Реферати українською » Педагогика » Особливості розвітку ДІТЕЙ молодшого шкільного віку


Реферат Особливості розвітку ДІТЕЙ молодшого шкільного віку


>Особливостірозвиткудітеймолодшогошкільноговіку

(реферат)


>ЗМІСТ

1.Анатомо-фізіологічніособливості

2.Психологічніособливості

3.Фізичніякості школяра

>Використаналітература


1.АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІОСОБЛИВОСТІ

Для правильногофізичноговихованнядитинитреба знаті йвраховуватиособливостіїївіковогорозвитку.Молодшого школяра не можнарозглядати якмаленькукопіюдорослоїлюдини.Розвитокдитинисупроводжуєтьсязмінами ворганізмі, щомаютькількісні йякісніпоказники зростанню ірозвитку тазалежить як відбіологічних, то й відсоціальнихфакторів.Кожномувікувластиві своїособливості.

У нашій странесклалася системаумовногоподілу так званого «>шкільногоперіодудитинства» втричівіковігрупи, асаме:

·молодшийшкільнийвік (>діти 6—10 років —учніІ—IVкласів),

·середнійшкільнийвік (>підлітки 11 —14 років —учніV—VIIIкласів),

· старшийшкільнийвік (>юнаки,дівчата 15—17 років —учніIX—XIкласів).

Умолодшомушкільномувіцівідбуваєтьсяінтенсивнийрозвитокорганізмудитини —зрістщорокузбільшується на 3—5 див, ваги — на 2—2,5 кг.Процесокостенінняще незакінчений,поперекова кривизна хребта несформувалась й незакріпилася,кістки « таза незрослися,кістки скелета легкозазнаютьдеформації. Хребетвідзначається великоюгнучкістю йрухомістю.М'язи йзв'язковийапаратслабкі —потрібневеликенапруженням'язів,щобутриматитіло у вертикальномуположенні; томунеправильнеположеннятіла,однобічненавантаження,великем'язовенапруженняможутьпризвести довикривлення хребта.Відхилення віднорми вположенні хребтаспостерігаєтьсянайчастіше увиглядібічнихвикривлень (>сколіозів), а й увиглядіплоскої,сідлоподібної,сутулуватої чикруглоїспини.

Уцейперіодпоступовозакінчуєтьсяокостеніннякисті руки, щонадаєїйпевноїміцності —важливоїякості,необхідної дляручної роботи.Скороченням'язівкисті й плечаспричиняютьприскорення зростаннювідповідної ділянкикистіспочатку в перпендикулярному напрямку доїїсили, апотім —уздовжнеї.

>Слідпростежити засиметричнимрозвиткомлівої йправої рук,оскількицемаєвеликезначення для правильногофізичногорозвиткудитини.Вправи ізмалим й великимм'ячем,стрибки ізкороткоюскакалкою, ходьба налижах,плавання таіншівправисприяютьгармонійномурозвитку рук.Достатням'язова діяльність — одна із необходимих уміврозвиткукісток.Кісткикращеростуть йзміцнюються удітей, котрі систематичнозаймаютьсяфізичнимивправами таберуть доля вфізичній роботи.Протеслідураховувати, що ізанадтовеликім'язовінавантаженнязавдаютьшкоди йможутьпризвести допередчасногоокостеніння ізатримки зростанню.

До 11-12 роківхімічний складкістокдитини уже наближається дохімічного складукістокдорослоїлюдини.Надалізавершенняокостеніння Веде допоступовогоприпинення зростаннютіла вдовжину.

>М'язова системарозвиваєтьсяінтенсивно, але йнерівномірно —відстають урозвиткудрібнім'язи.Внаслідоквеликоїрухливостідіти цоговікувитрачають багатоенергії й черезцешвидкостомлюються, особливо, коливиконуютьодноманітну роботу.

У7-8-річноїдитиним'язистановлять 27% вагитіла, а 15 років — 33%.М'язова сила рукзбільшуєтьсяприблизно на 2 кгщороку. У 10 років силаправої рукидосягає 16—17 кг, а до 12 років — 21—22 кг.

>Розвитковім'язівсприяютьрухи:бажаннябігати,лазити,стрибати, просторухатись —фізіологічна потребадитини,пов'язана ізрозвиткомм'язів.

>Серцевийм'яздитини 7-8 роківщеслабкий.Процесрозвиткусерця й його складногонервовогоапаратуще незакінчений,звідси ірізкіколиваннячастоти пульсу,порушення ритмускороченьсерцяіноді череззовсімнезначні заподій.Водночассерцешвидкопристосовується дофізичнихнавантажень. Отже,умілездійсненняфізичноговиховання —чудовийзасібзміцненнясерцево-судинноїсистеми.Неправильний режим,оберіганнядітей відфізичнихвправ,руховоїдіяльностіможуть статі причиною їхнього поганогорозвитку.

>Тіснопов'язані зсистемоюкровообігуорганидихання.Вонизбагачують притулоккиснем,потрібним дляокислювальнихпроцесів, щовідбуваються утканинах.Окружністьгрудноїкліткинабагатозбільшується (до 64 див),її формастає болеепристосованою довиконаннясвоєїфункції.Зміцнюєтьсяспіввідношенняокружностігрудноїклітки із половиноюзросту. У 6—7 роківцівеличинирівніміж собою, а 11 роківзавдякишвидкомувитягуваннютіла вдовжинуокружністьгрудноїклітки на 2-4 див меншеполовинидовжинитіла.

У цьомувіціщевідноснослабкідихальнім'язи.Недостатняглибинадиханнякомпенсується порівнянобільшою йогочастотою — від 20 до 22 разів нахвилину, аповітря, щовидихаєдитина,містить лише 2%вуглекислотипроти 4% удорослого.Життєвамісткістьлегень (>тобтокількістьповітря, яку можнавидихнути после максимальноговдиху) заперіод від 7 до 12 роківзбільшується із 1300 до 2000 див 3. У цьомувіцінамічаєтьсядиференціаціятипівдихання:діафрагмальне — ухлопчиків,грудне — удівчаток.

>Важливопривчатидітей до правильногодихання. Колиозначає правильнодихати?Якірезервимаєдихальнийапарат?Перш ніжвідповісти націзапитання,требапригадати,який шлях проходитиповітря,попадаючи донашогоорганізму.

Черезніс й ходиносовоїпорожнини, а ще через рот йротовупорожнину,повітрянадходить до носоглотки,звідти через гортань— додихального горла,трахей йбронхів.

>Бронхи, як дерево,розпадаютьсяспочатку навеликі, але в всеменші ізовсіммалібронхіальнігілочки —бронхіоли, котрізакінчуютьсякупкаминайдрібнішихпухирців, щоназиваютьсяальвеолами.

>Найтоншістінки альвеолоповитісіткоюкровоноснихкапілярів.Альвеолдуже багато: вобохлегенях —кількамільйонів, а їхніповерхнястановитьприблизно 100 м2! Цефізіологічнедоцільно — великаповерхнясприяєкращомуобміновігазівміжкров'ю йповітрям.

Ну те правильнодихати —частіше чиглибше?Кращерідше, але йглибоко,якомогаглибше.Частедиханняповерхневе,повітря невстигаєдійти до альвеол йвідразувиштовхується ізлегень. Отже,сліддихати так,щобзабирати із атмосферногоповітря понадкисню. Це можназробити зарахунокдоситьзначнихрезервівдихальногоапарату.

Колівдихатиповітря черезніс, авидихати через рот,повітрянадходить долегеньпопередньопідігрітим таочищеним уносовійпорожнині, авуглекислотавиводитьсяактивніше іповніше. У 7—8 роківдиханнядітейінодіускладнюється черезвузькістьносовихходів чивнаслідокрозростанняпухкоїаденоїдноїтканини.Незаміннийзасіб активногорозвиткудихальногоапарату –фізичнівправи насвіжомуповітрі.

У живомуорганізмі раз в развідбуваютьсяпроцесиобмінуречовин таенергії.Під годину рухулюдиниціпроцесипосилюються.Чимрізноманітнішарухова діяльність, тімдосконалішабудоваорганізмуживоїістоти.

>ВидатнийросійськийфізіологІ.М.Сєченов таквизначив рольрухів ужиттілюдини: «>Усянескінченнарізноманітністьзовнішніхпроявівмозковоїдіяльностізводиться остаточнолише до одногоявища —м'язового руху».

>Навітьнайпростіший рухздійснюється заучастюбагатьохм'язів.Скорочення однихм'язівзабезпечуєосновний рух, діяльністьіншихсприяєплавності ірозміреностірухів.Під годинурухіввідбуваєтьсяперерозподілпостійногонапруження всіхскелетнихм'язівлюдини,завдякичому вонможенабуватинеобхідної длявиконаннярухівпози.

>Скороченням'язів —наслідокскладнихфізико-хімічнихпроцесів, котріпочинаються внервовихклітинах йпоширюються понервових волокнах докінцевихнервових платівок.Переходячи нам'язові волокна, смердотівикликають їхньогоскорочення,слідом заяким ідерозслаблення. Дофізико-хімічнихпроцесів под годину роботим'язівзалучаютьсярізніпохіднівуглеводів,білків,жирів таіншихречовин, щовходять у складм'язів йпостачаютьсякров'ю.М'язова діяльністьвідбувається ізчастковоюзатратоюцихречовин, котрієджереломенергії.Інтенсивністьобмінуречовин ум'язі припереході від стануспокою додіяльностізбільшується более як у 1000 раз.

Колі правильночергуютьсям'язовапраця йвідпочинок,затраченіречовинипоповнюються ізпевнимперевищенням,тобтопідвищуютьсяробочіможливостім'яза.

>Різноманітнім'язовірухивикликаютьвзаємніпереміщеннясуглобовихкінцівоккісток, окремихсегментів скелета,натяганнясухожиль,м'язовихзв'язок.Кістки тасуглобно-зв'язковийапаратзазнають под годинурухівстиснення,розтягування,скручування, щопоєднується ізпідвищенимпостачаннямцихтканинкров'ю тапоживнимиречовинами відпрацюючихм'язів.Кістковийапаратдитининабуваєбільшоїмеханічноїміцності як зарахунок збільшеннямасикістковоїречовини (>кісткистаютьмасивнішими), то йїїструктури (збільшенняповерхніщільного кулікістки й т. буд.).

>Діяльністьм'язів йвнутрішніхорганіввзаємозв'язана.Сигнали, щонадходять відм'язів,пристосовують діяльністьвнутрішніхорганів длязадоволенняпотреби укисні та продуктахживлення,завдякичомукоординуєтьсяпрацям'язів йвнутрішніхорганів.

>Найчутливішереагують нам'язову діяльністьсерцево-судинна йдихальнасистеми.Серцево-судинна система працюєзначнеекономніше под годинурізноманітноїм'язової роботи й встаніспокою.Дужетіснопов'язаніміж собоюм'язова діяльність йдихання.Різнівидим'язовихнавантаженьвпливають надихальнірухи йвентиляціюповітря, щовідбувається влегенях, наобмін улегеняхкисню йвуглекислотиміжповітрям йкров'ю, навикористаннякиснютканинамиорганізму.Зміни вположеннігрудноїкліткиздійснюютьсяскелетнимим'язами, томудиханнярегулюєтьсяусімарухамилюдини.Якщорухивиконуютьсявперше,цявзаємодіяможе бутищенедосконалою.Вдих йвидихможуть незбігатися ізрозширенням чизвуженнямгрудноїклітки й тодіможуть матірмісценапруження йзатримкадихання.

>Заняттяфізичнимивправамисприяютьпоглибленнюдихання,вдосконаленнюгазообміну улегенях йтканинах.Дихальнірухирегулюютьсядовільно. Тому великогозначення под годину зайнятифізичнимивправаминабуваєсвідомеузгодженнядихання ізрухами. При цьомушвидшеформуєтьсямеханізмдихальнихрухів,оптимізуєтьсякількість йглибинавдихів таоб'ємповітря, що проходитикрізьлегені.

>Від роботим'язівзалежитьтакож йфункціонуваннянирок.Внаслідокпосиленням'язовоїдіяльності, Якасупроводжуєтьсяпотовиділенням,кількістьсечі, щовиводитьсянирками,зменшується.Одночасно внійзбільшуєтьсявмістрізнихзалишковихпродуктівобмінуречовин.

>Складнавзаємодіям'язів йвнутрішніхорганів под годинурухівспрямовується йрегулюєтьсянервовоюсистемою. При цьомуприскорюєтьсяпроходженнярізнихімпульсів від однихвідділівнервовоїсистеми доінших,активізуєтьсязв'язокміжнервовими центрами йрізними органами.Інформація відорганіврухів,органівчуттів йвнутрішніхорганівстаєповноціннішою,швидшенадходить донервовихцентрів.

>Удосконалюється діяльністьрізнихорганівчуттів.М'язово-суглобовечуття, щосупроводжуєбудь-який рухчленівнашоготіла йбудь-якузміну в їхньогоположенні одинщодо одного,чудоворозвинуто вартистів цирку,майстрів балету,гімнастів,лижників,фігуристів тощо.

>Підвпливом зайнятифізичнимивправамиполіпшуєтьсятакож йзір,удосконалюється слух,рівновага,тактильначутливість.Вдосконалюєтьсяздатністьаналізуватисигнали, щонадходять донервовоїсистеми под годинурухів, таформуванняпотрібнихвідповідей увиглядіруховихдій.

>Центральнанервова системазбагачуєтьсябільшим запасомрізнихнервовихзв'язків, йцесприяєшвидшомуформуванню новихрухів.Найпростіші із нихможутьвідразу, «із ходу»перетворитись уповноціннокоординованіруховінавички.

Таким чином, подвпливомрізноманітноїм'язовоїдіяльності,зокрема зайнятифізичнимивправами й спортом,удосконалюєтьсябудова й діяльністьорганізмулюдини:підвищуєтьсяїїпрацездатність,зменшуютьсявитратиорганізмоменергетичнихречовин навиконаннятієїсамої роботи,економнішимистаютьвитратиорганізму напідтримку йогожиттєдіяльності встаніспокою.

2.ПСИХОЛОГІЧНІОСОБЛИВОСТІ

>Усю діяльністьорганізмурегулюєнервова система,підпорядкованакорі великихпівкуль головногомозку. Умолодшомушкільномувіцізакінчуєтьсяанатомічнеформування йогоструктури.Проте уфункціональномувідношеннімозокщерозвиненийслабко.Йогорозвитокздійснюється подвпливомнавчальних позичити вшколі, щопотребуютьтривалогонапруження,уваги,зосередженоїрозумової роботи,навчання таутримання впам'ятінавчальногоматеріалу,підпорядкуваннявсієї роботи йповедінкивстановленому вшколі режиму й правиламдисципліни. У зв'язку ізцимпосилюютьсяпроцесизбудження йгальмування,дедалі понадзростає рольдругоїсигнальноїсистеми (мова).

Ушколі ізпершихднівнавчанняставлятьсявеликівимоги доувагидітей: смердотіповинніпротягом урокууважнослухативчителя, точновиконувати йоговимоги,домашнє заподіяннявдома,тобтоувагупершокласника вшколівідразупочинаютьспрямовувати ізпевноюметою того чиінший предмет.

>Увагу доякихосьоб'єктів, якоївикликають ізпевноюметою,називаютьдовільною.Розвитокїї —тривалий йскладний процес, щовимагає віддітей великихвольовихзусильпротягом всіх роківнавчання. Отже, не вартобатькамвпадати увідчай, колиїхніпершокласники у Першідні ймісяцішкільного життявиявляютьнеуважність йзабутливість.

>Невміннядітейзосередитисятривалий годину напевних предметах йявищах уцейперіодзакономірне.Дитина незалишитьсянеуважною,якщо батькидопомагатимутьучителеві, особливо в Перші роктанавчання,тренуватиїїувагу. Щодо цого смердотіповинні знаті йвраховуватидеякіособливості.

Так,молодшішколярі неможутьсприйматикількаоб'єктіводночасно,їмважкозосередитисьодночасно натрьох-чотирьохнезвичнихзавданнях,навітьпевноюміроювзаємозв'язаних й недужескладних, на думкудорослих.Інодібатьківдратує, коли сін чи дочкащоразувідволікаються відосновної справ, невміютьрозподілитиувагуодночасноміждвомадіями.

—Чомути пересталаїсти?Їж йслухай, що ятобі каджу, боспізнишся до школи,— сердитися матір.

— Нероздивляйсянавколо, а пиши! —обурюється батько.

>Цейетап урозвиткуувагимолодшого школяра не можнаперескочити, але йшвидше йогопроходять тихдіти, які у сім'їтерпляченавчаютькеруватисвоєюувагою,створюютьнеобхідніумови длявиконаннядомашніхзавдань,грають вігри, котрітренуютьувагу.

>Психологічний портретмолодшого школяравизначаєтьсящерисами темпераменту і характеру.Якщо темпераментзакладений улюдині віднародження, то характер вонвиробляє йможезмінити подвпливомнавколишньогосередовища тавиховання. Темпераментможесприятиформуванню однихпозитивних рис характеру таутруднювати (>якщо людина невміє нимуправляти)розвитокінших.

>Хоч умолодшихшколярів характерще лишепочинаєформуватися, уже на цьомуетапі можнаконстатуватипрацьовитість йлінощі,активність йбайдужість дозагальнихсправ, доброту йжадібність,правдивість,чесність йнеправдивість,нещирість, зазнайство,хвалькуватість йскромність.Усіціознакипоказуютьставленнямолодшихшколярів до роботи, людям, до колективу, до собі.

Воля удітей цоговікувиявляється в інших формах, а томутребарозвивативольовіякості,пов'язані зздатністюдолатитруднощі —наполегливість,рішучість,витримку,вміннястримуватипочуття,підпорядковувативчинкипевнійметі.

>Заняттяфізичноюкультуроюстворюютьдужесприятливіумови длярозвиткусприймання йпам'ятімолодшихшколярів,вихованняпрацьовитості,активності,правдивості,чесності,вольових рис характеру,підвищеннярівняфізичногорозвитку йзагальноїпрацездатностіучнів.Численнідослідженняпоказують:успішністьучнів, котрі активнозаймаютьсяфізичноюкультурою й спортом,значно вищий, ніж у тихий,хто нимизаймається.

3.ФІЗИЧНІЯКОСТІШКОЛЯРА

>фізіологічнийпсихологічний школярвитривалість

Великогозначення длягармонійногорозвиткунабуваєвироблення умолодшихшколярівжиттєвоважливихфізичнихякостей:спритності,сили,швидкості,витривалості,гнучкості, атакожуміннядовільнорозслаблюватим'язи.

>Спритність —цездатністьлюдинишвидкооволодіватиновимирухами таперебудовуватирухову діяльністьвідповідно дозміни умів.

Удітейвіком від 7 до 12—13 роківвідбуваютьсянайбільшістотнізміни врозвиткукоординаціїрухів. Засвоєюструктуроюмозок7—8-річноїдитини уже наближається доструктуримозкудорослоїлюдини:об'ємкорковихполівруховогоаналізаторастановитьблизько 80%, апідкорковихутворень — 95%об'ємудорослоїлюдини.Від 7 до 12 роківшвидкорозвиваєтьсяруховийаналізатор,поліпшуєтьсядиференційназдатністьзоровогоаналізатора. У 8—12 роківрухливістьнервово-м'язовоїсистемидосягаєнормидорослоїлюдини.

Таким чином,дітям можна йпотрібнодаватиякомога понадвправ длявихованнякоординаціїрухів. При цьомуважливовдосконалювати у якихм'язовечуття —розрізнення темпу йамплітудирухів,ступенянапруження йрозслабленням'язів, атакожчуття години йпростору.

Длявихованнякоординаціїрухіввикористовуютьсярізніпоєднанняелементарнихрухів рук йніг, щопоступовоускладнюються,танцювальнірухи —ритмічна ходьба, ходьба йбіг урізнихкомбінаціях;стрибки черезрізніперешкоди;вправи із великимм'ячем —передавання,перекидання ізловінням таін.

>Метання вціль;вправи ізмалимм'ячем —удари пропідлогу, кидки простінку ізловінням,підкидання йловінням'яча ізрізнимидодатковимирухами;складніманіпуляції ізіншимидрібними предметами —паличками,кільцями, кубиками тощосприяютьвдосконаленнюздатності доточнихрухів, атакожкращомуоволодіннютехнікою листи ймалювання, аголовне, як показалиостаннінауковідослідження, позитивновпливають нарозвитокмови йрозумовоїдіяльностідитини.

Одним ізпроявівспритностієвміннязберігатирівновагутіла встатичномуположенні й под годину руху.Основнівправи длявихованнярівноваги вмолодшихшколярів — ходьба полаві йколодірізними способами, іздодатковимиускладненнями,іншіелементигімнастики таігри.

Удітей, щоприйшли до школи,кращерозвинутім'язитулуба, ніжкінцівок.Підвпливомфізичнихвправ силарозгиначівтулубашвидкозростає лише после 9 років. Уперіод із 8 до 9 роківспостерігаєтьсянайбільшийприрістсилизгиначівкисті йпередпліччя,розгиначівпередпліччя,литковихм'язів.

Длярозвитку умолодшихшколярівсилизастосовують,головним чином,динамічнівправи.Слідстежити,щобнавантаження не булиграничними,оскількимаксимальнінапруження йграничні заоб'ємомнавантаженняпов'язані із великимиенергозатратами, ацеможепризвести дозагальноїзатримки зростанню.Вправи нарозвитоксили неповиннівикликатитривалогонапруження.Посилененапруженнявикликаєпідвищеннявнутрішнього грудноготиску, що Веде доздавлюванняпорожнистих вен йутруднює доступкрові досерця.Внаслідокпідвищеннявнутрішньолегеневоготискувідбуваєтьсяудавленнялегеневихкапілярів,погіршуєтьсялегеневийкровообіг, ацеможепризвести доанеміїмозку ізнепритомніння. Отже, длярозвиткусилирекомендуютьсяігри, щовимагаютькороткочаснихшвидкісно-силовихнапружень йпомірнихнавантажень.

Уперіод від 6-7 до 9-11 роківнайшвидшезростаєвідносна силам'язів (уперерахунку на 1 кг вагитіла).Показникивідносноїсили в цьомувіціближчі допоказників20-30-річних людей.Звідсивипливаєвисновок, щодіти легкоможутьвиконуватирізнівправи налазіння впохилому та вертикальномунапрямах полаві,гімнастичнійстінці, канату, ізпоступовимзбільшеннямкутанахилу, задопомогою рук йніг.

>Молодшим школярамнеобхіднотакождавативправи длярозвиткусиловоївитривалості.

Умолодшомушкільномувіцішвидкозростаєвитривалість достатичнихзусиль,темпиїїзростаннявищі, ніж усередньому йстаршомушкільномувіці. Однак7-8-річнідіти часто вже неможуть підгримуватизусилля насуворопостійномурівні.Навіть под годинунетривалої роботи (1-1,5хв) смердотіненавмисневідволікаються. Цепояснюєтьсялегкоюіррадіацієюпроцесівзбудження йгальмування вкорі головногомозку, атакожневмінням точнодиференціюватиступіньм'язовогонапруження.

>Витривалість под годинустатичної роботивизначається годиною (у секундах)утриманнязусилля, воно тастановить 50% від максимального. У 8-11 роківцей годину длярізних групм'язівмаєрізнівеличини.

>Відмінність у величинах приростувитривалостірізних групм'язівзумовлюється тім, що смердотізазнаютьнеоднаковогонавантаження.Найбільше заперіод від 8 до 11 роківзбільшуєтьсявитривалістьрозгиначівтулуба (на 84,8%),ікроножнихм'язів (на 76,5%) тазгиначівкисті (на 75,5%).Витривалістьзгиначівпередпліччязбільшується на 50,3%,розгиначівпередпліччя — на 40,8%.

Длявихованнястатичноївитривалостімолодшихшколяріввикористовуютьсярізнівправи надоситьтривалеутриманняпевних поз:мішані виси таупори,стояння на шкарпетках,вправи ізрівноваги наоднійнозі таін.Вправи длярозвиткувитривалостідинамічного характеру —багаторазовіповтореннязгинання йрозгинання рук уположеннімішанихвисів йупорів,присідання тощо.Фізичнінавантаження длярозвиткусиловоївитривалостідаються ізурахуванняміндивідуальнихможливостейучнів, котрі у яких неоднакові. То в8-річнихдітейпоказниквитривалостізгиначівпередпліччяваріює від 35 до ПО з,витривалостірозгиначівтулуба-до 76 з,литковихм'язів — від 35 до 97 з.

>Особливуувагу уфізичномувихованнімолодшихшколярівтребаприділитивдосконаленнюшвидкостірухів.Швидкість —здатністьвиконуватирухи замінімальний годину.Воназалежить відшвидкостіруховихреакцій (>відповіднихдій набудь-який сигнал),швидкості окремихрухів йчастотирухів, щовизначаєтьсякількістю за секунду.

>Під годинувихованняшвидкостіставляться дваосновних заподіяння: збільшенняшвидкостіпоодинокихпростихрухів йчастотирухів улокомоторнихдіях,тобтодіях,пов'язаних ізпереміщеннямусьоготіла впросторі.Простіруховіреакції —цевідповіднірухи нараптовівідомісигнали. Ужитті смердотімаютьвеликезначення под годинудій,наприклад, уважкіймісцевості, прикеруваннімеханізмами.Можливийдоситьшвидкийперехід від вжевиробленихруховихреакцій до нових їхнівидів: люди, котрішвидкореагують тільки вумовах,швидкореагують й вінших. Цедужеважливо,аджешвидкареакція часторятуєлюдині життя.

>Швидкістьреакціїдитини великоюміроюзалежить від типуїїнервовоїсистеми йєякістю, якої вонадістала успадок відбатьків, але йїї можна йрозвинутивідповіднимивправами.

>Великезначеннямають для життя, іскладніруховіреакції.Основні із них —реакція наоб'єкт, щорухається, тареакціявибору. Зметоювдосконалення вдітейздатностішвидковловлюватиочимарухомий предмет,використовуютьсярухливіігри із великими ймалимим'ячами, воланами тощо.Вправи можнаускладнити зарахунок збільшенняшвидкості тараптовостікидків чискороченьдистанціїміжгравцями.Поступово удітейвиробляєтьсявмінняпередбачати напереднапрям йшвидкість руху предмета задіями того,хтокидає,вдаряє,коле.Одночаснорозвиваються йшвидкістьвідповідного руху, йоготочність.

>Реакціявибору —цезнаходженнянайкращого способу дії чивідповіді надію «противника» (ізкількохможливихваріантів).Вонапочинаєрозвиватисяще вранньомудитинстві, йфізичнівправи наїївдосконаленнядужекорисні.Кількістьможливихваріантівспочаткумає бутиневеликою, ізпоступовимзбільшенням доповногообсягувправи.Природно, щобільшістьвправкращепроводити уформірухливихігор.

>Вихованнячастотирухів под годинуходьби,бігу,плавання,лижнихпоходів проводитисядвома способами:виконанням із максимальноможливоюшвидкістю руху вцілому тавдосконаленнямшвидкості окремихелементів руху (>відштовхування, махуногою таін.). Длямолодшихшколяріврекомендуютьсяігри-вправи ізраптовимизупинками, ізподоланням невеликихвідстаней заякнайкоротший годину.

>Крімрозвиткушвидкості, дозавданьфізичноговихованнядітеймолодшогошкільноговіку входититакожформування вониздатностівиконуватишвидкісну роботуякомогатриваліший годину.Витривалість под годинувиконанняшвидкісної роботивизначаєтьсябагатьма чинниками,головні із які —функціональніможливостірізних системорганізму,стійкістьпротинесприятливихзмін увнутрішньомусередовищіорганізму йцентральнійнервовійсистемі, щовиникають под годинутривалоїнапруженої роботи,фізичнихвправ.

>Розвиткувитривалостісприяютьвправи, котрідаютьзагальнефізичненавантаження наорганізмдитини,трохи понад свої, доякого воназвикла.Виконуючитаківправи,дитинапоступовоадаптується до станустомлення,набуваєздатностівиконувати тієї чиінший рух (>біг,серіїстрибків тощо)триваліший годину, апотімшвидковідновлювати своїсили.

>Витривалістьнасампередвиявляється вбігу,стрибках,ходьбі палижах. Це так кликанаспеціальнавитривалість, котрамаєвластивістьпереходити наіншівидидіяльності такого ж характеру,інтенсивності татривалості. Такпідвищуєтьсязагальнавитривалістьдитини.

Длявихованнявитривалості умолодшихшколярів широкозастосовуютьсяігри із короткимиповтореннямидій та ізнеперервним рухом,пов'язаним ззначноювитратою сил таенергії. Однактребавраховувати, щозагальнакількістьповторнихдіймає бутиневеликою йчергуватися із короткимиперервами длявідпочинку.

бацькиповинні добро знаті станрозвиткуфізичнихякостейсвоєїдитини.Оцінити його можна задопомогоюспеціальнихтестів (>контрольних іспитів).Тестами дляперевірки таоцінкирозвиткуфізичнихякостеймолодшихшколярівможуть бутиприроднірухи —біг,стрибки,метання ізмісця, атакожрозгинаннятіла вположенністоячи,нахилившисьуперед;стискування пензлів рук таін.Вимірюваннявиконується задопомогоюнайпростішихінструментів —спеціальноїстрічки,секундоміра, станового та ручногодинамометрів.Результати,показанідитиною,зіставляють ізумовними нормативами (стандартами)республіки,області,міста йроблятьвисновкищодорозвиткуфізичнихякостей. Донайпоширенішихтестів дляїхньоїоцінки належатистрибок удовжину ізмісця,стрибокугору ізмісця,біг на 30 м,метання набивногом'яча (ваги — 1 кг),стисненнякисті,станова сила.

>Стрибок удовжину ізмісцяпоказуєрозвитоксили ташвидкостірухів. Для йоговиконуваннятреба статі налінію, непереступаючиїї шкарпетками, ноги розставити на ширину плечей.Під годинузмаху рукамип'ятки відпідлоги невідривати. Зтрьохспробоцінюютьнайкращу.

>Стрибокугору ізмісцядоповнюєпопередній тест (>стрибок удовжину ізмісця), але йвінтрохискладнішийщодовимірюваннярезультатів. Дляоцінкирезультатів цого тесту напевнійвисотізакріплюютьлінійку чисантиметровустрічку.Школярстає подцейпристрій ізвитягнутою рукою.Требазапам'ятати,якоїподілкиторкаються йогопальці.Потімвінробитьзмах руками йстрибає вгору,торкаючисьпальцямиподілокстрічки чилінійки. Результатстрибкафіксують, апотімвіднімають віднього результатпопередньоговимірювання.

Біґ на 30метрів —спеціальний тест дляоцінкишвидкісно-силовихякостейдитини.Проводитибіг можна вприміщенні чи намайданчику вгумових тапочках ізвисокого старту.Дитинабіжитьдвічі ізперервою 10-15хв. Доувагиберетьсякращий результат.

>Метання набивногом'яча (ваги — 1 кг)використовують дляоцінкишвидкісно-силовихякостей под годинуфізичної роботи, щовиконується зарахунокм'язів рук йтулуба.Метатим'ячтребаз-за головиобома руками,сидячи напідлозі. Зтрьохспробзараховуєтьсякращий результат.

Силустисканнякистівимірюютьручнимдитячимдинамометромдвічікожною рукою почерзі.Динамометрслідтримати вруці,витягнутій у бік. З двохспроб доувагиберетьсякращий результат.

>Станову силувимірюютьстановимдинамометром.Школярстає напідставку додинамометра так,щоб вона бувбілясерединистопи, а ручкадинамометрамає бути нарівніколін. З двохспробзараховуєтьсякращий результат.


>ВИКОРИСТАНАЛІТЕРАТУРА

1. Абрамова Г.С. Вікова психологія. — Єкатеринбург: Ділова книга, 1999.

2.Анастази А. Психологічний тестування / Під редакцієюК.М. Гуревича, В.І.Лубовского. — М., 1982

3.Віковапсихологія / За ред. Г.С. Костюка. — До.:Радянська школа, 1976.

4. ВолковК.Н. Психологи про педагогічних проблемах / Під редакцією А.А.Бодалева. — М., 1981.

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В.А.Сластенин, І.Ф. Ісаєв, А.І. Міщенка, О.Н.Шиянов. — М., 1997.


Схожі реферати:

Навігація