Реферати українською » Педагогика » Що таке навчальний проект?


Реферат Що таке навчальний проект?

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота на задану тему

„Колитакенавчальний проект?”


>Зміст

1.Типологічніознаки проекту

2.Особливостіпроектіввідповідно допершоїознаки

3.Видипроектів подругійознаці

4. Потретійознаці — характерукоординації —проектиможуть бути:

5.Дослідницький метод

6.Телекомунікаційніпроекти

7.Організація йпроведеннятелекомунікаційнихпроектів ушколі

8.Етапивиконання проекту

9.Представницький лист

10.Культурний пакет

11. ">Мозкова атака"

12. Десятьзолотих правил

13.Прикладиописівтелекомунікаційнихпроектів


1.Типологічніознаки проекту

Знаннятипологіїпроектів, щовикористовуються вмережах чи взвичномуучбовомупроцесі,моженадатиістотнідопомоги педагогам прирозробціцихпроектів, їхньогоструктури, прикоординаціїдіяльностіучнів вгрупах.Перш навизначимося ізтипологічнимиознаками.

Метод чи виддіяльності,домінуючий впроекті:дослідницький,творчий,пригодницький,ролево-ігровий,практико-орієнтований,інформаційний йін.

>Змістовний аспект проекту:літературнатворчість,природничо-науковідослідження,екологічні,мовні (>лінгвістичні),культурологічні (>країнознавчі),ролево-ігрові,спортивні,географічні,історичні,музичні.

Характеркоординації проекту:безпосередній (>жорсткий,гнучкий),прихований (>неявний, щоімітуєучасника проекту).

Характерконтактів:внутрішній (>локальний),регіональний,міжнародний й т.д.

>Кількістьучасників:персональний,парний,груповий.

>Тривалостіпроведення:короткостроковий,довгостроковий,епізодичний.

2.Особливостіпроектіввідповідно допершоїознаки

>Дослідницькіпроекти

>Такіпроективимагають добропродуманоїструктури проекту,позначенихцілей,актуальності проекту для всіхучасників,соціальноїзначущості,продуманихметодів,зокремаекспериментальних йдосвідченихробіт,методівобробкирезультатів.

>Творчіпроекти

>Такіпроекти, як правило, немають детальнопроробленоїструктури, вона лишенамічається й далірозвивається,підкоряючисьлогіці йінтересамучасників проекту. Укращомуразі можнадомовитися пробажані,планованірезультати (>спільній газеті,творі,відеофільмі,спортивній гру,експедиції,ін.).Оформленнярезультатів проектуможе бути увиглядізбірника,сценарію,програми свята,відеофільму й т.д.

>Пригодницькі,ігровіпроекти

Таких проектах структуратакож лишенамічається йзалишаєтьсявідкритою дозакінчення проекту.Учасникиприймають у собіпевніролі,обумовлені характером йзмістом проекту. Цеможуть бутилітературніперсонажі чивигаданігерої, щоімітуютьсоціальні чиділовівідносини,ускладнюваніпридуманимиучасникамиситуаціями.Результати роботиможутьнамічатися на початку проекту, аможутьвимальовуватисялише до йогокінця.Наголошуєтьсявисокийступінь творчости.

>Інформаційніпроекти

>Цей типпроектівспочатку напрямів назбірінформації проякийсьоб'єкт,ознайомленняучасників проекту ізцієюінформацією,їїаналіз йузагальненняфактів,призначених дляширокоїаудиторії.Такіпроектитакож, як йдослідницькі,вимагають добропродуманоїструктури,можливостісистематичноїкорекції у процесі роботи над проектом.

Структура такого проектуможе бутипозначена таким чином:

> позначка проекту — результат (>стаття, реферат,доповідь,відеоматеріали йін.);

> предметінформаційногопошуку —поетапністьпошуку ізпозначеннямпроміжнихрезультатів—аналітична робота надзібраними фактами —висновки —>коректуванняпервинногонапряму (>якщопотрібен) —подальшийпошукінформації поуточненихнапрямах —аналіз новихфактів —узагальнення —висновки й т.д. доотриманняданих, щозадовольняють всіхучасників проекту, —висновки,оформленнярезультатів (>обговорення,редагування,презентація,зовнішняоцінка).

>Практико-ориєнтованіпроекти

>Ціпроективідрізняєчіткопозначений з самого початку результатдіяльностіучасників проекту.Причомуцей результатобов'язковочіткоорієнтований насоціальніінтереси,інтереси самихучасників роботи (газета, документ,відеофільм,звукозапис, спектакль,програмадій, проект закону,довідковийматеріал,ін.).

>Такий проектвимагає добропродуманоїструктури,навітьсценаріювсієїдіяльності йогоучасників ізвизначеннямфункцій шкірного із них,чітківиходи й доля шкірного воформленнікінцевого продукту. Тут особливоважлива хороша організаціякоординаційної роботи впланіпоетапнихобговорень,коректуваннясумісних йіндивідуальнихзусиль, ворганізаціїпрезентаціїодержанихрезультатів йможливихспособів їхніупровадження в практику, організаціясистематичноїзовнішньоїоцінки проекту.

3.Видипроектів подругійознаці

>Літературно-творчі

Ценайпоширенішітиписуміснихпроектів.Дітирізнихвікових груп,різнихкраїн світу,різнихсоціальнихшарів,різного культурногорозвитку,нарешті,різноїрелігійноїорієнтаціїоб'єднуються вбажаннітворити.Іноді, якце було б в одному ізпроектів, координаторомякоговиступавпрофесорКембріджськогоуніверситету Б.Робінсон,прихованукоординаціюздійснюєпрофесійнийдитячий письменник, завданняякого входірозігруваного сюжетунавчитихлоп'ят грамотно,логічно йтворчовисловлювати свої думи.

>Природно-научні

>Найчастішебуваютьдослідницькими, щомаютьчіткопозначенудослідницьку завдання (>наприклад, станлісів вданіймісцевості й заходьщодо їхньогоохорони).

Екологічніпроектитакож, як правило,вимагаютьзалученнядослідницьких,науковихметодів,інтегрованогознання ізрізних областей.Частіше смердотібуваютьпрактико-орієнтованимиодночасно (>кислотнідощі; флора й фауна нашихлісів;пам'ятникиісторії й архітектури впромисловихмістах;безпритульнідомашнітварини вмісті йін.).

>Мовні (>лінгвістичні)

>Надзвичайнопопулярні,оскільки смердотіторкаютьсяпроблемививченняіноземнихмов, що особливо актуально вміжнародних проектах й томувикликаєживийінтересучасниківпроектів.Відповідно довказанихознак можназапропонуватинаступнутипологіюпроектів поіноземнихмовах:

•навчальніпроекти,направлені наоволодіннямовнимматеріалом,формуванняпевнихмовнихнавиків йумінь.

•лінгвістичні,направлені навивченнямовнихособливостей,мовнихреалій (>ідіом,неологізмів,приказок й т. п.), фольклору.

•філологічні,направлені навивченняетимологіїслів,літературнідослідження,дослідженняісторико-фольклорних проблем йін.

>Культурологічніпроекти

>Вонипов’язані ізісторією йтрадицієюрізнихкраїн. Безкультурологічних знаньдужеважкобуваєпрацювати вспільнихміжнародних проектах, так якнеобхідно добророзбиратися вособливостяхнаціональних йкультурнихтрадиційпартнерів, їхніфольклорі.Культурологічні (>країнознавчі)проектипередбачаютьрозвитокмовнихвмінь йнавиків на более чименш просунутомурівніволодіння мовою черезорганізаціюміжкультурногоспілкування ізметоюознайомлення ізкультурою,історією,етнографією,географією,економікою,політикою,державнимвлаштуваннямкраїнпартнерів,мистецтвом,літературою,архітектурою,традиціями йпобутомнародів й т.д.Проекти цого типудоцільнопроводити ізносіямимови, щовитікає ізцілей,описанихвище.Іноземна мова (>ІМ)виступає вролізасобуспілкування;природнемовнесередовищесприяєформуваннюнеобхідностівикористанняІМ якєдиноможливогозасобукомунікації.

Зпоглядузмістукультурологічніпроектибувають:

•історико-географічні,присвяченіісторії країни,міста,місцевості,географії країни,міста,місцевості;

•етнографічні,націлені навивченнятрадицій йпобутународів, народної творчости,етнічного складу народу, щопроживає наданій територї,національнихособливостей культурирізнихнародів й т. буд;

•політичні, позначка якіознайомлення іздержавнимустроємкраїн, ізполітичнимипартіями йсуспільнимиорганізаціями, ззасобамимасовоїінформації й їхнівпливом надержавнуполітику, ззаконодавством країни й т.д.;

•присвячені проблемаммистецтва,літератури,архітектуру, культури країнимови, щовивчається.

•економічні,присвячені проблемамфінансової йгрошовоїсистеми,оподаткування й т.д.

>Ролево-ігровітакож вельмипопулярні й частопоєднуються ізякимсьіншимнапрямом проекту,наприклад,пригодницьким, чилітературно-творчим, чикультурологічним.Ролево-ігрові йігровіпроекти,також, як йкультурологічні,припускаютьрозвитокмовнихумінь йнавиківволодіння мовою задопомогоюорганізаціїміжкультурногоспілкування на двохостанніхрівняхзасвоєннямовногоматеріалу (>рівеньзастосування поаналогії,рівеньтворчогозастосування).

Ззмістовної точкизоруігрові йролево-ігровіпроектиможуть бутинаступнихтипів:

•уявніподорожі, котріможутьпереслідуватинайрізноманітнішіцілі:навчаннямовним структурам,кліше,специфічнимтермінам,діалоговимвисловам,описам,міркуванням,умінням йнавикам ізінших областей знань;

•імітаційно-ділові,моделюючіпрофесійні,комунікативніситуації, котрі максимальнонаближаютьігровуситуацію дореальної;

•драматизовані,націлені навивченнялітературнихтворів вігровихситуаціях, де вроліперсонажів чиавторівцихтворіввиступаютьучні;

•імітаційно-соціальні, деучнівиконуютьрізнісоціальніролі (>політичнихлідерів,журналістів, учителів,ін.).

>Спортивніпроектиоб'єднуютьхлоп'ят, щозахоплюютьсяяким-небудь виглядом спорту. Часто смердоті впроектівобговорюютьмайбутнізмаганняулюблених команд (чисвоїхвласних); методикитренувань;ділятьсявраженнями відякихось новихспортивнихігор;обговорюютьпідсумкикрупнихміжнароднихзмагань йін.

>Географічніпроектиможуть бутидослідницькими,пригодницькими йін.

>Історичніпроектидозволяють їхньогоучасникамдосліджуватинайрізноманітнішіісторичніпроблеми;прогнозуватирозвитокподійполітичних,соціальних,аналізуватиісторичніподії,факти.

>Музичніпроектиоб'єднуютьпартнерів, щоцікавлятьсямузикою. Цеможуть бутианалітичніпроекти,творчі, колихлоп'ятаможутьнавітьспільноскладатиякийсьмузичнийтвір,аранжувати його.

4. Потретійознаці — характерукоординації —проектиможуть бути:

> ізвідкритою,явноюкоординацією. Таких проектах координаторвиступає впроекті увласнійсвоїйфункції,ненав'язливонаправляючи роботуучасників,організовуючи, уразіпотреби,окреміетапи проекту, діяльність окремих йогоучасників (>наприклад,якщопотрібнодомовитися прозустріч вякійсьофіційнійустанові, провестианкетування, інтерв'ю ізфахівцями,зібратирепрезентативнідані йін.);

> ізприхованоюкоординацією. Таких проектах координатор незнаходить собі удіяльності групучасників всвоїйфункції.Вінвиступає якповноправнийучасник проекту (один із...).Прикладом такихпроектівможутьслужитивідоміпроекти,організовані йпроведені уВеликобританії (>Кембрідж, Б.Робінсон), в які в одномувипадкупрофесійнийдитячий письменниквиступав якучасник проекту,прагнучи ">навчити"своїх ">колег" грамотно йлітературновисловлювати свої думи ізрізнихприводів. Укінці цого проекту буввиданацікавазбіркадитячихрозповідей на кшталтарабськихказок. Уіншомувипадку вякості такогоприхованого координатораекономічного проекту дляучнів старшихкласів,виступавбританськийбізнесмен,якийтакож подвиглядом одного ізділовихпартнерівнамагавсяпідказатинайефективнішірішенняконкретнихфінансових,торгових,іншихоперацій, втретьомувипадку длядослідженнядеякихісторичнихфактів до проекту був уведеньпрофесійний археолог,який,виступаючи вролінекваліфікованогофахівця,направляв ">експедиції".

Колистосується такихознак, як характерконтактів,тривалість проекту йкількістьучасників проекту, то ми немаютьсамостійної ціності йповністюзалежать відтипівпроектів.

Уроботі над проектамиобов'язковийдослідницький метод, й тому нампредставляєтьсяважливимстислозупинитися на йогохарактеристиці.

5.Дослідницький метод, чи методдослідницькихпроектів

>Заснований нарозвиткуумінняосвоюватинавколишній світло наосновінауковоїметодології, щоєоднією ізнайважливіших завданьзагальноїосвіти.

>Учбовийдослідницький проектструктурується наосновізагальнонауковогометодологічногопідходу:визначенняцілей йформулюваннягіпотези проможливіспособирішенняпоставленоїпроблеми йрезультатимайбутньогодослідження,уточненнявиявлених проблем йвизначенняпроцедуризбору йобробки необходимихданих,збірінформації,їїобробка йаналізодержанихрезультатів,підготовкавідповідногозвіту йобговоренняможливогозастосуванняодержанихрезультатів.

Наосновіприведеноїзагальнодидактичноїтипологіїтелекомунікаційнихпроектівз'являєтьсяможливість розробкипроектів поконкретнихучбових предметах чи,точніше,предметно-орієнтованихпроектів,оскільки, як ужемовилося, суто ">математичні" чи ">біологічні"проектирозробитидосить складно, усі смердоті втій чиіншійміріінтегровані,міжпредметні. Тому моваможейти проспецифікутипології у зв'язку ізцільовоюспрямованістюпроектів.

як приклад можна привеститипологію,орієнтовану навивченняіноземнихмов,найбільшадекватнуцілямнавчання, котрі йявилисятипологічними,ознаками:практичнеоволодіння мовою;лінгвістичний йфілологічнийрозвитокшколярів;ознайомлення ізкультурологічними,країнознавчимизнаннями; ситуативна,комунікативна природаспілкування.

>Всівидипроектів,якщоцеміжнародніпроекти,ведуться наіноземніймові й томупредставляють,крімможливостіреалізаціїдидактичних чиметодичних завдань,додатковийінтерес,оскількистворюютьумови для реальногомовногосередовища, набазіякогоформується потребаспілкування наіноземніймові, потреба увивченнііноземноїмови. У зв'язку ізцимособливийінтереспредставляютьмовні (>лінгвістичні),культурологічні (>країнознавчі) йролево-ігровіпроекти,типологія які приведеновище.

>Майже усівидипроектівпередбачаютьвикористовуваннядослідницькихметодів длявирішеннязакладеної у якихпроблеми.Дослідницький методзаснований нарозвитку вучнівумінняосвоюватинавколишній світло набазінауковоїметодології, щоєоднією ізнайважливіших завданьзагальноїосвіти.Учбовий проект (особливодослідницького типу)структурується наосновізагальнонауковогометодологічногопідходу:виявленняпроблеми чи ряду проблем,визначенняцілей йформулюваннягіпотези проможливіспособирішенняпоставленоїпроблеми,уточненнявиявлених негараздів уходіобговоренняметодівїїрішення,визначенняпроцедуризбору йобробки необходимихданих,збірінформації,їїобробка йаналізодержанихрезультатів,підготовкавідповідногозвіту йобговоренняможливогозастосуванняодержаних з висновками.

>Реалізація методупроектів йдослідницького методу напрактиці Веде дозмінипозиціївчителя. Зносіяготових знаньвінперетворюється наорганізаторапізнавальноїдіяльностісвоїхучнів.Змінюється йпсихологічнийклімат вкласнійкімнаті,оскількивчителю доводитисяпереорієнтовувати своюучбово-виховну роботу й роботуучнів нарізноманітнівидисамостійноїдіяльностіучнів, напріоритетдіяльностідослідницького,пошукового,творчого характеру.


6.Телекомунікаційніпроекти

>Особливемісце восвітнійдіяльності школизаймаютьтелекомунікаційнірегіональні йміжнародніпроекти.

>З'явившись на початкувосьмидесятих років,телекомунікаційнімережіспочаткувикористовувалися у сфері науки йосвітилише якзручний йоперативний вид зв'язку,оскільки всямережна робота тодіполягала вобміні листамиміжучнями.Проте, як показаламіжнародна практика йчисленніексперименти, навідміну від простоголистування,спеціальноорганізованацілеспрямованаспільна роботаучнів вмережіможедативищийпедагогічний результат.Найефективнішоювиявилася організаціясуміснихпроектів наоснові співпрацюучніврізнихшкіл, міст йкраїн.Основноюформоюорганізаціїучбовоїдіяльностіучнів вмережі ставшиучбовийтелекомунікаційний проект.

>Підучбовимтелекомунікаційним проектом мирозуміємоспільнуучбово-пізнавальну,дослідницьку,творчу чиігрову діяльністьучнів -партнерів, щоорганізована наосновікомп'ютерноїтелекомунікації, ймаєзагальну проблему, мітку,узгодженіметоди,способидіяльності,направлену надосягненнясумісного результатудіяльності.

>Рішенняпроблеми,закладеної вбудь-якомупроекті,завждивимагаєзалученняінтегрованогознання. Алі втелекомунікаційномупроекті, особливоміжнародному,потрібна, як правило,глибшаінтеграція знань, щоприпускає не лишезнаннявласне предметадосліджуваноїпроблеми, але й йзнанняособливостей національної культури партнера,особливостей йогосвітовідчування. Цезавждидіалог культур.

>Міжнародніпроекти, котріпроводяться наанглійськіймові,доцільновключати,якщодозволяєпрограма, до структуризмістунавчання дляданого класу йспіввідносити його ізтією чиіншоютемоюусноїмови йчитання. Таким чином,вибрана тема - длятелекомунікаційного проектуорганічновписуватиметься до системинавчання,включаючи весьпрограмниймовнийматеріал.Якщоміжнародний проектпередбачається поінших предметахшкільноїпрограми,якийтакож виненвиконуватися наанглійськіймові, але йякий невідповідаєпрограмномуматеріалу поанглійськіймові, тотакий проектвиконується под годинупозакласної роботи, як правило, невсієюгрупою, аокремимиучнями.

Проблематика йзмісттелекомунікаційнихпроектівповинні бути такими,щоб їхньоговиконання абсолютно природновимагалозалученнявластивостейкомп'ютерноїтелекомунікації.Іншими словами, далеко ще небудь-якіпроекти,якими бцікавими й практичнозначимими смердоті нездавалися,можутьвідповідати характерутелекомунікаційнихпроектів. яквизначити, котріпроектиможуть бутинайефективнішевиконані ззалученнямтелекомунікацій?

>Телекомунікаційніпроективиправданіпедагогічно в тихийвипадках, коли вході їхнівиконання:

>передбачаютьсямножинні,систематичні,разові читриваліспостереження затими чиіншимиприродними,фізичними,соціальними,ін.явищами, котріпотребуютьзборуданих врізнихрегіонах длявирішенняпоставленоїпроблеми;

>передбачаєтьсяпорівняльневивчення,дослідження тихий чиіншихявищ,фактів,подій, щовідбулися чивідбуваються врізнихмісцевостях длявиявленняпевноїтенденції чиухваленнярішення, розробкипропозицій, йін.;

>передбачаєтьсяпорівняльневивченняефективностівикористовування одного й того ж чирізних (>альтернативних)способіврішенняоднієїпроблеми,однієїзадачі длявиявленнянайефективнішого,найприйнятнішого длябудь-якихситуаційрішення,тобто дляотриманняданих проефективністьпропонованого способурішенняпроблеми;

>пропонуєтьсясуміснатворчарозробкаякоїсь ідеї: сутопрактичною (>наприклад,виведення нового сортурослини врізнихкліматичних зонах,спостереження запогоднимиявищами,ін.), читворчою (>створення журналу, газети,п'єси, книжки,музичноготвору,пропозицій повдосконаленнюучбового курсу,спортивних,культурнихсуміснихзаходів, народних святий й т.д. й т.п.);

>передбачається провестизахоплюючіпригодницькісуміснікомп'ютерніігри,змагання.

>Параметризовнішньоїоцінки проекту:

>значущість йактуальністьвисунутих проблем,адекватність їхнітематиці, щовивчається;коректністьвикористовуванихметодівдослідження йобробкиодержуванихрезультатів;активність шкірногоучасника проектувідповідно до йогоіндивідуальнихможливостей;колективний характерухваленихрішень (пригруповомупроекті);

> характерспілкування йвзаємодопомоги,взаємодоповнюваностіучасників проекту;

>необхідна йдостатняглибинапроникнення в проблему;

>залучення знань ізінших областей;

>доказністьприйманихрішень,умінняаргументувати своїзаключення,висновки;

>естетикаоформленнярезультатівпроведеного проекту;

>уміннявідповідати на запитанняопонентів,лаконічність йаргументованістьвідповідей шкірного членагрупи.

7.Організація йпроведеннятелекомунікаційнихпроектів ушколі

Дляуспішного переходу дореалізаціїучбовихтелекомунікаційнихпроектівнеобхіднопередбачитивільний доступучасниківпроектів докомп'ютера втелекомунікаційномуцентрі. Цедастьможливістькожному ізучасниківвідправитисвоєпослання помережі вбудь-якийслушний длянього годину. Практикапоказує, щосвоєчасністьвідповідей партнерам — одна ізскладовихуспіху. У тихийвипадках, коливідповідьзатягується безвідповідногопопередження,хлоп'ятавтрачаютьінтерес до проекту. Разом із тім,учасники проектуповинні матірнагодуспокійнообговорити йпідготуватиматеріали,щоб непсувативраженняпартнерівсирими,непродуманимивідповідями. Томудоцільноскластичіткийграфік доступу докомп'ютера втелекомунікаційномуцентрі длярізних груп,якщо вшколідекілька групберуть доля в телепроектах. Точнісінькотакож пографіку винназдійснюватися робота у межахтелеконференцій, а принеобхідності йпрямийзв'язок із партнерами дляобговоренняякихосьпитань.

>Слід матір наувазі, щотелекомунікаційнийзв'язок упринципіможе й виненвикористовуватися надучбовихцілях, але й й вадміністративних й простоінформаційних якдостатньооперативний, надійна йдешевий.Саме томутакожнеобхіднийчіткийграфік доступу докомп'ютера для всіхзацікавленихсторін.

>Якщо вшколіпередбачається вести роботу ізтелекомунікаціями по двохнапрямахвідразу — проектного йінформаційному, —необхідноскластиспеціальний планрозвиткутелекомунікацій. У цьомупланіслідврахуватиінтереси всіх охочихвикористовуватителекомунікаційніканали зв'язку.Крім окремих учителів й їхніучнівцеможе бутиадміністрація,бібліотека ізсвоїмиінтересами.Звичайно,охопитивідразу всю школу й всіх учителів непредставляєтьсяможливим,якщоврахувати, щотехнічнихресурсів наперших порах якщо явнонедостатньо (>це, як правило, одинкомп'ютер й модем протягом усього школу).

>Робота надбудь-якимтелекомунікаційним проектомвключаєпевніетапивиконання проекту, котріпотрібноврахувати йчіткоспланувати длядосягненнямаксимальноїефективностіпроектної роботи.

8.Етапивиконання проекту

>Організаційний:включаєуявлення йпошукпартнерів. як правило,займає від одного додекількохтижнів.

>Вибір йобговоренняголовної ідеїмайбутнього проекту:включаєвизначенняцілей й завдань (>навіщо язатіваюцей проект, щомоїучнідізнаються йчомунавчаться послезакінчення роботи надцим проектом);обговореннястратегіїдосягненняпоставленихцілей йуточненнявідповідних для цого тимпроектів (>тобто котрі тимимайбутніхпроектівдопоможутьмоїмучнямвзнати те-то йнавчитися те-те йякийзагальний план роботи надконкретним проектом, щозабезпечуєдосягненняпоставленої мноюзадачі).Цейетап проводитисявчительськими парами, щовідбулися, заучастюкоординаторів ізобохбоків (>якщо проектміжнародний).

>Обговоренняметодичнихаспектів й організація роботиучнів науроці й впозаурочний годину:припускає роботу координатораіндивідуально ізкожнимвчителем (>особисто чи помережі).Якщо проектміжнародний, то,враховуючирізницю вметодичнихпідходахпартнеріврізнихкраїн дорішення одних й тихий жучбових завдань,цейетап можнаопустити,оскількинерозуміння предметаобговорення ізобохбоків часто Веде доприпинення будь-якихконтактів.Краще Дозволитикожномувчителюдіяти насвійрозсуд у межахпривичних дляньогометодичнихконцепцій,якщо,зрозуміло, нейдеться проспеціальноорганізовуваний науковийексперимент, денеобхідновраховувативаріативні йінваріантнікомпоненти.

>Структуризація проекту ізвиділеннямпідзадач дляпевних групучнів,підбір необходимихматеріалів:загальнийпростий планстаєрозгорненим,виділяютьсяетапи й їхнізадачі (>підзадачі) йрозподіляютьсяміжгрупамиучнів ізурахуванням їхніінтересів,визначаютьсяпланованірезультати йспособи їхнірішення,оформлення.

>Власне робота над проектом:ретельнорозроблені заподіяння длякожноїгрупи (по 2-5 Чоловік)учнів йпідібраний (>якщоценеобхідно)матеріалдозволяютьвчителю невтручатися в роботугрупи,виконуючи роль консультанта.Передбачаєтьсяінтенсивнийобмінінформацією, думками,одержаними результатамиміжпартнерськимигрупамирізнихшкіл.

>Підведенняпідсумків: на цьомуетапігрупирозказують провиконану роботу,результатиузагальнюються йоформляються увигляді книжки, журналу,відеофільму.

Привикористовуваннітелекомунікацій взарубіжнійшколі добро собізарекомендували:

>інтерактивніпригодницькіігриміждвома йдекількома школами, особливо длямолодшихшколярів;

>міжшкільнілітературніжурнали, газети,ін.;

>спільніпроекти, щопередбачаютьзбіррізноманітнихфактів,даних,ін.

>Нашізарубіжніколеги (д-р РісКіп,Австралія, проф. Б.Робінсон, ізКембріджськогоуніверситету,Великобританія)пропонують рядідей длявикористовуваннятелекомунікацій вшкільнійосвіті:

>спільненаписаннявіршів,розповідей,ін.;порівняльневивченнякурсівісторії,географії, щооточуєсередовища,релігії;

>статистична робота;

>вивчення йаналізспортивнихрезультатів йспортивнихзаходів;

>спільнерішеннярізноманітних проблем;

>спільнапідготовка йвидання газет,журналів;

>розробкапроектівподорожей,туристичнихпоходів ізурахуваннямрозкладурухівтранспортнихзасобів, правилобмінувалюти, й т. п.;

>шкільністінні газети;спільнестворення книжки - уякійпартнерипишутькоженнаступнийрозділ;

>використовування одного пакетупрограм вкласах двохкраїн ізоднаковоюметодикою йподальшимпорівняннямрезультатів роботи;

>спільніпроекти у межахприродно-наукового циклу йсуспільних наук дляпроведенняпорівняльнихдосліджень по двохкраїнах.

>Якщонамітилисяневеликігрупихлоп'ят (>великігрупинедоцільні),об'єднанихякоюсьідеєю,наміченіможливірезультати,слідприступати допошукупартнерів.Радимо вамнаписатипредставницький лист йпотімтерплячечекативідповіді.


9.Представницький лист

Дляналагодженняконтактівміжкористувачамимережі, для їхнізнайомства якмережіприйнятообмінюватисяпредставницькими листами, в якіавторирозказують про собі, про своїзахоплення йпрофесійніінтереси. Мета такихлистів — не лишеповідомитияку-небудьінформацію про собі, але й йпривернути,зацікавитипотенційного партнера полистуванню,викликати уньогобажаннявідповісти на ваш лист. Томучимяскравішим йцікавішим якщо ваш лист, тім ви понадшансіводержати наньоговідгук.

Затрадицією, щосклалася вмережі, прилистуванні учителів їхньогопредставницькілистиобов'язкововключаютьвідповіді нанаступні запитання:

> що із собіпредставляє ваша школа:їїспеціалізація йнайцікавішіриси;

> дезнаходиться ваша школа (>республіка, місто, район),чимзнаменитецемісце;

> котрікласи (>вчителі,учні)хотіли ббрати доля влистуванні,чому;

>вашіособисті йпрофесійніінтереси,хобі.

>Також ві можетерозміститисвоєповідомлення под грифом ">Шукаю партнера" у всіхдоступних вамконференціях йчекативідгуків. як правило,довгочекати не доводитися.

>Можнавідправитисвійпредставницький листбезпосередньоведучомутоїконференції, котра васзацікавила.Цілкомможливо, що после такого аркуша координатор проектушвидкозапропонує вам партнера й ві станетеучасникомякого-небудьмережного проекту чипрограми.Далі віобміняєтесяпершимивітальними листами ізшколою-партнером. Дайтеможливістьзнайтидрузів полистуванню й своїмучням;запропонувавшиїмоформитианалогічнівітальнілисти.

Колі ві одержите увідповідьлист-вітання,ретельносплануйте роботу,поставившичіткізадачі для шкірногоетапу роботи йвизначившиконкретнідатиобміну листами.Скоректуйте своїплани ізпартнерськоюшколою. Подалі жзалежить відвашоїфантазії йініціативи.

>Вартозвернутиувагу тих, що приспілкуванні ззарубіжними партнерами вселистуваннявестиметься наанглійській чиякій-небудьіншійіноземніймові.Крім того, ві можетезіткнутися із такими проблемами, як:відмінністьучбовихпрограмвітчизняних йзарубіжнихшкіл,труднощі взнаходженнізагальних тим длялистування,неспівпадання потермінахканікул.

>Якщо ж візацікавлені ворганізації великогорегіонального чиміжрегіонального проекту, то однимипредставницькими листами ві необійдетеся. Вампотрібно якщопідготувати так званькультурний пакет (>термін,прийнятий вміжнароднійпрактиці). Колицетаке? Цевашіпропозиції партнерувідносновисунутої вами ідеї: учому суть ідеї,їїзміст,можливірезультати,пропозиції для співпрацю.Якщоє ужеякісьнапрацювання, можнатежвключити їхнього у ваш ">культурний пакет" (>цеможуть бутибудь-якіформиробіт,виконаніучнями: план-проспект,слайди,відео,ін.).

10.Культурний пакет

">Культурний пакет" —цеповідомлення, якупередається помережі ізметоюзнайти партнера полистуванню.Звичайновключають не лишетекстовезапрошення долистування ізкороткоюінформацією провідправника, але й йдодаток, щоміститьнайяскравішіматеріаливиконанихранішепроектів.

>Такі ">культурніпакети" можнанаправитиодночаснодекільком адресатам позвичнійпошті, чи помісцевихзасобахмасовоїінформації (умісцевомудруці, радіо,телебаченні).Ціпакети можнанаправляти чиконкретним адресатам, чи доорганів народноїосвіти ізпроханнямпередативашіпропозиціїяким-небудь школам,зацікавленим вподібнійроботі. Удеякихвипадках ">культурніпакети"можуть бутивідправлені й потелекомунікаціях,якщо вімаєте всвоємурозпорядженнісучаснепрограмне забезпечення,наприклад,середовищемультимедіа (>програмою ">Мозаїка",гіпертекстом,ін.).

>Якщо віотримаєтезустрічніпропозиції, можнаприступати донаступногоетапу роботи:призначитизустрічхлоп'ят дляобговорення ужеконкретнихпитань. Наційзустрічінеобхіднодомовитися проконкретнеформулювання тими проекту ізурахуваннямінтересів партнера,уточнитиметодиспільної роботи,намітитиетапи,точний годину Першого зв'язку йможливийзміст Першогодіалогу.Бажано відразувибратилідерагрупи ізкожною зсторін, щоберуть доля.

Колінамітилисядослідницькігрупи,знайденіпартнери,відібрані тими,тобто стало абсолютно очевидно, щовашіспільні ізучняминаміри вестителекомунікаційніпроектизнаходятьреальніконтури, можназвернутися донаступногоорганізаційного запитання —знайомства із партнерами, їхніоточенням,інтересами йін.

>Підготовкатекстів дляпартнерів, їхніредакційнаобробкапроводятьсябезпосередньоучасниками проекту,бажано наокремомукомпьютері, але й,зрозуміло,сумісному ізкомп'ютером, ізякогоздійснюєтьсязв'язок.

>Паралельно ізроботою повідборуідей, тематикипроектів,слідпочатицілеспрямовану роботу ізучнями пооволодіннюдослідницькими методами йтехнологієюкомп'ютерноїтелекомунікації.

>Найдоцільнішоюформоюпідготовкиучнів якщоспецсемінар, наякому відостатньодокладнорозкажетехлоп'ятам проспецифікусправжньогонауковогопошуку, про ті, як й де можнашукатиінформацію поданійтемі увашомурегіоні, якїїсліданалізувати.

>Можливо, увашомурегіонієякийсь науковийметодичний центр,творчеоб'єднання, котріможутьзацікавитисяроботою вашихучнів,підказатиїмцікавіречі,можливо,навітьдатиконкретне заподіяння у межахвибраної тими, разомподумати, як ізкористю для справреалізуватиодержанірезультати,якщойдеться про науковийпошук йтворчу роботу.

>Требаобов'язковопоказатиучням котрііснуютьспособиобробкирезультатів,зокремасучаснимизасобами новихінформаційнихтехнологій.

>Слід матір наувазі, щотелекомунікаційніпроекти,кріміншого,мають наметізалучитиучнів досучаснихтехнологій, що широковикористовуються вцивілізованомусуспільстві як у сфері науки,виробництва, то й впобуті, втворчійдіяльності.Хлоп'ятаповиннінавчитисякористуватисябагатоманітнимиможливостямикомп'ютерноїтехніки дляпідготовки тексту,обробкиданих,обчислень,побудовиграфіків,зберіганняінформації,звернення до базданих.

Нацих жсемінарахслідтакожцілеспрямовано вестинавчанняучнівнавикамкомунікації. Доцієї роботи можнапривертатифахівців ізіншихпредметів,перш насловесників, котріпрофесіональноволодіютьбагатьмаприйомамирозвиткумови,комунікації якусної, то йписьмової (>причому,ця роботаможевестися у межахуроків, не так насемінарах).Важливо незабувати про правилахорошого тону, про що якщодоречно систематичнонагадуватихлоп'ятам,моделюючирізнідискусії,бесіди,диспути йін.

Уході роботи над проектамиможевиникнутинеобхідність надзвичномуобмініідеями, думками,гадками із того чиіншого приводу, але й йнеобхідність вшвидкомупошукурішенняякоїсьпроблеми,пошукуідей. У цьомувипадку доброзарекомендував собітакий метод як ">мозкова атака".

11. ">Мозкова атака"

Метод ">мозкової атаки"дужепопулярний укористувачівмережі,оскількидозволяєшвидкоухвалитирішення ізякого-небудь актуального для всіх запитання чишвидкорозв'язати проблему.

>Здійснюється даний метод таким чином. Задопомогоютелекомунікаційного зв'язкупартнерикожноїгрупипередаютьлідеру свої ідеї.

>Ці ідеїфіксуються накомп'ютерахпартнерів,запам'ятовуються й, послезакінчення зв'язку,роздруковуються напринтері впотрібнійкількостіекземплярів дляподальшогообговорення вгрупах.Під годину сеансувисловлені ідеї необговорюються, а й простофіксуються.

>Післязакінчення ">мозкової атаки"учасникигрупи подкерівництвом своголідеразбираються йобговорюютьвисунуті ідеї,відбираючи із їхні числанайраціональніші ізпоглядубільшостіучасників.Якщо при цьомуприсутній автор ідеї,вінмаєнагодупояснити свою думку. Вісь колистануть внагодікомунікаційнінавики усімучасникам проекту, впершучергу,лідеру.

>Дужевеликезначеннямають вдискусіяхособистіякостілідера,який винендотримуватися тактики ">доброзичливогоспостерігача". Так,якщо, на вашпогляд,хлоп'ятаухвалюють не тихрішення, вам неслід їхнього ">виправляти".Можещевиявитися, щомаютьраціюкінецькінцем смердоті. Тому дайтеїмповну свободупомилятися й самимзнаходити йвиправляти своїпомилки.Відібрані ідеї ізобгрунтуваннямгрупиготують увиглядівідредагованого тексту накомп'ютері йпотімпересилають поелектроннійпошті партнерам. Ті жроблять йпартнери. Уходіподальшихобговореньпартнериприходять до консенсусу йдомовляються проспільнерішення.

>Приступаючи долистування поелектроннійпошті ізіншими школами, не забудьте про десятьзолотих правилспілкуванняшкіл втелекомунікаційних проектах, котрідопоможуть вам й вашимучнямуникнутибагатьох проблем.

12. Десятьзолотих правил

>Відповідайте на лист, щоприйшов вам, зразу ж после йогоотримання.

Колі вівідправляєтепідтвердження проотримання аркуша, не забудьтеповідомити вньому про ті, коли візбираєтесявідправити своювідповідь.

>Післявітального аркушапошлітьшколі-партнеру списокучасників проекту ізвашоїсторони,щобнадалі можна було б бналагодитиособистелистуванняміжучнями.

>Постарайтесязробити то в шкірногоучня бувсвій партнер полистуванню ізіншої школи.Якщокількістьучнів вкласах сильновідрізняється,об'єднайте їхнього вневеликігрупи по 2-3 люди.

Дайтеучнямможливістьобмінятисяінформацією про собі,своєї сім'ї, про ті,хто їхньогооточує, де смердотіживуть.Протестежте за тим, щоблистування неперетворилося набезцільнебазікання вмережі.Післяобмінувітаннямибажано,щобучніобмінялисясвоїмифотографіями.

Добре,якщовчителітежобміняютьсяперсональнимивітаннями йдізнаються понад один про одного, про своїплани й роботу.

Відповідальним координаторам проекту вартообмінятисясвоїмидомашніми адресами й телефонами тоговипадок,якщовиникнутьпроблеми ззв'язком.

>Поклопочіться пронаочність! Ушколі винен бутиспеціальний стенд, наякому якщорозміщена всяінформація зателекомунікаційним проектом, ізякоюзможуть убудь-який годинупознайомитисявчителі йучні школи.

>Якщо віпідготувализапитальник чивікторину, непосилайте своїм партнерамдуже багатопитань воднораз.Інакшевідповіді наці запитання будутьодноскладові йнецікаві вам.

Не пускайте роботу зателекомунікаційними проектами насамоплив,розбивайте роботу наокреміетапи йзавждипідводьтепідсумкицієї роботи.

13.Прикладиописівтелекомунікаційнихпроектів

Проект ">Сонце —джерело життя на землі"

Мета проекту —створитишкільну базуданих "Усі проСонце", щовключаєлітературну,наукову,технічнуінформацію проСонце якджерелодуховної,етичної йфізичноїенергії напланеті. Долітературноїчастиниможутьувійтиокреміуривки ізтворівхудожньоїлітератури йвласні творишколярів,присвяченіСонцю.

Донауковоїчастиниможеувійти фантастика йнауковаінформація уформірозповіді,есе,реферату,окремої з статтею.

Утехнічнійчастинідаєтьсяописдіючихпристроїв,приладів, систем, щопрацюють відсонячноїенергії, чирозробляютьсяпроектиможливихпристроїв длявикористовуванняенергіїсвітила.Можливіпроектипристроїв, щозахищають відсонячної дії.

Тутможуть бутиматеріали ізісторичнимзмістом,короткі опису,технічніпроекти,осмисленнянаявнихпристроїв йфантастичніпроектимайбутнього.

>Інформаційначастина виннаміститидовідковуінформацію проСонце якзірку, як центрсонячноїсистеми (>відстані,розміри,сучаснідослідження,установи, щозаймаються проблемамиСонця,сонячнізатемнення, їхньогоісторія,сучаснізнання).

Занаслідками роботи можна якщовидатидрукарськийваріант, провести (>заочнумережевуконференцію).


>Використаніджерела

1.Алексюк А.М.Загальніметодинавчання вшколі. – До.:Радянська школа. 1983.

2.БугаєвичІ.В.Праця якнавчальний предмет. – До.:Радянська школа, 1970.

3. БуренкоО.А. Шляхи активізації які у процесі виробничого навчання. – М.: Вищу школу, 1979.

4.Дидактика середньої школи. –2-ое вид. / Під ред. М. Н.Скаткина. – М.: Просвітництво, 1982.

5. Журавльов В.І. Педагогіка у системі наук про людину. – М.: Вищу школу, 1990.

6.Калугин Н.І., ПлотниковЮ.Ф.,Аббасов С. З трудового навчання у Росії (Питання методики трудового навчання). – Волгоград, 1976.

7.Кальней ВА,Капралова В.С., Поляков В.А. Основи методики трудового й фахової навчання. – М.: Просвітництво, 1987.

8.Кочетов С.І.Комплекснеє методичне забезпечення процесу засобами навчання. – М. 1986.

9. Методика формуваннятрудових умінь і навиків у учнів 5-7 класів: Посібник для вчителя / В.І.Качнев та інших.; Під. ред. В.І.Качнева. – До.:Радянська школа, 1989.

10.Моштук В.В.,НищакІ.Д., ЗеленийР.І.Організація й методикапроведення зайняти ізнавчального модуля «>Проектування тавиготовленнявиробів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація