Реферати українською » Педагогика » Педагогічний контроль як елемент управління якістю освіти в сучасній школі


Реферат Педагогічний контроль як елемент управління якістю освіти в сучасній школі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою й науці

Омський державний педагогічний університет

Кафедра педагогіки

 

Курсова робота з педагогіці

на задану тему:

Педагогічний контроль елемент управління освіти у сучасної школі

Виконала: студентка 404 групи факультету іноземної мов, Мустафа Маргарита Віталіївна

Перевірила: доцент,к.п.н.

>Парц Ольга Степанівна

Омськ - 2010


>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Контроль навчальних досягнень елемент управління освіти.

1.1 Педагогічний контроль: сутність, характеристика, види

1.2 Аналіз поняття якості освіти у сучасної школі.

Висновки по Главі 1

Глава 2. Опис досвідченої роботи з реалізації педагогічного контролю навчальних досягнень учнів (на матеріалі уроків англійської).

2.1 Тестування як із поточних форм контролю навчальних досягнень учнів.

2.2 Досвід застосування поточного тестування у рамках педагогічного контролю з прикладу вивчення теми з англійської мови

Висновки по Главі 2

Укладання

Список літератури


Запровадження

Контроль одна із основних компонентів управління освітою та управління освіти. А, щоб керувати освітнім процесом реально, а чи не формально, викладачеві необхідно мати різноманітні фактичні даних про різних сторони процесу освіти. Процес управління навчання неможливим без постійної зворотний зв'язок, без інформації про проміжних результатах, що утворюється із засобів поточного контролю. Сьогодні переді усіма учасниками процесу творення стоїть проблема підвищення якості освіти, його адаптацію нових стандартів. Нині педагогічний контроль набуває особливого значення, бо відбувається перегляд поняття «якісну освіту». Поетом актуальна проблема підвищення ефективності педагогічного контролю.

Ефективність систем контролю та оцінка ходу результативності навчання необхідні здобуття права обгрунтовано очікувати, наскільки саме і повно реалізуються мети навчання, і вносити необхідні корективи, стимулювати учнів до успішному оволодінню шкільними предметами і зокрема іноземну мову.

Об'єктом курсового дослідження є процес управління освіти у сучасної школі.

Предметом курсового дослідження є педагогічний контроль у сучасній школі.

Мета курсової роботи – вивчення функцій і деяких видів педагогічного контролю у сучасної школі, і його впливу якості освіти.

Завдання курсової роботи:

1. Аналіз літератури задля встановлення сутності педагогічного контролю навчальних набутків у світлі сучасної освітньої практиці.

2. Вивчення впливу педагогічного контролю на якості освіти.

3. Аналіз досвіду впровадження тестування у рамках поточного контролю з прикладу уроків англійської.

Гіпотеза: якщо регулярно і тестувати як поточного контролю під час навчання іноземної мови, це призведе до підвищення чужомовному компетенції учнів і забезпечення якості освіти.

Методи дослідження:

>Психолого-педагогический аналіз тестування як засобу педагогічного контролю (на матеріалі уроків англійської)


Глава 1. Контроль навчальних досягнень елемент управління освіти

1.1 Педагогічний контроль: сутність, характеристика, види

Ставлення до перевірці знань школярів як про окремої складової процесу творення має принципове значення. Контроль ефективності засвоєння матеріалу обов'язковий компонентом, потрібним всіх стадіях навчання. Особливо важливим є здійснювати після проходження будь-якого розділу програми чи завершення чергового класу.

Контроль - це й об'єкт теоретичних досліджень, і сфера практичної діяльності педагога. З допомогою контролю можна виявити чесноти та вади методів навчання, встановити взаємну зв'язок між планованими, реалізованими і досягнутими рівнями освіти, порівняти роботу різних викладачів, оцінку досягненням учня і виявити вади на його знаннях, дати керівнику навчального закладу об'єктивну інформацію до ухвалення управлінські рішення.

Саме поняття «педагогічний контроль» стосовно навчальному процесу має низку трактувань. З одного боку, педагогічний контроль бути цільною дидактичній й методичною системою перевірочною діяльності. Ця взаємопов'язана співпраця викладачів і учнів при керівної посади та організуючою ролі педагогів спрямовано виявлення результатів процесу і підвищення його ефективності. З іншого боку, стосовно повсякденному навчальному процесу під медичним наглядом розуміють виявлення й оцінку підсумків навчальної діяльності школярів або студентів.

Контроль - невід'ємний елемент навчання. Залежно від функцій, що виконує контроль в процесі, можна назвати три основних види:

· попередній,

· поточний,

· підсумковий,

Призначення попереднього контролю полягає у встановленні вихідного рівня різних сторін особистості учня і, - вихідного стану пізнавальної діяльності, насамперед - індивідуального рівня кожного учня.

Успіх вивчення будь-який теми (розділу чи курсу) залежить від рівня засвоєння тих понять, термінів, положень та т.д., які вивчалися попередніх етапах навчання. Якщо інформацію про цьому в педагога немає, він позбавлена можливості проектування й управління у процесі, вибору оптимального його варіанта. Необхідну інформацію педагог отримує, застосовуючи пропедевтичне діагностування, більш відомий педагогам тільки попереднім контроль знань. Останній необхідний що й у тому, щоб зафіксувати вихідний рівень навчання. Порівняння вихідного початкового рівня навчання з досягнутим дозволяє вимірювати "приріст" знань, ступінь сформованості умінь і навиків, аналізувати динаміку і ефективність дидактичного процесу, і навіть зробити об'єктивні висновки про "внесок" педагога в грамотність учнів, ефективності педагогічного праці, оцінити професіоналізм педагога.

Найважливішою функцією поточного контролю є функція зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок дозволяє викладачеві отримувати інформацію про ході процесу засвоєння в кожного учня. Вона становить одне з найважливіших умов успішного перебігу процесу засвоєння. Зворотний зв'язок повинна нести відомості як правильність чи неправильності кінцевого результату, а й дозволяти здійснювати контроль над ходом процесу, ознайомитися з діямиобучаемого.

 Поточний контроль необхідний діагностування ходу дидактичного процесу, виявлення динаміки останнього, зіставлення реально досягнутих на окремих етапах результатів з запланованими. Крім власне прогностичної функції поточний контроль обліку знань, умінь стимулює навчальний працю учнів, сприяє своєчасному визначенню прогалин під час засвоєння матеріалу, підвищенню загальної продуктивності навчального праці.

Зазвичай поточний контроль здійснюється з допомогою усного опитування, який постійно вдосконалюється: педагоги дедалі ширше практикують такі його форми, як ущільнений, фронтальний, магнітофонний та інших. Тестові завдання для поточного контролю формуються те щоб охопити все найважливіші елементи знань, умінь, вивчені учнями протягом 2-3 уроків. Після закінчення роботи обов'язково аналізуються допущені помилки.

Учні завжди мусимо знати, що засвоєння має часові кордони і має закінчитися певним результатом, який оцінюватися. Це означає, що, крім контролю, який виконує функцію зворотний зв'язок, необхідний інший вигляд контролю, покликаного дати уявлення про про досягнутих результатах. Цей вид контролю зазвичай називають підсумковим. Результат може стосуватися як окремого циклу навчання, і цілого предмета чи іншого розділу. У практиці навчання підсумковий контроль використовується з метою оцінки результатів навчання,

Підсумковий контроль здійснюється під час заключного повторення у кожної чверті і учбового року, соціальній та процесі іспитів (заліків). На цьому етапі дидактичного процесу систематизується і узагальнюється навчальний матеріал. Від вищої ефективністю можна буде застосувати відповідним чином складені тести навчання. Головна вимога до підсумковим тестовим завданням - вони мають відповідати рівню національного стандарту освіти. Дедалі більше поширюються технології підсумкового тестування за застосуванням комп'ютерів, і спеціалізованихпрограмм.[3, з. 64-73]

Універсальної процедуру контролю робить цілий його функцій:

1) перевірочна — залежить від виявленні ступеня освоєння дитиною матеріалу, умінь і навиків та його відповідності освітньому стандарту, у визначенні загальної рівня розумового розвитку (зокрема комунікативного), у закріпленні прийомів інтелектуальної діяльності, навичок раціонального праці;

2) навчальна — передбачає вдосконалення системиЗУН, їх узагальнення, систематизацію, використання у нову ситуацію;

3) розвиває — передбачає стимулювання пізнавальної потреби школяра, формування йоготворческх здібностей, розвиток мови, пам'яті, уваги, уяви, волі, мислення;

4) соціальна — покликана зорієнтувати дитини на процесі навчання для досягнення певної виховної мети (з урахуванням вибору майбутню професію);

5) аксіологічна — служить вихованню відповідальності (старанності, дисципліни, акуратності), формуванню свідомого вибору;

6) діагностична — означає, що з використання найадекватнішою за інтенсивністю методики навчання необхідно володіти інформацією як про прогалинах знання школяра, а й що породжують їх причинах;

7) прогностична — допомагає надавати випереджувальну інформацію про навчально-виховному процесі із єдиною метою стратегічного керівництва, створення моделі її подальшого розвитку. [9, з. 75]

Традиційних засобів контролю знань у системіличностно-ориентированного навчання, де дитина сприймається як суб'єкт, ніж як об'єкт навчання, недостатньо. Придеятельностном підході школяр як засвоює готове зміст тієї чи іншої матеріалу, однак і регулює, контролює і коригує свою пізнавальну діяльність.

У освітньою системою майбутнього необхідно зміщувати акценти від самісіньких предметних знань на компетентність учнів, оволодіватимуть ними, на способи діяльності, цебто в аналіз стану і оцінку процесуальної боку навчання дітей і якісних характеристик знання,интегративность організації інформації та психологічні механізми оволодіння новими знаннями.

Також виділяють такі види контролю:

1.Устний контроль - індивідуальний і фронтальний опитування. Правильність відповідей визначається учителем, коментується. За підсумками контролю виставляються оцінки.

2. Письмовий контроль - виконується з допомогою контрольних робіт, творів, викладів, диктантів, письмових заліків тощо., які можна короткочасними і тривалими, різняться глибиною діагностики (поверховий зріз чи грунтовний зріз).

3. Лабораторнийконтроль-практикум - спрямовано перевірку умінь учнів працювати за комп'ютером, знання програмного забезпечення, яке на уроці, складання комп'ютерних моделей, налагодження програм.

4.Машинний (програмований) контроль - передбачається за комп'ютером, за наявності контролюючих програм. Може застосовуватися всіх етапах вивчення навчальних предметів. Відрізняється високої об'єктивністю під час використання вміло й грамотно створених засобів контролю.

5. Тестовий контроль - то, можливо машинним чибезмашинним, основу якої лежать тести.

6.Самоконтроль передбачає формування вміння самостійно знаходити допущені помилки, неточності, намічати способи усунення які виявляютьсяпробелов.[12, з. 12-18]

>Диагностировать, контролювати, перевіряти й оцінювати знання, вміння учнів у тієї логічного послідовності, як і проводиться їх вивчення.

Розглянемо етапи і ланки контролю.

1 етап. У системі перевірки можна вважати попереднє виявлення рівня знань учнів. Здійснюється на початку учбового року, узгоджується з так званим компенсаційним (реабілітаційним) навчанням, спрямованим усунення прогалин на початку учбового року, а й у середині, коли починається вивчення нового розділу (курсу).

2 етап. Поточна перевірка у процесі засвоєння кожної досліджуваної теми. Хоча й здійснюється з уроку в урок, але забезпечує можливість діагностування засвоєння знань лише окремих елементів навчальної програми. Головна функція поточної перевірки - навчальна. Методи і форми такої перевірки можуть бути різними, вони залежить від трьох чинників, як зміст навчального матеріалу, його складність, вік і культурний рівень підготовки учнів, рівень кваліфікації і мети навчання, конкретні умови.

3 етап. Повторна перевірка, яка, як і поточна мусить бути тематична. Паралельно зі вивченням нового матеріалу учні повторюють вивчений раніше. Це зміцнення знань, але з дозволяє характеризувати динаміку навчальної роботи, діагностувати рівень міцності засвоєння. Належний ефект така перевірка дає лише рекомендацію при поєднанні її коїться з іншими краєвидами та методами діагностування.

4 етап. Періодична перевірка знань, умінь учнів з цілого поділу чи значної темі курсу. Мета такої перевірки - діагностування якості засвоєння учнями взаємозв'язків між структурними елементами навчального матеріалу,изучавшимися на різних роботах курсу. Головні функції періодичної перевірки - систематизація і узагальнення.

5 етап. Підсумкова перевірка обліку знань, умінь учнів, придбаних ними всіх етапах дидактичного процесу. Підсумковий облік успішності проводиться у кожної чверті і з завершенні учбового року.

При здійсненні поетапного контролю забезпечується діагностика, і облік успішності, що у своє чергу підвищується якості освіти, оскільки управління ним здійснюватися з допомогою педагогічного контролю.

1.2 Аналіз поняття якості освіти у сучасної школі

Питання якості освіти у час мав як ніколи актуальними у зв'язку з пошуком ефективних механізмів сталого розвитку системи освіти.

Серйозне впливом геть актуалізацію якості освіти як сучасну соціально-педагогічну проблему надає зростаюча інтелектуалізація виробництва, поява ринку освітніх послуг, розвиток інформаційних технологій. У сучасному розумінні якості освіти — це відповідність знань учнів державним стандартам, а й успішне функціонування самого навчального закладу, і навіть діяльність кожного педагога і адміністратора у бік забезпечення освітніх послуг.

У цього підходу якості освіти у шкільництві XXI в. окреслюється співвідношення цілі й результату, що полягає разом характеристик, що відбивають рівень досягнутих кількісних і якісних результатів, рівень організації та здійснення навчально-виховного процесу, умови, у яких протікає.

Контингент учнів освітньому установі має різний рівень мотивації до навчання:одаренние і потребують корекції знань учні, діти з обмеженими можливостями здоров'я та перемоги діти, які прагнуть постійної уваги з боку педагогів. [7, з. 66-88]

Тому з проблем, що має сучасна школа по дорозі досягнення цієї мети освіти, була труднощі оцінки якості освіти, управління яким полягає у динамізмі, отриманні об'єктивних, оперативних, безупинно обновлюваних і багатоаспектних даних, і своєчасної корекції роботи з які навчаються.

Проблеми управління освітнім процесом у шкільництві стали найуспішніше вирішуватися у межах реалізацію програми інноваційної діяльність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у системи освіти.

Підхід до розуміння якості освіти можна як наступній послідовності: носій знань; передача знань; одержувач знань; сприйнятливість методик передачі знань; фундаментальність знань; затребуваність отриманих знань; отримання нових знань.

Існують такі механізми і складні процедури на практиці оцінки якості освіти: ліцензування, атестація і акредитація освітніх закладів, педагогічних кадрів; підсумкова атестація випускників основний школи (у новій і традиційної формі) і старшою щаблів навчання, результати ЄДІ, централізованого тестування; моніторингове дослідження; соціологічне дослідження.

Але основне засіб керування якістю освіти у школі — індивідуальний моніторинг динаміки просування дитини на процесі. У його основі лежать такі принципи: отримання індивідуальної інформації про коженобучающемся; повнота і аналізують інформацію; безперервність і періодичність отримання й аналізу управлінської інформації; відкритість виміру якості освіти. [14, з. 47-50]

З розробленої моделі якості освіти у освітньому установі, визначають три провідних критерію якості освіти: критерії умови; критерії процесу; критерії результату.

Критеріями умов якості освіти у ЗУ виступають: кадри, матеріально-технічна база для,учебно-программно-методическое забезпечення, безпеку процесу творення, організація інноваційної діяльності, управління, науково-методична робота.

Критерії процесу якості освіти ми складається з 3 складових: організація процесу; зміст процесу; психолого-педагогічне імедико-социальное супровід учасників процесу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація