Реферати українською » Педагогика » Педагогічні основи економічного виховання шляхом Використання методу Формування свідомості


Реферат Педагогічні основи економічного виховання шляхом Використання методу Формування свідомості

>Зміст

 

>Вступ

1.Теоретичнийрозділ.Педагогічніосновиекономічноговиховання шляхомвикористання методуформуваннясвідомості

1.1Особливостіекономічноговиховання

1.2Формуваннясвідомостіособистості, якефективний метод уреалізаціїекономічноговиховання

2.Практичнийрозділ.Виховнийзахід ізекономіки «>Брейн-ринг»

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

>Сучасневиховання -завжди сплавнаукових знань пролюдину,досвідулюдської культури, народноїмудрості.Якщо один зцихкомпонентів невраховується,вихованнястаєнеминучезбитковим, дезароджуютьсяпедагогічніпомилки, котріпороджуютьсяускладненнямзавданьвиховання.

>Економічномужиттюлюдинивластивітакісоціальніпочуття, якколективізм,господарність, відповідальність,обов'язок тадисципліна.Економічна культурапередбачає йформування уучнівпевнихморальних таділовихякостей, необходимих для їхньогомайбутньоїтрудовоїдіяльності:суспільноїактивності,підприємливості,ініціативності,господарського, бережливогоставлення досуспільного добра,раціоналізаторськихздібностей,відповідальності,прагнення дорентабельності,оновленнятехнологічнихпроцесів йобладнання,продуктивності роботи,високоїякостіпродукції,особистогоуспіху ідобробуту.

>Методивиховання -цеспособипедагогічноїдіяльності, котріспрямовані нареалізацію метивиховання.Вонипередбачаютьсуміснувзаємопов'язану діяльністьвихователів,вихованців, сім'ї,класного колективу таіншихсуб'єктівпроцесувиховання ізметоюформуванняпереконань,навичокповедінкилюдини.


1. >Теоретичнийрозділ.Педагогічніосновиекономічноговиховання шляхомвикористання методуформуваннясвідомості

 

1.1 >Особливостіекономічноговиховання

 

>Економічневиховання —організованапедагогічна діяльність,спрямована наформуванняекономічної культуриучнів.

>Важливим компонентомекономічної культуриєекономічнасвідомість —знанняосновних законіврозвиткуринковоїекономіки,підвищенняефективностівиробництва,перебудови йогоструктури,вдосконаленнявиробничихвідносин,системиуправління таметодівгосподарювання.Економічнасвідомістьзабезпечуєрозумінняекономічного життясуспільства,перетворення шкірногопрацівника на активного,творчогоучасникавиробничогопроцесу. Уумовахекономічних реформформуванняекономічноїсвідомостіпідростаючогопоколіннястаєзагальним йобов'язковим.

>Складникомекономічноїсвідомостієекономічнемислення —здатність доосмисленняявищекономічного життя ізурахуваннямдосягнень науки йтехніки.Воносприяєтворчомурозв'язаннюособистістюекономічних проблем,конкретнихтрудовихзавдань.

>Особливаактуальністьекономічноговихованнязумовлена тім, щокожна людинастикається із проблемамиекономіки упрофесійнійдіяльності й вособистомужитті.Учень якмайбутнійпрацівникмаєоволодіти такимиекономічниминавичками:планування йорганізаціїсвоєї роботи;виконанняпрофесійних обовязків,трудовихзавдань згіднозівстановленимиекономічними таіншими нормативами;оцінкирезультатівсвоєї роботи завідповіднимикритеріями;пошукушляхівпідвищенняефективностісвоєї роботи;вдосконаленнявиробництва вгалузісвоєїпрофесійноїдіяльності.

>Економічна діяльність у сферіособистого життяпередбачає:планування таорганізаціюособистого бюджету,доходів йвитрат сім'ї;економічнообґрунтовануоцінкутоварів, котрікупують дляособистогокористування, їхньогораціональневикористання;розумнеставлення до свогоздоров'я, режиму й способу життя,використаннявільного години таін.Кожен громадянин як моральновихована людина винен ощадливо йпо-господарськомуставитися доприроди, народногонадбання, активновивчати іосмислюватиекономічнуполітику держави.

>Змістекономічноїосвіти тавихованняучнівзагальноосвітньої школивизначений учбовим предметом «Основиекономічних знань», щовивчається вїїкласі.Протецілкомпокладатися лише нацей курс було б бнелогічно. Тому «>Державним стандартомзагальноїсередньоїосвіти.Економіка»запропонованочотирьохрівневийпідхід, щопередбачаєпослідовність йбезперервністьекономічноїосвіти тавихованняшколярів.

Упроцесіекономічноговихованняважливоформувати вучнівздоровіматеріальніпотреби.Матеріальніпотреби, як йдуховні,маютьтенденціюзростати.Задоволення їхніпотребує відособистостівисокоїактивності. Увихованніучнівськоїмолодіважливо,щобматеріальніпотреби недомінували наддуховними.

Завідношенням додійсностіпотребиможуть бутиреальними таілюзорними.Реальніпотребиможуть бутизадоволені,ілюзорнієнаслідком неадекватноговідображення в думках людейїхніхпрагнень.Великоїсоціальноїшкодизаподіюютьспотвореніпотребиокремої особини чисоціальноїгрупи.

>Важливимипередумовамиекономічноїпідготовкипідростаючогопоколінняє:

1)високийрівеньекономічноїкомпетенціїкерівників й учителів,батьків;

2)залученняучнівськоїмолоді досуспільнокорисної,продуктивної роботи, Якасупроводжуєтьсязасвоєнням знань ізекономіки іорганізаціївиробництва упроцесі роботи, під час уроків, факультативах, под годинуекскурсій,краєзнавчихпошуків;

3)прищеплюванняучнямвмінняраціонально вестидомашнєгосподарство,економитиматеріальні ціності й годину;

4)дотримання режимуекономії у сферіматеріальноговиробництва йобслуговування.

>Економічневихованняздійснюєтьсяпередусім упроцесівивчення основ наук,зокрема, основекономічних знань,економічноїгеографії, трудовогонавчання.

>Класнийкерівникздійснюєекономічневиховання,залучаючиучнів до роботи зсамообслуговування, ремонтуобладнання йприміщень,розподілушкільного бюджету,обговореннягазетних тажурнальних статей наекономічні тими,виробничихекскурсій,зустрічей ізпрацівникамипідприємств, доекономічнихвідносин унавчальномузакладі тавдома.

 

1.2Формуваннясвідомостіособистості, якефективний метод уреалізаціїекономічноговиховання

>Головна позначкацихметодів -вплив насвідомість,почуття, волювихованців дляпояснення йдоведенняправильності чинеобхідностіпевноїповедінки, норм й правилспілкування,ставлення дооточуючого світу таін. Доцієїгрупи належатиметоди:освічення,навіювання,переконання, приклада.

>Освіченняпередбачаєінформацію,повідомлення проекономічніфакти,події,шляхівдосягненняпоставленої мети,способівсамовиховання,самоосвіти,щобсформувати наосновінабутих знаньпевніекономічніпоняття.

>Навіювання - методпсихологічноговпливу налюдину,розрахований нанекритичнесприйняття неюслів, думокінших, що приводити довияву улюдини,навітьопріч йоговолі йсвідомості,певного стану,почуттів, ставлення, щоможутьбезпосередньо невідповідатиїї принципамдіяльності. Психолог В.М.Бехтерєвпідкреслював, щонавіюваннявідбувається «безучастіволі особини, щосприймає, й частонавіть безясної ізїї боцісвідомості».Навіювання та його роль угромадськоїжитті.Навіювання невимагаєдоказів,аргументації,логіки.Визначальнимзасобомнавіюванняможуть бутияскравіфакти,цитати,приклади,особистістьвихователя.

Упедагогів,психологіврізніпідходи донавіювання.Одніперебільшували йогозначення увихованні,іншізаперечувалиможливість йоговикористання.

Рівеньнавіюваннязалежить як відвікових, то йіндивідуальнихособливостейсуб'єкта, його культурного таінтелектуальногорозвитку,освіченості,особливостей характеру (>слабовілля,недооцінкасвоїхможливостей),почуттяособистоїнеповноцінності, атакож відтимчасового станупсихіки, авторитетувихователя.

Таким чином,навіювання, йогорезультативністьзалежить відоб'єктивних тасуб'єктивних,постійних татимчасових умів.

>Переконання - методвпливу насвідомість, волюіндивіда, щосприяєформуванню його новихпоглядів наекономічніявища,закони такатегорії,відношень чизміненню тихий, що неспівпадають із його чинаціональним нормами й принципами.

Основу цого методускладаютьзнання, котрівикористовуються дляпояснення йдоведенняправильності чинеобхідностіекономічноговиховання, але й впоєднанні ізпочуттями. «>Переконання йзнаннялише тоді й можнавважатиістинними, коли смердоті проникли у серединулюдини,злилися ізЇЇпочуттями й волею,присутні внійпостійно,навітьнесвідомо, коли воназовсім проце й недумає», - писавшиМ.О.фил. тв., -Т. II. -М., - 1946. - З. 250).

>Основнимизасобамиреалізаціїметодівформуваннясвідомостііндивідає:лекції,розповіді,бесіди,диспути,конференції,збори, воснові якіє слово. «Слововчителянічим незаміннийінструментвпливу на свою душувихованця» (В.А.Сухомлинський. Провиховання - М., -1975.-С. 33).

>Бесідапередбачаєцілеспрямовануорганізаціюобміну думками. Тематика,змістбесідвизначаєтьсявиховнимизавданнями, котрістосуютьсяпевноїгрупиучнів. Зазмістомбесідиохоплюютьрізні запитанняекономічної культури таекономічногосередовища.

Заформоюпроведеннявизначаютьбесідифронтальні йіндивідуальні.Індивідуальнабесідаможе бутивідстроченою,щобстимулюватиучня доосмисленнянабутих знань.Розрізнюютьтакожзаплановані таепізодичнібесіди.

Методикапроведеннябесідизалежить відпоставленої мети,завдань,змісту, формбесід. Цеможе бутиобмін думками із приводупевноговислову,прочитаноїекономічної з статтею чирозділупідручника,події ужитті держави,останні Новиниринку таін.

>Розповідь проводитися,щобвикликатипочуттяспівпереживання із героямирозповіді,радості відусвідомлення хорошихвчинків,обурення відпоганих.

>Лекціїпроводять зучнями ізметоюрозкриттярізнихпитань,пов'язаних ізекономічнимсередовищем,підприємницькоюдіяльністю,бізнесу.

>Ефективностівикористанняметодівформуваннясвідомостісприяє:

>Позитивнавзаємодіявихователя йвихованця чивихованців,встановлення контакту із ними. Для цогонеобхідновраховувативіковіособливостіучнів, їхньогоіндивідуальніособливості,інтереси,потреби,сумніви,життєвіідеали тафілософію життя,стимулювативихованців досамовиховання.Учніповиннівідчувати, щовиховательщиропрагне доспілкування із ними, щовінзичитьїм добра,бажає довести,роз'яснити тих чиіншівизначення йявищаекономічної культури, а чи неморалізувати,боморалізуваннясприймається «яквияв формального,посадовогообов'язкувчителя,вихователя» (>О.Г.Ковальов), томуставляться до цого ізіронією йнавіть ізпрезирством.

>Формуванняінтересу,уваги дозмістуінформації, якоїповідомляютьвихователь чи ровесники. Психологивизначаютьінтерес як мотив, щостимулюєлюдинуспрямовувати свою діяльність того чиіншийоб'єкт, аувагу - як йоговибірковуздатністьсприйматипевніоб'єкти.Інтересучнів до знань, думок,висловлених улекціях,бесідах,повідомленнях, наконференціях,викликається чиглибиноюзмісту,емоційністювикладу, чивідношенням перед тим як дозасобудосягнення мети;наприклад,одержаннявідповіді на тих запитання, котріцікавлятьіндивіда.

>Увага, як образнозазначивК.Д.Ушинський, - «>цесаме тихдвері, через котрі проходитимуть усі, що лише входити у душулюдини ззовнішнього світу» (>Собр.соч.,.т. 10. -М-Л. - 1950. - З. 22). Цеспрямованість йзосередженнясвідомості напевнихоб'єктах.Наприклад,учніспрямовуютьувагу назмістінформації,логікудоказів, наоцінкуфактів,явищ упроцесіпереконання,навіювання,освічення.

>Допомогти цьомуможутьдеякіспособиактивізаціїсприйняття таосмисленняінформаціїучнями.

Цестосуєтьсяперш навступу,якийробитьвихователь.

УпрацяхЕ.О.Ножина,І.Г.Штокмана,А.І.Чиньонногорозкритіокреміприйомивступу:

а)прийомспівпереживання, щопередбачаєзалученняяскравихнезвичайнихфактів,подій, котрівикликаютьінтерес,зосереджуютьувагуучнів йпримушують їхніпереживати ті, щотрапилось, разом звчителем;

б)прийомпарадоксальноїситуації;

в)апеляція доінтересівучнів чи довідомихзасобівінформації, доавторитетів утій чиіншійгалузі, доособистостівчителя;

р) постановка проблемного,диспутивного запитання;

>Увагуучнівможутьпривернутитакожпаузи,перехід відабстрактнихміркувань доконкретнихприкладів,фактів,ілюстрацій, Удеякихвипадкахефективнимприйомомможе бутивлучнийгумор,якийдопомагаєвстановленню контакту ізвихованцями, але йгуморвимагаєособливого складурозуму, таланту й,безперечно,педагогічного такту.

3.Доказовість упроцесіпереконання,умінняпояснити свою думку задопомогоюінших, вжевідомихістин, щоєосновоюпереконливостіміркувань.Доказовістьвключає триелементи:тезу,аргументи йспособидоведення істини.

Для цоговикористовуютьсядані науки ,фактичнийматеріал.Фактичнийматеріал,приклади,цифривиконуютьрізніфункції:

а) смердотієосновою для тихий чиіншихміркувань;

б)можутьвикористовуватися ізметоюприверненняувагиучнів;

в)підтверджувативисловлені думи,положення;

р)можуть бути приводом длясамостійних з висновкамивихованців.

Аліслідпам'ятати, що:відбирати їхньогонеобхідно системно, увідповідності до тимирозмови;фактиповинні бутидостовірні,правдиві;відповідатиінтересам,віковимособливостямучнів.Доречнонаводитиприкладианалогічні тім, котрівідоміучням, щосприяєопосередкованомувпливу наіндивідів.

4.Звернення допочуттєво-вольовоїсфериучнів.

>Вплив насвідомістьособистостіпередбачає покладанняїїпочуття й волю.К.Д.Ушинськийпідкреслював, що сус-пільство,, якувиключнотурбується проосвітурозуму,робить великий промах,бо людина «понад людина до того, как онавідчуває, ніж у тому, якмислить» (>Собр. тв. - Т. 9 - М. - 1950. - З. 17-18),борозвинутийінтелектможепоєднуватися іземоційноюбідністю,моральноюглухотою. Тому такважливісердечність,емоційневзаєморозуміння,чуйність,доброзичливість,увага,здатність досприйняттяпочуттівінших упроцесіпереконання.

5. особистістьвихователя -головний чинникуспішностівикористанняметодівосвічення,навіювання,переконання; йогоерудиція,педагогічнамайстерність,мовна культура, стиль життя,манери, жерсті,міміка,педагогічний такт.Вихователь винен самщировірити у ті, вчомупереконуєучня, бутиемоційним, але й у тій годинуслідуникати фальшивого пафосу,відірваності відконкретних потреб,інтересівучнів.

Метод приклада -це методвпливу насвідомістьособистості черезнаслідування,боучнінавчаютьсяранішенаслідувати, ніжпізнавати.Виховнийвплив приклада -цесвоєріднанаочність увиховнійроботі.Шляхомнаслідування уучнівнабуваєтьсядосвідроботи,формуютьсяекономічнообґрунтованівисновки,досвідпланування свогоподальшогожиття:освіти,праці,кар’єри,науковоїдіяльності тощо.

>Прикладом дляучнівможуть бути батьки,родичі,вчителі,знайомі,літературнігерої,видатнісучасники, щояскраво виявили собі уекономічній роботи. Таким чином, приклад увихованніможевиконуватирізноманітніфункції:конкретизуватипрагнення,ідеалиучнів; бутидоказом дляобґрунтування їхнього;переконувати вдоцільностісвоїхпоглядів;стимулюватисамовиховання.Щедавньоримськийфілософ Сенекатвердив, щоважко довести до добраповчанням, легко - прикладом.

>Приклад винен бутипереконливим йдіяти сам пособі, матірвнутрішню силу.

>економічнийвихованнясвідомість


2.Практичнийрозділ.Виховнийзахід дляучнівПТНЗ ізекономіки. Гра «>Брейн-ринг»

>1.Тема: «>Брейн-ринг».

>2.Мета:Розвиватипізнавальну,умінняаргументовановикладати свою точкузору впроцесіобговорення запитання,брати доля вдискусіях.Удосконалюватинавичкигрупової ііндивідуальної роботиучнів.Закріпитизнання ізекономічноїтеорії.

3. Формапроведеннявиховного заходженню:змаганняміж командамитрьох груп.

4.Пристосування:картки ізпитаннями.

5.Хідгри:

·Підготовчийетап:написання тексту длявступного словавчителя,вивченнянеобхідноїлітератури,карток ізпитаннями.

·Основначастина:

План:

1.Вступне слововикладача;

2. Гра.

>Сценарійвиховного заходженню

>Вступне слововикладача:

>Добрий день, мивітаємо всіхприсутніх у цьомузалі на гру «>Брейн-ринг». Основувсьогосуспільного життяскладаютьекономічнівідносини.Цяістинапідтверджуєтьсяісторієюсуспільства й проникла усвідомістьбільшостілюдства. З моментувиникнення людина,щобвижити, активнодіяла,пристосовуючинавколишнєсередовище досвоїхвимог й потреб.Інакшекажучи,щобдосягтижиттєвоважливихцілей,потрібно було б всередовищіпроживаннядіяти увизначеному порядку.Такий видлюдськоїдіяльності й назвалиекономікою.

>Кількаслів про правиланашоїгри. Трикомандиучнівзаймають своїмісця заігровими столами. Кожна командаобираєкапітана йназвукоманди.Починаєтьсягра.Вчительзадає запитання ізкарток.Якщо командазнаєвірнувідповідь, токапітанкомандипідіймає руку. Закожнувірнувідповідьучніотримують 1 бал.

«>Брейн-ринг»

1. Дайтевизначенняекономіки як науки? (>Економіка –це наука провибіручасникамивиробництванайкращого способувикористанняресурсів длявдоволення потреб.)

2.Якийзв’язокміж макро - ймікроекономікою? (>Вони непротистоять, адоповнюють однаіншу.Мікроекономікадаєвідповіді на болееконкретнізапитання, амакроекономікапрагнепояснитиглибинні заподійвиникненнязмін угалузях.)

3.СкількилауреатівНобелівськоїпремії завидатніуспіхи врозвиткуекономічної науки візнаєте?Назвітьім’якількох з них? ЯнТімберге,РагнарФріш, ПолСамуельсон, ВасильЛеонтьєв,ЛеонідКантарович, ЖерарДебре,Арматія Сет таін.)

4.Перелічтеосновніформи грошей? (>Зливкова,монетна,банкнотна,паперово-кредитна,депозитна,електронна.)

5. Учомуполягають заподійінфляції? (Невірнагрошова політика центрального банку,кредитнаемісіякомерційнихбанків,дефіцит державного бюджету)

6.Закінчитьречення. Система, щопередбачаєздійсненняспособів,методів,принципівуправління,направлятипрацю людей, їхньогознання,досвід,інтелектназивається...(Менеджмент)

7. Колитаке маркетинг? Це системауправліннядіяльностіфірми,щодо розробкивиробництва йзбутутоварів наосновівивченняринку та вціляходержанняприбутку.

8.Якітипиринківіснують всучаснійекономіці? (>Чистаконкуренція,монополістичнаконкуренція,олігополія,монополія.)

9. Учомурізницяміжпопитом йпропозицією?Наведіть приклад ж життя.

10.Скількикоштуєділянказемлі,якщо рентастановить 5 тис., апозичковий відсоток – 10%? (50 тис.)

11. Колитаке реклама й котріканаливикористовуються дляпоширенняреклами? (Цевсебічнаінформація дляпотенційнихпокупців.Каналівзбуту:преса,телебачення, радіо,кіно, каталоги,проспекти,листівки,рекламніщити,плакати, реклама натранспорті.)

12.Назвітьосновнімакроекономічні школи? (>Кейнсіанство, монетаризм,неокенсіанство,інституціоналізм.)

13.Назвітьхарактернірисиакціонерного товариства. (>Обмежена відповідальність,голосування за принципом «1акція - 1 голос»,вихідакціонера з товариства не Веде дозакриття товариства чи дозменшення йогокапіталу.)

14.Якіміриповинніздійснити укра-їнські банкиабизапобігтиінфляції? (>Операції наіноземномуринку ізіноземними валютами ідорогоціннимиметалами, змінудисконтної ставки УБ, зміну нормбанківськихрезервів.)

15.Назвітьосновніформибезробіття? (>Фрикційна,структурна,циклічна)

16.Показник ставленняприбутку дообсягу продажам зацінінижчій, ніж погалузі. Про щоцесвідчить? (>Данісвідчать про ті, щофірмамаєпроблеми,необхіднотерміновореагувати,шукати заподій тавиправляти становище,продовжуватививчатиринок.)

17. Колитакекалькуляція? (Цекласифікаціявитрат заелементами ізціллюрозрахункусобівартістьодиниціпродукції.)

18. Колитаке ВВП й ВНП? (>Ключовіпоняттямакроекономіки –валовийвнутрішній продукт йваловийнаціональний продукт.)

19. Охарактеризуйтеусірівніінфляції? (>Помірна-до 20%,галанируюча-20-200%,гіперінфляція-від 200%)

20.Назвітьфункціїекономічноїтеорії? (>Теоритично-пізнавальна,методологічна, практична,ідеологічна,господарська.)

Отже, уфіналвийшла команда: (>назвакоманди ізнайбільшоюкількістюправильнихвідповідей).

Мидякуємо всіх ,хтосьогодні бравши доля в нашійекономічній гру.


>Висновок

 

>Методиформуваннясвідомостівиконуютьдвіосновніфункції -освіти йпереконання, котрітіснопов'язаніміж собою:освітаєпершимступенемпереконання.Сутність методупереконання до того,щоб забезпечитисвідоме йактивнезасвоєнняучнямиінформації проекономічніявища,функції,теорії тазадачі,позитивнеставлення доцієїінформації йсприянняїїперетворенню встійкіпереконання,спонукання доконкретноїдіяльності.Переконує не лише слово входібесід,лекцій,диспутів,конференцій, але й йвчинки,особистий прикладвихователів,ровесників,батьків йін.,належним чиноморганізована діяльність.Вплив прикладабазується напотребіучнів унаслідуванні.Ефективністьпереконаньзалежить відпотреби,зацікавленостілюдини усприйманні йприйоміінформації.Якщо результатомнавіюванняможе бутибезпосередняреакція назовнішнійвплив, то результатпереконанняпов'язаний ізуявимо,почуттями, волеювихованця.

Разом із тім методпереконань неможе забезпечитипозитивнеставлення до предмета.Такіякостіособистості, як:дисциплінованість,організованість,відповідальнеставлення додоручень, -засвоюються,якщоучні не лишеоволодіваютьзнаннями, але й інабуваютьдосвіду впроцесітривалої практики чиспеціальноорганізованихвправ. Томунеобхідновикористовуватиметодиформуваннядосвідуморальноїповедінкиучнів:вправи,доручення, доля врізних видахдіяльності таспілкування.


Список відорепетуванняі>станоїлітератури

 

1.ЛозоваВ.І.,ТроцкоГ.В.Теоретичніосновивиховання йнавчання:Навчальнийпосібник для ст.пед.навчальних.закладів/Харківськийдержавнийпедагогічнийуніверситет ім.Сковороди. – 2 вид.,випр. йдоповнення – Х.: ОВС 2002.

2.Моисюк Неля -Педагогіка -Київ 2007.

3.Сластенин В.А. , Ісаєв І.Ф. ,Шиянов О.Н. -Педагогіка - Москва «>Академія» 2002.

4. Педагогіка та колективна психологія вищій школі: Навчальний посібник РостовН/Д. 2002.

5. Петровський А.В. Вікова і педагогічна психологія. М. 1996.

6.Стельмахович М.Г. Українськеродинневиховання. – До. 1996.

7.Фіцула М.М.Педагогіка. -Київ. «>Академічнівидання» 2007.

8. ДобролюбовМ.О. (тв. Провиховання -Т. II. -М. - 1946. - З. 250).

9.Сухомлинський В.А.- Провиховання - М. -1975.-С. 33).


Схожі реферати:

Навігація