Реферати українською » Педагогика » Методика навчання молодших школярів метанню малого м'яча


Реферат Методика навчання молодших школярів метанню малого м'яча

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>ТернопільськийнаціональнийпедагогічнийуніверситетіменіВолодимира Гнатюка

Факультетпідготовки учителівпочатковихкласів

 

Кафедрафізичноговиховання

 

>Дипломна робота

 

«>МЕТОДИКАНАВЧАННЯМОЛОДШИХШКОЛЯРІВМЕТАННЮ МАЛОГОМ'ЯЧА»


>Вступ

>Складніумовиекономічноїкризи,реформуваннядержавних структур,недостатнєфінансуваннясфериосвіти йохорониздоров'я стали причиноюпогіршеннясоціальних умівпроживання населення,зниженняпрожитковогомінімуму населення,зростаннянаркоманії,алкоголізму йтютюнокуріння, що привело допогіршенняздоров'я населення,зокремашколярів.

>Практичноздоровідітискладаютьсьогоднілише 1–4% відвсьогодитячого населення.Кількістьдітей ізпорушеннямпостави в Україні заостанніх 30 роківзбільшилося в 3 рази йскладає, заданимирізнихдосліджень, від 60–80%.Поширенняплоскостопостіскладаєсьогодні 40%, щотакож в 3 рази більше, ніж на початку 60 років. У 2–3 разизбільшилася частотавиявленняважких формсколіозу,інтенсивнозростають проявидистрофічнихзмінопорно-руховогоапарату (остеохондроз, остеопороз).Більшеполовинипідлітківстраждаютьхронічноюпатологією,кожначетвертадитинамаєтретюгрупуздоров'я [48].

разом ізцим усистемішкільноїосвітимаємісце збільшеннякількості часів навивченняпредметівгуманітарного циклу, йзниженняроліфізичної культури.Різкоскоротилосянавантаження напозакласнуспортивну йфізкультурно-оздоровчу роботу. Системадодатковоїосвіти вгалузіфізичної культуримайжеповністюперейшла накомерційну основу й стала не усімдоступною. Усіце привело до збільшеннякількостіучнів ізнизькимрівнемфізичногорозвитку,зниженняруховоїактивності (>гіпокінезією) й, якнаслідок,зростаннюкількостізахворюваньсередшколярів.

Впродовж годининавчання впочатковійшколі удітей в розмірі 5разівзростає частотапорушеннязору, на чотири рази –порушенняпостави, в 3 разипатологіїорганівтравлення.Прийшовши впершийклас школи,дитинавимушено, черезорганізацію режимушкільного життя у два разизнижує своюруховуактивність. [48].

Такякщо вдитячійдошкільнійустанові назаняття ізфізичної культуривідводитьсямінімум 20% відвсього години,передбаченого назаняття, то 1класівсього 10%, що у два рази менше. Ічимстаршішколярі, тімкількість часів,передбаченапрограмою назаняттяфізичної культуризменшується, призбільшеннінавчальногонавантаження вцілому (зарахунокпредметівгуманітарного циклу).

Уцихумовахвиникає проблемапошукуоптимальнихпідходів,засобів,методівфізичноговихованняшколярів [5; 10].

>Базовий компонентпрограми пофізичномувихованнюучнів 1–4класівсередньої школивключаєнаступнірозділи:гімнастика, легка атлетика,лижнапідготовка,рухливіігри ізелементамиспортивних. Урозділ легка атлетика, разом ізходьбою,бігом йстрибкамивходятьметання йєобов'язковоюруховоюдією длявивчення школярами.

>Метання, як вид спорту йзасібфізичногорозвиткуєприкладна,координаційно-складнаруховадія, впроцесівиконанняякоїбере доля великакількістьруховихланоктіла,необхідніузгодженість в їхньогорусі йвизначаєзусилля упросторі, вчасі й зам’язовихзусиль.

Частометанням, у зв'язку із їхнікоординаційноюскладністю, шлюбомінвентарю,відсутністюобладнаних місць зайняти,складністюорганізації великого числа щовчаться й за низкоюінших причинприділяєтьсянедостатньо години йуваги під час уроківфізичної культури ушколі. Хочавправи ізм'ячем йсамеметаннясприяютьрозвитку всіхвидівкоординації (>внутрішньом’язової,міжм'язової,сенсорно-м’язової) [22].М'яч,знаходиться вбезпосередньомуконтакті ізпальцями рук,розвиває пензель, як «>пізнавальний орган» (форма,об'єм предмета,щільність, температура), так самесприяєрозвиткудрібної моторики рук, котра у своючергузнаходиться втісномувзаємозв'язку ізрівнемрозвиткурозумовихздібностей [27].Виконанняметання вповнійкоординації, заучастю великихм'язівтулуба йкінцівоксприяєрозвиткутілесноїспритності,формуванню «>схемитіла», щоєважливоюумовою забезпеченняжиттєдіяльностіорганізму, щорозвивається. яквказують [25] «схематіла» чи «модельтіла»це –функціональний орган, щозабезпечує якузгодженуцілісну діяльністьбагаторівневоїбіомеханічноїсистеми ізвеличезноюкількістюмірсвободи, то йорієнтування внавколишньомусередовищі. Таким чином, рольметання, якзасобуфізичногорозвиткудітей, особливомолодшогошкільноговіку, очевидна [8; 25; 32; 57].

>Вивченняметодичної йнауковоїлітератури показало, що в даний одну годину напрактицііснуютьпереважно двапідходи допослідовностінавчанняметанню: один із них широковикористовується втренуванніметальників-спортсменів (В.М.Тутевіч, 1960; А.Сулієв, 1961, 1982;B.C.Фарфель, 1975; У.Кліменко, Л.Літвіненко, 1976 йін.)Відповідно до такогопідходунавчанняздійснюється унаступнійпослідовності:спочаткувідбуваєтьсянавчаннярухівніг,потімтулуба йметальної руки. Тутнаголошується такапослідовність роботим'язів, щонайповнішевикористовує їхні силу й щозабезпечуєякнайкращий результат уметанні: на початкускорочуютьсясильнішім'язи, щозабезпечуютьповільнірухи великихланоктіла,потімменшсильні й докінцязусилля –м'язадистальнихланоктіла.Іншийпідхід –загальноприйнята методиканавчанняметання ушколі (О.Н. Макаров, 1974 [60]; А.В. Бондарчук,К.І.Буханцев, 1984;І.В. Лазарєв, В.С. Кузнєцов, 1999 йін.) Уній представленазворотнапослідовністьнавчання:рухиметальної руки,тулуба,потімніг. Великауваганадаєтьсясамерухамметальної руки –хлестоподібний рухкисті, ізнього йпочинаєтьсянавчання. А роботаніг частовідбита лише впочатковомуположенні, щоприймається передвиконаннямметання.Переважновикористовується методнавчання почастинах, щотакож невідповідаєструктуріцілісного руху. Урезультаті, напрактиці ми маємонизькірезультати уметанні вшколярів, рокувідповідні їхніфізичнимможливостям. Отже, причиною такихпоказниківєнизькийрівеньтехнічноїпідготовленостіучнів, Яка у своючергуобумовленанеефективністювживаної методикинавчання. [8]. У зв'язку ізцимактуальність роботиполягає:

У зв'язку ізцимактуальність роботиполягає:

- узбільшеннікількостіучнів ізнизькимрівнемфізичногорозвитку йруховоїактивності;

- унедостатнійкількостінавчальногонавантаження, щовідводиться назаняттяфізичноюкультуроюшколярів;

- узначенніметання, якзасобуфізичногорозвиткудітеймолодшогошкільноговіку;

- увідсутностієдинихпідходів до методикинавчанняметанню
>молодшихшколярів;

-низьких результатахучнів уметанні;

- унеобхідності розробкиефективнихзасобів йметодівнавчанняметаннюмолодшихшколярів.

Метадослідження –вдосконалення методикинавчанняметанню малогом'ячамолодшихшколярів.

>Об'єктдослідження – процесфізичноговихованнямолодшихшколярів.

Предметдослідження – методиканавчанняметанню малогом'ячамолодшихшколярів.

>Гіпотезадослідженняпередбачаєвпровадження внавчальний процесфізичноговихованнямолодшихшколярів методикинавчанняметання малогом'яча, щовраховуєцілісністьтехнікиметального руху йорієнтовноїосновидіяльності, щопередбачаєорганізаціюнавчання, щоприскорить процесоволодіннядітьмитехнікоюметального руху.

>Завданнядослідження:

1.Вивчитимісце й рольметання уфізичномувихованнімолодшихшколярів йвиявитинайбільшраціональніпідходи внавчанні.

2.Теоретичнообґрунтувати тарозробити методикунавчаннямолодшихшколярівметанню малогом'яча наосновіцілісностітехнікиметального руху.

3.Експериментальноперевіритиефективністьрозробленої методики.

>Наукова новизнапроведеногодослідженняполягає вобґрунтуванні йекспериментальнійперевірці методикинавчання, котрадозволяє внайкоротшітермінинавчитиметаннюмолодшихшколярів ізурахуванням їхньоговіковихособливостей йструктури самогометального руху.

>Теоретичнезначенняпроведеногодослідженняполягає до того, щоотриманірезультатидоповнюють систему знань вгалузіфізичноговихованнямолодшихшколярів:

>Практичнезначення роботиполягає увдосконаленні методикинавчанняметаннюмолодшихшколярів йможливостіїївикористання внавчальномупроцесіфізичноговиховання вумовахзагальноосвітньої школи.

Напершомуетапіжовтень-листопад 2007 рокуаналізувався стан запитання внауково-педагогічнійлітературі, проводилосятестуваннястудентів тарозроблялисякомплексивправ.

На іншомуетапігрудень (2007) –квітень (2008) року проводиласякорекціяекспериментальної методики,знімалисяпроміжні такінцевіпоказникифізичноїпідготовленості,аналізувалисярезультатидослідження талітературнооформлялася робота.

>Методидослідження:

-Аналізнаукової таметодичноїлітератури ізпроблемидослідження,аналізнормативноїдокументаціївищихзакладівосвіти.

-емпіричні:цілеспрямованепедагогічнеспостереження,анкетування,бесіди,тестування,вивченнярезультатівдіяльностіучнів.

-педагогічнийексперимент.

-статистичнаобробкарезультатівекспериментальної роботи таінтерпретаціяздійснювалася задопомогоюметодівматематичної статистики.

Структура таоб'ємдипломної роботи.Дипломна роботаскладається ізвступу,трьохрозділів, з висновками,практичнихрекомендацій, спискулітератури тадодатків.Основначастина роботивикладена на 85сторінках машинописного тексту. Списоклітературиналічує 62джерела українських йзарубіжнихавторів.


1. Проблеманавчанняметаннюмолодшихшколярів

>Метання, як один ізвидівлегкої атлетики, укладатибазовий компонентпрограми пофізичномувихованнюзагальноосвітніхшкіл.Навчанняметаннюпочинається із Першого класу йпродовжуєтьсявпродовж 11 роківнавчання вшколі.Здавалося б, врезультатінавчання винен бутидосить добросформованийруховийнавик вданій дії. Алі напрактиці ми маємосформованийруховийнавик й, якнаслідок,низькірезультати вметанні уучнів.Причиноютакоїневідповідності, на нашпогляд,може бути чикоординаційнаскладністьданоїрухової дії невідповіднаможливостямдітеймолодшогошкільноговіку, чинеефективністьтрадиційновикористовуваних вшколі методикнавчання. У зв'язку ізцимнеобхіднорозглянутивіковіособливостідітеймолодшогошкільноговіку,технікуметання малогом'яча йіснуючі методикинавчання.

>Метаннядужерізноманітні.Тільки доспортивнихвидівметаньвходять:метання диска,метання молота,метаннясписа. Так самеметаннямає йприкладний характер –метаннягранати вармії.Метанням’ячаможевиконуватися надальність кидка й вціль:вертикальну,горизонтальну,рухому.Залежно відпоставленихцілейметанняможевикористовуватися якзасібзагальної чиспеціальноїфізичноїпідготовки, якзасіброзвиткусили,координаційнихздібностей,просторовогоорієнтування,здатностідиференціюватим'язовезусилля.

1.1Розвитокфізичнихякостей вмолодшомушкільномувіці

Умолодшомушкільномувіцівідбуваютьсязміни й восновних видахруховихдій. Убігу йстрибках зарахунокфазипольоту йпідвищеннягнучкостісуглобівзбільшуєтьсядовжинакроку,швидкістьбігустає на чотири рази понадшвидкостіходьби,збільшуєтьсядовжина йвисотастрибка. У кидки йметаннях із 7–8 роківпомітнополіпшуєтьсявлучністьпопадання вціль, йзменшуютьсявідхилення відзаданогонапряму.

Урозвиткуфізичнихякостейшколярівєперіоди, колипедагогічні діїдаютьнайбільшірезультати (табл. 3). Встановлено, що від 7 до 12 роківйдеінтенсивненаростанняруховихздібностей.Завдання педагога вцейперіод –встигнутисформуватируховівміння,навики йякості. Практикапоказує, щонайбільшуспішнерозвитокруховихздібностейвідбувається у томувипадку, колидитинадостатньо багаторухається,удосконалюючирізноманітнірухи.Чимбільшакількістьрухіввідпрацьовуватиметься вперіод від 7 до 12 років, тімлегшенадалідитинанавчитьсяспеціальнійтехніцірухів [8].

>Таблиця 1.Фізичніякості, щопідлягаютьакцентованомурозвитку під час уроківфізичної культури умолодшихшколярів (за А.А.Гужаловським 1988)

Клас >Фізичніякості
>Вік сила >швидкість >Швидкісно-силові >Витривалість >гнучкість >Рівновага
статична >динамічна >загальна
>Хлопчики
1 кл (7–8) X X
2 кл (8–9) X X
3 кл (9–10) X X
4 кл (10–11) X
>Дівчатка
1 кл (7–8) X X X
2 кл (8–9) X X X
3 кл (9–10) X X X X X X
4 кл (10–11) X X X X X X

Дляхлопчиків1–2-хкласівнайбільшефективні урокифізичної культури,змістом якієвправи, щорозвиваютьшвидкість. У2–4-хкласах добророзвиваютьсятакіфізичніякості, якзагальнавитривалість,гнучкість йрівновага.

Удівчатоквправи нашвидкістьповинні бутиприсутніми під час уроківфізичної культури.Витривалість вони добророзвивається із 2 класу.Дівчаткаммолодшогошкільноговікухарактернівправи, щорозвиваютьстатичну,динамічну йзагальнувитривалість йрівновагу.Вже із 4 класудівчаткам можнапропонуватисиловівправи длякрупнихм'язових груп.

>Швидкістьзбільшується від 8 до 10 років йпродовжуєзростати до 12 років, апотімїїрозвитокгальмується йнавітьдекільказнижується.По-цьому, в данийперіодслід понадводитивправ нарозвитокшвидкості,включаючи їхнього врізноманітнірухливіігри.

Заданими А.А.Гужаловського, силарозвиваєтьсядостатньоінтенсивно до 9 років, апотімїїрозвитокгальмується. З 11 років силапочинаєзбільшуватисянеухильно, особливоінтенсивно із 13 до 14–16 років.Силовівправи нарізнігрупим'язів,присутні вдостатнійкількості один й 2класах,повинні бутидещозбільшені в 3–4класах.

Умолодшомушкільномувіцііснуютьпередумови длярозвиткузагальноївитривалості. Удівчатокданоговікуперіодомнайбільшихприростів врозвиткузагальноївитривалостіє 8–11 років.

Великарухливістьхребетногостовбура,високарозтяжністьзв'язковогоапарату в 6–10 роківсприяютьрозвиткугнучкості.Основнимизасобамирозвиткугнучкостієвправи нарозтягання, котріможуть бутидинамічного (>пружинисті,маховірухи) й статичного (>збереженнямаксимальноїамплітуди прирізних позах) характеру.Досягнутийрівеньгнучкостінеобхіднопостійно підгримувати.

>Молодшийшкільнийвіктакожсприятливий длярозвиткукоординаційнихздібностей (>КЗ).ПрироднийприрістпоказниківКЗ із 7 до 10 роківскладає всередньому удівчаток 63,3%, ухлопчиків 56,2%.Цейвікєключовим длякоординаційно-руховоговдосконалення.Упущені увіці 7–12 роківможливості навряд чивдаєтьсянадолужитипізніше [21; 45]. Аліокреміпоказникикоординаціїрозвиваютьсянерівномірно (табл. 2).

>Вдосконаленняруховихздібностей, йзокремакоординаціїрухів,повиннеспівпадати ізперіодомпосиленогорозвиткуруховихфункцій й тімпідвищувати йприскорюватихід цогорозвитку. Томупочинатиактивнецілеспрямованевдосконаленнякоординаціїрухівслід із7-річноговіку,тобто із Першого рокунавчання ушколі [39].

>Таблиця 2.Сенситивніперіодирозвиткукоординаційнихздібностейдітей

>Координаційні

>здібності

>Вік
7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14 14–15 15–16 16–17
>простікоординації буд x буд x буд x
>складнікоординації буд x буд x
>рівновага буд буд x буд буд x
>точністьрухів буд x буд x
>гнучкість буд буд x буд буд буд x буд буд

>Слідзазначити, що ухлопчиків йдівчаток від 7–8 до 11–12 роківістотнопокращуютьсяпоказники, щохарактеризуютьвмінняоцінюватирухи впросторі й вчасі [43; 58; 53].Найважчим длядітеймолодшоговікуєдиференціюванняступеням'язовихзусиль.Інтегральнаоцінкапросторово-часових характеристикможлива длядітей із 8–9 років.

>Вивченняелементівруховихдій вперіодінтенсивногорозвиткувідповіднихруховихякостей приводити донайбільшефективногоформуванняруховихумінь [53].

як один ізосновнихзасобіврозвиткукоординаційнихздібностей вданомувіцівикористовуютьсярухливіігри, котрі позитивновпливають на усіпсихофізіологічніфункції йякостішколярів [2; 9].


1.2 Основитехнікиметання

>Навчаннябудь-якоїновоїрухової діїпочинається зстворення вучнівуявлення про йоготехніку.Відповідно,розглядаючиметання, як один ізвидівлегкої атлетики,якийєобов'язковим дляосвоєння ним школярами,доцільнозупинитися на засадахтехнікиметань йбезпосередньо натехніцівиконанняметання малогом'яча. Основитехніки –цесукупністьвзаємозв'язанихрухів, щовизначає структуруданоїрухової дії.

>Метання –цеспосібпереміщення снаряду упросторі. Метаметання –метнути чиштовхнути снаряд наможливовеликувідстань, непорушуючи правилзмагань.

Заструктурою руху лантуха й диск можнавіднести доациклічнихвидівметань, аспис, гранату й молот – дозмішанихвидів. Засвоєюспрямованістю дії наорганізм спортсмена,метанняєшвидкісно-силовими видамилегкої атлетики йпов'язані ізпроявомсили йшвидкості у спортсмена.Зважаючи наскладнутехніку від спортсменавимагаєтьсявисокакоординаціярухів.

>Відповідно до ваги йформи снарядулегкоатлетичніметання можнарозділити нанаступнікатегорії:метання легкихснарядів (>спис, граната);метаннясередніх завагоюснарядів (диск);метанняважкихснарядів (лантуха, молот).Такожнеобхідновиділитивидиметань, в яківикористовуються споряди, щоволодіютьпідвищенимиплануючимивластивостями, –цеметаннясписа й диска [4; 32]

>Легкоатлетичніметання можнатакожрозрізняти заособливостямивиконанняпопередньогорозбігу снаряду:прямолінійнийрозгін (>поступальний) –спис, лантуха; поворотом (>обертальніметання) – молот;поворотно-поступальноюходою – диск, лантуха.Метаннягранати йтенісногом'яча,передбаченішкільноюпрограмою,відносяться допершоїгрупиметань –прямолінійні йпоступальніметання,оскільки усі точки снаряду, коливінзнаходиться до рукметальника,рухаються,описуючи практичнооднаковітраєкторії. Уфінальномурусієтакожвідмінності:метанняз-за голови через плечі (>спис, граната);метання через бік (диск, молот);виштовхування від плеча (лантуха).Метання ізприродним «>важелем» руху (>спис, диск);метання ізприродним йштучним «>важелем» руху (молот);метання без «>важеля» руху (лантуха).

Томуокремівидиметаньмають своїхарактерніособливості,загальнізакономірності.Дальністьпольоту (L) снаряду,кинутого подкутом до обрію,залежить від:

-початковоїшвидкостівильоту (F);

-висотивипуску снаряду надземлею (І);

-кутавильоту (І);

-стани атмосферногосередовища (>висота надрівнем моря йгеографічноїширотирозташуваннямісцяметання);

-аеродинамічнихвластивостей снаряду.

>Дальністьпольоту снарядувизначаєтьсяформулою [32].

 

>V2Sin2a+h g

 

(g – >прискореннявільногопадіння)

>Початковашвидкістьвильотуробитьнайбільшийвплив надальністьпольоту снаряду.

>Висотавильоту снарядумаєнайбільшийвнесок в результат уштовханні ядра й практично не так надальність вдовгихметаннях.Висотавильоту снарядузалежить від зростаннюметальника йдовжини його рук.

Кутвильотумаєоптимальніпараметри видуметань:

- длясписа – 35–38градусів

- для диска – 33–36градусів

- для ядра – 38–39градусів

- для молота – 43–44градуси

- длягранати йм'яча – 44градуси

>Опірповітрязменшуєдальністьпольоту ядра до 0,9% й молота до 2,5% [32,25].Вплив попутного йзустрічноговітрузбільшується вчотири рази вметаннігранати йм'яча.

>Сумарнийвпливтрьохпоказників:кутавильоту,висотивильоту снаряду йопірповітря на результат вметанніскладає 10%, томуосновнийчинник збільшення результату –підвищенняпочатковоїшвидкостівильоту снаряду.

Уметанняхвідбувається в основномудолаючабалістична роботам'язів. У зв'язку із тім, що шлях дії на снарядобмежений,метальниковіпотрібноотриматинайбільшийприрістшвидкості водиницю години,тобтонайбільшеприскорення,оскільки лише в цьомувипадкуметальниквстигнереалізувати чинність йповідомитинайбільшушвидкість снаряду. Таким чином,метальник винензбільшуватиприскорення снаряду,прагнучибезперервнозбільшувати силу дії на снаряд.

>Зростанняшвидкості снарядувідбуваєтьсяпоетапно [27,11].

>Починатирозвитокшвидкості снарядунеобхідно ізвключення в роботунайбільш великих групм'язів.Протецім'язирозвиваютьприскорення впершучергу самоготіла чи,вірніше,всієїсистемиметальник – снаряд.Міжетапом –розвиткушвидкостітіла та снаряду, як єдиноїсистеми, йетапом –прискорення одного снарядуіснуєщепроміжнийетап –передачіенергії віднижніхчастин доверхніх, щопризводить до збільшенняшвидкостіверхніхчастинтіла й снаряду.

першийетап –розвиваєтьсяшвидкістьвсієїсистемиметальник – снаряд. Системаприскорюється,головним чином, зарахуноксили йшвидкостініг.

Іншийетап –швидкістьрозвивається уверхнійчастинісистемиметальник – снаряд,тобтотулуба й снаряду. Цездійснюється впершучергу зарахунок роботим'язів, атакож шляхомпередачінабраноїенергіїверхнімчастинамтіла й снаряду віднижніхчастин,швидкість руху які винна для цого бутирізкозагальмованою.

>Третійетап –потрібноспрямуватизусилля лише нарозвиванняприскорення снаряду. При цьому, природно, доводитисявитрачатиенергію й на рух тихийчастинтулуба, котріпов'язані ізпросуванням снаряду (>плечовий пояс, рука) [38].Метанняєспецифічноюруховоюдією. Це обумовленекоординаційноюскладністюданоїрухової дії.Необхіднаузгодженавзаємодіявеликоїкількостіруховихбіоланоктіла, щоберуть доля вметанні. Доскладноїкоординаціїрухової діїдодається йнеобхідністьшвидкості йоговиконання [44]. Уметанні навлучність –точністьпопадання вціль, ззаданоюамплітудою,напрямом чи ззаданоюшвидкістювиконання кидкависоківимогипред'являються до роботируховогоаналізатора,оскількинеобхіднорозподіляти своїзусиллявідповідно допоставленихзавдань,умітидиференціювати кидання за силою, занапрямом, зашвидкістювиконання кидка й так далі [52]. Таким чином, уметанні, привиконанніданоїрухової дії,знаходятьсвійпрояврізніфункціїруховогоапарату,такі як:

-джерелосили (>енергії);

-накопичуваченергії (>купераціям'язів);

- органчуття.

Ос-кільки привиконанніметального рухувідбувається в основномудолаючабалістична роботам'язівметальниковізавждипотрібнопрагнути до збільшеннясилисвоїхм'язів, як шляхомрегулярнихтренувань, то й зарахунокдодатковоїмобілізації сил задопомогоювольовихзусиль. Привиконанніметального руху, передфінальнимзусиллям,маємісцепопереднєрозтягуванням'язів воптимальнихмежах, щосприяєскороченню ізбільшою силою йшвидкістю [12].

>Метанняєчудовимзасобомрозвиткусили ташвидкості,координації йгнучкості.Метання врізніцілі й назаданівідстанірозвиваютьокомір,орієнтування впросторі,здатністьдиференціюватим'язовезусилля йін.

 


>Метання малогом'яча

Ушкільнупрограмуфізичноговихованнявходятьприкладнівидиметань:метання малогом'яча йгранати, котрі поструктурітехнікисхожі ізметаннямсписа.

>Метаннягранати й малогом'яча –це один ізнайпростіших йдоступнішихспособівметань, котріможутьвикористовуватися якдопоміжнівправи дляоволодіннятехнікоюметаннясписа.

>Найдетальніше,технікаметання малогом'ячавикладена вкнизі У.Ломана «Біґ,стрибки,метання» (1985). Утехніціметаньумовновиділяютьнаступнічастини:тримання снаряду,розгін йфінальнезусилля.

>Тримання снаряду. >М'ячзахоплюютькінцямипальців йзалежно відсиликистімають всвоємурозпорядженніближче чи далі віддолоні.Вказівний йсереднійпальцірозміщеніпозадум'яча, а великий добезіменнийпідтримують йогозбоку.Технічноправильнетримання снаряду винне забезпечитивільневиконання руху повеликійамплітуді,сприятипередачізусильметальника в снаряд,створитиумови для забезпеченнянеобхідногокутавильоту снаряду.

>Розгін. >Основне заподіяння –створитипопереднюшвидкістьрозбігуметальника із снарядом. Розмірпопередньоїшвидкості руху винна бутиоптимальною,тобтотакий, приякій спортсменміг біконтролювати свої дії дляствореннясприятливих умів дляфінальногозусилля. Прирозгонітілометальника й снаряднакопичуєпевнукількість руху (>mv), >який вподальших фазахпередається відтіла до снаряду для збільшення йогошвидкості.

>Механізмпередачіцієїенергіїаналогічний діїбатога пастуха приклацанні: коли послерозбігубатогавідбуваєтьсярізказупинка йогонижньоїчастини, тоенергія рухупередається віднижніхчастин доверхніх,доводячишвидкість тонкогокінчикабатога донадзвукової.Самеперехіднадзвуковоїмежі йдаєрізке,гучнеклацання. Ті жсамевідбувається ізметальникомм'яча (>гранати), коли послерозбігувінрізкозупиняється,займаючипочатковеположення передфінальнимзусиллям, тозупинканігрізкозбільшуєшвидкістьпересуванняверхніхчастинтіла.

>Оптимальнадовжинарозбігускладає 13кроків.Швидкістьрозбігуможедосягати 6–8 м/с. При правильновиконаномурозгонішвидкість винназбільшуватися докінцярозбігу.Розгінскладається ізпопередньої йзавершальноїстадії. як правило, прирозмітцірозбігувикористовуютьсядвіконтрольнівідмітки: одна – на початкурозбігу,інша – передзавершальноюстадієюрозбігу –кидковимикроками.Зазвичайцювідстаньвизначаютьпевним шляхом ізурахуваннямточностіпопадання наконтрольнівідмітки.Розбігвиконується ізприскоренням напереднійчастиністопи, при цьомудовжинакроківприблизно на 30 див менше, ніж вспринтерськомубігу. Права рука ізм'ячемзігнута влікті, йм'ячзнаходиться надплечем (привиконанніметанняправою рукою).

>Завданнязавершальноїстадіїрозбігуполягає до того,щоб, незнижуючишвидкостібігу,виконативідведенням'яча йпідійти внайбільшвигідномуположенні дофазифінальногозусилля.Відведенням'ячаможевиконуватися на 3, 2 чи 1крок.Існують триспособивідведення снаряду: прямо тому задузівгору-назад, подузі вперед –вниз-назад.Спосібвідведення подузівперед-вниз-назадпростіший длянавчання,відповідаєприроднимрухам,сприяє поворотуосі плечей направо, при йоговиконанні можназдійснюватизоровий контроль.Данийспосібвідведенням'ячаможе бутивикористанийнадалі приметаннігранати, томусамеспосібвідведенням'яча подузівперед-вниз-назадрекомендуємо прививченнітехнікуметанням'яча.Відведення снарядувиконується втричікроки (>кроклівою,правою,лівою), рука із снарядомрухається униз,випрямляючись уліктьовомусуглобі.Далі пряма рукапродовжує рух утій жплощиніназад-вгору й приходити вположення передфінальноюфазоюметання.Кистьметальної рукизнаходиться ненижчерівня плечей,тулубтримається вертикально (длязбереженняшвидкості руху). Так самевідведення снаряду способом подузівперед-вниз-назад можнавиконувати на 1кроклівої.Відведеннязакінчується до моменту постановкилівої ноги надоріжку.

>Наступнийкрокназивається «>перехресним». Права ногавиставляється як можна далі вперед,її стопадещорозгортається носкомназовні. Кроквиконується призначномуповоротіосі тазіубік руки, Якаметає й із,значнимсхрещуваннямстегонніг. При цьомувипередження плечейнижньоючастиноютулубаще понадзбільшується.Далівідбуваєтьсяпереставлянняправоїстопи на шкарпетку ззгинанням ноги вколінномусуглобі.Одночасноліва ногавиставляється вперед,виконуючиостаннійкрокрозбігу,пружно переноситидещоліворуч віднапрямурозбігу йнапрямуметанням'яча. Цезабезпечуєстійкішеположення тогохтометає,дозволяєефективніше провестизусилля уфінальнійчастині кидка.Стопалівої ноги переносититрохиповерненим носкомуправо, щостворюєкращіумови длябільшогогальмуваннянижньоїчастинитіла уфінальнійчастині кидка.Гальмуваннянижньоїчастинитіламетальниказабезпечуєзначнеприскорення рухувперед-вгоруверхньоїчастинитіла йшвидшого ймогутнішогоскороченнязаздалегідьрозтягнутихм'язів.

>Фінальнезусилля. >Завданняцієїфази –повідомити снарядумаксимальнушвидкість подоптимальнимкутомвильоту до обрію.Ефективністьфазифінальногозусиллязалежить відправильностіпопередніхрухів: 1 –дія на снаряд винна бутибезперервною йплавною (йогоприскорення); 2 – шляхдодаткусили до снаряду винен бути поможливостімаксимальним; 3 –ліва нога виннапрацювати як упор дляприпинення рухуметальника; 4 –м'язи почерзіповиннівключатися в роботу,починаючирозганяти однучастинутіла заіншою (ноги, таз,тулуб,плечі, рука),причомурозгіннаступноїмасипочинається тоді, колишвидкістьпопередньоюдосягла максимуму [28].

>Фінальна фазаметанняпочинаєтьсяуслід запостановкоюлівої ноги. До цого моменту вагитілазнаходиться практично направійнозі, котра на початкуфазифінальногозусилля сильнозігнута вколінномусуглобі.Верхнячастинатулубавідведена тому,плечіповернені вправо, пряма рука ізм'ячемвідведена тому. Усяліва половинатіла (від ноги до плеча)метальникавипрямлена йграє рольосі,навколоякоївідбуваєтьсяприскорення снаряду. Уфінальнійфазівідбуваєтьсяпросуванняправоїсторони тазі вперед зарахунокзусилляправої ноги. Рух тазізахоплює за собоютулуб й приводитиметальника вположення «>натягнутого цибулі». Права рука,повертаючись вплечовому й,дещозгинаючись вліктьовомусуглобах,виводитьсяліктем вперед – вгору.Після чого руказі снарядомхлистоподібним рухомвиноситься вперед йдещопізніше за моментвертикалівідбуваєтьсявипуск снаряду.Закінченняцієїфазихарактеризуєтьсяповнимвипрямлянням ноги,тулуба, руки.Стрімкий рух вперед, щовиникає поддієюінерціїрозбігу,необхіднопогасити на короткомувідрізку. Цедосягаєтьсявиконаннямстрибка –перестрибування ізлівої ноги на праву ногу.

Прирозборітехнікивиконання,необхіднозавждивраховувати, щонавіть ублизьких затехнікоювиконанняметань: малогом'яча,гранати йсписа; разом ззагальнимитехнічнимиелементамиє йістотнівідмінності.

>Загальнітехнічніелементи:

1.Кидок всіхтрьохснарядіввідбуваєтьсяривковим рухом.

2.Розгінвиконується подоріжцішириною поможливості 4метри. Прирозгоні не можнадопускатиобертаннятулуба.

3.Перехід до кидкавідбувається задопомогоюпередостаннього, «>перехресного»кроку, коли права ногавиноситься вперед.

4.Послідовність роботиланоктіла уфазіфінальногозусилля у всіх видахметаньоднакова:спочаткурозгинаються ноги (>спочатку права,потімліва),потімповертається

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація