Реферати українською » Педагогика » Роль шкільної бібліотеки у формуванні інформаційної культури учнів


Реферат Роль шкільної бібліотеки у формуванні інформаційної культури учнів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

ГЛАВА 2. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИУЧАЩИХСЯСРЕДСТВАМИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2.1 Місце шкільної бібліотеки винформационно-образовательном просторі

2.2 Шляхи формування інформаційної культури учнів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛІТЕРАТУРА


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Глобальна інформатизація, формування інформаційно-комунікаційної середовища потребує створення у Росії конкурентоспроможної освітньої системи, що дасть можливість уникнути відриву якості освіти - від сучасних вимог життя жінок у суспільстві.

>Возрастающий обсяг інформацією та знаннями призвів до зміні парадигми «освіту протягом усього життя» на концепцію «освіта впродовж усього життя». Сьогодні самоосвіта і саморозвиток особистості стають пріоритетними напрямками освіти. Отже, освіту перетворюється на безперервний процес, покликаний виховати у кожній людині усвідомлену потреба у підвищення рівня знань.

Нова система освіти має орієнтуватися як на засвоєння учнями універсальних знань, умінь і навиків, скільки в розвитку особистості школяра, здатного творчо застосовувати отримані знання на практичної діяльності. Час пред'являє особливі вимоги до особистісними характеристиками людини, висуваючи першому плані вміння швидко орієнтуватися у інформаційний простір, здатність знаходити, аналізувати і узагальнювати інформацію.

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій актуалізувала проблему підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування учнів і педагогічних працівників, від рівня якого великою мірою залежить досягнення нової якості освіти. На часі вирішення завдання взаємодії школи з бібліотекою. Це підкріплюється педагогічним потенціалом бібліотеки освітнього закладу.

Актуальність теми нашої роботи обумовлена зміною парадигми освіти, необхідністю гарантування адекватності динамічним перетворенням, які у суспільстві, що позначилося на діяльність закладів освіти і шкільних бібліотек.

Зараз намітилося три провідних підходу, три погляду педагогічної науку й практики в ролі шкільних бібліотек та діяльність шкільного бібліотекаря. Суть першого підходу – в обгрунтуванні необхідність створення з урахуванням шкільних бібліотек нового підрозділи –медиатеки, чи шкільного бібліотечногомедиацентра, доповнення функції бібліотекаря обов'язкамимедиаспециалиста; інше полягає у цьому, що бібліотека має стати інформаційним центром школи, а бібліотекарю доведеться він функції інформатора; третій – у відкритому розгляді шкільних бібліотек як педагогічного структурного підрозділи освітніх закладів зі специфічними функціями.

І освітнє установа, і бібліотека переслідує єдину мета: сприяти формуванню мотивації людини саморозвиватися, самоосвіти реалізував через надання необхідних інформаційних ресурсів, через забезпечення відкритого і повноцінного доступу до інформації.

Різні аспекти діяльності шкільних бібліотек відбиті у багатьох публікаціях. Проблемам сучасного стану шкільних бібліотек присвячені роботи Т.Д. Жукової, О.М. Зуєвої, Є.В. Іванової, О.Н.Ястребцевой та інших. Дослідження у сфері професійної освіти бібліотекарів відбито у працяхЮ.Н. Столярова, Н.І.Гендиной, Г.А. Іванової та інших. Методологічні основи формування інформаційної культури особистості розроблено Н.І.Гендиной, Г.А.Стародубовой, І.П. Осиповій, Н.В.Збаровской та інших. Вивченню читання дітей і підлітків присвячені праці І.І.Тихомировой, В.П. Чудіновою, Т.Д.Полозовой,Ю.П.Мелентьевой та інших.

Усі, викладене нами вище, допомогло визначити даної роботи – дослідження і теоретичне осмислення моделювання інформаційно-освітньої середовища шкільної бібліотеки.

Об'єктом дослідження, у нашій стабільній роботі виступає інформаційно-освітня середовище бібліотеки загальноосвітнього установи.

Предмет дослідження: діяльність сучасної шкільної бібліотеки із формування інформаційного середовища освітнього закладу.

Метою нашої роботи є підставою: теоретичне обгрунтування ролі шкільної бібліотеки у формуванні інформаційної культури учнів і його розробка.

Мета передбачає рішення наступних завдань:

1. Визначити ступінь розробленість досліджуваної проблеми, у теорії та практиці;

2. Виявити особливості діяльності бібліотеки загальноосвітнього установи;

3. Проаналізувати і узагальнити результати особистої практичної роботи з роботи шкільної бібліотеки;

4. Намітити перспективи її подальшого розвитку у вирішенні заявленої у роботі проблеми.

>Методологической основою дослідження, у нашій стабільній роботі з'явилися становища моделювання бібліотек, викладені у працяхЮ.Н. Столярова. У дослідженні було використано сучасні підходи до створення освітньої середовища бібліотеки (>Г.Ю. Бєляєв, В.А.Ясвин, І.П. Осипова), формуванню інформаційної культури учнів, розроблені фахівцями Кемеровського державного університету культури (Н.І.Гендина, Н.І.Колкова,И.Л.Скипор, Г.А.Стародубова). Істотною методологічної основою стали становища, викладені у нормативні документи, присвячених діяльності шкільних бібліотек; матеріали з приводу керівництву читанням, відбиті в публікаціях О.Н. Ванєєва, В.І.Терешина,Ю.П.Мелентьевой, А.А. Леонтьєва; основних принципів діяльності бібліотек, обслуговуючих дітей і підлітків, же Росії та розвинених країн, освячені на роботах Г.А. Іванової, В.П. Чудіновою, Т.Д. Жукової, І.І.Тихомировой,Ф.Л. Керрол, С.К.Ханнесдоттир.

>Экспериментальной базою роботи стала шкільна бібліотека СШ №104 р. Москви.

Теоретична значимість роботи: наша робота розширює і поглиблює теоретичнібиблиотековедческие ставлення до можливостях шкільних книгозбірень у стимулюванні процесу розвиткуинформационно-компетентной особистості.

Практична значимість роботи: отримані результати можна використовувати у роботі шкільних бібліотек під час аналізу складу фондів, матеріально-технічного оснащення, рівня розвитку і використання в процесі довідково-пошукового апарату, стану кадрового потенціалу.


ГЛАВА 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Шкільна бібліотека – специфічна форма організації бібліотечної роботи, вона безпосередньо міцно пов'язана з конкретною навчальним закладом, тобто школою, коли він ця бібліотека функціонує. У зв'язку з цим основна діяльність шкільної бібліотеки таки іде інформаційне забезпечення процесу творення, і навіть в розвитку читацького інтересу учнів.

Сучасна шкільна бібліотека розвивається у багатомірномуинформационно-правовом просторі і керується у діяльності щодо реалізації своєї місії правовими актами міжнародного рівня, зокрема документами ООН, ЮНЕСКО,ИФЛА; законами Російської Федерації, включаючи основний закон – Конституцію Російської Федерації, і навіть галузеві закони.

До найважливіших міжнародних документів належить «Конвенція ООН про права дитини», прийнята сесія Генеральної асамблеї ООН у листопаді 1989 року й ратифікована СРСР червні 1990 року. У цьому Конвенції поруч із загальними положеннями, забезпечують кожної дитини декларація про збереження життя, здоров'я, своєї індивідуальності, свободи, совісті й релігії, - у статті 28 передбачається право дитини освіту, зокрема декларація про доступом до інформації та матеріалам.

Іншою важливою документом є «Всесвітня програми дій, що стосується молоді, до 2000 року і період», прийнята Резолюцією Генеральної асамблеї ООН № 50/81 14 грудня 1995 року. У Програмі серйозну увагу приділено освіті молоді, заохоченню таких освітянських та навчальних систем, які у більшому мері відповідали б нинішнім і майбуттям потребам молоді.

У пункті 25 Програми обгрунтовується те, що «слід підкреслити значення розвитку інформаційних навичок, тобто. навичок пошуку інформації, доступу до неї і його використання, і навіть інформатики, і заочного навчання».

Для побудови бібліотечної політики рівня, від масштабів держави до масштабів окремої шкільної бібліотеки, важливий текст, ухвалений Світовим форумом за освітою (Дакар, Сенегал, 26–28 квітня 2000 р.) «Освіта всім: виконання наших загальних зобов'язань».

>Школьному бібліотекарю треба знати і документи, безпосередньо які стосуються бібліотекам. Серед цих документів:

· Маніфест про публічній бібліотеціИФЛА/ЮНЕСКО (1995 р.);

· Маніфест шкільних бібліотек, прийнятий у 2000 року на66-й Генеральної конференціїИФЛА;

· МаніфестИФЛА про Інтернет 2002 року;

· Рекомендації по бібліотечному обслуговування підлітків й молодіИФЛА 2003 року, адресовані бібліотекарям різних країн, працюють у найрізноманітніших типах бібліотек, як у місті, і у сільській місцевості, адміністраторам бібліотек та всім, хто приймає рішення, педагогам і студентам бібліотечних шкіл.

· КерівництвоИФЛА/ЮНЕСКО для шкільних бібліотек 2002 року.

Маніфест шкільних книгозбірень у відповідності до принципів, що у Маніфесті публічних бібліотекИФЛА/ЮНЕСКО, визначає шкільну бібліотеку «як частину ширшим бібліотечно-інформаційної системи», що дуже важливо задля бібліотек ряду розвинених країн, де шкільну бібліотеку схильні провадити лише як допоміжне підрозділ школи. У Маніфесті також йдеться у тому, що коли підвищення рівня грамотності учнів внаслідок співробітництва бібліотекарів та вчителів є доведеним фактом - «сприяє розвитку навичок читання, запам'ятовування, вирішення завдань, і навіть виробленні вміння користуватисяинформационно-коммуникативними технологіями».

МаніфестИФЛА про Інтернет декларує необхідність підтримувати права користувачів у пошуках інформації з власний вибір бібліотеками і інформаційними службами, поважати їхніх прав невтручання у приватну життя й конфіденційність щодо використовуваних ними ресурсів, нести за надання й забезпечення загальнодоступною якісної інформації та коштів комунікації. Дуже актуально становище Маніфесту необхідність «надання користувачам кваліфікованої допомоги у використанні вибраних ними інформаційних джерелах і послугах».

Найважливішим документом на федеральному рівні є Федеральний Закон «Про бібліотечну справу». Цей документ було прийнято Державної Думою 23 листопада 1994 рік, потім у нього було внесений і інших змін. Зміст Закону включає у собі такі статті:

Розділ I. Загальні засади

У розділі ст. 1. Основні поняття.

У розділі ст. 2. Законодавство Російської Федерації про бібліотечну справу.

У розділі ст. 3. Сфера дії Основ законодавства.

У розділі ст. 4. Основні види бібліотек.

Розділ II. Права громадян, у сфері бібліотечного справи

У розділі ст. 5. Права громадян бібліотечне обслуговування.

У розділі ст. 6. Права громадян бібліотечну діяльність.

У розділі ст. 7. Права користувачів.

У розділі ст. 8. Права особливих груп користувачів.

У розділі ст. 9. Відповідальність користувачів.

Розділ III. Відповідальність і право бібліотек

У розділі ст. 10. Статус бібліотек.

У розділі ст. 11. Відповідальність бібліотек.

У розділі ст. 12. Права бібліотек.

Розділ IV. Державна політика у сфері бібліотечного справи

У розділі ст. 13. Державна політика у сфері бібліотечного справи.

Розділ V. Поділ компетенції у сфері бібліотечного справи

У розділі ст. 14. Компетенція органів державної влади управління

Російської Федерації.

У розділі ст. 15. Компетенція органів державної влади управління суб'єктів Російської Федерації

У розділі ст. 16. Компетенція органів місцевого самоврядування.

У розділі ст. 17. Компетенція засновника.

Розділ VI. Бібліотечні фонди як культурний надбання народів Російської Федерації

У розділі ст. 18. Бібліотечні роботи, як культурне надбання народів Російської Федерації.

Розділ VII. Координація і кооперація у сфері бібліотечного справи

У розділі ст. 19. Участь держави у забезпеченні координування й кооперації бібліотечного обслуговування.

У розділі ст. 20. Центральні бібліотеки.

У розділі ст. 21. Взаємодія бібліотек з органами науково-технічної інформації та архівами.

Розділ VIII. Економічне регулювання у сфері бібліотечного справи

У розділі ст. 22. Порядок створення та ліквідації бібліотек.

У розділі ст. 23. Реорганізація, приватизація, і ліквідація бібліотек.

У розділі ст. 24. Майно бібліотек.

У розділі ст. 25. Фінансові ресурси бібліотек.

У розділі ст. 26. Інвестиційна політика в бібліотечну справу.

У розділі ст. 27. Фонди розвитку бібліотек.

У розділі ст. 28. Фінансові й інші пільги.

У розділі ст. 29. Трудові відносини працівників бібліотек.

Також важливими документами є Кодекс етики шкільних бібліотекарів Російської Федерації, прийнятий I з'їзді шкільних бібліотекарів Російської Федерації 1-4 липня 2007 і Маніфест шкільних бібліотек Російської Федерації, проект якого було також прийнято на I з'їзді шкільних бібліотекарів Російської Федерації. У цих документах викладено цілі й завдання шкільної бібліотеки, принципи рівноправності, свободи доступу і цензури, конфіденційності, добровільної участі у діяльності бібліотеки.

>Целями шкільної бібліотеки вказані такі: реалізація інформаційного забезпечення процесу творення у шкільництві, сприяння здійсненню безперервної освіти учнів вчителів; сприяння розвитку творчі здібності школярів, формування духовно багатою, морально здорової особистості; організація бібліотечного обслуговування всіх членів шкільного співтовариства незалежно від його віку, раси, статі, віросповідання, національності, мови, професійного або громадського становища; забезпечення орієнтації й організація доступу до місцевих, регіональним, національним чи глобальним інформаційних ресурсів; організація інформаційної підготовки школярів, включаючи навчання навичок пошуку, добуванні, критичного аналізу та самостійного використання інформації задоволення різноманітних інформаційними потребами (придбання знань, дозвілля тощо.); інтеграція зусиль педагогічного колективу та батьківського співтовариства у сфері прилучення до читання і підприємливості керівництва читанням школярів, виховання закріплення школярі потреби її звички до читання, навчанні й користування бібліотеками протягом усього життя.

Завдання шкільної бібліотеки: формування фондів; наданнябиблиотечно-информационних послуг й нових послуг додаткової освіти; організація взаємодії із педагогічною колективом із формування інформаційної грамотності, інформаційного світогляду й інформаційної культури школярів як обов'язкову умову навчання у протягом усього життя; сприяння реалізації Національної програми підтримки та розвитку читання, організація у різних формах пропаганди тогочасні книги й читання, зокрема заснованих на виключно використанні інформаційно комунікаційних технологій, координація діяльності, зі широким колом соціальних партнерів, насамперед, з дитячими бібліотеками, прилучення батьківської громадськості до цінностей читання.

Отже, діяльність шкільної бібліотеки регламентується як міжнародними правовими документами, і Федеральним Законом Російської Федерації, і навіть особливими документами, визначальними специфіку роботи саме шкільної бібліотеки, як специфічного видуинформационно-образовательного підрозділи.


ГЛАВА 2. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИУЧАЩИХСЯСРЕДСТВАМИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

2.1 Місце шкільної бібліотеки винформационно-образовательном просторі

 

Разом з мінливим суспільством, і новими завданнями освіти трансформується діяльність бібліотеки загальноосвітнього установи. На етапі розвитку інформаційного суспільства шкільна бібліотека стає центром процесу, і навіть майданчиком для педагогічних інновацій. Потужний, технологічно оснащенийбиблиотечно-информационний центр під час навчання школярів комплексу знань і умінь регулярно працюють з інформацією починає грати центральну роль.

У разі безперервного розширення інформаційного простору на шкільних бібліотекарів покладається функція навчання школярів та вчителів навичок роботи з туристичною інформацією, що висуває необхідність постійного підвищення кваліфікації, і професійного зростання.

У разі початку суспільству знань по-новому осмислено місія бібліотек загальноосвітніх установ. Місія шкільної бібліотеки ХХІ сторіччя полягає у формуванні інформаційної культури особистості.

Значні зміни зазнала технологія роботи шкільної бібліотеки, що є сукупність певних процесів і операцій, які забезпечують нормальне її функціонування. Сьогодні досягнення якісно нового рівня бібліотечно-інформаційного забезпечення у школах пов'язують із впровадженням нових інформаційних і телекомунікаційних технологій у діяльність кожної книгозбірні (електронні каталоги, автоматизованібиблиотечно-информационние системи та т. п.). У умовах наростає процес інтеграції традиційних і інноваційних методів (способів) бібліотечно-інформаційного обслуговування.

Оскільки шкільні бібліотеки покликані здійснюватиинформационно-библиотечную підтримку процесу навчання і виховання, орієнтуючись на інновації у цій сфері, це що їх йти до зміни складу бібліотечних фондів, багато чому визначає сучасні підходи до комплектування, змушує шукати нові методи роботи.

Бібліотека освітнього закладу є частиноюинформационно-образовательного простору, несформованого і активна що розвивається в XXI в., і становитькультурно-просветительний інаучно-вспомогательний соціальна інституція, який би акумуляцію і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів.

>Документние фонди шкільних бібліотек, які включають навчальну, художню, довідкову, науково-популярну літературу,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація