Реферати українською » Педагогика » Аналіз особливая розвітку творчих особливая молодших школярів на уроках праці


Реферат Аналіз особливая розвітку творчих особливая молодших школярів на уроках праці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

урокпрацятворчість школяр

Уданійкурсовійроботі якщорозглянуто проблемурозвиткутворчихздібностеймолодшихшколярів. На мою думку,ця темаєактуальною у наше годину. Цепояснюється тім, щоздібності до творчостиєнеобхідними уповсякденномужиттілюдини. Для забезпеченняуспішностілюдининеобхіднорозвиватитворчіздібності умолодшомушкільномувіці –найбільшсприятливомуперіоді.Саме уцейперіодформуютьсямотивація донавчання, атакожкреативність. Тому діяльністьвчителя уцій сферієдужеважливою.

Придослідженніцієї тимидуже частозустрічаєтьсяшаблонність роботивчителя.Тобтовчитель проводитистандартну роботу, неураховуючипотрібностейшколярів. Цевикликаєзатримку урозвиткудитини тамотиваціїїї донавчання.

>Творчістьмолодшихшколярів непотрібновідокремлювати, апроводити комплексно. Уційкурсовійроботірозвитоктворчихособливостеймолодшихшколярів якщорозглянуто наприкладіуроків трудовогонавчання.

Уроки роботиєдужеважливим компонентомрозвиткутворчихздібностей умолодшихшколярів, бо смердотіспрямовані наформуванняхудожнього татехнічногомислення, атакожздібностей доконструювання,створеннячогось нового тощо.

>Об’єктомдослідженнявиступаєрозвитоктворчихздібностеймолодшихшколярів.

Предметдослідження – уроки роботи.

>Метоюдослідженняєаналізособливостейрозвиткутворчихособливостеймолодшихшколярів під час уроків роботи.

>Завдання:

1.Висвітлитиособливостірозвиткутворчихздібностей умолодшихшколярів під час уроків роботи.

2.Вивчитишляхи йзасобирозвиткутворчихздібностей.


 

>Розділ 1. >Теоретичне запитаннярозвиткутворчихздібностеймолодшихшколярів

 

1.1Розвитоктворчихздібностей умолодшихшколярів – якпсихолого-педагогічна проблема

 

>Творчість – процесдіяльностілюдини, унаслідок чогоз’являютьсяновіматеріальні тадуховні ціності.Творчістьвідрізняється відвиготовленняунікальністю результату.

>Творчість вданійситуаціїрозглядається якмеханізм продуктивногорозвитку. Доповноцінноїреалізаціїтворчихздібностей готова та людина, Якамаєчіткоспланований пландій. Цепов’зано із тім, що без планудій людина неможечіткосформувати своїінтереси,переконання,тобтоособистісніособливості, без якітворчість не якщоіндивідуальною, а якщоноситиповторювальний характер.

Дляуспішної творчостивирішальним чинникомє некількістьзасвоєних знань,умінь танавичок, аякість, котравизначаєтьсяпсихологічнимиособливостями.

Для болеераціональногоздійснення роботищодорозвиткутворчогопотенціалуособистості унавчально-виховних заставах,слідспиратися надосягнення Сучасноїпсихологічної науки. якзазначаєакадемік У.Маляко,самерозвитоктворчоїособистостіможливийлише заумови, коли якщозабезпечена “>психолізація”всьогонавчально-виховногопроцесу,тобто коли будутьствореніумови дляреалізаціїтворчогопотенціалукожноїособистості.Важливодопомогтимолодшомушколяревіпізнати собі, своїздібності,нахили. Ісамевпровадженняідейгуманізації впрактичну діяльністьвчителяпочатковихкласів,орієнтацією натворчуобдарованістьдитини –основний шляхвирішення цого запитання. Томупоряд зформуванням національноїсамосвідомості,оволодіннямдітьмизасобамирідноїмови,історії, культури,мистецтва, народнихтрадицій йзвичаїв у центрувагипедагогічнихпрацівників винна бути поставлено проблемурозвиткутворчоїособистості,своєчасноговиявленняобдарованихдітей шляхомранньої йпоетапноїдіагностики,використаннястимулюючихзасобівщодорозвиткуїхніхтворчихпотенційнихможливостей.

>Ефективність роботищодорозвиткутворчоїособистостізначнопідвищується придотриманні такихпсихологи-педагогічних умів:

1.Створенняемоційної,доброзичливої атмосфера упроцесівиконанняучнямибудь-якихтворчихзавдань;

2.Організаціядіяльностіучнів ізрозв'язаннятворчихзавданьздійснюється ізопорою наїхніінтереси,потреби,потенційніможливості,здібності тощо (>відсутністьшаблонності).

3. Заумови, щовирішеннятворчихзавданьпробуджує в шкірного школярадослідницькуактивність,поглиблюєінтерес дотворчоїдіяльності,спонукає доуспішнихдій тадосягненняпоставленої мети (>мотивація).

>Щобдетальнішерозглянутитворчість, тамеханізми,потрібнорозглянутистадіївиникнення творчости (за Р. Уоллесом):

·Підготовка –формулюванняпроблеми,

·Інкубація –тимчасовийвідхід відпроблеми,

·Прояснення –появаінтуїтивноговирішення,

·Перевірка – практичнареалізаціярішення.

>Передумовоювиникненнятворчихздібностейвиступають:гнучкістьмислення (>здатністьприйматинестандартнірішення таваріюватиспособивирішення);критичність (>відмова віднепродуктивнихметодів тазасобів);цілісністьсприйняття.Переліченимиякостямиволодіє абсолютнокожна людина, але йдеякіздібності недостатньорозвинуті, в окремихвипадках –зовсім нерозвинені. Одним ізключовихзавданьвчителяє недопуститинеповноцінностірозвиткутворчихздібностей.

>Прояватворчихздібностейбуваєрізноїступені –тобто,малопомітний талант, чияскраве йогопроявлення. Це обумовлененапрямкомдіяльності та способомпідходу допроблеми. Алісутністьтворчогопроцесуоднакова для всіх.Різниця в конкретномуматеріалові творчости, масштабахдосягнень тазначимості длясуспільства.Елементи творчостипроявляються уповсякденномужитті.

>Існує багатонауковихпідходів довивченняпсихологічнихособливостейвиникненнятворчихздібностей,проаналізувавши котрі можназробитивисновки:

·Інтелектуальнаобдарованістьєоднією із умівтворчоїактивності;слідвідзначити, щоголовну рольактивізаціїтворчоїдіяльностівідіграють

·мотивація,ціннісні таособистісніякості.

·Творчіздібності незалежать відрівняінтелекту.

Дляпроявленнятворчихздібностейнеобхіднаспеціальна атмосферакреативнесередовище, котрахарактеризуєтьсянаступнимиознаками:

·Оптимальнамотивація, котрапередбачаєсереднійрівеньмотиваціїдосягнення (законЙоркса-Додсона: максимальнапродуктивністьдіяльностіможливалише припідтримцімотиваціїдосягнення насередньомурівні), атакожвідсутністьзмагання тамотиваціїсоціальногосхвалення.

·Невимушена атмосфера, Якапередбачаєвідсутністьпогрозипримусу, свободудій тавідсутність критики.

Таким чином, привсьомурізноманіттіпсихологічнихтеорійтворчихздібностей такреативності,існує рядосновнихознактворчоїдіяльності, привпливу на котрі можнапідвищуватипродуктивністьтворчогомислення тарозвиватитворчіздібностіособистості.

Умолодшихшколярів болеерозвиненапам’ять образна , ніжзмістовна,дітикращезапам’ятовуютьконкретніпредмети,обличчя,кольори,факти,події.

Призапам’ятовуванніучнямизв’язнихположень, педагогсприяєрозвиткумисленнядітей.Регулярневикористання під час уроківспеціальнихвправ тазавдань,направлених нарозвитокпізнавальнихздібностей,сприяєособистісномурозвиткові,підвищуєякістьтворчоїпідготовленостімолодшого школяра,допомагаєучняморієнтуватися впростихзакономірностях,активнішевикористовуватитворчіздібності.

Таким чином,ефективним якщо тінавчання, яку Веде за собоюрозвиток.Розвиваюченавчання –це ті, уякомудидактичнийвпливрозвиває не лишепізнавальніздібності, аще ітворчі.Пізнавальнізадачіпроходять крізь усе процес,виконуючи вньомурізніфункції:активізують тамотивуютьучнів,утримуючинавчально-виховний процес нависокомурівні, атворчість такреативністьєневід’ємноючастиною цогопроцесу.

>Аналізосновнихпсихологічнихнововведень та характеруведучоїдіяльності вмолодшихкласах,сучасніпотреби ворганізаціїнавчання яктворчогопроцесу,якийучень ізвчителем упевномурозуміннібудують сам,припускаютьможливістьнакопиченнятворчогодосвіду надпроцесіпізнання, а про такі видидіяльності, якстворення тапереробкаконкретнихоб’ектів,ситуацій,явищ,творчогозастосуванняотриманих впроцесінавчання знань.

У самомупроцесі творчости психологивиокремлюють двааспектиособистісний йпроцесуальний.Особистісним аспектомпередбачаєтьсянаявність усуб'єктазадатків,здібностей танахилів,володіння нимвідповідноюінформацією тапрактичнимивміннями.Процесуальний аспект творчостизв'язаний ізмисленням,інтуїцією,уявою,розумовоюактивністю.

Дляпедагогікиінтересявляєлишетворчістьлюдини,зокремадитини.Характернимє ті, що тихкомпоненти, котрімаютьмісце увизначенніпоняття творчости упсихології,присутні й взмісті цого жпоняття впедагогіці. Так,наприклад,відомийфахівець вгалузі дидактики І. Я. Лернерпише: ">Творчістю ми йназиваємо процесствореннялюдиноюоб'єктивно чисуб'єктивноякісно нового задопомогоюспецифічнихінтелектуальних процедур, котрі не можнауявити яктакі, що точноописуються й суворорегламентуються,системиоперацій чидій".

Дляпедагогічнихцілейважливимє не скількиствореннядитиною ">дещо нового,нешаблонного", а сам процес творчости, входіякогоздійснюється процесрозвиткудитини. Психолог Я. Про.Пономарьовпише, що "процесвзаємодіїсуб'єкта ізоб'єктом Веде довиникнення двоякого родупродуктів, котрівиявляються увидозмінах яксуб'єкта то йоб'єкта".Дещоіншими словами, але йтаку ж саму думкувисловлює іінший психолог З. Л.Рубінштейн.Він подчеркивает, що "процес <... >створеннялюдиною предметного світу -це йє разом з тімрозвиток нимсвоєївласноїприроди".

>Зрозуміло, що даний методдає длядослідниківбагатийматеріал, але йвін непозбавленийсуб'єктивізму.Кожен ізавторівпередаєлишевласнівраження, котрі непозбавленісуб'єктивнихвідчуттів тапереживань, щозавждисупроводжують процес творчости.

Методмодельнихекспериментівє іншимнапрямкомвивчення творчости.Даний методдаєпевнірезультати, але йвіндещознецінюється тім, щодосліджуваномуповідомляється про ті, щопропонованайому завданнямає

>розв'язання. Для творчости жважливимє нелишерозв'язанняпоставленої передсуб'єктомзадачі, а івласнебачення танаступнеформулювання проблем, котрінеобхіднорозв'язати.Потенційнийтворецьзавждибачить внавколишньому світіпевніпротиріччя (>дисгармонію) йпропонуєспособи їхніусунення,тобторозв'язання ним жсформульованоїпроблеми.

>Третій методдослідження творчостийде черездослідженняособистості. При йогозастосуваннівикористовуєтьсяанкетування тауснеопитуваннясуб'єктівдослідження ізнаступноюстатистичноюобробкоюодержанихданих.Цей методтакождаєбагатийматеріал,зокрема длявиявлення тихийякостей, котріхарактерні длялюдини-творця. Алі,знову ж. йцей метод недозволяєпроникнути вінтимнімеханізми творчости (>формалізація методуздійснюєтьсялише налогічномурівні). Вочевидь, щокращірезультати можнаодержативнаслідок комплексноговикористанняданихметодів.

>Розвитокдитинивідбуваєтьсялише вдіяльності.Тількивласними силами можназасвоїтинеобхіднідосвід тазнання,накопиченілюдством,розвити своїінтелектуальні таіншіздібності.

>Систематичність тапослідовністьдаєможливість людямуправлятипроцесом творчости. Без нихгнучкістьможе перейти в «стрибкаідей»; у цьомувипадкувиниклі ідеї непродумуються докінця.Людинастаєнерішучою тазалежить відінших людей.Завдякисистематичності,усі ідеїзводяться уцілісну систему тапослідовноаналізуються.Дуже часто врезультаті такогоаналізу абсурднаідеястаєєдинимправильнихрішеннямпроблеми.Творчопрацююча людинатакож винна матірздібності доризику, та непереживати занаслідкидіяльності.

>Сучаснапедагогіка уже немаєсумніву у бовчитидітей творчостиможливо. Проблемалише у тому,щобзнайтиоптимальніумови для такогонавчання.Підтворчимиздібностямиучніврозуміють «>комплексніможливостіучня ввиконаннідіяльності тадій,направлених настворення ним новихпродуктів.Дотримуючисьпозиціївчених,визначаючихкреативніздібності яксамостійний чинник,розвиток якіявляється результатомнавчаннятворчоїдіяльностішколярів,визначимокомпонентитворчихздібностеймолодшихшколярів:

·творчемислення

·творчауява

>застосуванняметодіворганізаціїтворчоїдіяльності

Длярозвиткутворчогомислення йтворчоїуявиучнівнеобхіднорозвиватитакіуміння, як:

·Класифікуватиоб’екти,ситуації,явища зарізними характеристиками

·Встановлюватипричинно-наслідковізв’язки

·Бачитивзаємозв’язки тавиявлятиновізв’язкиміж системами

·Розглядати систему врозвиткові

·Робитиприпущення,прогнозувати

·Виділятипротилежніякостіоб’єкта

·Виявляти таформулюватипротиріччя

·Використатирізнісистемиорієнтації вуявномупросторі

>Переліченівмінняскладають основуздібності досистемно-диалектичногомислення, продуктивногопросторовоїуяви.

>Вітчизняні психологи та педагоги (>Айдарова,Виготський,Занков,Давидов,Калмикова)підкреслюютьзначенняучбовоїдіяльності уформуваннітворчогомислення,пізнавальноїактивності,накопиченнясуб’єктивногодосвідутворчоїдіяльностіучнів.Досвідтворчоїдіяльностієсамостійнимструктурнимелементомзмістунавчання,якийпередбачає:

· Перенесенняранішеотриманих знань вновуситуацію,самостійнебаченняпроблеми ,альтернативиїїрішення.

·Комбінуванняранішезасвоєнихспособів унові.

>Будь-яку діяльність, у томучислі ітворчу, можнауявити увиглядівиконаннявизначенихзавдань. І. Є. унтвизначаєтворчі заподіяння як «заподіяння, котріпотребують відучнівтворчоїдіяльності, уякійученьмає самзнайтиспосібвирішення ,примінитизнання у новихумовах,створити щосьнове».

>Ефективністьрозвиткутворчихздібностейзалежить від тогоматеріалу, наосновіякогоскладено заподіяння.Аналізучбовихпосібниківначальної школи показавши, що заподіяння, котрі смердотімістять,відносяться вбільшостівипадків до «>умовнотворчим», продуктом якіємалюнки,вироби, твори.Частиназавданьспрямована нарозвитокінтуїціїучнів,знаходженнядекількохваріантіввідповіді.Творчихзавдань, котріпотребуютьрозв’язанняпротиріч, неміститьжодна ізпрограм.

>Творчі заподіянняприпускаютьвикористання втворчійдіяльностімолодшихшколярівметодів, котріосновані наінтуїтивних процедурах,такий як методвідборуваріантів,морфологічнийаналіз,аналогія. Активновикористовуєтьсямоделювання,ресурснийпідхід,деякіприйомифантазування. Однакпрограми непроводятьцілеспрямованийрозвитоктворчихздібностейучнів задопомогоюцихметодів.

Для активногорозвиткутворчоїдіяльностішколяріввикористанняевристичнихметодів, виннесполучатися ззастосуваннямалгоритмічнихметодів творчости. Наосновіаналізулітератури (Г.С. Альтшуллер, У. А.Бухвалов, А. А.Гин, М. А. Данилов, А. М.Матюшкин таінші.), можнавиділитинаступніпотреби дотворчихзавдань:

·Відкритість (>змістпроблемноїситуації чипротиріччя)

·Відповідність творчостиумовамвикористаного методу

·Можливістьрізнихспособіввирішення

·Урахуваннярівнярозвитку

·Урахуваннявіковихособливостейучнів

>Враховуючиціпотреби, можназбудувати системутворчих знань, подякоюрозумієтьсяупорядкованітворчі заподіяння,орієнтованих напізнання,створення,переробку тавикористання вновійякостіоб’єктів ,ситуацій,явищ танаправлених нарозвитоктворчихздібностеймолодшихшколярів внавчальномупроцесі. Систематворчихзавданьміститьцільовий,змістовний,діяльний тарезультативнийкомпоненти.Системоутворюючий чинник –особистістьучня: йогоздібності,потреби,мотиви,цілі таіншііндивідуально-психологічніособливості,суб’єктивно-творчийдосвід.

>Особливаувагаприділяєтьсятворчійдіяльності самогоучня.Підзмістомтворчоїдіяльностірозумієтьсядві йогоформи –зовнішня тавнутрішня.Зовнішнійзмістнавчанняхарактеризуєтьсянавчальнимсередовищем,внутрішнє –цевласністьсамоїособистості,створюється наосновіособистогодосвідуучня урезультаті йогодіяльності.

Привідборізмісту длясистемитворчихзавданьнеобхідноприймати доуваги дваосновних чинника:

·Творча діяльністьмолодшихшколяріввиконується,здебільшого, на ужевирішенихлюдством проблемах.

·Творчіможливостівідповідаютьзмістунавчальнихпредметівпочаткової школи.

>Творчіздібностірозділяють за такими параметрами:

·Складністьскладовихпроблемноїситуації

·Складністьрозумовихоперацій, необходимих длявирішенняпроблеми

·Формипротиріч (>явні,скриті)

Узв’язку ізцимвиділяють трирівняскладностізмістусистемитворчихзавдань:

·Завдання ІІІ (>початкового)рівняскладностівиконуютьсяучнями 1 та 2 класу. Уякостіоб’єкта на цьомурівнівиступаєконкретний предмет,явище чи ресурслюдини.Творчі заподіяння цогорівнямістятьпроблемне запитання чипроблемнуситуацію,припускаютьзастосування методу переборуваріантів тапризначені длярозвиткутворчоїінтуїції тапросторовоїпродуктивноїуяви.

·Завдання ІІрівняскладностізнаходяться нащабельнижче танаправлені нарозвиток основ системногомислення,продуктивноїуяви,переважноалгоритмічнихметодів творчости.Об’єктомвиступаєпоняття «система», атакож,ресурси систем.Вонимаютьвигляднеконкретноїпроблемноїситуації, чимістятьпротиріччя вявнійформі.Метоюзавданьєрозвиток системногомисленняучнів.

·Завдання І (>найвищого,високого)рівняскладності. Цеконкретні заподіяння ізрізних областей знань, котрімістятьскритіпротиріччя. Уроліоб’єктавиступаєбіосистеми,полісистемі,ресурсибудь-яких систем.Завдання такого типупропонуютьсяучнямтретього та четвертого класу.Вонинаправлені нарозвиток основдіалектичногомислення,керованоїуяви, свідомішоговикористанняалгоритмічнихметодів творчости.

>Обраніучнямиметоди творчости привиконаннізавдань,характеризуютьвідповіднірівнірозвиткутворчогомислення,творчоїуяви. Таким чином,перехід нановийрівеньрозвиткукреативнихздібностеймолодшихшколярів вперше іде упроцесінакопиченнякожнимучнемдосвідутворчоїдіяльності.

ІІІрівеньпередбачаєвиконаннязавдань наоснові переборуваріантів танакопленоготворчогодосвіду вдошкільномушкільномувіці.Використовуютьсятакіметоди творчости, якморфологічнийаналіз, методконтрольнихпитань,синектика,типовіприйомифантазування.

ІІрівень –виконаннятворчихзавдань наосновіевристичнихметодів, таких, як метод маленьких людей,методиподоланняпсихологічноїінерції,системний оператор,ресурснийпідхід,законирозвитку систем.

Ірівеньпередбачаєвиконаннятворчихзавдань наосновірозумовихінструментів, таких, якадаптований алгоритмрішенняобраних завдань,прийомивирішенняпротиріччя впросторі та вчасі,типовіприйомивирішенняпротиріч.

>Щобнакопичуватитворчийдосвід,учень виненобов’язковоусвідомлювати процесвиконаннятворчихзавдань.

>Підпоняттямрефлексивнихдійрозуміютьготовність йспроможністьучнівтворчоосмислювати тавирішуватипроблемніситуації,уміннязнаходитиновийсенс та ціності,умінняставити собі занестандартнізадачі вумовахколективної таіндивідуальноїробити,умінняадаптуватися внезвичнихміжособистісних системахвідносин

>Організаціяусвідомленняучнямивласноїтворчоїдіяльностімає наувазіпоточну тапідсумковурефлексію.Поточнарефлексіяреалізується впроцесівиконанняучнямизавдань вробочійзошиті тамає наувазісамостійнефіксуваннярівнядосягнень (>емоційненалаштування,набуттяновоїінформації та практичногодосвіду).Підсумковарефлексіямаж наувазіперіодичневиконаннятематичнихконтрольнихробіт.

як припоточному, то йпідсумковомуетапірефлексії, педагогфіксуєметодирішеннятворчихзавдань,використанихучнями, таробитьвисновок прорівеньрозвиткутворчогомислення тауявимолодшихшколярів.

Для более детальноговизначеннярівнярозвиткутворчихздібностей такреативностіучнів,необхідноаналізувати таоцінюватикожневиконанесамостійнетворче заподіяння.Педагогічнаоцінкарезультатівтворчоїдіяльностіучнівможе бутивиконана задопомогою шкала «>Фантазія»,розробленою Р. З.Альтшуллером дляоцінкифантастичнихідей.Ця шкаладаєзмогуоцінитирівеньрозвиткууяви (шкалаадаптована домолодшогошкільноговіку). Шкала «>фантазія»включає у собіп’ятьпоказників:

· Новизна –оцінюється за4-ьохрівневійшкалі:копіюванняоб’єкта,незначна зміну ввихідномуоб’єкті,якістьзміненого прототипові,отриманняпринципово новогооб’єкта;

·Переконливість

·Гуманність

·Художняцінність

·Суб’єктивнаоцінка

Длявизначеннярівнятворчогомислення можнавикористовувати методикупроведенняанкетування векспериментальнихкласах

Длязапобіганняодносторонньоїсуб’єктивноїоцінкикреативностіучнівнеобхідновикористовуватипсихологічні тапедагогічні методикидіагностування вкомплексі. Дляоцінки такихпоказників, яктворчемислення татворчауяванеобхідноураховуватирезультатипсихологічногодіагностування.

>Ефективність проведеною роботи багато вчомувизначається характеромвзаємовідносин якміжучнями, то йміжучнями та педагогом.Однією їхніпедагогічноюумовоюефективностісистемитворчихзавданьєособистісно-діяльнавзаємодіяучнів та педагога впроцесі їхньоговиконання.Сутність – внерозривності прямого тазворотноговпливу,органічногопоєднаннязмін,усвідомленнявзаємодії якспівтворчості.

При такомупідходіорганізаторськафункція педагогамає наувазівибіроптимальнихметодів, форм,прийомів, афункціяучняполягає у внабуттінавичокорганізаціїсамостійноїтворчоїдіяльності,вибору способувиконаннятворчого заподіяння, характеруміжособовихвзаємовідносин втворчомупроцесі.

Таким чином, подпоняттямособистісно-діяльносноювзаємодієювчителя таучнів впроцесіорганізаціїтворчоїдіяльностірозумієтьсясполученняорганізаційних формнавчання,бінарнийпідхід довиборуметодів татворчий стильдіяльностіучнів та педагога.

>Накопиченнякожнимшколяремдосвідусамостійноїтворчоїдіяльностімає наувазіактивневикористання його нарізнихетапахвиконаннятворчихзавданьколективних,індивідуальних тагрупових форм роботи.

>Вибір форм привиконаннітворчих формзалежить відцілейвиконаннятворчого заподіяння та йогорівняскладності.Вибірметодіворганізаціїтворчоїдіяльностівиконується взалежності відцілей,рівняскладностізмісту,рівнярозвиткукреативнихздібностейучнів ,конкретних умів, котрісклалися привиконаннітворчого заподіяння.

Вочевидь, що впроцесінавчання творчости педагогмаєприйматинестандартнірішення,використовуватинетрадиційнішляхи,передбачитинаслідки. Цепотребує від вчителягнучкогопідходу,вмінняскомбінуватисвійвласний метод,якщо жоден ізвідомихнауціметодів неможевирішитипроблемнуситуацію.Такий методназиваєтьсяситуаційним читворчий метод. Систематворчихзавданьтакожвикористанняучнямиактивнихметодів для організаціяметодів дляорганізаціїсамостійноїтворчоїдіяльності.

Таким чином,системиметодіворганізаціїтворчоїдіяльностівчителя таучніворієнтовані наєдину мітку тавзаємнодоповнюють один одного. Утактицітворчого стилювикладанняпроявляютьсянаступнілініїповедінкивчителя:

·Умінняпоставитиучбово-пізнавальніпроблеми

·Стимулювання допошуку нових знань танестандартнихспособіввирішення завдань та проблем

>Підтримкаучня на шляху досамостійних з висновками (>Бордовская Н.В.,Реан А.А. Педагогіка: Підручник для вузів. - СПб.: Пітер, 2000)

Усіцепередбачаєуміннястворювати атмосферу творчости назаняттях. Атмосфера творчостискладається шляхом:

·Виконання законугуманності (>приймати не лише собі, а ііншулюдину якособистість).

Припершійзустрічі ізпершокласникаминеобхідноорганізуватибесіду пронормиспілкування, входіякогошколяріповиннізробитивисновок, що своюповедінкунеобхідноконтролювати у межахформули « я = я »

.Продовжитицю роботу в іншому татретьомукласі можна задопомогоювирішеннятворчихзавдань однією одного «ізпівслова». У четвертомукласі врозділі «>Якостітворчоїособистості»запропонувати заподіяння, котрімістили бпротиріччя ввчинкахлюдини тапроаналізувати їхнівплив навзаємовідносиниміж людьми

·Виконання законусаморозвитку,прагнути допостійногосамовдосконалення. Заумовивиконаннясеріїзавдань напізнанняоб’єктів задопомогоюаналізаторівпоказатинедосконалістьорганівчуттялюдини, йогоуяви,мислення і творчости. Досліджень шляхомшколяріповиннізробитивисновок, що дляздійсненнятворчоїдіяльностінеобхідносамоудосконалюватися.

>Створенняситуаціїуспіху.

1.2 >Розвитоктворчихзд>ібностей умолодшихшколярів під час уроків роботи

>Трудовенавчання –обов’язковаумова таскладовачастинанавчальногопроцесу,виховання тарозвиткудитини напершійступенізагальноосвітньої школи,реалізуєтьсярізноманітнимизасобамиучбової тапозаурочноїдіяльностіучнів.

>Питання трудовогонавчання тавихованнядосліджувалитаківчені, якКрупська, Макаренка,Луначарський,Рубінштейн.

>Метою трудовогонавчанняєвихованняособистості наосновітрудовоїдіяльності.Лєвінавказує тих, що під час уроків роботи вшколі чивдома ізбатьками, апізніше ісамостійно,дітиможутьнавчитисябагатьомкорисним тазахопливим промов: вроботі ізпапером тавишивкою,зшиванням тароботі ізприроднимматеріалом,роботі із деревом тапластиліном, випробувати собі укулінарії, а,можливодитинісподобається бутиактором усвоємувласномуляльковомутеатрі

>Виготовляючищо-небудьсвоїми руками,учнірозвиваютьувагу тапам’ять,залучаються додисципліни таакуратності,наполегливості татерпінню.Всіціякостідопоможутьдитині вшколі, особливо приоволодінні листи тощо

>Заняттятворчістюдопомагаютьрозвитихудожній смак талогіку,сприяютьформуваннюпросторовоїуяви. Доти ж удітейрозвиваєтьсямілка моторика рук, щоєдужеважливим длямолодшихшколярів, адітей, котрістраждаютьцеребральнимипорушеннями та дефектамимови.

>Творчізаняття не лишерозвиваютьфантазію, але й ідаютьучневі багатопрактичнихнавичок.Пришитисобіґудзик,приготуватисніданок,зробитисвоїми рукамиподарунки тапривітання длярідних тадрузів – усіцінавичкидопоможутьдитині умайбутньому.

>Щеодневажливедоповнення:вміння будь-щозробитисамостійнодозволяєдитинівідчутивпевненість усобі тавідчути своїсили,озбавляє відпочуттябезпомічності воточуючому світідорослих. Авіра у собі та своїсили –необхіднаумова того,щобдитинавідчувавщастя.

>Праця –творча роботадитини ізматеріалами, впроцесіякого вонастворюєкорисні таестетичнозначущіпредмети тавироби дляприкрасипобуту, роботи,відпочинку.Такапрацяєдекоративною,художньо-прикладноюдіяльністюдитини,оскільки приствореннікрасивихпредметіввінураховуєестетичніякостіматеріалів наосновіуявлень , знань, щомаються, практичногодосвіду,набутих впроцесітрудовоїдіяльності та нахудожніхзаняттях.

>Найбільшефективнорозвиваютьсятворчіздібності, задумкою Т. А.Гомиріної, вхудожній роботи.Змістхудожньої роботипершокласниківскладають:

·Робота ізпапером, картоном (>аплікація ізрізнофактурногопаперу впоєднанні ізтканиною,природнімматеріалом,виготовленнядекоративних панно,об’ємних тапласкихпредметів дляоформлення святий тарозваг,декорацій,сувенірів);

·Робота ізприроднімматеріалом (>виготовленнямілких та великих скульптур,виготовленнябукетів із сухих таживихрослин);

· Робот азглиною (>створеннядекоративних прикрас,мілких скульптур,іграшок-сувенірів,лялькового посуд);

·Робота ізтканиною, нитками (декоративноюаплікація ізтканини,плетіння ізсинтетичнопряжі,виготовленнядекоративних прикрас тапредметівпобуту тощо);

Длямолодшихшколярівнайдоступніший та легкий вобробціматеріаломє папір.Робота ізпапером –це робота ізматеріалом,якиймаєсвоєобличчя,маєконструктивніпластичніякості.Виготовленнявиробів ізпаперусприяєрозвиткум’язів рук,розвиваєокомірдитини,готує його донавчання листи,сприяєестетичномурозвитковідитини, грамотнопідбиратисполученнякольорівпаперу, форм тарозмірівкомплектуючих деталей.

>Першокласники ізпаперувиготовляютьрізноманітніпласкі таоб’ємнівироби.Дитинадосліджуєможливостівикористанняпаперу,згинаючи,стискаючи,розриваючи начастини, апотімсклеюючи,отримуєнову форму.

>Дітямдужеподобаєтьсявиконувативироби ізстрічокпаперу.Цей вид роботистворюєвеликіможливості для творчостидітей.

>Звичайно, привикористанністрічокпаперурізноїдовжини таширини,дітипочинають їхні недовільноскручувати,звивати,переплітати,перехрещувати,з’єднувати одну ізіншою, врезультаті чоговиникаютьрізнікомпозиції.Чудова пластикапаперу,чарівнаграсвітла ітіні,нескінченнітворчіможливості таперспективи йоговикористаннязмушуютьдивуватися ташукатиновішляхивирішенняхудожніхобразів тасюжетів.

>Якщовзятидвістрічкипаперу одногокольору, але йрізних зарозміром,зробитикільце ізкожної, апотімз’єднати їхні, апотімще іпофантазувати, то можназробитизвірів длятеатральноївистави (>курча, свинку,кішку, зайчика тощо). За основу длявиконанняфігуроктварин можнавзяти конус, чициліндр.

>Дитинасамостійновідкриваєновіспособи іформизгинанняпаперу дляотриманняпотрібногоелементу. У цьомувипадкуяскравопроявляєтьсяфантазіядитини, так как онастворюєновікомбінації таінколи самдивується бо вньоговийшло.Дітиможутьдужедовгозайматисяцим виглядомвиробу, небажаючипризнавати, щоідеявиконана, це у нихпостійнонароджуютьсянові ідеї. Природа, що насоточує неперестаєдивуватикількістю форм такольору. Кожна час рокубагата насвоїми дарами: відкрасивихзелених травинок тапелюсткамиквіток, добагатихплодівосені та сухихнепримітнихрослин, котрі миназиваємобур’янами.

Природабагата наматеріал,якийдітиможутьвикористовувати у гру.Цінністьтакоїгри до того, щодитиначерпаєнатхнення ізприроди тастворюєнеповторніречі, котрірадують окосвоєюкрасою. Уприроднихматеріалахдітибачать красу таузгодження форм,гармонію;окрім того, смердотідізнаються прохарактерніособливостіматеріалів: запах,колір, форму. Уподальшому,маючидосвід, смердотімаютьзмогудативідповідь нарізноманітні запитання: щобуває повторюємо,соковитим,м’яким? Коли зростанні наялинках та сосен?Які деревахвойні? Коли зростанні ВДВ уполі, що на цибулях?Дітизбагачуютьсловниковий запас,розвиваєтьсяаналітичнемислення.Вонинамагаютьсяпорівняти ізпобаченим своївироби,датиїмобразніназви.Практично немає такого природногоматеріалу (завиключеннямядовитихрослин), котрі б не можна було бвикористовувати длявиготовленнявиробів, немаєтакож правил, котрі бустановлювалиетапивиготовлення.

>Значновиділяються уроки із роботи ізглиною –ліплення. Урокиліпленнясприяютьформуванню такихякостейлюдини, котрі є длялюдини неякими-тоспецифічними, азагально-значимими.Цізнаннярозвиваютьрозумовіздібностіучнів,розширюють їхніхудожній таполітехнічнийкругозір,формуютьморальніуявлення тасприяютьформуваннютворчого ставлення донавколишнього світу.Особливаувагаприділяєтьсядекоративно-прикладномумистецтву.Діти ззадоволеннямліплятьдекоративнііграшки за мотивами народнихобразів,посуд,настіннірельєфи,декоративні маски.Діти упершомукласізнайомляться ізнароднимипромислами.Крім того,усіцівиробивідносяться до декоративно-прикладногомистецтва.Якщопорівнювати ізобробкоюіншихматеріалів, робота ізтканиноюдозволяєздійснювати напрактиціміжпредметнізв’язки. Такучнізначнорозширюютьсвійкругозір ,словниковий запас,знайомлячись ізназвамиінструментів,матеріалів,трудовихпроцесів.Виготовленнявикрійкисприяєвправам ізобчисленням, вспівставленні зрозуміти «понад» та «менше», «уже», «>коротше» та «>довше». Привиготовленнівиробів завикройкою таобробці деталей увиглядірізноманітнихгеометричнихфігур,закріплюєтьсягеометричнийматеріал,вивчений під час уроків математики. Привимірахучнімаютьсправу із числами.Вониспівставляютьотриманіданні ізрозміромтканини,виконуютьрізніобчислення.

Урокирукоділлятакожтіснопов’язані із урокамималювання.Дітипривчаютьсядобиратикольори ниток длявишивання,дізнаються, що взалежності відвиробу,підбираєтьсятканинивідповідноїякості такольору.Крім цого,великезначеннямаєвибіроздоблення длявишивання,вміння красивовиконати роботу.Практичнівправи вобробцітекстильнихматеріаліврозвиваютьокомір.Якість роботи при цьомуздебільшогозалежить відточності таакуратності привирізаннівикрою,розмітці,зшиванні тощо.Обробкатекстильнихматеріалівпотребує болеекропіткої роботи тазаймає понад години.

>Робота ізшиття тавишивання,плетінняпритягуєдітейсвоїми результатами.Скількирадостіотримуютьмолодшішколярі відвиконаної роботи! Не меншезадоволеннявикликаєвиготовленняподарунків тасувенірів длярідних тадрузів.Перелікпрактичнихробітвключаєвироби запризначенням.Їх можназгрупуватинаступним чином:господарсько-побутові,навчальні,ігровісувеніри таподарунки.

Таким чином, правильноорганізованапрацядаєможливістьдітямпоглибненізнання проякість таможливостяхрізнихматеріалів,сприяєзакріпленнюпозитивнихемоцій,стимулюєбажанняпрацювати таоволодітиновимизнаннями танавичками. З цоговипливає ті, щотрудовенавчанняєважливим таневід’ємнимелементомгармонійногорозвиткумолодшихшколярів.


 

>Розділ 2. Практикарозвиткутворчихздібностеймолодшихшколярів під час уроків роботи

 

2.1Діагностика р>озвиткутворчихзд>ібностей умолодшихшколярів під час уроків роботи.

У цьомурозділі мирозглянемопростий тест,завдякиякому можнадослідитирівеньрозвиткутворчихздібностеймолодшихшколярів (тест підстав нарозробці Х.Зиверта).Йоговиконання виннепоказатинаскількирозвинененестандартнемислення. Мовапіде про ті,щобвідкритиабсурдні, але й іраціональнізв’язки , котрімаютьмісце вбудь-якійсистемі.

>Завдання тесту –розвитиваріанти нестандартноговикористаннязапропонованихпредметів (не понад 10пунктів). Накожний предметвідводиться однахвилина.Загальний годинупроведення тесту 4-5хвилин (>передбачений годину наповідомленнязмісту тесту).

>Пункти тесту:

1. Коли можназробити ізкоробочкою длясірників; котріможливості ві можетезапропонувати?

>Коробочка длясірників:

>Припинітьбудь-ласка роботу нацимзавданням тапочинайтевиконуватинаступне.

Коли можназробити ізаркушемпаперу?Запишітьваріанти.

>Аркушпаперу:

>Припинітьбудь-ласка роботу нацимзавданням тапочинайтевиконуватинаступне.

Коли можназробити із сухимилистям?Запишітьваріанти.

>Сухелистя:

>Припинітьбудь-ласка роботу нацимзавданням тапочинайтевиконуватинаступне.

>Визначеннярезультатів:

Закожнаосмислена рядок – двабали.Максимальнакількістьбалів – 60.Кількістьбаліввід0 до 20 –ученьмає задатки нестандартногомислення, але йвін надповніймірівикористовує їхнього, та неможешвидко знатівихід упроблемнійситуації.Учням, що набралитакукількістьбалівнеобхіднопрацювати надтворчимиздібностями, апедагогові –звернутиувагу нацихдітей. 20 -40балів –ученьмаєдостатньоїсхильністю дотворчогомислення.Йогоможливостієсередніми. 40 – 60балів –здібностіучня нависокомурівні.Такідіти добророзвинені.

>Цей тестмаєпродовження. Педагогможе более детальнодослідити,додавшинеобхіднукількістьпунктів.

2.2Розробка уроку роботи

Тема.Подарунокмамі.Виготовленнясаморобноїлистівки.

Мета:ознайомитиучнів ізоб’ємнимилистівками,навчитивиготовляти квіти ізпаперу;розвиватифантазію,кмітливість;виховуватилюбов доматері,бабусі.

>Обладнання:листівка-подарунок (>зразок),кольоровий папір, клей ПВА,ножиці,простийолівець, циркуль,лінійка.

>Зміст уроку

І.Підготовкаробочих місць.

ІІ.Організаційначастина.

>Хтозавжди вамдопоможе?

>Хто всевміє й всеможе?

>Хто всезробить, як годити?

>Хтоця мудрачарівниця?

Уцілім світінайдобріша,

>Найдорожча,наймиліша?

>Лагідна йніжна сама?

Ну,звичайно, наша…

>Діти: мама!

ІІІ.Повідомлення тими й мети уроку.

-Сьогодні мипоговоримо із вами пронайрідніших,наймиліших,найдорожчих мам.

>Учениця.

Колі менеспитають, котранайбільша сила?

>Любов, що всерцімає бабуся моя мила!

Колі менеспитають, щонайдорожчеєсвітами?

З всіх скарбів скажу:найперший –ласкаві рукимами.

Колі менеспитають: щонайтихіше в світі?

>Бабусина молитва, якзасинаютьдіти.

- Уцей деньхочеться своїмріднимподарувати щосьнезвичайне. Алінайкращийподарунок тієї, щозроблений чивирощенийсвоїми руками.

Отже, будемосьогодніробитивітальнілистівки.

>ІV.Розглядзразкавиробу.

-Якоїформивиріб? З якіматеріаліввиготовлений?

V.Відбірматеріалів таінструментів.

·Аркушпаперурожевогокольору;

· 6кружечків (>діаметр 7 див)різногокольору (червоного,жовтого,салатового);

· 6кружечків (>діаметр 5 див)різногокольору (>салатового,жовтого, червоного);

· 6кружечків (>діаметр 4 див)синьогокольору;

· 6кружечків (>діаметр 3 див) блакитногокольору;

· 6кружечків (>діаметр 3,5 див)салатовогокольору;

· 6кружечків (>діаметр 2 див) червоногокольору;

· 2смужкипаперу (5 див x 2 див) ізнаписом «>Вітаю», «>матусю»;

· 12 «>вугликів» зеленогокольору;

· 1напис-вітання;

·ножиці;

·лінійка;

· клей ПВА;

·олівець.

>ІV.Технологіявиготовлення.

1.Беремоаркушпаперу,розрізаємонавпіл.

2. 1частинкупаперускладаємо навпіл.Вимірюєм й, нерозгортаючи,робимонадрізи.

3.Розгортаємолистівку.Тепер тихрозрізанічастинкивигинаємо вінший бік.

4. .Склеюємо 2частинки разом.

5. .Виготовляємо квіти.

>Айстри

•Беремо 1кружечок (>діаметрякого 7 див);

•складаємо навпіл (>вийшласпідничка длямами);

•потімщезгинаємо (>спідничка для доньки);

•ще раззгинаємо (>спідничка дляБарбі);

•вирізаємопосерединітрикутник (>вийшлиштани дляБуратіно);

•потімкожну штанинурозрізаємонавпіл, недорізаючи докінця (>виходять 2 носи дляБуратіно);

•розкладаємо,вийшлаквітка-айстра;

• такробимо й ізіншимикружечками (>діаметри3,5см й 2 див).

Волошки

•Беремокружечок (>діаметрякого 4 див);

•робимоспідничку длямами;

•потімспідничку для доньки;

• тодіспідничку дляБарбі;

•робимоштани дляБуратіно;

• накожнійштанинівирізаємопрапорці;

•розкладаємо –вийшлаквітка-васильок;

• такробимо й ізіншимикружечками (>діаметри 3 див).

6. .Тепер наверхнійчастинілистівкирозміщуємоквіти-айстри. Так,щобвийшлавісімка.

7.Відкриваємолистівку й тамрозміщуємоквіти-васильки (засвоєюфантазією).

8.Наклеюємотакожнаписи «>Вітаю», «>матусю».

9.Наклеюємотакожнапис-вітання.

>VІ.Повторення правилтехніки безпеки тагігієни роботи.

•Роботурозпочинайлише іздозволувчителя.

•Користуйсяприйомами роботи, як показавши вчитель.

• Упроцесі роботи невідволікайсяпобічнимисправами.

• Будьобережним ізножицями.

•Під годину роботи ізклеєм,користуйсяпензликом.

•Під годину роботитримайсвоєробочемісце уналежному порядку.

• Незмітайсміття із парті рукою, для цогоєвологасерветка.

>VІІІ.Самостійна робота.

ІХ.Оцінюваннявиробів.

>Цілистівки будутьгарнимподарунком дляматусь.

Х.Підсумок уроку.

Мама!Найдорожче слово в світі!

Де б не бувти, що бти неробив,

>Назавжди вонатвій шляхосвітить

>Ніжнимсерцем,відданимтобі.

Удніважкі, й вдні, нащастящедрі,

Не забудь: воназавжди - втобі,

>Тож живи, як мама, -щиро ічесно,

І, як мама, світлооцей люби!

ІХ.Прибиранняробочих місць.


 

>Висновки

Укурсовійроботі булирозглянуті запитаннярозвиткутворчихздібностеймолодшихшколярів під час уроків роботи. Упроцесідослідження булирозглянутіпроблемивизначеннятворчихздібностей татрудовевиховання як чинник їхньогорозвитку.

Таким чином,творчість длямолодшого школяра внавчальномупроцесіпередбачаєнаявність уньогоздібностей,мотивів, знань таумінь,завдякиякимстворюється продукт,якийвідрізняєтьсяновизно,оригінальністю,унікальністю.Вивченняцихякостейособистостівиявиловажливу рольуяви,інтуїції,неусвідомленихкомпонентіврозумовоїдіяльності, атакожпотребиособистості у самуактуалізації, врозкритті тарозширеннісвоїхконструкторськихздібностей.Творчість як процесрозглядалось з самого початку,виходячи ізсамозвітівдіячівмистецтва та науки, деособлива рольвідводилась «>прояснення»,натхненню таподібнимнастроям,змінюючипершу роботу думи.

Насьогодні проводитисяапробація таінтеграціяпсиходидактичногопідходу дорозвиткутворчихздібностейучнів наосновізагальноосвітніхшкіл. Урезультаті булирозробленівіковінорми для всіх методик, котрівходять

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація