Реферати українською » Педагогика » Дізартрія та методика роботи при дізартрії


Реферат Дізартрія та методика роботи при дізартрії

>Міністерствоосвіти й науки України

>Сумськийдержавнийпедагогічнийуніверситет ім. О.С.Макаренка

>Реферат

на задану тему:

>Дизартрія та методика роботи придизартрії


>Суми – 2010


 

>Дизартрія -порушеннязвуковимовноїсторонимови,зумовлененедостатністюіннерваціїмовногоапарату.

>Провідним дефектом придизартріїєпорушеннязвуковимовної тапросодичноїсторонимови,пов'язане ізорганічнимураженнямцентральної тапериферичноїнервової систем.

>Діти іздизартрією засвоєюклініко-психологічноюхарактеристикоюуявляють собоювкрайнеодноріднугрупу. При цьому немаєвзаємозв'язкуміжважкістю дефекту йвиразністюпсихопатологічнихвідхилень.Дизартрія,втомчислі йважкіїїформи,можутьспостерігатися удітейзізбереженимінтелектом, алегкі ">стерті"її прояви - як удітейзізбереженимінтелектом, то й удітей ізпорушеннямиінтелектуальногорозвитку.

>Діти іздизартрією заклініко-психологічної характеристикиможуть бутиумовнорозділені накілька групзалежно від їхнізагальногопсихофізичногорозвитку:

–дизартрія удітей ізнормальнимпсихофізичнимрозвитком

–дизартрія удітей із ДЦП

–дизартрія удітей ізолігофренією

–дизартрія удітей ізгідроцефалією

–дизартрія удітей ізЗПР

–дизартрія удітей ізмінімальнамозковадисфункція (>ММД).

>Ця формадизартріїзустрічаєтьсянайбільш частосереддітейспеціальнихдошкільних ташкільнихустанов. Але вонипоряд ізнедостатністюзвуковимовноїсторонимовиспостерігаютьсязазвичай нерізковираженіпорушенняуваги,пам'яті,інтелектуальноїдіяльності,емоційно-вольовоїсфери,легкіруховірозлади йсповільненийформування рядувищихкорковихфункцій.

>Руховіпорушеннявиявляютьсязвичайно на болеепізніх рядкахформуванняруховихфункцій, особливо таких, якрозвитокможливостісамостійносідати,повзати ізпопереміннимодночаснимвинесенням вперед руки йпротилежної ноги й із легким поворотом голови й очей у біквинесеної руки,ходити,захоплюватипредметикінчикамипальців йманіпулювати із ними.

>Емоційно-вольовіпорушенняпроявляються увиглядіпідвищеноїемоційноїзбудженості йвиснаженнянервовоїсистеми. Напершомуроці життятакідітинеспокійні, багатоплачуть,вимагають до собіпостійноїуваги. Але вонивідмічаютьсяпорушення сну,апетиту,схильність дозригування таблювоти,діатезу,шлунково-кишковихрозладів.Такідіти, як правило,метеозалежність.

Удошкільному ташкільномувіці смердотіруховонеспокійні,схильні дороздратованості,коливань настрою,метушливості, частопроявляютьгрубість,непослух.Руховезанепокоєнняпосилюється пристомленні,деякідітисхильні дореакційістеричного типу.

>Незважаючи тих, що удітей неспостерігаютьсявираженіпаралічі тапарези, моторика їхньоговідрізняєтьсязагальноїнезручністю,недостатньоюкоординованість, смердотінезграбні внавичкахсамообслуговування,відстають відоднолітків заспритності йточностірухів, вони іззатримкоюрозвиваєтьсяготовність руки до аркуша, томудовго непроявляєтьсяінтерес домалювання таіншим видамручноїдіяльності, ушкільномувіцівідзначаєтьсяпоганий почерк.Вираженіпорушенняінтелектуальноїдіяльності увиглядінизькоїрозумовоїпрацездатності,порушеньпам'яті,уваги. Длябагатьохдітей характерноуповільненеформуванняпросторово-часовихуявлень,оптико-просторовогогнозису,фонематичногоаналізу, конструктивногопраксису.

Симптоматикадизартрії

Придизартрії нарізнихрівняхпорушена передачаімпульсів із кору головногомозку до ядерчерепно-мозковихнервів. У зв'язку ізцим, дом'язів (>дихальним,голосовим,артикуляційним) ненадходятьнервовіімпульси,порушуєтьсяфункціяосновнихчерепно-мозковихнервів, щомаютьбезпосереднє ставлення домови (>трійчастий,лицьова,під'язиковий,язикоглоткового,блукаючийнерви).Трійчастий нервіннервуєжувальнім'язи,нижнючастинуобличчя. Приураженні -труднощі увідкриванні тазакриванні рота,жуванні,ковтанні,рухахнижньоїщелепи.Лицевий нервіннервуємімічну мускулатуру особини. Приураженні -обличчяамімічне,маскоподібне,важкозаплющитиочі,нахмурити брови,надутищоки.Під'язиковий нервіннервує мускулатуру двохпередніхтретинмови. Приураженні -обмежуєтьсярухливістьмови,виникаютьтруднощі вутриманнімови взаданомуположенні.Язикоглоткового нервіннервуєзаднютретинумови,м'язи горлянки йм'якогопіднебіння. Приураженні -виникаєносовийвідтінок голосу,спостерігаєтьсязниженняглоткового рефлексу,відхилення маленькогоязичка убік.Блукаючий нервіннервуєм'язим'якого неба, горлянки,гортані,голосових складок,дихальну мускулатуру.Поразка Веде донеповноцінної роботим’язгортані й горлянки,порушенняфункціїдихання.

Уранньомуперіодірозвиткудитиниціпорушенняпроявляютьсянаступним чином:

>Груднийвік:внаслідокпаретичнихм'язівмови, губутрудненогрудневигодовування - до грудприкладаютьпізно (3-7добу),відзначаєтьсямлявесмоктання,частізригування,покашлювання. Наранньомуетапірозвиткумови удітейможе бутивідсутнім лепет, щоз'являються звукимаютьгугнявийвідтінок, Перші словаз'являються ззапізненням (до 2-2,5 років). Приподальшомурозвиткумови грубостраждаєвимова практично всіхзвуків.

Придизартріїможе матірмісцеартикуляційнаапраксія (>порушеннядовільнихрухівартикуляційнихорганів).Артикуляційнаапраксіяможевиникнути у зв'язку ізнедостатністюкінестетичнихвідчуттів уартикуляційніймускулатурі.Порушеннязвуковимови,зумовленіартикуляційноюапраксією,відрізняютьсядвомахарактернимиособливостями:

–спотворюються йзмінюються звуки,близькі замісцемартикуляції;

–порушеннязвуковимови непостійно,тобтодитинаможевимовляти звук й правильно, й неправильно.

>Виділяють дваваріантиартикуляційноїапраксії:

–кінестетична,пов'язана ізпатологієютім'янихвідділів головногомозку,характеризуєтьсятруднощамизнаходженняокремоїартикуляційноїпози

–кінетична,обумовленапатологією примоторнихвідділівмозку.Порушенадинамічна організаціяартикуляційнихрухів,утрудненийперехід від одного звуку (чикоартикуляціі) доіншого. При цьомуспостерігаються повторизвуків,складів, пропуски, перестановки, вставки.

>Етіологіядизартрії

>Дизартріяє симптомом тяжкогомозковогоураження чинедорозвиненнябульбарного чипсевдобульбарного характеру, котріможутьторкатисяцілий рядмозкових систем:корково-бульбарної (чипірамідну),можечкову,ретикулярнуформацію,корковіпрецентральну тапостцентральнумовноруховізони.Дизартричнийрозладможе бути симптомом ДЦП.

>Причини ДЦП тадизартріївивченінедостатньо. Донедавнього години,основною причиною ДЦПвважаласяродова травма.Останнім годиноювстановлено, що 80%випадків ДЦПєвродженоюпатологією,порушеннявідбуваєтьсявнутрішньоутробно, що на свійчергупозначається приперебігупологів.Патологіяпологівможепосилитипершопричину.

>Пренатальнийперіод:порушеннявнутрішньоутробногорозвитку тавнутрішньоутробнеураження головногомозкуможе бути обумовленепатологієювагітності,захворюваннямиматері (>вірусніінфекції,серцево-судинна,ниркованедостатність,психічні тафізичнітравми,радіація,алкоголізм,лікарськаінтоксикація.Особливоважливимиє Перші тримісяцівагітності). При цьомудитинанароджується ізпатологією, Якаможепроявитися невідразу (>наприклад,різніпарезипроявляються вмірудозріванняпіраміднихшляхів).

Ната>льнийперіод:ураження головногомозкудитини под годинупологів. Цеможе бутичерепно-мозкова травма,крововилив умозок,народженнядитини васфіксіі таін.

>Постнатальнийперіод:менінгіти,менінгоенцефаліти,черепно-мозковітравми враннійперіодрозвиткудитини.Цізахворюванняможутьзумовлюватинедорозвинення чиураженняпримоторно-лобної,тім'яно-скроневої зон головногомозку.

>Класифікаціядизартрії

>Дизартріяпідрозділяється наформи:

1.Бульбарнадизартрія (від латів.bulbus цибулина, формуякоїмаєдов-гастиймозок)проявляється призахворюванні (>запаленні) чипухлинидовгастогомозку. При цьомуруйнуютьсярозташовані там ядраруховихчерепно-мозковихнервів (>язикоглоточного, щоблукає іпід'язичного,іноді потрійного ілицьового).

>Характернимєпараліч чипорізм’язів горлянки,гортані,язика,м’якогопід-небіння. Удитини ізподібним дефектомпорушуєтьсяковтаннятвердої ірідкоїїжі,утрудненежування.Недостатнярухливістьголосових складок,м’якогопіднебіння приводити доспецифічногопорушення голосу:вінстаєслабким,носовим . Умові нереалізуютьсядзвінкі звуки.

Удітей зцієюформоюдизартріїспостерігаєтьсяатрофіям’язівязика і горлянки,знижуєтьсятакож тонусм’язів (>атонія).Такий станм’язівязикає причиноючисленнихперекручуваньзвуковимовлення. Мованевиразна,украйнечітка,упо-вільнена.

2. >Підкірковадизартрія >виникає приураженіпідкірковихвузлів головногомозку.Характернимпроявомпідкірковоїдизартріїєпорушенням’язового тонусуйінаявністьгіперкінезу.

>Гіперкінез насильницькімимовільнірухи неконтрольованідитиною.Цірухиможутьспостерігатися встаніспокою, але йзвичайнопідсилюються примовномуакті.

>Мінливий характерм’язового тонусу (від нормального допідвищеного) йнаяв-ністьгіперкінезуобумовлюютьсвоєрідніпорушенняфонації іартикуляції.Дитинаможе правильновимовлятиокремі звуки, слова ікороткіфрази, й черезмитьвін ужевиявляється надзмозівимовити ані звуку.Виникаєартикуляторний спазм,язикстаєнапруженим, голоспереривається.Інодіспостерігаютьсямимовільнівигуки, «>про-риваються»гортанні звуки.Дітиможутьвимовляти слова іфразинадмірношвидко чи,навпаки, монотонно, ізбільшими паузамиміж словами.Виразністьмовистраж-дає черезнеплавнеперемиканняартикуляційнихрухів припроголошеннізвуків, а ще черезпорушення тембру ісили голосу.

>Характерноюознакоюпідкірковоїдизартріїцепорушення темпу, ритму іінтонаціїмови.Іноді приційформі вдітейспостерігаєтьсязниження слуху, щоускладнюємовний дефект.

3. >Мозочковадизартріяхарактеризуєтьсяскандованою «>рубаною» мовою,інодісупроводжуєтьсявигуками окремихзвуків. У чистомувидіця форма вдітейспостерігаєтьсярідко.

4. >Корковадизартрія. Приційформіпорушуєтьсядовільна моторикаартику-ляційногоапарата.Насампередпорушуєтьсявимоваскладних позвуко-складовійструктуріслів. Удітейутрудняєтьсядинамікаперемикання від одного звуку доіншого, відоднієїартикуляційноїпози доіншої.Дітиздатнічітковимовлятиізольовані звуки, але й вмовномупотоці звукиспотворюються,виникаютьзаміни.Особливоважкісполученняприголоснихзвуків. Приприскореномутемпіз’являються запинки, щонагадуютьзаїкуватість.

Прикорекціїобертає у собіувага тієї факт, щодефектні звукишвидковиправляються візольованомупроголошенні, але й зпрацеюавтоматизують умові.

5.Псевдобульбарнадизартріяєнаслідкомперенесеного враннімдитинстві, под годинупологів чи увнутрішньоутробномуперіодіорганічноїпоразкимозку врезультатіенцефаліту,родових травм,пухлин,інтоксикації іін. Удитинивиникаєпсевдобульбарнийпараліч чипоріз,обумовленийпоразкоюпровіднихшляхів, щойдуть від кору головногомозку до ядерязикоглоточного,блукаючого йпід’язичногонервів. Поклінічнихпроявахпорушень вобластімімічної іартикуляційноїмускулатуривінблизький добульбарного.

Урезультатіпсевдобульбарногопаралічу удитинипорушуєтьсязагальна імовленева моторика.Маля злессе,поперхається,захлинається, злековтає. З ротатечеслина,порушена мускулатуралиця.

>Виділяють триступеніпорушеннямовної чиартикуляційної моторикипсевдобульбарноїдизартрії:

1. Легкийступіньпсевдобульбарноїдизартріїхарактеризуєтьсявідсутністюгрубихпорушень моторикиартикуляційногоапарата.Труднощіартикуляціїполягають уповільних,недостатньоточнихрухахязика, губ.Розладжування іковтаннявиявляється неяскраво, урідкихзахлипуваннях.Вимова такимдітей порушеневнаслідокнедостатньочіткоїартикуляційної моторики, моватрохивповільнена, характерназмазаність припроголошеннізвуків.Частішестраждаєвимоваскладних поартикуляціїзвуків: ж,ш, р, ц, год.Дзвінкі звукивимовляються ізнедостатньоюучастю голосу.Важкі длявимовим’які звуки, щовимагаютьдодавання доосновноїартикуляціїпідйомусередньоїчастини спинкиязика до твердогопіднебіння.

>Недолікивимовироблятьнесприятливівпливи нафонематичнийрозвиток.Більшістьдітей із легкимступенемдизартріївипробовуютьдеякітруднощі у звуковомуаналізі.

>Основним дефектом удітей, щостраждаютьпсевдобульбарноюдизартрією в легкомуступені,єпорушенняфонетичноїсторонимови.

>Діти ізподібнимпорушенням, щомаютьнормальний слух йгарнийрозумовийрозвиток,відвідуютьлогопедичнізаняття вдитячійполіклініці, ашкільномувіці логопедичний пункт призагальноосвітнійшколі.Істотну рольусуненні цого дефектуможутьзробити батьки.

2.Середнійступінь.Діти зсереднімступенемдизартріїстановлятьнайбільшчисленнугрупу. Їх характернавідсутністьрухівлицьовихм’язів.Дитина неможенадутищоки,витягнути губи,щільнозімкнути їхні. Рухуязикаобмежені.Дитина неможепіднятикінчикязика вгору,повернути його вправо,уліво,удержати вданомуположенні.Значнітруднощіпредставляєперемикання від одного руху доіншого.М’якепіднебіннябуває частомалорухомим, голосмаєназальнийвідтінок. Характерноряснаслинотеча.Утрудненоактижування іковтання.

Мова такихдітейзвичайнодуженевиразна,змазана, тиха. Характернанечітка черезмалорухомість губ,язикаартикуляціяголосних,вимовнихзвичайно зсильнимносовимвидихом.Частішедзвінкіприголоснізаміняються глухими.Нерідко звукинаприкінці слова і усполученняхприголоснихопускаються.

>Діти ізподібнимпорушенням неможутьуспішнонавчатися взагальноосвітнійшколі.Найбільшсприятливіумови дляїхньогонавчання івихованнястворені вспеціальних школах длядітей ізважкимипорушеннямимови, де доцихучнівздій-снюєтьсяіндивідуальнийпідхід.

3.Важкийступіньпсевдобульбарноїдизартрії анартрія характери-зуєтьсяглибокоюпоразкоюм’язів йповноюбездіяльністюмовноїапарат. Обличчідитини, щостраждаєанартрією,маскообразненижнящелепавідвисає, ротпостійновідкритий.Язикнерухомолежить надніротовоїпорожнини,рухи губрізкообме-жені.Утрудненоактижування іковтання. Мовавідсутняповністю,інодієокремінечленороздільні звуки.

>Діти ізанартрією пригарномурозумовомурозвиткутакожможутьнавчатися вспеціальних школах длядітей ізважкимипорушеннямимови, дезавдякиспеціальнимлогопедичним методамуспішноопановуютьнавичками аркуша іпрограмою позагальноосвітніх предметах.

Методика роботи придизартрії

Системалогопедичноговпливу придизартріїмаєкомплексний характер:корекціязвуковимовипоєднується ізформуванням звуковогоаналізу та синтезу,розвиткомлексико-граматичноїсторонимови тазв'язноговисловлювання.Специфікою роботиєпоєднання іздиференційованимартикуляційниммасажем йгімнастикою,логопедичноїритмікою, арядівипадків й іззагальноюлікувальноюфізкультурою,фізіотерапією тамедикаментознимлікуванням.Успіхлогопедичних зайняти багато вчомузалежить від їхньогораннього початку тасистематичностіпроведення.

>Робота надзвуковимовоюбудується ізурахуваннямнаступнихположень:

1.Залежність відформидизартрії,рівнямовногорозвитку тавікудитини.

2.Розвитокмовноїкомунікації.Формуваннязвуковимови винне бутиспрямоване нарозвитоккомунікації,шкільної йсоціальноїадаптаціїдитини.

3.Розвитокмотивації,прагнення доподоланнянаявнихпорушень,розвитоксамосвідомості,самоствердження,саморегуляції та контролю,почуттявласноїгідності йупевненості може.

4.Розвитокдиференційованого слуховогосприймання та звуковогоаналізу.

5.Посиленняперцепціїартикуляційнихукладів йрухів шляхомрозвиткузорово-кінестетичнихвідчуттів.

6.Поетапність.Починають із тихийзвуків,артикуляція які удитини болеезбережена.Іноді звукивибирають за принципом болеепростихмоторнихкоординації, але йобов'язково ізурахуваннямструктуриартикуляційного дефекту вцілому, впершучергупрацюють над звукамираннього онтогенезу.

7. Приважкихпорушеннях, коли моваповністю задляоточуючих, роботапочинається ізізольованихзвуків й ізскладів.Якщо мовадитинищодозрозуміла й за тими словамивінможевимовлятидефектні звуки правильно, роботапочинається ізцих «>ключових»слів. У всіхвипадкахнеобхіднаавтоматизаціязвуків у всіх контекстах й врізнихмовнихситуаціях.

8. Удітей ізураженнямцентральноїнервовоїсистемиважливезначеннямаєпопередженняважкихпорушеньзвуковимови шляхомсистематичноїлогопедичної роботи вдомовленнєвомуперіоді.

>Логопедична робота придизартрії проводитисяпоетапно.

першийетап, >підготовчий -основні йогоцілі:підготовкаартикуляційногоапарату доформуванняартикуляційнихукладів, удитиниранньоговіку-вихованняпотреби вмовномуспілкуванні,розвиток йуточненняпасивногословника,корекціядихання та голосу.Важливимзавданням на цьомуетапієрозвитоксенсорнихфункцій, особливо слуховогосприймання та звуковогоаналізу, атакожсприйняття івідтворення ритму.

>Методи йприйоми роботидиференціюютьсязалежно відрівнярозвиткумови. Привідсутностімовнихзасобівспілкування удитинистимулюютьпочатковіголосовіреакції йвикликаютьзвуконаслідування,якимнадають характеркомунікативноїзначущості.Логопедична робота проводитися натлі медикаментозноговпливу,фізіолікування,лікувальноїфізкультури ймасажу.

Іншийетап -формуванняпервиннихкомунікативнихвимовнихнавичок.Основна його позначка:розвитокмовногоспілкування та звуковогоаналізу.Проводиться робота ізкорекціїартикуляційнихпорушень: приспастичності -розслабленням'язівартикуляційногоапарату,вироблення контролю надстановищем рота,розвитокартикуляційнихрухів,розвиток голосу;корекціямовленнєвогодихання;розвитоквідчуттівартикуляційнихрухів йартикуляційногопраксису.Робота порозслабленнюм'язівартикуляційногоапаратупочинається ззагальногом'язовогорозслаблення,розслабленняшийної,грудноїмускулатури,м'язів рук.Потім проводитисярозслабляючиймасажм'язівобличчя. Рухипочинаються ізсерединилоба у напрямі доскронь.Вонивиробляються легкимипогладжуючимирівномірнимирухамикінчикамипальців вповільномутемпі.Розслабляючиймасаж проводитисядозовано,поширюється лише на тихобластіобличчя, деєпідвищенням'язового тонусу, угрупах жм'язівмлявих,ослабленихзастосовуєтьсятонізуючий,зміцнюючиймасаж.

Іншимнапрямкомрозслабляючогомасажуобличчяє рух відбрів доволосистоїчастини голови. Рухипроводятьсярівномірнообома руками із двохсторін.

>Третімнапрямком рухує рух вниз відлініїчола, черезщоки дом'язівшиї й плеча.Потімприступають дорозслабленням'язів губ.Логопедпоміщає своївказівніпальці на точку, щознаходитьсяміжсерединоюверхньої губи йкутом рота ізобохсторін. Рухийдуть досередньоїлінії, так щоверхня губазбирається увертикальну складку.Таке ж рухпроробляється ізнижньоюгубою,потім ізобома губами разом. Унаступнійвправівказівніпальці логопедапоміщаються у ті жположення, але йрухийдуть вгору поверхнійгубі,оголюючиверхні зрозуміла, й вниз понижнійгубі,оголюючинижні зрозуміла.Потімвказівніпальці логопедапоміщаються в гуляй рота й губирозтягуються (як припосмішці).Зворотним рухом ізутвореннямзморшок губиповертаються увихіднеположення.Цівправипроводяться прирізномуположенні рота: ротзакритий,відкритий,напіввідкритий, широковідкритий.Післярозслаблення, а принизькомутонусі - послезміцнюючогомасажу губтренують їхньогопасивно-активнірухи.Дитинувчатьзахоплювати йутримувати губамильодяники,паличкирізногодіаметру,вчатьпити через соломину.

>Післязагальногом'язовогорозслаблення йописанихвищевправприступають дотренуванням'язівмови. При їхньогорозслабленніважливовраховувати, що смердотітіснопов'язані ізм'язаминижньоїщелепи. Тому рух внизпорожнині ротаспастичнопіднесеногомовипростішевсьогодосягається приодночасномурусі внизнижньоїщелепи (>відкривання рота).Дітямшкільноговікуподібнівправипропонуються увиглядіаутотренінгу: «Яспокійний, абсолютнорозслаблений, моваспокійнолежить уротіПовільно пропускаю його вниз, колиопускаєтьсянижнящелепа».

>Якщоцихприйомівнедостатньо, токорисно накінчикязикапокластишматочокстерильноїмарлі чистерильну пробку.Виникаєтактильневідчуттядопомагаєдитинізрозуміти, що щосьзаважаєвільнимрухаммови,тобтовідчути станспастичності.Після цого логопед шпателем чимовнимдепрессоривиробляєлегкігоризонтальнінатискання.

>Наступнимприйомомєлегкіплавнірухи, щопогойдуютьмови всторони.Логопедобережнозахоплює мовашматочкоммарлі й плавноритмічнорухає його всторони.Поступовопасивнадопомога логопедазменшується, йдитина самапочинаєвиконуватицівправи.Масаж проводитиспеціаліст (ЛФ),протеелементи йоговикористовуються логопедом,батьками подобов'язковим контролемлікаря, іздотриманням необходимихгігієнічних правил.

>Вироблення контролю застановищем рота.Відсутність контролю застановищем рота удітей іздизартрієюзначноускладнюєрозвитокдовільнихартикуляційнихрухів.Зазвичай рот удитинивідкритий,вираженослинотеча.

першийетап роботи -вправи для губ, щосприяють їхнірозслабленню йпосиленнятактильнихвідчуттів упоєднанні ізпасивнимзакриванням ротадитини.Увагафіксується навідчуттізакритого рота,дитинабачитьцеположення вдзеркалі.

На іншомуетапізакривання рота проводитисяпасивно-активним шляхом.Спочаткудитинілегшезакрити рот уположеннінахилу голови йлегше йоговідкрити вположеннізлегказакинутою голови. Напочатковихетапах роботивикористовуютьсяціполегшеніприйоми.Перехід відпасивнихрухіввідкривання рота доактивнихстаєможливим черезрефлекторнепозіхання.

Натретьомуетапітренуютьактивнувідкривання йзакривання рота ізсловесноїінструкції: «>Відкрий рот широко», «>Витягни губи вперед», «>Збери губи в трубочку йвернеш їхні увихіднупозицію».Пропонуютьсярізні заподіяння ізімітаціїположення рота,представленого на картинках.Поступововправикількаускладнюються:дитинупросятьдути черезрозслаблені губи,вироблятивібраційні руху.

>Артикуляційнагімнастика. Приїїпроведеннівеликезначеннямаєтактильно-пропріоцептивнастимуляція,розвитокстатико-динамічнихвідчуттів,чіткихартикуляційкінестезії.

Напочатковихетапах роботупроводять ізмаксимальнимпідключеннямінших, болеезбережениханалізаторів (>зорового, слухового, тактильного).Багатовправипроводять іззакритимиочима,привертаючиувагудитини допропріоцептивнихвідчуттів.Артикуляційнагімнастикадиференціюється взалежності відформидизартрії йтяжкостіураженняартикуляційногоапарату. Передроботою ізрозвиткурухливостімовноїмускулатурипроводятьвправи длямімічнихм'язівобличчя.Вже іздошкільноговіку вдитинирозвиваютьдовільність йдиференційованістьмімічнихрухів й контролю надсвоєюмімікою.Дитинувчать поінструкціїзакривати йвідкриватиочі,супити брови,надуватищоки,ковтатислину,закривати йвідкривати рот.

Длярозвиткудостатньоїсилим'язівобличчя, губвикористовуютьспеціальнівправи ізопором,застосовуючистерильнісерветки, трубочки.Дитинаобхоплює трубочку губами йнамагаєтьсяїїутримати, Незважаючи наспробидорослоговитягнутиїї із рота.

>Артикуляційнагімнастикамовипочинається ізвиховання активногодотикукінцеммови до краюнижніхзубів.Потімрозвиваютьзагальні,меншдиференційованірухимовиспочатку впасивномуплані,потім упасивно-активному й,нарешті,активнірухи.Стимуляціям'язівкореняязикапочинається із їхнірефлекторнихскорочень шляхомподразненнякореняязика шпателем.Закріпленняздійснюютьдовільнимипокашлювання.

>Важливимрозділомартикуляційноїгімнастикиєрозвиток более тонких йдиференційованихрухівмови,активізація йогокінчика,відмежуваннярухівмови танижньоїщелепи.Кориснівправизістимуляціїрухівкінчикаязика привідкритомуроті,нерухомоющелепи.Розвитокартикуляційної моторикиведеться систематично,довгостроково,використовуючизагальний комплекс йспецифічнівправи.Роботаполегшуєтьсявикористаннямігор, котріпідбираютьсязалежно від характеру йступенятяжкостіураженняартикуляційної моторики, атакож ізурахуваннямвікудитини. Здеякоюадаптацієюможуть бутивикористаніігри,опубліковані влітературі.

>Розвиток голосу. Длярозвитку такорекції голоси удітей іздизартрієювикористовуютьсярізніортофонічнівправи,спрямовані нарозвитоккоординованоїдіяльностідихання,фонації таартикуляції.

>Робота над голосомпочинається послеартикуляційноїгімнастики ймасажу,розслабленняшийноїмускулатури,спеціальнихвправ ізвиконаннярухів на усібоки головою (>м'язишиїрозслаблені) ізодночаснимпроголошеннямланцюжківголоснихзвуків:і-е-о-у-а-и.

>Великезначення длякорекції голосумаєактивізаціярухівм'якогопіднебіння:ковтаннякрапель води,покашлювання,позіхання,проголошення гласного але втвердійатаці.Вправипроводяться переддзеркалом, подрахунок.Використовуютьсятакіприйоми:стимуляціязаднійчастинімови й неба легкимирухами задопомогоюмовногодепрессори;навчаннябезпідставногоковтанню: логопед ізпіпеткикапаєпротизадньоїстінки горлянкикраплі води, головадитиникількавідкинута тому.Стимулюютьсякашлеподобні руху,позіхання,піднебінний йглотковийрефлекси. Дляголосоутвореннявеликезначеннямають рухущелеп:відкривання йзакривання рота,імітаціяжування.Використовуютьщелепноїдрожательний рефлекс:легкіпостукуючіритмічнірухи попідборіддювикликають рухнижньоїщелепи вгору.Використовуютьсятакожспеціальнівправи ізопусканнянижньоїщелепи.Спочатку натлім'язовогорозслаблення логопеддопомагає увиконанніданого руху,домагаючисьопусканнянижньоїщелепиприблизно на 1-1,5 див (>закривання ротадитинаробитьсамостійно).Виробляютьдовільний контролю надоб'ємом й темпомвиконання руху,використовуючирізнінаочніприйоми (>малюнок ззображеннямопусканнявідра вколодязь, пакета,прив'язаний домотузки,мімічні картинки й т. буд.).Потімцівправивиконуються пословеснійінструкції ізодночаснимвимовоюрізнихзвуковихпоєднань: дон-дон, кар-кар,ae-ав й т. буд.

Длязміцненням'язівпіднебінноїфіранкивикористовуютьсявправи вчергуванніїїрозслаблення йнапруження.Дитинупросять дозакінченняпозіхальний рухууривчастовимовити звук а, а при широковідкритомуроті перейти відвимови звуку а до звуку п,затримуючиповітря вроті подтиском.Увагадитинипритягується довідчуття станупіднебінноїфіранки.Використовуютьвправи ізрозвиткусили, тембру йвисоти голосу:прямийрахунок десятками ізпоступовимпосиленням голосу йзворотнийрахунок ізпоступовим йогоослабленням. Длярозвиткувисоти тембру йінтонацій голосувеликезначеннямаютьрізніігри,читанняказок за ролями,інсценування й т. буд.


Списоквикористаноїлітератури

1.Логопедия / Під ред.Л.С. Волкової -- М.: Просвітництво, 1995. -528с.

2.Логопедия:Учеб. для студентівдефектол.фак.педвузов / Під редЛ.С. Волкової, С. Шаховськой. – М.:Гуманит.изд.центрВЛАДОС, 1999.– 680 з.

3. Основилогопедии: навчальних посібників для студентівпед.ин-тов по спец. «Педагогіка та колективна психологія (>дошк.)» / Т. Б.Филичева, М. А.Чевелева, Р. У.Чиркина. М.: Просвітництво, 1989. 223 з.: мул.

4.Синьов В.М., КоберникГ.М. Основидефектології:Навчальнийпосібник длявузів. До.:Вища школа, 1994. 143 з.

5.ФиличеваТ.Б.,Чевелова Н.А.Логопедическая робота у спеціальному дитсадку:Учеб.пособие для студентівпед.ин-тов по спец. № 2111 «Дефектологія». – М.: Просвітництво, 1987. – 142 з.: мул.

6. Хрестоматія пологопедии / Під ред.Л.С. Волкової, В.І.Селиверстова. – М., 1997. – Ч. 1.


Схожі реферати:

Навігація