Реферати українською » Педагогика » Роль освітньо-виховних зайняти у підготовці ДІТЕЙ п'ятого року життя до навчання у школі


Реферат Роль освітньо-виховних зайняти у підготовці ДІТЕЙ п'ятого року життя до навчання у школі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План

>Вступ

>Розділ 1.Психолого-педагогічніособливостідітейсередньогодошкільноговіку та методиканавчальної роботи із ними

1.1Особливостірозвиткудитинип'ятого року життя

1.2Сучаснеосвітньо-виховнезаняття удошкільнійустанові:формальні,змістові таструктурніознаки

1.3Основніформиосвітньо-виховних зайняти іздітьмисередньогодошкільноговіку

>Розділ 2.Дослідженняефективностівикористанняосвітньо-виховних зайняти впроцесіпідготовкидітейсередньогодошкільноговіку донавчання ушколі

2.1Виявленнярівнявміннясамостійнозастосовуватизасвоєнізнання (>констатуючийексперимент)

2.2Впливосвітньо-виховних зайняти нарівеньсформованостіматематичних знаньдошкільників

2.3Перевіркаефективностіпроробленої роботи наформуючомуетапіексперименту (>контрольнийексперимент)

>Висновки таметодичнірекомендації

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Актуальністьдослідження. Усьогоднішніхумовах педагогидошкільнихнавчальнихзакладівплануютьосвітньо-виховний процес іздітьмивідповідно доінструктивно-методичноголистівМіністерстваосвіти й науки України № 1/9-434 від 01.10.2002 року "Проплануванняосвітньогопроцесу вдошкільномунавчальномузакладі" та № 1/9-306 від 06.06.2005 року ">Організація тазмістнавчально-виховногопроцесу вдошкільнихнавчальних заставах" [36, 5].Згідноцихдокументів унавчально-виховномупроцесідошкільногонавчального заставівикористовуютьсятакіосновніформиорганізаціїдітей:спеціальноорганізовананавчальна діяльність (>заняття),ігри,самостійна діяльністьдітей (>художня,рухова,мовленнєва,ігрова,трудова,дослідницька таін.),індивідуальна робота,спостереження,екскурсії, походи, свята тарозваги,гуртки тощо.

>Перебудовасистемиосвіти із переходом нановізміст, структуру ітермінинавчаннявимагаєзмін ворганізації та узмістіпедагогічногопроцесу.Цізмінизумовлюютьтакожнеобхідністьпереглядудеякихпідходів доплануваннядіяльностідошкільногонавчального заставі.

>Планування роботидошкільногонавчального заставі - процесвизначенняконкретнихцілей,завдань,змісту, форм,методів,засобівдосягненнянамічених перспектив напевнийвідрізок години.Його позначка - забезпечитигармонійний,різнобічнийрозвитокособистостікожноїдитини ізорієнтацією наїї ціності таінтереси,збереженнядитячоїсубкультури наосновіреалізації норм Закону України "Продошкільнуосвіту" [35],змісту Базового компонента тачиннихпрограмрозвитку,навчання тавихованнядошкільнят.

>Основноюформоюорганізованоїнавчальноїдіяльностідітейдошкільноговікузалишаютьсянавчально-виховнізаняття ізрізнихрозділівпрограми (>тематичні,комплексні,комбіновані,інтегровані,домінантні таін.).

>Навчально-виховнізаняття - формадошкільногонавчання, заякоївихователь,працюючи ізгрупоюдітей увстановлений режимом годину,організовує йспрямовуєпізнавальну діяльність ізурахуванняміндивідуальнихособливостейкожноїдитини.

Зазмістомнавчаннярозрізняютьзаняття:

ізознайомлення ізнавколишнімсередовищем;

ізрозвиткумовленнєвогоспілкування;

ізформуванняелементарнихматематичнихуявлень;

ізобразотворчоїдіяльності;

ізфізичної культури;

>музичні [40, 23].

>Навчально-виховнізаняття іздітьмидошкільноговікувідіграютьвеличезнезначення ввсебічномурозвитковідитини, але й і упідготовці донавчання ушколі.Таканавчальна роботапочинається уже іздітьмисередньогодошкільноговіку (5 років).Дитина 5-го року життя нелише дивуватися, а ібачить, нелишеслухає, а ічує,намагаєтьсяглибшепізнатинавколишній світло.Порівняно іздітьми болееранньоговіку, уп'ятирічнихдітейпомітнимстаєінтерес не дуже до самого предмета, а до способу йоговикористання,механізмупобудови,призначення.Її діїпереходять ізхаотичних упошукові,розумні,проблемні, щоє компонентомпізнавальноїдіяльності іпоказникомїїуспіху. Отже,зважаючи на усевищезазначене, тема "Рольосвітньо-виховних позичити впідготовцідітейп'ятого року життя донавчання ушколі"єдостатньоактуальною.

>Об’єктдослідження:підготовкадітейдошкільноговіку до школи.

Предметдослідження: процеспідготовкидітейп'ятирічноговіку до школи вумовахдошкільноїнавчальноїустанови, привикористанніосвітньо-виховного комплексу зайняти,розробленихспеціально дляданоївіковоїкатегоріїдітей.

>освітнійвиховнийдошкільний школа

Метадослідження:теоретичнеобґрунтування та практичнаперевіркапедагогічних умів забезпеченняефективноїорганізаціїпроцесупідготовкип'ятирічнихдітей до школи задопомогоюосвітньо-виховних зайняти.

Увідповідності дооб’єкта, предмета і метидослідження поставленотакі заподіяння:

1)Дослідитиособливостіфізичного,інтелектуального тапсихологічногорозвиткудитинип'ятирічноговіку.

2)Узагальнитиосновніметодиорганізаціїнавчальної роботи іздітьмидошкільноговіку.

3)Проаналізувативидиосвітньо-виховних зайняти та їхньогозначення упроцесіпідготовкидитини донавчання ушколі.

4)Розробити комплексосвітньо-виховних зайняти длядітейп'ятирічноговіку таекспериментальноперевірити їхнідієвість упроцесіпідготовкидітей до школи.

>Робочагіпотеза. Рольосвітньо-виховних позичити впідготовцідітей 5-го року життя донавчання ушколі якщозначимою,якщопедагогічно-виховна діяльність якщопобудованапланомірно,відповідаючипотребамдітейданоговіку та якщозалучатиінтересдітей, аотжеміститимеігровіелементи.

>Методологічну основудослідженнястановлять:фундаментальніположенняпедагогічної,психологічної наукщодозакономірностейрозвитку йвихованняособистості;методологічнівисновки провзаємозв’язоктеорії й практики,єдністьнавчання йвиховання,особистісно-діяльніснийпідходи доаналізу й синтезупедагогічнихявищ йпроцесів.

>Методидослідження. >Теоретичні: >аналізу і синтезу дляобґрунтуваннятеоретичнихположеньпроцесупідготовкидітей до школи тавизначенняосновнихнаукових зрозуміти; >емпіричні: >методи прямого,опосередкованогоспостереження тасамоспостереження,бесіда ізвихователем,вивченнярезультатівнавчальноїдіяльностісередніхдошкільнят.

>Експериментальначастинадослідження буворганізована набазісередньоїгрупиДНЗ №2 м.Рівне. Досліджень було бохоплено 9дітей.

>Практичнезначеннядослідженняполягає у бо йогорезультатиможуть бутивикористані студентами под годинупідготовки до зайняти, атакож принаписаннікурсових,дипломнихробіт ізцієї чисуміжної проблематики.

Структурадослідження.Курсова роботискладається звступу, двохрозділів, з висновками, спискувикористаноїлітератури.


>Розділ 1.Психолого-педагогічніособливостідітейсередньогодошкільноговіку та методиканавчальної роботи із ними 1.1Особливостірозвиткудитинип'ятого року життя

>Дитина четвертого йп'ятого року життявідрізняється хорошимпсихомоторнимрозвитком.Вонанадзвичайновитривала йможездійснюватидоситьтриваліпрогулянки, под годину якіодержує багато нових,цікавихвражень, й таким чиномїїзнання пронавколишній світлозначнорозширюються.Образотворча діяльністьдитини цоговіковогоперіодувідрізняється тім, що длянеї абсолютно неважливий результат. Наперший планвиступає сам процесствореннямалюнка.Дитина четвертого йп'ятого року життя не лишемалює, але й йграє. Грастає все болеескладною: вон ужесюжетно-рольова,моделююча йгрупова.Тепердітиможутьгратисамостійно.Вони напередпридумують сюжет,розподіляютьролі,підкоряютьсяпевним правилам йжорсткоконтролюютьвиконанняцих правил [9, 24].

Таким чином, в грудитинавчитьсяспілкуванню ізоднолітками,вчитьсяконтролювати своюповедінку,підкоряючись правиламгри. Ті, щовідносно легковдаєтьсядитині в гру,набагато гіршевиходить привідповіднихвимогахдорослих. У грудитинапроявляє диватерплячості,наполегливості,дисциплінованості. У грудитинарозвиваєтворчууяву,кмітливість,вольовіякості,етичні установки.

У цьомувіковомуперіодіхарактерноюособливістюмовидитиниєвикористанняїї дляспілкування ізоднолітками. Аспілкування, у своючергу,розвиваємову.Дитина ставити запитання,розповідаєказки,міркує,фантазує,переказує,обмінюєтьсявраженнями.

>Характерним дляданогоперіоду життядитиниєвдосконаленняузгодженоїдіяльностірізнихорганівчуття. Томуважливим длярозвиткуєвправляння у словесномусупроводіігровихдій,сприйманняпояснень педагога впроцесівиконаннягімнастичнихвправ,зображувальноїдіяльності йнавітьодягання.Вдосконаленнямеханізмуузгодженоїдіяльності двохсигнальних системє фундаментом длярозвиткусамостійностідій ймислиннєвихоперацій.

Нап'ятомуроці життя особливовідчуваєтьсяперевагазбудження надпроцесамигальмування,щоб принайменшомупорушенні умів життяпризводить добурхливихемоційнихреакцій.Єнебезпеказакріпитипідвищенунервовузбудливість.Слідпам'ятати, щонедосконалістьгальмівнихпроцесіввпливає на характерформуваннясистемивмінь йнавичок.Саме ж процес їхніформуванняповільний,тривалий,вимагає віддорослоготерпіння йчуйності [9, 24].

Длярозвиткупсихічнихпроцесів уцейперіодхарактернимєзростаннядовільності,цілеспрямованістьсприймання,пам'яті,уваги.Продовжуєвдосконалюватисьнаочно-образнемислення.Особливу рольвідіграютьрізноманітнісприймання. Так, доп'яти роківдітиповиннінавчитисярозрізняти усі звукирідноїмови,порівнювати їхні зависотою;оволодітивміннямвиділяти ритм, тембр голосу, силузвучання;розрізняти йзапам'ятовувати, пісня,вірші, прозу.

>Зростаютьможливостізоровогоаналізатора.Дітинавчаютьсярозрізняти усіосновнікольори,відчуватипроміжні,оволодіваютьповним наборометалонівформипредметів.Удосконалюєтьсяуявлення проспіввідношенняпредметів зарозмірами:шириною,висотою,довжиною (>можуть "на око"встановлювати ставленняміжп'ятьма предметами зацимивимірами). Активноформуютьсяпросторовіуявлення.Сприйманняузгоджується xпрактичнимидіями, щоє фундаментом дляформуваннярізноманітнихобстежувальнихдій. Останнієсуттєвим компонентомдіяльності йнайважливішимпоказникомїїуспіху. як йраніше,найкращесприймаються,запам'ятовуютьсядіючіоб'єкти, особливоприваблюютьдітей їхніфункціональніознаки.

>Якщо до цого годинидитинупереважновабили сампредмети, то, нап'ятомуроці життяпомітнимстаєінтерес не дуже до самого предмета, а до способу йоговикористання,механізмупобудови,призначення. Уумовахцілеспрямованогозадоволення такогоінтересупізнавальнімотивипочинаютьвиступатиголовноюрушійною силоюпізнавальноїактивності.

>Починаєтьсярозвитокдовільноговідтворення, азгодом йдовільногозапам'ятовування. Уумовахемоційноблизькоїмотивації таосмислення іздопомогоюдорослихдітиоволодіваютьокремимиприйомамидовільногозапам'ятовування (>повторення,елементарнасистематизаціяматеріалу).Збільшується нелишеобсяг, а ізміст того, щовідклалося упам'яті. Так,переказуючиказку,діти нелишевідтворюютьосновніподії, а івдаються доподробиць,передаютьпряме йавторськемовлення.Відчутноміцнієувага. Аліцей процесперебуває упрямійзалежності відособливостейрозвиткунервовоїсистемидитини.Підвищеназбудливість,зниженапрацездатність прикисневомуголодірізкознижуютьувагу.слідпам'ятати й про ті, щоможливістьдовільноїуваги в цьомувіціщенадзвичайно обмежена. Томупотрібноцілеспрямованопрацювати надїїрозвитком [13, 40].

>Помітнізмінибачимо в сферіспілкуваннядітейп'ятого року ізоточуючими.Якщо устосунках ізблизькимидорослими хлопчики тадівчатка цоговікудовірливі,спокійні,впевнені йзацікавлені у контактах, те вприсутностісторонньогодорослогоїм (як йдітямтрьох-чотирьох років)здебільшогопритаманнісором'язливість,неспокій (>проте смердотізацікавлені у контактах ізнезнайомцями). Психологивідмічають, щосаме нап'ятомуроці життянайбільшзростаєінтенсивністьспілкуваннядитини ізблизькимидорослими приемоційно-позитивномуставленніостанніх доконтактів іздитиною. Увзаємодії ізблизькимидітивиявляютьособливучутливість до настрою й характеруїхньогомовлення,рухів,всієїгамиекспресивнихзасобів.Цюособливістьдітей ймаєвикористовувативихователь длямоделюваннярізнихзасобівспівробітництва успецифічнодитячих видахдіяльності.Саме за таких умівдієнайсильнішиймеханізмвправляння -наслідування,завдякичомудітипочинаютьусвідомлюватиособливу рольдобрихлюдськихстосунків уїхнійвзаємодії іздорослими. Такформується доброта,чуйність,здатністьлюбити [13, 41].

>Зазначеніособливостізнаходятьсвійвияв й в сферіспілкуваннядитини ізоднолітками. Нафонізростанняпотреби успівробітництві із ровесниками всевиразнішевиявляється потреба удоброзичливійувазі із боцітоваришів.Саме у цьомувіцідітиусвідомлюютьмісце вгрупіоднолітків своготовариша, апотім йсвоє. На цьомуґрунтічіткопроглядаєтьсявибірковеставлення до партнера поспілкуванню.

Неслідзабувати, що й в сферіспілкуваннявеликерозмаїттяіндивідуальнихваріантів.Однідітивиявляютьінтерес довихователя,інші -замкнуті,побоюються його; самі -комунікативноактивні,інші -обмежуютьсяоднослівнимшепотінням. За умівспілкування ізновоюлюдиноютаківідмінностіще болеечіткі йрізноманітні. Проце вартопам'ятатищораз, коли угрупу додітей приходити нова людина напідмінупостійномувихователеві чи колипроводятьсярізніобстеженнясторонніми особами чи у їхніприсутності. Та іповсякчасновихователь,спілкуючись із такимисором'язливимидітьми,має бути особливообережним.Украй неприпустимозауваження типу ">Сміливіше, чоготи таксоромишся.", „Роман митакийсором'язливий.",навіть коливимовляютьсядоброзичливо. Це непідтримуєдитину, невідволікає відвнутрішніхпереживань, анавпаки,фіксує нимиувагу всіх,ускладнюючипроблемисамійдитині [13, 44].

Неменшважливотактовно йобережновтручатися у сферуспілкування такихдітей ізоднолітками. Тутбажанопопереджатиконфлікти,ускладнення успілкуванні.Самедовірливістосунки ізвихователеммаєдопомогтиуникнутибагатьохтруднощів йзбудуватиспівробітництво утій чиіншімдіяльності так,щобзапобігтиможливимнегативнимситуаціям. Длядіте іп'ятого року життяхарактерний болееактивнийвідгук назапропонованудорослим діяльність,поступовеформуванняздатностісамостійновизначитиїї мітку.Ця позначкаутримується впам'ятідовше йреалізуватикраще, колиєігровамотивація.Закладаютьсяосновиуміннякеруватисуспільнезначимими мотивамидіяльності, Першіспробипланувати свою діяльність,самостійністьвиконаногоетапудіяльності.

>Зростаннясамостійностіпроявляється й вхарактерімовногоспілкуваннядітей упроцесігри, Якаєважливимджереломзагальногорозвиткудитинисаме наданомуетапідитинства.Цьомунасампередсприяєзначнезбагаченнядитячогодосвіду йводночасякіснізміни упізнавальних процесів. Такз"являютьсяновісюжетиігор; одна і та самаграможеповторюватись упродовжкількохднів ізрізнимиваріаціями. Це йєпоказникрозвиткутворчоїгри йводночаспоглибленняінтересу допевнихсторіннавколишнього життя.Якщо жгра,повторюючись в одному жваріанті,швидкорозпадається,бостаєнецікавою то ми несвідчить, щодіти надзмозі самосягнутиглибше тієї чиінший бік життя.Потрібнеактивневтручаннядорослого,щобдатиновийпоштовх гру,збудитипізнавальнуактивністьдитини,їїтворчуініціативу. У цьомувіцідошкільникиохочепочинаютьвигадувати, особливо коли їхньогоуважнослухають таще ізаохочують.Мудрекерівництво коли їхньогоуважнослухають таще ізаохочують.Мудрекерівництводорослого, якустимулюєактивність таініціативність шкірногоучасникагри,робитьїїнеповторноюшколою життя [21, 19].

>Народжуєтьсясправжня вільнагра. Одним ізджерелїїрозвиткує галасупозитивнихемоцій.Вартолише задопомогоюспеціальнихзавданьстворюватиситуації, щовикликаютьпочуттярадості відгри угурті. Аліслідпам'ятати, щоемоційна сферадитинивимагаєнадзвичайночуйногоставлення. Тут особливопомітнііндивідуальнівідмінності.Наприклад,єдіти котрінадаютьперевагуіндивідуальній гру.Слідзамислитися: читребазалучати їхні доколективнихігор, а чидостатньо того, що смердотіберуть доля врухливихіграхгрупи,дидактичних тощо. Укожномуразінайоптимальнішерішенняможезнайти лише сам педагог.

Отже,грамаєсприяти тому,щобдитинаякомогаповнішевиразила собі уже напершихетапах свогорозвитку. За таких умів вон й якщопровідноюдіяльністю ужиттідітей.

>Мовнеспілкуваннястаєосновоювстановленнядружніхстосунківгрупіоднолітків. Алівирішальна роль упсихічномурозвиткуналежитьспівробітництвудитини іздорослими успецифічних видахдіяльності.

>Чим бі незаймавсяп'ятирічнийдошкільник,вінпочинаввиділяти мітку й,підкорюючиїй свої дії,навчаєтьсякеруватисвоєюповедінкою,доводитипочатусправу докінця,долатиперешкоди. Тут у першез'являєтьсяусвідомленнясмислового зв'язку промов йдій. Однадіяпочинаєпідпорядковуватисьіншій.Протецеможливолише заумови, колисмисловийзв'язокміжокремимидіямивиступає переддитиною уконкретнійформі.Цілкомзрозуміло, що й в цьомупроцесіпотрібнацілеспрямованаувагадорослого.Лише успівробітництві із нею вдитинивиробитьсязвичка до трудовогозусилля,сформуєтьсяумінняоцінюватидій йвчинки [22, 9].

Дляп'ятого року життя чи ненайактивнішоюємовна діяльністьдитини.Різкозбагачуєтьсясловник (в основному зарахунокконкретнихнайменувань,функціональнихознак йвластивостей,слів - зрозуміти, щоузагальнюють діяльністьлюдини,дієслів, котрівизначаютьстани йпереживаннялюдини тощо).Значним длязагальногорозвитку уцейперіодє ті, щомовленнянесе чи ненайбільшенавантаженнящодорегуляціїдитячоїповедінки.Дитинанабуваєздатностіпідкоряти свої діїприйнятійпрограмі,контролюватиїївиконання упланівнутрішньогомовлення.

>Дитинастаєчутливою допояснювальногомовлення -відчуваєпостійну потребу щосьпояснити, довести.Задоволенняцієїпотребидорослим,достатня йогоувага домовногооформленнявзаємин іздітьмиєдійовимджереломрозвиткупояснювальногомовлення.Таке непомітне длядитини самевправляння увикористаннінайрізноманітнішихграматичних формцінніше за чи - якуспеціальнопобудованезаняття.Зрозуміло, що йцей процесвимагаєспеціальногокерівництва із боці педагога,батьків.Нехтуваннянеобхідністюстимулюватимовнийрозвиток на цьомуетапіможезначнозагальмувати весь процесформуваннячуттямови [41, 115].

1.2Сучаснеосвітньо-виховнезаняття удошкільнійустанові:формальні,змістові таструктурніознаки

>Основноюформоюнавчаннядошкільнят упроцесіорганізованоїпізнавальноїдіяльності було б ілишаєтьсяосвітньо-виховнезаняття, Ісамецепоняттябагатьматрактуєтьсяпо-різному.Доситьпоширенимєпідхід, заякогозаняттясприймається як урок ізформування знань - назразокшкільного.Аргументуючитакий стан промов тім, щодітейтребаготувати до школи ізпелюшок,щоб ушколі було блегше (запитання - кому?),вихователі, котріобстоюютьцюпозицію,намагаютьсяскрупульозновтілити узанятті усіознакишкільного уроку:жорсткудисципліну,монологізовану формупроведення (">Діти,закрийтероти,слухайтеуважно мене"),мінімумнерегламентованоїфізичної,емоційноїактивності із боцідітей.

>Існуєтакож йпідхід, щоєкрайньоюпротилежністю того, проякийішлосявище, -перетвореннязаняття на шоу,гру чиіншурозвагу. Не будемозаперечувати - йтакізаняттяпотрібні.Проте смердоті ажніяк неможуть бутипостійноюформоюорганізаціїпізнавальноїдіяльностідітей.

Таким чином,єнеобхідністьрозібратисяпередусім ізтермінологією. Колитакесучаснезаняття всучасномудошкільномузакладі?Яківиди ітипи зайняти описано влітературі та реальнозастосовуються напрактиці?

>Динамічні,тематичні,інтегровані,комбіновані,комплексні,сюжетні,сюжетно-ігрові,літературні,художні - вісьнеповнийперелік зайняти, котрізгадуються уперіодичнійлітературі.Спробуймоупорядкуватицейперелік таохарактеризуватиосновнівиди зайняти ізрізнихпозицій.

>Передусімпоглянемо назаняття ізпозиціїспрямованостізмісту.Традиційно удошкільномузакладінайпоширенішими були ілишаютьсяодноспрямованізаняття,зміст якілежить уплощиніоднієїгалузі знань, ахідпереважнообмежується одним виглядомдіяльності,хочаможутьзастосовуватися ікількавидівдій.Традиціявикористанняодноспрямованих, чипредметних зайняти ідеще із початкудвадцятогостоліття, коли дляпобудовинавчально-виховногопроцесу вдошкільномузакладі (>суспільна системадошкільноговихованняще лишескладалася)застосовувавсяшкільнийрозпредмеченийпідхід [46, 94].

>Предметнезаняттямає яксильні, то йслабкісторони.Позитивнимє ті, щобільшістьпредметних зайняти, котріє, посуті,навчально-пізнавальними,даютьможливістьформувати вдошкільнятчітку системууявлень, знань,певнівміння інавички умежах окремихосвітніхгалузей (математики,розвиткумовлення,ознайомлення ізприродою,образотворчоїдіяльності тощо). Длядошкільника,якийлишепочинаєознайомлюватисязісвітом,ценеобхідно.Водночас напредметнихзаняттяхпріоритетною, на шкода,лишаєтьсянавчально-дисциплінарна модельвзаємодії,домінуєпояснювально-ілюстративний методнавчання, що частопризводить дозниженняпізнавальногоінтересу,формування вдошкільнятінтелектуальногоспоживацтва.Предметнізаняттярозрізняють запровідноюгалуззю знань -мовленнєве,математичне,природознавче,валеологічне,музичне,фізкультурне тощо.Такізаняттясупроводжуютьсявказівкою напевну тематику.Втімнерідковихователі,вказавши тему предметногозаняття,формулюючи йогоназву,роблять акцент не так назмістовій йогоспрямованості (як від: ">Будуємо дорогу", ">Осінь-чарівниця", "Ті та я - одностайнасім'я"),. але впровідномувидідіяльності,наприклад, ">Розповідання закартиною ">Кішка ізкошенятами", ">Слухання української народноїказки "Коза-Дереза", ">Переказказки М.Коцюбинського "Про двохцапків" тощо [1, 11].

Алі ж у такомуразі миінформуємо про ті,чимзайматимемося іздітьми назанятті, а чи не про ті, уякійгалузіпрагнемодітейзорієнтувати,досягтицілісностіуявлень.Інодівихователіформулюютьтакіназви зайняти, котрі понадгодилися б дляназви методичногосемінару,батьківськоїконференції тощо,наприклад: ">Використання народно-прикладногомистецтва вестетичномувихованнідітей". Такихвипадках очевидно, щовихователізабули, кому та вім'я чого проводитисятакезаняття.

>Зауважимо:предметнезаняттяможе бутитематичним, коли усі заподіяння, що їхні педагогплануєрозв'язати,підпорядкованірозкриттюпевної тимизасобамиконкретноїдіяльності,наприкладзаняття ізформуванняелементарнихматематичнихуявлень на задану тему "Нагостині уведмедів" {за мотивамиказки "Триведмеді"), входіякого черезрізніскладовіматематичноїгалузі (форма, величина,лічба,просторовеорієнтування) якщореалізовано темугостювання.Протепредметнезаняттяможе І не бутитематичним.Більшістьповсякденних зайняти, котрінайчастішепроводятьвихователі,єсаме такими.Всізусиллявихователів йдітейспрямовані нареалізаціюпрограмовихзавдань, котрінерідкохарактеризуютьсядужеслабкоюприв'язкою до життя [11, 52].

>Сучасна дидактикаоголосилапровідним принципоморганізаціїосвітньогопроцесу принципінтеграції,реалізаціяякогодаєзмогу забезпечитисистемність знаньдітей.Відтак паралельно ізпредметнимипроводятьсярізноспрямовані, чиміжпредметнізаняття,зміст якіоб'єднуєрізнігалузі знань тавидидіяльності. Доцієїгрупи можнавіднестиінтегровані такомплекснізаняття,їхнюспецифіку можнакращезбагнути взіставленні ізодноспрямованимзаняттям.

На предметногозаняттівихователь, як правило,розв'язує низкузавдань,пов'язаних ззасвоєннямоднієїгалузі знань.Перевагаінтегрованогозаняттяполягає уможливостіформування, як ми ужезазначали,системних знань,оскільки вході йогозадіюютьсяелементи знань ізрізнихгалузей. Ос-кільки вінтегрованомузанятіпоєднуютьсярізнівидидіяльності тарозширюєтьсяінформаційне полі, воно татриваліше вчасі затрадиційнепредметнезаняття. То всереднійгрупі йоготривалістьможестановити 30-35хвилин. При цьомурізноманітністьспособівнавчання,регулярна змінувидівдіяльності,емоційнанасиченістьзаняттядаютьзмогузберегтивисокийрівеньпрацездатностідітей й педагога. Сигналом дозакінченнязаняттяєзниженняпізнавальноїактивностідітей,появапершихознаквтоми.

>Інтегроване такомплекснезаняттяпередбачають, як вжезазначалося,об'єднання знань ізрізнихгалузей тарізнихвидівдіяльності, щоєприроднішим длясинкретичноїприродидошкільника,проте вкожномуразіоб'єднаннявідбуваєтьсяпо-різному: ізпроникненнямелементіводнієїдіяльності вІншу, колимежі такогооб'єднаннярозмиті [32, 104].

>Інтегрованимєзаняття,спрямоване нарозкриттяцілісноїсутностіпевної тимизасобамирізнихвидівдіяльності, щооб'єднуються в широкомуінформаційно-предметномуполізаняття.

>Комплекснезаняття мивизначаємо яктаке, щоспрямоване нарізнобічнерозкриттясутностіпевної тимизасобамирізнихвидівдіяльності, щопослідовнозмінюють одна одну.

>Якщо наінтегрованомузаняттімайженеможливо,принаймнідужеважко,відокремити одну сферу знань відіншої (>спробуйтевідокремитиматематичну компоненту відприродознавчої таобразотворчої, колидитинавикладає з семипаличокбудиночок дляжирафи чисолов'я.Ця діяльністьхарактеризуєтьсяцілісністю).

У комплексномузанятті одна діяльністьзмінюєіншу, йцейперехідвідчутний:помалювали,теперпограємо, апотімпослухаємоказку,Комплекснезаняттянагадуєлистковийпиріг, вякомукожен ізшарівлишаєтьсявідокремленим.Зауважимо:якщопредметнезаняттяможе й не бутитематичним, алишеспрямованим нарозв'язанняпевного рядунавчальнихзавдань, тоінтегроване йкомплекснезаняттянетематичними бути неможуть!Інтегроване чикомплекснезаняттяобов'язковотематичне,оскільки тема в такомузаняттієстрижнем,ключовоюідеєю,віссю,навколоякоїоб'єднуютьсярізнівидидіяльності тарізнігалузі знань. Правильновизначена темазаняття,інтегрованого чи предметного, приводити дозагальногосмислоутворювальногоефекту,підноситьмисленнядітей на болеевисокийрівень,допомагаєїмусвідомитивзаємопов'язаністьпредметів йявищ.

>Адаптуючикласичну моделькласифікації задидактичнимицілями,виокремимозаняття ізформування нових знань,заняття ззакріпленняранішезасвоєних знань тазаняття із контролюякостізасвоєння знань,умінь,навичок, котрі вдошкільнійдидактицітрадиційноназиваютьпідсумковими [32, 105].

Догрупи зайняти ізформування нових знань належатиодноспрямовані,тобтопредметнізаняття.

Ми уже говорили проїхнюнаціленість нарозв'язанняконкретнихнавчальних,розвивальнихзавдань, наформування новихумінь,ознайомлення ізновою длядітейінформацією. За характеромдіяльностіцеможуть бутинавчально-ігрове чинавчально-пізнавальнезаняття.

>Навчально-ігровимвважаєтьсязаняття, вякому дляреалізаціїнавчальнихзавдань активнозастосовуютьелементигри. У основу такогозаняттяможуть бутипокладеніігровий чилітературний сюжет, вякийуплетенорізноманітнінавчально-розвивальні заподіяння,вправи,монологізованіфрагменти, через котрівиховательповідомляєдітей проневідоме чималовідоме.Ігровізаняттяпереважновикористовують уроботі ізмолодшимидошкільнятами, хоч смердотідужеподобаються й старшимдітям.

>Навчально-пізнавальнезаняття за характеромдіяльностінаближене до урочного типу.Аналізтеорії й практики Сучасноїдошкільноїосвітидаєзмогуузагальнитидосвідпроведеннянавчально-пізнавальних зайняти тавиокремитизаняття,побудовані наосновізастосуваннядидактичногоматеріалу (>наприклад, дидактичнагра;заняття ззастосуваннямдидактичноїнаочності), наосновіхудожнього тексту (за мотивамиказки, наматеріаліігровоговірша тощо) та ізелементамиекспериментування.

>Важливимзавданнямдошкільноїосвітиєформування вдітейздатності таготовності досамостійноїпізнавальноїдіяльності подкерівництвом педагога.Найсприятливішими для цогоєрізноспрямованізаняття:інтегровані такомплексні.Щобдитинапочуваласявпевненіше, бувактивнішою,виявлялапізнавальнийінтерес уходізаняття, внеїмає бутипевна базасформованихраніше знань,уявлень,умінь, котрідопоможутьїйустановлюватиновівзаємозв'язки,обирати ізвласного арсеналунайдоцільнішіспособидій. Правильнопобудованеінтегроване чикомплекснезаняттямаєвеличезнийрозвивальнийефект, щозумовленонасамперед тім, щовиховательвідступає назадній план,виконуючифункціїдиригента йдаючидітям, таким чином,можливістьпроявлятисамостійність уприйняттірішення,відповіді на ">хитре"запитання,вмілість,реактивністьмислення тощо [18, 36].

Для прикладанаведемостислий планпроведенняінтегрованогозаняття на задану тему "Яблуко", позначкаякого -допомогтидітямусвідомитифункціїчуттєвогосприймання установленніцілісного образу предмета чиоб'єкта;опануватиспособисимволізації думи.

>Змістовачастиназаняттяорганізується задопомогоюкартиінтелектуальнихдій, котра наочнодемонструєдітямцілісну картинупізнавальнихдійнавколояблука.Слідуточнити, щовихователь непростодемонструєготову карту, вонастворюється на очах удітей за їхньогоактивноїучасті.

>Виховательпояснюєдітям, що задопомогоюорганівчуттів можназдобутирізноманітнізнання тавідчуття пробудь-який предмет.

>Щобвизначити форму, величину,колір,кількістьпредметів удітейпринаймнімають бутипервинніуявлення проназвані характеристикипредметів,хоча белементарніумінняобстежувати, атакожпевнийдосвіддослідноїдіяльності.Об'єднані в парі,трійки,діти подкерівництвомвихователясимволічнопозначаютьрізніякості тавластивостіяблука,попередньообговоривши, як смердотіцеробитимуть.

Длятакоїпід-групової роботиїмпотрібенхоча бякийсьдосвідсоціальноївзаємодії,вміння будуватидіалог,обстоювати свої думи,ініціювативласні дії тощо [1, 11].

До зайнятидругоїгрупи - назакріпленняранішесформованих знань - належатинавчально-пізнавальнізаняття.Зміст одного із них мирозібрали.Сюжетно-ігровізаняттяхарактеризуєнаявність єдиноїсюжетноїлінії, котраєстрижнемусьогозаняття тавизначає йогологіку.Ігровіелементиможуть бутипредставленітеатралізацією,драматизацією,ігровимиситуаціями,рухливими,словеснимиіграми тощо. Сюжетзаняттяможе бутипідказанийзмістомбудь-якоголітературного чи фольклорноготвору,наприклад за мотивами українськоїказки ">Рукавичка" [23, 29].

>Пригадавши сюжетвідомоїказки,діти подкерівництвомвихователястворюютьдошкуоголошень улісі, наякійвміщуютьповідомлення прорізнізнахідки (можнапочати ізтієїсамої рукавички).Оголошення надошціможутьсупроводжуватисямалюнками,розрахунками (>вказівкамищодокількості,розміру,форми тощо). Педагогспонукає дорозігруваннядіалоговихситуацій (>розмова телефоном,зустріч,допомога тощо).Змістоваспрямованість сюжетузаняттяможевизначатисябудь-якоюжиттєвоюситуацією,наприклад:відвідування крамниці (ярмарок,виставки, базару),святкування днянародження,мандрівка, організація роботиательє,службипорятунку, бюрознахідок,підготовкацирковоївистави тощо.Цей видзаняттямає своїхарактерніособливості.По-перше, усінавчальні,розвивальні заподіяннярозв'язуються впроцесірозгортання сюжету, под годинугри,тобтоприховані віддітей, щодаєзмогу забезпечитивисокийрівеньпізнавальноїактивності таінтересупротягомусьогозаняття.По-друге,характерноюєлогічна структура, щовключаєвступнучастину -входження в сюжет,визначеннязагальної мети руху (>дій,пошуку тощо),розподіл обовязків та ролей;основнучастину -власнерозгортанняігрового сюжету,виконаннядітьмивідповіднихдій; тазаключнучастину, вякійобов'язковимелементомєпіслядія:обговоренняпідсумківгри,складаннякарти,записвитрат,створенняпам'ятного альбому чи щосьінше. Сюжетпередбачаєзастосуваннярізнихвидівзавдань,водночас діїдітей йвихователя упроцесівиконаннязавдань нерегламентованіжорстко, як усценарномушоу-занятті.Сюжетнезаняттяпотребуєоблаштуваннясередовищавідповідно дозадуму.

>Воновідбиваєвеличезнувнутрішнюспільну роботудітей йдорослих, що нерозрахованалише назовнішнєвраження.Сюжетнезаняттямаєвеличезнийрозвивальнийефект іводночасдаруєдітямрадість відспілкування,змістоутворювальноївзаємодії.Протевихователь неможеплануватитакі заходьнадто часто.

>Ігровезаняттятакожмає своюспецифіку.Незважаючи набезперечне,безумовнедомінуванняігровихелементів узаняттях якформінавчаннядошкільнят,більшістьвихователів, колийдеться провикористаннягри внавчальномупроцесі,забуває проєдність,цілісністьїїструктури -задуму, ролей, сюжету, правил,дій,підсумків тощо,підпорядковуєгрурозв'язаннюсутонавчальнихзавдань. І тодіігровезаняттястає простозаняттям ізвикористаннямігровихелементів.Заняття-гру можнапобудувати наосновіпевного сюжету -ігрового.Окрімігрового сюжету,Кезаняття винне матір усііншіознакигри:ігровіролі,рові правила,ігрові дії,підбиттяпідсумківгри. Навідміну відпопереднього виду,заняття-грамаєтренінговий характер,дітивправляються узастосуванні тихий чиіншихспособів дії,закріплюють,уточнюють чирозширюютьздобутіранішезнання.Якщо в сюжетномузаняттівиховательєключовоюфігурою, тозанятті-грі його роль -диригуватигрою,допомагатидітямстворювати тарозгортатиігровий сюжет.Вінтакожможе бути одним зїїучасників. Так, назанятті ">Збираємося наострів",вихователь,спонукаючидітей дообговорення впершійчастинігри списку необходимих промов, незаперечувавпротипропонованихдітьми промов, котрі вситуації життя наострові були очевиднозайвими (холодильник,ліжко, кашпо ізкімнатноюквіткою таін.).Пізніше, нанаступнихетапахгри,діти сампочиналицерозуміти тавиправляли своїпомилки [46, 71].

Дотретьоїгрупи зайняти,спрямованих наздійсненняконтрольно-оцінноїдіяльності, належатизаняття-змагання,заняття-шоу таігровізаняття. Короткопрокоментуємокожний вид.Заняття-змагання необов'язковомає бути спортивного характеру. Цеможуть бутиінтелектуальнізмагання -турнірзнавців чивікторина ізбудь-якоїгалузі знань;художній конкурс,виставка,учасникиякоїдемонструють своїхудожніталанти.Зауважимо, ізогляду напсихологічніособливостідошкільнят,доцільністьзанять-змагань очевидналишестосовно старшихдітей,причомумаєдомінуватисаме процеспрезентаціїдосягнень, а чи неїїпорівняння.

>Останнім годиною удитячихсадкахнабулиособливоїпопулярностізаняття-шоу як видпідсумкового,показовогозаняття.Цей вид зайняти легкорозпізнатинавіть за його планом,якийнагадуєсценарій,наприклад;ведуча, баба Палажка,дідусь, Весна,першадитина, другадитина,грибок-мухомор,лісовик й т.д. Для шкірноговизначено слова, котрітребасказативчасно,щобвитриматизагальнусюжетнулінію. Цезаняття для гостей, дляглядачів.Відтакнепередбачені діїдітей таіншихучасників шоу, несхвалюються,отже,творчістьвідразу гаситися,випадковостівиключаються.Кожномувідведеносвоємісце і роль від початку докінця. Цезаняття можнавіднести дорозрядурозваг,оскільки воно танасиченерізноманітнимисюрпризними моментами,концертними номерами.Інколи внамаганнівразитиглядачів педагогивтрачаютьпочуттяміри,вносячи взаняттяелементидорослої культури. Цесправдіподобаєтьсядітям, від лишерозвивальнийефект такогозаняттянадтонизький, та і години й сил на йогопідготовкувитрачаєтьсязабагато.Заняття-шоудоречноорганізовувати под годинупрезентаціїдосвіду роботи,проте, на шкода,самецей вид зайнятибільшістьвихователівобирає длявідкритихпоказів,адже тут - напершомуплані - сам педагог (йогоартистичніздібності,майстерність,зовнішняпривабливість тощо), а чи недіти.Переваги такогозаняттяполягають у бодітиотримуютьяскравіемоційні,можливонавітьестетичнівраження.Недоліки - у бомовленнєва,інтелектуальнаактивністьдітей на такомузанятті непередбачається,отже про йогорозвивальнийефект говорити не доводитися.Такізаняттяпотребуютьтакожтривалоїпідготовки тависнажливихрепетицій,фізичних таматеріальнихукладень,отже, реально неможутьпроводитися часто [46, 74].

>Заняття за способоморганізаціїрозподіляються нагрупові чисупергрупові,тобто ізусієюгрупоюдітей (>традиційнотакізаняттяназиваютьсяфронтальними),підгрупові (>кількістьдітей - від 8 до 15), усучаснихумовахцепереважно із половиноюгрупи;індивідуально-підгрупові (від 4 до 8дітей) таіндивідуальні (від 1 до запланованих 4дітей).

>Найдоцільнішийспосіборганізаціїінтегрованого чи комплексногозаняття -загальногруповий,оскількивиховательзастосовуєрізнівидидіяльності, щозмінюють одинодний,використовуєрізноманітнізасоби, щоробить йогорезультативним, та і заемоційноюнасиченістютакезаняттямайженеможливоповторитидвічі.

Колистосуєтьсяпредметних,односпрямованих зайняти, то їхнього, ізогляду наданіпсихологічних,медичних йпедагогічнихдосліджень, котрісвідчать пронизькийрівеньрозвиткупсихічнихпроцесів узначного числадошкільнят,несформованість ізрізних причиннавичокнавчальноїдіяльності,характерну длябагатьохдітейгіперактивність,доцільнішепроводитинавчально-пізнавальнезаняттяпідгрупами,оскількивихователевілегшеорганізуватиіндивідуальну роботу ізневеликоюкількістюдітей:надатиїмдопомогу,скоригувативласні дії.

Колистосуєтьсяіндивідуальних зайняти, тозначнакількістьвихователівзмішуютьпоняттяіндивідуальна робота таіндивідуальнезаняття.Індивідуальна робота, посуті,єреактивноюдією накожнийокремийпрофесійнийвипадок, які под годинуробочого днятрапляється безліку й котріпотребують адекватногореагування (Василька невимовляє звук "До",Марійкусліднавчитиініціювати свої дії,пропонувати собі якігрового партнера, Олега -вправляти встримуванніагресивнихпроявів тощо). Навідміну віднеїіндивідуальнезаняття можнавизначити якспланованудію,важливийелементсистеминавчання, щоєнезмінним для всіхдітейгрупи.Йоговідрізняєбільша свобода увиборічасових тапросторових між,тобтоіндивідуальнезаняттяможепроводитись убудь-який,зручний длявихователя йдітей годину (>прийом,прогулянка,самостійна діяльність,вечірній годину), щодаєможливість максимальновраховуватиІндивідуальніособливості тапотребикожноїдитини (для ">совенят",наприклад,індивідуальнізаняттядоцільнішепроводити вдругійполовині дня).

1.3Основніформиосвітньо-виховних зайняти іздітьмисередньогодошкільноговіку

>Навчаннядошкільниківздійснюється не так наспеціальноорганізованихзаняттях, а й уповсякденномужитті, урізноманітних видахдіяльностідітей задопомогою форморганізаціїнавчальногопроцесу.

Формаорганізаціїнавчання -спільнанавчальна діяльність педагога йдітей, щоздійснюється впевному порядку йвстановленомурежимі.

>Необхідним компонентомпроцесунавчанняєдидактичнізасоби,оптимальнепоєднання якідопомагаєдошкільникамглибшепізнаватидійсність,збагачує їхньоговраженнями,даєматеріал дляспостережень, котрі смердотівикористовують унавчальній, аінших видахдіяльності. Такимидидактичнимизасобамиє слово (>вихователя,дитини,художнє слово); образ (>створюваний задопомогоютехнічнихзасобів,дидактичнихматеріалів;об'єктиживої йнеживоїприроди, їхнізображення;існуючий вуявідитини);дія (>дитини,вихователя,дидактичнівправи,елементарнідосліди).Добирають їхнізалежно відвіку, форммислення,рівнярозумовогорозвиткудошкільника.

Усередньомудошкільномувіці напередньомупланіопиняється образ й слово, а діїсприяютьзакріпленню знань (>наприклад,практичні дії удидактичній гру). Запровідноюдіяльністюрозрізняютьтакіформиорганізаціїнавчаннядошкільників: дидактичнагра,екскурсія,заняття.

>Дидактичнагра.Використовуютьїї яксамостійну формуорганізаціїнавчання й якчастинузаняття.Дидактичніігриознайомлюютьдітей ізрізноманітнимиявищами, предметами та їхнівластивостями (>формою,величиною,кольором,просторовимрозміщенням) [24, 108].

Кожна дидактичнаграмаєсвоєнавчальне заподіяння,наприклад,ознайомити звластивостями йякостямипредметів,порівнятипредмети,явища тощо. Граактивізуєдовільні ймимовільніпроцесисприймання,уваги,пам'яті.Якщо уранньомувіцімайже усізаняттявідбуваються уформідидактичноїгри,спрямованої нарозвиток сенсорики,мовлення,ознайомлення із предметами йявищамидійсності, то тут для старшихдошкільників вонанабуваєзначеннясамостійноїформиорганізаціїнавчання.Найчастішеїївикористовують длязакріплення знань,здобутихдітьми под годину зайняти.

>Екскурсія.Цінністьекскурсіїполягає убезпосередньомуознайомленнідітей з предметами,явищамиприроди,діяльністюдорослих уприроднихумовах.Починаютьпроведенняекскурсій удругіймолодшійгрупі (>екскурсії-огляди вмежахдитячого садка, под годину якідітейознайомлюють з йогоприміщеннями,організовуютьїхнєспостереження зароботою йогопрацівників).Екскурсії іздітьмисередньоїгрупипроводять за межамидитячого садка (до магазину, напошту, вбібліотеку таін.).

>Специфічнезначенняекскурсійполягає в забезпеченню Першогосприйманняневідомихпредметів йявищ. Заправильної методикитакесприйманняєяскравим йцілісним,наснаженимемоційнимставленнямдитини допобаченого, Колисприяєрозвиткуїїпізнавальнихінтересів.

>Однією ізвимог доекскурсіїєповторюваністьїїпроведення, томувихователь виненраціональнорозподілитизнання, котрідітимаютьотримати под годинукожноїекскурсії.Наприклад,оскільки дляознайомлення ізосінню як часом рокуорганізовують триекскурсії врізніїїперіоди (>ранньою,середньою (“>золотою",пізньоюосінню), педагогпоступововчитьдітейспостерігати іаналізуватизміни успостережуванихявищах.Пізнавальнийматеріалускладнюють як упланіпоглиблення знань прооб'єкт

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація