Реферати українською » Педагогика » Роль гри у навчанні ДІТЕЙ п'ятого року життя


Реферат Роль гри у навчанні ДІТЕЙ п'ятого року життя

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План

 

>Вступ

>Розділ 1.Теоретичні засадипроблемиорганізаціїнавчаннядошкільниківзасобамигри

1.1Психолого-педагогічнеобґрунтуванняпроцесуорганізаціїнавчаннядітей 5-го року життя

1.2Науковці прогру, якзасібоптимізаціїпроцесунавчаннядітей 5-го року життя

>Розділ 2.Шляхивикористанняігор унавчаннідітей 5-го року життя

2.1Сукупністьсформованостінавчальнихумінь удітейекспериментальноїгрупи

2.2Способивведенняігор унавчальний процесгрупидітей 5-го року життя

2.3Впливгри наоволодіння старшимидошкільникаминавичкаминавчальноїдіяльності

>Висновки йметодичнірекомендації

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки

 


 

>Вступ

>Демократичніпроцеси в нашійдержавіактивізуютьвироблення новихсуспільнихвимог доосвіти,зокремаїїдошкільної ланки якосновисоціокультурногостановленняособистості. Процесвідчатьосновнідержавнідокументи вгалузіосвіти: Закон України «Продошкільнуосвіту»,Державнанаціональнапрограма «>Освіта» (УкраїнаХХIстоліття), “>Базовий компонентдошкільноїосвіти в Україні”, - котріспрямовуютьфахівців ізвікової тапедагогічноїпсихології напошукоптимальнихшляхівособистісногорозвиткудошкільників,розкриттямеханізмівформуванняїхньоїжиттєвоїкомпетентності якздатності вмірусвоїхвіковихможливостейсамостійновироблятипозитивнеставлення до світу,людськогооточення й собі.

Грапосідаєчільнемісце всистеміфізичного, морального, трудового таестетичноговихованнядошкільнят.Вонаактивізуєдитину,сприяєпідвищеннюїїжиттєвого тонусу,задовольняєособистіінтереси тасоціальніпотреби.Враховуючинеоціненну рольгри ужиттідошкільника,вважаємо за один разповернутися до цого запитання.

>Завдання йзмістігровоїдіяльностівизначаютьсяБазовим компонентомдошкільноїосвіти в Україні (сфера "Культура",субсфера "світгри"),чиннимипрограмамирозвитку,навчання тавихованнядітейдошкільноговіку ">Малятко", ">Дитина", "Українськедошкілля", ">Дитина вдошкільні рокта", ">Зернятко". Навиході ">Базовапрограмарозвиткудітейдошкільноговіку",спрямована назбалансованийрозвитокдитини,формуванняелементарних формїїжиттєвоїкомпетентності,реалізацію природногопотенціалу,індивідуалізаціюособистісногостановлення.

>Впливігровоїдіяльності навиховний процесдітей було брозкрито в роботівпедагогів-класиків (>А.Я.Коменський,С.Ф.Русова, В.О.Сухомлинський,К.Д.Ушинський таін.),психологів (>Ю.А.Аркін,М.Я.Басов,П.П.Блонський,Л.С.Виготський [10] [11],Н.Д.Виноградов,Д.Б.Ельконін [35],С.Л.Рубінштейн,Д.Н.Узнадзе таін.),сучаснихпедагогів (Л. В.Артемова,А.К.Бондаренко,Г.І.Григоренко,Р.І.Жуковська,В.Г.Захарченко,Т.О.Маркова,Д.В.Менджерицька,О.І.Сорокіна,О.П.Усова,Г.С.Швайко,К.І.Щербакова таін.) [32], [33].

Грає одним ізнайцікавішихвидівлюдськоїдіяльності,провідноюдіяльністюдошкільника,засобом йоговсебічногорозвитку,важливим методомвиховання.її назвали “>супутникомдитинства”, хоч ужиттіграються не лишедіти, а ідорослі.Дитячагра —це діяльність,спрямована наорієнтування впредметній йсоціальнійдійсності, вякійдитинавідображаєвраження від їхньогопізнання. Матідитинство —цепередусім матір декларація пророзвитоквласноїігровоїдіяльності, котраєважливоюскладовоюдитячоїсубкультури.Водночасграємогутнімвиховнимзасобом, уній, слова До.Ушинського,реалізується потребалюдськоїприроди.

Уостанні рокта практиказастосуванняігровихзавданьвизначиламетодичну думку, що тепер наставши годинуузагальнення практичногодосвіду,об'єктивноїоцінкидоцільностізастосуванняігровихзавдань,визначення їхньогопитомої ваги тамісця усистемінавчання. Градозволяєяскравореалізувати усіпровідніфункціїнавчання:освітню,виховну тарозвивальну, котрідіють ворганічнійєдності.

>Дошкільнийвік -етаппсихічногорозвитку від 3 до 6-7 років.Вінхарактеризується тім, щопровідноюдіяльністюєгра.Маєнадзвичайноважливезначення дляформуванняособистостідитини.

>Надзвичайноцікавим таплідним упланідошкільноїпедагогікиєп'ятийрік життядитини.Саме уцейперіодвиникає таудосконалюєтьсяумінняпланувати свої дії,створювати тавтілюватипевнийзадум,який, навідміну від простогонаміру,включаєуявлення не лише про мітку дії, а ітакож проспособиїїдосягнення.

>Особливезначеннянабуваєспільнасюжетно-рольовагра.Вонастає у цьомувіціпровідним виглядомдіяльності тазумовлюєзначнізміни упсихіцідитини. Утакій грудіти 5-ти роківможутьзаздалегідьвигадати таузгодитиміж собоюнескладний сюжет,розподілитиролі,ігровийматеріал.

Таким чином, в грудитинавчитьсяспілкуванню ізоднолітками,вчитьсяконтролювати своюповедінку,підкоряючись правиламгри. Ті, щовідносно легковдаєтьсядитині в гру,набагато гіршевиходить привідповіднихвимогахдорослих. У грудитинапроявляє диватерплячості,наполегливості,дисциплінованості. У грудитинарозвиваєтворчууяву,кмітливість,вольовіякості,етичні установки.

>Відтак,позитивнийвпливгри навсебічнийрозвитокдітейдошкільноговіку,зумовиввибір тимидослідження "Рольгри унавчаннідітейп’ятого року життя".

Метадослідження –датиоціночну характеристикуіграм, як стимуляторамдіяльностідітейп'ятого року життя.

З>авданнядослідження:

1.Визначитимісцегри внавчальномупроцесідітейсередньогодошкільноговіку.

2.Виявитишляхивикористанняігор унавчаннідітей 5-го року життя.

3.Вивчитиособливостівпливугри наформування удітей 5-го року життянавчальнихумінь танавичок.

>Об’єктдослідження – процесвикористаннягри унавчаннідітей 5-го року життя.

Предметдослідження –гра, якзасіборганізаціїнавчаннядітей 5-го року життя.

>Робочагіпотеза:Різноманітністьігор,використаних педагогом внавчальномупроцесі,сприятимерозвитку удітейінтересу допізнавальноїдіяльності танавичоксамостійногоздобування знань.

Длярозв’язанняпоставленихзавданьвикористано комплекс >методівдослідження:теоретичні –аналіз й синтезнаукової,навчально-методичноїлітератури – дляпорівняння,зіставленнярізнихпоглядів надосліджувану проблему,емпіричні –спостереження,бесіда ізвихователем,вивченнярезультатівнавчальноїдіяльностісередніхдошкільнят.

>Експериментальначастинадослідження буворганізована набазісередньоїгрупиДНЗ №35 м.Рівне. Досліджень було бохоплено 30дітей.

>Практичнезначеннядослідженняполягає у бо йогорезультатиможуть бутивикористані студентами под годинупідготовки до зайняти із курсу ">Віковоїпсихології", ">Дошкільноїпедагогіки", атакож принаписаннікурсових,дипломних чиіншихнауковихробіт ізцієї чисуміжної проблематики.

Структурадослідження.Курсова роботискладається звступу, двохрозділів, з висновками, спискувикористаноїлітератури тадодатків.


 

>Розділ 1.Теоретичні засадипроблемиорганізаціїнавчаннядошкільниківзасобамигри

1.1Психолого-педагогічнеобґрунтуванняпроцесуорганізаціїнавчаннядітей 5-го року життя

Упсихології йпедагогіціприйнятоописувати структурудошкільноговіку втермінахпедагогічноїперіодизації,заснованої нахронологічномувіці (рокта життя):молодшийдошкільнийвік (до запланованих 4 років),середній (4-5 років) й старший (із 5 років).Надходженнядитини до школитакожвизначаєтьсяхронологічнимвіком,встановленим у його стране.Подібним ж чиномформулюються ідеї,пов'язані ізнаявною в даний годинутенденцією дозниженняхронологічноговіку, уякомудітипочинаютьодержуватиосвіту:принаймні ">двадцять три держави ужемаютьзаконопроекти про забезпеченняосвіти для4-літніхдітей" [17, 112].

>П’ятийрік життяєперіодомінтенсивного зростанню тарозвиткуорганізмудитини.Виникає таудосконалюєтьсяумінняпланувати свої дії,створювати тавтілюватипевнийзадум,який, навідміну від простогонаміру,включаєуявлення не лише про мітку дії, а ітакож проспособиїїдосягнення.

>Особливезначеннянабуваєспільнасюжетно-рольовагра.Вонастає у цьомувіціпровідним виглядомдіяльності тазумовлюєзначнізміни упсихіцідитини. Утакій грудіти 4-5 роківможутьзаздалегідьвигадати таузгодитиміж собоюнескладний сюжет,розподілитиролі,ігровийматеріал.

>Суттєвезначеннямаютьтакождидактичні тарухливіігри. Уіграх удітейформуютьсяпізнавальніпроцеси,розвиваєтьсяспостережливість,уміннядотримуватись правил,формуютьсянавичкиповедінки.Удосконалюютьсяосновнірухи.

>Поряд ізгрою удітейп’ятого року життяінтенсивнорозвиваютьсяпродуктивнівидидіяльності, особливозображувальна та конструктивна.Набагаторізноманітнішестаютьсюжети їхнімалюнків табудівель,хочазадумизалишаютьсяще недоситьчіткими тастійкими.

>Сприйняттянабуваєбільшоїрозрізненості.Дітинабуваютьумінняобстежуватипредмети,послідовновиділяти у якихокремічастини тавстановлюватиміж нимизалежності.

Наосновіознайомлення ізеталонамизовнішніхвластивостейпредметів у цьомувіцідіти правильнооцінюють форму,колір, величину,просторові ставленняпредметів, ритммузичнихзвуків тощо.

>Відбуваютьсязначнізміни умисленнідітей.Вонипочинаютьвиділятизагальніознакипредметів,групуватипредмети зазовнішнімивластивостями,матеріалом тапризначенням,розумітипростіпричиннізв’язкиміжявищами. Набільшістьзапитаньдітинамагаютьсявідповістисамостійно,керуючисьпевнимдосвідом,спрямованим наз’ясуванняневідомого.

Нап’ятомуроцідіти активнооволодіваютьзв’язниммовленням,можутьпереказуватиневеликілітературні твори,розповідати проіграшку, картинку, продеякіподії ізособистого життя [20, 35].

>Поряд ізситуативнимиемоціями удітей подвпливомвихованняпочинаютьскладатисяпочуття, котрівиражають болеестійкеставлення людям таявищ,з’являєтьсяпрагнення бутикорисним дляоточуючих,увага до їхні потреб,товариськеставлення дооднолітків;формуєтьсяумінняпідкоряти своїбажаннявимогамдорослих, качанипочуттявідповідальності задорученусправу, результатякоїєважливим дляоточуючих.

>Дітип’ятого року життяздатні ужесвідомоспіввідноситивласнуповедінку ізповедінкоютоваришів,оцінювати їхні та своїможливості,головним чином упрактичнійдіяльності,допомогтиоднолітку,узгодити із ним дії,спрямовані надосягненняспільної мети.

Утісномузв’язку ізморальнимипочуттями удітейрозвиваютьсяестетичніпочуття тавідносини,підвищуєтьсяздатністьвідгукуватись наобразнийзміст пісня,картини,ілюстрації,казки тарозповіді,вірша,яскравопроявляєтьсяспівчуття до позитивного персонажахудожньоготвору.Діти цоговікусприймаютьнайбільшяскравівиразнізасоби,звуковисотний таритмічниймалюнокмелодії, тембрмузичнихінструментів, силузвучаннямузики, ритмвірша;впізнають тазапам’ятовуютьвірші,п’єси,вірші, прозу;можутьінтонаційно сутоспівати,ритмічнорухатись,передаватиобрази умалюнках таліпці.

Грапосідаєчільнемісце всистеміфізичного, морального, трудового таестетичноговихованнядошкільнят.Вонаактивізуєдитину,сприяєпідвищеннюїїжиттєвого тонусу,задовольняєособистіінтереси тасоціальніпотреби.Враховуючинеоціненну рольгри ужиттідошкільника,вважаємо водноразповернутися до цого запитання.Наголосимо, що заподіяння йзмістігровоїдіяльностівизначаютьсяБазовим компонентомдошкільноїосвіти в Україні (сфера "Культура",субсфера "Світгри"),чиннимипрограмамирозвитку,навчання тавихованнядітейдошкільноговіку ">Малятко", ">Дитина", "Українськедошкілля", ">Дитина вдошкільні рокта", ">Зернятко". Навиході ">Базовапрограмарозвиткудітейдошкільноговіку",спрямована назбалансованийрозвитокдитини,формуванняелементарних формїїжиттєвоїкомпетентності,реалізацію природногопотенціалу,індивідуалізаціюособистісногостановлення [23, 2].

Проблемагри широковисвітлена внауково-методичнійлітературі (упрацях Д.В.Менджерицької,Л.П.Усової,А.І.Сорокіної,Р.І.Жуковської, В. Г.Нечаєвої таіншихавторів-класиків) [32] [33].

>Незважаючи наце організаціяігровоїдіяльності вдошкільнихнавчальних заставахпотребуєістотноговдосконалення.Вона то й непосіланалежногомісця вжиттідітей, щопояснюєтьсянедооцінкою педагогамиїїролі врізнобічномурозвиткудошкільнят. Убагатьохсадках нествореноналежногоігровогосередовища,недостатньоувагиприділяєтьсяформуванню вдітейуявлень пронавколишній світло,їхнімсамодіяльниміграм.Підпорядкуваннягризавданнямнавчаннязавдаєвихованцямподвійноїшкоди:призводить довилученнясамодіяльнихігор із життядитячого садка,знижуєпізнавальнумотивацію, щоєосновоюформуваннянавчальноїдіяльності.Майжезовсімвипала із полязорувихователівважливістьформуванняігровихумінь удітей.Іноді годину,відведений наігрову діяльність,використовується длянавчальних зайняти,гурткової роботи,підготовки до святий,ранків тощо.

>Щобусунутицінедоліки,необхідноподбати продоцільнуорганізаціюігровоїдіяльності вдошкільнихнавчальних заставах. При цьому вартопам'ятати, щогра якспецифічна діяльність неоднорідна,кожнийїї видвиконує своюфункцію врозвиткудитини.

>Умовновиділяють трикласиігор:

1)ігри ізініціативидитини (>творчі);

2)ігри ізініціативидорослого ізготовими правилами (>дидактичні,рухливі);

3)народніігри (>створені народом).

>Розглянемокожний ізцихвидів.

>Творчіігристановлятьнайбільшнасиченутиповугрупуігордошкільнят.Творчими їхньогоназивають бодіти самвизначають мітку,зміст й правилагри,відображаючиздебільшогонавколишнє життя, діяльністьлюдини тавідносиниміж людьми.

>Значначастинатворчихігор —цесюжетно-рольовіігри "вкогось" чи "в щось".Дітизображають людей,тварин, роботулікаря,будівельника тощо.Усвідомлюючи, щогра — несправжнє життя,малюки тім годиноюпо-справжньомупереживають своїролі,відвертовиявляютьсвоєставлення до життя, свої думи тапочуття,сприймаютьгру якважливусправу.Насиченаяскравимиемоційнимипереживаннями,сюжетно-рольовагразалишає всвідомостідитиниглибокийслід,якийпозначається наїїставленні людям,їхньої роботи,взагалі до життя. Досюжетно-рольовихігор належатитакожігри ізелементами роботи тахудожньо-творчоїдіяльності [2, 18].

>Різновидтворчоїігровоїдіяльності —театралізована діяльність.Вонапов'язаназісприйманнямтворів театральногомистецтва тавідтворенням вігровійформінабутихуявлень,вражень,почуттів.Ключовіпоняттятеатралізованоїдіяльності: сюжет,сценарій,гра по сюжетлітературноготвору,театралізація,казка-переказ.ЛюбовАртемоваподіляєтеатралізованіігризалежно від їхні виду таспецифічногосюжетно-рольовогозмісту надвіосновнігрупи:режисерськіігри таігри-драматизації.

Урежисерській грудитина як режисер йводночас "голос за кадром"організовуєтеатрально-ігрове полі,акторами йвиконавцями вякомує ляльки. Уіншомувипадкуакторами, сценаристами,режисерамивиступають самдіти, котрі под годинугридомовляються про ті,хто якої рольвиконуватиме, щоробитиме [6, 366].

>Ігри-драматизаціїстворюються за готуємо сюжетом ізлітературноготвору читеатральноївистави. Плангри тапослідовністьдійвизначаютьзаздалегідь.Такаграважча длядітей, ніжнаслідування того, що смердотібачать ужитті,оскількитреба доброзрозуміти івідчутиобразигероїв,їхнюповедінку,пам'ятати тексттвору (>послідовністьрозгортаннядій,реплікперсонажів). У цьому іполягаєособливезначенняігор-драматизацій — смердотідопомагаютьдітямглибшезрозумітиідеютвору,відчути йогохудожнюцілісність,сприяютьрозвиткувиразностімови йрухів.

>Ще одна частка —конструкторськіігри (улітературі їхніінколипомилковоназиваютьконструктивними).Цітворчіігриспрямовуютьувагудитини нарізнівидибудівництва,сприяютьнабуттюконструкторськихнавичокорганізації тазближеннюдітей,залученню їхні дотрудовоїдіяльності. Уконструкторськихіграхяскравопроявляєтьсяінтересдітей довластивостей предмета йбажаннянавчитися із нимпрацювати.Матеріалом дляцихігорможуть бутиконструкторирізнихвидів тарозмірів,природнийматеріал (>пісок, глина, гулі тощо), ізякогодітистворюютьрізніречі завласнимзадумом чи зазавданнямвихователя.Важливо,щоб педагогдопомагаввихованцямздійснитиперехід відбезцільногонагромадженняматеріалу достворенняпродуманої приміщення [6, 367].

Привсійрізноманітностітворчихігор смердотімаютьспільніриси:діти сам чи задопомогоюдорослого (особливо віграх-драматизаціях)обирають темугри,розвиваютьїї сюжет,розподіляютьміж собоюролі,добираютьпотрібнііграшки.Усецемаєвідбуватися вумовахтактовногокерівництвадорослого,спрямованого наактивізаціюініціативидітей,розвитокїхньоїтворчоїфантазії.

>Ігри із правилами.Ціігридаютьможливість систематичновправлятидітей увиробленніпевнихнавичок, смердотідужеважливі дляфізичного тарозумовогорозвитку,виховання характеру іволі. Без такихігор удитячомусадкуважко було б бпроводитинавчально-виховну роботу.Ігри із правиламидітизасвоюють віддорослих, один від одного.Багато із нихпередається відпокоління допокоління,однаквихователі,обираючигру,обов'язковомаютьвраховувативимогисучасності.

Зазмістом та способамиведенняігри із правиламиподіляють надвігрупи:дидактичні тарухливі.

>Дидактичніігрисприяють,головним чином,розвитковірозумовихздібностейдитини,оскількимістятьрозумове заподіяння,саме врозв'язанніякого іполягаєсенсгри.Вонитакожсприяютьрозвиткуорганівчуттядитини,уваги,пам'яті,логічногомислення.Зауважимо:хоча дидактичнагра —ефективний методзакріплення знань, вон ажніяк не виннаперетворюватися нанавчальнезаняття. Гразахоплюватимедитинулише до тогоразі,якщодаватимерадість йзадоволення [12, 31].

>Неодмінноюумовоюдидактичноїгриє правила, без які діяльністьнабуваєстихійного характеру. У добропродуманій грусаме правила, а чи невихователі,керуютьповедінкоюдітей. Правиладопомагають всімучасникамгриперебувати тадіяти воднаковихумовах (>дітиотримуютьпевнукількістьігровогоматеріалу,визначаютьчерговістьдійгравців,окреслюють колодіяльності шкірногоучасника).

>Рухливіігриважливі дляфізичноговихованнядошкільнят,оскількисприяютьїхньомугармонійномурозвитку,задовольняють потребумалюків урусі,сприяютьзбагаченнюїхньогоруховогодосвіду. ЗаметодикоюЕдуардаВільчковського іздітьмидошкільноговікупроводять дварізновидирухливихігор —сюжетніігри таігровівправи (>несюжетніігри) [2, 21].

У основусюжетнихрухливихігорпокладенодосвіддитини,їїуявлення пронавколишній світло (дії людей,тварин,птахів), котрі вонавідтворюєрухами,характерними у тому чиіншого образу. Рухи, котрівиконуютьдіти под годинугри,тіснопов'язані з сюжетом.Більшістьсюжетнихігорколективні, у якихдитинанавчаєтьсяузгоджувати свої дії іздіямиіншихгравців, невередувати,діятиорганізовано, як тоговимагають правила.

>Ігровівправихарактеризуютьсяконкретністюруховихзавданьвідповідно довіковихособливостей тафізичноїпідготовкидітей.Якщо всюжетнихрухливихіграхосновнаувагагравцівспрямована настворенняобразів,досягненняпевної мети іточневиконання правил, що частопризводить доігноруваннячіткості увиконаннірухів, то под годинуігровихвправдошкільнятамаютьбездоганновиконуватиосновнірухи (>влучанням'ячем уціль,пролізання подмотузкою тощо).

Ос-кількиігровівправи тасюжетніігризастосовуються в всіхгрупахдошкільнихзакладів, організація й методики їхньогопроведеннямають багатоспільного.Оптимальніумови длядосягненняпозитивнихрезультатів урозвиткурухівдошкільнят —поєднанняконкретнихруховихзавдань уформіігровихвправ тасюжетнихігор, под годину якірухи,засвоєнідітьмираніше,вдосконалюються. Заступенемфізичногонавантаженнярозрізняютьрухивеликої,середньої тамалоїрухливості [2, 25].

Дляорганізаціїігорважливостворитипредметно-ігровесередовище.Вихіднавимога —розвивальний характер тавідповідність таким принципам, якреалізаціядитиною права нагру (>вільнийвибіріграшки, тими, сюжетугри,місця та годиниїїпроведення);універсальністьпредметно-ігровогосередовища,щобдіти могли разом ізвихователямиготувати ізмінювати його,трансформувативідповідно дозадумугри, IIзмісту, перспективрозвитку;системність,тобтооптимальнеспіввідношення окремихелементівгриміж собою таіншими предметами тощо.

До складупредметно-ігровогосередовищавходять:великеорганізуючеігрове коло,ігровеобладнання,іграшки,різноманітнаігрова атрибутика,ігровіматеріали.Всіціігровізасобизнаходяться над абстрактномупросторі, аігровійкімнаті,спортивнійзалі, намайданчику. Уінтер'єрі не винне бутинічогозайвого, усіігровізасобимають бутибезпечними длядітей.

Дляпроведенняігорстворюютьсяігровіосередки:загальнийнабіррізнихвидівіграшок);драматичний (>комплектиобладнання,нескладнідекорації,елементивбрання такостюми дляігор-драматизацій,інсценівок); длянастільних табудівельнихігор (>конструктори:дерев'яні,пластмасові,металеві, коробки, колодки таіншіматеріали,знаряддя тадопоміжнеобладнання).Усеобладнаннямає бутизручним та легкотрансформуватися.Дітиможутьсамостійнообиратигру,змінювати осередок,переходячи відоднієїгри доіншої.

>Провіднемісце удитячій грувідводитьсяіграшкам.Вонинасампередмають бутибезпечними,цікавими,привабливими,яскравими, але йпростими. І не лишепривертатиувагудитини, а іпробуджувати,активізуватиїїмислення.

>Усііграшки можнаумовноподілити втричітипи:

1)готовііграшки (>автомобілі,літаки, ляльки,різнітварини тощо);

2)напівготовііграшки (кубики, картинки,конструктори,будівельнийматеріал тощо);

3)матеріали длястворенняіграшок (>пісок, глина,дріт, шпагат, картон, фанера, дерево).

Задопомогоюготовихіграшокдітейознайомлюють ізтехнікою,навколишнімсередовищем,створюютьпевніобрази.Граючись ними,дітивідтворюють своївраження,переживаютьяскравіпочуття,активізуютьуявудітей,коригуютьзмістігор.

>Напівготовііграшкивикористовуютьсяпереважно іздидактичноюметою.Маніпуляції із нимипотребуютьактивізаціїрозумовоїдіяльності, длявиконанняпоставлених педагогомзавдань:розташувати кубики зарозміром, у порядку збільшення тазменшення,підібрати пару до картинки,скласти із деталей конструктораякусьбудівлю тощо.

>Матеріал длястворенняіграшокдаєвеликіможливості длярозвиткутворчоїуявидітей. Так,залежно відвіку, смердотібудують ізпіскупароплави,будинки,автомобілі, ізгілочок,зібраних напрогулянці, ">розбивають" упісочнику невеликийсадочок,ліплятьпосуд,тварин ізглини. Зобрізків дерева,шпагату,кольоровогопаперувиходитьгарний,прикрашенийпрапорцямиавтомобіль тощо [13, 10].

>Бажанокомбінувати усі тритипиіграшок,аджецедужерозширюєможливості для творчости.

Доособливоїгрупивідносимотеатральнііграшки такостюми длярізнихперсонажів,атрибути, котрідоповнюютьствореніобрази. Цетеатрально-ігровийматеріал (>іграшки, ляльки,площинніфігури,пальчиковіперсонажі),елементикостюмів (>головніубори,різнікапелюшки,комірці,манжети тощо). Удитячихсадках активновикористовуютьсяперсонажі-ляльки,декорації,виготовленівихователями ідітьмивласноруч.

 

1.2Науковці прогру, якзасібоптимізаціїпроцесунавчаннядітей 5-го року життя

>дошкільникнавчальнійграпедагогічний

>Розвитокпізнавальноїактивності удітейдошкільноговікувідбувається болееінтенсивно заумовивикористаннядидактичнихігор, щостимулює вонипошукові діївпевненість удосягненніуспіху прирозв’язанніпізнавальнихзавдань.

Усистемінавчання йвихованнядошкільників активновикористовуютьсядидактичні (>навчальні)ігри, котрірозвиваютьспостережливість,уяву,пам'ять,мислення,мовлення,сенсорніорієнтаціїдітей урозмірах, формах, кольори, максимальнозадіюютьінтелектуальнийпотенціал упізнанні світу й собі.

>Педагогічна позначкадидактичнихігорполягає у сенсорномувихованні,мовленнєвомурозвитку,ознайомленнідошкільників ізнавколишнімсвітом,формуванні вониелементарнихматематичнихуявлень тощо.Дидактичнаграспрямована наформування удитинипотреби взнаннях, активногоінтересу доти, щоможе статі їхньогоновимджерелом,удосконаленняпізнавальних,умінь йнавичок.

>Проведенийаналізнауковихджерел ізпроблемирозвиткупізнавальноїактивностізасвідчуєнаявністьрізноплановихвизначеньданогопоняття взалежності відсферидіяльності,уподобань,власнихнауковихінтересівдослідників йвідсутністьеталонноговизначенняпоняття “>пізнавальнаактивність”.

>Данийпсихологічний феноменрозглядаєтьсярізнимидослідниками ізнаголосом на чиіншуознаку,скажімо як компонентпізнавальноїдіяльності (>Колечко В.В. [21], ГрінченкаІ.С. [12] таін.), як одна із рисособистості (>ВалитоваІ.Е. [5], БондаренкоО.К. [3],Лейтес М.С. [25] таін.), якготовністьособистості допізнаннязовнішнього йвнутрішнього світу (>Запорожець А.В. [16], ВенгерЛ.А. [7],Зак О.З [18] таін.).

>Пізнавальнаактивність —цесамостійна,ініціативна діяльністьдитини,спрямована напізнаннянавколишньоїдійсності (якпроявдопитливості), ізумовленанеобхідністюрозв’язанняпізнавальнихзавдань, щопостають перед нею уконкретнихситуаціях. Проблемарозвиткупізнавальноїактивностірозглядається якневід’ємначастинадослідженнярозумовоговихованнядошкільників.

Уякостіголовнихдетермінантїїрозвиткувченівиокремили:дидактичнугру (Т.Бабунова);ставленнядорослого йформиспілкування із ним (М.Лісіна, Д.Годовікова);особливаможливістьгрупи воптимізаціїдітей, котрінедостатньоволодіютьпізнавальними мотивами й способамидій (У.Котирло, Т.Дуткевич);спосібвпливубатьків надитину (Р.Стаднік). Уосновісучаснихдослідженьпізнавальногоінтересу лежати роботи Л.Виготського, З.Рубінштейна, А.Смірнова, Б. Теплова, У.Мясіщева, Л.Занкова, Д. Узнадзе, Р.Щукіної таіншихвідомихпсихологів.Поняттяінтересутрактуєтьсяпо-різному,інтересвиступає яквибірковаспрямованістьособистості на чиіншу діяльність: якпроявемоційної тамислительноїактивності, яксвоєрідний сплавемоційно-вольових таінтелектуальнихпроцесів; як структура, щоскладається іздомінуючих потреб; якставленнялюдини до світу [6, 362].

Таким чином,психологічнепоняття “>інтерес”характеризуєтьсябагатогранністю свогозмісту, формпрояву таролі длястановлення йжиттєдіяльностіособистості.Дидактичніігри,ігровізаняття йприйомипідвищуютьефективністьсприйманнядітьминавчальногоматеріалу,урізноманітнюютьїхнюнавчальну діяльність,вносять унеїелементцікавості. Удидактичній гру якформінавчаннявзаємодіютьнавчальна (>пізнавальна) таігрова (>цікава)сторони.Відповідно до цоговиховательодночаснонавчаєдітей йбере доля вїхній гру, адітиграючисьнавчаються.Здатністьдидактичноїгринавчати йрозвиватидитину черезігровийзадум, дії й правила Про.Усовавизначає як авто дидактизм [33, 20].

>Пізнавальнийзмістнавчаннявиявляється в йогодидактичнихзавданнях, котрі педагог ставити переддошкільниками небезпосередньо, як назанятті, апов'язує їхнього ізігровимизавданнями таігровоюдією.Дидактична позначка,прихована вігровомузавданні,стаєнепомітною длядитини,засвоєнняпізнавальногозмістувідбувається ненавмисне, а под годинуцікавихігровихдій (>приховування йпошуку,загадування йвідгадування,елементівзмагання удосягненніігрового результату тощо).

>Основним стимулом, мотивомвиконаннядидактичного заподіянняє не прямавказівкавихователя чибажаннядітейчогосьнавчитися, априроднепрагнення догри,бажаннядосягти результату,виграти.Самецеспонукаєдошкільників дорозумовоїактивності,якоївимагаютьумови й правилагри (>кращесприйматиоб'єкти йявищанавколишнього світу,уважнішевслуховуватися,швидшеорієнтуватися напотрібнувластивість,підбирати йгрупуватипредмети таін.).

То вдошкільномувіці наосновіігровихінтересіввиникають йрозвиваютьсяінтелектуальні. Ащобдидактичніігристимулювалирізнобічну діяльність йзадовольнялиінтересидітей,вихователь винендобирати їхнівідповідно допрограмидошкільногонавчального заставі длякожноївіковоїгрупи,враховуючипізнавальнийзміст,ступіньскладностіігровихзавдань йдій.Творчеставлення педагога до справєпередумовоюпостійного йпоступовогоускладнення,розширенняваріативностіігор.Якщо удітейзгасаєінтерес догри,виховательініціюєспільнепридумування новихігровихзавдань,ускладнення правил,включення допізнавальноїдіяльностірізниханалізаторів йспособівдій,активізацію всіхучасниківгри.

>Особливостідидактичнихігор та їхнівпливу нарозвитокдитини свого годинидосліджувалиЄ.Тихеєва (>ігри іздидактичноюлялькою,іншимиіграшками, із предметамипобуту,природнимматеріалом,ігри длямовленнєвогорозвитку), Ф.Блехер (>ігри дляматематичногорозвитку), Л. Венгер (>дидактичніігри йвправи для сенсорногорозвитку) [7. 6], А. Бондаренко (рольсловеснихдидактичнихігор урозвиткусамостійності іактивностімисленнядитини) [3, 48].

як й усііншівидиігор,дидактичніігристимулюютьзагальнийособистіснийрозвитокдошкільників.Поєднання у яких готовогонавчальногозмісту ізігровимзадумом йдіямивимагає відвихователямайстерногопедагогічногокерівництва ними.Дидактичнаграмаєсталу структуру, щовідрізняє і відіншихвидівігровоїдіяльності.Основнимиелементами, котріодночаснонадаютьїйформинавчання йгри,єдидактичні таігрові заподіяння, правила,ігрові дії, результат.

Кожна дидактичнаграмаєспецифічнедидактичне (>навчальне) заподіяння, щовідрізняєїї відіншої.Ці заподіянняобумовленіпередбаченимпрограмою учбовим йвиховнимвпливом педагога надітей таможуть бутирізноманітними (>наприклад, ізрозвиткумовленнєвогоспілкування —розвитокмовленнєвогоапарату,зв'язногомовлення,закріпленнязвуковимови,уточнення йрозширеннясловникового запасу приознайомленні ізживою йнеживоюприродою тощо).Наявністьдидактичного заподіяння (чикількох) подчеркиваетспрямованістьнавчальногозмістугри напізнавальну діяльністьдітей.

Правилакожноїдидактичноїгриобумовленіїїзмістом таігровимзадумом, смердотівизначають характер йспособиігровихдійдитини,організовують йспрямовуютьїїстосунки ізіншимидітьми,спонукаютьдошкільникакеруватисвоєюповедінкою,оскількийому часто доводитисядіятивсуперечбезпосередньомуімпульсу.Дотримання правилвимагає віддитинивольовихзусиль,уміннявзаємодіяти ізіншими,переборюватинегативніемоції у зв'язку ізневдачами тощо.

Удидактичній гру правилаєкритеріємправильностіігровихдій, їхньогооцінки.Вонипо-різномувпливають наповедінкудошкільників: самідітибеззаперечноприймаютьігрові правила йстежать за їхньоговиконанняміншимиучасниками;іншіпідкоряються правиламлише упровідних ролях, а й узвичайних –порушують їхні,намагаючисьвиграти;щеінші занедотримання правиліншимиучасникамимовчкипідтримують їхнього. Томупідвищеннядієвостіігрових правив уорганізації йспрямуванніповедінкидітейєважливимпедагогічнимзавданням.Основою,сюжетноюканвоюдидактичноїгриєігрові дії,завдякиякимдітиреалізовують своїігровізадуми. Безпідпорядкованихпевним правиламдійнеможливагра.Увагадитини в груспрямована нарозгортанняігрової дії, азахопленістьігровоюситуацієюєпередумовоюмимовільногорозв'язаннядидактичного заподіяння.Завдякиігровимдіям й правиламдидактичніігри, щовикористовуються назаняттях,роблятьнавчанняцікавішим,сприяютьрозвиткудовільноїуваги,формуваннюпередумов дляглибокогооволодіннязмістомпередбаченогопрограмоюматеріалу.

>Функціонально усівидидидактичнихігорзорієнтовані тих,щобнавчати йрозвиватидітей черезігровийзадум.Ця їхніавтодидактичнавластивістьзумовлюєособливості роботи педагогащодовикористанняігровихприйомів урозвиткудитини. Завмілоговикористанняграстаєнезміннимпомічникомвихователя. Бо у грудітиперевіряють чинність,спритність, вонивиникаєбажанняфантазувати. Градаруєщохвилиннурадість,задовольняєпотреби, ащеспрямована вмайбутнє,бо под годинугри удітейформуютьсявміння,здібності,необхідніїм длявиконаннясоціальних,професійнихфункцій умайбутньому.

>Скрізь, деєграпануєрадіснедитяче життя. Упроцесігри вдошкільниківвиробляєтьсязвичказосереджуватися,самостійнодумати,розвиватиувагу.Захопившисьгрою,діти непомічають, щонавчаються, доактивноїдіяльностізалучаютьсянавітьнайпасивнішідіти.Використаннядидактичнихігор тадидактичногоматеріалуробить процесвихованняцікавим,створює удітейбадьорийнастрій,полегшуєзасвоєння новогоматеріалу.Різноманітніігрові дії, задопомогою якірозв’язується ті чиіншерозумове заподіяння,підтримують йпосилюютьінтерес до математики. Самтермін “дидактичнагра” подчеркиваетїїпедагогічнуспрямованість табагатогранністьзастосування.Дидактичнагра –це практичнагруповавправа ізвиробленняоптимальнихрішень,застосуванняметодів йприйомів у по однійстворенихумовних, щовідтворюютьреальну обстановку.Під годинугри удитинивиникає мотив, сутьякогополягає до того,щобуспішновиконативзяту у собі роль [9, 74].

Отже, системадій у грувиступає як позначкапізнання йстаєбезпосереднімзмістомсвідомостідитини. Усі, щодопомагаєуспішномувиконаннюролі,має длядошкільникаособливезначення йякісно нимусвідомлюється. О.С. Макаренка писавши: “...>Требазазначити, щоміжгрою йроботою немаєтакоївеликоїрізниці, якдехтодумає... Укожнійгарній груєнасампередробочезусилля тазусилля думи.Дехтогадає, що роботавідрізняється відгри тім, що вроботіє відповідальність, а груїї немає. Це неправильно: у грує така ж велика відповідальність, як й вроботі, –звичайно, у гругарній,правильній”.

Метадидактичнихігор –формування вдітейумінняпоєднуватитеоретичнізнання ізпрактичноюдіяльністю.Оволодітинеобхіднимизнаннями,уміннями йнавичкамидитиназможелише тоді, коли вон самавиявлятиме перед тимінтерес, й коливиховательзумієзацікавитидітей. Томудидактичніігрирозробляються таким чином,щоб їхньогозмістпередбачавформування нелишеелементарнихматематичнихуявлень, а ікорегування тарозвитокпізнавальнихпроцесів.Добираючигрунеобхіднообов’язковопоєднувати дваелементи –пізнавальний таігровий.

>Створюючиігровуситуаціювідповідно дозміступрограми,вихователь виненчіткоспланувати діяльністьдітей,спрямуватиїї надосягненняпоставленої мети. Колівизначенопевне заподіяння,виховательнадаєйомуігровогозадуму,накреслюєігрові дії.Власнеігровийзадум,якийспонукаєдітей догри, йєосновоюігровоїситуації. Черезігровийзадумвиникаєінтерес догри. А колиз'являється особістазацікавленість,виникає іактивність.

В.О.Сухомлинський писавши, що безгри немає й неможе бутиповноцінногорозумовогорозвитку,порівнювавгру ізвеличезнимсвітлимвікном, через яку в духовний світлодитинивливаєтьсяцілющийпотікуявлень, зрозуміти пронавколишнє, ізіскрою, Яказапалюєвогникдопитливості. Отже,стараймося,щобгра не бувепізодом, а проходила бкрізь усе життядитини. Богра –цеєтворчість,гра –цеєпраця, апраця – шляхдітей допізнання світу.


>Розділ 2.Шляхивикористанняігор унавчаннідітей 5-го року життя

2.1Сукупністьсформованостінавчальнихумінь удітейекспериментальноїгрупи

У нашійроботіучасникамидослідження сталидітисередньоїгрупи, 5-ти років укількості 30 Чоловік (19дівчаток й 11хлопчиків).Дослідницькою базоюєдитячий садокзагально-розвиваючого типу № 35 м.Рівного.

>Основною >метоюдослідженняєвизначеннявпливудидактичнихігор нарозумовийрозвитокдітей 5-го року життя.

>Дослідженняпроводилося в 3етапи:

1.діагностикарозумовогорозвитку допроведеннядидактичнихігор;

2.проведеннясистемидидактичнихігор, щосприяютьрозумовомурозвиткудітейп'ятирічноговіку;

3.діагностикарозумовогорозвитку послепроведення курсудидактичнихігор.

>Всідіагностичніметоди,розроблені длядошкільників,повинніпред'являтисяіндивідуально чи невеликимгрупамдітей, щовідвідуютьдитячий садок ймаютьдосвідколективної роботи. як правило, тесті длядошкільниківпред'являються увиглядітестів напрактичні дії.Зважаючи тих, що вдошкільномувіці вдітейпереважаєнаочно-образнемислення (>оперування образами), то і заподіяння надіагностикурівнярозумовогорозвиткуповинні бутивідповідними.

>Вартовраховувати і годину,якийпотрібно якщозатратити дляпроведення іспитів. Длядошкільниківрекомендуєтьсявідрізок години натестування вмежахгодини, ізогляду надеякийперіод ізналагодження контакту іздитиною.

Припроведенніобстеженьдошкільників,встановлення контактуміжвипробуваним йекспериментаторомперетворюється вспеціальне заподіяння, відуспішноговирішенняякого якщозалежатинадійністьодержуванихданих. Дляналагодження контактудослідженняпроводилося взнайомійдитиніобстановці вприсутностівихователя.Булистворенінеобхідніумови, при якідитина невідчуваланегативнихемоцій відспілкування ізнезнайомоюлюдиною (страху,непевності і т.д.), для чого роботу іздитиною буврозпочата згри ілишепоступово,непомітно длядитинивключалисянеобхіднітестові заподіяння.

>Особливезначеннямаєздійсненняпостійногоспостереження заповедінкоюдитини под годинуобстеження -їїфункціональним йемоційним станом,проявамиінтересу чибайдужності допропонованоїдіяльності і т.д.Ціспостереженняможутьдатиціннийматеріал дляаналізурівнярозвиткудитини,сформованостіїїпізнавальної імотиваційної сфер.

>Відповідно до заподіяння, булиобранінаступніметодики-завдання: «>нісенітниці»,знаходженнявідсутніхчастинмалюнкасередзапропонованих навибір, заподіяння назнаходженняпредметів,об'єднанихякоюсьзагальноюознакою (>узагальнення ікласифікація),найпростішіумовиводи, заподіяння назнаходженнязакономірностей, заподіяння навстановленнялогічнихзв'язків.

Методика «>Нісенітниці». Методикаспрямована навиявленняособливостейпізнавальноїдіяльностідитини.Дозволяєвизначитидітей ізвираженимипорушеннямипізнавальноїдіяльності. Дляорганізаціїобстеженнязаздалегідьготуєтьсямалюнок-картка (>Додаток 1).

>Дитиніпропонуєтьсярозглянути картинку. Через 30 секундекспериментаторзапитує: «>Розглянув?»Якщовідповідь негативна чиневизначена,даєтьсяще годину.Якщостверджувальна,випробуваномупропонуєтьсярозповісти, щонамальовано накартинці. Увипадкуутрудненнядитинінадаєтьсядопомога:стимулююча,направляюча,стимулююча.

>Оцінкавиконання заподіяння. Приоцінцівраховуються:

а)включеннядитини в роботу,зосередженість, ставлення донеї,самостійність;

б)розуміння іоцінкаситуації вцілому;

в)планомірністьопису картинки;

р) характерсловеснихвисловлень.

1-їрівень – >дитинавідразувключається в роботу. Правильно іузагальненооцінюєситуацію вцілому: «>Отут усєпереплутано», «>Плутанинаякась». Доводитизробленеузагальненняаналізомконкретнихфрагментів.Фрагментианалізує впевному порядку (>зверху вниз чиліворучправоруч). Уроботізосереджена,самостійна.Висловленняємні ізмістовні.

2-їрівень ситуаціяоцінюється правильно, але йрівеньорганізованості,самостійності вроботінедостатній. Уходівиконання заподіянняпотребуєстимулюючоїдопомоги. Приописі картинкифрагментивиділяються хаотично,випадково.Описується тобі й маєш що впавшипогляд.Дитина частоутрудняється впошукупотрібнихслів.

3-йрівень оцінити правильно іузагальненоситуаціюдитина сама неможе.Їїпогляддовгоблукає покартинці.Щобдитинапочалавідповідати,потрібнанаправляюча доля педагога.Засвоєний із йогодопомогоюспосібаналізузастосовується приописі,оцінцііншихфрагментів, але й роботайдедужев'яло.Активністьдитини доводитися завісься годинустимулювати, словавитягати.

4-йрівень датиправильнуоцінкуситуаціїдитина неможе.Стимуляція,направлення педагога результату недають.Зразоканалізу, даний педагогом, незасвоює, неможе перенести його вновуситуацію,застосувати прианалізііншихфрагментів.

Методика «>знаходженнявідсутніхчастинмалюнкасередзапропонованих навибір». Сутьданої методикиполягає впідборівідсутньоїчастинималюнка довихідногозразка (>Додаток 2).

>Завдання назнаходженняпредметів,об'єднанихякоюсьзагальноюознакою (>узагальнення ікласифікація).Дітямпропонуютьсямалюнки,серед якіпотрібновиділитипредметиоб'єднанізагальноюознакою (>Додаток 3).

>Завдання назнаходженнязакономірностей.Припускаєпродовжити ряд ізнаявнихтварин (>Додаток 4).

Методиканайпростішіумовиводивизначає запас знаньдитини,ерудицію (>Додаток 5).

>Завдання навстановленнялогічнихзв'язків. Задопомогоюмалюнківвизначитипослідовністьдій (>Додаток 6).

>Післяпроведеннядіагностикирозумовогорозвитку задопомогоювищезазначених методик, угрупіпройшов курсдидактичнихігор.Всідидактичніігриспрямовані нарозвитокмислення імовидітей, смердотіформуютьрізністорони цогопроцесу.Відоб'єкта до слова і від слова дооб'єкта - двавзаємозалежнихпідходи, котрівикористовувалися прирозробцісистемиігор.

>Перша групаігор –цеігри, щоформуютьуміннявиділятиосновні,характерніознакипредметів йявищ,порівнювати,зіставляти їхні.Проводяться смердоті на кшталтігор-загадок («>Відгадай-Но», «Магазин», «Деперебуває Петрик?», «>Радіо»). Уційгрупіігор варто особливосказати проігри,спрямовані навмінняпобудуватизв'язну,цікаву,послідовнурозповідь про тієї чиінший предмет, ізогляду протягом усьогосукупність йогоознак, навмінняпорівнювати,класифікувати,узагальнювати іце всепроявляється влогічнійчіткості,доказовостімови, щосприяє не лишеактивізаціїсловникадітей, але йрозширюєознайомленнядитинизісвітом промов,явищ,їхнімивластивостями,якостями.

Друга група –ігри, щовиховуютьуміннягрупувати,узагальнюватипредмети попевнихознаках. («>Доміно», «>Знайди пару»).

>Третя група –ігри, щовимагають віддітейуміннявідрізнятиреальніявища від нереальних,зауважуватиалогізми,робитиправильніумовиводи,розумітигумор («>Хто понадпомітить й пояснитинебилиць?»).

>Четверта група –ігри, щовиховуютьумінняволодіти собою,увага,спритність,кмітливість («>Фанти»).

>Діти 5-го року життяможуть не лишедіяти ізготовими моделями, але й ісамостійно будувати їхнього (>Л.А. Венгер йін.) [7, 7].Моделюючий характерігрової іпродуктивноїдіяльностідозволяє не лишеопосередковановивчатинавколишнюдійсність, але й ірозвиватирозумовіздатності.

У зв'язку зцим мипропонуємоігри із моделями,зміст яківключає

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація