Реферати українською » Педагогика » Основи Використання проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи на Заняття з трудового навчання


Реферат Основи Використання проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи на Заняття з трудового навчання

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ.

>Розділ ІТеоретичніосновивикористанняпроектно-технологічноїдіяльностіучнівсільської школи назаняттях із трудовогонавчання

1.1 Стан таумовивикористанняпроектно-технологічноїдіяльностіучнівсільської школи втеорії йпрактиці Сучасної школи

1.2Сутністьпроектно-технологічноїдіяльностіучнівсільської школи під час уроків трудовогонавчання

1.3Методичнийаналізпрограми трудовогонавчання ізрозділу «>Технологіявирощуваннярослин»

>Розділ ІІМетодичніосновиорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностіучнівсільської школи назаняттях із трудовогонавчання

2.1 Методикаорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностіучнівсільської школи назаняттях трудовогонавчання ізрозділу «>Технологіявирощуваннярослин»

2.2Планування зайняти

2.3Експериментальнаперевіркарозробленої методикипроектно-технологічноїдіяльностіучнівсільської школи прививченірозділу «>Технологіявирощуваннярослин».

>Висновки

>Література

>Додатки:

А.Календарно-тематичний план.

Б.План-конспектзаняття.

У.План-конспектзаняття.


>Вступ

>Сучасне сус-пільство можна ізвпевненістюназватисуспільствомпопиту йпропозиції.Розвитоксучасноговиробництвапотребуєтворчих,винахідливих,комунікабельнихробітників йкерівників,здатнихефективнопрацювати як вкоманді, то йвикористовуватиіндивідуальнуготовність довиконаннязавдань нанайякіснішомурівні. Тому, природно,підвищуютьсявимогищодорівняпідготовкивипускниківнавчальнихзакладів.Традиційна системаосвіти неможезадовольнитисучасніпотреби й, над нашій стране, але й й вбагатьохкраїнах світу, вонзазналареформування.Змінюютьсяцілі й заподіяння, щопостали передсучасноюосвітою всуспільстві,особистісно-орієнтована системанавчання приходити назмінутрадиційній.Традиційніметодинавчаннязамінюютьсяінноваційними,теперакценти внавчальнійдіяльностіспрямовані наінтелектуальнийрозвитокучнів зарахунокзменшеннядолірепродуктивноїдіяльності. Уцентрінавчальногопроцесузнаходитьсяучень, йогопізнавальнатворча діяльність.

>Шкільнаосвіта насучасномуетапі виннавирішуватитакі заподіяння.

1.Формуватиготовністьучнів довирішеннярізних проблем. Вочевидь, щозалежно відситуації,рішенняконкретноїпроблеми якщоспиратись націлий спектр знань,навичок,умінь урізнихпредметнихгалузях. Для болеепроблемно-орієнтованим.Ширшевикористовуватирефлексивнийпідхід унавчанні.Стимулювати не лишеуміннявідповідати напоставлені запитання, а іформулювати своївласні.Підсилитиступіньавтономіїучнів тапереглянути рольвчителя йучня науроці.

2.Розвиватипрагненняучитися все життя,оновлюючи тавдосконалюючиотриманізнання,уміння йнавички.

>Особливоцестосуєтьсяпредметів, щопов'язані ізінтеграцією школяра вподальшому унавколишній світло. Отже, вчителямпостає низькаоб'єктивних проблем:дітиприходять вклас ізрізнимрівнемжиттєвогодосвіду йнавичок; укожноїдитиниіснує своямотивація; уновоствореномуколективі, як правило,потрібнопроводитисвоєріднепсихолого-педагогічнекоригування ізогляду наіндивідуальнуготовністьучня до роботи вколективі.Саме правильнорозставленіакценти упідході до методикизумовлюютьдосягненняпевної мети, якої ставити собі завчитель таякоївіннамагаєтьсядосягти разом ізучнями.Особливими, із точкизорувпровадженняновітніхпедагогічнихтехнологій,є уроки роботи, на якіучніповиннінавчитися не лише й не стількивиконуватипевну роботу, а й за все набутинавичок роботи й співпрацю,визначатимотиваціюдіяльності,передбачатинеобхіднийїї результат, танавітьрозраховувати своїзусилля йвитрати длядосягненняпоставленої мети.Саметаківимоги ставити життя передвипускникамишкіл.

Дляуспішногодосягненняцієї мети унавчальномупроцесі явикористовуюпроектнітехнології.Цяідея наосновісоціальновмотивованоїдіяльностісприяєпідготовціучнів якгромадян досприйняттязагальнолюдськихморальнихцінностей,розвиткувласнихінтелектуальних йтворчихздібностей,здатності досамореалізації,самостійногомислення,надихаєприймативажливірішення таформуєвмінняпрацювати надвирішеннямважливих проблем яксамостійно, то й вгрупі ізопорою накритичне йтворчемислення.Адже упроектнійметодиці широковикористовується принцип «>егофактора», щоприпускаєспрямуваннянавчання наособистістьучня, йогопотреби іінтереси.Проектна методикаҐрунтується наособистісно-діяльнісномупідході, щоозначаєпереорієнтаціюнавчальногопроцесу на постановку тавирішення самими школярамипізнавально-комунікативних йдослідницькихзавдань. Цедаєзмогурозглядатипроектненавчання як одну ізнайбільшпродуктивних таінтенсивних методик, Яказабезпечуєдосягненнявисокихрезультатівнавченості іосвіченостіособистості.

>Цейпідхідальтернативнийвербальним методам й формамдогматичноїпередачіготовоїінформації,монологічності йзнеособленості словесноговикладання,пасивностінавчання таорієнтації його на «>середнього»учня.

Алі яксвідчатьдослідження танашіспостереження методикаорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльності прививченірозділу «>Технологіявирощуваннярослин»розробленанедостатньо.

Отже,актуальністьпроблеми,недостатністьїї розробки втеорії йпрактиці трудовогонавчання іобумовиловибір тимидисертаційногодослідження:Об'єктдослідження — процес трудовогонавчанняучнів 7класівзагальноосвітньої школи.

Предметдослідження - методикаорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностіучнів упроцесівивченнятехнологіївирощуваннярослин.

Метадослідження -теоретичнеобґрунтування таекспериментальнаперевірка методикиорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностіучнів під час уроків трудовогонавчання впроцесівивченнятехнологіївирощуваннярослин восновнійшколі.

>Завдання роботи:

>Розкритизміст, структуру таетапипроектно-технологічноїдіяльностіучнів йрозробитиїїструктурно-функціональну модель.

1.Визначити іекспериментальноперевіритиосновніорганізаційно-методичніумовиефективноїорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностіучнів під час уроків трудовогонавчання.

>Розробити методикуорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностіучнів 7класів упроцесівивченнятехнічнихвидів роботи таекспериментальноперевіритиїївплив нарозвитоктворчоїактивності школяра.

>Методидослідження. Упроцесідослідження було бзастосовано комплексметодів, щозабезпечуютьсистемневивчення методикиорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностіучнів 7класів під час уроків трудовогонавчання, асаме:

>Теоретичнітеоретико-критичнийаналізфілософської,психолого-педагогічної таметодичноїлітератури із тимидослідження, атакожпорівняння,систематизація,узагальненняздобутоїінформації ізметоювивченнясутності,структури таісторіївикористання методупроектів унавчальнійдіяльності;

>емпіричні —методимасовогозборуемпіричногоматеріалу (>анкетування,бесіди,інтерв'ювання), задопомогою яківивчалосяставленняучнів доуроків трудовогонавчання тапроектно-технологічноїдіяльності;проводилосяспостереження занавчально-трудовимпроцесом під час уроківтехнічної роботи; длявстановленнярівнясформованостітворчоїактивностіучнівзастосовувалисьметодинезалежних характеристик таекспертноїоцінки;

>педагогічнийексперимент (>констатуючий таформуючий),статистичніметодиобробкиекспериментальнихданих (>перевірялись,обґрунтовувалисьтеоретичніпрогнози,вивчаласьефективністьзастосуванняпроектно-технологічноїдіяльності длярозвиткутворчоїактивностіучнівосновної школи).


>Розділ І.Теоретичніосновивпровадженняпроектно-технологічноїдіяльності під час уроків трудовогонавчання

>трудовийнавчаннявирощуваннярослина

1.1 Станреалізаціїпректно-технологічноїдіяльності під час уроків трудовогонавчання втеорії йпрактиці Сучасної школи

>Актуальністьдослідженнятеоретичних таметодичнихаспектіввикористанняпроектноїтехнології під час уроків трудовогонавчання взагальноосвітніх школахзумовлена тім, що в новихумовахсоціально-економічногорозвитку Українивідбуваєтьсястрімкапереорієнтаціяцінніснихорієнтирів усуспільстві,перебудовасистемисуспільноговиробництва, щоспричиняєвідповіднізміни наринку роботи. Томутрудовапідготовкамає бутигнучкою йпристосованою дотехнічних,економічних,соціальних потребсуспільства таспрямованою тих,щобдопомогтивипускникамзагальноосвітніхшкіл упрофесійномусамовизначенні,оволодінні методамитворчоїдіяльності вумовахринковоїекономіки.

>Відвідування тааналіз зайняти,спостереження задіяльністювчителя таучнів під час уроків трудовогонавчанняпоказує, що анізмістнавчально-трудовоїдіяльності, аніметоди таформи, щозастосовуються назаняттях незабезпечуютьповноюміроюрозвитоктворчогопотенціалуучнів.

>Опитуванняучнівосновної школисвідчить, що їхніінтерес доуроків трудовогонавчанняспадає із року врік.Традиційнапредметно-операційна система, заякоюскладалисяпрограми із трудовогонавчання,розроблена методикавичерпала своїможливості в новихумовахреформуваннязагальноосвітньої школи, переходуїї на12-річнийтерміннавчання.

У новихумовахсоціально-економічногорозвитку Україниіснуюча систематрудовоїпідготовкиучнівськоїмолодівичерпала своїможливості.Відбуваєтьсястрімкапереорієнтаціяцінніснихорієнтирів усуспільстві,перебудовасистемисуспільноговиробництва, щовідображається"відповіднимизмінами наринку роботи. Томустаєцілкомочевидноюневідповідністьміжтрадиційнимзмістом трудовогонавчання йпотребамисуспільногорозвитку. разом із тімзвичні длябагатьохпоколіньуявлення прозмістуроків трудовогонавчаннястають причиноювідвертогопринизливогоставлення доролі ймісцятрудовоїпідготовки всистемізагальноїсередньоїосвіти. Причинами, щовикликалинезадоволення усуспільствііснуючоюсистемою трудовогонавчання,слідвважати:

>недостатнюсформованістьособистостіучня дотрудовоїдіяльності у новихсоціально-економічнихумовах;

>відривзмістутрудовоїпідготовки від потребсучасногосуспільства таринку роботи,недооцінкусучаснихдосягнень вгалузітехніки йтехнологій;

>надмірнуспрямованість трудовогонавчання навиробничесередовище йприменшенняіншихжиттєво необходимих сфердіяльності —господарчої,наданняпослугсоціальногообслуговування тощо;

>низькуінтелектуальнунасиченістьзмісту предмета, щопризвело доуповільненнясаморозвиткуучнів, атрудовенавчання — дорозрядудругорядних унавчальномуплані;

>розрив,якийпосилюється від класу до класу,між системамизагальноосвітньої йтрудовоїпідготовки йзнеціненняїї в очахучнів таїхніхбатьків;

>відчуженняучнів відпроцесуреалізаціївиготовленої нимипродукції, щопризвело додеформаціїрозумінняцивілізованихсоціально-економічнихвідносин йзсуву вструктурімотиваціїдіяльностішколярів;

>недостатнєвикористаннярізноманітних форморганізації трудовогонавчання. [2.9.14.]

>Слідвідзначити і ті, усучаснійтрудовійпідготовці назмінуфактичноремісничому,тренувальномунавчаннюмає прийти процесформування тарозвиткутворчоїініціативи,творчогопошуку.Трудова діяльністьучнів винна бутинаповненаінтелектуальнимзмістом, а уроки трудовогонавчання -створюватиумови дляреалізаціїіндивідуальнихможливостейособистості шкірногоучня. [13]

Усіцевимагає новихпідходів до методики трудовогонавчання, котрамає наметі забезпечитипідготовкуучнів дотрудовоїдіяльності урізних сферахвиробництва тадомашньомугосподарюванні,датиучнямзагальнівідомості проосновивиробництва,сучаснутехніку,технології,процесиуправління,основнігрупипрофесій тавимогипрофесій долюдини;залучитиучнів дотворчо-інтелектуальних йтехнологічнихробіт;сформуватинавичкирозв'язаннятворчихпрактичнихзавдань. [6.15]

>Основоюпобудовионовленогозмісту трудовогонавчання винен статіпроектно-технологічнийпідхід,якийбазується нагнучкійорганізаціїпроцесунавчанняучнів, депріоритетналежитьзасобам активногонавчання йсучаснимпедагогічнимтехнологіям, таякийдаєможливістьреалізувативаріативність узмістітрудовоїпідготовки,тобтоуникнутижорсткоїрегламентаціїнаповненнязмістунавчальноїдіяльностіучніввідмітив Ящук З., Коберник Про., таінші.[10.7.16.]

>Проектно-технологічна діяльністьінтегрує усівиди Сучасноїдіяльностілюдини: відпоявитворчогозадуму дореалізації готового продукту йнацілена надосягнення єдиної метиосвіти: забезпеченняінтелектуального,фізичного йсоціальногорозвитку школяра. Навідміну відінших систем трудовогонавчання у структурупроектно-технологічноїдіяльностівходятьтакі подструктурніелементи, якмоделювання,конструювання,економічні,екологічні тамаркетинговірозрахунки йлише такацілеспрямована діяльністьсуб'єкта йспеціальна методикавивченняоб'єктаможутьдати потрібен результат уцілісномурозвитку школяра. [8]

>Організаціяпроектно-технологічноїдіяльностідаєзмогуповніше забезпечитисучаснівимоги дорозвиткуособистостіучня,врахувати йогоіндивідуальніінтереси йздібності,засвоїти не лишеконкретнітрудові дії, але й інавчити усистемірозв'язуватирізноманітніконструкторсько-технологічні йтехнічнізадачі.

Під час перебуваннячергу Т. Куценконаголошує, що методпроектівпередбачаєсамостійнутворчу роботуучніввиконувану подкерівництвом вчителя.Важливо,щобпроекти булиреальними йдоступними дляреалізаціїучнями.Практичневтіленняпроектіввключаєобов'язковескладанняобґрунтованого планудій шкірного ізучнів наосновівиявленихможливихрішеньпроблеми йобговореннянайбільш оптимального шляхуїїреалізаціїЗавданнявчителя при цьомудобитисябільшоїсамостійностіучнів на всіхетапахвиконання проекту — від ідеї довтіленняїї. [11]

Здосвіду З.Ящука, А.Терещукавипливаєвисновок про ті що,важливокожномуучневінадати;змогувисловити свою думкущододоцільності інеобхідностіпевнихоб'єктів, їхнізначеним одну годину длянього, сім'ї,суспільства. Таккожен школяр вносити своючастку достворенимколективногооб'єктапроектування науроці.Вчительмаєпривчатиучнів довикористанимслів «на мою думку», «Мені», «япропоную»тощо.[16]

>Важливезначенняцієї роботи длявчителя трудовогонавчанняполягає до того, щовінзалучаєучнів доколективногообговорення тазасвоєння Першогоелементупроектування —пошукупроблеми таусвідомленняпроблемноїсфери.

Уцілому. усіпрактичні роботиповинні статіареноюекспериментування. При цьомуможе бутивиробництво за зарадивиробництва.Головноюметоюстаєусвідомленняучнямизв’язкуміжвикористовуванимматеріалом йзнаннями, котрі смердотімають на даний момент.Усіпропонованіучнямитехнічнірішеннянеобхіднорозташовувати втехнологічнійпослідовності,цедозволяєкращеосмислититехнічнізміни щовідбуваються.

>О.Бойченко говорити про ті що,створюючи проект,необхідночітковизначити й довести до шкірногоучня мітку проекту,критеріїоцінювання,джерела знаньскладовіпроектної папки, датувиставлення «>контрольних»оцінок затехнологічніоперацію та датупрезентації.Якщо проект йколективний (>груповий), по.перш на,необхідновільно, ненав'язуючисвоєї думи,розділитиклас нагрупи.Групиформуються замісцемпроживання,уподобаннями,звичками....Проектна роботаучнів ускладімалих груп, навідмін відфронтальної таіндивідуальної, неізолюєучнів один від одного, анавпаки,дозволяєреалізуватиприроднепрагнення доспілкування,взаємодопомоги, співпрацю, до активногозасвоєннянавчальногоматеріалу. Таким чином,особливістюпроектної роботишколярів умалихгрупахєможливістьучитися нелише ізпідручників тавілучителів, а і одинвіл одного.Адже под годину йгрупової роботиактивізується діяльність, всіх безвиняткуїївиконавців йвідзначається вищийякість знань, ніж прифронтальнійформіорганізаціїнавчання. Цепояснюється тім, щопрагненнякожної членагрупи непідвеститоваришів,виглядати негіршим них,зберегтивідповідний статус угрупі,утриматися вній. невтратитидрузівконцентруютьувагуучня навиконанніспільного заподіяння,стимулюють йогопрацездатність.Спільні дії позитивновпливають не так наобсяг, але вякість роботи.Створюєтьсядоброзичлива атмосферадружньогоспілкування, декоженпочувається комфортносереддрузів.Усецеполегшуєнавчанняшколяреві,- й сильному йслабкому. [3]

>Аналіззазначенихперешкод, котрівиникаютьпіл годинунавчаннядітейпроектноїдіяльності, тадодатковіспостереження зароботоюучнів 5 — 7класів дализмогувизначитипринципи, на котрі вартоспиратися под годину розробкивідповідної методикинавчання:

>1)творчийпошуквирішенняпевноїпроблеми й процесствореннявідповідного проектумають бутикерованими йчіткоспланованими із боцівчителя;

>2)проектуватипевнийвирібтреба увиглядівиконанняучнями окремихвзаємопов'язанихміж собоюзавдань.Завданнявідповідно доструктурипроектно-технологічноїдіяльності таїхньогозмістудоцільнокласифікувати затрьомагрупами: ізорганізації роботи,конструкторські,технологічні;

>3)спостереження зароботоюдітейпереконують, що процестворчогопошукумає бутиспрямованийголовним чином навибіручнями (особливоцестосуєтьсяшколярів 5 — 7класів)певноїформи чиконструкціївиробу;

>Важливим таневід'ємнимелементомпроектно-технологічноїдіяльності під час уроків трудовогонавчанняє контрольнавчальнихдосягненьучнів.

Уцілому, врезультатіпроведенихвищедосліджень тапроведених намиспостережень видно що всецестосуєтьсялишетехнічнихвидів роботи таобслуговуючої роботи

Прививченірозділу «>технологіявирощуваннярослин» методикапроектно-технологічноїдіяльності нерозроблена, методпроектів до шкіл України невикористовуєтьсяповноюмірою.

1.2 Сутьпроектно-технологічноїдіялбності упроцесісільськогосподарськоїдіяльності

Унормативних документахосвітипроектно-технологічна діяльністьпозначений як «>спосіборганізаціїпізнавально-трудовоїдіяльностіучнів по вирішенню проблем,зв’язаних впроектуванням,створенням тавиготовленням реальногооб’єкту (продукту роботи)». [4.]

Упроцесітакоїдіяльності, котрапредставляє собоювиконаннязавданьінтелектуально-практичного характеру, вучнівповиннірозвиватися якрозумовіздібності, то йпрактичнівміння танавички. Зпозиції методикипроектний методпредставляє собоюкомплекснийузагальнюючий процесраціональногосполученнярепродуктивної тапродуктивноїдіяльностішколярів, щодозволяєз’єднатиформальнізнання ізпрактичнимдосвідом.

>Проектно-технологічна діяльністьзабезпечуєвиконаннясучаснихвимог дорозвиткуособистостіучнів ізврахуванням їхнііндивідуальнихінтересів таздібностей.Учнівиконують тазасвоюють не лишеконкретнітрудові дії, але й йодночасновирішуютьрізноманітніпроблеми. [7.9.13.]

>Організовуючиучнівський проект,вчитель виненвключити школяра вобгрунтовану,сплановану іусвідомлену діяльність,спрямовану наформуванняпевноїсистемиінтелектуальних йпрактичнихумінь.Ця діяльністьмістить усобі:

·вибір мети (що ічомупотрібнозробити);

·розробку чивибірраціональноїтехнології;

·виготовлення іреалізаціювиробу, продукту чивиконання комплексуробіт;

·проведенняекологічної іекономічноїоцінкивиконаної роботи, атакожнайпростішихробіт із маркетингу (>вивченняпопиту тапропозиції назробленупродукцію іможливостейїїреалізації). [4.8.10]

>Результати роботиоформляються увиглядізвіту, уякомуобґрунтовуєтьсявибір тими,описуєтьсяхід роботи,приводятьсянеобхіднірозрахунки,малюнки іескізи. Проектоцінюють не було за результатамипрактичної роботи, але й і посукупностіпроміжнихробочихматеріалів,економічноїефективності.Вінможевиконуватисяучнями якіндивідуально, то й вбригаді. Усільськомугосподарствівиконанняможеполягати водержанніякої-небудьпродукції,випробуванні новихсортів чиприйоміввирощування (>дослідницька робота),проведеннідослідженняефективностіагротехнологій,історіїїхньогорозвитку іт.д.[12.1.]

>Однією ізосновних умів, необходимих дляорганізаціїпроектноїдіяльності,єнаявністьзначимоїсоціальної чиособистоїпроблеми, щовимагає для свогорішенняінтегрованогознання ідослідницькогопошуку.

>Чим проектпринципововідрізняється відпрактичної роботи? Психологивважають, що сутьпроектноїдіяльності втім, що тієїхтонавчаєтьсядіє повласномузадумі,відповідно досамостійнопоставленимицілями,знаходячи своїспособиреалізаціїзадуманого. Таким чином,стрижнемпроектуванняєзв'язокзадуму іреалізації.

Прироботі із методупроектівпринциповозмінюютьсяпозиціївчителя іучня:ученьстаєактивнимучасникомосвітньогопроцесу, вчитель -організаторомсамостійноїпізнавальноїдіяльності.[3.9.]

>Основнимкритеріємоцінкидіяльностішколярів у цьомувипадкуєволодіння способамипізнавальноїдіяльності (>навички увикористаннірізнихджерелінформації іметодівдослідження);умінняпрацювати вколективі,прийматичужу думку,протистоятитруднощам;здатність досамоорганізації ірефлексії.[1]

>Проектна діяльністьмістить усобікількаетапів.

I.Пошуково-дослідницький

1.Короткеформулювання заподіяння,пошук йаналізпроблеми чи тими проекту (>об'єктапроектноїдіяльності). Усільськогосподарських проектахпроблемоюможе статінеобхідністьпідбора івипробування новихсортівсільськогосподарських культур,удосконаленняагротехнологій й т.д.

>Таблиця 1Особливостівиконанняпрактичної роботи і проектного заподіяння

>Практична робота >Проектне заподіяння
Шляхдосягнення мети один для всіхучнів Шляхдосягнення метиіндивідуальний для шкірногоучня
>Учбово-матеріальна база одна —шкільна >Учбово-матеріальна базавсіляка, у томучислі іоб'єктисоціуму
Джерелоінформації один (>підручник) >Джерелаінформаціївсілякі
Джерелоінформаціїзазначеневчителем >Джерелаінформації, як правило,знаходять самучні
План роботискладений учителем чи даний упідручнику титанухтонавчаються самстановлять план роботи
Темузадаєвчитель Темуможевибратиучень
Учителькеруєроботою іконтролюєкожнийетап Учитель лишерадить
>Обмежена рамками одного предмета >Вимагаєзалучення знань поінших предметах

2.Збір,вивчення іобробканеобхідноїінформації іпроробленняоптимальної ідеї.

3.Плануванняпроектноїдіяльності:

·визначеннякритеріїв,якимповинневідповідатипроектованийвиріб;(або розробкатехнологій)

·дослідженняваріантівконструкціїоб'єкта роботи (>моделі,виробу) наосновівимог дизайну іекономічноїоцінки; (чиваріантівагротехнічнихпроцесівів)

·вибір йпроробленнянайбільш оптимальноговаріантаконструкції ітехнологіївиготовленнявиробу.

П.Технологічний

1.Складанняконструкторської ітехнологічноїдокументації (усільськомугосподарстві -розробкатехнологічноїкарти).

2.Виконаннязапланованихтренувальнихвправ, необходимих дляякісноговиготовленнявиробів. (>використанняагротехнічнихприйомів)

3.Практичнареалізація проекту,підбор необходимихматеріалів,інструментів,пристосувань йвстаткуваннявідповідно донаявнихможливостей й ресурсами.

4.Внесення принеобхідностізмін уконструкцію ітехнологіювирощуваннярослин.

5.Дотриманнятехнологічноїдисципліни і культури роботи.

6.Поточний контрольякостівиконаннявиробу (усільськомугосподарстві -якостівиконанняосновнихприйомів догляду зарослинами,тваринами).

III.Заключний

1.Оцінкаякостіреалізації проекту (>виготовленогооб'єкта роботи),включаючи йоговплив нанавколишнєсередовище.

2.Аналізрезультатіввиконання тими проекту (>об'єктапроектноїдіяльності),випробування його напрактиці, захист (>презентація).

3.Вивченняможливостейвикористаннярезультатівпроектноїдіяльності, реальногопопитувиробу наринкутоварів, доля в конкурсах йвиставках.

>Наведенапоетапна схемавиконання проектуєузагальненої,зразкової.Існують йіншіваріанти. Кількістьетапів (>кроків)можезмінюватисязалежно відвіку ірозвиткуучнів, відскладності самого проекту.

Уузагальненомузмістіпедагогічнезначеннятакоїдіяльностіполягає втім, що вонаєзасобомствореннясередовища дляздійсненнясамостійноїосвітньоїдіяльностіучнів,причому намежпредметнійоснові.

Утехнологічнійпідготовцісільськихшколярів вонаможевиконуватинаступніфункції:

·формуваннясистемних знань протехнологіїодержанняпродукції (>ціліснеподання протехнологічний процес,включаючиекономічні,екологічний йтехнічнийаспекти);

·створеннясистемипозапредметних знань йвмінь (>комунікативні,цілеспрямовані,планування і організація роботи,самоосвіта,саморегуляція);

·здійсненнясільськогосподарськоїпідготовки врізних видахдіяльностіучнів (>навчаннятехнології ізагальноосвітніхпредметів,позакласні іпозашкільні заходь,домашня робота і т.д.);

·методичнадопомогавчителеві ворганізаціїпрактичноїдіяльності іформуванніїїзмісту;

·використаннярізноїучбово-матеріальноїбази, у томучисліособистихпідсобнихгосподарствбатьків,тобтостворенняпедагогічних умів дляреалізації зв'язкузмістуутворення ізумовамисільськогосоціуму,включеннясоціокультурногопростору сіла б уосвітню діяльність школи яксередовищенавчання,формування установкиучнів наактивну діяльність усучаснихперетвореннях села;

·створення умів длявикористання школярамирізнихджерелінформації;

>Шляхивключенняпроектноїдіяльностішколярів унавчальний процессільської школиможуть бутивсілякіми.

>Варіант 1.Проектна діяльністьосвоюється якокрема темапрограми.

>Аналізрозроблених напідставіобов'язковогомінімумузмістузагальноїосвітинавчальнихпрогрампоказує, щобільшістьучителіввключають вонисамостійну тему «Проект». Притакійорганізаціїосновний процеснавчанняпобудованийтрадиційно, ізподілом натеоретичненавчання іпрактичні роботи.Виконанням проектузавершуєтьсяосвоєнняматеріалувсьогонавчального року.Саме такорганізованевиконанняпроектів у курсахобслуговуючої ітехнічної роботи. На шкода, реальногодосвідувиконаннясільськогосподарськихпроектів притакійорганізаціїнавчальногопроцесупоки не описано.

>Варіант 2. Весь процеснавчанняорганізується і проводитися як системапроектнихзавданьрізногообсягу іскладності.

>Варіант 3. Проектрозглядається як формапідсумковоїатестаціїучнів.

>Варіант 4. Зурахуваннямспецифікинавчаннясільськогосподарській роботи можнапроектну діяльністьздійснювати як формуорганізаціїобов'язковоїлітньої практики.

Ос-кільки ужеєпевнийдосвідвикористання методупроектів,з'являютьсяспробирозробитиїхнютипологію.Проектикласифікують повсілякихпідставах:тривалостівиконання,кількостіучасників, щодомінуєформідіяльності (>визначена,позаурочна,позашкільна і т.д.),реалізаціїміжпредметнихзв'язків таін. Напідставівивченнясформованої практикисільськогосподарськоїпідготовкишколярів йотриманихекспериментальнихданих прореалізаціїпроектів усільських школахпропонуєтьсянаступнатипологіяпроектів.

>Виробничий проект —одержаннясільськогосподарськоїпродукції (>вирощуваннярослин,тварин). Результатом такого проектує конкретнасільськогосподарськапродукція, акритеріємоцінки -урожайністьвирощуваної культури чипродуктивністьтварин.Цей тип проектунайбільшдоступний, бовінможевиконуватисяучнямирізноговіку якіндивідуально, то й вгрупі вособистомупідсобномугосподарстві чи нанавчальнійдосвідченійділянці.Проектиможуть бутидужепростими і короткими, особливо впочатковийперіод.Змістом проектуможе статібудь-яка робота ізгосподарства, щопостійновиконуютьшколярі, бовсякатрудова діяльністьєпізнавальною і убудь-якомувиді роботиєосвітнійпотенціал,реалізуватиякий можна задопомогоюцілеспрямованогокерівництва із боцідорослих йспеціальнорозробленогоучбово-методичного забезпечення.

>Комплекснийзагальношкільний проект,виконуваний практично всімаучнями школипротягомнавчального року,дозволяєреалізувати втім чиіншомуступені усізазначенівищетипипроектів.Такий проектдоступний практично усімсільським школам йдозволяєоб'єднатинавчальну іпозаурочну діяльністьучніврізновікових груп.

>Найбільшдоступні іцікавіпроекти-свята.Наприклад,осінній «Святеврожаю»може бутиорганізованийодночасно яккомплекснийзагальношкільний проект й яксвоєрідна формазахисту іпрезентаціїбагатьохприватнихпроектів,виконуванихучнямипротягомнавчального року.

>Комплекснийсоціально-орієнтований проектприпускаєактивну ірізноманітну діяльністьшколярів усільськомусоціумі.Ціль такого проекту -виявитияку-небудьактуальнумісцеву проблему ісприятиїїдозволу. Цеможуть бути запитання,пов'язані зблагоустроєм йозелененням села,підвищенням культуриведенняособистогопідсобногогосподарства,допомогисоціальнонезахищенимгрупам населення (>наприклад, забезпеченнянезаможнихпенсіонеріввирощеними силамиучнівнасіннямисортовихрослин йіншимпосадковимматеріалом).Такіпроектимаютьважливезначення, босаме ізїхньоюдопомогою можназначнорозширитиосвітнійпростір длявивченнятехнології.

1.3Методичнийаналізпрограми із трудовогонавчання

>Основоюплануваннянавчальної роботивчителя трудовогонавчанняєшкільнапрограма.Змістомпрограми із трудовогонавчання передбаченеформуваннятехнологічних таекономічних знань,практичнихумінь танавичок, необходимих длязалученняучнів допродуктивної роботи таоволодінняпевноюпрофесією;розширенняполітехнічногосвітоглядуучнів тарозвиток й їхньоготворчихздібностей наосновівзаємозв'язку трудовогонавчання із основами наук.

>Метоюпрограми трудовогонавчання ізрозділу “>Технологіївирощуваннярослин”єпідведенняучнів до свідомішоговиборуоднієї ізпрофесійсільськогосподарськоговиробництва.

Упроцесіреалізаціїпрограмиучніоволодіваютьприйомами йнавичками, котрієодикватними дозмісту роботи усільськомугосподарстві.

>Змісттеоретичного й практичногонавчанняпередбачаєознайомленняучнів із основамисільськогосподарськоговиробництва,технологіївирощуваннякущовихрослин,плодоягідних культур,зернових культур, ізтехнологічноюдокументацією,інструментом,матеріалами,пристосуваннями,матеріалами, котрізастосовують усільськогосподарськомувиробництві.

>Теоретичнізаняття йпрактичні роботиповинніпроводитись іздеякимвипередженнямтеоретичногоматеріалу.Програмою передбачененаступність уформуваннівмінь йнавичоквідносно 5-7класів.

Упояснювальнійзаписці допрограминаголошується нанеобхідностізалученняучнів дотворчоїдіяльності,змістякоїможе бутиспрямований навдосконалення культури роботи,раціональноговеденнягосподарства йтехнологічногопроцесу,планування роботи, наформування комплексуякостейпотрібнихлюдині яксуб’єктусучасноговиробництва, навихованняактивноїжиттєвоїпозиції.

>Змістпрограмипередбачаєпідготовкуучнів до свідомішоговиборуоднієї чикількохспорідненихпрофесійсільськогосподарськоговиробництва, якоїпотім смердотіможутьздобути в заставахпрофесійноїосвіти.

Урезультатівивчення тим йрозділівпрограмизалежно відможливостейнавчально закладу, таіндивідуальнихособливостейучнів,останніповинні знатіосновнівідомості протехнологіювирощуваннякущовихрослин,плодоягідних культур,зернових культур,видицих культур, їхньогоспособирозмноження,догляд по них, характеристики,енергетичнізасоби всільськомугосподарстві,видиенергоощаднихтехнологій усільськомугосподарстві, провикористання трактори всільськомугосподарстві, тощо.

Упроцесівикористанняпрактичнихробітучніповиннівмітивизначити зазовнішнімиознакамикущовірослин,плодоягідні культури,зернові культури, правильнодобирати тавирощуватисажанці,готувати грунт,доглядати заживцями, боротисязішкідниками,визначатисистеми машин згіднозіспеціалізацієюгосподарства.

Зметоюформування вучнів знань,вмінь танавичок ізданогорозділувчителюнадається право 7 часів години,передбаченогонавчальнимипрограмами.

Заналізупрограм трудовогонавчання видно, щовивченнярозділу «>Технологіявирощуваннярослин» у 7класівключаєтакіпрактичні заподіяння:

>1.Сортидекоративнихрослин;

>2.Вибір тавирощуваннясаджанців;

>3.Догляд зарослинами(видалення сухихгілок,прибирання

>4.Заготівка йзберіганняживцівплодоягідних культур;

>5.Підготовка грунту тависаджуванняживців;

>6.Догляд заживцями;

>7.Розпізнаваннязернових культур;

>8.Ознайомлення ізенергетичнимизасобами машинного парку.

Упроцесівирішенняцихзавдань вучнівформуються йвідповіднізнання,перелік які детально описіввище. Уформуванні таких знань йвміньпростежуєтьсялогічнапослідовність:поняття проспецифікубіологічніособливості культур щорозглядаються,види та сорті їхні,агротехніку їхньоговирощування тарозмноження, догляду по них, безпека роботи. При такомупідходідосягаєтьсямотиваціянавчальної мети.

як видно ізтакоїкласифікації знаньучнів та ізвизначеноїпослідовності їхніформування,між нимизабезпечуєтьсядидактичнообґрунтованийвзаємозв'язок. Ацеєознакоюсистеми. Отже, вцілому, мовайде про систему знань, якоїнеобхідноформувати вучнів прививченнітехнологіявирощуваннярослин, як одного звидівсільськогосподарськоговиробництва. Системацих знаньдозволяєучнямвиконатипрактичні роботи котрісприяютьформуваннювідповіднихзагально-трудових йспеціальнихвмінь танавичок. Узагальному, можнастверджувати, щовирішуючи входівивченняданогорозділу під час уроків трудовогонавчання о 7-йкласахвизначенівищедидактичні заподіяння вучнівнеобхідноформувати систему знань тавмінь ізтехнологіївирощуваннярослин При цьомунавчальнийматеріал виненвивчатися влогічномувзаємозв'язку тапричинно-послідовнійвзаємозамінності, щопередбачаєдодержанняоб'єктивнеіснуючоїпослідовності їхнівивчення відвиконуванихагротехнічнихпроцесів до конструктивноговирішенняконкретнихзавдань.Формуваннятакоїсистемипередбачаєбезперервністьоволодіннязнаннями тавміннями.


>Розділ II.Методичніосновиорганізаціїпроектно-технологічноїдіяльностістудентів назаняттях ізрозділу «>Технологіявирощуваннярослин»

2.1 Методикавикористання методупроектів назаняттях ізрозділу «>Технологіявирощуваннярослин»

У наше годину уцентріувагипсихолого-педагогічної наукизнаходиться актуальна проблемаорганізаціїособистісноорієнтованоїпроектно-технологічноїдіяльності, Якапов’язана ізпідвищеннямякості таефективностінавчально-виховногопроцесу іцілеспрямована нарозвитоктворчогопотенціалуучнівсільської школи.

Утрадиційних методикахстосовнонавчанняучнівсільської школипроектно-технологічноїдіяльностірозглядалосьнедостатньо. Алі,розробляючиекспериментальну методику, миспирались наосновнізагально-дидактичніпринципи йположення, котрі було бобґрунтовано йдокладнорозглянуто учисельнихпублікаціях тапосібникахвідомихметодистів танауковців (О.М.Коберника,В.К.Сидоренка, В.Д. Симоненка,Г.В.Терещука,С.М.Ящука таін).

>Основними із них будутьтакі:

–творчийпошуквирішенняпевноїпроблеми й процесствореннявідповідного проектумають бутикерованими йчіткоспланованими із боцівчителя;

–проектуватипевний виддіяльностітреба увиглядівиконанняучнями окремихвзаємопов’язанихміж собоюзавдань;

–аналіз роботиучнів надствореннямтворчихпроектів показавши, щочимскладніший проект, тімнижчийрівеньтворчоїактивності смердотіпроявляють. Отже несліддумати, щотворчість упроцесіпроектуваннярозвивається лише под годинувиготовленняскладнихвиробів.

>Використання методутворчихпроектів наосновіцихпринципівсприяєоптимізаціїпередумов длярозвитку іреалізаціїтворчоїактивностіучнів. Методпроектів –комплексний процес,якийдозволяєформувати вучнівзагальнонавчальніуміння,основитехнологічноїграмоти, культуру роботи йспрямовує їхні наоволодіннярізноманітними способамиперетворенняматеріалів,енергії,інформації, атакожтехнологіями їхніобробки [ ].Цінністьпроектуванняполягає до того, що така діяльністьпривчаєучнів досамостійноїпрактичної,планової ісистематичної роботи,враховуєпрагнення достворення нового чи ужеіснуючого, але йвдосконаленоговиробу,технології ус/г роботиформуєуявлення проперспективи йогозастосування,розвиваєморально-трудовіякості іокреслюємотививиборупрофесії. Уучніввиробляються йзакріплюютьсянеобхідніуміння танавички доаналізуспоживчих,економічних,екологічних йагротехнологічнихситуацій;здатністьоцінювати ідеївиходячи ізреальних потреб,матеріальнихможливостей, йрівняпрофесійноїмайстерності, атакожвибиратинайбільшраціональніагротехніки.

>Пізнавально-трудова діяльністьучнів упроцесіпроектуваннядаєможливістьвикористанняпоряд ізпроблемним,індивідуальним тагруповим,розвиваючимнавчанням методупроектів, яксистемо-утворюючого компонентупедагогічноїтехнології.Вінорієнтує назастосуванняактуалізованих йнадбаних нових знань необходимих для активноговключення, як упроектну діяльність, то й втрудову діяльністьадекватнусучасномурозвиткусуспільства.

якпоказуєпроведене намитеоретичнедослідження,вибірправильноїформиорганізаціїпроектноїдіяльності назаняттяхєнеобхідноюумовоюефективностіпедагогічногопроцесу. якзагальновідомо, модельпедагогічногопроектування за йогорозробкою такерівництвом можнапредставити йвиглядісхеми алгоритму, щоскладається ізтрьохосновнихетапів: 1 –проектувальний, 2 –реалізація проекту, 3 –аналітичний.Кожний ізцихетапівпередбачає низкупослідовнихдій педагога,пов’язаних ззавданням, котріполягають уствореннісистемизапланованих йреалізованихдій, необходимих умів йзасобів длядосягненнявизначенихцілей тарезультатів. Томулогікапобудовидіяльностіучнів упроцесівиконання проекту виннавідповідатизагальнійструктуріпроектування, вякій можнавиділитиосновніетапипроектно-технологічноїдіяльності [ ].Стосовнонашого предметацевідображено усхемі 1наведеній у § 1.2.

>Розглядаючидетальніше методу зайняти ізрозділу «>Технологіявирощуваннярослин» намивстановлено, щоновим й невизначеним длявчителяєнавчанняучнів наперших двохетапах –організаційно-підготовчому таконструкторському,оскількисаме смердотіпов’язані ізбезпосереднімнавчаннямучнівпроектуванню.Наступні жетапипроектно-технологічноїдіяльності –технологічний йзаключнийпередбачаютьбезпосереднєвиконаннятрудовихоперації ізагротехніки,вирощуваннярослинпередбаченихзмістомпрактичних талабораторнихробіт,реалізацію й захист проекту, щоє более “>традиційним” для зайняти із трудовогонавчання.

>Учні наорганізаційно-підготовчомуетапівизначаються ізнапрямком йтемоюпроектноїдіяльності наосновіознайомлення ізперелікомзавданьзапропонованихвикладачем.Завдання жвчительформує чипредставляєучні увиглядіпроблеми чипроблемнихситуацій. На цьому жетапістудентивибираютьоб’єктпроектування,який смердоті будутьвиготовляти,описують його,визначають потребу вньому тощо.

Уходівиконання цогоелементу проектустудентиповинні проведення цілої низкидосліджень. Для цогоаналізуючиподібніагротехнології смердотівивчають, їхніособливості,виявляютьтиповідеталі, котріматеріали йчомувикористані длявирощування тихий чиінших культур Уміру того, якученьрухається від простогорозумінняпроблеми до конкретногорішення, яку якщоапробоване в реальномужитті,постійно проходити процесаналізу,оцінки й синтезу.

Нанаступнійстадіїданогоетапуучніформуютьпочаткові ідеї.Ці ідеїєроздумами про ті, якоїагротехнологіюдоцільновикористовувати.Початковиметапом цогопроцесуєаналізтехнології.Учніскладають списоквимог, котрівраховуютьінтересиспоживача, мітку, сутьтехнології.Самийпростийвипадокце просто список,перелікпунктів, котрінеобхідновраховувати. Укінцевомурезультатіце якщорозроблена системакритеріїв нарозробкутехнології:критерії, щовраховуютьінтересиспоживачів;критеріївиборуматеріалів;критеріївизначеннятехнологічностівиробу (>об’єктупроектування);екологічні таекономічнікритерії;критеріївиборутехнологіївирощуваннярослин.

Наконструкторськомуетапіпроектуванняучнірозробляютьтехнологічнікартки навирощуванняпевної культури.

Натехнологічномуетапіучніпідбираютьнеобхідніматеріали,інструменти таобладнання ,виконуютьагротехнічні роботи.

Уціломуучні упроцесі розробки проекту навирощуванняпевноїс/г культуривиконують рядпроектнихзавдань уробочихзошитах.

>Успіхвиконання шкірного заподіяння великоюміроюзалежить відумінняучня наосновіаналізу умів заподіяння ізнеобхідноючіткістю йповнотоюуявитисобі мітку роботи, котравизначаєспособи й характер роботилюдини.Оволодінняцимивміннямивимагає відлюдининасампередґрунтовногознання предмета йзнарядь роботи,технологічнихвластивостейматеріалів,інструментів таіншихзасобіввиробництва, атакожуміннязастосовувати своїзнання дляпобудовитехнологіївирощуваннярослин.Важливу роль у цьомувідіграєздатністьлюдинизаздалегідьпланувати йорганізовуватитрудову діяльність.Користуючисьцимиуміннями, людиназаздалегідьпланує,програмує йорганізовуєтехнологічний процес.Результатицієїдіяльностівідображаються втехнологічнихкартках.

Зметоюпідвищенняефективностіпроцесупроектуваннявчительвиконує рольнезалежного консультанта.Він проводитиконсультації дляподоланнятруднощів, котрівиникають уучнів под годинупроектування,бозначнучастинузавдань смердотівиконують упроцесісамостійної роботи.

Назаключномуетапіучніздійснюютькінцевий контроль,порівнюють йвипробовують проект. Відразувносятькорективитехнології.Якщознайденінедоліки,намагаються їхньогоусунути.Проводитьсяаналіз проведеною роботи,здійснюєтьсясамооцінкаспроектованоїдіяльності.учнітакожпроводятьмінімаркетинговідослідження врезультаті якіздійснюютьпошукпропозицій йможливостейреалізувати проект.

Назакінченнявсьогоучнізахищаютьсвій проект увигляді йогопрезентації передоднокласниками тавідповідають назапитання. Тутвикористовується й методінформаційноїпідтримки, конкурстворчихпроектів. Уякостіоцінки проекту мивикористовуємонаступнікритерії:обсяг таповноту розробки,виконанняприйнятихетапівпроектування,самостійність йзавершеність;оригінальністьматеріальноговтілення проекту;якістьпояснювальної записки (>якістьескізів,креслень, схем,повнотарецензії татехнологічноїкарти тощо);якістьвиробу (>відповідністьтехнологічним,естетичним,екологічним,маркетинговимкритеріям).

>Враховуючи тобі й маєшвивченнярозділу «>Технологіявирощуваннярослин» у 7класівідводитьсявсього 7 часів, а тими

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація