Реферати українською » Педагогика » педагогічний досвід роботи по проведенню и підготовці свят в спеціальніх установах для дітей з порушеннях слухом


Реферат педагогічний досвід роботи по проведенню и підготовці свят в спеціальніх установах для дітей з порушеннях слухом

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИДОСЛІДЖУВАНОЇПРОБЛЕМИ

1.1Діяльність вконтексті свята

1.2Класифікація святий

1.3Вплив святий наформування йрозвитокпсихічнихпроцесівдітей ізпорушеннями слуху

>РОЗДІЛ ІІ.ПІДГОТОВКА ІОРГАНІЗАЦІЯСВЯТА УШКОЛІ ДЛЯДІТЕЙ ЗНЕДОЛІКАМИСЛУХУ

2.1Етапи роботи

2.2Особливостіпідготовки свята

2.3Особливостіпроведення святий вшколі длядітей ізпорушеннями слуху

>РОЗДІЛ ІІІ.УЗАГАЛЬНЕННЯДОСВІДУРОБОТИДИТЯЧИХСАДКІВ ПОПІДГОТОВЦІ ІОРГАНІЗАЦІЇСВЯТ

3.1Аналізорганізації святий вЛебединськійспеціалізованійшколі длядітей ізнедоліками слуху

3.2Методичнірекомендації.        

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

>Дитяче свято –важливачастина життядитини,церадіснаподія, котрадозволяєрозслабитися,забутися, а й простовідпочити відбуднів. І ужемайже афоризмомсталі слова: "Без святий небуваєдитинства!"Свята духовнозбагачуютьдитину,розширюютьїїзнання пронавколишній світло,допомагаютьвідновлюватистарідобрітрадиції,об'єднують йспонукають до творчости.Займаючись йогопідготовкою, педагоги,вихователі, батькиповинні впершучергуорієнтуватися наінтересикожноїконкретноїдитини ігрупидітей, для якіготуєтьсяце свято. Іголовнийкритерійпідборуматеріалу тут –видовище,яскравість йвеселість. Аліце вмасовійшколі. Нашколі длядітей ізпорушеннями слуху –це не лишерозважальнийзахід, але й іважкапідготовча робота івідміннаситуація длярозвитку інавчаннядітей ізпорушеним слухом. Святевикористовується дляпідбиттяпідсумківнавчання,єзручноюситуацією дляповторенняпройденого протягом годиниматеріалу. Святерозвиваєдітей,готує їхнього дотворчої,продуктивноїдіяльності,допомагаєвирішувати багатоспецифічних завданьвиховання йнавчаннядітей ізпорушеннями слуху.

>Об'єктнашогодослідження –вихованнядітей ізнедоліками слуху.

Предмет – процеспідготовки йорганізації святий вшколі длядітей ізнедоліками слуху.

Мета –узагальнитипедагогічнийдосвід роботи попроведенню йпідготовці святий вспеціальнихустановах длядітей ізпорушеним слухом,виявившихарактерніособливостіданого виду роботи.

Метавизначиланаступні заподіяння:

·Проаналізуватинаявнулітературу ізпроблеми;

·Проаналізуватидосвід роботи ізпідготовки йпроведення святий (>Лебединськаспеціалізована школа длядітей ізнедоліками слуху);

·Виявитизначення святий длярозвиткудітей ізнедоліками слуху;

·Виявитиособливостіпроцесупідготовки йпроведення святий.

>Передбачаєтьсявикористовуватинаступніметодидослідження:

·Аналізлітератури ізпроблеми;

·Спостереження запроцесомпроведення свята;

·Бесіди із педагогами;

·Вивчення йаналізматеріалівЛебединськоїспеціалізованої школи длядітей ізнедоліками слуху.


>РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИДОСЛІДЖУВАНОЇПРОБЛЕМИ

1.1Діяльність вконтексті свята

святоспеціалізована школапорушений слух

>Враженнядитинства частозалишаються впам'яті попри всі життя.Їхяскравість йбагатствоможутьзігріти йприкрасити душулюдини надовгі рокта. Узагальнийланцюградіснихнастроїв,незабутніхемоційдитинства своїособливівідчуття йпереживаннявносять свята.Свята –церадістьспілкування,радість творчости таспівтворчості,радістьсамовираження,радістьрозкріпачення йвзаємозбагачення.

У зв'язку із тім, що дляповноцінноговсесторонньогорозвиткудітей ізпорушеннями слуху,необхідновикористовувати длярозвитку їхнімови,мислення,координації усіможливіситуації, свято вданомувипадкуповинне матір не лишерозважальні, але й йрозвиваючінавчальніфункції.

>Головне заподіянняпедагогів,використовуючиінтересдітей, їхнізахопленість,синтезувати вданомувидідіяльності йестетичне, йетичневиховання,уміннябачити йрозумітипрекрасне, атакож усі тихуміння йнавички, котрідітиопанували за весьперіоднавчання.

Святе –це прекраснаситуація дляактивізаціїмови,їїкомунікативноїфункції. Святе –цемовнесередовище, яку такнеобхіднедітям ізпорушеннями слуху. Святерозкриваєбагатющіможливостівсесторонньогорозвиткудитини ізпорушеннями слуху.

Убудь-якомусвятіприсутнірізноманітнівидимистецтва:література,музика,живопис, театр,пантоміма. Таким чином, святоє синтезом практично всіхвидів мистецтв. Аширокевикористання їхнізасобів вроботі іздітьми ізпониженим слухомдозволяєрозширитикругозір,сформувати подивися йнормиповедінкидитини,розвинутиїїтворчіздібності. Урізноманітних видахдіяльностівиявляютьсясхильності,формуютьсяпевніуміння йнавички. Насвятідіти не лишеговорять, але йтанцюють,співають,малюють.Дітивчатьсяпідпорядковувати своїрухивідповідно до ритмумузики,розрізнятимузичнітемпи,відображати їхні врухах,іграх,супроводжуючи мовою.

Убудь-якомусвятіприсутнірізноманітнівидидіяльності –це ймузична, ймовна, йобразотворча.Такожслідвиділитиособливий виддіяльності –спілкування.

>Психологіявизначає діяльність яквнутрішню (>психічну) йзовнішню (>фізичну)активністьлюдини,регульовануусвідомлюваноюметою. [16,с.99]

Длянашогодослідженняєважливимвизначеннядіяльності такихпсихологів, якБєловМ.Я.,ВиготськийЛ.С.,ГальперінП.Я.,Леонтьєв О.Н., котрірозуміють поддіяльністю системувзаємодійсуб'єкта ізсвітом, впроцесі яківідбуваєтьсявиникнення йвтілення воб'єктіпсихологічного образу йреалізаціяопосередкованих нимвідносинсуб'єкта внаочнійдіяльності.

Упсихології,філософії,педагогіціпредставленірізнікласифікаціївидівдіяльності.Найбільшпоширеноюєнаступнакласифікація:

·Репродуктивна діяльність, Якаспрямована наотримання ужевідомого результатувідомимизасобами;

·Продуктивна (>творча) діяльність, Якаспрямована навироблення новихцілей йвідповідних перед тимзасобів чидосягненнявідомої мети задопомогою новихзасобів.

>Аналізданоїкласифікаціїдозволяє говорити, що діяльність –це активна форма ставлення дооб'єкту. [8,с.8]

>Творча діяльність –це діяльністьлюдини, входіякої вонстворює щосьнове. Неважливо, чи якщоцеякою-небудьріччюзовнішнього світу чипобудовоюрозуму чивідчуття. Упедагогіцітворча діяльністьвизначається якоб'єктивнийчинникрозвиткуособистостідитини.Професійнепризначення педагогаполягає до того,щоборганізувати процесформуванняособистості,тобтоорганізувати життядитини якпостійнесходження до культури,взаємодія ізсвітом нарівнісучаснихдосягнень культури,щоб входітакоївзаємодіїпротікавмаксимальнийрозвитокособистості й нарівніданогорозвиткувінвходив всоціальне життя.

>Провідним виглядомдіяльності удітей ізпорушеннями слухує діяльністьрепродуктивна,оскількипровідний видмислення –наочно-дієвий,наочно-образнемислення лишеформується, асловесно-логічне наданомуетапірозвитку практичновідсутнє.Діти ізпорушеннями слуху усі діївиконують "за шаблоном", їхнімисленнядужеконкретизоване, й якнаслідок цого говорити протворчу діяльністьще рано. Наданомуетапіформуютьсяпередумови длярозвиткутворчоїдіяльності вподальшому.

>Основоюбудь-якого святаємузична діяльність. Умасовійшколі вонскладається із пісень йтанців.Розучування йвиконання пісень вшколі длядітей ізпорушеннями слуху –дужескладна йкопітка робота. Інайважче вній, співуче, – практичнавідсутністьвидимихрезультатів: удітей із великимступенемвтрати слуху, як правило,відсутнєзлиттямови,словесний йлогічнийнаголос, атакожінтонація. Алі все-такиспівпредставляється намважливимелементомнавчаннямовидітей ізпорушеним слухом,оскількивіннадаєвеликудопомогу впроцесірозвитку слуховогосприйняття,розвитку голосу йвимови.

Насвятах вмасовійшколі вмузичнійдіяльностіпереважають, як правило, пісня, ашколі длядітей ізпорушеннями слуху пісня,навпаки,зустрічаютьсявкрайрідко. Іпровідними вданомувидідіяльності тутстаютьтанці.

Упроцесі постановкитанцю проводитися велика робота порозвитку слуховогосприйняття.Дітейнеобхіднонавчитирозрізнятимузичнітакти й ритммузики,необхідно так самерозучитирухитанцю, що у своючергувпливає нарозвитоккрупної моторики,координації йм'язовоїпам'яті.Такожтанецьдозволяєдітям ізпорушеннями слуху черезнабірпевнихрухіввідчути характер й ритммузики.

Неостанню рольсвяті, як вмасовій, то й вшколі длядітей ізпорушеннями слухуграємовна діяльність, котра, в основному,зводиться дорозучуваннявіршів.Основнавідмінністьданого видудіяльності до шкіл длядітей ізпорушеннями слуху відмасовихполягає вретельнішомувідборімовногоматеріалувідповідно до станумови йможливостейкожноїконкретноїдитини, апідготовчійроботі, щопередбачаєповне йвсестороннєвивчення тексту, щодозволяє не лишезавчити йвідтворити слова впевнійпослідовності, але й йзрозумітивнутрішнійзміствірша, йогосенс, атакожоволодіти всіма словамитвору й максимальновикористовувати їхні в активному словнику.

Ос-кільки длядітей ізпониженим слухом, у зв'язку ізобмеженимоб'ємомсловника,порушеннями голосу йвимови,читаннявіршівпредставляєособливітруднощі, то даний виддіяльностінедостатньо широковикористовується насвятах. На нашу думку,читаннявіршів таіншамовна діяльність насвяті не лише бажана йможлива, але й інеобхідна,оскількицестворюєможливості длярозвиткумови,створюєтакенеобхідне длядітей ізпониженим слухоммовнесередовище;дитина, поставленоумовипублічноговиступу,відчуває свою відповідальність: вона винна говорити, говорити так,щоб йогозрозуміли.Дітямподобаєтьсявиступати,показувати ті, що смердотівміють. Святеєхорошоюситуацією дляактивізаціїмови.

Велику рольпроцесіпідготовки святаграєобразотворча діяльність, впроцесіякоїрозвиваєтьсязоровапам'ять,дрібна моторика,увага йакуратність.

>Образотворча діяльністьволодієвеличезноюпізнавальною силою,дозволяючидітям ізнедоліками слухувикористовуватизоровийаналізатор. Надопомогузоровомуаналізатору назаняттяхобразотворчоюдіяльністюєможливістьпривернути йіншіпідлягаючізберіганнюаналізатори –дотик,руховучутливість.Зоровий ряд, щосприймаєтьсядитиною впроцесіобразотворчоїдіяльності,поєднуєтьсязі словом. Наосновіпоєднаннязорового образузі словом удітей ізнедоліками слухуформуютьсяуявлення пронавколишній світло. [6,с.25-26]

>Навички йуміння, щоскладаютьтехнікумалювання,аплікації,орігамі,маютьруховий характер. Арухискладають основуформуванняуявлень про форму, величину,простір й т.д.

Длярозвитку моторикилюдинивеликезначеннямаєдозріваннянервово-м'язовогоапарату йзасвоєннядосвідупопередніхпоколінь.Освоєннярухівдитиноюздійснюється подвпливомвихователя.Особливоважливим длярозвиткудитиниєоволодіннярухами рук.Розвитокрухів руки багато вчомузалежить відоволодіннязнаряддями іінструментами.Людська рука якробочий органпочинаєрозвиватися рано йпоступовоудосконалюється впроцесірізноманітноїдіяльності йзокремаобразотворчої. [5,с.18-19]

М.М. Кольцоваприйшла довисновку, щоформуваннямовних областей кору головногомозкуздійснюється подвпливомкінестетичнихімпульсів від рук, аточніше відпальців. Іцей факт виненвикористовуватися вроботі іздітьми ізпорушеннями слуху.

>Особливостіобразотворчоїдіяльностіполягають до того, що дляїїздійсненняважливий не лишерозвиток руки, асуміснийрозвиток руки й ока.Зоровий контролю над рухомнеобхідний на всіхетапахствореннязображення. І назаняттях ізобразотворчоїдіяльності удітей ізпорушеннями слухунеобхіднорозвиватикоординацію ока й руки,оскільки й ті, ііншебере доля вдітей ізпорушеннями слуху впроцесімовноїдіяльності.

>Діти,готуючись до свята,роблятьподарункибатькам (>листівкимамі до 8березня),беруть доля впроцесіоформлення залі (>сніжинки,прикраси дляялинки до НовогоРоку,листя до святаосені й т.п.),використовуючи для цогоаплікацію,орігамі ймалювання.Дужеважливо,щобдитинарозуміла, щосвоєюпрацею вонабере доля взагальнійсправі.Дітямцікавоспостерігати, як їхньогостараннямизвичний залперетворюється то, наказковийзасніженийліс, то, навеснянузелену галявину, то, наосінній парк.

>Основнучастинукостюмів, необходимих длявиступу насвяті,готують батькидітей йпедагогічнийколективдитячогосадку, аневеликідоповнення докостюмів йнеобхідніаксесуаридітиможутьзробити сам.

>Спілкування, якособливий виддіяльності, активновикористовується як впроцесіпідготовки, то йбезпосередньо припроведенні свята.Воновідбуваєтьсяміждітьми й педагогом,батьками, персонажами дії й,звичайно ж,між самимидітьми.

Нампредставляєінтерес точказорупсихологів (А.В.Петровського, А.В.Брушлінського, В.П.Зінченка таін.) наспілкування як набагатоплановий процесрозвиткуконтактівміж людьми,якийпороджуєтьсяпотребамиспільноїдіяльності.

>Спілкуваннявключаєобмінінформацієюміжучасникамиспільноїдіяльності,якийможе бутиохарактеризований яккомунікативна сторонаспілкування.Спілкуючись, людизвертаються домови як до одного ізнайважливішихзасобівспілкування. Ісурдопедагогунеобхідноуловити вушко цогоспілкування,щобякбиненавмисно,непомітнопідвестидітей довикористаннясамеусноїмови якзасобуміжособовогоспілкування.

Друга сторонаспілкування –взаємодія тихий, щоспілкуються –обмін впроцесімови не лише словами, але й ідіями,вчинками.

>Нарешті,третя сторонаспілкуванняприпускаєсприйняттятими,хтозвертається один до одного.Дужеважливо,наприклад, чисприймає один ізпартнерів поспілкуваннюіншого як такого, щозаслуговуєдовіри,розумної,тямущої,підготовленоїлюдини чи ж напередприпускає, що тієїнічого незрозуміє й ані вчому,повідомленомуйому, нерозбереться. Ідужеважливе заподіяння дляпедагогів йвихователів –створити вколективі теплу,доброзичливу обстановку,навчитидітейтерпимості,налагодити їхньогоспілкування "нарівних", так і не було бскривджених йобділених,щобяскрава, весела, добраподія вжиттідитини – свято – необернулося дляньогопсихічноютравмою,щоб в йогопам'яті надовгі роктазалишилися лишехороші,світліспогади, а чи негірка образу.

Таким чином, вєдиномупроцесіспілкування можнаумовновиділити тристорони: передачаінформації,взаємодія йвзаємосприйняття. Знаннязакономірностейспілкування йрозвитокнавичок йздібностейспілкування особливоважливі для педагога,професійне заподіянняякогоможе бутиуспішновирішене лише до тоговипадку,якщойомувдасться продуктивновключитидітей вспільну діяльність,налагодитивзаєморозуміння йвзаємодію.

Отже, впроцесіпідготовки йпроведення святавикористовуютьсярізноманітнівидидіяльності (>музична,мовна,образотворча діяльність йспілкування).Використаннярізноманітноїдіяльності не лишевизначаєзміст свята, але й йвирішує рядспецифічнихзавдань:розвиваєслуховесприйняття,вимову, голос,розширюєактивнийсловникдитини,розвиваєкрупну йдрібну моторику,розширюєуявленнядітей пронавколишній світло,сприяєформуваннюнавичокспілкування.

1.2Класифікація святий

У школах длядітей ізпорушеннями слухутрадиційнопроводятьсянаступні свята:

Святеосені.Проводитьсязазвичай вжовтнімісяці. Це святопрощання ізлітом. Залприкрашенийжовтимлистям,зображеннямиовочів йфруктів. Ос-кількице святоєпершим внавчальномуроці йдіти назаняттях в основномузаймалисяповтореннямматеріалу,пройденогоминулого року, основу святаскладаютьвидовища йігри.

>НовийРік.ДітейтрадиційновітаєДід Мороз ізСнігуронькою.Дітиводять хороводнавколоялинки. Залприкрашенийрізнокольоровимигірляндами,виблискуючимиліхтариками,іграшками існіжинками.ДітипоказуютьДідові Морозу своїтанці, пісня,читаютьвірші.НовийРік –найвеселіше свято для всіх. Тому воно тазазвичайбуваєнайяскравішим, таким, щосамезапам'ятовується. Педагогипридумуютьбезлічігор,сюрпризнихмоментів.Дітейприходятьпривітати із Новим рокомнайрізноманітнішіказковігерої. Узавершенні святаДід Мороздаруєдітямподарунки.

>ВосьмеБерезня.Дітивітаютьсвоїх мам, бабусь, учителів йвихователівзі святому. Назаняттях ізобразотворчогомистецтвадітиготуютьподарунки для мам.Хлопчикампояснюється, щоце свято всіхжінок, йдівчатоктежтребапоздоровляти цого дня.Потрібно бутиввічливими йуважними перед тим.

>Ці свята можнаумовнорозділити на дватипи:

>Табл. 1

>Табл. 2Основніцілі святий

Тип >Назва >Цілі
>КАЛЕНДАРНІ >ВосьмеБерезня >Вихованняпочуттяповаги йвдячності дожінки
>НовийРік >Формуванняставлення до свята якпрекрасноїрадісноїподії;розвитокемоційноїсферидітей
>ТЕМАТИЧНІ СвятеОсені >Вихованнявміннябачитипрекрасне вприроді

>Слідзазначити, щоглибокізміни, щоохопили нашукраїну і сус-пільство востаннідесятиліття,корінним чиномзмінилисоціальнуспрямованістьнавчання. На шкода, іздитячогосадкупішлитакіпоняття якпатріотизм,любов до Батьківщини. І разом ізцим пересталинаголошуватися усірадянські свята.Серед нихопинився і ДеньПеремоги. Алі у тій одну годину на школахз'являються інові свята.

1.3Вплив святий наформування йрозвитокпсихічнихпроцесівдітей ізпорушеннями слуху

>Молодшийшкільнийвік – годинуформування й активногорозвитку всіх безвиключенняпсихічнихпроцесів.Свята, якчастинанавчально-виховної роботи, якчастинадитинства,граютьважливу роль урозвиткуцихпроцесів. Най-більшийвплив смердотімають нарозвитокуваги йпам'яті.

>Увагарозглядаєтьсяпсихологією якспрямованість йзосередженістьсвідомості, щоприпускаютьпідвищеннярівнясенсорної,інтелектуальної чируховоїактивностііндивіда. [16,с.231]

За характеромпоходження й за способамиздійсненнявиділяють дваосновнівидиуваги:довільну імимовільну.Мимовільнаувагавиникає йпідтримуєтьсянезалежно відсвідомихнамірівлюдини.Увагувикликає всенезвичайне.Найрізноманітнішіподразники, щоволодіютьфактичнооднією лишезагальноювластивістю –новизною,привертаютьувагу бореакція ними не ослаблена врезультатізвички. А свято длядитини –цезавждимаса нових,яскравихвражень. Насвяті частовикористовуютьсясюрпризнімоменти,міняютьсядійовіособистості йвидидіяльності. Таким чином, можна говорити пропостійневикористання наніммимовільноїувагидітей.

>Довільнаувага –цезосередження,свідомонаправлене ірегульоване.Воновиникає,якщо вдіяльності людина ставити собі запевне заподіяння йсвідомовиконуєпрограмудій.Необхідністьвольовихзусиль дляорганізаціїувагияскравовиявляється привходженні в роботу, привиникненні внійускладнень,ослабленніпізнавальногоінтересу, а й занаявностіперешкод (нових,сильних чиемоційнозначущихподразників).

Упроцесіпідготовки святасурдопедагогпояснюєдітямважливістьмайбутнього заходженню, тематику свята,розповідає, що нанім якщо й щотреба якщозробитидітям. Таким чином, переддітьми переносити заподіяння, яку смердоті задопомогоюпедагогів йвиконують. Такзапускаєтьсямеханізм йвідбуваєтьсятренуваннядовільноїуваги.

>Крімдовільної ймимовільноїуваги,може бутивиділенийще одинособливийїї вид –післядовільнаувага.Якщо вцілеспрямованійдіяльності дляособистостіцікавими йзначущимистаютьзміст й сам процесдіяльності, а чи не лише його результат, як придовільномузосередженні, тоєпідстава говорити пропіслядовільнуувагу.Діяльність такзахоплює в цьомувипадкудитину, що віднеї невимагаєтьсяпомітнихвольовихзусиль дляпідтримкиуваги.

Ос-кільки удітеймолодшогошкільноговіку ізпорушеннями слухудовільнаувагадуженестійка, в основному впроцесіпідготовки йпроведення святийвикористовуєтьсямимовільна йпіслядовільнаувага. Аліслідпам'ятати, щодовільнаувагарозвивається наосновімимовільної.

Таким чином,підготовка йпроведення святий вшколі длядітей ізпорушеннями слухує одним ззасобіврозвитку всіхвидівуваги удітей.

>Процеспідготовки йпроведення святийграєвелику рольрозвиткупам'яті.Запам'ятовування,збереження й подалівідтворенняіндивідом йогодосвіду йназиваєтьсяпам'яттю. [16,с.291] Упам'ятірозрізняютьосновніпроцеси:запам'ятовування,збереження,відтворення йзабування. За характеромпсихологічноїактивності, щопереважає вдіяльності,пам'ятьділять нарухову,емоційну,образну йсловесно-логічну. Упроцесіпідготовки йпроведення свята удітейвикористовуються йрозвиваються усівищеназванівидипам'яті.

>Руховапам'ять –запам'ятовування,збереження йвідтвореннярізнихрухів й їхні систем.Вона активновикористовується впостановцітанців,жестовомуспіві, а й удітей ізпорушеннями слуху, у зв'язку ізвикористаннямдітьмидактилогії йжестовоїмови, вонтіснопов'язаназісловесно-логічноюпам'яттю.

>Емоційнапам'ять –цепам'ять навідчуття.Емоціїзавждисигналізують про ті, якзадовольняютьсяпотреби іінтереси, якздійснюютьсявідносини ізнавколишнімсвітом.Святазавждибагатірізнимиемоціями, аемоційнапам'ятьзавждивиявляєтьсясильнішою заіншівидипам'яті. Томуемоційнапам'ятьмаєдужеважливезначення вжитті йдіяльностікожноїлюдини.

>Такожпсихологіявиділяє йобразнупам'ять –пам'ять науявлення, накартиниприроди й життя, але в звуки, запахи йсмаки.Вонабуваєзоровою,слуховою,дотиковою,нюховою йсмаковою.

У зв'язку ззниженнямзначенняслуховоїпам'яті, удітей ізпорушеннями слухунеобхіднорозвивати йнаповнюватизоровупам'ять,використовуючипідлягаючийзберіганнюзоровийаналізатор,оскількизоровапам'ятьєосновноюопорою впроцесінавчаннядитини ізпониженим слухом. Тому свято вшколі длядітей ізпорушеннями слухуповинне бутинаповненеяскравимизоровими образами.Оформлення залі,костюмитакожповинні бутияскравими й такими, щозапам'ятовуються.

>Змістомсловесно-логічноїпам'ятіє думи.Думки неіснують безмови, томупам'ять ними йназивається непростологічною, асловесно-логічною. Ос-кільки думиможуть бутивтілені врізнумовну форму, товідтворення їхні можнаорієнтувати передати чи лише основногозмістуматеріалу, чи його буквального словесногооформлення.Якщо востанньомувипадкуматеріалвзагалі непіддаєтьсясмисловійобробці, тобуквальнезаучування йоговиявляється уже нелогічним, амеханічнимзапам'ятовуванням.Спираючись нарозвитокіншихвидівпам'яті,словесно-логічнапам'ятьстає такою, що Веде перед тим, й відїїрозвиткузалежитьрозвиток всіхіншихвидівпам'яті.

>Свята до шкіл длядітей ізпорушеннями слухуносятьтематичний характер й усівірші, пісня,ігрипідпорядковані, як правило,однійтемі. Над текстами назаняттях порозвиткумови,ознайомленню ізнавколишнімсвітом проводитися велика робота, щодозволяєдітям не лишезавчити слова й їхньогопослідовність, але й йзрозумітизміст.

>Рухова, образна йсловесно-логічнапам'ять неможутьіснуватиізольовано одна відодної,оскількиміж собоюзв'язаніперш навідповідністоронипредметів йявищзовнішнього світу, аотже, йформи їхньоговіддзеркалення. І длядітей ізпорушеним слухом, у зв'язку ззайвоюдеталізацієюмислення,дужеважливеформування великого,різностороннього йповногоуявлення пронавколишній світло.

>Зівсьоговищесказаного можназробитивисновок, щопроведеннябарвистих,цікавих,емоційнобагатих святийсприяєрозвиткурізнихвидівпам'яті ушколярів ізпорушеним слухом.

Святе – один ззасобівповноцінного йвсесторонньогорозвиткуособистостідитини ізнедоліками слуху, синтез практично всіхвидів мистецтв. Упроцесіпідготовки йпроведення святавикористовуютьсярізноманітнівидирепродуктивноїдіяльності, щодозволяєвирішувати рядспецифічнихзавдань:розвиватислуховесприйняття, голос йвимовудітей,розширюватиактивнийсловник,розвивати моторику,розширюватиуявленнядітей пронавколишній світло,сприятиформуваннюнавиківспілкування. Іхочатворчоїдіяльності удітей ізпорушеннями слуху вмолодшомушкільномувіці яктакоїще немає, входіпідготовки йпроведення святаформуютьсяпередумови дляїїрозвитку.Свята якчастинанавчально-виховногопроцесумають великийвплив нарозвитокпсихічнихпроцесів.


>РОЗДІЛ ІІ.ПІДГОТОВКА ІОРГАНІЗАЦІЯСВЯТА УШКОЛІ ДЛЯДІТЕЙ ЗНЕДОЛІКАМИСЛУХУ

>Підготовка йпроведення свята вшколі длядітей ізпорушеннями слуху –довга,копітка йскладна робота, щовимагаєскладноїспільноїдіяльності учителів,вихователів,музичногокерівника йзвичайно ждітей.Щоборганізуватицю роботу, усімнеобхіднопослідовнодіяти поєдиному плану,долаючи однеіншим усіетапипідготовки свята.

2.1Етапи роботи

>Вивчаючидосвід роботидитячихсадків йшкіл поорганізації святий, мивиділилинаступніетапи роботи над святому.Розглянемо їхнього:

Iетап –попереднєпланування.

IIетап – робота надсценарієм.

IIIетап –попереднєзнайомстводітей із святому.

IVетап –репетиції.

Vетап –проведення свята.

VIетап –підбиттяпідсумків.

VIIетап –післядія свята.

Іетап. На початкунавчального рокупроводятьсязборипедагогічного колективу, наякомуобговорюється план роботи нарік.Відбуваєтьсявибір святий йвстановлюютьсятерміни їхніпроведення.

На іншомуетапіпочинаєтьсябезпосередняпідготовка до свята.Вчителі,проглядаючипрограми ізрозвиткумови,розвитку слуховогосприйняття йвимови,відбираютьмовнийматеріал длядітейсвоєїгрупи,враховуючи їхньогоіндивідуальніособливості,здібності йзнання. музичнийкерівникпідбираєтанці,причомупідбірздійснюється ізурахуваннямможливостейкожноїконкретноїдитини йгрупидітей вцілому.Якщоступіньволодінняусною мовоюдозволяєдітямспівати, томузичнийкерівник разом ізвчителемвибираютьпісню, якоїдітизможутьвиконати.

IIIетап. Наданомуетапіпідготовкистворюєтьсясценарій свята, щовключаєвідібраний ужемовний ймузичнийматеріал.Причому перше внавчальномуроці свято (>звичайноце святоосені)будується надуже простомуматеріалі. У святовключаєтьсяякомога понадвидовищ йігор, амузичнамовна діяльністьдітейбудується наздобутих уже цого рокууміннях йнавичках. Наподальшихсвятахвидовища таігрипоступововитісняютьсявиступамидітей й педагогам ужезалишається лише рольведучого.

Таким чином, свято вшколі длядітей ізпорушеннями слухувикористовується длязакріпленнявивченогоматеріалу,підбиттяпідсумків.

Колісценарійготовий,вчителі йвихователіпроводять всвоїхгрупахзаняття, на якідітямрозповідається промайбутнє свято,пояснюється щоце за свято йчому воно таприсвячене.Якщоце свято уженаголошувалосяминулого року, то усізгадують, що нанім було б. Педагогз'ясовує, щодітизапам'ятали й принеобхідностізаповнює пропуски впам'ятідітей.

>Після того, якдітиз'ясували, щоце за свято,їмпояснюютьхто якщоприсутній наньому (батьки,вихователі,вчителі,діти ізінших груп й т.д.) й щоробитимуть самдіти. Наданомуетапідітиповиннізрозуміти свої заподіяння,усвідомити своєї ролі впроцесіпідготовки йпроведення свята,щоб входірозучуваннявіршів, постановкитанців,підготовки залі смердоті Бачили,розуміли, для чого смердотіцероблять.Необхіднопоставити переддитиною мітку, доякої вонарухатиметься іздопомогоюпедагогів.

IVетап.Післявизначенняцілей йзавданьпочинаєтьсябезпосередня робота порозучуваннювіршів, пісень, постановкитанців,оформленню залі,виготовленнюаксесуарів докостюмів. Наданомуетапійдетакож робота надсценарієм,кудивносятьсязміни йкорективи, щоз'явилися под годину роботи. Таким чином,остаточнийваріантсценаріюз'являється ужебезпосередньо передпочатком свята.

Vетап. Колі приходити тієїсамийдовгожданий день, колиперетворений йприкрашений залповнийглядачів йдіти ззавмираннямсерцячекають початку дії, святопочинається, проходити йзакінчується, але й незакінчується робота над святому.

VIетап –цепідбиттяпідсумків. як ми ужевідзначали,дитяча, та і дорослапам'ятьдовгозберігаєсвітлі,радісні,яскравівраження,якимибагате свято. І заподіянняпедагогів на цьомуетапіполягає до того,щоб ">прив'язати" доцихспогадів тихуміння,навички йзнання, котрідітиотримали насвяті й впроцесі йогопідготовки. Для цогопроводятьсябесіди, в якідітизгадують, щоїмсподобалося, задопомогою педагогавиділяєтьсянайбільшважливе йголовне всвяті,пояснюютьсянезрозумілімоменти.

VIIетап –післядія свята. На цьомуетапізакріплюютьсянайбільшзмістовні йбарвистівраження,пов'язані ізтематикою свята, смердотівідображаються вмалюнках йліпленні.

Намузичнихзаняттяхдітиповторюютьтанці, щоподобаютьсяїм, й дії окремихперсонажів.Деяківиступиповторюютьсякількаразів,міняючивиконавців.

Усіцедопомагаєглибшевідчутизміст свята,зберегти проньогохорошіспогади й, щодужеважливо длядітей ізпорушеним слухом, максимальновикористовуватицюситуацію длянавчання йрозвитку.

2.2Особливостіпідготовки свята

>Зупинимося наособливостяхпідготовки святий до шкіл длядітей ізпорушеннями слуху.Будь-яка діяльністьдітей ізнедоліками слухувідрізняєтьсясвоєрідністю впорівнянні ізтими, щочують. Тому мирозглянеморізнівидидіяльності,використовувані впроцесіпідготовки свята, ізурахуваннямспецифіки роботи із глухими йслабочуючими школярами.

>Мовна діяльність.Мовна діяльність насвятах до шкіл длядітей ізпорушеннями слухуполягає, в основному, вчитаннівіршів йвиконання пісень.

Упроцесівивченнядосвіду роботиЛебединськоїспеціалізованої школи длядітей ізнедоліками слуху мивиявилизакономірністьзміниспіввідношеннямовногоматеріалу,використовуваногодітьми насвяті. То ввиступісередньоїгрупиперевага буввідданавіршам, але всвятістаршої йпочатковоїгрупи було бвідміченоширшевикористання пісень,хочавіршітакожзаймалисвоємісце вструктурімовноїдіяльності,використовуваної насвяті.

Упроцесіпідборумовногоматеріалувчительпроглядаєпрограмнівимоги доусноїмовидітей,словник,якимдітиопанували протягом години йпідбираєвірші,керуючисьданимикритеріями йтематикою свята.Багатовіршів при цьомуадаптуються,піддававшисьпереробці.Складніше справайде ізпідбором пісень,оскільки разом ізвищевикладенимивимогами допідборумовногоматеріалунеобхіднопідібратимузичнийсупровід, максимальнодоступний для слуховогосприйняттядитини ізпорушеним слухом.

Прирозподілімовногоматеріалувчителевінеобхідновраховуватиіндивідуальніособливостікожноїдитини. Однимдітям, через їхнііндивідуальніпсихологічніособливості,кращедоручитиіндивідуальнівиступи,іншим,щоб невиникалопсихотравмуючихситуацій,кращевиступати разом ізіншимидітьми (>наприклад,виконуючипісню), адеяким, особливо впочатковийперіоднавчання,може бутидоцільнавзагалі рольглядача.Розподіляючимовнийматеріал,вчительвраховуєсловник,якимопанувалакожна конкретнадитина, атакож стан йогоусноїмови:звуковимовніможливості йякість голосу.

У зв'язку із тім, що ушколярів ізпорушеннями слуху у багаторазів болееобмежениймовнийдосвід йнижчийрівеньузагальнень, ніж у їхніоднолітків, щочують,їмнедоступнівіршована форма йпереноснезначеннятекстів,розрахованих на їхньогооднолітків, щочують. У зв'язку ізцимїмпропонуютьспрощенітексти. [7,с.273]

Для роботи надвіршем до шкіл длядітей ізпорушеннями слухувикористовується методиканавчаннячитаннюрозповідіБ.Д.Корсунської.

Длязнайомствадітей ізвіршемвчительзаписує його надошці йчитає разом іздітьмивголос по фразах,пояснюючизмісткожноїфрази йпрагнучиконкретизувати, що удітей причитаннівиникаєуявлення, максимальновикористовуючи при цьомунаочність (>іграшки, картинки й т.п.).Потімзновпрочитуютьвірш хором.Якщо припервинномучитаннідітямставляться запитання, щодопомагаютьуточнитизначення окремихслів (особливозайменників), топовторнехоровечитання текстувірша подкерівництвом педагогаздійснюється без них.Двократнимчитаннямзакінчується першезаняття.

На іншомузаняттідіти нечитають тексту, щознаходиться їх. Педагог ставитидітямзапитання,відповідаючи на котрі смердотіможутькористуватися текстом. Це уже запитання болееузагальнені впорівнянні ізтими, котріставлятьсядітям входічитання.Після такогорозборудітипереказують текствірша.

>Якщо впроцесіпідготовки до роботи над текстомвиявляєтьсянеобхідність вякому-небудьслові чиграматичнійформі, педагогробить їхньогозмістом зайняти,присвяченихформуваннюузагальнень.Також заскладаннюпропозицій ізскладними длядітей словами, щозустрічаються втекстівірша (>зазвичайнайбільшітруднощівикликаютьдієслова).

>Післятакої роботи над текстомвірша, воно тадається одному іздітей длязаучуваннянапам'ять.Ця робота проводитися ужеіндивідуально.Якщоє такаможливість, то текстдаєтьсябатькам для зайнятивдома.Особливаувага при цьомуприділяєтьсяроботі надсловеснимнаголосом, ритмом таінтонацією.

>Подібна робота закожномувіршу,якийчитатиметься насвяті.

Данапідготовча роботапередбачаєповне йвсестороннєвивчення тексту, щодозволяє не лишезавчити слова впевнійпослідовності, але й йзрозумітивнутрішнійзміствірша й йогозміст.

>Робота надпіснеюзаймає понад години,оскількиспочатку проводитисярозучуванняїї тексту пометодиці,описанійвище.Паралельно намузичнихзаняттяхдітислухаютьмузику, а ужепотім, коли текствивченийдітьми,віноб'єднується ізмузикою.Подальшу роботу надпіснею мирозглянемонижче,оскільки вон проводитися намузичнихзаняттях й входити у складмузичноїдіяльності.

як ми ужезазначали впопередньомурозділі, якособливий виддіяльностівиділяєтьсяспілкування. Уданомупараграфі насцікавитьмовнеспілкуваннядітей ізпорушеним слухом.

>Якої-небудьособливої роботи порозвиткумовногоспілкування впроцесіпідготовки йпроведення свята не проводитися.Діти ненавчаютьсяяким-небудьнавичкамспілкуваннябезпосередньо до свята.Скоріше,навпаки:підготовка йпроведення свята вшколі длядітей ізпорушеннями слуху –цемовнесередовище, одна ізситуацій, вякійнеобхіднопроводити роботу порозвиткумовногоспілкування.

>Музична діяльність.Музична діяльністьдітей ізпорушеннями слуху насвятіполягає увиконаннітанців й пісень.

>Діти ізпорушеннями слуху безспеціальногонавчаннясприймають звуки лише яквібрацію,відрізняючи при цьомушумовувібрацію відмузичної. Привиконаннямузики нафортепіаноїм доступнолишеакордовезвучання всередньому йнизькомурегістрі. На тому годину смердотіздатніреагувати

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація