Реферати українською » Педагогика » Методика Використання кімнатніх рослин у навчально-віховній роботі з біології


Реферат Методика Використання кімнатніх рослин у навчально-віховній роботі з біології

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ І.МЕТОДИКАВИКЛАДАННЯБІОЛОГІЇ УЗАГАЛЬНООСВІТНІЙШКОЛІ

1.1Навчально-виховні заподіянняшкільного курсубіології

1.2Методи йприйоминавчанняботаніки

1.3 Урок, якосновна форманавчальногопроцесу ізбіології

>РОЗДІЛ ІІ.МЕТОДИКАВИКОРИСТАННЯКІМНАТНИХРОСЛИН УНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙРОБОТІ ЗБІОЛОГІЇ

2.1Кімнатнірослини унавчаннібіології

2.2Методивикористаннякімнатнихрослин припоясненнінавчальногоматеріалу ізботаніки

2.3Спостереження, якосновний методвикористаннякімнатнихрослин під час уроківбіології

>РОЗДІЛ ІІІ.ПЕРЕВІРКАЕФЕКТИВНОСТІВИКОРИСТАННЯКІМНАТНИХРОСЛИН НАУРОКАХБІОЛОГІЇ

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

>Коженшкільний предметмає своїособливості,зумовленіоб’єктом й предметомвивчення, атакож методамипізнанняконкретної науки. Ісередгострих проблемвідродження національноїосвітиособливемісцепосідаєпошукнайбільшефективнихметодів, форм йзасобівнавчання івихованняшколярів, котрідопоможутьрозвиватитворчіздібності іінтересиучнів. Упершучергу,допоможе ті, що насоточує.

>Видатний Український педагог У. Про.Сухомлинськийвідзначав, що у світіє країни, де природаяскравіша від нашихполів й цибулю, але йрідна природа винна статі нашимдітейнайдорожчою.Самеціособливості іживлятьспецифічніпринципивикладання курсубіології.

>Допомогтирозвиватитворчіздібності таінтересиучнів,прищеплюватилюбов до живого природногооточеннядопоможутьнічим незаміннінатуральнінавчально-наочніпосібники —кімнатнірослини.Вони були йзалишаютьсяпровідними, бонайбільшезацікавленнявикликають вучнів тихфакти тапроцеси, щоєхарактерними дляпевногооточення й томукращезапам’ятовуються.

>Саме тому, методикавикористаннякімнатнихрослин під час уроківбіологіїєдоситьактуальною насьогоднітемою. Іце недаремно,адже усучаснійшколідедалібільшогозначеннянабуваєформуванняінтересуучнів донавчального предмета, йосновне заподіяннявчителязацікавитишколярів своїм уроком. Для цогослідвикористовуватинатуральнізасобинаочності,зокремакімнатнірослини, котрівідіграютьнадзвичайноважливу роль прививченіботаніки.

>Метою >нашоїкурсової роботи якщовивчення методикивикористаннякімнатнихрослин унавчально-виховнійроботі ізбіології.

>Об’єктом – урокбіології.

Предметом – методикавикористаннякімнатнихрослин унавчально-виховномупроцесі під час уроківбіології.

>Виходячи із мети,об’єкта та предметадослідження можнавизначититакі заподіяння:

1)проаналізуватинавчально-виховні заподіянняшкільного курсубіології.

2)висвітлитиосновніметоди йприйоминавчанняботаніки.

3)розглянутиосновніформинавчальногопроцесу ізбіології

4)описативикористаннякімнатнихрослин унавчаннібіології.

5)дослідитиметодивикористаннякімнатнихрослин припоясненнінавчальногоматеріалу ізботаніки

6)розкрити якосновний методвикористаннякімнатнихрослин під час уроківбіології.

Станнауковоїрозробленості тими. >Питаннявикористаннякімнатнихрослин під час уроківбіологіївисвітлюється насторінкахфаховихжурналів «>Біологія» та «>Біологія тахімія вшколі», та упідручниках йпосібниках із методикивикладаннябіології.

>Змістовноюєстаття М.М.Блажеєва, Якарозглядалавикористаннякімнатнихрослин якнатуральнихнавчально-наочнихпосібників упроцесівикладаннябіології вшколі.Слідвиділити й роботуЛогвина-Бика Т. «>Кімнатнірослини унавчаннібіології».

>Існує і рядіншихпублікацій, в якітою чиіншоюміроювисвітлюються запитаннявикористаннякімнатнихрослин під час уроківбіології, але й смердотімаютьфрагментарний характер й недаютьможливостівідтворенняцілісноїкартини вметодицівикладаннябіології,щодовикористаннякімнатнихрослин.

>Практичнезначення. >Матеріалданої роботиможутьвикористовувативчителі ізбіології,студенти та усі тиххтоцікавитьсяданоюпроблемою.

Структуракурсової роботи >пояснюєтьсяспецифікою предметадослідження,метою йзавданнями йоговивчення.Роботаскладається звступу,трьохрозділів, з висновками, спискувикористаноїлітератури тадодатків.

Списоквикористаноїлітературиохоплюєрізноманітніджерела, щовикористовувалися под годинунаписаннякурсової роботи.Усі описурозташовані валфавітному порядку.

 


>РОЗДІЛ I.МЕТОДИКАВИКЛАДАННЯБІОЛОГІЇ УЗАГАЛЬНООСВІТНІЙШКОЛІ

 

1.1Навчально-виховні заподіянняшкільного курсубіології

 

Велику роль урозвиткупізнавального ставлення доприродивідіграєбіологія.Цей предметвивчає природу якєдинематеріальнеціле,розглядає його врозвитку, учасі іпросторі.

>Вивченнябіології виннепочинатися ізознайомленнямучнів ізположенням землі укосмічномупросторі.Ознайомлення ізпоняттямбіосфери йїїскладовими:гідросфера,літосфера, атмосфера; ізпоняттямматерія;ознаками живого й неживого;рівнямиорганізаціїматерії, напрямами йшляхамиеволюції,ерамиісторіїрозвиткуорганічного світу,екологічноюпірамідою,біогеоценозом.Пояснитипоняття:філогенез, онтогенез,продуценти,консументи,редуценти,автотрофи,гетеротрофи.Тобтовчитель ізпершихуроківвивченнябіологіїознайомлюєучнів ізструктурою йзакономірностямирозвиткуживоїматерії -цеабеткабіології. Безтакоїструктуринавчанняучні незможуть вповномуобсязілогічносприйнятиеволюційнийрозвитокматерії.

Це мовабіології. Абіологічна науканасиченатермінологією.Щобучнівільноволоділи ними,ціпоняттяповинніпроходитикрізь весь курсбіології.Воникрізні йнадалістаютьопірнимипоняттями прививченнікурсівбіологіїрослин,тварин табіологіїлюдини. Цеціліснийпідхід увивченні предмета, приякомуучнісвідоморозуміють, що недивлячись нарізнобічність структур й форморганізаціїприроди, вонаєцілісною йєдиноюсистемою йпідпорядкованабіологічним законам.

Алі ушкільномукурсібіології незовсімдостатньопрослідковується йсприймаєтьсяцяцілісність,структурність йвнутрішняеволюційнаспадкоємність.

>Біологічнідисциплінизалишаютьсязамкненими,кожна усобі,цеускладнюєзасвоєнняосновнихбіологічних зрозуміти,уявлень йсприйняттяцілісності.Спробоюрозв’язанняцих проблемє методвивченняматеріалу увигляді схожих заструктурою йзмістом, йоб’єднанихкрізнимипоняттями схем –відповідей, у яківитримується >системність знань,спадкоємність,еколого –еволюційний,онтогенетичний,історичний таморфофізіологічнийаспекти.

Методвключаєнаявністьтворчоскладенихузагальнюючих темуцілісних >тематичнихплакатів (>целаконічністьматеріалу йструктурно-логічний блок знань (>доступність,наглядність).

При цьомуреалізується принцип «>випереджаючого»навчання ушвидкомутемпі, надостатньовисокомурівніскладності за принципом «>занурення» у предмет.

Для цогодотримуєтьсянаступна системавикладанняматеріалу:

>Поясненнявчителя посхемі – плакату;

>Роботаучнів ізпідручником йдодатковоюлітературою;

>Відповідіучнів за схемами –відповідям;

>Реферативнідоповіді іздодатковоїлітератури.

При цьомуметоді роботи курсбіології –цілісна система, усічастиниякоїмають сходжу структуру йз’єднанікрізнимипоняттями. Іособливу рольвідіграєобладнаннякабінетубіології –цечасткаживоїприроди, уякійучніможутьшвидко йсвідомоорієнтуватися привідповідях за схемами. Томуобов’язковоюєнаявність такимстендів:

>Еволюціярослинного йтваринного світу

>Філогенезрослин йтварин

>Напрями йшляхиеволюціїорганічного світу

>Біосфера таїїмежі

>Екологічнапіраміда

>Прикладибіогеоценозів

>Рівніорганізаціїживоїприроди

>Ознакиживоїматерії

>Систематикарослин йтварин

>Порівняльна характеристикаклітин:рослин,тварин,грибів

>Ембріональнийрозвитоктварин

>Біологічнізакони

>Зупинимося более детально навикладанніботаніки.Адже,ботаніка –цепершийрозділсистематичного курсубіологіїсередньоїзагальноосвітньої школи.Йогосвоєрідністьполягає впоєднаннінайважливішихелементіврізнихрозділівботанічної науки:морфології,анатомії,фізіології,ембріології, систематики,екології,фітоценології,географіїрослин.

>Основнимзавданням курсуботанікиє:

1.Забезпечитизасвоєнняучнями V-VIкласівелементарних основботанічної науки,сформуватипоняття прозакономірності життя,розвитку ірізноманітностірослин,прищепитипрактичнівміння йнавички,спостерігати іекспериментувати надрослинами вбіологічномукабінеті, укуткуживоїприроди, нанавчально-досліднійділянці.

2.Сприятивихованню вучнів основгуманістичногосвітогляду,любові доприроди таїїохорони,моральності таестетичнихпочуттів.

3. Упроцесінавчанняботанікирозвиватипізнавальнуактивністьучнів,прищеплюватиінтерес довивченнярідноїприроди йрозвиватитворчіздібності.

>Виходячи ізцихзавдань,навчальнапрограма курсуботанікипередбачаєзасвоєнняучняминайважливішихзакономірностейбудови й життярослиннихорганізмів, щодоступніучнямсередньогошкільноговіку йсприяютьвихованнюгуманістичногосвітогляду, атакождопомагаютьусвідомитизначеннянаукових знань урослинництві таохороніприроди [4, з. 5-6].

 


1.2Методи йприйоминавчанняботаніки

>Визначенняметодівнавчанняботанікиобумовленеприродоюнавчання якцілісноїєдності, щохарактеризуєтьсянавчаючоюроллювчителя інавчальною (>пізнавальною)діяльністюучнів. Учительвикладаєнавчальнийматеріал,організовуєнавчальну діяльністьучнів йкерує нею,перевіряєзасвоєння ними знань,умінь,навичок.Учнізасвоюютьнавчальнийматеріал,виконують заподіяннявчителя,оволодіваютьуміннями йнавичками. Удіяльності як вчителя, то йучнів велика рольналежить методамнавчання.

>Методинавчанняботаніки –цеспособивзаємозв’язаноїнавчальної роботивчителя іучнів; смердотіґрунтуються на законахпізнання ізабезпечуютьзасвоєнняучнямизагальнобіологічних йботанічних знань,набуття необходимихумінь йнавичок,формуваннясвітогляду.

>Методинавчаннявзаємопов’язані ззмістомнавчального предмета при цьомуведуча рольнадаєтьсязмістовінавчальногоматеріалу.

>Навчанняучнів,керованевчителем,здійснюється задопомогоюрізнихметодів, котрівідповідаютьзмістунавчальногоматеріалу й разом із тімстимулюютьпізнавальну діяльністьучнів, котрапідпорядковуєтьсязагальнимзакономірностямпроцесупізнання,властивоголюдині. У цьомупроцесівзаємодіють трикомпоненти:живеспоглядання, чичуттєвепізнання,абстрактнемислення й практика.

>Єдвівзаємопов’язанігрупиметодів:методивикладу іпоясненнянавчальногоматеріалувчителем йметодисамостійної роботиучнів.

Допершоїгрупиметодів належатибесіда,розповідь, додругоїгрупи –спостереження,експерименти, робота ізпідручником йкнижкою,навчально-дослідницькапрацяучнів.

Не можназмішуватиметодинавчання ізнавчальнимиприйомами чивважати, щометоди –це сума чисукупністьприйомів. Доприйомівнавчання належатидемонструваннянатуральнихоб’єктів,муляжів, моделей,таблиць,шкільнихдослідів,малювання накласнійдошці й взошитахрізних схем,діаграм,аналітичнихтаблиць, котрісприяютьактивізаціїпізнавальноїдіяльностіучнів,поглибленомузасвоєнню ниминавчальногоматеріалу.

>Якіснасвоєрідністьметодівнавчання, як йнавчальнихприйомів,зовсім неозначає, що запевних умів смердоті неможутьпереходитиодне водне. (>Наприкладексперимент як методсамостійної роботиучнів, йексперимент якдемонстраційнийприйом под годинурозповіді чибесіди й т. буд.)

Упроцесінавчанняботанікитребастимулювати не лишемислитель ну діяльністьучнів, а іпізнавальнийінтерес, доматеріалу щовивчається.Умовами, котрісприяютьформуванню йрозвиткуінтересу допізнаннярослинного світу,єзбагаченнязмістууроківновимиданими ізботанічної науки, що невисвітлені встабільномупідручнику,здійснення проблемного прийомунавчання,використанняелементівцікавого,різноманітностіметодів йприйомівнавчання,посиленнясамостійної роботиучнів,створенняемоційнихстимулів упроцесінавчання,використаннярізнихнатуральнихпредметів (живихрослин, їхніорганів,гербаріїв,колекцій тощо)

>Натуральніоб’єктимаютьвеликезначення боєбезпосереднімджерелом знань.Відомо, щоучнямважкорозпізнатиживірослини,вивченнілише затаблицями і альбомами, тоді яктілаприроди,діючи нарізніаналізаторидітей,спричиняютьяскравівідчуття,безпосереднічуттєвісприйняття ічіткіуявлення.

>Предметна чиприроднанаочність унавчаннізабезпечуєчуттєвий,конкретний бікпізнанняботанічнихпредметів йявищ.Натуральніпредмети чиоб’єкти, котрівикористовуються ізметоюнавчання,пізнаються не лишезорового, а і слухового,нюхового таіншиханалізаторів.

>Предметнеунаочненняздійснюється назаняттях як под годинувикладунавчальногоматеріалу методомрозповіді чибесіди іздемонструваннямприроднихоб’єктів йдослідів то й всамостійнійроботіучнів – робота ізроздавальнимматеріалом, ізмікроскопом, постановкадослідів йспостереження зажиттямрослин укласі,куткуживоїприроди, робота ізвирощуваннямрослин нанавчально-досліднійділянці.

>Поряд ізпредметноюформоюунаочненняздійснюється йілюстративна форма, колидемонструютьсясхематичні чисимволічнізображеннярослин –таблиці,схеми,діапозитиви,фотографії,кінофільми,муляжі,моделі.

>Наочненавчання,безумовно,маєвеличезнуперевагу передсловесно-книжковим.Цілкомзрозуміло, щовивчатирослини нерозглядаючи, неспостерігаючинеможливо.

>Проте нетребадумати, щопредметна іілюстративнанаочність унавчаннідає усе задлярозуміннядітьминавколишнього світу.Цей принцип несамоціль, алишезасіб, щовикористовується дляформуваннявідповіднихуявлень [4, З. 31-33].

Таким чином,методи йприйоми котрівчительвикористовує впроцесінавчання,маютьпрацювати наактивізаціюзацікавленостішколярів увивченнібіології.

1.3 Урок, якосновна форманавчальногопроцесу ізбіології

>Основноюформоюнавчальногопроцесу ізботанікиє урок.Вінмаєпевніорганізаційніознаки: проводитисявчителем успеціальнообладнаномукабінетібіології, чи укласнійкімнаті. Урок -це не лишенеобхіднаорганізаційна форма впроцесінавчання, а іосновнаструктурнафункціональнаодиниця цогопроцесу. Укожномууроцівідбиваються усіспецифічністорони іфункціїпроцесунавчання. Тому процілеспрямованістьнавчання, прометодичнумайстерність вчителя й проступіньнавчальноїдіяльностіучнів можнасудити,лишебезпосередньоаналізуючи «>живі уроки», атакождосліджуючи їхнірезультати, котрівиявляються внауковихзнаннях,ідейнихпоглядах йпереконаннях,практичнихуміннях йнавичкахшколярів.

>Визначаючи урок, якорганізаційну формупроцесунавчанняботаніки, не можназабувати й про йогоструктурнезначення.Тількикеруючисьцимидвомахарактернимиознаками уроку –організаційною йструктурною, вчительзможедосягтипослідовності йвнутрішньоїцілісностіпроцесунавчання,якийскладається ізбагатьохуроків,різноманітних зазмістом,завданнями й методами. Структура уроку неєчимосьсамодостатнім.Воназавждизумовленанавчально-виховнимизавданнями йзмістом шкірного уроку. Азміст й заподіяння шкірного урокувизначаютьсяпрограмою курсуботаніки.Практикоювизначенотакіосновніелементи уроку:організаційначастина,повідомлення новогонавчальногоматеріалувчителем,застосуванняучнями нових знань,перевіркавчителемзасвоєнняучнями нових знань,узагальнюючачастина уроку,домашнє заподіяння. Урокобов’язково винен бутичіткоорганізований учителем.Чітка організація урокуозначає, що усіучнімають бутимобілізовані длявключення внавчальний процес.Досягаєтьсяцезавдякизбудженнямстійкоїувагиучнів доповідомлення тими уроку, щозабезпечуєтьсяуснимформулюваннямїївчителем, атакожчіткимзаписом накласнійдошці й вучнівськихзошитах.Потім вчитель короткорозкриває тему і заподіяння уроку, взагальнихрисаххарактеризуєметоди уроку,завдякичомуучнідістаютьуявлення про йогопослідовність уцілому.Внаслідок цого вшколярівз’являєтьсястійкий станготовності донавчальної роботи.Цяготовністьпосилюється,якщовчительвключає доорганізаційноїчастиниперевіркудомашнього заподіяння у тому,щобосвіжити запас знаньучнів йвикористатицізнання якопорні под годинувикладу новогонавчальногоматеріалу науроці.

>Узагальнюючачастина уроку неменшважлива, ніжорганізаційна,якщоїї немає урок неможе бутицілісною,закінченоюланкоюпроцесунавчання, акрім того,учні незнатимуть, що ж ззасвоєногоматеріалуголовне й якцеголовнетребасформулювати,щобміцно йогозапам’ятати.Узагальнюючачастина урокуповноціннаякщосформульованівисновки, щомістятьпростікоротківизначеннящойнозасвоєних зрозуміти,аналіз новихфактів,перелікпрактичнихумінь йнавичок,набутих науроці.Висновки можназаписати накласнійдошці й узошитахучнів, податі увиглядісхематич6ногомалюнка чипорівняльно-аналітичноїтаблиці.Важливо,щоб воформлені йфіксації з висновками брали доля усіучні класу.Формулюватичіткікоротківисновкиучнінавчаються невідразу. Тому під час уроківботанікивчительдаєголовнеформулювання з висновками.Потімвін вчитишколярівзнаходитицеформулюванняколективно.Нарешті,коженучень,оволодіваєвміннямсамостійноформулювативисновки.

Накожномууроціботаніки винен бутище одинструктурнийелемент –домашнє заподіяння. Унавчанніботанікидомашнє заподіяння далеко ще незавждиобмежуєтьсячитаннямвідповіднихпараграфівпідручника. У вдомаучням частотребавиконуватисамостійно рядспостережень йдослідів ізрослинами,складатианалітичнітаблиці,креслитидіаграми,працювати ізгербарнимиматеріалами й т. буд.Частинацихсамостійнихробітвиконуються зазавданнями,передбаченими впідручнику ізботаніки,частинузавданьпропонуєвчитель.Більшість учителівповідомляєдомашнє заподіяння вкінці уроку, але й при цьомуможе невистачити години длядокладногопояснення заподіяння.Щобуникнути цого,деякідосвідченівчителіпропонуютьучнямдомашнє заподіяннявідразу послеповідомлення тими уроку,враховуючи щоувагаучнівзбуджена, смердоті легкосприймають усі заподіяння,швидкозаписують його вщоденники ікращевиконують.

>Усіпереліченіструктурніелементипроцесунавчанняреалізуються не так накожномууроці. титану уроки,навчально-виховні заподіяння йзміст яківимагаютьреалізації всіхструктурнихелементів належати до типукомбінованихуроків. Уроки цого типунайчастішепроводяться впроцесінавчанняботаніки.Крім цого типу,єще урокиповідомлення новогонавчальногоматеріалу, урокизакріплення йзастосування знань, урокиповторювально-узагальнюючі,уроки-екскурсії,лабораторнізаняття, уроки нанавчально-досліднійділянці.

Курсботанікипотребуєрізноманітнихтипівуроків.Кожний із нихмаєвисокунавчально-виховнуцінність й виненреалізуватисьякомогачастішезалежно відзмістунавчальних тимпередбаченихпрограмою ізботаніки.

Урокиповідомлення новогоматеріалухарактеризуються тім, щозбагачуютьучнів фактами,поняттями,теоретичнимипитаннями,якимишколярімаютьволодітивперше. Нашдосвідвикладанняботанікипоказує, щоучнісамостійнодістаютьдеяківідомості пробудову, життя, ірізноманітністьрослин ізрізнихджерел (>особистихспостережень,позакласногочитання, передач по радіо,телебаченню,кінофільмів тощо).Найчастішецівідомостібезсистемні, неправильносприйнятті, аінодінавітьпомилкові,внаслідок чого їхні не можнарозглядати якопорнізнання. Томуосновним методом під час уроківповідомлення новогонавчальногоматеріалуєдоповідь вчителя упоєднанні із такимприйомомнавчання, якдемонструваннявідповіднихнавчальнихпосібників,живихрослин,таблиць,муляжів, схем й т. буд. Часторозповідь вчителясупроводжуєтьсядемонструваннямякогосьдосліду ізрослинами чифрагментіввідповідногофільму. Ірозповідь вчителя, йдемонстрування щоїїсупроводять,є дляучнівджерелом нових знань. разом із тім, що їхньогоучнідістають науроці,сприяютьвиправленнюпомилкових знаньздобутих позашколою.

>Важливезначення внавчанніботанікимають урокизакріпленню йзастосуванню знань,здобутихучнями напопередніх урокахповідомлення новогонавчальногоматеріалу.Особливацінністьцихуроківполягає до того, що смердотісприяють не лишеміцномузасвоєннютеоретичногонавчальногоматеріалу, а іформування вшколярівпрактичнихумінь йнавичоквивченнярослин. Уроки, що належати до типууроківзакріплення ізастосування знань упроцесівиконаннявідповідноїсамостійної роботи,необхідні увивченніботаніки. Програмуботанікизобов’язує учителівнавчитишколярівзастосовуватизасвоєнийтеоретичнийматеріал под годинувиконаннясамостійнихробіт. Для цоговчитель виненформувати вшколярівпрактичніуміння інавички, атакожбачити , як смердотірозвиваються йдавати цьомупроцесуоб’єктивнуоцінку.

Неменшважливенавчально-виховнезначеннямаютьповторювально-узагальнюючі уроки. як правило такими урокамизавершуєтьсявивченняцілої тими.Характерноюособливістюцихуроківє ті, що смердотіповиннізв’язувати воднецілезмісткількохпопередніхуроків,засвоюватиосновніпоняття,засвоєніучнями під час уроків,розкривативзаємозв’язкицих зрозуміти,підкреслюватинеобхідністьзастосування їхнього напрактиці.Методи йприйоми,необхідні длярозв’язанняцихметодичнихзавдань,повинні бутирізноманітні,щобстимулювалася активнамислитель на діяльністьшколярів –аналіз, синтез,порівняння,узагальнення таіншіформимислення.Крім того,обов’язковотребавносити взмістповторювально-узагальнюючихуроківелемент нового,щобранішезасвоєнніучнямизнанняпоглиблювались,збагачувалисьновими фактами,доказами, прикладами й т. буд.Взагалі структура ірізноманітність методикиповторювально-узагальнюючихуроківзалежить від їхнізмісту інавчально-виховнихзавдань Надеяких урокахдоцільнопродемонструватифрагментифільмуузагальнюючого характеру,нові дляучнівдосліди,запропонуватиучням провестиспостереження надновимиоб’єктами Алі усіціприйоми йметодиповинніорганічнопов’язуватися із вжевивченим школярами учбовимматеріалом,сприяти йогопоглибленню,збагаченню іузагальненню.

Упроцесінавчанняботанікидужеважливунавчально-виховну рольвідіграютьлабораторнізаняття якособлива формаорганізаціїнавчальногопроцесу.Лабораторнізаняттясприяютьозброєннюучнів методамибіологічної науки,розвиваютьспостережливість,викликаютьпізнавальнийінтерес донавчального предмета івивченняживоїприроди,активізуютьпізнавальну діяльністьшколярів,сприяютьпоглибленомузасвоєннюучнямиботанічних знань,практичнихумінь йнавичок.

До форморганізаціїнавчанняботаніки належати йботанічніекскурсії.Кожнуботанічнуекскурсіюслідрозглядати як урок позакласом, уживійприроді. Припроведенніекскурсіївчительвикористовуєрізніметодинавчання:різноманітнібесіди,розповідь,організовуєсамостійну роботуучнів:спостереження,збираннягербарногоматеріалу тощо.Ботанічніекскурсіїпроводять врізнихфітоценозах: улісі, у степу, парку й т. буд.Об’єктамививчення на такихекскурсіяхєживірослини вприроднихумовах життя.Учнімаютьможливістьсамостійнознаходитипотрібні длявивченнярослини,безпосередньовивчають їхні,порівнюютьбудову іспосіб життя однихрослин ізіншими ,роблятьвисновки про заподійвиявленоїподібності івідмінності,визначаютьспосіб життярослин, котрівивчаються,періоди їхнього життя, ірозвитку тощо.

>Під годинунавчанняботанікитребапроводити уроки нанавчально-досліднійділянці.Освітняцінністьуроків нанавчально-досліднійділянціполягає до того, що смердотіподібно доекскурсій,даютьучнямможливістьвивчатиживірослини вприроднихумовах їхні життя. Уроки нанавчально-досліднійділянцінацілюєучнів навивчення курсуботаніки,стимулюєвиникненнястійкогоінтересу до знань пророслини,оскільки на цьомууроцірозкривається не лишерізнобічненауковезначення науки пророслинний світло, а іїї великатворча роль угосподарстві [4,С.42-57].

Таким чином урокєосновноюформоюнавчально-виховногопроцесу. Іякістьнавчання йвиховання -ценасампередякість уроку. Томувчитель винендужевідповідальноставитися допроведенняуроківбіології вшколі.


>РОЗДІЛ ІІ.МЕТОДИКАВИКОРИСТАННЯКІМНАТНИХРОСЛИН УНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙРОБОТІ ЗБІОЛОГІЇ

 

2.1Кімнатнірослини унавчаннібіології

>Під годинувивченнябіологіїзасобинаочностіполегшуютьсприйняттянавчальногоматеріалу. Донатуральнихзасобівнаочності ізбіології належатиживіоб’єкти, асамерослини ,зокремавирощені вкуточкуживоїприроди,кімнатнірослини.Взагалі,кімнатнірослинимаютьнадзвичайноважливезначення увивченнібіології. Томувчителямбіологіїслід вкуточкуприродизбиратирізноманітнікімнатнірослини, котрімаютьрізнегеографічнеположення.Кімнатнірослинислідпідібрати так,щоб смердоті не лишеприкрашалишкільніприміщення, а і могли бутивикористані прививченніпевних тим й окремихпитань курсуботаніки: дляознайомлення ззовнішньою йвнутрішньоюбудовоюрослин, їхньогобіологією, щоб поставитидослідів йпроведенняспостережень , дляознайомлення зсистематичнимигрупами.Требавраховувати йтакіякостікімнатнихрослин, як їхньогодекоративність йрозміри. Так багатоклопотузавдаютьвеликіфікуси,драцени,плющі,циперуси –краще матірневеликіекземплярицихрослин.Деякікімнатнірослини можнавикористовувати дляпрактичнихробіт ізживцювання. Длярозміщеннякімнатнихрослинвикористовуютьсярізніпідставки, столики,підвіснітримачі, стійки,трельяжі й т. буд.

Заумовамизростаннякімнатнірослини можнаподілити на виборах 4групи.

1.Рослинивологихтропічнихлісів (>бальзамін,бегонії,глоксинія, плющвосковий, драцена, жасмин,традесканція,фікус,сухарис, чиліліяамазонська, тощо).

2.Рослинисубтропіків (>аспідистра,амариліс, аспарагус,гортензія,абутилон, чи кленкімнатний, мускуспонтійський,Лівія,пеларгонія,сенполія, чиузумбарськафіалка,хлорофітум,папороть, чинефролепісвисокий, тощо).

3.Рослинипустель (агава, червона,бріофілум,кактуси,сансев’єра тощо).

4.Водяні, чиакваріумні,рослини (водорості,мохи,папороті,водяніквітковірослини).

Для догляду закімнатнимирослинамивчителямслідстворитигрупиюнихквітникарів, котрідоглядатимуть зарослинам,перевірятимутьправильністьрозміщеннярослин уінтер’єрі школи та класу ізурахуваннямособливостейвирощування йвимогсучасногофітодизайну.Завдяки цьому вучнівформуютьсявідповіднінавички,екологічнасвідомість йестетичніпочуття.Вчителямнеобхіднорозробитикомплекснутехнологічну схему догляду закімнатнимирослинами, Якавраховувала б усівимоги домікроклімату (освітлення, температуру,норми поливу згідно з сезоном «>зима-літо»,вологістьповітря),ґрунтовоїсуміші таособливостірозмноженнярослин.Завдяки цьомуучнімаютьзмогуглибшепізнатитаємницібуттярослин,полегшуєтьсядогляд по них,поліпшуєтьсяпланування роботивчителя таучнів укабінетібіології.

>Робота ізкімнатнимирослинамидаєзмогувчителюбіології:

1.Ознайомитиучнів ізрізноманітністюкімнатнихрослин таїхньоюбудовою.

2.Навчитишколяріввизначатиправильнунауковуназвурослин.

3.Датизнання проанатомічні,морфологічні йфізіологічніособливостірослинрізнихекологічних груп.

4.Навчитиучніврозмножуватирослини.

5.Організуватидослідницьку роботушколярів,спостереження ізметоювиявленнязалежності умівзростаннякімнатнихрослин відїхньогоеколого-географічногопоходження.

6.Проводитипозакласну роботу (>організовуватигурток ізкімнатногоквітникарства,вечори,конференції,вікторини прокімнатнірослини тощо).

>Під годинудоборукімнатнихрослин длякабінетубіологіїтребавраховуватитаківимоги.

1. Укабінетімаютьутримуватисьрослинирізнихекологічних груп.

2.Рослиниобов’язковотребавикористовувати унавчальномупроцесі ізбіології, а чи нелише як прикрасакабінету.

3.Підбиратитребарослини,невибагливі до уміввирощування, котрі легкорозмножуються.

4.Небажано матір вкабінетіотруйнірослини:паслінперцевий (>отруйніягоди), олеандр (>отруйна всярослина), примулукитайську тощо.

Кожнарослина укуткуживоїприроди винна матіретикетку, наякійзазначеноназвурослини, батьківщину йбатьківщину.

>Вивченнякімнатнихрослин урозділі «ЦарствоРослини»маєкомплексний характер,оскільки вньомурозкриваютьсякатегоріїспеціальних (>ботанічних) зрозуміти –морфологічні,анатомічні,фізіологічні,екологічні,систематичні,зоогеографічні,палеонтологічні,філогенетичні,естетичні таінші,формуютьсязагальнобіологічніпоняття под годинурізнихвидівнавчальної,позаурочної йпозакласної роботи ізохоронирослин подкерівництвом вчителябіології

>Однією ізнайважливішихвимог под годинувивченнярослинєдотриманнякраєзнавчого принципу. Учительвідбираєтиповіоб’єкти (>кімнатнірослини) ізурахуванням цого принципу,порівнює їхні ізіншимиоб’єктами,ознайомлює ізрізноманітністюпредставників йпояснює заходьохоронирослинцієїмісцевості. Дляформуванняекологічних знаньважливо,щобучні булиознайомлені ізконкретнимирослинами,їхнімвзаємовпливом тасередовищемзростання.

>Середкімнатнихрослинєпредставникирізнихекологічних груп,різнихжиттєвих форм й батьківщин, тому смердотіможуть бутидемонстраційнимматеріалом под годинувивченнябагатьохпитаньморфології,анатомії,фізіологіїрослин.Кімнатнірослини, котрі легкорозмножуються, можнавикористовувати якроздавальнийматеріал дляпроведеннялабораторнихробіт.Використовуютькімнатнірослини й дляпроведеннядослідів йспостережень.

>Всебічневикористаннякімнатнихрослин унавчальній йпозакласнійроботі ізбіологіїпідвищуєінтерес до предмета,сприяєестетичному,екологічному й трудовомувихованнюшколярі [3, з. 9 - 11].

 

2.2Методивикористаннякімнатнихрослин припоясненнінавчальногоматеріалу ізботаніки

урокбіологіякімнатнарослина

Одним ізважливих й разом із тімскладнихметодівнавчанняботанікиєбесіда.Переваги цого методуполягають до того, щовіндаєможливістьучителевівиявити колоучнівськихуявлень й зрозуміти аразіпотребивиправляти їхнього й,спираючись напопередній запас знань,розширюватиобсяг йпоглиблюватизмістцихуявлень й зрозуміти. Длябесідихарактернероздрібненнязмістунавчальногоматеріалу, й тому вонавідповідаєвіковимособливостямучнів V-VIкласів ізнедостатньостійкоюувагою.Викладматеріалу уформізапитань йвідповідей,безперечноактивізуєпізнавальну діяльністьучнів.

>Використаннябесідиобумовленезмістомнавчальногоматеріалу , атакож запасомнаявних ушколярів знань. У тихийвипадках коли вдітей немаєпопередніхспостережень,уявлень йсуджень із запитання, якувикладається, чи колиботанічніоб’єкти (>зокремакімнатнірослини) котрівивчаються недоступні дляспостереження,бесіда неможе бутиефективною йїївикористаннянераціональне.Саме томувикористаннякімнатнихрослин прибесідімаєтакевеликезначення.

>Хочбесіда ймаєпевнідостоїнства, але йпроведенняїїпов’язані ізтруднощами, котрівипливають із того, щоновізнанняучніповиннідіставати ізвласнихвідповідей навмілопоставленівчителемзапитання.Треба матір наувазі, що впроцесібесідиможливівідхилення відосновнихпровіднихзапитань тими,внаслідок чого частопорушуєтьсяпослідовністьвикладунавчальногоматеріалу;цезначноускладнює роботувчителя.Бесідавикористовується длярозв’язаннярізнихнавчальнихзавдань (перевірка знаньучнів,повтореннявивченогонавчальногоматеріалу,узагальнення того чиіншогоматеріалу). Томурозрізняютьбесіди:вступну,пояснювальну йпідсумкову.

>Найскладнішою йводночасдоситьефективноюєпояснювальнабесіда.Під годинуїїпроведеннявчителевітребавикористовуватинаочність ,зокремакімнатнірослини йзадавати наоснові їхнірізноманітнізапитання, котрідопоможутьконстатуватиботанічні чизагальнобіологічніфакти.

>Особливістюпроведеннябесідиє ті, щовчительрозчленовуєзмістнавчальногоматеріалу наокремі запитання,з’ясування якіґрунтується напопередньомузапасіфактичних знаньучнів. Наційосновівчительзабезпечуєзасвоєння нових знань йпідводить доузагальнюючоговисновку.

>Надзвичайно великогозначення увикладінавчальногоматеріалу ізботанікимаєрозповідь.Так-як в цьомукурсі багато зрозуміти (>морфологічних,анатомічних,фізіологічних,систематичних,загальнобіологічних), ізякимиучнізустрічаютьсявперше, то безпослідовноїкваліфікованої іемоційноїрозповідіучні несприймутьцих зрозуміти й незасвоять їхнього.Специфікарозповіді ізботанікивипливає ззмістуботанічногоматеріалу,якийвимагаєодночасно не лишепослідовноговикладу, а івикористаннярізнихприйомівдемонструваннянатуральнихоб’єктів,зокремакімнатнихрослин.,демонстраційнихдослідів й т. буд.

>Морфологічний йсистематичнийматеріал,ще невідомийучням,висвітлюється вописовійрозповіді іздемонструваннямкімнатнихрослин, котрідаютьможливістьучнямз’ясуватидеталібудови йфункціїорганіврослин, щовивчаються.

>Внаслідок того, щометодичнаспецифікарозповідізалежить відзмістунавчальногоматеріалу, можна говорити протаківидирозповіді ізботаніки.

>Описовурозповідь ізодночаснимдемонструваннямкімнатнихрослин. Девчительрозповідає прозовнішнюбудовурослинногоорганізму вцілому й йогозв’язок ізнавколишнімсередовищем. Це приводити доутворення вучнівцілісногоуявлення пророслину, щовивчається.

>Наступнийетап увикладі –виділення вскладіцілогоорганізмуорганів чи їхніелементів,тобтоаналіз, йнарешті вкінцівикладу Поверненняцілого уформі з висновками, котрівідбиваютьщойносформованіпоняття.

Увикористаннізасобів предметного йнаочногонавчаннянеобхіднасинхронність,тобтоодночасність ізрозповіддю, атакож добравидимістькімнатнихрослин, котрідемонструються.

Упрактицівикладаннявикористовуєтьсятакийприйомдемонструваннякімнатнихрослин. Учитель,розповідаючидемонструєкімнатнірослинивсьомукласові,показує що й вякійпослідовностіучніповиннірозглядати.Потімповільнопроходячивздовж парт йзупиняючисьбіля окремих невеликих групучнів, вчительпоказує йназиваєорганирослини.

>Логічна ниткарозповіді виннайти як відцілого дочастини й доцілого уже наосновірозкритогопоняття, то й відявища досутті, відфактів до з висновками.

 

2.4Спостереження, якосновний методвикористаннякімнатнихрослин під час уроківбіології

Методспостереження впроцесівивченнярослинсприяєрозвитку вприйомівмислення, яканаліз, синтез,порівняння,узагальнення. Разом із тімучнізасвоюютьпрактичніуміння інавички (>вимірювання,малювання, записи,фотографування,гербаризація таін.).Спостереження можнапроводити вкласі назвичайномууроці й налабораторнихзаняттях.Проведенняспостереженьпередбачає постановку передучнями метиспостереження,інструктуванняучнів учителем,проведенняучнямизапланованогоспостереження,формування з висновками.

>Важливовмілоорганізуватиспостереження й методично правильнопобудувати їхнього.Цю роботу можнапроводити втакійпослідовності:

1)Вибір учителемоб’єктаспостереження.

Накласних уроках чилабораторнихзаняттяхучніведутьсамостійніспостереження надпевнимикімнатнимирослинами.

2)Проведенняспостереження.

>Спочаткуоб’єктрозглядають уцілому. При цьомупорівнюють його ізіншимиоб’єктами цого самого чиіншого виду.Потімучніз’ясовуютьдеталіморфологічноїбудовирослини таїїорганів,вдаючись допорівняння,аналізу,малювання.

>Спостереження закімнатнимирослинамиможуть бутикороткочасними йтривалими.Короткочаснізазвичайорганізовуються науроці.Триваліспостереженняпроводяться уприроді, нанавчально-досліднійділянці (>позаурочна робота –літні заподіяння,фенологічніспостереження),івдома.Залежно від того, котріоб’єктививчаються йступеняпідготовленостіучнів,можливірізніваріантисамостійної роботиучнів ( ізвикористанням текступідручника й безнього, ізписьмовимивідповідями івиконанняммалюнків й без них, ізрозв’язуваннямботанічних завдань й без них).

3)Веденнязаписів чищоденникаспостережень.

>Позитивнірезультатиспостереженнядадуть у томувипадку,якщоучні систематично будуть вести записисвоїхспостережень.

3)Попереднівисновки,встановленняпричинно-наслідковихзв’язків.

>Учнямнеобхідноузагальнюватирезультатисвоїхспостережень,робитипевнівисновки.

4)Використаннярезультатівспостережень унавчанні.

>Учніповиннізумітискористатися результатамисвоїхспостережень унавчальнійдіяльності [3, з. 9 - 11].

>Усіматеріализдобуті врезультатіспостереження вчительперевіряє йоцінює.

 


>РОЗДІЛ ІІІ.ПЕРЕВІРКАЕФЕКТИВНОСТІВИКОРИСТАННЯКІМНАТНИХРОСЛИН НАУРОКАХБІОЛОГІЇ

Нашеекспериментальнедослідження ми проводили вКам’янець-ПодільськійЗОШ № 12 ізучнями 7-А класу. Укласі 22учня.

>Основне заподіяннянашогопедагогічногодослідження,перевіритиефективністьвикористаннякімнатнихрослин під час уроківбіології. Для цого ми провели із школярамиурок-спостереження на задану тему «>Пагін».

>Основна позначка уроку:навчитиучнівспостерігати закімнатнимирослинами.

>Обладнання:кімнатнірослинихлорофітума,колеуса,амариліс,алоя, примула,бегонія,традесканція.

>Хід уроку

На початку уроку миповідомилиучням тему й мітку уроку.

>Спостереження надкімнатнимирослинамипропонуєтьсяпроводити покарточках-інструкціях.

>Учнісамостійнодаютьвідповідь на заподіяннянаписані накарточках-інструкціях:

1.Розгляньте аркушікімнатнихрослин –хлорофітума,колеуса,амариліса.Якітипижилкуваннямаютьлистяданихрослин?

2.Розгляньтелистятрадесканції,алоє,примули,бегонії.Порівняйте їхнього. Учомуподібністьданихлистків? Учомурізниця?

3.Визначте типрозміщеннялистків успостерігаючирослинах [6,С.101.].

Укінці уроку миперевірилизнанняучнів.Проаналізувавшивідповідішколярів, мизробиливисновки, що вучніврізнірівні знань.Результатиекспериментузанесені втаблицю.


>Таблиця3.1

№п/п >ПрізвищеІм’я >Рівні знаньучнів
1 >БердичМарія >Високийрівень
2 >БордунМарія >Високийрівень
3 ВознюкІрина >Середнійрівень
4 >Гаврись Дмитро >Низькийрівень
5 Грицак Олег >Високийрівень
6 >ДрачукОлексій >Високийрівень
7 >Зарва Ольга >Середнійрівень
8 КовальчукАндрій >Низькийрівень
9 >Левшина Олеся >Низькийрівень
10 >ЛуцишинаІнна >Високийрівень
11 Мазур Ганна >Середнійрівень
12 МельникІгор >Середнійрівень
13 >НазарукІнна >Високийрівень
14 >Олійник Олександр >Низькийрівень
15 ОстапчукЮрій >Середнійрівень
16 ПавлюкЮрій >Середнійрівень
17 >Полунець Алла >Високийрівень
18 Рощин Богдан >Низькийрівень
19 >Співак Ольга УВисокийрівень
20 ФедорчукТетяна >Середнійрівень
21 >ШутякВолодимир >Середнійрівень
22 >Щепак Оксана >Середнійрівень

Таким чином,високийрівеньуміньмають лише 8учнів (36%), котріповністю тавірновиконали усіпоставлені їх заподіяння.

>Середнійрівеньмають 9учнів (41%),ціучніповністювиконалипоставлені їх заподіяння ізпевниминедоліками.

>Низькийрівень у 5учнів (23%), смердоті незмогливиконати усіпоставлені їх заподіяння та допускали багатопомилоквідповідаючи назапитання.

>Зобразиморезультати нашихдосліджень задопомогоюдіаграми.


Таким чиномпровівшиексперимент, можназробитивисновки, щовикористовуватикімнатнірослини під час уроківбіологіїпотрібно понад.Аджевикористаннякімнатнихрослин під час уроків ізбіологіїдопомагаєпривернутиувагуучнів допоглибленоговивчення предмета,стимулюєпізнавальнийінтерес тасприяєзагальномурозвиткувихованців.

 


>ВИСНОВКИ

>Шкільний курсбіологіїмаєнадзвичайновеликезначення увсебічномурозвиткуучнів.Адже навідміну відіншихнавчальнихпредметівбіологіядаєможливістьпростежити переходь від простого до складного,зрозумітивзаємозв’язаність йвзаємозалежністьбудови йфункціїчастини йцілого,зрозумітидужескладнупричиннуобумовленістьявищ уприроді.

>Ботаніці якпершому ізбіологічнихпредметівналежить особливовідповідальна роль.Вивчаючиботанікуучніповиннінавчитисяспостерігатиособливостібудови й життярослин,умітивиділяти у якихістотністорони,установити заподій йнаслідкиявищ,зробитиправильніузагальнення.Засвоюючи курсботанікиученьвиконуєрізнімислитель аніпроцеси:спостерігає йпорівнює,аналізує,узагальнює,установлює заподій інаслідкиспостережуванихявищ.

>Щобсформувати вучнівправильніботанічніпоняття,насампереднеобхідно,щоб смердотіпізнавалиреальніоб’єкти, для цоговчителюнеобхідновикористовувати під

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація