Реферати українською » Педагогика » Програма по самоосвіті


Реферат Програма по самоосвіті

>Оглавление:

 

Запровадження

I. Етапи реалізацію програми самоосвіти

II. Спрямованість формування здорового життя школярів з урахуванням освітніх компетенцій

III. основні напрями і дії підвищення особистого самоосвіти

IV. Спосіб демонстрації результату зробленого

Список використаної літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

«Виховання, отримане людиною, закінчено,

досягло своєї мети, коли людина настільки

дозрів, що володіє силою і волею себе

утворювати протягом життя і

знає спосіб мислення і кошти, як може здійснити

як індивідуума, впливає поширювати на світ».

А.Дистервег

 

Удосконалення якості навчання і виховання в МОУ «>СОШ № 2» безпосередньо залежить від рівня підготовки вчителів. Незаперечний, що це рівень повинен постійно зростати, й у разі ефективність різних курсів підвищення кваліфікації, семінарів і конференцій невелика без процесу самоосвіти вчителя.

>Самообразование вчителя є потрібне умова професійної діяльності педагога. Суспільство завжди подавала, і пред'являтиме до молодого вчителя найвищі вимоги. А, щоб вчити інших, треба зазначити більше, ніж інші. Тому мені зобов'язана знати як свій предмет, і володіти методикою його викладання, а й мати знання на сусідніх наукових областях, різноманітних галузях життя, орієнтуватися у сучасної політиці, економіці, тобто. бути компетентної переважають у всіх питаннях освіти. Тому немає й тема, з якої я працюю: «>Компетентностний підхід до формування здорового життя учнів».

Актуальність теми: Проблема здорового способу життя й здоров'я актуальна завжди, кожному історичному етапі вона здається у новому освітленні, потребує нових підходів і рішень. З іншого боку, то цієї проблеми має соціальний, філософський, медичний і педагогічний аспекти.

Сутність педагогічного забезпечення здоров'я підростаючого покоління полягає у формуванні в людини раннього віку компетентності у сфері збереження здоров'я, індивідуального стилю здорового життя, що є основою культури здоров'я особистості. Найбільш ефективно формування здорового життя відбувається з урахуванням особистісно орієнтованого навчання і виховання, які включають вивчення свого організму, освоєння гігієнічних навичок, знання чинників ризику й уміння реалізовувати практично усі кошти та методи збереження та збільшення здоров'я.

Формування здорового життя — проблема комплексна. Йдеться неспроможна йти про засоби та методів зміцнення здоров'я, профілактики захворювань. Необхідно посилення ролі особистісних якостей у свідомій і вольовому прийнятті принципів здорового життя, а турбота про духовне здоров'я, його зміцненні мають стати ціннісними мотивами поведінки. У вирішенні цього завдання великій ролі грає, насамперед, моя готовність до формування здорового життя учнів, особистісний досвід збереження та збільшення здоров'я.

Актуальність вирішення проблеми залежить від того, що з останнє десятиліття РФ і натомість соціально-економічних перетворень, які спричинили зниження життєвий рівень багатьох верств населення, екологічного неблагополуччя довкілля, притаманних більшості регіонів країни, проявилися чіткі негативні тенденції стану здоров'я дітей і підлітків.

Мета: Підвищення освітніх компетенцій у сфері фізкультурного освіти.

Завдання:

- планувати навчально-виховний процес по фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчу і роботу з урахуванням конкретних умов школи;

- творчо застосовуватипрофессионально-педагогические знання на рішенні конкретних навчальні і виховних завдань із урахуванням вікових, індивідуальних, соціально-психологічних особливостей учнів;

- формувати інтерес учнів до занять фізичної культурою і спортом;

- організувати навчально-виховну роботи з учнями лише на рівні сучасних психолого-педагогічних, медико-біологічних, дидактичних і методичних вимог;

- вибирати і творчо застосовувати методи, кошти й організаційні форми навчальної, виховної, фізкультурно-оздоровчої та інших видів діяльності які у відповідність до вирішити завданнями;

- формувати знання, вміння і навички, необхідні учням для самостійного використання коштів фізичної культури у процесі самовдосконалення.

- встановлювати педагогічно доцільні стосунки з учнями, викладачами, адміністрацією навчального закладу;

- враховуватиме й оцінювати результати своєї роботи з метою визначення нових завдань;

- аргументувати соціальну і особистісну значимість обраного виду.

Гаданий результат:

1. Підвищення якостіпреподаваемого предмета (середній бал на уроках не нижче 4,5, відсутність невстигаючих).

2. Проведені відкриті уроки вчителям фізичної культури.

4. Доповіді й виступи на конференціях, педагогічних читаннях.

5. Розробка і проведення уроків по сучасним освітнім технологіям, зокрема «інформаційних технологій».

6. Створення комплектів педагогічних розробок уроків і позакласних заходів.

7. Організація роботи спортивних гуртків і секцій.

8. Пакет бланків і зразків документів для школи.

9.Подаю особистий приклад учням, беручи участь у різних спортивних змаганнях.


I.  Етапи реалізацію програми самоосвіти

Реалізація програми самоосвіти заплановано мною вчасно до 5 років із розбивкою за літами, із підбиттям проміжних результатів і внесенням корективів під час роботи над темою.

1.2010-2011учебний рік.

2. 2012-2013 навчальний рік.

3. 2014-2015 навчальний рік.

II.  Спрямованість формування здорового життя школярів з урахуванням освітніх компетенцій

 

Нині у шкільництві реалізуєтьсякомпетентностний підхід освіти, соціальній та вихованні спрямованості особистості ведення здорового життя. Виховання спрямованості школярів на здоровий спосіб життя, їх підготовленість для збереження здоров'я формую з урахуванням освітніх компетенцій:

1.  >Ценностно-смисловая компетенція. Це компетенція у сфері світогляду, що з ціннісними орієнтирами учня для здоров'я і здоровий спосіб життя, її спроможністю побачити й розумітиЗОЖ, орієнтуватися у ньому, усвідомлювати своєї ролі та призначення, вміти вибирати цільові й сенсові установки на свої діянь П.Лазаренка та вчинків, приймати рішення, створені задля зміцнення і збереження здоров'я.

2.  >Общекультурная компетенція. Безліч питань, стосовно яким учень має бути добре інформований, мати знаннями та досвідом діяльності, — це особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини і людства, культурологічні основи сімейних, соціальних, громадських явищ і традицій, роль спорту фізкультури у житті.

3.  >Учебно-познавательная компетенція. Сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, елементи логічного,общеучебной діяльності, співвіднесені з реальними пізнаваними об'єктами. Сюди входять знання й уміння організаціїфизкультурних занять, визначення мети, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки стану здоров'я.

4.  Інформаційна компетенція. З допомогою технічних засобів та інформаційних технологій формуються вміння самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію про збереження здоров'я, організовувати, перетворювати, удається зберігати й передавати в конференціях, доповідях, в рефератах.

5.  Комунікативна компетенція. >Включает знання способів взаємодії з які вас оточують, навички роботи у команді, володіння різними соціальними ролями у колективі, щоб забезпечити взаємне збереження здоров'я.

6.  Соціальна компетенція означає володіння знаннями й досвідом у сфері громадського здоров'я, у соціально-трудовій діяльності, у сфері сімейних взаємин держави і обов'язків.

7.  >Личностная компетенція спрямовано освоєння способів фізичного, духовного і інтелектуального самовдосконалення, емоційної саморегуляції і самопідтримки свого особистого здоров'я, і навіть комплекс якостей, що з основами безпечної життєдіяльності особистості.

Конче важливо, що це компетенції включають знання, вміння, відбивають цілісне і комплексне уявлення тих складових соціокультурного досвіду, якими оволодіває чоловік у процесі освіти.


III.  основні напрями і дії підвищення особистого самоосвіти

 

Свою компетентність у формуванні здорового життя школярів я розглядаю у різних формах: як ступеня вмілості, способу особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення), підсумку саморозвитку чи форми прояви, для здобуття права сформувати перелічені компетенції школярі, я визначила основних напрямів і дії підвищення особистого самоосвіти:

·  Професійне напрям:

1. Своєчасно підвищувати їхню кваліфікацію на курсах для вчителів фізичної культури, організованих сьогодні в Інституті освіти.

2. Постійно ознайомитися з сучасними дослідженнями у сфері викладання предмета «Фізична культура», «>ОБЖ».

3. Знайомитися з новими зразковими і авторськими програмами по фізичну культуру, концепціями навчання, їх оцінками.

3. Вивчати нову літературу по фізичній культурі та методиці викладання.

4. Періодично проводити самоаналіз своєї діяльності.

5. Приймати активну участь у роботі міському методичному об'єднанні вчителів фізичної культури.

6. Брати участь на науково-практичних конференціях, конкурсах, фестивалях різних рівнів, семінари.

7.Посещать уроки колег П.Лазаренка та брати участь у обміні досвідом.

8. Організовувати гурткову і позакласну діяльність із предмета.

9. Систематично цікавитися подіями сучасної економічної, політичного життя.

>10.Повишать рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.

11. Проводити відкриті уроки для аналізу з боку колег.

12. Систематично переглядати спортивні телепередачі.

·  >Психолого-педагогическое напрям:

1. Удосконалювати знання у сфері сучасної з психології та педагогіки.

2. Вивчати сучасні психологічні методики.

3. Створення пакета психолого-педагогічних матеріалів для вчителя.

·  >Информационно-коммуникативние технології:

1. Пошук з Інтернету інформації з фізичній культурі таОБЖ, психології, педагогіці, педагогічних технологій.

2. Вивчатиинформационно-компьютерние технологій і виводити їх в навчальний процес.

·  Методичне напрям:

1. Вивчати науково-методичну і навчальну літературу.

2. Знайомитися з новими педагогічними технологіями, формами, методами і прийомами навчання через предметні видання, через Інтернет-сайти.

3. Вивчати прогресивний досвід колег із організації інноваційні форми уроків фізичної культури.

4. Проводити науково-дослідну роботу з проблемам: «Вплив фізичних вправ до рівня фізичної підготовленості школярів», «>Укрепления і збереження здоров'я школярів»

5. Розробляти різні форми уроків, позакласних заходів, навчальних матеріалів.

6. Впроваджувати в навчальний процес комп'ютеризовані програми оцінювання фізичного стану учнів:

7. Розробляти пакет стандартногопоурочного планування на теми «Легка атлетика», «>Гимнастика», «Спортивні гри».

8. Створювати комплект дидактики на уроках (плануванняспортивно-тренировочних занять із волейболу,оптимально-минимальний рівень (стандарт) фізичної підготовленості учнів, контрольнітести-упражнения).

9. Створювати пакет матеріалів з педагогічних технологіям.

10. Створювати пакет сценаріїв уроків із застосуванням інформаційних технологій.

11. Створювати пакет бланків і зразків документів для школи.

·  Естетичне напрям:

1. Відвідання спортивних комплексів, виставок, музеїв, проведення екскурсій.

2. Участь у оглядах художньої самодіяльності, які у школі.

·  Охорона здоров'я:

1. Своєчасно оновлювати інструкції по ТБ під час уроків фізичної культури, під час занять секції.

2. Впроваджувати в освітній процесздоровьесберегающие технології.

3. Вести здоровий спосіб життя, спорт (волейболом, легкої атлетикою, баскетболом, лижними гонками, туризмом).

·  Інтереси і хобі:

1. Продовжувати творити: плетінням.

2. Брати участь на змаганнях різних видів спорту.

>Компетентностний підхід акцентує на результатах освіти, причому у ролі результату розглядається здатність діяти у різних проблемних ситуаціях. Це підхід, у якому результати освіти зізнаються значимими поза системи освіти. Безумовно, представлені підходи не вичерпують й усе розмаїття варіантів визначення змістовних і структурних компонентівпрофессионально-педагогической компетентності.

З іншого боку, це лише одне аспект проблеми реалізаціїкомпетентностного підходу на практиці професійної освіти, цілісне розгляд якого передбачає вивчення підходів до визначення цілей, відбору змісту, організації процесу творення, вибору освітніх технологій, оцінці результатів. Але, тим щонайменше, саме внаслідок реалізації цього підходу, можливо, забезпечити позитивні і високоефективні результати щодо навчання, вихованні та розвитку покоління.

IV.  Спосіб демонстрації результату зробленого

 

Презентація результатів роботи перед педагогічним колективом, на засіданнях шкільного МО вчителів фізичної культури,ОБЖ, технології, мистецтва, на засіданнях міського МО вчителів фізичної культури.

Форма звіту по виконану роботу

Узагальнення досвіду роботи з рівні зі школи і ГМО

Виступи за досвідом роботи з засіданнях шкільного та міського МО вчителів фізичної культури. Уявлення адміністрації школи звіту з аналізом, висновками і рекомендації й інших вчителів.

Висновок: компетентність вчителя у області формування здорового життя школярів, стає продуктом навчання дітей і придбання відповідного особистісного досвіду і виходить з знань, умінь, освіченості, сприяють особистісної самореалізації. І цей досвід, за його цілеспрямованого застосування, допомагає учням знаходити своє у світі, унаслідок чого освіту подається яквисокомотивированное і особистісно орієнтоване, що забезпечує максимальну затребуваність особистісного потенціалу, визнання особистості оточуючими та усвідомлення нею самої власну значимість. За підсумками того орієнтую учнів для закупівлі особистісного досвіду здорового життя, необхідної їм у майбутній діяльності. У зв'язку з рішенням цієї непростої завдання виникає потреба у формуванні професійної педагогічної компетентності у формуванні здорового життя школярів з урахуванням наукових знань, національно-культурних традицій російського народу збереження і зміцнення здоров'я.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Балашова В.Ф.,Компетенции фахівця з адаптивної фізичній культурі та їх орієнтація на види професійної діяльності/ В.Ф. Балашова, М.М Чесноков //Педагогічна освіта України інаука.-2008.-№6.

2. Іванов Д.І.Компетенции ікомпетентностний підхід в сучасній освіті/ Д.І. Іванов //>Завуч.-2008.-№1.

3.Хуторской А.В. Стаття «Ключові компетенції як компонентличностно-ориентированного освіти» // Народне освіту. – 2003. - №2.

4. Чуб, Є.В.Компетентностний підхід освіти/ Є.В. Чуб // Інновації вобразовании.-2008.-№3.


Схожі реферати:

Навігація