Реферати українською » Педагогика » Процес формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання


Реферат Процес формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Запровадження

Духовне відродження народу неможливо уявити без життєдайного впливу рідний літератури формування основ національної свідомості, адже література - одне із активних чинників громадського виховання.

Вивчення особливостей впливу мистецтва слова формування особистості має давні традиції: ці проблеми частково розглядалися ще працях Платона, Аристотеля, Плутарха. Аналіз психолого-педагогічної і науково-методичною літератури свідчить, що предметами досліджень вчених були: роль малярських творів у розвитку особистості (Р. Бахтін, Ф. Бугайко, Р. Нечкіна, Р. Рибникова, У. Сухомлинський); психофізіологічні особливості сприйняття художніх явищ (Л. Виготський, М.Лейтес, Про. Леонтьєв, М. Молдавська, Про. Никифорова); виховання культури читання (З.Поварнин, Про.Примаковский, Р.Рубакин, М.Чепелева). Проблеми становлення методики класного і різнобічного читання молоді знайшли у працях До. Ушинського, У.Водотележной, У.Стоюнина, У.Острогорского, У.Шереметьевского, Р.Бунакова, Р. Корфа, Т.Лубенця та інших.

Вагомим внеском на обґрунтованість забезпечення і методів різнобічного читання молоді у шкільництві стали дослідження вітчизняних учених Про. Мазуркевича, М. Волошиною, Є. Пасечніка, У.Недилька,Б.Степанишинаи ін. Однак освітлені лише частково.. Окремі важливі аспекти цієї проблеми відбито у наукових працях вітчизняних учених Про. Савченка, М.Скрипченко, М.Наумчук та інших. У працях тих авторів визначаються першооснови літературного освіти у початковому ланці школи, обгрунтовуються основні вимоги до позакласному читання, розглядаються шляхів удосконалення уроків класного і різнобічного читання молоді у тому взаємозв'язку. Певний науковий цікаві праці учених М.Светловской, Про.Джежелей, у яких розглядаються особливості виховання читачів школярів.

У той самий час аналіз літератури свідчить, що такий важливий аспект методики різнобічного читання молоді, як розвиток читацької самостійності першокласників, не знайшов належного відображення у наукових працях. оскільки саме сформованість навичок самостійної роботи з книжкою першою, важливому підготовчому етапі є одним із передумов інтелектуального та духовної розвитку особистості. Проблема розвитку читацької самостійності шести, семирічних учнів початкових класів стає особливо актуальною нашого часу.

У системи формування читацьких навичок чільне місце відводиться уроків різнобічного читання молоді. Проте, на думкуО.Джежелей [8], аналіз навчально-виховного процесу свідчить, що справжній рівень проведення цих уроків який завжди відповідає вимогам. Часто основну увагу приділяється рішенню завдань, притаманних уроків класного читання: більшість часу відводиться формуванню таких якостей читання, як швидкість, правильність, промовистість. На уроках нерідко домінуєвербализм, зайвалогизация під час вивчення творів. Застосування прийомів роботи з книжкою, орієнтування в книжковому колу здійснюється безсистемно, поверхово. Аналіз навчальні програми по позакласному читання свідчать про відсутність там із 1990 року списку рекомендованої літератури для учнів початкових класів, зокрема й у першокласників, значно ускладнює роботу учителів і бібліотекарів. Залишаються невирішеними питання відновлення забезпечення і вдосконалення структури уроків різнобічного читання молоді як основний форми керівництва самостійним дитячим читанням. У результаті основне завдання уроків різнобічного читання молоді - виховання активних читачів через розвиток читацької самостійності - реалізується над повною мірою, особливо у першому підготовчому етапі. Відзначені недоліки вимагають глибокого аналізу рівня сформованості читацьких навичок молодших школярів у сучасних умовах і основі, визначення шляхів вдосконалення виховання читачів школярів відповідно до сучасними вимогами.

ПісляО.Джежелей [9] можна порівняти вимоги до формування читацької самостійності, з одного боку, й існуючої практикою проведення уроків різнобічного читання молоді – з іншого що, дає змоги виявити такі протиріччя:

між вимогами до інтелектуального духовного розвитку особи і недостатнім рівнем сформованості читацької самостійності молодших школярів;

між необхідністю підвищення ефективності виховання читачів рівнем готовності вчителів до організації та проведення уроків різнобічного читання молоді у першому;

між потребою теоретичного обгрунтування особливостей розвитку читацької самостійності учнів перших класів та відсутністю достатньої кількості навчально-методичної літератури з цієї темі.

Наявність цих протиріч підтвердило актуальність проблеми зумовило вибір теми дослідження: «Формування читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді».

Об'єкт дослідження: процес створення читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

Предмет дослідження: методи формування читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

Мета дослідження: виявити і апробувати методи формування читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

Гіпотеза дослідження: процес створення читацької самостійності першокласників, буде ефективний, якби уроці різнобічного читання молоді буде використано такі засоби навчання: розмова, читання (самостійне) вголос, обмін думкою про прочитане,чтение-рассматривание, уміння працювати зі книгою.

Завдання дослідження

1. За підсумками аналізу психолого-педагогічної і науково-методичною літератури визначити поняття «читацька самостійність» і виділити методи формування читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

2. Визначити критерії, рівневі показники і початковий рівень сформованості читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

3.Апробировать методи лікування й визначити динаміку формування читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

4. Скласти методичних рекомендацій із формування читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми з урахуванням вивчення і систематизації наукової й методичною літератури дозволив визначити етапи праці та виділити методичні умови формування читацької самостійності; констатуючий (експертну оцінку, спостереження, розмова, опитування, аналіз продуктів діяльності) і яка формує (реалізація методичних умов формування читацької самостійності) експерименти забезпечили можливість вивчення стану проблеми практично; математична обробка даних забезпечила достовірність отриманих результатів.

Етапи дослідження. Перший етап (2007 - 2008) включав вивчення літератури, аналіз політики та обробку теоретичного матеріалу, визначення теоретичних основ дослідження; виділення методів формування читацької самостійності першокласників під час уроків різнобічного читання молоді.

Другий етап (2008 - 2009) включав проведенняконстатирующего експерименту.

Третій етап (2009 - 2011) включав проведення формує і контрольного експерименту.


Глава 1. Теоретичні основи процесу формування читацької самостійності учнів першого класу

1.1 Особливості формування читацької самостійності під час уроків різнобічного читання молоді

Проблеми виховання школярів як читачів, вироблення вони самостійних читацьких навичок з'явилися давно. Вивчення літератури з темі дослідження дозволило дійти невтішного висновку, щодо років ХІХ ст. методика читання (класного і позакласного) як галузь педагогічної науки сформована не була. Проте, зазначаєГ.Пидлужная [30], вже у ХІ в. склалися передумови зародження методики читання: в визначні пам'ятки Київської Русі знаходимо свідоцтво про значному інтересі наших попередників до вивчення літератури. Київський князя Володимира Святославович під час своєї правління (978-1015 рр.) відкрив спеціальні майстерні, де листувалися книжки, та створив школи для дітей київської знаті. Викладання у шкільництві на той час вимагала створення підручників та пошуків форм, засобів і прийомів «книжкової навчання». Так перші розробки з поетику і стилістиці.

>О.Богданова іС.Леонова [2] відзначають, що великою подією на етапі зародження методики читання у перших класах стала поява України першого друкованого букваря: Іван Федоров в «>Азбуках» 1574 і 1578 рр. поєднав філологічну думка за елементами методики початковій навчання.

НаприкінціХVІІІ століття вони були визначено основні засади літературного освіти школярів, з розробки яких видатна роль належала І.Вишенскому і Г.Сковороду.Т.Неборская [26] визначила суть цих принципів:

> розвиток любові до книжки, до читання - важливого аспекту навчально-виховних робіт;

> твори в галузі читання потребують ретельному відборі;

> спілкуючись з книжкою слід дотримуватися певного режиму;

> важливе значення має поєднання естетичної і пізнавальною функцій читання;

> на вирішальній ролі у керівництві самостійним дитячим читанням грає вчитель.

У ХІХ столітті відбувався процес поступового становлення методики читання молодших школярів. До цього значною мірою сприяло створення перших шкільних підручників для читання, авторами яких були П. Куліш («Граматика» в 1854 р.), Т. Шевченка («Південноросійський буквар» 1861 р.), Про. Духнович («Книжка для читання для початківців» 1847 р.).

У розробку науково найобгрунтованішою методики читання середини років ХІХ століття значний внесок зробили До. Ушинський та її послідовники (У.Водовозов, У.Стоюнин, У.Острогорский, У. Шереметівський, М.Бунаков та інших.). За всіх індивідуальних відмінностях методичних поглядів учених, найважливішими досягненнями практики стали закладені ними основи методу пояснювального читання і затвердження необхідності аналізу мистецького твору як навчання та духовної розвитку особистості. З іншого боку, вчені приділялася велика увага розвитку мови і мислення школярів, виразному читання як засобу активізації читацьких інтересів, і навіть сімейному читання.

Як справедливо зазначаєН.Светловская [37], аналіз науково-методичною, навчальної та красного письменства кінця ХІХ - початку ХХ ст. дозволяє зробити висновок, що проблеми виховного впливу художнього слова на особистість читача школяра придбали тоді як педагогічний, а й соціальний характер: вони хвилювали як вітчизняних учених, методистів, педагогів, а й прогресивних письменників і суспільно-громадських діячів. Вважаючи читання важливим засобом для активізації пізнавальної діяльності учнів, і джерелом їх духовному розвитку, І. Франко, Л.Українка,Е.Пчелка, З. Васильченко, Х. Алчевська, Р. Драгоманов, З. Русова, Т.Лубенець, І.Огієнко у своїх працях звертали увагу до необхідність удосконалення змісту підручників для читання; критикували спрощеність методів викладання літератури у шкільництві; надавали значення самостійного спілкуванню школярів із книжкою; піклувалися про виданні високохудожніх творів для дітей.

На початку сучасності методичне спадщину творчо розвивалося Р.Рибниковой, У.Голубковим, П. Афанасьєвим та інших. Вчені розглядали літературу як скарбницю духовних надбань людства, торкалися питання про необхідність управління домашнім читанням школярів, вважали за потрібне координувати зусилля сім'ї та школи з розвитку читацьких інтересів учнів. Саме тоді помітно виросло увагу до розробки навичок самостійної роботи з книжкою (Р.Рубакин, З. Никіфоров та інших.).

У 50-60 роках, після деякого зниження інтересу до проблем дитячого читання, визначеного об'єктивними причинами (роки і повоєнної розрухи), тривало розвиток методичної думки у бік визначення шляхів підвищення освітньо-виховного значення класного і різнобічного читання молоді у тому взаємозв'язку. Продовжуючи кращі традиції минулого, відомі вчені України та методисти З.Резодубов, Р.Каноникин, М. Щербаков, Є. Адамович, Ф. Костенко, У. Сухомлинський у своїх працях відзначали, що читання повинна служити засобом виховного впливу учнів, розширювати й поглиблювати їхній світогляд, збагачувати знання, моральний і "емоційний досвід школярів. Серед завдань уроків читання вчені виділяли необхідність розвитку навичок читацької самостійності.

Зростання інтересу до проблем виховання читачів школярів в 60-ті роки підтверджується також появою наукових публікацій, у яких пропонувалося запровадження спеціальних занять - уроків різнобічного читання молоді. На той час, хоча у програмах для початкових класів значилося позакласне читання, годинник йому навчальним планом - не приділялися.

Передбачалося, що позакласне читання повинен організовувати класний керівник разом із бібліотекарем. Цьому мала сприяти системавнеурочних заходів: літературні святкові ранки, гри, вікторини тощо. Згодом стурбованість педагогічної громадськості, викликана зниженням інтересу дітей до книжки, примусила шукати нових шляхів керівництвавнеклассним читанням.

ДослідженняН.Светловской [33], що у 1965-1968 рр., показали, що у початкових класах необхідно впровадити спеціальні уроки різнобічного читання молоді, які мають специфічні завдання, своє утримання й особливі організаційні форми. У 1969 року систему роботи із дитячою книгою, розроблена М.Светловской, було затверджено МО РРФСР, і з 1972-1973 рр. впроваджено й у Україні. Методичні рекомендації і тематика занять із позакласному читання розробив відділі початковій навчання НДІ педагогіки УРСР з участю вітчизняних ученихН.Скрипченко іГ.Вашуленко. Отже, з 1972 р. урок різнобічного читання молоді став у українській вищій школі основний формою керівництва самостійним дитячим читанням.

Останніми десятиліттями окремі аспекти цієї проблеми формуваннячитателей-школьников знайшли собі рішення, у наукових працях вітчизняних учених М.Скрипченко, Про. Савченка, Р.Наумчук, Р. Ткачук та інших.

>Теоретическую базу наступних досліджень збагатили такі основні тези, освітлені у тому роботах: про ціннісних орієнтаціях загальноосвітньої підготовки учнів (Про. Савченка); пропервоосновах літературного освіти у початковому ланці школи (М.Скрипченко); про основних вимоги до позакласному читання молодших школярів (Р. Ткачук); про взаємозв'язку класного і різнобічного читання молоді як засобу формування читацької самостійності молодших школярів (Р.Наумчук); про збагачення змісту читацьких умінь (Л.Іванова).

Сучасна методична наука, використовуючи краще надбання педагогічного спадщини, визначила основних напрямів літературного освіти школярів; встановила вимоги до умінь учнів початкових класів щодо роботи з книжкою; окреслила утримання і структуру занять із позакласному читання. Проте рішення першочергового завдання сучасної школи - формування духовно багатою особистості громадянина суверенної України - потребує використання нових резервів її початкової ланки. Цілі, зазначені у Державній національної програмі «Освіта» («Україна 21 століття») й у Концепції літературного освіти (М. Волошина, Є. Пасєчник, М.Скрипченко, П.Хропко), вимагають відновлення навчально-виховного процесу. Усе це зумовлює необхідність підвищити рівень розвитку читацької самостійності молодших школярів. Значні змогу рішення поставлених завдань закладено у підвищенні їхнього ефективності шляхом удосконалення форм і його використання самих раціональних методів і прийомів навчання.

Головна мета сучасної школи – формування освіченою, культурної особистості. Шлях досягнення цієї мети – запровадження які у культуру, освоєння ними культурних і моральних зразків, вироблених людством загалом і народом своєї країни.

Завдання освіти, поставлена перед школою, якісно інша, ніж завдання навчання. Її суть визначається словами «освіту» і «розвиток» і у тому, що учень сам у своїйличностно-мотивированной діяльності створює, своя візія по якимось моральним, загальнолюдським культурним зразкам. Зразки ці перебувають у життя й у мистецтві, пізнаючи які дитина освоює моральні зразки, зробила їх своїми, засвоює моральні цінності. Тому важко переоцінити значення літературного читання у вирішенні завдань освіти, розвитку та виховання учнів, особливо у час, коли сучасна життя з ЗМІ скоріш руйнує віковічні моральні цінності, ніж стверджують в свідомості підростаючого покоління.

Але чого ж зацікавити дитини книгою? Як навчити дитини любити книжку? Адже сучасні діти

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація