Реферати українською » Педагогика » Виробниче навчання у закладах професійної освіти


Реферат Виробниче навчання у закладах професійної освіти

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.ВИРОБНИЧЕНАВЧАННЯ: СУТЬ,ЗНАЧЕННЯ,ОСОБЛИВОСТІОРГАНІЗАЦІЇ

1.1Місцевиробничогонавчання в заставахпрофесійноїосвіти

1..Принципивиробничогонавчання

1.3Системивиробничогонавчання

>РОЗДІЛ 2.МЕТОДИОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХОСНОВВИРОБНИЧОГОНАВЧАННЯ УЗАКЛАДАХПРОФЕСІЙНОЇОСВІТИ

2.1Практичнізаняття увиробничомунавчанні

2.2Розробка уроку на задану тему: „>Пісочнетісто івироби ізнього”

>ВИСНОВКИ

>СЛОВНИКОСНОВНИХТЕРМІНІВ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ


>ВСТУП

>Виробниченавчання тавиробнича практикаучнів,слухачіворганізуються йпроводятьсявідповідно з Положенням проорганізаціюнавчально-виробничогопроцесу упрофесійно-технічнихнавчальних заставах,Положення провиробничу практику тапрацевлаштуваннявипускниківпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів,Положення пронавчаннянеповнолітніхпрофесіям,пов'язаним ізважкими роботами й роботами ізшкідливими чинебезпечнимиумовами роботи, таіншихнормативно-правовихактів угалузіпрофесійно-технічноїосвіти, щозатверджуються вустановленому порядку.

>Метоювиробничогонавчанняєвдосконаленняотриманих знань тапрактичнихнавичок, атакож забезпеченняадаптації утрудовихколективах.Законодавчою базою дляпроведеннявиробничогонавчанняє „>Положення проорганізаціюнавчально-виробничогопроцесу упрофесійно-технічнихнавчальних заставах”, „>Положення провиробничу практику тапрацевлаштуваннявипускниківпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів”, „>Положення пронавчаннянеповнолітніхпрофесіям,пов’язаним ізважкими роботами й роботами ізшкідливими чинебезпечнимиумовами роботи” таіншінормативно-правовіакти угалузіпрофесійно-технічноїосвіти.

Предметдослідження –виробничогонавчання в заставахпрофесійноїосвіти.

>Об’єктдослідження –використанняпрактичних зайняти всистемівиробничогонавчання.

Мета роботи:проаналізуватисутністьвиробничогонавчання в заставахпрофесійноїосвіти наприкладіспеціальностікулінарія.

>Основними >завданнями роботиє:

1)проаналізувати суть таособливостівиробничогонавчання;

2)розглянутиметодиорганізаційно-методичних основвиробничогонавчання в заставахпрофесійноїосвіти.


>РОЗДІЛ 1.ВИРОБНИЧЕНАВЧАННЯ: СУТЬ,ЗНАЧЕННЯ,ОСОБЛИВОСТІОРГАНІЗАЦІЇ

1.1Місцевиробничогонавчання в заставахпрофесійноїосвіти

>Відповідно до з статтею 29 Закону України "Пропрофесійно-технічнуосвіту" підприємства,установи,організаціїнезалежно відформивласності тапідпорядкуваннязобов'язанінадаватиучням,слухачампрофесійно-технічнихнавчальнихзакладівробочімісця чинавчально-виробничі ділянки дляпроходженнявиробничогонавчання чивиробничої практики.

>Перелікипідприємств,зобов'язанихнадаватиучням,слухачамробочімісця чинавчально-виробничі ділянки дляпроходженнявиробничогонавчання тавиробничої практики,формуютьсяпрофесійно-технічниминавчальнимизакладами ізурахуваннямпропозиційпідприємств -замовниківпідготовкикваліфікованихробітників,роботодавців,місцевихорганіввиконавчої влади йзатверджуютьсявідповідними органами.

Уперелікахзазначаютьсяназвипідприємств такількістьробочих місць чинавчально-виробничі ділянки, щомаютьвиділятисякожнимпідприємствомпротягомпевногоперіоду,назви ймісцезнаходженняпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів таквотиробочих місць дляучнів,слухачівцихнавчальнихзакладів.

>Учні,слухачіможутьсамостійно іздозволукерівництвапрофесійно-технічнихнавчальнихзакладівдобирати для собімісця дляпроходженнявиробничогонавчання тавиробничої практики.

>Виробниченавчання тавиробнича практикаучнів,слухачівможепроводитися, яквиняток, іздозволумісцевихорганівуправлінняпрофесійно-технічноюосвітою унавчально-виробничихмайстернях,дільницях, наполігонах,будівельнихоб'єктах, полях, фермахпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів заумови забезпечення нимивиконання вповномуобсязінавчальнихпланів йпрограм.

>Учні,слухачіпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів под годинупроходженнявиробничогонавчання чивиробничої практики навиробництві чи у сферіпослугвиконують роботибезпосередньо наробочихмісцяхпідприємств,будівельнихоб'єктах, полях, фермах ускладінавчальних груп,учнівських бригад чиіндивідуально.

>Виробниченавчання проводитися ізметоюзакріпленняодержанихпервиннихнавичок тапрофесійнихумінь,оволодіннясучасноютехнікою,механізмами,інструментами,технологією,опануванняпрогресивних форморганізації роботи,здобуття необходимихпрактичнихнавичоксамостійного таякісноговиконанняробіт.

>Виробнича практика проводитися ізметоювдосконаленнянабутих знань,практичнихнавичок длядосягненнявстановленогорівнякваліфікації ізвідповіднихпрофесій,спеціальностей таспеціалізацій, атакож забезпеченнясоціальної,психологічної йпрофесійноїадаптації втрудовихколективах.

>Виробниченавчання тавиробнича практикаучнів,слухачівпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладівповинніпроводитися набазікращихвиробничихпідрозділівпідприємств, котрімаютьсучаснутехніку,високийрівеньорганізації роботи,застосовуютьпрогресивнітехнології.

>Учні,слухачіпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів одну годинувиробничогонавчання тавиробничої практики у склад (списку)працівників підприємства невключаються.

>Тривалість роботиучнів,слухачів виннавідповідати години,визначеномунавчальними планами,програмами, й неперевищуватитривалостіробочого години,встановленогозаконодавством длявідповідноїкатегоріїпрацівників.

>Професійно-технічнийнавчальний заклад тапідприємство, щонадаєробочімісця чинавчально-виробничі ділянки, непізнішемісяця до початкувиробничогонавчання тавиробничої практикизобов'язаніукласти наоснові типового договору, щододається,договір пронаданняробочих місць чинавчально-виробничихділянок дляпроходженняучнями,слухачамивиробничогонавчання тавиробничої практики. Удоговорізазначаєтьсякількістьучнів,слухачів запрофесіями,спеціальностями таспеціалізаціями,терміни,умови й порядокпроведеннявиробничогонавчання тавиробничої практики, забезпеченнявідповідних умів й безпеки роботи нарівнінормативнихвимог,іншівзаємнізобов'язаннясторін татермін дії договору.

>Договір пронаданняробочих місць чинавчально-виробничихділянок дляпроходженняучнями,слухачамивиробничогонавчання тавиробничої практики неукладається увипадку, коли усі йогорозділивключаються дозагального договору пропідготовкукваліфікованихробітників, щоукладаєтьсяпрофесійно-технічним учбовим закладом тапідприємством -замовникомпідготовкикадрів.

Передпочаткомвиробничогонавчання тавиробничої практикикерівник підприємствавидає наказ проперсональнийрозподілучнів,слухачівпрофесійно-технічногонавчального заставі наробочімісця чинавчально-виробничі ділянкивиробничихпідрозділів чистворюєучнівськісамостійнінавчально-виробничіпідрозділи тавизначаєвідповідно дозмістунавчальнихпрограмвидиробіт, атакожпризначає із числаінженерно-технічнихпрацівників такваліфікованихробітників підприємствавідповідальних запроведеннявиробничогонавчання тавиробничої практики, забезпечення умів й безпеки роботи нарівнінормативнихвимог,установлюєсистеми оплати роботиучнів,слухачів.

З моментурозподілуучнів,слухачівпрофесійно-технічногонавчального заставі наробочімісця чинавчально-виробничі ділянки нимипоширюютьсяобов'язкищодовиконання правил й нормохорони роботи,техніки безпеки тавиробничоїсанітарії, правилвнутрішнього трудовогорозпорядку таінших правил й норм, щодіють напідприємстві, ізвідповіднихпрофесій,спеціальностей йрівнівкваліфікаціїробітників таслужбовців.Учні,слухачіпідлягаютьсоціальному таіншомустрахуваннюнарівні ізвідповіднимипрацівниками підприємства.

>Підприємства, котрінадаютьучням,слухачампрофесійно-технічнихнавчальнихзакладівробочімісця чинавчально-виробничі ділянки дляпроходженнявиробничогонавчання тавиробничої практики,зобов'язані:

-створюватинеобхідні йбезпечніумови роботивідповідно дозмістунавчальнихпрограм,нормативів безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища,нормативно-правовихактів йнавчально-методичнихдокументів ізпрофесійно-технічноїосвіти,науковоїорганізації роботи тазабезпечуватиопануванняучнями,слухачаминовоїтехніки йтехнологійвиробництва,передовихметодів роботи;

-проводитиінструктажі ізохорони роботи, правилповедінки наробочихмісцях та напідприємствах,змісту роботи чиобслуговуванняробочих місць чинавчально-виробничихділянок у порядку,передбаченому дляпрацівниківвідповіднихпрофесій,спеціальностейпідприємств та уразіпотребинавчатиучнів,слухачівбезпечнихметодів роботи;

-створюватиумови дляповного й продуктивногозавантаженняучнів,слухачів накожномуробочомумісці чинавчально-виробничійділянці одну годинупроведеннявиробничогонавчання тавиробничої практики, недопускатипростоїв йвикористання їхні на роботів, що невідповідають учбовимпрограмам тамайбутнімпрофесіям,спеціальностям йспеціалізаціям;

-забезпечуватиучнів,слухачів та,якщо цогопотребуютьумовивиробництва чисферипослуг,майстріввиробничогонавчання наперіодвиробничогонавчання тавиробничої практикиспецодягом,іншимизасобамиіндивідуальногозахисту талікувально-профілактичнеобслуговування за нормами,встановленими длявідповіднихштатнихпрацівниківпідприємств;

>надаватиучням,слухачам тамайстрамвиробничогонавчанняможливістькористуватисялабораторіями,кабінетами,майстернями,бібліотеками,технічною таіншоюдокументацією,необхідною длявиконаннянавчальнихпрограм тавідповіднихзавдань;

-забезпечуватитехнічний контроль,обліквиконанихкожнимучнем,слухачемробіт та оплату їхнього роботивідповідно дозаконодавства;

-здійснюватитехнічнекерівництвороботоюучнів,слухачів йконтролювати роботуінженерно-технічнихпрацівників такваліфікованихробітниківпідприємств, котрізалучаються длякерівництвавиробничимнавчанням тавиробничоюпрактикою.

Уразінаправленняучнів,слухачівпрофесійно-технічногонавчального заставі дляпроходженнявиробничогонавчання тавиробничої практики позамісцемрозташуваннянавчального заставіпідприємствоможездійснювати оплатупроїздуучнів,слухачів тамайстріввиробничогонавчання до місцьвиконанняробіт й тому тастворює їмнеобхідніжитлово-побутовіумови.

>Керівник підприємстванесе відповідальність за забезпеченняналежних умів роботиучнів,слухачів навиробництві чи в сферіпослуг,дотримання правил й нормохорони роботи,техніки безпеки тавиробничоїсанітарії вперіодпроходження нимивиробничогонавчання тавиробничої практики.

>Наданняробочих місць чинавчально-виробничихділянок дляпроходженняучнями,слухачамипрофесійно-технічнихнавчальнихзакладіввиробничогонавчання тавиробничої практики ізпрофесій,спеціальностей,спеціалізацій,пов'язаних ізважкими роботами й роботами ізшкідливими чинебезпечнимиумовами роботи,здійснюєтьсяпідприємствами ізурахуваннямвимогнормативно-правовихактів, котрірегламентуютьумови роботи йнавчання зацимипрофесіями,спеціальностями таспеціалізаціями.

>Професійно-технічнінавчальнізаклади, котрінаправляютьучнів,слухачів дляпроходженнявиробничогонавчання тавиробничої практики нанаданихпідприємствамиробочихмісцях чинавчально-виробничихділянках,зобов'язані:

-подаватипідприємствам непізніше ніж протягом двохтижні до початкувиробничогонавчання тавиробничої практики спискиучнів,слухачів ззазначеннямпрізвищмайстріввиробничогонавчаннянавчальних груп -керівниківпрофесійно-практичноїпідготовки віднавчальнихзакладів,навчальніпрограми ізвиробничогонавчання тавиробничої практики навиробництві чи у сферіпослуг;

-забезпечуватипопереднюпрофесійно-теоретичну тапрофесійно-практичнупідготовкуучнів,слухачів, котрінаправляються дляпроходженнявиробничогонавчання тавиробничої практики,вивчення ними правилтехнічноїексплуатаціївиробничогообладнання, правил й нормохорони роботи,техніки безпеки тавиробничоїсанітарії, правилвнутрішнього трудовогорозпорядкупідприємств таінших правил й норм,установлених длявідповіднихпрофесій,спеціальностей,спеціалізацій тарівнівкваліфікації,правильневикористаннязасобівіндивідуальногозахисту, атакожекономневитрачанняучнями,слухачамисировини,матеріалів,енергетичних таіншихресурсів;

-здійснювати черезмайстріввиробничогонавчаннянавчально-методичнекерівництвовиробничимнавчанням тавиробничоюпрактикоюучнів,слухачів,вживатизаходів досвоєчасного забезпечення їхньогоматеріалами,інструментом таіншимизасобами,необхідними длявиконаннявиробничихзавданьвідповідно донавчальнихпрограм,перевірятивиконанняучнями,слухачамивстановлених нормвиробітку, години,обслуговування,здійснюватиінші заходь,пов'язані ізвивченнямучнями,слухачаминовоїтехніки,технологіївиробництва,передовихметодів роботи,застосуваннямнауковоїорганізації роботи;

- недопускатиучнів,слухачів довиконаннязавдань наробочихмісцях, де незабезпечено необходимих умівпроходженнявиробничогонавчання тавиробничої практики,негайноповідомляти процекерівниківпідприємств тавживатизаходівщодоякісногопроведенняпрофесійно-практичноїпідготовкиучнів,слухачів;

-брати доля врозслідуванні вустановленому порядкунещаснихвипадків, котрісталися ізучнями,слухачами.

>Підприємства, котрінадаютьробочімісця чинавчально-виробничі ділянки дляпроходженняучнями,слухачамипрофесійно-технічнихнавчальнихзакладіввиробничогонавчання тавиробничої практики згідно ізцим Порядком й несутьвідповіднівитрати,користуютьсяподатковими таіншимипільгами згідно ззаконодавством.

>Роботакерівниківвиробничогонавчання тавиробничої практики,призначених із числаінженерно-технічнихпрацівників такваліфікованихробітників,можеоплачуватисяпідприємством зарахуноккоштів,передбачених напідготовку,перепідготовку тапідвищеннякваліфікаціїкадрів,додатково натермінвиробничогонавчання тавиробничої практикищомісяця такимрозмірах: 5відсотківсумиосновноїзаробітної плати, якої смердотіотримують заосновниммісцем роботи, занаявності 1 - 2учнів,слухачів, 10відсотків - 3 - 4, 20відсотків - 5 - 7, 30відсотків - 8 - 10учнів,слухачів.

1.2Принципивиробничогонавчання

>Процеснавчання впрофесійно-технічних училищахвимагає відвикладачів ймайстрівдотримання всвоїйповсякденнійпедагогічнійдіяльностіслідуючихположень, правил, законів,названихдидактичними принципами:

-високогорівнянавчання;

-систематичності йпослідовностінавчання;

-наглядностінавчання;

-доступностінавчання;

-навчання навиробничійпрактиці;

-активності йсвідомостіучнів унавчанні;

-твердості знань,умінь йнавиків.

>Всіціпринципивзаємозв'язані й на їхньогооснові проводитися процеснавчанняучнів.

>Виховний характернавчання.

На урокахтеоретичного й практичногонавчаннявикладачі ймайстриозброюютьучнівзнаннями. На урокахвикладачіповинні широкороз'яснюватиучнямпідвищеннятехнічногорівня йудосконаленнятехнологіївиробництва, наякомуучні послезакінчення училища будутьпрацювати.

На таких йбагатьох іншихприкладахтребапрививатиучнямлюбов добатьківщини.

На усіучбові роботивикладачі ймайстриповиннізнайомитиучнів іздосвідом роботи йорганізації роботи,передовиків йноваторіввиробництва,раціоналізаторів йвинахідників.Процесозброєнняучнівзнаннями неможепроходити увідриві від їхнівиховання.Навчаючиучнів,формуючипрофесійнівміння йнавики,викладачі ймайстри у тому годину їхнівиховують.Виховуючиучнів,викладачірозвивають упоглиблюють їхньогознання.

>Требаорганізовувати:проводитинавчальну роботу це уучнівскладалосьдобросовісне ставлення до роботи;акуратність йточністьвиконаннядомашніхзавдань.Учніповинніпрагнути довисокихпоказників унавчанні й роботи, дочесності йправдивості.

>Високийрівеньнавчання.

>Рівеньнавчання виненспівпадати ізсучасноютехнікоювиробництва. На урокахспеціальних йзагально-технічнихпредметівтакожвиробничогонавчаннянеобхідно наконкретнихприкладахпоказуватиучнямдосягнення всіх сфер народногогосподарства, новихстанків, машин,агрегатів,пристроїв таіншоїтехніки.

На урокахвикладач виненроз'яснятиучням пронауковівідкриття йдосягненнятехніки, атакожвинаходів йраціоналізаторськихпропозицій.Викладання винне вестися втісному зв'язку ізжиттям йпрактикою.Цей принципвимагаєпостійногоукріпленняучбово-матеріальноїбази училища,крім того,викладачі ймайстриповинні систематичнопрацювати надпідвищеннямсвоїх знань.

>Систематичність йпослідовністьнавчання.

>Учбовізаняття в профтехучилищахпроводяться поєдинійдержавнійпрограмі. Принципсистематичності йпослідовностінавчання необмежуєтьсяпобудовоюучбовоїпрограми,вінпередбачає порядок роботивикладачів ймайстрів понаданнюучням знань,формуваннювмінь йнавиків.Викладаючиучнямновийучбовийматеріал,викладачі ймайстрипов'язують його зминулим вжезасвоєним, й наційосновірозширяють йпоглиблюютьнаявнізнання.Викладачі ймайстриповинніосновуватись назнанняхучня,отриманих нимираніше.Наприклад,технологіїметалів,вивченнявластивостейметалів йсплавівпочинається ізфізичних, ізосновнимифізичнимивластивостями:питомоювагою,теплопровідністю,електропровідністю йіншими -учні ужезнайомі.Післяповторенняфізичнихвластивостейприступають допослідовноговивченняхімічних,механічних йтехнологічнихвластивостейметалів йсплавів, знаючивластивостіметалів,учніможутьприступати довивченняспособів їхніобробки.

Пронавчанняучбовогогосподарства ймайстернямучилищітребаспланувати роботу ізучнями таким чином,щоб смердотівиконували роботу машинами ймеханізмах,конструкції які смердотівивчили напрактичнихзаняттях.Майстер винен матір постійназв'язок звикладачами, знаті що й коли пройдено під час уроків потеоретичних предметах, на котрізнанняучнівйому можнапокладатися впроцесівиробничогонавчання.Викладачі ймайстриповинніпочинатисвоєпояснення із болеепростихелементів й на їхнібазіпідготуватиучнів дорозуміння йзасвоєння более складногоучбовогоматеріалу.

>Дотримання впроцесінавчання принципусистематичності йпослідовностідопомагаєучням набутивисоких знань йумінь.

>Наглядністьнавчання.

>Наглядністьнавчаннязаключається до того, щоучнінабувають знань не було зарахунок того, щослухаютьпоясненнявикладача чимайстра, але й і придопомозісвоїхорганівзору й зарахунок того, що смердотібачать. Уучніввиникаєконкретнепредставлення проматеріал,якийвивчаютьвнаслідок того, щовінє болеедоступним й легким длярозуміння.Наглядність унавчанніпідвищуєінтерес до зайняти йуваги науроці,наприклад, припідвищенійувазі таінтересіучнів проходити урок повивченнібудови й дії критичношатунногомеханізму, колипоказується модель цогомеханізму завтоматичнимкресленнямтраєкторії руху його окремихточок, при наочномунавчанні легкозапам'ятовується й в зв'язку ізцимліпшезасвоюєтьсяучбовийматеріал.Викладачі ймайстриповиннірозуміти, щонаглядністьявляється одним знайважливішихзасобівнавчання, томупідбірнагляднихзасобів їхнівикористання назаняттяхвизначаютьсяконкретнимиучбово-виховними завданнями,поставленими наданомууроці.Великезначеннямає роботаучнів повиготовленнюнагляднихзасобів подкерівництвомвикладачів.

>Доступність,посильністьнавчання.

Принципдоступності йпосильностінавчання приводити доти, щоучбовийматеріал позмісту йоб'єму,якийвивчається під час уроківтеоретичного йвиробничогонавчання,являєтьсядоступним йпосильним дляучнів профтехучилищ.Викладачі ймайстриповиннірахуватися зіндивідуальнимиможливостями шкірногоучня. Не усіоднаковозасвоюютьучбовийматеріал, одинзасвоює йзапам'ятовуєвикладенийматеріалшвидше,другі -повільніше.Викладачі ймайстриповинні знаті йвраховувати шкірногоучнягрупи.Якщо угрупієучні,якимважковиконуватидомашні заподіяння, товикладач чимайстер виненїмдопомогти.Правильнийобліквикладачаіндивідуальнихможливостей шкірногоучня якщодопомагатиактивності впроцесінавчання й вкінцевомурезультатіуспішності.

>Навчання навиробничійпрактиці.

>Цей принципприщеплюєформуванняпрофесійнихумінь йнавичокучнів наосновіактивноїучасті напрактиці.Навчання напрактичнихзаняттяхдопомагаєучнямкращезасвоїти своюпрофесію, йзрозумітиїїскладність.

>Активністьучнів внавчанні.

Принципомактивностієтакожпобудовауроків, при якіучні,слухаючивикладенийучбовийматеріалвикладачем чимайстром, самберутьактивну доля вдоведеннях йформулюваннях.Викладеннявикладачами чимайстрамиучбовогоматеріалу, показнагляднихзасобів йтрудовихприйомів впроцесінавчання,потрібнопроводити так,щобучні не лишеслухали, дивувалися йзапам'ятовували, але й іслухали, бралиактивну доля ввивченніматеріалу,свідомозасвоюваливикладенізнання.

>Добрізнанняумінь йнавиків.

Усвоїйроботізустрічаютьсявипадки, колиокреміучні,хоча ізасвоїлиматеріал, але й незакріпили його.Такізнання єнедостатніми.Відміннимизнаннямислідрахуватитакі, котрі миможемозгадати влюбий годину, коли нам якщопотрібновикористати їхні впрактичнійдіяльності.Важливимзасобом взасвоєннітвердих знань йстійкихумінь євправиучнів йсистематичнеповторенняучбовогоматеріалу.Повторенняучбовогоматеріалуєдужеважливоюскладовоючастиноювсьогопроцесунавчання й йогорекомендуєтьсяпроводити вслідуючихвипадках:

Напротязі уроку приіндивідуальному й фронтальномуопитуванніучнів поранішепройденомуучбовомуматеріалу, атакож призакріпленні знань поданому уроку.Післязакінченнявивчення тими чирозподілуучбовоїпрограми особливотрудних длязасвоєння, вкінцінавчальногоперіоду (півріччя чи року).Важливезначеннявиробленню вучнівтвердих знань йстійкихуміньмаєвдосконаленняметодіввикладання знань, атакожзастосування вкожному конкретномувипадкунайбільшраціональнихметодівнавчання.

1.3Системивиробничогонавчання

>Підсистемоювиробничогонавчаннярозуміємо порядокрозчленуваннязмістувиробничогонавчання,групування йогочастин йпослідовністьзасвоєння їхніучнями. Ащобполегшититлумаченнясутності цоговажливогопоняття, короткоохарактеризуємокожну ізнайпоширеніших системнавчання.

>Виробниченавчання нарізнихетапахрозвиткупрофесійноїосвіти в нашій стране проводилося наосновіріз них систем.Вибіркожної із нихзалежить від умів, у якіздійснюєтьсянавчальний процес, від того,наскільки смердотінаближаються дореальних умів роботи на конкретномувиробництві, відрівнярозвиткупродуктивних сил.

Порядокрозчленуваннязмісту й йогогрупуваннянабули такого великогозначення через ті, що смердотівизначаютьреальніспіввідношеннявиробничогонавчання йвиробництва. сучаснийпідхід довизначеннясутностісистемивиробничогонавчаннятакий: система —цеоб'єктивнаєдністьзмісту, форм,методівнавчання йдидактичнихзасобівпрофесійноїпідготовки, котразабезпечуєучнямможливістьпослідовнооволодіватитрудовимиприйомами, комплексамитрудовихоперацій й видамиробіт,характерних дляданоїпрофесії.

Дляпідготовкиробітниківвикористовуютьсясистемивиробничогонавчання —процесуальна,технологічна йпроцесуально-технологічна.

>Процесуальна системавиробничогонавчаннявиходить із ідеїрозчленуваннязмісту роботиапаратникавиробництва наокремітехнологічніпроцеси, їхнігрупування йпослідовнезасвоєння.

>Технологічна системавиробничогонавчаннявикористовуєтьсятакож припідготовціробітниківвузькогопрофілю дляпромисловості.ЇЇзмістполягає упослідовномутеоретичному й практичномувивченнітехнології.

>Постало запитання пронеобхідністьретельнішоговибору йкомбінуваннякількох системвиробничогонавчання. Набазі такогопідходу йвиниклакомбінованапроцесуально-технологічна системавиробничогонавчання, Якапоєднуєперевагипроцесуальної йтехнологічної систем.Спочаткузмістнавчаннярозподіляється наокремікомпоненти ізтиповихтехнологічнихпроцесів, котрівивчаютьсяпослідовно, а далінабутізнання,вміння,навичкивикористовуються длявивченнятехнологічнихпроцесів,типових для окремихгалузейвиробництва чи для базового підприємства.

>Застосуваннятієї чиіншоїсистемивиробничогонавчаннявизначаєтьсярівнем йогоорганізації,змістом йметодикою.

>Відповідаючи на запитання чи можназробитиєдину для всіх болеедосконалу системунавчанняД.О.Тхоржевськийвважає, щовиходячи із того системунавчаннязалежно від йогозмістувпливаютьфакторивиробничого йдидактичного характеру, котрі засвоїмивимогаминесумісні, системможе бутидекілька. Алі усі смердотімаютьвідповідатиєдинимвимогам:

-навчанняслід будувати ізурахуваннямзавданьполітехнічноїосвіти;

- організаціянавчаннямаєвідповідатирівнюрозвитку таособливостяморганізаціїпевногопрофесійного виду роботи;

-навчанняслід будувати наосновіпродуктивної роботи;

-послідовністьвивченнітрудовихопераційслідобґрунтовувати іздидактичної точкизору;

- системанавчання виннавідповідатипсихофізіологічнимзакономірностямформування вучнівтрудовихумінь йнавичок;

- упроцесінавчанняслідстворюватиумови, щоспонукаютьучнів доучасті втехнічній творчости йсприяютьрозвиткувідповіднихздібностей;

- упроцесінавчанняслідстворюватиумови длявихованняучнів.

З. Я.Батишевим на початку 60-х років бувзапропонована проблемно –аналітична система. Теоретичні засадицієїсистеми, на думку цоговченого,мають рядпереваг порівняно ізіншими системами. Весьматеріалпрограмивиробничогонавчаннярозподіляють наокремінавчальніпроблеми,кожна із якімає,наскількицеможливо,самостійнезначення.Учнізасвоюютьвідповіднівміння йнавички,вивчають проблему запроблемою учітковизначенійпослідовності.Фактичнопослідовністьнавчаннязалежить відлогікитехнологічногопроцесу й характеруучасті уньомуробітникавідповідноїпрофесії.

>Метою розробкиданоїсистеми було бспрямування наоб’єднаннярозумовоїдіяльності ізфізичноюпрацею.

Уїїосновізакладеноінтелектуальний вушко.Проблемно-аналітична системарозбиваєпрограмовийматеріал наокремісегменти, котрівиступаютьсамостійнимизавданнями й із якіскладується весь процес роботи позагальнійпроблемі.

>Вивченнякожноїпроблемивідбувається неізольовано, азв’язку ізіншими проблемами.Спочаткуйдеознайомлення ізтехнологічнимпроцесом вцілому,потім йогорозбивають на цю проблему.

Кожна проблемавивчаєтьсяокремо, йвключає у собірізніситуації:

-загальнаїї характеристика;

-значення ймісце втехнологічномупроцесі;

-обсягматеріалу, щовивчається.

>Післявивчення всіх проблемпереходять довивченнятехнологічногопроцесу вцілому, але й на болеевисокомурівні.

>Тобто можнавиділитиетапи:

-вивченняокремоїситуації йвиконаннявідповіднихданимситуаціямвправ;

-вивченняпроблеми вцілому йвиконаннявправ;

-вивченнявсьоготехнологічногопроцесу,самостійне йоговедення,регулювання й контроль.

Укожномуперіодіє дваетапи.

1.Розв’язуваннярозумових завдань.

2.Самостійна роботаучнів подкерівництвомінструктора.

>Великезначеннямаєвмінняпланувати заподіяння, „>дивитись наперед”.

>Завданняпроблемно-аналітичноїсистеми –навчитиучніввиділятисуттєвівластивості, котріпритаманнікожнійситуації.Вивченнякожноїокремоїситуаціївключає:планування;спостереження;визначенняосновнихвластивостей;диференціація;систематизація; синтез;узагальненняфактичногоматеріалу.

>Проблемно-аналітична системабільшоюмірою, ніжіншісистеми,відповідаєвимогамнауково-технічного прогресу,зокремавиходить ззагальновідомого факту, щопрофесійна діяльністьзначноїкількостіробітників насучасномуавтоматизованомувиробництвімайжеповністюскладається зспостереження над перебігомтехнологічногопроцесу,регулювання роботиагрегатів, машин йприладів.Значнемісце уроботіпосідаютьрозрахунковіфункції, атакожфункціїспостереження й контролю.

Зкожної тиминавчальноїпрограми,змістякоїрозчленовано наокреміпроблеми,необхіднорозробити доцільну системутрудовихвправ,складність якіпоступовозростає. Таким чином,полегшується не лише трояндв'язанняважливихвиробничих проблем, а ізростаєрозумоваактивністьучнів. Алі донедоліків можнавіднести ті, щопроблемно-аналітична системамаєінтелектуальнеспрямуваннябезпосередньо натрудовий процес, але й вїїосновізакладенаідеяпроблеми таситуації, якої можнавтілити вреальній набудь-якійчастинізаняття.Створенняситуації втеоретичнійчастині урокупередбачаєвведення рядуфакторів:експериментальний,розв’язанняпроблемних завдань.

>Тренувальнівправиподілялись за своїмосновнимпризначенням йрозташовувались втакійпослідовності:

1.вправи ізвихованнямрухової культури;

2.вправи ізствореннямбіологічних установок;

3.вправи ізустановкоюзв’язків;

4.вправи длязакріпленнявиробничихприйомів,застосовуваних упопередніхвправах.

1 -цівправипроводяться вумовахімітаціївиробничих умів (>замість молоткапалиця);

2 -мають ужепевнізв’язки ізвідповіднимивиробничо-технічнимиумовами роботи (>імітованінапилки).

>Біологічні установки -статичні (поза),хватальні (хватка),рухово-конструктивні (>конструкціярухів),темпові (темп),силові (сила),координаційні (>координаціярухів),точності (>точністьрухів).

3 -відбуваєтьсяформуваннявиробничихприйомів успеціальнихімітаційнихумовах (прирубанніметалу —рубання цурки).

4 -проводяться увиробничихумовах, причому роботапоступовоускладнювалась ( робота ізнапилками -бархатний —личкувальний —драчовий).

>Увесьперіоднавчанняподілявся начотириперіоди:

1.прийоми (>сформуватитрудовірухи);

2.операції;

3.періодкомплексів (>операції увзаємозв’язку);

4.самостійнийперіод.

Таким чиномособливостіназваноїсистемиполягали углибокому,доведеному доповного автоматизмурозчленуванні трудовогопроцесу под годинунавчання,розробцівправ дляформування не лише окремихприйомів, а і окремихрухів.ПеревагоюсистемиЦІПє правильнапобудоватрудовихрухів йробочихприйомів привиконаннівиробничихоперацій.Учнінастроюються нашвидку,ритмічнупрацю. ОднаксистеміЦІПпритаманний й ряднедоліків,зокрема,стандартний,дещо «>механічний»підхід довиконання роботи,якийперешкоджаєсвідомомуудосконаленнютрудовихнавичок. Миможемозробитивисновок, що системаЦІПанадмірнонасиченавправами, котрівиконуються вштучнихумовах; але й ізіншого боці, вонавключаєдидактичноправильнізакономірностіпроцесу роботивідповідно доетапів:прийом,операція,трудовий процес.Такожпозитивним взастосуванняцієїсистемиє ті, уперіодвиконаннясамостійнихробітучніскладалитехнологічнікарти,виходячи ізкресленнявиробу,технологічнихвимог,ЦІПставив заподіяння нелишеформувати вучніввиконавчінавички, але й іорганізаційні.

>Майстервиробничогонавчання зацієюсистемоюкрок закрокомвиконує рольпасивного «>жорсткого»виконавцяінструкції. Хоча у «чистому»вигляді системаЦІПвикористовуєтьсядоситьрідко, наїїосновівиник рядпопулярних системвиробничогонавчання, котрідосить широковикористовуються інині.

>Доситьпродуктивноювиявилась думка проствореннятакоїсистемивиробничогонавчання, Якапоєднувала бперевагирозглянутихвище систем й бувпозбавлена їхнінедоліків.Творчізусиллявчених йпедагогівстимулю валипоявунової,операційно-комплексноїсистеми,основнийзмістякоїполягає у бопротягом Першогоетапунавчання ізбудь-якоїпрофесіїучніпослідовновивчаютьпотрібніоперації. Так саме, як й приопераційнійсистемі,ціопераціїздебільшого непов'язаніміж собою у межахєдиноготехнологічногопроцесу.

Названа системавключаєнаступніетапи:

-тренувальнівправиучнів увиконанні окремихрухів йприйомів, із якіскладаєтьсявиучуванаоперація;

-вправи напоєднаннявивчених вопераціїприйомів,тобтокомплексневивченнярухів йприйомів, із якіскладаєтьсяоперація;

-послідовневивчення йзасвоєннядекількохосновнихприйомів, щостановлятьпевнийступінь увивченніоперації;

-послідовнекомплекснезастосуваннядекількохвивченихоперацій длявиготовленнянескладних, але йтипових дляпевноїпрофесіївиробів;

-самостійневиготовленняучнямипредметівнавчально-виховного характеру ізвключеннямдедалібільшоїкількостіоперацій ускладніших їхні комплексах;

-удосконалення йспеціалізаціянабутихвиробничихумінь йнавичок увиробничих заводах.

>Учні заданоюсистемоюзасвоюютьокреміоперації,тривалістьвиконання яківизначаєтьсяпопередньою їхніпідготовкою йскладністюоперацій.Далі смердотівиконуютькомплексні роботи, котрімістятьранішесформованіоперації. Утакийспосібучніпоступовооволодіваютьсаметимиприйомами й способами роботи, котрістануть упригодіїм унаступнійпрофесійнійдіяльності. Привиконаннікомплекснихробіт можнадосягтиподвійної мети.По-перше,вдосконалитивміннявиконуватиоперації,по-друге, набутиуміньвиконувати набазікількохопераційкомплексну роботу, котравідповідаєданомутехнологічномупроцесу.Зміст окремихкомплекснихробіт упроцесінавчанняпоступовоускладнюється.Учні самвизначаютьпослідовністьоперацій,відбираютькомплексні роботи,контрольніінструменти.

>Основнимелементомє комплексоперацій тавідпрацюванняприйомівкожноїоперації. Діясистемиспрямована лише напрактичнучастинузаняття, нафізичнупрацю, невраховуєтьсяінтелектуальнийзміст трудовогонавчання. Доперевагопераційно-комплексноїсистемислідвіднести туобставину, щокомплексну роботу можнавиконувати упроцесіреальноїпродуктивної роботиучнів.

>Відомо, котріреволюційнізміни ворганізації іефективностіпромисловоговиробництвавикликалапоявапоточнихліній.Принципиїї роботивикликалипояву такзваноїопераційно-поточноїсистемивиробничогонавчання.Сутністьцієїсистеми така:ученьвиконує однуоперацію, апотімпередає деталь насусіднєробочемісце.Далівінотримуєнову деталь,повторює ту самуоперацію.Щобзасвоїтиновуоперацію,учень винензайнятисусіднєробочемісце налінії.Послідовністьоперацій йстановитьзмісттехнологічногопроцесу.

>Підвищенняпродуктивності роботи приопераційно-поточнійсистемідосягаєтьсялише заумовитривалоговиконаннякожної ізоперацій накожномуробочомумісці йвипускустабільноїпродукції. Донедоліківсистемивідносятьскладністьорганізаціїпослідовного переходуучнів із одногоробочогомісця наінше,зниженняякостіпродукції призміні умів роботи.

Заопераційно-предметноюсистемоювиробничогонавчанняучніспочаткупослідовновивчаютьокреміоперації, апотімпереходять довиготовленнявиробів.

>Ця системарозроблена у XIX ст.С.О.Владимирським.Вінзапропонувавзастосовуватиопераційну системулише напочатковійстадіївивчення ремесла. На його думкуувагутребаприділятикомбінаціямоперацій привиготовленнікорисних йтипових дляпевноїспеціальностівиробів.

>Операційно-предметну систему можнарозглядати якспробувдосконалитиопераційну систему. Умежахопераційно-предметноїсистемиформуванняпевнихдійвідбувається упроцесівиготовлення окремихвиробів,складність якіпостійнозростає.Скажімо,першийвирібвиготовляється набазі 5—6нескладнихоперацій,наступний —такої жкількостіоперацій, але й болеескладних таін. Широкогозастосування,однак,ця система має не набрала,учні було неможливовиконуватиоперації напотрібномурівніякості,оскільки впроцесінавчання неприділялосяпотрібноїувагивправам дляформування окремихумінь йнавичок.Навіть принезначнихзмінах тихнологічногопроцесу роботаучнівзначноускладнювалась.

Припідготовці довиготовлення шкірного ізвиробівспеціальновивчаютьсяособливостівідповіднихоперацій, й увипадкунеобхідностівиконуютьспеціальні,допоміжнівправи дляоволодіння особливоважкимиприйомами чиелементамиприйомів. Алі уданійсистемівідсутнякомплексність прививченніоперацій. Напочатковомуетапівідсутня продуктивнапраця.Увага неспрямована наформуваннязагально-трудовихумінь,організаціюробочогомісця,планування,розв’язанняпроблемних завдань,розвитокмислення;перевага до того, щовідбуваєтьсявідпрацюванняприйомів, котрівпливають наформування вучнівтрудовихумінь.

Назмінупредметнійсистеміприйшладосконалішаопераційна система, Яка буввпершезапропонована у60—70-хрокахминулогостоліття умайстернях МВТУ (>ниніМДТУ ім. М. Р. Баумана).Операційна система, Якадісталаназву,ще як „>російська” буврозроблена вМосковськомуучилищі удругійполовині ХІХ ст.групоюспівробітників начолі із Д. До.Совєткіним.

>Ця системапередбачалапослідовневивченняоперацій, котріхарактерні дляпевноїпрофесії.Операціїрозміщували вдидактичновиправданійпослідовності.Ця системазастосовувалась й вшколі,зокрема уФранціїїїзапроваджував Г.А.Салісіус, причомуучнізаймалисяслюсарними,столярнимиопераціями,прийомамискульптурнихробіт таліпленням,знайомилися ізтокарноюобробкоюдеревини.

Сутьцієїсистемиполягає упослідовномуоволодінніприйомамивиконання окремихоперацій, непов'язанихміж собою вмежахєдиноготехнологічногопроцесу,фактичнонезалежних від видупродукції, щовироблятиметься.Операційна системадаєзмогуоволодітиопераціями, котрітребасформувати,засвоїти употрібнійпослідовностівідповідно довимогипоступовогозростанняскладності їхньоговиконання.Об'єктивправ ізпрофесійноїпідготовки часто вже невідповідаютьреальнимоб'єктам,маютьвідвертоштучний,учнівський характер.Перевагаопераційноїсистеми упорівнянні ізпредметноюполягає узростаннісистематичностінавчання,полегшенні контролю роботиучнів.

Та заданоюсистемоюрезультатівсвоєї роботи уготовійпродукціїучніфактично небачать,оскількинадтозначнийінтервалміжзасвоєнням окремихумінь й годиною їхньоговикористання увиробничійпрактиці. Заопераціями немає було б предмета, що несприялоформуваннюздібностейпереноситивміння уновівиробничіумови. Уданомувипадкувідсутня дляучнякінцева позначка, немаєпродуктивної роботи.Крім того невраховується, що длявиготовленнявиробівтребавміти нелишевиконуватиоперації, але й ізастосовувати їхнього укомплексних роботів.

>Виникаютьпевнітруднощі у забезпеченню заготовки йзберіганнінезавершеноїпродукції тощо.

>Недолікиопераційноїсистеминастількиістотні, щонині вона у чистомувиглядімайже незастосовується.

>Хронологічнопершоюсистемоювиробничогонавчання бувпредметна система, Якавідповідаєперіодовінизькогорівнярозвиткутехніки.Предметна системавиробничогонавчаннявиникла вумовахремісничоговиробництва, колинавчання проводилося уформііндивідуальногоучнівства. У основунавчання бувпокладенаідеяпослідовногоформуванняумінь йнавичоквиготовлення окремих деталейпевного довершеноговиробу.

>Учнінабуваютьумінь йнавичокодночасно ізкількохоперацій, котрівходять дозмістуконкретноїпрофесії.Складністьвиробівпоступовозростає. Дана системавпроваджувалася й для трудовогонавчання.Її авторомєшвецькийдіячручної справ Отто Саломон.Навчаннябазувалось наосновівиготовлення школярамипредметів за їхні моделями.Моделі малівідповідатипевнимвимогам,виходячи із які йстворювалиськолекціїданих моделей.

ЗаданимиСаломона, привиконанніколекції з 100 моделейученьзнайомився із 88прийомамиобробкидеревини.Усясеріявключає 774вправи,тобтокожнийприйом всередньомуповторюється 9разів.Причомуновіприйомивводятьсяпоступово, зарахунок того, щоскладність моделейпоступовозростає. Так було водній зколекційпершоюйде указівка — дляїївиготовленнянеобхіднооволодітиприйомамирізаннявздовж кулідеревини йрізаннявпоперек. Длявиготовленнянаступноїмоделі (указівкаконічноїформи)додаєтьсяприйомрізаннянавскіс кулідеревини.Третя модель (>зубець для грабель)передбачаєкрімпопередніхопераційвміннявиготовлятифаску.

>Знайшласвоєзастосування ідатська система, авторомякоїє АксельМіккельсен.Відмінністьдатськоїсистеми відшведськоїполягає у бо вдатськійручній роботивирішальнезначеннямаютьвправи (>прийоми): на моделяхнамагаютьсязнайти найкращіумови дляоволодінняпевнимприйомом, аякщотакіумови нестворюються привиготовленнімоделівдаються дочистихвправ.

>Прийом —це центр, колекція моделейєприблизним наборомпредметів, щоможуть бутизастосовані дляоволодінняпотрібнимиприйомами.

Заданоюсистемою роботаучнівможевключати триетапи:чистівправи,попереднєзастосуваннявправ,остаточнезастосуваннявправ.

>Основнийнедоліквпровадженняцієїсистемиполягає утакійпослідовностізасвоєнняоперацій, заякоїігнорувалисьраціональнівимоги донаступності,систематичності.Формуваннявиробничихоперацій,перехід відоднієїоперації донаступноївизначались непоступовимускладненнямзмістувиробничогонавчання, аособливостямитехнологічногопроцесувиготовленняданоговиробу. За такихобставиндоситьрідковиникаламожливістьпобудуватинавчання за принципомпоступового переходу від простого до складного, в напрямкуудосконаленнямайстерності.Навчальна позначка практичноповністюпідпорядкованавиробничійметі.

>Позитивнірисипредметноїсистемиполягають до того, щовідкрилисьможливостіранньоговключенняучнів упродуктивнупрацю.Крім того,учні наочно Бачиликонкретнірезультатисвоєї роботи, щосприяловиникненнюпізнавальногоінтересу дооволодінняконкретноюпрофесією.


>РОЗДІЛ 2.МЕТОДИОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХОСНОВВИРОБНИЧОГОНАВЧАННЯ УЗАКЛАДАХПРОФЕСІЙНОЇОСВІТИ

2.1Практичнізаняття увиробничомунавчанні

>Усіробочіопераціїздійснюються задопомогоютрудовихдій.Способивиконаннятрудовихдійвиробленісуспільно-виробничоюпрактикою йзакріплені взнаряддях роботи. Томуоволодітитією чиіншоютрудовоюдією —цеозначаєзасвоїтиспосібповодження із тімінструментом (>механізмом), задопомогоюякоговиконуєтьсяпевнадія.Розрізняють дваступенізасвоєння:первинний йвищий.Первиннийступіньхарактеризуєтьсянепевним йсповільненимвиконанням дії ізсвідомим контролем шкірногоїїелемента йназиваєтьсявмінням.

>Уміння впроцесінавчаннявдосконалюється,досягаючи свогонайвищогоступеня,якийдаєзмогувиконуватидію точно,швидко, легко йвпевнено, із контролем не було запроцесомїївиконання, а й занаслідками.Найвищийступіньзасвоєнняїїназиваєтьсянавичкою.

Отже,вміння йнавичкихарактеризуютьпевнийступіньзасвоєннятрудовихдій.

>Умінняпереходять унавички.Навичка —цезакріпленевправамивміннявиконувати ту чиіншудію.

>Даніпсихофізіологічнихдослідженьсвідчать про тобі й маєшформуваннятрудовихпрактичнихумінь йнавичоквпливає структуразмісту трудовогонавчання,тобто ті, якзмістподрібнюється наокреміелементи впроцесі йоговивчення, якціелементигрупуються й вякійпослідовностівивчаються.

Заналізуосновних систем трудовогонавчання видно, щоце запитаннярозв'язували (йрозв'язують)по-різному:предметна системазовсім непередбачаєпроведеннявправ увиконаннітрудовихприйомів; системаЦІПа (Центральногоінституту роботи),навпаки,подрібнюєтрудовіоперації не так наприйоми, але вокремірухи;іншісистемизаймаютьпроміжнемісце.

>Чим жслідкеруватися? Наце запитаннядаютьвідповідьсучасніпсихофізіологічнідослідження.

>Середфізіологів роботи бувдоситьпоширена думка, щокожний видконкретноїробочоїдіяльності можнарозкласти на «>елементи роботи», котрімаютьсталі,притаманніїм характеристики. З цогозакономірновипливалоуявлення, щобудь-якуробочуоперацію можнарозглядати якпростемеханічнепоєднання «>елементів»,тобто можнарозглядатиоперацію встатиці, а чи не вдинаміці, не як процес,якимє на самом делевсякацілеспрямованаробочадія.

>Таку точкузорутеперспростовано.Доведено, щоробочаопераціяявляє собоюзвичайноскладний комплексприйомів, вякомукожнанаступнаскладовамає характеристики яксамостійні, то йзалежні відпопередніх йнаступнихскладових.

>Дослідження,проведені З. Про.Косиловим, показали: привиробленійнавичці рухупідійманнявантажу ізукладанням його напідставку можнапомітити, що уже на початку рухувантажу вгору пензельзаймаєвідноснопередпліччяположення, якупотрібне дляукладаннявантажу.Такепередбачення рухувиробляєтьсяпоступововнаслідоквправ йстаєможливим, колиелементарніпроцеси, із якіскладаєтьсяцілийробочий рух,відбуваються неізольовано, а якскладовічастини єдиноїсистеми.

>Ураховуючице,фізіологи й психологиодностайноприйшли до такихпрактичних з висновками:

1.Робочаоперація, як правило,являє собоюскладний комплексприйомів,оволодітиякимвідразуучневібуваєдужеважко. Томудоцільнорозділитиоперацію наокреміприйоми йпочинатинавчання ізпослідовногооволодіннянайскладнішими із них (>складніприйомиподіляютьвідповідно наокремірухи).

2.Операції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація