Реферати українською » Педагогика » Тести як вимірювач рівня знань по темі "Неграничні вуглеводні" з елементами екології


Реферат Тести як вимірювач рівня знань по темі "Неграничні вуглеводні" з елементами екології

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

на тему

«Тести як вимірювач рівня знань на тему «>Непредельние вуглеводні» із елементами екології»


Зміст

Запровадження

ГЛАВА I . ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ І СИСТЕМАТЕСТИРОВАНИЯ УКУРСЕ ХІМІЇСРЕДНЕЙ ШКОЛИ

1.1 Зміст екологічних знань у курсі хімії середньої школи

1.2 Теорія створення тестів системі освіти

Глава II. Методика викладання теми “>Непредельние вуглеводні ” у сучасній школі

2.1Алкени

2.1.1 Одержанняалкенов

2.1.2 Застосуванняалкенов

2.1.3 Застосуванняалкенов

2.2Алкадиени

2.2.1 Одержанняалкадиенов

2.3Алкини

2.3.1 Одержанняалкинов

2.3.2 Застосуванняалкинов

Глава III. Мої уроки

Глава IV. Тести і завдання темі «>Непредельние вуглеводні»

Література


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

За сучасних умов однієї з найбільш актуальних проблем методик викладання хімії у шкільництві стає забезпечення практичної орієнтованості предметного знання. Це означає необхідність виявлення тісний взаємозв'язок міжизучаемими теоретичними положеннями та практикою від життя, демонстрації прикладного характеру хімічних знань.

Щоб зберегти пізнавальний інтерес учнів, потрібно примусити їх в дієвості хімічних знань, сформувати особисту потреба у оволодінні навчальним матеріалом. Цьому можуть сприяти спеціально складені завдання, що окрім власне контролюючих питань містять інформацію прикладного характеру, корисну у побуті [1].


ГЛАВА I. ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ І СИСТЕМАТЕСТИРОВАНИЯ УКУРСЕ ХІМІЇСРЕДНЕЙ ШКОЛИ

 

1.1 Зміст екологічних знань у курсі хімії середньої школи

Роль шкільного курсу хімії в екологічному освіті обумовлюється тим, що це наука пов'язані з пізнанням законів природи, хімічної форми руху матерію та її значимість в матеріальної життя суспільства.

Перед учителем хімії, провідним природоохоронну роботу, стоять такі:

· розкриття єдності неорганічної і органічного світу, вплив діяльності на навколишнє середовище і формування цій основі впевненості у необхідності дбайливого ставлення природі;

· розкриття двоїстої ролі хімічної промисловості, у відношенні природи;

· озброєння школярів практичними вміннями і навички, що дозволяє посильно брати участь у заходах захисту природи.

Для хімічного освіти загалом ще розв'язано проблему змісту екологічних знань.Химизация пронизала всі сфери життя. Її наслідки стали порівнянні з природними явищами глобального масштабу і це породжує питання взаємодії природи й суспільства. Цілі розумного регулювання цих відносин мають довести до свідомості учнів, саме:

· продукти життя суспільства повинні повністюутилизироваться, нічого не винні накопичуватися надавати шкідливого на чоловіки й довкілля;

· розміри річного споживаннявозобновляющегося природного сировини нічого не винні перевищувати його річний приріст;

· невозобновляющееся природне сировину має використовуватися ощадливо, комплексно, мало давати відходів при переробці. Такі науковий практичним аспекти хімічного освіти.

Вплив на природу загалом, їхньому структурні елементи здійснюється промисловістю, транспортом, сільське господарство, які впливають у різних напрямах:

1. Споживання хімічних речовин з природи.

2. Забруднення природи відходами людської діяльності.

3. Поява у природі й, зокрема, в біосфері нових високоактивних хімічних сполук, виділених з природних джерел чи синтезованих людиною.

Перше напрям освітлене не у змісті курсів неорганічної органічною хімії, де розглядаються природні сполуки, як для хімічної в промисловості й інших галузей, основу яких вмостилися хімічні процеси.Освещаются питання використання природних речовин, у ролі добрив і отрутохімікатів.

З метою розвитку та формування знання забруднення необхідно провести такі поняття, як "забруднювачі", "джерела забруднення", "природне, і штучне забруднення", "санітарних норм чистоти", "гранично припустимі концентрації речовин" (ГДК). Необхідно розглянути джерела забруднення. Важливо показати учням, розв'язати проблеми забруднення - це удосконалювання принципів і створення нової техніки і технології, підвищення виходу продукту й відповідне зниження освіти відходів виробництва, створення обігового водопостачання,уменьшающего стік забруднених вод, розробка систем утилізації відходів та перехід на замкнуті технологічні цикли. Слід також сказати дати характеристику використання захисних зон, показати значення рослин, у процесах оздоровлення атмосфери. [1,3]


1.2 Теорія створення тестів системі освіти

Тести як вимірювальний інструмент використовують у більшості країн світу. Їх розробка й використання грунтується на потужної теорії та підтверджено численними дослідженнями.Тестология як теорія і практика тестування існує 120 років, за це час нагромаджено величезний досвід використання тестів у різноманітних галузях людської діяльності, включаючи освіту.

Тести - один із засобів перевірки з оцінкою результатів навчання школярів. Останнім часом вони мають дедалі більше використання у практиці навчання.

Тест (від англійськогоtest - випробування, перевірка) - стандартизовані, стислі, обмежені у часі випробування, призначені задля встановлення кількісних і якісних індивідуальних відмінностей.

Вимоги, які пред'являються тестів: надійність, валідність, репрезентативність. Чинники, що визначають надійність тесту:

· правильний вибір параметрів, адекватно що відбивають грамотність;

· технологічність (чіткість, ясність) інструментарію перевірки з оцінкою - чітка інструкція про організацію перевірки, однозначність оцінки;

· однаковість умов кожного тестування;

· однорідність (рівнозначність) вимірювача.

>Валидность - аспект надійності.Валидность в з психології та дидактиці - це відповідність змісту тесту результатам навчання, зафіксованими у програмі. А зміст перевірочних завдань має відповідати цілям контролю.Валидность перевіряється з урахуванням порівняння результатів використання розробленого тесту з результатами перевірки рівня навчання протестованих школярів іншими методами (усне опитування, традиційна контрольна робота), зіставлення цих результатів із поточною успішністю учнів. Найважливішим тут є повнота охоплення завданнямипроверяемого навчального матеріалу, як у дидактиці, репрезентативність (представництво) перевірочних завдань. Якщо йдеться про підсумковій перевірочною роботі, то нею охоплюють весь курс, найважливіші його теми, найбільш значимий у яких матеріал.

>Затрагивая питання методики використання тестів контролю результатів навчання школярів слід пригадати про основних функціях перевірки з оцінкою результатів навчання. Виділимо у тому числі:

·  обліково-контрольну (інформаційну), яка систематично дозволяє вчителю фіксувати результати навчання дітей і судити про успішність кожного учня, його досягненнях і недоліки у навчальній роботі;

·  >контрольно-корректирующую (діагностичну), що забезпечує зв'язок ">учитель-ученик", внесення корективів в методику навчання, перерозподілу навчального часу між різними питаннями теми тощо., дозволяє здійснювати діагностику причин відставання школярів;

·  навчальну, котра внаслідок допомагає повторити матеріал, акцентувати учнів на головних запитання й найважливіших світоглядних ідеях курсу, свідчить про типові помилки, що сприяє закріплення і поглибленню знань учнів;

·  виховну (мотиваційну), яка стимулює учнів до подальшої навчальної роботі, поглибленню своїх знань, розвиває школярі вміння самоконтролю і самооцінки;

·  атестаційну, що з характеристикою рівня навчання школяра, є основою його атестації, і навіть найважливішим компонентом атестації роботи вчителя освітнього закладу [4].

Позитивні боку тестування

По-перше, тести виявляються значно більше якісним і об'єктивних способом оцінювання, оскільки стандартизована процедура їх проведення (всіх етапах проведення тестування неможливо внести суб'єктивну складову в оцінку, вона залежить з гарного настрою викладача, її стосунки до конкретного учневі, враження відповідати попередні питання). За даними англійської організаціїNEAB, що займається підсумковій атестацією учнів Великобританії, тестування дозволяє знизити кількістьаппеляций більш ніж тричі, зробити процедури оцінювання однаковою всім учнів незалежно від місця проживання, типу, і виду освітнього закладу, у якому проводять заняття учні.

По-друге, тести - ємніший інструмент - показники тестів орієнтовані вимір ступеня, визначення рівня засвоєння ключових понять, тим гаслам і розділів навчальної програми, умінь, навичок, а чи не на констатацію того що в учнів певної сукупності засвоєних знань.Стандартизированная форма оцінки, яка у тестах досягнень, дозволяє співвіднести рівень досягнень учня на уроках загалом і з окремим його розділах із середнім рівнем досягнень які у класі і середнім рівнями досягнень кожного їх. З іншого боку, виконуючи підсумкову тестову роботу, кожен учень використовує знання з всім тем, вивчення яких передбачала програма. На усний іспит зазвичай виноситься 2-4 теми, на письмовий трохи більше.

По-третє, це як м'який інструмент. Тестування ставить всіх студентів в рівних умов, використовуючи єдину процедуру і єдині критерії оцінки, що зумовлює зниженняпредекзаменационних нервових напруг.

По-четверте, з погляду інтервалу оцінювання тест - широкий інструмент. Якщо провести аналогію з стрибками у висоту, то традиційна контрольна робота представить собою паличку, де завдані мітки: 2, 3, 4, 5. У виконання учнем всіх завдань то здобуває оцінку відмінно. У цьому зовсім зрозуміло, перестрибнув він нашу паличку з запасом вдвічі чи пролетів прямо з неї. Те ж саме сказати й про нижню оцінку.

Чи означає те що, що й учень не виконав жодного завдання, він не знає? Найшвидше, ні. А чи означає, що учні, виконали вірно все завдання контрольної роботи всі мають однакову рівень підготовки - мабуть, що також немає. Можна бачити, що тестування дає можливість розширити шкалу оцінювання як вгору, і вниз. Тестування входить у в протиріччя з учительським стереотипом у тому, що відмінну оцінку потрібно виставляти в тому разі, коли всі завдання виконані правильно.

По-п'яте, слід зазначити гуманізм тестування, який у тому, що всім надаються рівні можливості, широта тесту дає можливість учневі показати свої досягнення широкому полі матеріалу. Отже, учень отримує деяке декларація про помилку, якого він пройшов за традиційний спосіб оцінювання немає.

· З іншого боку, тести ефективні з економічної погляду: основні витрати викликають складання якісного інструментарію, тобто. носять разовий характер. При зростання кількостіаттестуемих, ці витрати значною мірою окупаються [4,5].

Класифікація тестів

1.  За нашою процедурою створення:

·стандартизованние (освіти, з метою підсумковій атестації);

· нестандартизованние.

2. Чи по кишені пред'явлення:

§ бланкові;

§ предметні (маніпулюємо матеріальними об'єктами);

§аппаратурние (використовуються устрою вивчення особливостей уваги, сприйняття, пам'яті, мислення);

§ практичні (лабораторні роботи, забезпечені відповідними інструкціями і мають тестове оснащення);

§ комп'ютерні.

У межах комп'ютерного тестування В.С.Аванесов пропонує адаптивні тести - завдання, у яких пред'являються за одним, залежно від відповіді випробуваного подібний до попереднього питання.

По-перше, тести приваблюють своєї оперативністю: можна швидко перевірити достовірність і оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу.

По-друге, підвищується об'єктивність перевірки з оцінкою знань і умінь учнів.

По-третє, тести є найперспективнішими вимірювачами рівня навчання школярів за умов запровадження практику школи освітніх стандартів.

Комп'ютерні тести мають значення і свої недоліки - провокують випадкові помилки, позбавляють вихідних результатів у разі апеляції.

4.  По спрямованості:

§ · тести інтелекту;

§ · особистісні тести;

§ · тести досягнень.

5.  За характером дій:

§ вербальні (з допомогою розумових дій);

§ ·невербальні (пов'язані з практичним маніпулюванням предметів).

5. По провідною орієнтації:

· тести швидкості (містять прості завдання; час вирішення обмежена);

· тести потужності чи результативності (містять складні завдання, час вирішення необмежена, чи м'яколимитировано);

· змішані тести (завдання різного рівня складності, від найпростіших аж до складних, час випробування обмежена, але достатньо рішення більшості завдань).

Ці тести найчастіше застосовуються практично, до них відносяться більшість тестів шкільних досягнень.

6. За рівнем однорідності завдань:

· гомогенні (завдання, подібні характером, але різняться конкретним змістом);

· гетерогенні (завдання різняться і характером, і за змістом).

7. По об'єктивності оцінювання:

· об'єктивні (у процесі опрацювання результатів тестування не передбачається використання суб'єктивних тлумаченьтестирующим);

· проективні тести (допускається надзвичайно велику розмаїтість відповідей та прояв певної суб'єктивності за її тлумаченнітестирующим.

8. По спеціалізації:

·широкоориентированние (для тестів у системі освіті), дозволяють оцінити ефективність процесу навчання, ступінь освоєння учнями системи знань, умінь і навиків під час процесу;

·узкоориентированние, створені задля виявлення досягнень які у процесі освоєння окремих предметів, окремих тим гаслам і т.д.

9. По цілям використання (лише тестів системі освіти):

· попередній визначальний тест (визначає знання на початок навчання, зачіпає мінімум знань на тему навчання);

· тест прогресу, досягнутого у процесі навчання, яка формує тест (зачіпає обмежений сегмент навчання, розділ чи голову, складається з серії окремих тестових питань, всебічно що охоплюють обмежену область навчання). Приклад, навчальні тести. Учню даються конкретні інструкції для виправлення виявлених помилок;

6. діагностичний тест (містить велика кількість питань, причетних до конкретноїтестируемой області). Мета тесту - визначення труднощів навчання.

7.суммирующий тест (використовується з метою оцінки широкого діапазону результатів навчання, очікуваного наприкінці процесу, містить питання, котрі представляють понад високий рівень складності, ніж решта видів тестів).

10. За шириною використання (лише тестів системі освіти):

· від використання учителем;

· від використання групою вчителів, або адміністрацією освітнього закладу;

· з метою добору, і формування груп;

· для атестації учнів.

11. За формою:

· тести закритого типу (завдання з вірного відповіді (чи навіть кількох вірних) з набору запропонованих;

· тести відкритого типу (введення гаданого відповіді завдання самим тестованим).

Правила складання таки тестових завдань

1. Починайте ставити запитання з правильної відповіді.

2. Зміст завдання має відповідати програмним вимогам, і відбивати зміст навчання.

3. Запитання має утримувати одну закінчену думку.

4. Під час упорядкування питань слід особливо уважно використовувати слова "іноді", "часто", "завжди", "все", "ніколи".

5. Запитання має бути чітко сформульований, уникаючи слова великий, невеличкий, малий, багато, мало, менше, більше й т.д.

6. Уникайте вступних фраз і від пропозицій, мають мало зв'язки й з основний думкою, годі було вдаватися до великим твердженням, оскільки вони призводять до правильному відповіді, навіть якщо учень їх знає.

7.Неправильние відповіді би мало бути розумні, вміло підібрані, повинно бути явних неточностей, підказок.

8. Не запитуйте підступно (на манівці можуть бути запущені найбільш здатні учні).

9. Усі варіанти відповідей би мало бути граматично узгоджені провідною частиною завдання, використовуйте короткі, прості пропозиції, без залежних чи незалежних оборотів.

>10.Реже використовуйте заперечення в більшості, уникайте подвійних заперечень, як-от: "Чому мушу робити…?"

>11.Ответ на поставлене запитання повинен бути незалежним від попереднього відповідей.

>12.Правильние і неправильні відповіді мали бути зацікавленими однозначні за змістом, структурі та загальної кількості слів.Применяйте правдоподібні помилкові варіанти, узяті з досвіду.

>13.Если порушується питання кількісного характеру, відповіді розташовуйте зі збільшення, якщодистрактори представлені у вигляді слів тексту, розташовуйте в алфавітному порядку.

>14.Лучше не використовувати варіанти відповідей "жодного з перелічених" і "усі ці".

>15.Избегайте повторення.

>16.Используйте обмеження у самому питанні.

>17.Неупрощайте питання.

>18.Место правильної відповіді має бути визначено те щоб він повторювалося від питання стосовно питання про, був закономірностей, а давалося у випадковому порядку.

>19.Лучше використовувати довгий запитання поставив і короткий відповідь.

>20.Проанализируйте завдання з погляду неправильного відповіді найпідготовленіших учнів.

>21.Национальние системи ряду

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація