-педагогічна діяльність уроботі ізбагатодітнимисім’ями

2.1Проблемибагатодітнихсімей

2.2Аналізобласноїпрограми ">Багатодітний фонд"

>Загальнийвисновок

Списоквикористаноїлітератури

>Вступ

>Актуальність

>Внаслідок переходу доринковоїекономікиостаннімирокамиспостерігаєтьсянестабільністьрівня життябільшостісімей в Україні.Нині станутримання йвихованнядітейзначнобільшоюміроюзалежить відбатьків, ніж від держави.Зростає роль сім'ї ужиттєзабезпеченні тавихованнідітей.Такапереорієнтаціяпозначається й нафункціонуванні сім'ї,впливає надемографічнуситуацію в стране.

>Економічне становище сім'їзалежить нелише відрозмірудоходів, а і відїїсоціально-демографічного складу -кількостідітей,працюючих таутриманців,вікучленів сім'ї, їхніосвітнього тапрофесійногорівня тощо.Найбільшуразливимиє сім'ї, котрівиховуютьдітей, особливобагатодітні та сім'ї, в які немаєгодувальника, а якіпрацездатні члени сім'ї немають регулярного прибутку.

>Більшістьсімейнедостатньореалізують своївиховніфункціїщододітей. Череззниження престижу сім'ї,нестабільністьсімейнихстосунків,пияцтвабатьківзростаєкількістьсімей, щорозпадаються, тадітей, котріжебракують,бродяжать йпотрапляють доспеціальнихдитячихзакладів.

>Розбудовадемократичної,правової державипотребує від центральних тамісцевихорганіввиконавчої влади,органів місцевого самоврядування,громадських йрелігійнихорганізаційвжиттязаходів длярозвитку угромадяндуховності йморальнихцінностей тавпевненостікожноїлюдини, сім'ї, особливобагатодітної йнайменшзахищеної, усвоємумайбутньому. Це йвизначаєактуальністьприйняттязаходівщодополіпшення станубагатодітнихсімей.

>Об’єктдослідження: процесвихованнядітей убагатодітнійсім’ї.

Предметдослідження:особливостівихованнядітей убагатодітнійсім’ї.

>багатодітнасім'ясоціальнийпедагогічний

Метадослідження:проаналізуватисоціально-педагогічнулітературу таознайомитися ізособливостямисоціальнопедагогічноговихованнядітей убагатодітнійсім’ї.

>Завданнядослідження:

·проаналізуватисоціальнопедагогічнулітературу ізданоїпроблеми;

·узагальнититеоретичні таемпіричнізнання ізданоїпроблеми;

·узагальнитидосвідЛуганськоїобласноїпрограми ">Багатодітнісім’ї"

>Методидослідження:теоретичні -аналізсоціально-педагогічноїлітератури,документів,причино -слідчийаналіз;емпіричні -спостереження,бесіда,соціальний -супровід.


>Розділ І.Виникнення тарозвитокінститутусім’ї в Україні 1.1Сім’я - як чинникгармонійногорозвиткудитини

У годинуспостерігаєтьсястійкезниженнячасткибагатодітнихсімей в населення. Цезбігається зтенденцією домалодітності йвзагалібездітності.Немаєчіткоїсистемисоціальноїпідтримкибагатодітнихсімей.

>Єнегативний йнавітьнегативнеставленнясуспільства добагатодітнимсім'ям, особливозізбільшенням порядкового номеринароджень. Новавагітність понад двох,трьохдітей в сім'їрозцінюється якдещо із рядувиходяще, яквідхилення відзагальних правил.

>Багатодітні сім'ї на початкустоліттястановилибільшість населення.Вони булидоситьпоширені у всіх куляхсуспільства віднайбіднішого селянства до дворян. Цеобумовлювалосятрадиціями народу йправославноїморалі.Народженнядітей непланувалося,сприймалося як "Божий дар", не було бконтрацептивів, не булипоширеніаборти. Убагатодітнійродині було блегшевижити. Усуспільствізавжди було бстійкепозитивнеставлення добагатодітнійродині.

У годинубагатодітноюсім'єювважається батьківщина, котрамає3х й понаддітей.

>Батькамдужеважковлаштуватися на роботу. Колі матір не працює, а батько неотримуєтривалий годину зарплату,нерегулярні йнедостатнідопомоги надітей,виникає проблемапошукунової роботи. Частоцепосилюєтьсянезнанням законів таінформації про тихийпільг, котріпокладені такимсім'ям.

Через шлюбкоштів всім’яхвиникаютьматеріально-побутові (>фінансові)проблеми.Багатодітні сім'їєнайменшзабезпеченим, ізнизькимсередньомісячним доходом однієї члена сім'ї, що Веде до збільшеннявитрат нахарчування,одяг й т.д. Уструктурідоходівдопомоги надітейневеликі,хоча йдають надбавку досімейного бюджету.Часткавитрат напродовольчітоваривище, а структурахарчуванняменшрізноманітна. У зв'язку ізпостійнимзростаннямцінвідзначаютьсявкрайобмеженіможливостізадовольнятипотреби,дефіцит лише у необходимих предметах:взуття,одязі,шкільнихписьмовихаксесуарах.Рідкісна натуральна іматеріальнадопомогапроблеми невирішує. Бюджет такихсімей немаєкоштів наосвіту,культурний йспортивнерозвитокдітей,музично-художнюосвіту йнавіть налітнійвідпочинок. Укожнійп'ятій сім'їдіти невідвідуютьдитячі садки через шлюб грошей на оплату.

>Житлова проблема,завждигостростоїть в нашій стране, особливо длябагатодітнихсімей, в даний годинупридбалапершоряднуважливість.Житловіумови невідповідають нормативам й неможутьпокращити зарахунокмуніципальногожитла.Крім того,скорочуютьсяобсягижитловогобудівництва,придбанняжитла зарахуноквласнихкоштів длябільшостісімейнедостатньо.Збільшується платужитлово-комунальніпослуги.Якщоця проблема непланомірновирішуватися, то вонможе статі одним ізфакторівпідвищеннясоціальноїнапруженості всуспільстві.

>Психолого-педагогічніпроблеми. Утрадиційнійбагатодітній сім'їдітизнаходяться врівномуположенні: немаєдефіцитуспілкування,старшіпіклуються промолодших,формуються, як правило,позитивніморальніякості,такі якчуйність,людяність,повагу до старших. Алі у зв'язку із великоюзавантаженістю навихованнядітейзалишається мало години, й усе ж таки такимсім'ях можнавизначитивнутрішнюієрархіювідносин.Проблемирозподілу обовязківбудуються завіковимиознаками,індивідуальні, томурізні заобсягом йскладності. Глава сім'ї - батько;домашні справ - наматері,берегинідомашньоговогнища,організаторидомашніхсправ.Дефіцит години,недостатність знань повихованнюдітействорюютьпевну проблему всім'ях.Дефіцитпризводить довиховання бодітивиростають,маючизаниженусамооцінку:тривожність,невпевненість усобі,неадекватнеуявлення провласноїособистості;старшідітипрагнуть долідерства.

Маламожливістьзадовольнити своїпотребирозвиваєвідчуттязаздрості,вимоганеможливого.

>Більшістьдітей вбагатодітних батьківщинах Веде дозниженнясоціальноговіку старшихдітей.Вони ранодорослішають йменштіснопов'язанізісвоїмибатьками. як правило, такимсім'яхвідсутнійповага доособистостікожноїдитини, немаєособистогокуточка,своїймаленькій територї іздотриманнямкордонів,особистихулюбленихіграшок,тобтоавтономності шкірного, й частопризводить дозатяжнихтривалимконфліктівміждітьми.

>Конфліктинерідковиникаютьтакожз-запоганууспішністьдітей ушколі,звідси -часті пропуски зайняти;підліткизазвичай рановключаються до

>домашні справ й частокидають школу. Школу невідвідують не лишепідлітки 15-18 років, але йє івипадкиневідвідування школидітьми 7-14 років; ранопочинаютьпрацювати,маютьвеликувірогідністьпридбатишкідливізвички (>куріння, алкоголь) таіншіповедінки.

Такихсім'яхскладнийпсихологічнийклімат:заниженийрівеньвзаєморозуміння ізбатьками й у тій годинупідвищена потреба вбатьківськоїпідтримки.Багатодітні, особливонеповні сім'ї,відрізняютьсябільшоюбездоглядністюдітей.Дітибільшучастину годинипроводять навулиці.Виникає проблемакомунікації якдорослихчленів сім'ї, то йдітей, особливопідлітків. Цеускладнює процессоціалізації йзаважає вподальшомужитті.Багатодітні сім'ївідзначають дискомфорт ізколегами пороботі, частопозбавленідоброзичливогоставлення впрофесійномусередовищі; із родичами,частішечоловіка, котрі несхвалюють фактубагатодітності, особливо всучаснихумовах;негативнеставленняоднолітківвідчуваютьдіти ізбагатодітнихсімей -труднощі вспілкуванні ізіншимидітьми,розбіжністьінтересів й т.д.

>Багатодітні сім'їволіютьстворюватисвоє колоспілкування. Мало годиниприділяють наорганізаціюспільногопроведеннядозвілля.

>Медичніпроблеми.Складнийпсихологічнийклімат, як правило,впливає наздоров'ядітей.Проблемнихдітей такимсім'ях 10 - 15 %.Розвитокдітей вбагатодітних батьківщинахпотребуєпершочерговоїуваги товариства.Соціальнанезахищеність такихсімей,постійнезниженнярівня життястворюютьпесимістичноналаштованийсоціальнесамопочуття.Наголошуєтьсянизькийрівень санітарної культурибагатодітній сім'ї: 53,8 %сімейвідносяться догрупиризику.Страждаєздоров'я всіхчленів сім'ї,маємісцепоширенняхронічноїпатології. бацькихворіють у два разичастіше, ніж уіншихсім'ях. Уматерістраждаєрепродуктивнездоров'я,характерніслабкезнанняконтрацепції,слабкасоціальнаорієнтація в сексуальномужитті.Наголошуєтьсянезадовільнийстатевевихованнядітей, порівнянораннястатева життяпідлітків.Можнапростежитипряму залежністьздоров'ядітей відздоров'ябатьків.Відзначаєтьсянизькийпоказниксистематичногоспостереження задітьми,пізнячастку вразізахворювання,самолікування,незадовільнадиспансеризаціяіншимифахівцями,недостатнєсанаторно-курортнелікування.Єдані прозахворюваністьдітей взалежності від порядкового номеринародженнядитини -ймовірністьвпливупренатальнихфакторів,починаючи із4годитини,показникзагальноїзахворюваностістаєвище.Дітиперших3хпорядківнародження болеетривалийтермінзнаходяться на грудномувигодовуванні, але йстраждають режим,якістьхарчування. Уструктурізахворюваностідітей на 1 ммісці стоятизахворюванняорганівдихання, на2ммісці -порушенняхарчування,обмінуречовин, на3мумісці -захворюваннянервовоїсистеми,органівзору.

>Відзначаєтьсявисокийрівеньзахворюванняцентральноїнервовоїсистеми удітейвисокихпорядківнародження:затримканервово-психічногорозвитку,різноїступеняолігофренія,неврози.Підліткимаютьздоров'янижчесередніхпоказників.

Отжеякщодивитися націпоказники то можнасудити про ті, що негараздів убагатодітнихсім’яхдуже багато й смердотігостропоставлені. Тому явражаю, щоця проблемадуже актуальна у наш годину.

>Багатодітні сім'ї.Підбагатодітноюсім'єюприйняторозуміти батьківщину, щомаєтрьох й понаддітей.

>Сім'я -цесукупність двох й понад людей,об'єднанихродиннимизв'язками,почуттямлюбові,прихильності йтурботи один про одного. Уідеальномуподанні батьківщинаскладається ізматері, батька й їхнідитини (>дітей), атакож бабусь йдідусів таіншихблизькихродичів [3;с7].

>Сім'я -організованасоціальна група, члениякоїпов'язаніспільністюпобуту,взаємноїморальноювідповідальністю тасоціальноїнеобхідністю, Якаобумовленапотребоюсуспільства уфізичному та духовномусамовідтворюванні [6;с.246].

>Сім'я -невід'ємначастинасуспільства, йнеможливозменшитиїїзначення.Жоднанація,жоднаскільки-небудьцивілізоване сус-пільство необходилися без сім'ї.Найближчемайбутнєсуспільстватакож немислиться без сім'ї. Длякожноїлюдинисім'я - вухопочав.Поняттящастямайжекожна людинапов'язує,насамперед, ізродиною:щасливий тієї,хтощасливий усвоємубудинку [4;с.436].

>Сім'я -це одна із системсоціальногофункціонуваннялюдини,найважливішийсоціальнийінститут товариства,якийзмінюється подвпливомсоціально-економічних йвнутрішніхпроцесів [5;с.140].

>Ознайомившись ізвизначеннямирізнихавторів язробилависновок, щосім’я -цесукупність двох й понад людей,об'єднанихродиннимизв'язками,почуттямлюбові,прихильності,турботою один про одного, члениякоїпов'язаніспільністюпобуту,взаємноїморальноювідповідальністю тасоціальноїнеобхідністю, котраобумовленапотребоюсуспільства уфізичному та духовномусамовідтворюванні.

Це маласоціальна група,пов'язанашлюбними чиспорідненимивзаєминами,спільністюпобутуемоційноїблизькістю,взаємними правами йобов'язками повідношенню один до одного.

Батьківщинадужешвидко йчуйнореагує на усіпозитивні танегативнізміни, щовідбуваються всуспільстві,розкриваючигуманний йантигуманнийсенс щовідбуваються всуспільствіпроцесів,оцінюючируйнують йтворять для сім'їпроцеси. яксуспільства батьківщинастворювалася,видозмінювалася йрозвивалася разом із ним саме в своючергуможевпливати нахід йогорозвитку [1; з. 203]

>Сім’ямає багатофункцій котрімаєвиконувати:

·репродуктивну -біологічневідтворення йзбереження потомства,продовження роду;

·виховну -духовневідтворення населення. Батьківщинаформуєособистістьдитини,надаєсистематичневиховнийвплив на шкірного членапротягомусього життя;

·хазяйковито-побутової -підтримкафізичного стану сім'ї,догляд на людейпохилоговіку;

·економічно-матеріальну -підтримка одними членами сім'їінших:неповнолітніх,престарілих,непрацездатних;

·функціюорганізаціїдозвілля -підтримка сім'ї якцілісноїсистеми;зміст таформипроведеннядозвіллязалежать відрівня культури,національнихтрадицій,індивідуальнихуподобань таінтересів,вікучленів сім'ї,їїдоходів;

·функціюсоціального контролю - відповідальністьчленів сім'ї заповедінкуїїчленів усуспільстві, їхнього діяльність;орієнтуючу основускладають ціності таелементи культури,визнані увсьомусуспільстві чи усоціальнихгрупах.

Нормальнофункціонує батьківщина -це батьківщина, Якавідповідально йдиференційовановиконує своїфункції,внаслідок чогозадовольняється потреба взростанні йзміни як родини вцілому, то й шкірногоїї члена.

>Функції сім'ї.Життєдіяльність сім'ї,безпосередньопов'язана ззадоволенням потребїїчленів,називаєтьсяфункцією сім'ї. ">Функцій сім'ї скільки, стількивидів потреб устійкою,повторюєтьсяформі воназадовольняє".Виконанняродиноюїїфункціймаєзначення задляїїчленів, але й й длясуспільства вцілому.

·Виховнафункція сім'їполягає до того, щозадовольняютьіндивідуальніпотреби вбатьківстві й материнство; в контактах іздітьми та їхньоговихованні; до того, що батькиможутьреалізуватися" вдітях. Уходівиконаннявиховноїфункції батьківщиназабезпечуєсоціалізаціюпокоління,підготовку новихчленівсуспільства.

·Господарсько-побутовафункція сім'їполягає взадоволенніматеріальних потребчленів сім'ї (вїжі,даху й т.д.),сприяєзбереженню їхньогоздоров'я: входівиконаннясім'єюцієїфункціїзабезпечуєтьсявідновленнявитрачених упрацюфізичних сил.

·Емоційнафункція сім'ї -задоволенняїї членами потреб усимпатії,повазі,визнання,емоційноїпідтримки,психологічногозахисту.Цяфункціязабезпечуєемоційнустабілізаціючленівсуспільства, активносприяєзбереженню їхніпсихічногоздоров'я.

·Функція духовного (культурного)спілкування -задоволення потреб вспільномупроведеннідозвілля,взаємнедуховнезбагачення, вонвідіграєзначну роль у духовномурозвиткучленівсуспільства.

·Функціяпервинногосоціального контролю - забезпеченнявиконаннясоціальних норм членами родини, особливотими,хто зрізнихобставин (>вік,захворювання тощо.) неволодієдостатньоюміроюздатністьсамостійно будувати своюповедінку вповнійвідповідності ізсоціальними нормами.

·Сексуально-еротичнафункція -задоволеннясексуально-еротичних потребчленів сім'ї. З точкизорусуспільстваважливо, щосім'я при цьомуздійснюєрегулюваннясексуально-еротичногоповедінкиїїчленів,забезпечуючибіологічневідтвореннясуспільства.

Зплином годинивідбуваютьсязміни уфункціях сім'ї: самівтрачаються,іншіз'являються увідповідності ізновимисоціальнимиумовами.Якіснозміниласяфункціяпервинногосоціального контролю.Підвищивсярівеньтолерантності допорушень нормповедінки в сферішлюбно-сімейнихвідносин (>народженнямпозашлюбнихдітей,подружніхзрад й т.п.).Розлучення переставширозглядатися якпокарання занегіднуповедінку вродині.

>Порушенняфункцій сім'ї -цетакіособливостіїїжиттєдіяльності, котріускладнюють чиперешкоджаютьвиконаннюродиноюїїфункцій.Сприятипорушеннямможедоситьшироке колофакторів:особливостіособистостейїїчленів йвзаєминміж ними,певніумови життя сім'ї.Наприклад, причиноюпорушеньвиховноїфункції сім'їможе статі йвідсутність убатьківвідповідних знань йнавичок, йпорушення в їхньоговідносинах [10;с.157]

>Виходячи ізосновнихфункцій сім'ї, можнаназватитакітиписімей:

1)Залежно відвиконанняматеріально-економічноїфункції:

зарівнемматеріальноїзабезпеченості -бідні,малозабезпечені,забезпечені,багаті;

запрофесійноюприналежністю,освітнімрівнем,віком,ставленням, дорелігії та заособливимиумовамисімейного життя - сім'їробітників,службовців,акторів, учителів таін.;студентські сім'ї;неповнолітніх;баптистів, мусульман;моряків,космонавтів,висококваліфікованихспортсменів,геологів таін.

2)Залежно відвиконанняжитлово-побутовоїфункції, заструктурою сім'ї таособливостейпроживання:

за складом сім'ї (>структурою):неповні,простінуклеарні (батьки йдіти),складні (батьки,діти,дідусі,бабусі - урізнихваріантах);великі (>батьківська пара,декількадітейзісвоїмисім'ями - три й понадподружніх пар);

3)Залежно відвиконаннядемографічноїфункції:

закількістюдітей в сім'ї:інфертильні (>бездітні),однодітні,малодітні (2дитини),багатодітні (3 й понаддітей до 16 років); - заоднорідністюсоціального складу:однорідні (>сім'яскладається ізпредставниківоднаковихсоціальнихпрошарків -робітничі сім'ї, сім'їінтелігентів, сім'ївчених й т.п.) - їхньогоналічують до70відсотків;різнорідні сім'ї (члени сім'їмаютьрізнуосвіту,професію. Такихсім'ях уїїчленівзагальнихінтересів менше) зарегіональними принципом: (>міські,сільські); - затривалістюподружнього життя: сім'їмолодожонів (до 1 року);

сім'ї ізтривалістюподружнього життя: від 1 до 3 років; від 3 до 5 років; від 5 до 10 років; від 10 до 20 років; від 20 до 25 років; від 25 до ЗО років; від ЗО років й понад.

>Деякіавторитакутипологіюрозглядаютьдещоінакше йвиділяютьетапижиттєвого циклу, щовраховуютьтривалістьспільногопроживання івікдитини:молоді сім'ї, сім'ї іздітьмипевноговіку, сім'їпенсіонерів.

Узарубіжнійлітературівизначаютьсявідповіднотакітиписімей:сім'ядвокар'єрна (Чоловік йжінка -професіонали);сім'ясереднього класу, сім'їкольорових (США),міжнаціональні сім'ї, сім'їбезробітних,гомосексуалістів, емі-грантів,національнихменшин узоніконфлікту таін.;

5)залежно відвиконаннякомунікативноїфункції:

сім'ї за типомкерівництва -гелітарні (>рівноправні,демократичні);авторитарні (>підпорядкування одного членаподружньої парііншому);

за типомюридичнихвзаємостосунків -побудовані нашлюбнихстосунках;позашлюбні (>співжиття безоформленняшлюбу);оформленіюридично, але йпроживаютьокремо;

заюридичнимивзаємостосункамибатьків тадітей - Чоловік йжінкаживуть ізрізнимидітьми; Чоловік чижінка (чиобидва) малідітей довступу вшлюб,зведенідіти;усиновленідіти;опікунські сім'ї;

заякістюемоційно-психологічнихвзаємостосунків у сім'ї:гармонійні;конфліктні;емоційноневрівноважені;дезорганізовані (>панує страх, культсили);

>соціальнонеблагополучні (>маютьнегативнівзаємостосунки ізморально-правовими органамисуспільства);

сім'їзіспецифічними проблемами - сім'ї ізпсихічними тафізичнимизахворюваннями; сім'їправопорушників; сім'їалкоголіків,наркоманів; сім'ї іззахворюваннями наСНІД; сім'їзісхильністю досуїциду; сім'їінвалідів;

6)залежно відвиконаннявиховноїфункції:

>благополучні;

>неблагополучні (до тогочислізовніблагополучні);

сім'їгрупиризику.

Такихтипологій можнаназватизначно понад.Крім того, умежах шкірного типу можнащевизначитиокремівидисімей.Наприклад,видинеблагополучних (>зовніблагополучні,неповні).Своїтипимаютьтакожміські,сільські сім'ї. Алі в основному сім'їзмішані, в якіпоєднанокількатипів йвидів.Наприклад,міські сім'їможуть матіррізнийрівеньматеріальноїзабезпеченості,різний характервзаємостосунків,різну структуру.Абонеповнасім'яможе бутиматеріальнозабезпеченою чибідною, із хорошимивзаємостосунками у сім'ї чипоганими тощо.

З точкизорусоціальної роботинайбільшоїуваги із боцісоціальних службпотребують сім'ї,якимпотрібнасоціально-психологічна,соціально-педагогічнадопомога. До такихвідносятьсятиписімей,залежно відвиконання нимивиховноїфункції. Це такзванінеблагополучні сім'ї. Донеблагополучнихвідносяться сім'ї, котріповністю чичасткововтратили своївиховніможливості через тих чиінші заподій. Урезультаті цого всім'яхоб'єктивно чисуб'єктивноскладаютьсянесприятливіумови длявихованнядитини.Ці сім'їхарактеризуютьсяпевниминегативнимипроявами:

· батькизловживаютьспиртниминапоями,наркомани,ведутьаморальнийспосіб життя,вступають уконфлікт ізморально-правовими нормамисуспільства (>тобтоприпускаютьрізнівидиправопорушень);

· ізнизькимморально-культурнимрівнембатьків;

·неповні сім'ї;

·зістійкимиконфліктами увзаємостосункахміжбатьками.

>Зовніблагополучні сім'ї, котрідопускаютьсерйозніпомилки,прорахунки усистемісімейноговихованнявнаслідокнизькоїпедагогічної культури танеосвіченості.Причому,такіпомилки йпрорахунки всистемісімейноговихованняносять неситуативний, астійкий характер.Тобто всім'яхпостійнопорушуютьсяпевніпедагогічнівимоги. Дозовніблагополучних можнавіднести сім'ї у які:

>спілкуваннябатьків іздітьми носитиформальний характер;відсутняєдністьвимог додитини;

>безконтрольність із боцібатьків зауспішністю таповедінкоюдитини чи контроль носитиоднобічний характер;

>надмірнабатьківськалюбов;

>надмірнасуворість увихованні,застосуванняфізичнихпокарань;

>маємісценасильствостосовно дожінки,дитини;

невраховуються упроцесісімейноговихованнявікові таіндивідуально-психологічніособливостіособистостідитини.Останнім годиною стализвертати у собіувагу сім'ї такзваних [13

">Новихукраїнців", котріосновнуувагузосереджують навласномубізнесі, асімейневиховання вонизводиться докупівлідітям дорогихіграшок,одягу,видачізначних торб грошей,їм невистачає години для збільшення духовного, моральноговпливу надитину.

>Сімейненеблагополуччя негативнопозначається наформуванніособистостідитини.Дитячевиховання вумовах негативногоемоційно-психологічногосімейногомікрокліматувизначаєтьсяранньоювтратоюпотреби успілкуванні ізбатьками,егоїзмом,замкненістю,конфліктністю,впертістю,неадекватноюсамооцінкою (>завищеною чизаниженою),озлобленістю,невпевненістю усвоїх силах,недисциплінованістю,втечами із дому,бродяжництвом таін. (3;с.96-98)

Усіцесвідчить, щодіти ізнеблагополучнихсімеймають понад причин дляпоповненнярядівважковиховуваних,правопорушників,нарко-залежних.

>Благополучнасім'яміцнасвоїмивнутрішнімизв'язками,високимрівнемкоординації. Утакій сім'їіснуютьвзаєморозуміння,взаємнаповага,міжусімаїї членами, позитивна моральна атмосфера,спільністьпоглядів набільшість сфер духовного життя,врахування усімейномужиттіінтересів шкірного,душевнихпереживань,психологічнавзаємнапідтримка,трудоваспівдружність,задоволенняпочуттявласноїгідності,своєїзначущості,взаємнадовіра, доброта,чуйність,раціональніспособивирішення всіхсімейних проблем,розуміннязавданьсімейноговиховання таін.

Тасім'я позитивновпливає наформуванняособистостідитини, Якадопомагаєдитинівідчувати собірівноправним членомсімейного колективу, деїїлюблять; вонамає у сім'ї свої права й своїобов'язки; доїї потребставляться ізрозумінням.Такасім'ястворюєдушевний комфорт,рятує віднервовихпереживань.Саме всім'яхдітинайбільшецінуютьпоради йдопомогубатьків,наслідують їхніособистий приклад. Унормальнійсімейнійобстановцідитинавиростаєдоброзичливою,гуманною,здібною доспівчуття,спокійною,оптимістичною,добримтоваришем, ізпочуттямгумору,маєтвердіетичні правила. Отже, для нормальногорозвиткудитинипотрібна счастливое,повноціннасім'я, дещасливіміж собою батьки, батьки йдіти.

>Існуєтакожвизначеннябагатодітноїсім’ї.

>Підбагатодітноюсім'єюприйняторозуміти батьківщину, щомаєтрьох й понаддітей.Данийпоказник вірна дляєвропейськоїчастиниРосії. У районах ізтрадиційновисокоюнароджуваністювінможе бутизбільшений.Можнавиділитинаступнівидибагатодітнихсімей.

1.Сім'ї, в які батькилюблятьсвоїхдітей йсвідомохотіли їхнього матір. Уцих батьківщинахдитина - одна ізосновнихжиттєвихцінностей, й батькироблять все від нихзалежне,щоб їхнідітямжилосякраще.

2.Сім'ї, в які батькисвідомо непрагнули матір багатодітей.Третій йподальшідіти моглиз'явитися у яких,головним чином черезвідсутністьпланування сім'ї.Такі сім'їможутьсформуватися,наприклад, врезультатінародженнядвійні читрійні, черезострахперервативагітність,лікарськогозаборони на аборт за станомздоров’яматері,відмови від аборту йзасобівконтрацепціїз-зарелігійнихпереконань.

3.Сім'ї, щоутворилися врезультатіоб'єднанняДвохнеповнихсімей, вкожній із які уже булидіти.

4.Сім'ї, в якінародження великого числадітей можнавважатипроявомнеблагополуччя.Діти тут частоєзасобом дляотриманнярізного Родудопомоги,пільг й благ.Крім цього убільшостівипадків такимсім'яхсамеявищедітей насвітлоєнаслідкомбезладнихпольовихвідносин устані алкогольного чинаркотичного Iсп'яніння, йтиповоїпсихологічноїустановкою,батьків ивиступаєпереконання до того, що їхньогоосновне заподіяння -виробитидитину насвітло, аподальша його частка винна статітурботою держави.Віднесення сім'ї доти чиіншого типудозволяєчітковизначитиоптимальний стильвзаємин із нею,обсяг й характернеобхідноїсоціальної таіншоїдопомоги

А,щобдитинарозвивалась добро безпорушеньпсихіки таіншихвідхилень віднорми длядитинидужеважливо матіргармонійніфакториатмосфери усім’ї:

>Якусім'ю можнаназватиуспішною, як не ту, деприсутнійвисокийрівеньзадоволення потреб йвисокийрівеньпред'явленихвимог, деособистістьстоїть уценті, а дофізичного, душевного та духовногоздоров'яставляться як довищої ціності, де атмосферасприяєрозвиткулюдськоїгідності йповагиінтересів.Цічинникиможутьвважатисянедосяжними, а дарма,требалишевраховувати тазастосовуватифактори, котрівпливають наформуванняздоровоїатмосфери сім'ї.

1.Любов.

2.Правильневиховання.

3.Послідовність.

4.Створенняособистого приклада длядітей.

1.Любов.

Надітей понадвпливаютьстосункиміжбатьками ніжстосунки іздітьми.Дітиглибокопереживаютьвідносини, котрі нескладаютьсяміжбатьками. У основному впам'ятідітейзалишаютьсяяскраві,кольорово-забарвленіподії йемоційністреси, котріпережиті вдитинстві (зварюваннябатьківглибокоранятьдітей).Стосункиміжтатом ймамоювпливають надітейпротягом життя (>душевнірани).

Уформаті сім'ї,їїумовно можнаподілити надвіскладові:

·любовміжбатьками;

·любовміжбатьками тадітьми.

Отже, за умівприсутностітакоїважливоїскладової, яклюбов устосункахбатьків тадітей,цесприяєствореннюздоровоїатмосфери у сім'ї тагармонійномурозвиткувідносин.Щоденні прояви тадемонстраціялюбові у сім'їсприяєформуваннюправильнихцінностей удітей.Правильнерозуміння татрактуваннялюбовівпливає надругий чинник -правильневиховання.

2.Правильневиховання.

>Самевиховання, децінністьособистостістоїть на головномумісці, де немаєзазіхань на особистугідність,має под собоюміцнепідґрунтярозуміннясутілюбові.Інколи упроцесівиховання набатьківвпливаютьчинники, котрівідгукуються надітях,це:

·внутрішній станбатьків;

·незагоєнірани, образу;

·фінансовий таекономічний стан.

>Навіть приіснуванні такихподразників, нашеставлення додітей не виннезмінюватись й деструктивновпливати нарозвитокособистості.

>Розуміннясвоєївідповідальності за частку,психологічний стандітей,єпершимкроком до правильноговиховання.

>Прийняттядитини якокремоїособистості зпритаманнимилишеїївластивостями,ставлення ізповагою доїїслабких тасильнихсторін,є іншимкрокомзміцнення правильноговиховання.

>Встановленняконкретнихкордонів, правил увихованні, коли уразіпорушеньцихкордонівдитиназнає, що якщопокарана.Цейчинникстворюєумови длясвободидій тацілісногорозвитку.

3.Послідовність.

У сім'ї,послідовністьвиражається якчіткедотриманнявстановлених правил тацінностей:

·єдність увихованні;

·єдність упокаранні;

·єдність упоглядах навчинкидітей.

4.Створення приклада.

Надітей понадвпливаютьнашівчинки, ніжнаші слова тапоради.Дітислухають нас, авчаться на нашихвчинках, котрі мищоденнодемонструємо їх.

>Якщо віхочетенавчитидітей бутичесними -ніколи небрешітьїм.

>Якщо віхочетенавчитидітейчемності - будьтечемними із ними.

Довгий годину батьки длядітей якмірилавсесвіту, точка опори.Дітидивляться на світло йдосліджують його черезбатьків,крізь їхнівчинки тастосунки.Вониповністюкопіюють нас, смердотіхочуть бути схожими на нас, тому йстежать нас.Інколи, минавіть невстигаємовідмітити колисамедітиперейняли від нас тих чиіншізвички. Нетребанедооцінюватидитячукмітливість упізнаннівсесвіту. Намздається, щосвоїмипалкими промовами ми донеслиїм свою думку, а на самом деледітипереймаютьсаменашівчинки, ті як миповодимося ускрутнихвипадках тощо.

Частобатьківпочинаєдратуватиповедінкадітей, щопризводить добурхливоїемоційноїреакції. Алі ждитячаповедінка,целишевіддзеркаленнястосунків у сім'ї.Саме через ті,створення позитивного приклада -запоруказдоровоїатмосфери у сім'ї [9].

>Требатурбуватися свої якрозвиваєтьсядитина,аби не було б проблем черезнегармонійнийрозвиток тавихованнядітей.

>Можнавиділитинаступнівидибагатодітнихсімей.

>Сім'ї, в які батькилюблятьсвоїхдітей йсвідомохотіли їхні матір. Уцих батьківщинахдитина - одна ізосновнихжиттєвихцінностей, й батькироблять все від нихзалежне,щоб їхньогодітямжилосякраще.

>Сім'ї, в які батькисвідомо непрагнули матір багатодітей.Третій йподальшідіти моглиз'явитися у яких,головним чином черезвідсутністьпланування сім'ї.Такі сім'їможутьсформуватися,наприклад, врезультатінародженнядвійні читрійні, черезострахперервативагітність,лікарськогозаборони на аборт за станомздоров’яматері,відмови від аборту йзасобівконтрацепціїз-зарелігійнихпереконань.

>Сім'ї, щоутворилися врезультатіоб'єднання двохнеповнихсімей, вкожній із які уже булидіти.

>Сім'ї, в якінародження великого числадітей можнавважатипроявомнеблагополуччя.Діти тут частоєзасобом дляотриманнярізного Родудопомоги,пільг й благ.Крім цього убільшостівипадків такимсім'яхсаме появищедітей насвітлоєнаслідкомбезладнихпольовихвідносин устані алкогольного чинаркотичногосп'яніння, йтиповоїпсихологічноїустановкою,батьків йвиступаєпереконання до того, що їхніосновне заподіяння -виробитидитину насвітло, аподальша його частка винна статітурботою держави [10;с.157].

>Віднесення сім'ї доти чиіншого типудозволяєчітковизначитиоптимальний стильвзаємин із нею,обсяг й характернеобхідноїсоціальної таіншоїдопомоги.

>Соціальний патронаж - форманайбільштісноївзаємодії ізродиною, колисоціальний педагогзнаходиться вїїрозпорядженні 24години вдобу, проводити із членами сім'ї багато години, частодекілька часів щодня, укладатикурсівсього, щовідбувається вродині,впливаючи на сутьподій.Термінсоціальногопатронажузавждиобмежений. Узалежності відконкретних уміввінможетривати 4 - 9місяців.Соціальний педагогодночаснопатронує не понад двохсімей.Одночасно под йогоспостереженнямможуть бути сім'ї,патронованіїмраніше.Соціальний педагогпідтримуєдоброзичливий контакт із ними йпідключається довирішення окремих проблемцихсімей [10;с.157].

якзайнятихпрацівників, то йбезробітних;

>залучення доприйняття

>участі вподібнихоб'єднання людей, котрінещодавно булибезробітними, але й в даний годинумають роботу, длянаданняпідтримкибезробітним;

доля встворенніспеціальнихдитячихфондів,завданнями якіє не лишепошук йперерозподілматеріальнихкоштів, але й івиявленнядітей, котрівиявилиінтерес добізнесу, організація їхніподальшогопрофесійногонавчання чидопомога упрофесійнійорієнтації;

>допомога вотриманняматеріальноїдопомогирізного виду (>компенсації, щовиплачується із підприємствапрацівнику;стипендії, Якавиплачується вперіодпрофесійноїпідготовки,перепідготовки чипідвищеннякваліфікації;допомоги побезробіттю;компенсаціївитрат узв’язку іздобровільнимпереїздом віншумісцевість запропозицієюслужбизайнятості;дотацій накористуванняжитлом,комунальнимипослугами,громадським транспортом,послугамиохорониздоров'я тагромадськогохарчування тощо.);

>інформаційні таорганізаційно-посередницькіпослуги;

>соціальний патронаждітей ">групиризику" ізсімейбезробітнихгромадян,обстеженняданихсімей щодоприсвоєння статусумалозабезпеченої сім'ї дляотриманнядодатковоїзначноюсоціальноїдопомоги йпільг й т.д. "

>Багатобатьківбагатодітнихсімей непрацюють. бацьки, котрівиховуютьнеповнолітніхдітей,складаютьзначнучастинубезробітних. Досім'ямбезробітних,відносять сім'ї із одним чидекількомабезробітними. Длянаданнясоціальноїдопомоги сім'їбезробітнихдиференціює:першугрупустановлятьповністюбезробітнісім’ї (усінеповнолітні,працездатні члениєбезробітними), другу -частковобезробітні сім'ї (>хоча б одинповнолітнійпрацездатний член сім'ї немає роботи).

>Основніпроблемисімейбезробітних:

>матеріальні (для таких людей робота за найманнямєосновним, а часто йєдинимзасобом забезпеченняматеріальних потребсвоїх тасвоєї родини вїжі,одязі,житло),

>дозвільні (>проведеннявільного години,відвідуваннякультурнихзаходів,заняття спортом,відвідування іздітьмирізнихгуртків,секцій й т.п.); притривалійбезробіття,виникає проблемапроведеннялітньогоперіоду (>літнійвідпочинок,відпочинок іздітьми);

>погіршенняпсихологічноїатмосфери вродині (збільшення числаконфліктів,дисгармонія ввзаєминахчленів сім'ї й т.п.);

>зростання числаіндивідуальних проблемпсихологічного,соматичного, морального й т.п. характеру;

>проблеми ізвихованнямдітей,перевантаження йстресовістани убільшості із них.

>Основні напрямисоціально-педагогічної роботи ізсім'ямибезробітних:

>виявленнясімейбезробітних,спостереження по них,вивчення їхні стану потреб.

Дляаналізуподібної сім'їможутьзнадобитисянаступнівідомості:

>кількістьчленів сім'ї, до тогочислідітей;

стати йвікбатьків йдітей;

>матеріальне становище сім'ї;

>кількістьбезробітних в сім'ї;

>тривалістьперіодубезробіття,її заподій;

>житловіумови:відносиниміжбатьками,дітьми,батьками йдітьми;

станздоров'ядітей йбатьків,наявність,хворих,інвалідів іздитинства;

>рівеньосвітибезробітний;

>професіябезробітних, їхньоготрудовий стаж;

>відомості про ті, чидітивчаться й в якінавчальних заставах;

>успішністьдітей;

>наявністьдітей, котрі ненавчаються й непрацюють, заподій цого;

>наявністьасоціальноїповедінкичленів сім'ї,

>можливостіпроведеннялітньоговідпочинку;

колоінтересів сім'ї й т.п.;

·виявленняосновних проблем,проектуваннянапрямківдопомоги, котраможе бутизапропонована укожному конкретномувипадку;

·наданняпосильноїорганізаційно-юридичноїдопомогивідстоюванняінтересівбезробітних йчленів їхнісімей,консультаційніпослуги й т.п.);

· забезпеченняпсихологічноїдопомогинужденнимбезробітним й членам їхнісімей (>напрям вконсультацію,спеціалізованіоргани,психологічнапідтримка,обсягякоївизначаєтьсяміроюкомпетенціїсоціального педагога);

· організаціядозвілля тавідпочинкудітей;

·сприяння самомубезробітному, членам його сім'ї, у томучислінеповнолітнім, впрацевлаштуванні;

·стимулюваннястворення групсамодопомоги;

>Допомога вствореннірізнихкурсів,гуртків тощо., у томучисліприватних,метою які якщонавчання йперенавчання типуполегшуютьвибірнайбільшефективного напрямізісоціально-педагогічної роботи із нею, але й смердотівідносні й неможутьзастрахувати відможливихпомилок йпомилок.Значна рольналежитьпедагогічноїмайстерності й тактусоціального педагога. Так,організовуючи роботу ізродиною,незалежно відїї типунеобхідновраховуватинаступне:будь-кому ізбатьківнеприємночутипогане просвоїхдітей, томунеобхіднонавчитися не лишескаржитися, але й йхвалитидитину,бачитихороше; не варто зазарадикрасномовногослівця чиповчального прикладаоприлюднюватирізнінегативністоронисімейноговиховання; нерекомендуєтьсяставитися доважкимпідліткам ізпозиції негативу чи страху;необхіднонавчитися самому йвчитиважкихдітейбачитирадісніперспективимайбутнього життя; не вартозловживатидовіроюпідлітка й йогобатьків;ніколи неслідставитиостаточний йбезнадійнийдіагноз,оскільки ані один ізметодівдіагностики недаєбезперечною й остаточновірноїінформації.

>Традиційнимикатегоріямисімей, ізякимипрацюємосоціальний педагог,ємалозабезпеченісім’ї, сім'їбезробітних,багатодітні сім'ї.

У годинувідзначаєтьсястійкезниженнячасткибагатодітнихсімей внаселенні. Цезбігається й ізтенденцією домалодітності йвзагалібездітності.Немаєчіткоїсистемисоціальноїпідтримкибагатодітнихсімей.Єнегативне йнавітьнегативнеставленнясуспільства добагатодітнихсім'ям, особливозізбільшенням порядкового номеринароджень. Алівагітність понад двох,трьохдітей у сім'їрозцінюється як щось із рядунезвичайне, яквідхилення

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація