Реферати українською » Педагогика » Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів


Реферат Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів

>ШЛЯХИУДОСКОНАЛЕННЯМОНОЛОГІЧНОГОМОВЛЕННЯУЧНІВ 5 – 9КЛАСІВ


У з статтеюузагальненорезультатививченняпроблемиформуваннямонологічногомовленняучнів унауковій йнавчально-методичнійлітературі; показаношляхивикористанняметодівнавчання українськоїмови ізметоюформуваннямонологічногомовленняучнів.

>Ключові слова:монологічнемовлення,лінгводидактичніметодинавчання,видивправ.

У статті узагальнено результати вивчення проблеми формування монологічною промови які у наукової і навчально-методичної літературі; показані шляху використання методів навчання української з формування монологічною промови учнів.

Ключове слово: монологічна мова, методи навчання, види вправ.

Постановкапроблеми. ЗаНаціональноюдоктриноюрозвиткуосвіти України у ХХІстолітті,Концепцієюмовноїосвітинавчання українськоїмови всучаснійзагальноосвітнійшколі винне бутиспрямоване тих,щобсформуватиособистість, Якавільноволодієзасобамимови вбудь-якіймовленнєвійситуації,аргументовановисловлює свої думи,дотримується правилмовленнєвогоетикету [8].

>Необхідністьудосконаленнямонологічногомовленняшколярівусвідомлюється вметодиці давно,протеця проблемаще незнайшласвоєїкомплексноїтеоретико-практичноїреалізації.Протягомостанніхдесятилітьрозвитокмонологічногомовленняучніврозглянуто в аспектах:основнізакономірностірозвиткумовлення (І.Зимня, Т.Ладиженська, Про.Леонтьєв, М. Львів, М.Пентилюк, М.Стельмахович, Л. Федоренко таін.);розробкамовного компонентазагальноосвітньоїпідготовкиучнів (Про.Біляєв, М.Вашуленко,Є. Голобородька, І.Ґудзик, З.Караман, У.Мельничайко, Р.Михайловська,Л.Скуратівський, Про.Хорошковська, Р.Шелехова таін.);збагаченнясловникаучнів (М. Голуб, Т. Коршун, Л.Кутенко, Т. Левченко, У.Мельничайко таін.) [1, з. 13]. Однак, Незважаючи назначніуспіхи вційгалузі, увітчизнянійлінгводидактицівідсутнєдослідження, вякому було б бобґрунтовано систему роботи ізудосконаленнямонологічногомовленняучнів 5–9класів упроцесівивчення українськоїмови.Важливістьцієїпроблемиусвідомленавчителями, але й черезвідсутність необходимихметодичнихрозробок ушкільнійпрактиці вонрозв’язуєтьсяповільно. Невідповідаєнинішньомусоціальномузамовленню й тієїрівеньмовленнєвої культури, щосьогодніспостерігається вучнів.

Мета з статтею –узагальнитирезультатививченняпроблеми внауковій йнавчально-методичнійлітературі;показатишляхивикористанняметодівнавчання українськоїмови ізметоюудосконаленнямонологічногомовленняучнів 5–9класів.


>Монологічнемовлення –цемовленняоднієї особини, щовиражає вбільш-меншрозгорнутійформі свої думи,наміри,оцінкуподій й т.д. [6, з. 34]. Одним ззавдань, що ставитипрограмаосновної школи із українськоїмови,єнавчаннямонологічномумовленню.Метоюнавчанняєформуванняуміньмонологічногомовлення, подяким у М.Пентилюкрозумієтьсяуміннякомунікативно-мотивовано,логічно-послідовно й складно,доситьповно й правильно вмовленнєвомувідношеннівикладати свої думи вуснійформі [6, з. 35].

У наш одну годину наосновнійшколінавчаннюусному йписемномумонологічномувисловлюванню незавждиприділяєтьсядостатньоуваги.Проте непотрібнозабувати, щонавчаннямонологічногомовлення взагальноосвітнійшколіє одним ізнайважливішихаспектів,оскількисамецей аспектнавчаннядисциплінуємислення, вчитилогічномислити йвідповідно будуватисвоєвисловлення утакийспосіб,щоб довести свої думи до слухача. Монологє такоюформоюмовлення, коли йоговибудовує одна людина,самостійновизначаючи структуру,композицію ймовнізасоби.Монологічнемовленняможеноситирепродуктивний йпродуктивний характер.Репродуктивнемовлення неєкомунікативним. Передшколою переносити завданнярозвиткунепідготовленого продуктивногомовленняучнів.Монологічнемовлення, як йдіалогічне,повинне бути ситуативнообумовлене й, якстверджують психологи,мотивоване.Ситуаціяє для монологувідправним моментом,потімвін «>відривається» віднеї,утворюєсвоєсередовище – контекст. Тому монолог, як утверждает У.Мельничайко,єконтекстуальним, навідміну віддіалогу, щознаходиться внайтіснішійзалежності відситуації. У силуконтекстностімонологічногомовлення доньогопред’являютьсяособливівимоги: воно та винне бутизрозумілим «з самого собі»,тобто бездопомогинемовнихзасобів, що частовідіграютьвелику роль у ситуативномудіалогічномумовленні [6, з. 37].Монологічнемовленнявиконуєтакікомунікативніфункції:

-інформативна (>повідомленняновоїінформації увиді знань пропредмети йявищанавколишньоїдійсності,описподій,дій,станів);

-функціявпливання (>переконаннякого-небудь управильності тихий чиінших думок,поглядів,переконань,дій;спонукання до дії чизапобігання дії);

-експресивна (>використаннямовленнєвогоспілкування дляопису стану, вякомузнаходиться тієї,хто говорити, длязняттяемоційноїнапруженості);

-розважальна (>виступлюдини насцені чисереддрузів длярозвагислухачів);

-ритуально-культова (>висловлювання под годинубудь-якого ритуального обряду) [5, з. 73].

>Беручи в основібазовий документшкільноїосвіти, асамепрограмузагальноосвітніхнавчальнихзакладів,можемовстановити, що дляосновної школинайбільшактуальноюєінформативнафункціямонологічногомовлення.Стосовнонавчаннямонологічногомовлення, топланомірне йсистематичненавчанняпочинається уже впочатковихкласах йпродовжуєтьсяпротягом всіхнавчальних років.Навчальний монолог напочатковомуетапінавчанняє вибачимо йдуже короткимлогічнопобудованимвисловлюванням, щомістить один чикількамовнихзразків.Учнімаютьвміти безпопередньоїпідготовкилогічно йпослідовно висловлюватисьвідповідно донавчальноїситуації,робитиусніповідомлення затемою,передаватисвоїми словамиосновнийзмістпрослуханого чипрочитаного вмежахмовногоматеріалу.Відучніввимагаєтьсяуміння не лишеповідомляти профакти, але й йвиражатисвоєставлення довикладеного.

>Монологічневисловлювання –цеособливе йскладнеуміння, якунеобхідноспеціальноформувати. Улінгвістичномупланізусиллявчителя іучняповинні бутиспрямовані навідпрацьовуванняправильностіструктурно-граматичної,лексичної йстилістичноїпобудови, векстралінгвальному – навідповідністьмовноговисловленнякомунікативної мети,заданоїситуації, тими [4, з. 19]. Тому,дужеважливезначеннямаєдобірметодів йзасобівнавчання.

На думкулінгводидактів,вибір того чиіншого методузалежить від характеруматеріалу, щопропонується длявивчення,зв’язкувиучуваногоматеріалу ізпопереднім йнаступним,співвідношення вньомуелементівтеоретичного й практичного характеру,рівнязагальногорозвиткуучнів таїхньоїпідготовки із предмета.

>Беремо доувагирізні подивисяметодистів накласифікаціюметодівнавчаннямови,протенайбільшприйнятною дляефективногоудосконаленнямонологічногомовленняучнів 5–9класіввважаємокласифікаціюметодів,запропоновану Про.Біляєвим [3, із чотирьох].Розвитокуміньстворюватикомунікативно-дієвітекстимонологічноїструктури винен уцентріуваги методиста, тому слововчителя – метод,якийреалізується впояснювальномумонолозі,сьогоднінабуваєособливоїактуальності.Основне йогопризначення – «податі»учнямнавчальнуінформацію і забезпечитиїїсприйняття,осмислення,запам’ятовування. якзауважує психолог М.Менчинська, Якаєоднією ізавторівтеоріїзасвоєння знань, лише наосновібагатоїпам’яті, коли воннагромадитьзначнукількість знань,стаєможливимрозвиток проблемногомислення, щопередбачаєсамостійнийпошук [1, з. 41].Саме цьому ісприяє монологвчителя, щозавдяки широким спектромреакційучнів-слухачівстаєповноюміроюдіалогізованим.

Навідбірмовногоматеріалувпливаєурахування адресата,продумування йогодоцільності,добірнайбільшефективноїмовленнєвоїформи,ступіньрозгорнутості,кількістьприкладів,пояснень. Правильноорганізована структурамовлення словесникадозволяєучнямслідкувати за йогодумкою,передбачатихід думок йнавчатисявикористовуватимовлення якзразок дляпобудовивласнихвисловлювань.

>Значніможливості дляперевіркирівнязасвоєнняучнямимовленнєвих зрозумітидає методбесіди.Під годинубесіди вчитель задопомогоюпитань не лишеперевіряєзнаннядітей, а істимулює їхні доаналізумовленнєвих зрозуміти,самостійногоформулюванняузагальнень й з висновками.

>Спостереження іаналізмовнихявищполягає увиділенні запевнимиознакамилінгвістичнихкатегорій (>граматичних форм, групслів), ухарактеристиці їхні ізпевногопогляду (>граматичного,стилістичного) йзнаходитьсвоєвираження успостереженнях над мовою, ваналізіхудожніхтворівщодо їхні стилю,словника,зображувальнихзасобів [1, з. 98], «>передбачаєнабуття нових знань проживе слово іособливостікористування ним шляхомцілеспрямованихспостережень над фактами йявищамиусноїмови наспеціальнодібранихприкладах» [2, з. 57],тобто текстах.

>Проведенняспостережень надтекстами-взірцямидопомагаєучнямнавчитисясприймати ірозумітиінформацію, щоміститься у яких,визначитиєдністьзмісту іформи,вникнути усутністьмовнихфактів,явищ,процесів,осмислитизв’язокміж ними йтимитеоретичнимивисновками, щовипливають із них,з’ясуватизначення шкірногорівнямовноїсистеми (>фонетичного,лексичного,морфемного,словотвірного,морфологічного,синтаксичного йстилістичного).

>Під годинузастосування цого методувчителі частовдаються долінгвістичногоексперименту,завдякиякомуучнімаютьзмогу вестиспостереження надмовнимиодиницями,явищами,процесами, фактами у сфері їхньогофункціонування,проводитизаміну однихмовниходиницьіншимивідповідно домовленнєвоїситуації.

>Цінність роботи ізпідручникомполягає впередачіготовоїінформації задопомогою тексту параграфа чинаочнихпосібників.Цей методзабезпечуєсприйняття ізасвоєнняучнямимовленнєвогоматеріалу,сприяєрозвитковінавичоксамостійної роботи ізлітературою,крім того,текстипараграфівдопомагаютьучням под годинустворенняусних чиписемнихвисловлювань [3, з п'ятьма].

>Особливемісце упроцесіудосконаленнямонологічногомовленняучніввідводимо методувправ, котрі всучаснійлінгводидактицікласифікуютьсяпо-різному. Так було в основукласифікації,розробленої У. Онищуком,покладенодидактичну міткувправи, якоївиконуютьучні, таступіньїхньоїсамостійності і творчости, томувченимвиділенопідготовчі,вступні,тренувальні (зазразком, заінструкцією, зазавданням),завершальні іконтрольні.Класифікуютьвправи замісцем роботи (>класні ідомашні), заформою (>усні іписьмові), замисленнєвимиопераціями (>аналітичні,аналітико-синтетичні,синтетичні (У.Добромислов). Т.Ладиженськавиділяєвправизалежно відспіввіднесеннядій за готуємо йстворюваним текстом:аналітичного характеру наоснові готового тексту (>аналіз тексту,порівняльнийаналіз тексту),аналітико-мовленнєвого характеру наоснові готового тексту, натрансформацію тексту,створення тексту наосновізразка,створеннявласноговисловлювання.Найбільшефективними под годинуформуваннямонологічногомовленнявважаємотаківправи:

1) заступенем творчости:

-репродуктивнівправипроводятьсябезпосередньо послеознайомленняучнів ізтеоретичнимматеріалом дляперевіркирівнязасвоєннямовленнєвих зрозуміти й правил под годинуаналізутексту-взірця:визначтеосновну мітку, якоїставив собі за автор,створюючи тієї чиінший текст (>розповісти,проінформувати,описати,охарактеризувати, довести,переконати,попрохати тощо);виділіть фразу, щовиражаєосновну думкуповідомлення;сформулюйтеосновну думкупрослуханого;назвітьфакти, котрідоводять,підкреслюютьосновну думку тексту;доберіть заголовок допрослуханого тексту;доберітьзапитання до тексту;з’ясуйте стиль й типмовлення тексту;визначтезасобизв’язкуречень утексті;

-репродуктивно-креативніспрямовуються нарозвитокумінь йнавичокучніваналізувати,трансформувати іпереказуватитекстирізного типу і стилюмовлення.Середцихвправвиділяютьсятакірізновиди:

– заподіянняаналітико-мовленнєвого характеру наосновіпервинного тексту, щовимагають йогоаналізу,передбачаютьудосконалення тексту вцілому чипевних йогочастин:складіть плантексту-взірця;поділіть текст заподаним планом;доберіть заголовки докожноїчастини тексту;виберіть із двохподанихречень ті, щовідповідаєзміступрослуханого тексту;складіть текст наоснові плану (>питань);згорнітьмовленнєвеповідомлення;розширтемовленнєвеповідомлення;уведіть до текступропущені, на вашу думку,елементи – слова,словосполучення,звертання тощо;доберітьсиноніми дослів тексту ізметоюуникненняповторів;розширтеокреміабзаци тексту;

–створеннявторинного тексту наосновіпервинного,тобтоздійсненняпевного видупереказу (ізтворчимзавданням, детального,стислого,вибіркового тощо):прослухайтеповідомлення і у максимальнозгорнутійформі передайте йогозміст;відновіть текст заключовими словами (>словосполученнями чиреченнями); детальноперекажіть абзац тексту;

-креативнірозраховані наваріативність таіндивідуальністьвиконання йпередбачютьскладанняучнямиусних чиписемнихмонологічнихвисловлювань;

2) заметоюпроведення заподіяння:

-пропедевтичнівправиспрямовані наактивізаціюопорних знаньучнів іознайомлення ізновимимовленнєвимипоняттями,необхідними дляподальшогостворення монологу;

-тренувальнівправи зазразком чи заінструкцією (>різнівидипереказів,колективні твори,твори-мініатюри), котріпередбачаютьформування вучнівумінь йнавичокстворюватиусні чиписемнімонологічнівисловлювання наосновісприйнятогозором чи на слух тексту;

-оцінно-контрольнівправи, щомають наметіоцінюватирівеньзасвоєнняучнямимовленнєвих зрозуміти;перевірятирівеньсформованостіумінь йнавичокучнівстворюватимонологічнівисловлюваннявідповідно доситуаціїспілкування;

-корекційнівправиспрямовані наформування вучнівумінь танавичокредагувати такоректувативласнімонологічнівисловлювання;

3) заступенемсамостійності:

-групові іколективнівправивикористовуються ізметоюперевіркирівнязасвоєнняучнямимовленнєвих зрозуміти тасформованостімовленнєвихумінь йнавичок:виконайтетестові заподіяння;заповнітьтаблицювласними прикладами; дайтевизначенняподанимпоняттям;виконайтеповний чичастковийаналіз тексту;

-індивідуальнівправивиконуютьсякожнимучнемсамостійно іпередбачютьаналіз,переказування йствореннямонологічнихвисловлювань вусній чиписемнійформі;

4) заформоюпроведення:усні таписьмовівправи. Длявправ йзавдань вартодобиратитекстивідповідно досоціокультурноїзмістовоїлініїпрограми,зокрема ікраєзнавчого характеру,наприклад,уривки ізтворівписьменників-земляків,тексти,тематичноорієнтовані на природу,економіку,географічнерозташування,матеріальну ідуховну культурурегіону.Наприклад, под годинувивченняучнями тими «>Прикметник» (6клас) можназапропонуватитакувправу: Прочитайтеуривок зтворуучасниціВсеукраїнського конкурсу «Селомоє, для менетиєдине...»ОлександриМатіяш, правильноінтонуючиречення.

У нашійхатістоїть стараскриня.Вона належалащебабусиніймамі і давно уже сталареліквією. Одного разу я невтрималася.Відкрила – й ... ажсерцетьохнуло: Яка краса! Нашовковійхустиніпереливалисятьмянимикольорамирізністаровинніприкраси. Ой, аце рушник. Наньому було бзображено щосьмагічне,прекрасне, щосьтакетаємниче. Я сталаприглядатися довишиття.Диво!Сонечкоосвітилозеленугалявину.Кинулозолотийпромінчик наголубуволошку, навкритийкраплистоюросоючервоний мак.Кучерявийбарвінокглянув на менесвоїми (аможе,бабусиними?)блакитнимиочима,сплітаючись увіночок ізяскравимичорнобривцями.Червоніягодикалинизабринілипрадавньою, але й такоюзнайомоюпіснею... Аце щотаке?Якась абитваринка чи пташинка?.. Ні, то,мабуть,добрий духнашоїміцної родини,оберіг ймоєїдолі... Вісь так усе ожило налляномурушникові,загралорізнимибарвами [7, з. 72 – 74].

>Виконайте заподіяння за текстом:

1.Визначтекількістьмікротем утексті.З’ясуйте, як смердотівпливають наформулювання тими.

2.Випишіть з текступрикметники йвизначте їхнірід, число йвідмінок.

3.Визначтерозряд зазначеннямвиділенихприкметників.

>Таківправи і заподіяннянеобхіднопроводити систематично, учітковизначенійпослідовності, щозумовлюєпоступовевдосконаленнямовленнєвихумінь йнавичокучнів.

>Погоджуємося із М.Пентилюк, котравиділяє триетапиформуваннямонологічнихумінь. У основу шкірного із нихпокладенаякістьвисловлюванняучнів,причомуцяякістьобов’язково Веде до збільшенняобсягузразківмовлення, щовикористовуютьсяучнем.

>Завдання Першогоетапуполягає до того,щобнавчитиучнівоб’єднуватизразкимовленнярівняфрази до однієїпонадфразовуєдність.

>Коженученьвимовляє одну фразу.Будь-якіфразивважаютьсяправильними,якщо смердотівідповідаютьтемі й грамотнооформленні умовномувідношенні.Вже на цьомуетапівраховуєтьсясамостійністьвисловлювання:вчительлишеназиває тему,визначаєзагальнийнапрям думи, авибір конкретногозмістузалишаєтьсявільним.

На іншомуетапіучнівчатьсясамостійно будувативисловлюванняпонадфразовогорівня.Навчаннямонологічногомовлення на цьомуетапіздійснюється задопомогоюрізних опор:зображальних,вербальних,комбінованих.

>Провідне заподіяння >третьогоетапу –навчитиучнівстворюватимонологічнівисловлювання текстовогорівнярізнихфункціонально-смисловихтипівмовлення в такомуобсязі,який передбаченепрограмою.Цейетапхарактеризуєтьсярозвиткомуміньвиражатисвоєособистеставлення дофактів чиподій, про котрівисловлюєтьсяучень;формулюватикритичнуоцінку йдоводитиправильністьбудь-якого факту;включати до свогомовленняелементирозмірковування,аргументації.Одночасно винневідбуватися збільшенняобсягувисловлювання.Учнімаютьзаздалегідьзасвоїти рядсловосполучень йштампів,характерних длямонологічногомовлення [6, з. 54 – 55].

>Завдання на цьомуетапіформулюється так,щобучень немігобмежитисьдвома-трьомареченнями.Наприклад, вчитель говорити:Якщо візгідні із такимтвердженням,наведіть своїдокази (>Київ –дужекрасиве місто).

>Під годинувиконання такихзавдань,учнівчатьсярозвивати думку,передаватиїїзасобами українськоїмови,доводитиправильністьсвоїхтверджень.

>Висновки. Отже,навчаннямонологічногомовлення –цепослідовна робота ізформування вучнівумінь будуватизв’язневисловлювання російською мовою ззастосуванням такихметодів йприйомів, котрісприяютьрозвиткурозумовоїдіяльностіучня.Ефективністьудосконаленнямонологічногомовленняучнів 5–9класівзалежить віддоцільноговибору ізастосуваннярізнихлінгводидактичнихметодів йприйомів, їхніособливостей йкласифікаційнихпідходів,оскількикласифікаціядаєціліснеуявлення про комплексметодів ймає нелишетеоретичне, а ібезпосереднєпрактичнезначення.Монологічнемовленняхарактеризуєтьсяпевнимикомунікативними,психологічними ймовнимиособливостями, котрі педагогмаєвраховувати упроцесінавчання цого видумовленнєвоїдіяльності.

>Теоретико-практичневивченняпорушеної в з статтеюпроблемиокреслюєперспективиподальшихдосліджень,зокремавизначеннякритеріїввідборуметодівнавчання, щосприятимеудосконаленнюмонологічногомовленняучнівосновної школи.


>Література

1. БабичН.Д. Основи культуримовлення. – Львів: світ, 1990. – 252 з.

2. БорисюкІ.В. Роль тексту врозвиткумовленняучнів //Мовознавство. – 2008. – № 1. – З. 56 – 59.

3.Ворожейкіна Про.Вчимосямонологічномумовленню // Українська мова талітература. – 2006 – № 13. – З. 3 – 5.

4. ДонченкоТ.К.Формуваннямонологічногомовленняучнів під час уроків українськоїмови.Посібник для учителів йстудентів. – До.: наук. думка, 1997. – 72 з.

5.ЛазаркевичЛ.І.Навчанняучнівмонологічномумовленню всереднійшколі. – До.: Знання, 2005. – 117 з.

6. Методиканавчаннямонологічномумовленню / За ред. В.А.Артемова. – До.: Ли-бідь, 2003. – 72 з.

7.СкалкінВ.І.Вправи длянавчаннямонологічногомовлення. – До.: наук. думка, 2000. – 127 з.

8. Указ президента України №347/2002 від 17 апреля 2002 року проНаціональну доктринурозвиткуосвіти.

>монологічнемовлення мовавправа


>SUMMARY

>In thearticlegeneralizedresults ofstudy of the problem inscientificliterature; theways of theuse ofmethods ofteaching of Ukrainianarepointedwith thepurpose offorming ofmonologicalspeaking ofpupils.

>Keywords:monologicalspeaking,methods ofstudies,types ofexercises.


Схожі реферати:

Навігація