Реферати українською » Педагогика » Методичні вказівки до виконан курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей


Реферат Методичні вказівки до виконан курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИУКРАЇНСЬКА

>ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНААКАДЕМІЯ

>ДИДАКТИЧНІОСНОВИПРОФЕСІЙНОЇОСВІТИ

>Методичнівказівки довиконаннякурсової роботи длястудентівінженерно-педагогічнихспеціальностей

>Харків – 2010


>УДК 371.315.025/026 (075.5)

>Дидактичніосновипрофесійноїосвіти: [>методичнівказівки довиконаннякурсової роботи длястудентівінженерно-педагогічнихспеціальностей] /О.Е. Коваленка, Н.О. Брюханова, В.В. Кулешова,С.М. Кучеренко,М.П.Васильєва. -Харків:УІПА, 2010. - __ з.

>Підредакцією д-рапед. наук., проф.О.Е. Коваленка

>Рецензенти:

>д.пед.н., проф.М.І.Лазарєв

>к.т.н.,доц.О.К.Бєлова

>Дисципліна ">Дидактичніосновипрофесійноїосвіти" уякості базовогомаєнавчальнийматеріалдисциплін ">Методологічні засадипрофесійноїосвіти", ">Теорія та методикавиховної роботи", ">Психологія", ">Вікова тапедагогічнапсихологія", ">Психологія роботи" йспрямована наформування знаньосновнихкатегорійпрофесійної дидактики,уміньаналізувати тавикористовуватиметоди,засоби,форминавчання й контролю утеоретичній тапрактичнійпідготовціпрофесійно-технічних івищихнавчальнихзакладів.

>Закріпленнюцих знань тауміньсприяєвиконаннямайбутнімиінженерами-педагогамивздовжп’ятогосеместрукурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти, Якамаєпошуково-дослідний характер йпередбачаєвстановленняактуальності таформулюваннякатегоріальногоапаратудослідження,опрацюванняпсихолого-педагогічнихджерел із тими,застосуванняметодівпсихолого-педагогічногодослідження,обробкурезультатів таформулювання з висновками йрекомендаційінженеру-педагогущодоудосконаленнянавчально-виховногопроцесу ізпрофесійноїпідготовкимайбутніхфахівців.

©О.Е. Коваленка, Н.О. Брюханова, В.В. Кулешова,

>С.М. Кучеренко,М.П.Васильєва

>УІПА,2010р.


>Зміст

>Вступ

1. Мета та заподіяннякурсової роботи

2. Тематикакурсової роботи

3.Організація роботи

4. Структуракурсової роботи тазагальніметодичнівказівки

5.Змістосновноїчастиникурсової роботи

6.Оформленнякурсової роботи

7.Оцінюваннякурсової роботи

>Додатки

>Рекомендованалітература


>Вступ

сучаснийпедагогічний процес,який упрофесійнійдіяльностіздійснюватимемайбутнійінженер-педагог -явищебагатогранне, щовідображаєскладності тапротиріччяпрофесійноїосвіти.Йоговідмінноюознакоюєнеповторність,обумовленапередусім, такзваним,людськимчинником,адже педагоговінеобхіднозадовольнитипотреби шкірногоучня (студента). Цепотребуєнаявності такимякостей, якгнучкість,мобільність,рішучість, відповідальність,працьовитість таін., котрі разом зрозуміннямглибиннихпедагогічнихпроцесів,знаннямиісторіїпоходженняпедагогічнихкатегорій таособливостейїхньогосучасногозастосування,уміннямидоцільновикористовуватиметодипсихолого-педагогічногодослідження,проектувати таздійснюватинавчально-виховний процес, атакожпедагогічноюмайстерністюутворюютьпрофесійнупедагогічнукомпетентністьінженерно-педагогічнихкадрів.

>Ефективнапідготовкакомпетентнихпедагогівзавдячуєдоцільномупоєднанню, ізоднієїсторони,навчальногоматеріалупсихолого-педагогічнихдисциплін, а ізіншої, -теоретичного, практичного танауковогокомпонентів. У цьомупроцесіосновна рольвідводитьсякурсовим роботам.

>Курсова робота іздидактичних основпрофесійноїосвітипередбачаєобґрунтуваннядоцільностіпедагогічнихрішеньстосовнореальних умівздійснення конкретногонавчально-виховногопроцесу.Їїособливістює ті, щозазначеніумовивиявляються студентамисамостійно под годинувідвідуваннявказаногонавчального заставі,знайомства із йогокерівництвом іучнями (студентами),реалізаціїпсихо-діагностичних методик,опрацюванняотриманихрезультатів йотримання з висновкамистосовнопереважних унавчальнійгрупі типумислення, типу темпераменту,типівміжособовихвідносин.Саме націотриманіданіслідпокладатися нанаступнихетапах под годинуподальшоговивченняаспектівнавчальної тавиховної роботи унавчальномузакладі, котрі поставлено втемі.

>Під годинутакої роботистудентіввідбувається не лишевикористаннянаукових знань, але й й,певноюмірою,їхнєвідтворення. Цекорисно бо студентчіткорозуміє -дослідженнявченим й студентомздійснюється за одними ітими ж законами та правилами.

Упроцесінаписаннякурсової роботи іздисципліни ">Дидактичніосновипрофесійноїосвіти"майбутніінженери-педагогинабуваютьуміння:

">бачення"педагогічноїпроблеми таспіввідношення із неютеоретичного і практичногоматеріалу;

постановкизавдань;

>аналізу ходу і результатувиконаннязавдань.

>Ціумінняформуються врезультатівиконання комплексувзаємопов’язанихзавдань, що непозбавленочисленнихпитань:

як зверни темукурсової роботи?

Яка структуракурсової роботи?

якобґрунтуватиактуальність тимидослідження?

яквизначитиосновні характеристикикурсової роботи?

якздійснювати роботу ізключовимипоняттями затемоюдослідження?

якоформлювати тексткурсової роботи?

якпредставлятикурсову роботу дозахисту?

>Якудопомогунадає студентовікерівник?

>Ціметодичнірекомендаціїдопоможуть студентам упошукувідповідей навказані запитання.

>Відякісногоздійсненнякурсової роботизалежитьподальшийуспіх упрофесійнійдіяльності.

>Бажаємоуспіхів!


1. Мета та заподіяннякурсової роботи

>Курсова робота іздидактичних основпрофесійноїосвітиєпершоюдослідницькоюроботоюстудентів уцикліпсихолого-педагогічноїпідготовки, котраспрямована на:

>індивідуальнеформуванняпрофесійно-педагогічноїскладовоїметодологічноїкомпетенціїмайбутніхвикладачівтехнічнихдисциплін йзабезпечує:

>професійнуспрямованістьїхньоїдіяльності, щовиявляється вусвідомленніроліінженера-педагога всистемівітчизняноїпрофесійноїосвіти,прагненніознайомитися з всіма аспектами йогопрофесійноїдіяльності,вірнимирішеннямискладнихситуацій;

>уявлення проосновніпоняття ікатегоріїпрофесійноїпедагогіки,дослідницьку базу,види законів,закономірностей,принципів, правил,цілей,змісту,методів, форм,засобівпрофесійноїпідготовки йособливостіїхньоговрахування под годинуорганізації таздійсненнянавчально-виховногопроцесу упрофесійно-технічних тавищихтехнічнихнавчальних заставах;

>уміннявстановлюватичасові,просторові,причинно-наслідкові таіншізв’язкиміжпедагогічнимиоб’єктами,здійснюватианалізпедагогічнихпроцесів таситуацій щодовідповідностіосновнимвимогам,оптимальностізмісту тадоцільностівикористанняпевних форм,методів тазасобівпідготовки,розроблятипроблемніситуації тапропонуватишляхиїхньоговирішення;

>здатність донауково-дослідноїдіяльності,творчогопошуку,міжособовогоспілкування,рефлексії тощо;

>якостітакі, як відповідальність,винахідливість,порядність,працьовитість,гуманність тощо;

>закріплення знань тауміньмайбутніхінженерів-педагогів,здобутих под годинувивченнянавчальногоматеріалу курсу ">Дидактичніосновипрофесійноїосвіти",зокрема ізпитаньконструюваннязмістуосвіти,врахуванняпринципів, атакожрізновидів,переваг таособливостейзастосування упрофесійнійшколіметодів,засобів, формтеоретичного та практичногонавчання,здійсненнязаходів із контролюнавчальноїуспішностіучнів тастудентів;

>поглиблення знань тауміньмайбутніхінженерів-педагогів,здобутих под годинувивчення курсу ">Методологічніосновипрофесійноїосвіти" шляхомдодержанняцілей тазавданьпедагогічної науки,принципівїїпобудови тарозвитку,використанняметодівнауково-педагогічнихдосліджень,застосування системного,діяльнісного таіншихпідходів допедагогічнихоб’єктів,врахування характеристикособистостівикладачатехнічнихдисциплін таособливостейрозвиткуособистостіучня (студента)професійно-технічних тавищихнавчальнихзакладів;

забезпеченняміцноїпрофесійно-педагогічноїбази длявивченнядисциплін "Методикапрофесійногонавчання:дидактичнепроектування", "Методикапрофесійногонавчання:основнітехнологіїнавчання", ">Креативнітехнологіїнавчання", щоспрямовані наформуванняпроектувальної йкреативноїкомпетенціймайбутніхвикладачівтехнічнихдисциплін.

>Виходячи знаведенихположень,курсова роботамаєзабезпечувати:

>самостійну роботу надіндивідуальноютемою;

>опрацюваннявсьогонавчальногоматеріалу іздидактичних основпрофесійноїосвіти ітеорії та методикивиховної роботи увсій йогоцілісності,наступності,адекватності;

болеепоглибленевивченняпевного запитання (>категорії,поняття) утеоретичному й практичному,минулому йсучасному,загальноосвітньому тапрофесійноосвітньому аспектах;

>використаннянавчальногоматеріалупсихології,методологічних основпрофесійноїосвіти уякостізасобувирішеннясформульованоїпроблеми;

>науковевивченняпедагогічногооб’єкту, щозабезпечуєтьсявизначеннямактуальностівирішеннясформульованоїпроблеми,розробкоюкатегоріальногоапаратудослідження тавикористаннямнауково-педагогічнихметодів;

>розвитокрозумовихоперацій (>аналіз, синтез,порівняння,узагальнення,абстрагування),творчогомислення тощо.

2. Тематикакурсової роботи

>Курсова робота іздидактичних основпрофесійноїосвітиєпошуково-дослідною йпередбачаєвиявлення,обґрунтування таособистіснеставлення допедагогічних проблем,пов’язаних з учбовим тавиховнимпроцесом упрофесійномунавчальномузакладі.

>Звідси ітриєдина тематикакурсової роботи, щомає,відповідно,своїмискладовимипсихологічну,дидактичну івиховну:

>визначенняпсихологічної характеристикинавчальноїгрупипрофесійно-технічного (>вищого)навчального заставі;

>застосування методу (>форми,засобу)навчання (контролю) упрофесійно-технічному (>вищому)навчальномузакладі;

>розробкавиховного заходженню длянавчальноїгрупипрофесійно-технічного (>вищого)навчального заставі.

>Назвапсихологічноїскладової тимикурсової роботиздобуватиме конкретику зарахунокзаданогонавчального заставі (>ПТНЗ, вищих навчальних закладів),який незмінюватиметься і дляіншихдидактичної тавиховноїскладових тими.

Приформулюваннідидактичноїскладової тимикурсової роботи можнавиділитикільканапрямів.

>Напрямперший.Застосування методунавчання (контролю) упрофесійно-технічному (>вищому)навчальномузакладі.

>Застосування методушкільноїлекції уПТНЗ.

>Застосування методулекції у вищих навчальних закладів.

>Застосування методупояснення припідготовціучнівПТНЗ.

>Застосування методурозповіді упроцесітеоретичногонавчання уПТНЗ.

>Застосування методувступноїбесіди уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування методуповідомлювальноїбесіди уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування методуконтрольноїбесіди уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування методуілюстрації уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування методудемонстрації уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування методувправи уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування лабораторного методуПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуванняінформаційно-репродуктивного методу уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування репродуктивного методу уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування методу проблемноговикладу уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннячастково-пошукового методу наетапізасвоєння новогоматеріалу уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннядослідницького методу уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосування методурозповідь-пояснення под годинувиробничогонавчання уПТНЗ.

>Застосуванняписьмовогоінструктування упроцесінавчання уПТНЗ.

>Застосування методу роботи ізтехнічноюдокументацією йлітературою упроцесівиробничогонавчання уПТНЗ.

>Застосування методудемонстрації (показу)трудовихприйомів таспособів упроцесівиробничогонавчання уПТНЗ.

>Застосування методусамостійногоспостереженняучнів упроцесівиробничогонавчанняучнів уПТНЗ.

>Застосування методупроблемноїлекції у вищих навчальних закладів.

>Застосування методулекціївдвох у вищих навчальних закладів.

>Застосування методугруповоїдискусії у вищих навчальних закладів.

>Застосування методуаналізуконкретнихситуацій у вищих навчальних закладів.

>Застосування методурішенняситуаційних проблем у вищих навчальних закладів.

>Застосування методурозігрування ролей у вищих навчальних закладів.

>Застосування методувикористанняпроблемнихситуацій у вищих навчальних закладів.

>Напрямдругий.Застосуванняформинавчання (контролю) упрофесійно-технічному (>вищому)навчальномузакладі.

>Застосуваннягрупових формнавчання уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннямікрогрупових формнавчання уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуванняіндивідуальних формнавчання уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннявступноїекскурсії уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннясупроводжуючоїекскурсії уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуванняпідсумковоїекскурсії уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннякомбінованого уроку уПТНЗ.

>Застосуванняуроківвивчення нових знань уПТНЗ.

>Застосуванняуроківформування новихвмінь уПТНЗ.

>Застосуванняуроківузагальнення йсистематизації уПТНЗ.

>Застосуванняуроків контролю,корекції знань таумінь уПТНЗ.

>Застосуваннянестандартнихуроків уПТНЗ.

>Застосуваннявступного уроку уПТНЗ.

>Застосування уроку повивченнютрудовихприйомів таоперацій уПТНЗ.

>Застосування уроку повиконаннюкомплекснихробіт уПТНЗ.

>Застосуваннялекції упроцесінавчання у вищих навчальних закладів.

>Застосування уроку поперевірці знань,умінь,навичок уПТНЗ.

>Застосуваннясемінарських позичити в вищих навчальних закладів.

>Індивідуальнеопитування, як форма контролю уПТНЗ, вищих навчальних закладів.

>Фронтальнеопитування, як форма контролю уПТНЗ, вищих навчальних закладів.

>Груповеопитування, як форма контролю уПТНЗ, вищих навчальних закладів.

>Письмовий контроль, як форма контролю уПТНЗ, вищих навчальних закладів.

>Тестовий контроль, як форма контролю уПТНЗ, вищих навчальних закладів.

>Екзамен, як форма контролю уПТНЗ, вищих навчальних закладів.

>Напрямтретій.Застосуваннязасобунавчання (контролю) упрофесійно-технічному (>вищому)навчальномузакладі.

>ПедагогічніумовиефективногозастосуванняТЗН.

>Застосуваннявізуальнихзасобівнавчання дляпідвищенняефективностінавчальногопроцесу уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуванняаудіовізуальнихзасобівнавчання дляактивізаціїпізнавальноїактивностіучнів уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>ЗастосуванняТЗН уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннякомп’ютернихтехнологій якзасобівнавчання уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуваннязасобівкомп’ютерноїтехніки унавчальномупроцесіПТНЗ (вищих навчальних закладів).

>Застосуванняпідручників якзасобівнавчання уПТНЗ (вищих навчальних закладів).

Алізапропоновані тими ані необмежуютьінтереси та роботукерівників йстудентів. Тематикадидактичноїчастиникурсової роботиможе бутизбільшена зарахунокуточнення:

>групинавчальнихдисциплін, котріпередбачатьзастосування конкретного методу (>форми,засобу),однієїдисципліни, тими чинавітькатегоріїнавчальногоматеріалу,засвоєнняякогодоцільноздійснювати задопомогоювизначеного методу (>форми,засобу);

>просторових (>класи,майстерні,лабораторії,підприємство тощо) чичасових (>відрізокминулого,перспективирозвитку тощо) характеристикзастосування методу (>форми,засобу);

умів (>організаційних,методичних таін.)застосування методу (>форми,засобу)навчання (контролю);

характерупідготовки (>теоретичної чипрактичної) упрофесійно-технічномунавчальномузакладі;

характерувзаємодіїсуб’єктівнавчальногопроцесу (>диференціація,індивідуалізація тощо).

Приформулюванніназвивиховноїскладової тимикурсової роботиуточнюєтьсяякийсамевиховнийзахід длявідомихнавчального заставі інавчальноїгрупипідлягаєрозробці.


3.Організація роботи

>Навчальним планомпідготовкибакалаврівінженерно-педагогічнихспеціальностей передбаченеобов’язковевиконання уп’ятомусеместрікурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти.Пружнійграфікорганізаціїнавчальногопроцесу,відсутністьпроміжку годиниміжвивченнямдидактичних основпрофесійноїосвіти тавиконаннямкурсової роботи ізцієїдисципліни,їїкомплексність тапошуково-дослідний характервимагають від студентаретельноїспланованості всіхдій,високогорівняорганізації шкірного ізетапіввиконаннякурсової роботи.

Урезультатівиконаннякурсової роботи студент виненпоказатиготовність доволодінняосновнимиуміннямищодоздійсненнядослідницькоїдіяльності.

Зцієюметоюмайбутнімінженерам-педагогамнеобхідно:

зверни таузгодити темукурсової роботи (>психологічна, дидактична,виховнаскладові);

>визначитипсихологічні характеристики (типмислення, тип темпераменту,типиміжособовихвідносин)учнівнавчальноїгрупи уПТНЗ чи вищих навчальних закладів згідно ізтемою задопомогоювідомихпсиходіагностичних методик;

>здійснитипошук тавивчитипевниймінімумпсихолого-педагогічнихджерелінформації із тими (дидактична івиховнаскладові),опрацюватиїї;

>зібрати,проаналізувати таузагальнитипередовийпедагогічнийдосвід врізних типахнавчальнихзакладів (>ПТНЗ, вищих навчальних закладів),якщоце передбаченетемою;

грамотновикласти станпитань (>дидактичне,виховне), щовивчається.

Зметою забезпеченнякерівництвапроцесомнаписання студентамикурсової роботи із числадосвідченихвикладачів кафедрзагальної таінженерноїпсихології,педагогіки та методикипрофесійногонавчання,філософії таосвітніхтехнологійУІПАпризначаються трикерівники, котрі ізвідповіднихрозділів:

>допомагаютьстудентовівизначити колопитань ізвивчення тими таметодидослідження,намітити планпідготовки та планвикладаннякурсової роботи;

>надаютьконсультації студентам уходіздійснення нимикурсової роботи,здійснюютьсистематичний контроль увідповідності ізкалендарним планомвиконання студентамикурсової роботи;

>перевіряютькурсову роботу.

>Після того якобрані іузгоджені ізнауковимикерівникамискладові тимикурсової роботи,розробляєтьсякалендарний план (табл.1), уякомувизначаєтьсятермінвиконаннякурсової роботи. Планзабезпечує контролю над ходомвиконаннякурсової роботи тадопомагаєстудентовісамостійно ісвідомовиконуватикурсову роботу.

>Таблиця 1

>Календарний планвиконаннякурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти

>Етапипідготовки >Зміст роботи >Результати >Терміни >Методичне таорганізаційне забезпечення
1 2 3 4 5
1. >Формулюваннякерівниками тимкурсовихробіт іздидактичних основпрофесійноїосвіти. Наказщодо тематикикурсовихробіт іздидактичних основпрофесійноїосвіти. до 15.09. >Методичнівказівкищодовиконання,відповідно,психологічного,дидактичного івиховногорозділівкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти (пунктформулювання тими роботи).
2. >Зустрічкерівниківкурсовими роботами йстудентів, наякійобговорюютьсязмістовно-організаційні запитаннявиконаннякурсовихробіт таїхньогозахисту.Посилання наосновніджереланеобхідноїінформації із тимкурсовихробіт.Видання студентампідборкипсиходіагностичних методик длявизначення нимипереважних унавчальнійгрупітипівмислення і темпераменту, атакожсоціометричної методики. >План-графіквиконаннякурсової роботикожним студентом.Діагностичнізасобивизначенняосновнихпсихологічних йсоціометричних характеристикнавчальноїгрупи. із 16.09. по 20.09. >Методичнівказівкищодовиконання,відповідно,психологічного,дидактичного івиховногорозділівкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти
3. >Складання студентамикатегоріальногоапарату (проблема,об’єкт, предмет, позначка, заподіяннядослідження) йзмістукурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти тазатвердження їхні укерівників.Пошук йпервиннеопрацюванняджерел із тематикикурсової роботи. >Повнийзмісткурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти,бібліографічнийапарат роботи до початку ІІпедагогічної практики >Психологічна іпедагогічнанаукова йнавчальналітература
4. >Знайомствостудентів із учбовим закладом, йогоадміністрацією,навчальноюгрупою йпроведенняпсихологічногодіагностуванняучнів (>студентів) >Інформація пронавчальний заклад,навчальнугрупу,результатипсихологічногодіагностування. 2дні на початкудругоїпедагогічної практики >Психодіагностичні методики,психологічнінауковіджерела,відомості пронавчальний заклад
5. >Опрацювання студентамирезультатівпсихологічноготестування,формулювання з висновками йрекомендаційщодоїхньоговикористання >Психологічнийрозділкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти, оформлень повністю захист до 15жовтня >Методичнівказівкищодовиконанняпсихологічногорозділукурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти
6. >Звітуваннястудентів про50-відсотковевиконаннядидактичного тавиховногорозділівкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти >Чорновеоформленняполовинидидактичного йвиховногорозділівкурсової роботи до 1 листопаду >Методичнівказівкищодовиконання,відповідно,дидактичного йвиховногорозділівкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти
7. >Звітуваннястудентів про одному50-відсотковевиконаннядидактичного тавиховногорозділівкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти >Чорновеоформленнядругоїполовинидидактичного йвиховногорозділівкурсової роботи до 15 листопаду >Методичнівказівкищодовиконання,відповідно,дидактичного йвиховногорозділівкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти
8. >Усуненнянедоліків,чистовеоформленнякурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти >Курсова робота іздидактичних основпрофесійноїосвіти до 5грудня >Методичнівказівкищодовиконання,відповідно,дидактичного йвиховногорозділівкурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти
9. >Захисткурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти >Оцінки у відомостяхпроміжного контролю ізкожноїскладовоїкурсової роботи тазагальнаоцінка закурсову роботу іздидактичних основпрофесійноїосвіти, якоївиставляєкерівник відкафедрипедагогіки та методикипрофесійногонавчання до 20грудня -
4. Структуракурсової роботи тазагальніметодичнівказівки

>Курсова роботамаєтаку структуру

>Титульний лист (див.додаток А).

>Зміст. Уньомупослідовновикладаютьсяназвирозділів тапідрозділів планукурсової роботи. При цьомуформулювання винне точноспівпадатизізмістом роботи, бутилаконічним,чітким,послідовно й точновідображатилогіку.Обов’язковозазначаютьсясторінки, із якіпочинаєтьсярозділ чипідрозділ.

>Перелікумовнихпозначень.Якщо укурсовійроботівжитаспецифічнатермінологія, атакожвикористаномаловідоміскорочення,новісимволи,позначення тощо, то їхніперелікможе бутиподаний увиглядіокремого списку,якийрозміщують передвступом.Переліктребадрукуватидвома колонками, у якізліва заабеткоюнаводятьскорочення, справа - їхньогодетальнурозшифровку.Якщо укурсовійроботіспеціальнітерміни,скорочення,символи,позначенняповторюються меншетрьохразів,перелік нескладають, а їхньогорозшифровкунаводять утексті припершомузгадуванні.

>Вступ.Цячастинаміститьобґрунтуванняактуальності тимидослідження,основні характеристикикурсової роботи (проблема,об’єкт, предмет, позначка, заподіяннядослідження таін.) якзагальні длядидактичного тавиховногонапрямів роботи, то йокремі. Длянаписанняактуальності тимидоцільноцездійснювативідповідно до табл. 2


>Таблиця 2

>Обґрунтуванняактуальності тимикурсової роботи

>Обґрунтуванняактуальності

>напряму

>Обґрунтуванняпрактичноїактуальності тимидослідження >Обґрунтуваннянауковоїактуальності тими
>Показатизначимістьпроблеми, щовизначена, танеобхідністьїївирішення. >Показатинедоліки унавально-виховномупроцесі уПТНЗ (вищих навчальних закладів), котрінеобхідноусунути. >Показатиступіньрозробленостіпроблеми утеорії,зазначитипроблеми, щонедостатньовивчені.

Увступідоцільновідобразити короткоінформацію прозадумдослідження. Непотрібно багатоцитувань тапосилань налітературу.

А,щобперевірити, чи правильновизначеніосновні характеристикипедагогічногодослідження, Вамнеобхідновідповісти нанаступнізапитання, котрі наведено утаблиці 3.

>Таблиця 3

>Основні характеристикипедагогічногодослідження

ПРОБЛЕМА Колипотрібновивчити, щораніше не було бвивчено?
ТЕМА >Назва роботи
>АКТУАЛЬНІСТЬ >Чомудану проблемунеобхідновивчатисаме тепер?
>ОБ’ЄКТДОСЛІДЖЕННЯ Колирозглядається?
ПРЕДМЕТДОСЛІДЖЕННЯ якрозглядаєтьсяоб‘єкт, котріновівідносини,властивості,аспектирозкриває данакурсова робота?
>МЕТА >Який результаткурсової роботи студентмаєотримати,якимвін йогобачить?
>ЗАВДАННЯ Колинеобхіднозробити,щоб позначка бувдосягнута?
>ГІПОТЕЗА Коли не є очевидним уоб‘єкті, що студентбачить такого, чого непомічаютьінші?

Ос-кількикурсова роботає для Васпершимдослідженням, то ми неіснуєнеобхідностіформулювати усі характеристики.Кількістьобов’язкових характеристикузгоджується ізкерівникамикурсової роботи.Зразоккатегоріальногоапарату уявлень удодатку Б.Вступ винен бути до2-хсторінок.

УОсновнійчастинікурсової роботирозкриваєтьсяісторія татеоріядосліджуванихпитань,даєтьсякритичнийаналізлітератури,показуєтьсяпозиція студента дообраноїпроблеми.Далівикладаєтьсяяким чиномздійснювалась організація тарезультатисамостійнопроведеного фрагментадослідження.

>Виклад основного текстукурсової роботиздійснюєтьсявідповідно з планом,якийзатвердженокерівникамикурсової роботи.

>Роботуслідпочинати ізоглядулітератури потемікурсової роботи,використовуючиспеціальніенциклопедії,словники,підручники тамонографії затемоюкурсової роботи.Усяздобута студентомінформаціяфіксується увиглядізаписіврізного роду.Особливоважливо при цьомувизначитиосновніпоняття із тимидослідження й забезпечитиїхнєоднозначнетлумачення протягомвсієї роботи.

>Визначення тафактичнідані, щознайдено,фіксуються тапідвергаютьсярозумовійобробці задопомогоюопераційаналізу, синтезу,порівняння,класифікації,узагальнення таін. Тексткурсової роботимаютьсупроводжуватичисленні але йдоречніпояснення,обґрунтування,приклади тощо, котріпідтверджуютьглибинністьрозуміння студентомпедагогічної проблематики,зацікавленістьїївирішенням танаявність знань,умінь ізбазовихпедагогічнихдисциплін.

>Представленийматеріалмаєстосуватися якзагальнихвимог,підходів,положень, котрівикладено упедагогічнійлітературі, то йвласноотриманих з висновками,рекомендацій,передумовами для якіслугуютьпсихологічні характеристикинавчальноїгрупи.Саміпсиходіагностичні методикинеобхідно навести восновнійчастинікурсової роботи (>психологічнийрозділ), авідповіді - удодатку донеї.

>Наступнимважливим моментом уроботієобговореннярезультатів, уходіякогонеобхідновідповісти натакізапитання:Чому таксталося? Учому заподій? як можнапояснити тієї чиінший факт? На цьомуетапі роботинеобхіднозалучититеоретичні тапрактичнідані,пояснитиотриманідані.Необхідноз’ясуватипідтвердилась чи анігіпотезадослідження (>якщо вон був).

Тексткурсової роботи заобсягомскладає 30-45аркушівкомп’ютерного набору.Роботи у рукописномуваріантікерівником неприймаються.

>Робота винна бути написаналогічнопослідовно,літературною російською мовою. Неслідвживати якзайвих, то й складнопобудованихречень, атакождуже коротких,лаконічних фраз, котрі слабкоміж собоюпов’язані тадопускаютьподвійнетлумачення таін.

Не рекомендованоздійснювативиклад від І особиниоднини:

"Яспостерігав";

"Явважаю";

"На мою думку".

>Коректнішевикористовуватизайменник "ми", але йбажанообійтись й безнього,наприклад:

">спостерігаємо";

">встановлюємо";

"маємо";

"на нашпогляд";

"на форумі нашу думку";

">вивченняпедагогічногодосвідусвідчить про ті, що…";

"наосновіаналізу, щозроблено можнастверджувати…";

">курсова роботапідтвердила….".

>Більшдокладнозмістосновноїчастиникурсової роботирозкрито у п.5.

>Висновки. Увисновкахмістятьсяпідсумки роботи;зазначається практичназначущість умежахкурсової роботи.Найважливішавимога до з висновками - їхньогокороткість таобґрунтованість; в нихслідповторюватизміствступу таосновноїчастини роботи. Уціломувисновкиповиннідативідповідь нанаступні запитання:

Для чого студентздійснювавданедослідження умежахкурсової роботи іздисципліни ">Дидактичніосновипрофесійноїосвіти"?

Колизроблено?

>Якепрактичнезначеннякурсової роботи?

>Література. Списоквикористанихджерелскладається уалфавітному порядкупрізвищавторів чиназв привідсутностіпрізвища автора чи упослідовностізгадуванняджерела втекстікурсової роботи. Длянаписаннякурсової роботинеобхідновикористовувати неменш 20джерел.

>Додатки. Удодаткахрозміщуютьсяанкети, котріскладенісамостійно, задопомогою якіздійснювавсязбіремпіричногоматеріалу,фрагментинавчальних зайняти,протоколиспостережень таін.

5.Змістосновноїчастиникурсової роботи

>Психологічнийрозділ.

>Психологічнийрозділкурсової роботи винен матір:

>описнавчального заставі (>назва,місце вструктурінавчальнихзакладівпрофесійноїосвіти,особливості роботи) йнавчальноїгрупи (>освітній таосвітньо-кваліфікаційнийрівні,професія,спеціальність,кількість тихий,хтонавчається);

>назвипсиходіагностичних методик навстановлення типумислення, темпераменту, котріпереважають унавчальнійгрупі, атакожсоціометричних методик навизначення характерувзаємозв’язківміжучнями угрупі;

>відомостіщодоособливостейзастосування методик,їхнійзміст таумовипроведеннятестування;

>опрацьованірезультати тарекомендації конкретного характерустосовновиконаннязавданьдидактичного тавиховногорозділів.

>Дидактичнийрозділ.

Курсіметодологічних засідокпрофесійноїосвіти тадидактичних основпрофесійноїосвітиєтими, щовизначають таповністюзабезпечуютьзміст зазначеногорозділукурсової роботи (>табл.4).Розглянемопершудисципліну.

Так,якщодосліджується метод (форма чизасіб), топерш на,стосовноньогомає бутиреалізованимсистемнийпідхід, згідно ізяким будутьвиділені усіфактори, котрівпливають на йоговикористання засучаснихвимог. До них можнавіднестиособливостірозвитку тадослідження, типнавчальнихзакладів, характернавчальногоматеріалу, позначка йогозасвоєння тощо.Цейсистемнийпідхідстосується іокремо шкірного ізвиділенихфакторів.

>Загалом,сутність тазастосування системного ідіяльнісногопідходіввикладаються студентів умежах тими "Основи систем та системногоаналізу впедагогіці".

Знання іуміння ізособливостейрозвиткукатегорійпедагогіки (дидактики)студентиотримуютьсамостійно,підготовлюючидоповіді ізісторіїпедагогіки йдоповідаючи їхнього на практичномузанятті.

>Елементидослідницькоїдіяльностіформуються устудентів под годинувивчення тими ">Методологія йметодинауково-педагогічнихдосліджень".Студенти ужеможуть звсьогорізноманіття звернинеобхідніметоди ізметоюдослідженняконкретноїкатегоріїпедагогіки.

>Уявлення про систему та структуруосвіти в Україні таіншихкраїнах світу, атакож протипинавчальнихзакладів таособливостіїхньогофункціонуванняотримуються под годинувивчення тими "Системаосвіти України тарізнихкраїн світу".

Про рольметодів (форм,засобів)навчання унавчально-виховномупроцесізакладіврізногоосвітньогорівняйдеться втемі ">Педагогічний процес як система".

>Питаннязастосування методу (>форми,засобу) неявноприсутні і утемі ">Суб’єктипедагогічноїсистеми" под годинурозглядуіндивідуалізації ідиференціаціїнавчання,педагогічноїмайстерності,вимог доінженерно-педагогічнихпрацівників.

>Аналогічним чиномрозглянемо другудисципліну ">Дидактичніосновипрофесійноїосвіти", ізякої йпередбачаєтьсявиконаннякурсової роботи.

Мета ізмістнавчаннявідповідають на запитання: наякомуякісному ікількісномурівнях й щосамемає бутизасвоєноучнем? Цефактори, котрівизначаютьвибір методу (>форми,засобу)навчання.Саме ізвивчення їхнього йпочинається курсдидактичних основпрофесійногонавчання.Під годинурозгляду запитання ">Навчальніпредмети йїхняфункціональна характеристика"розкривається не лише їхніциклованалежність, а йструктурнікомпонентинавчальногоматеріалу,особливостізасвоєння.Самеце дозволитипідвести базу подпринципинавчання -наступну тему курсу, таметоди,форми ізасоби, котрісприятимутьреалізаціїцихпринципів.

>Принципинавчаннявизначають характерпроцесу і результатувзаємодіївикладача таучнів (>студентів) йзабезпечують їхньогоефективність.Основні ізпринципів -науковість,зв'язоктеорії ізпрактикою,систематичність,свідомість таактивність,наочність,ґрунтовністьоволодіннязнаннями,уміннями,навичками,доступність,врахуванняіндивідуальнихособливостейучнів.Ціпринципиєвизначними длябудь-якогонавчальногопроцесу, щореалізується убудь-якомунавчальномузакладі. Алікрімцихпринципів,єтакож іінші, котрівідбиваютьвластивостісамепрофесійноїпідготовки.Основним тадодатковим принципамнавчанняприсвяченанаступна тема курсу ">Принципипрофесійногонавчання".

Настикузмістудисциплін ">Методологічні засадипрофесійноїосвіти" й ">Дидактичніосновипрофесійноїосвіти" та ізурахуванням метикурсової роботиотримуєтьсяїї структура, Якаскладовимимає двапов’язаніміж собоюрозділи:теоретичний йпрактичний.Теоретичнийрозділвключаєчотирипідпункти, котріспрямовані наусестороннєвивчення станудосліджуваноїпроблеми упедагогічнихджерелах.Практичнийрозділвключає двапідпункти,спрямованих навивченняособливостейзастосуваннязаданого методу (>форми,засобу) вмовахпрофесійно-технічного (>вищого)навчального заставі.

>Кількість тачерговістьпідпунктівкурсової роботиможе бутизміненою,виходячи зспецифіки тими таїїспрямованості.

>Зупинимося нарозділах таїхніхпідпунктах болеедокладно. першийрозділ "Метод (форма,засіб)навчання яккатегорія дидактики"спрямований навстановленнясутності йвивченнядосвідувикористання конкретного методу (>форми,засобу). Це можназдійснити шляхомпорівняльногоаналізу його із такими ж чиіншимикатегоріями дидактики у вартов,просторовому танауковомувимірах.Тобто протягомвсьогорозділунеобхіднопроводитипорівняльнийаналіз:

>історії ісучасностістосовнорозуміння тавикористання методу (>форми,засобу);

>класифікаційнихознак методу (>форми,засобу);

>використання методу (>форми,засобу) урізнихнавчальних заставах под годинувивченнярізнихциклівнавчальнихдисциплін, окремихдисциплін, тим,елементівуроків тощо.

У п.1.1 "Історіявиникнення тавикористання методу (>форми,засобу) унавчальномупроцесі"слід:

навести тапояснити усіможливівизначеннязаданого методу (>форми,засобу), зверни із нихнайбільшточне таобґрунтувативибір;

>вказати коли й за які уміврозпочатовикористання цого методу (>форми,засобу),зосередитиувагу нанавчальних заставах, котрі по статус тапокликаннямподібні учбовимзакладам,зазначеним втемікурсової роботи,підкреслитинавчальнідисципліни,стосовно якіцей метод (форма,засіб)згадується,показати якзмінювалося ізроками йогозначення;

>розглядаючисучаснийетапвикористання методу (>форми,засобу),слід навести тапроаналізуватирізнікласифікаціїметодів (форм,засобів) й наційосновіотримати усіознакизаданого,підкреслившинайсуттєвіші.


>Таблиця 4

>Принципи розробкизмістукурсової роботи іздидактичних основпрофесійноїосвіти


У п.1.2 "Мета та заподіяннязастосування методу (>форми,засобу) унавчальномупроцесі"необхідночіткосформулювати міткузастосування методу (>форми,засобу),обов’язкововказавши йогофункціональніознаки та характеристики (>наприклад,метоюзастосування методу ">лекція"ємонологічневикладення великогообсягунавчальногоматеріалу зпосиланням нанауковіположення).Крім цого, наосновінаведенихознак та характеристик метислідсформулювати низкузавдань,часткових повідношенню доцієї мети.Кількістьзавданьмаєстановити відтрьох доп’яти (чи понад) тавичерпувати собою усіособливостізастосування конкретного методу (>форми,засобу) узазначеномунавчальномузакладі.

У п. 1.3 ">Принципипрофесійногонавчання, щопершочерговореалізуються призастосуванні методу (>форми,засобу)"необхідно:

>перелічитипринципинавчання, котріобумовлюють характернавчання унавчальних заставах (>загальні,професійно-технічні,вищі), щозазначені втемікурсової роботи;

>виділитипринципинавчання, котріреалізуютьсяпершочергово призастосуванні методу (>форми,засобу),заданоготемоюкурсової роботи;

>вказатиспособизастосування методу (>форми,засобу), задопомогою якістаєможливоюреалізаціявиділенихпринципів.

Уп.1.4 ">Вимогищодореалізації методу (>форми,засобу)"слідвказатиперелікдійвикладача,виконання якізабезпечуватимеефективнупідготовку тазастосування методу (>форми,засобу) завстановлених уміворганізації таздійсненнянавчальногопроцесу (>навчальний заклад, група чи циклнавчальнихдисциплін,дисципліна, тема,категоріянавчальногоматеріалу). При цьомунеобхіднонадатичасову іпросторову характеристикуцимдіям таоб’єктам, щовикористовуються (>зразкидемонстрації,ілюстрації,явища,процеси тощо).

Іншийрозділ ">Реалізація методунавчання упрофесійно-технічному (>вищому)навчальномузакладі"спрямований наперевіркугіпотезищодо умівзастосування методу (>форми,засобу) у конкретномунавчальномузакладі тавикористанняотриманихтеоретичнихположеньзадлявирішення проблемпедагогічної практики, щовиявляється урозробціпрофесійноорієнтованихситуацій ззастосуванням конкретного методу (>форми,засобу).

У п.2.1 ">Дослідження умівефективногозастосування методу (>форми,засобу)"необхідноспіввіднестисформульовані уп.1.4вимогищодореалізації методу (>форми,засобу) зумовамиїхньоїреалізації, котріотримано умежахпсихологічногорозділу, тасформулювативисновки ірекомендаціїінженеру-педагогущодоефективногозастосування методу (>форми,засобу).

У п.2.2 ">Розробкапрофесійноспрямованихзавдань (>ситуацій), котріпередбачають ефективноговикористанняінженером-педагогом конкретного методу (>форми,засобу)навчання"сліддібрати 2-3 заподіяння (>ситуації,сценарії тощо), котріпотребуютьвирішення тихий чиіншихпитань,пов’язаних ззастосуванням

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація