Реферати українською » Педагогика » Технології навчання Як Дослідження


Реферат Технології навчання Як Дослідження

>Державнийвищийнавчальний заклад

«>Університет менеджментуосвіти»

>Контрольна робота

із курсу «>Системиосвітніхтехнологій»

на задану тему

«>Технологіїнавчання якдослідження»

Студент

Кравченка Олександр Олександрович

>Київ 2010


>Зміст

>Вступ

1.Цілі йзадачідослідницькоїдіяльності всучаснійосвіті

2.Навчальнедослідження йнауковедослідження

3.Розходженнядослідницької йпроектноїдіяльності

4.Розрізненнятворчихробітучнів вобластіприродних йгуманітарних наук

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Головнийзмістдослідження у сферіосвіти — ті, що воно тає учбовим. Цеозначає, що йогоголовноюметоюєрозвитокособистості, а чи неодержанняоб'єктивне нового результату, як у «>великій»науці.

>Якщо внауціголовноюметоюєвиробництво нових знань, тоосвітіцільдослідницькоїдіяльності — упридбанніучнемфункціональноїнавичкидослідження якуніверсального способуосвоєннядійсності,розвиткуздатності додослідницького типумислення,активізаціїособистісноїпозиціїучня восвітньомупроцесі наосновіпридбаннясуб'єктивно нових знань (>тобтосамостійноодержуваних знань, щоєновими йособистіснозначимими конкретноїучня).

Уіснуючійпрактицінерідкіситуації неадекватного концептуальногооформленняіснуючихуспішнихзразківосвітньоїдіяльності. У методиках й формахкласно-урочноїсистемисередучителівбільш-меншвиробленізагальніпредставлення протакіпоняття, якрівневадиференціація,корекційно-розвиваюченавчання й т.д.

Увідношенні методик,пов'язаних ізорганізацієюіндивідуальної роботи іздітьми в основному за рамками базисногонавчального плану,існуєцілий спектррізних, годиноювзаємовиключних думок.Особливо частоплутаютьпроектну йдослідницьку діяльність.Нерідко впублікаціяхцітипидіяльностей то ййдуть — через союз «й», щостворює вчитачіввідчуттяїхньоїтотожності,нерозрізненості друг від друга. Тім годиною, смердотіпринциповорозрізняються.


1.Цілі йзадачідослідницькоїдіяльності всучаснійосвіті

Усучаснихумовах, колиактуальне запитання прозниженнянавчальногонавантаженнядітей,значеннятерміна «>дослідницька діяльністьучнів»здобуваєтрохиіншезначення. Уньомузменшуєтьсячасткапрофорієнтаційного компоненту,факторівнауковоїновизнидосліджень йзростаєзміст,пов'язаний ізрозуміннямдослідницькоїдіяльності якінструментапідвищенняякостіосвіти.

Унавчальних планах окремихпрофілів у рамках години,якийвиділяється наелективнікурси,курси завибором,повинні бутипередбаченігодини нанавчальні практики,проекти,дослідницьку діяльність.Метоюданого видудіяльностієорієнтація наіндивідуалізаціюнавчання йсоціалізаціюучня, напідготовку доусвідомленого йвідповідальноговиборусферимайбутньоїпрофесії.

>Дослідницька діяльність восвітівикористовується ізметоюзалучитиучнів до конкретики науки якпрофесійноїдіяльності. Однакпотрібнорозумітитермін “>дослідження”ширше, як один ізуніверсальнихспособівпізнаннядійсності, щосприяєрозвитку йбуттюособистості всучасномудинамічному світі. У цьомувипадку воно тавиступає якнавчальна практика, щовикористовуєдосвід,напрацьованийнаукою в сферіорганізаціїдослідження вконкретнихпредметних областях.

>Важливерозведення зрозуміти >дослідницька діяльність (котранайчастішерозуміється ізпоглядуздійсненняпевного родупослідовнихоперацій) й >дослідницькапозиція. >Зовсім необов'язково, що втривалій,багатоскладовій,формалізованійпроцедуріорганізаціїдослідницькоїдіяльностірозвиваєтьсясамедослідницькапозиція.Освоєннявизначеного алгоритму й нормдіяльності незавждисприяєперебудовісвітогляду йпогляду на світло. На нашпогляд,значимийрозвитоксамедослідницькоїпозиції, наосновіякоїучень якщовирішуватипроблемніситуації йвибудовуватисвій шлях.

>Якщо мивизначаємоосновноюзадачею школи —включеннядитини вактивний процеспізнання світу, собі й собі у світі, тосамесамостійність йактивністьпізнання із боціучнявиступаютьключовимипоказникамиуспішностіосвіти. Длярозвиткутакоїсамостійностіучня впроцесіпізнанняважливоюпроблемоюстає, із одного боці, запитання про >мотиваціюшколярів допізнавальноїдіяльності, а ізіншого боці -особливості >позиціївчителя >стосовноучня йпроцесунавчання. Цедоситьуспішновирішується привикористанні восвітнійпрактиціучбово-дослідницькоїдіяльності.

>Саме педагогзадаєформи іумовидослідницькоїдіяльності,завдякияким вучняформуєтьсявнутрішнямотиваціяпідходити добудь-якійвиникаючої проти ньогопроблемі (якнаукового, то йжиттєвого плану) іздослідницької,творчоїпозиції. З цоговипливає, що одна ізнайбільшістотних завдань —вирішення запитання проспособиформуваннявнутрішньоїмотивації,тобтоінтеріорізаціїзовнішньоїнеобхідностіпошукуневідомого увнутрішню потребу.

При цьомувчителю припадатизнаходити балансміждотриманнямнауковоїтрадиції (>навчитишколярівкультурноїтрадиціїдослідження) йновизною,неординарністю йжиттєвістю постановки запитання.Рішеннятакоїзадачістворюєтворчу проблему самихвчителя.Найважливіше длявчителя —це непрокласти йвідробити «>працюючий» шлях усвоїйпедагогічнійдіяльності йзафіксувати його, апостійнорозхитувати йвідкидатинаробітки,інакшепочнегубитисявласнийінтерес додослідницькоїдіяльності.Внутрішнямотивація іінтерес допроблемидослідження в самого педагога — основауспіхуреалізаціїдослідницькоїдіяльностіучнів.

>Значимо длявчителя самомунавчитися:

1)створюватисередовище, щопровокуєучня досамовизначення й самоврядування вухваленнірішення;

2)вибудовуватиспілкування ізучнями, уякому якщозайматизначимемісце;

3)провокуватипоявупитань йбажаннязнайтивідповіді;

4)вибудовуватидовірчівідносини ізучнями наосновівзаємноївідповідальності;

5)враховуватиінтереси ймотиваціїдитини;

6)даватиучню право вприйняттізначимихрішень;

7)розвивати в самого собіпристрасть до творчости.

2.Навчальнедослідження йнауковедослідження

Утиповійосвітнійситуації, що, як правило,визначає характернавчальногопроцесу,реалізується стандартнапозиційна схема «вчитель» — «>учень». першийтранслюєзнання,другий їхньогозасвоює; усецевідбувається у межахвідпрацьованоїкласно-визначеноїсистеми. Прирозвиткудослідницькоїдіяльностіціпозиціїзіштовхуються ізреаліями: немаєготовихеталонівзнання, щонастількизвичні длякласноїдошки:явища,побачені вживійприроді, сутомеханічно невписуються вготовісхеми, авимагаютьсамостійногоаналізу вкожнійконкретнійситуації. Цеініціює вушкоеволюції відоб'єкт-суб'єктноїпарадигмиосвітньоїдіяльності доситуаціїспільногозбагненнянавколишньоїдійсності,вираженнямякогоє пара «>колега-колега». Другаскладова — «>наставник-молодшийтовариш»припускаєситуаціюпередачінавичокпрактичноїдіяльності,пов'язаних ізосвоєннямдійсності від вчителя, щоволодіє ними, доучня.

Удослідженнівідбувається непасивнесприйняттязведень, а активнавзаємодія.Вчитель йученьповинні бути партнерами.

Припобудовіорганізаціїдослідження, у рамкахосвітньогопроцесунайбільшважливимистаютьнаступнімоменти:

·вибір тимидослідження, на самом деле >цікавої дляучня йспівпадаючої із коломінтересіввчителя;

·гарнеусвідомленняучнемсутіпроблеми;

·взаємовідповідальність йвзаємодопомогавчителя іучня.

>Важливо,щоб упроцесіорганізаціїдослідницькоїдіяльностіучнівзберігаласяситуаціяпредзаданноїневідомості (як дляучня, то й длявчителя),завдякичомузовсім по особливомупочинаєвибудовуватися всю системувзаємодіїучасниківосвітньогопроцесу.

Часто впублікаціяхплутаютьпроектну йдослідницьку діяльність.Нерідкоцітипидіяльностейпишуть через союз «й», щостворює вчитачіввідчуттяїхньоїтотожності,нерозрізненості друг від друга. Тім годиною, смердотіпринциповорозрізняються: по засобахорганізації,розумовимнавичкамучнів, котрі можнарозвивати ізїхнімвикористанням,цінностям, щозавдякиїм «>вирощуються» удітях.

>Зафіксуємоосновніпоняттяконцепціїрозвиткудослідницької йпроектноїдіяльностіучнів.

>Дослідницька діяльністьучнів — діяльністьучнів,зв'язана ізрішеннямучнямитворчої,дослідницькоїзадачі іззаздалегідьневідомимрішенням (навідміну відпрактикуму, щоіснують дляілюстрації тихий чиінших законівприроди) й Якапередбачаєнаявністьосновнихетапів,характерних длядослідження внауковій сфері,нормована,виходячи ізприйнятихтрадицій: постановкапроблеми,вивченнятеорії,присвяченійданійпроблематиці,підбор методикдослідження йпрактичнеоволодіння ними,збірвласногоматеріалу, йогоаналіз йузагальнення, науковийкоментар,власнівисновки.Будь-якедослідження,неважливо уякійобластіприродних чигуманітарних наук воно тавиконується,маєподібну структуру.Такийланцюжокєневід'ємноюприналежністюдослідницькоїдіяльності,нормоюїїпроведення.

>Проектна діяльністьучнів —спільнаучбово-пізнавальна,творча чиігрова діяльністьучнів, щомає за міткупогодженіметоди,способидіяльності,спрямована надосягненнязагального результатудіяльності.Неодмінноюумовоюпроектноїдіяльностієнаявністьзаздалегідьвиробленихпредставлень прокінцевий продуктдіяльності,етапівпроектування:виробленняконцепції,визначенняцілей й завдань проекту,доступних йоптимальнихресурсівдіяльності,створення плану,програм й організаціядіяльності пореалізації проекту,включаючи йогоосмислення йрефлексіюрезультатівдіяльності.

>Проектно-дослідницька діяльність — діяльність попроектуваннювласногодослідження, щоприпускаєвиділенняцілей й завдань,виділенняпринципівдобору методик,планування ходудослідження,визначенняочікуванихрезультатів,оцінкареалізуємостідослідження,визначення необходимихресурсів.Єорганізаційноюрамкоюдослідження.

3.Розходженнядослідницької йпроектноїдіяльності

>Головним результатомдослідницькоїдіяльностієінтелектуальний продукт, щовстановлює ту чиіншуістину врезультатіпроцедуридослідження й уявлень у стандартномувиді. При цьомупроектна організаціяпроцесудослідженняєзасобомвстановлення істини, способомнайбільшефективногопросуванняпізнання.Необхіднопідкреслитисамоцінністьдосягнення істини вдослідженні. Часто вумовахдитячихконкурсів йконференцій можназустрітивимогипрактичноїзначимості,застосовностірезультатівдослідження, характеристикусоціальногоефектудослідження.Така діяльність,хоча частоназиваєтьсяорганізаторамидослідницької,переслідуєіншікінцевіцілі (сам пособі неменшзначимі) —соціалізацію,напрацьовуваннясоціальної практикизасобамидослідницькоїдіяльності. У цьомувипадкудослідження (то йіншівидидіяльності —конструювання, організація)єзасобомдосягнення проектногозадуму, а самвін (>проектнийзадум) й йогореалізаціяєголовнимзмістом йцінністюздійснюваноїдіяльності.Керівникдитячоїдослідницької роботиповинний добророзуміти,якийграничнийзмістмає діяльність, якоївінорганізує ізучнями й доякого типу вонвідноситься.

Приорганізаціїосвітньогопроцесуістотноїє постановказадачіосвоєнняучнямирізнихтипівдіяльності (>зокрема,дослідницької йпроектної), щоєключовоюумовоюрозвиткууніверсальнихкомпетенції йнавичок.

>Реалізаціядослідницьких завдань ушколі. Неменшважливіобмеженнянакладають на тематику, характер йоб'єктдослідженьвимогивіковоїпсихології. Дляпідлітковоговікухарактерніщеневисокийзагальнийосвітнійрівень,несформованістьсвітогляду,нерозвиненістьздатності досамостійногоаналізу,слабкаконцентраціяуваги.Надмірнийобсяг роботи йїїспеціалізація, щоприводять довідходу увузькупредметну область,можуть завдати шкодузагальномуутворенню йрозвитку, щоє,безумовно,головноюзадачею в цьомувіці. Тому далеко ще некожнадослідницька завдання, привнесена із науки,придатна дляреалізації восвітніхустановах.Такізадачіповиннізадовольнятивизначенимвимогам,виходячи ізякий,можливоустановитизагальніпринципипроектуваннядослідницьких завданьучнів урізних областях знань.

>Класифікація завдань ізскладності.Середвимог, котріставляться до завдань,єтакі, якобмеженістьобсягуекспериментальногоматеріалу,математичногоапаратуобробкиданих,обмеженістьміжпредметногоаналізу. Поступеніскладностіаналізуекспериментальнихданих можнаподілитизадачі назадачіпрактикуму,власнедослідницькі йнаукові.

>Задачіпрактикумуслужать дляілюстраціїякого-небудьявища. У цьомувипадкузмінюєтьсяякий-небудь параметр (>наприклад, температура) йдосліджуєтьсязв'язане ізцим зміну,наприклад,обсягу. Результатстабільний й невимагаєаналізу.

>Дослідницькізадачіявляють собоюклас завдань, котрі можназастосовувати восвітніхустановах. Але вонидосліджувана величиназалежить віддекількохнескладнихфакторів (>наприклад,забрудненнямісцевості взалежності відвідстані до сурми заводу йметеорологічних умів).Впливфакторів на величину, котрадосліджується,являє собоюпрекраснийоб'єкт дляаналізу, посильногоучням.

Унаукових завданняхприсутня багатофакторів,вплив які надосліджуванівеличинипрослідитидосить складно.Аналіз завданьвимагає широкого кругозору йнауковоїінтуїції й незастосовується восвітньомупроцесі.

>Оформленнярезультатівдослідження увидіінтелектуального продукту. >Представленнядослідження, особливо всучасності,маєвирішальнезначення увсійроботі.Наявністьстандартівпредставленняєхарактерним атрибутомдослідницькоїдіяльності йвираженідоситьжорстко увідмінність,наприклад, віддіяльності в сферімистецтва. Такихстандартів унауцідекілька:тези,науковастаття,уснадоповідь,дисертація,монографія, популярнастаття. Укожнімзістандартіввизначений характермови,обсяг, структура. Припредставленнікерівник йученьповинні з самого початкувизначитися із тім жанром, уякому смердотіпрацюють, й суворослідувати йоговимогам.Найбільшпопулярними насучаснихюнацькихконференціяхєжанри тез, з статтею,доповіді. При цьому в інших формахможуть бутипредставлені й не лишедослідницькі роботи, а,наприклад,їреферати чиописові роботи.

4.Розрізненнятворчихробітучнів вобластіприродних йгуманітарних наук

>Аналізробіт, котріпредставляються наконференціях й конкурсахдозволяєвиділитинаступніїхнітипи:

>Проблемно-реферативні —творчі роботи,написані наосновідекількохлітературнихджерел, щоприпускаютьзіставленняданихрізнихджерел й наоснові цоговласнетрактуванняпоставленоїпроблеми.

>Експериментальні —творчі роботи,написані наосновівиконанняексперименту,описаного внауці йякиймаєвідомий результат.Носятьскорішеілюстративний характер,припускаютьсамостійнетрактуванняособливостей результату взалежності відзмінивихідних умів.

>Натуралістичні іописові —творчі роботи,спрямовані наспостереження йякіснийописякого-небудьявища.Можуть матірелементнауковоїновизни.Відмінноюрисоюєвідсутністькоректної методикидослідження.Однієї ізрізновидівнатуралістичнихробітє роботисуспільно-екологічноїспрямованості.Роботи,виконані в цьомужанрі, частогрішатьвідсутністюпроробленогодослідницькогопідходу.

>Дослідницькі —творчі роботи,виконані задопомогоюкоректної ізнауковогопогляду методики, щомаютьотриманий задопомогоюцієї методикивласнийекспериментальнийматеріал, напідставіякогороблятьсяаналіз йвисновки про характердосліджуваногоявища.Особливістю такихробітєнеобумовленість результату, щоможутьдатидослідження.

Прибудуванніосвітньогопроцесу наоснові ідеїрозвиткудослідницькоїдіяльностіучніврозумновраховуватинаступніпозиції:

1)реалізовуватиобов'язковубазовуосвіту по всіх предметах ізвиконаннямрекомендованоїсітки часів, щодастьможливістьучням убудь-який моментзмінитипредметнийінтерес уреалізаціїучбово-дослідницькоїдіяльності;

2)використовуватиорганізаційні йзмістовніможливостіінтеграціїпрограмзагального йдодатковогоутворення наосновіучбово-дослідницькоїдіяльності;

3)включити внавчальний план блокирізнихпредметів, наоснові які якщорозвиватисяучбово-дослідницька діяльність, як у рамкахшкільного компонента, то й у межах блокудодатковоїосвіти;

4)вибудовуватиіндивідуальнуосвітнютраєкторію для шкірногоучня зарахуноквеликоїкількостікурсів навибір,використанняелективнихкурсів, а особливовиконанняіндивідуальнихдослідницькихробіт;

5)використовуватиможливостілітньоїоздоровчоїкампанії дляпроведенняучбово-дослідницькихекспедицій, щодаєучнемможливістьвизначитинапрямокпоглибленнясвоєїосвіти нанайближчийнавчальнийрік,полегшуєвибірпредметноїобласті й тимидослідницької роботи, необходимихелективнихкурсів;

6)реалізовуватидослідницькийпідхід на всіхетапахосвітньогопроцесу (>базовий йшкільний компонентосновноїосвіти,додатковаосвіта) длярозвиткудослідницькоїпозиції до світу,іншим, самомусобі; атакожрозвиватиздатності:шукати іаналізуватибудь-якуінформацію, щонадходить,зіставлятиматеріал,отриманий прививченнірізнихпредметів й ізрізнихджерел,виявлятипроблемні запитання, щовимагаютьдодатковогоосмисленнісамостійнознаходитиможливішляхирішення впроблемнихситуаціях.


>Висновки

>Дослідницька діяльністьучнів — діяльністьучнів,зв'язана ізрішеннямучнямитворчої,дослідницькоїзадачі іззаздалегідьневідомимрішенням (навідміну відпрактикуму, щоіснують дляілюстрації тихий чиінших законівприроди) й Якапередбачаєнаявністьосновнихетапів,характерних длядослідження внауковій сфері,нормована,виходячи ізприйнятихтрадицій: постановкапроблеми,вивченнятеорії,присвяченійданійпроблематиці,підбор методикдослідження йпрактичнеоволодіння ними,збірвласногоматеріалу, йогоаналіз йузагальнення, науковийкоментар,власнівисновки.Будь-якедослідження,неважливо уякійобластіприродних чигуманітарних наук воно тавиконується,маєподібну структуру.Такийланцюжокєневід'ємноюприналежністюдослідницькоїдіяльності,нормоюїїпроведення.

>Дослідницька діяльність усвоїйорганізаціїґрунтується за принципамипроектування, дедослідницький проект —рушійна формапобудовиміжособистісноївзаємодіїдослідника йнауковогокерівника, уходіякоговідбуваєтьсятрансляціякультурнихцінностейнауковогоспівтовариства.Освіта, таким чином,стаєпродуктивною, бо врезультатієреальнийвихід узакінченій йоформленійдослідницькійроботі.

Продукт у цьомувипадкумаєскоріше нематеріальну, аінтелектуальну іособистіснуцінність,стаєзначимим самихтворцяданого продукту (>учня).Крім того,дослідницький проектстає не лишеформою,засобом й принципоморганізаціїкультурноївзаємодії, але й й мотивомцієїдіяльності.

>Важливо,щоб системавиконаннядослідницькихпроектівбазувалася не так наоцінцізовнішнього результату (>підсумкової роботи), але й йвнутрішнього —розвиткудослідницькоїпозиції,універсальнихумінь.


Списоквикористанихджерел

1. Аналіз і класифікація педагогічних технологій у СРСР і інших країнах / Прим. авт.:С.Т. Ігнатьєв, В.А.Мелехин.- Л., 1991.

2. Беспалько В.П. Педагогіка і прогресивні технології навчання. - М., 1995.

3. Боголюбов В.І. Педагогічна технологія: еволюція поняття// Рад. педагогіка. - 1991.- № 9.

4.Бухвалов В.А. Методики і технології освіти. - Рига, 1994.

5.Глоссарий термінів за технологією освіти. - Париж, ЮНЕСКО, 1986.

6.Освітнітехнології:Навч..метод.посіб. / Про. М.Пєхота,А. З.Кіктенко, О.М.Любарська таін.; Зазаг. ред. О.М.Пєхоти. — До.:А.С.К., 2001. — 256 з.

7. ПадалкаО.С.,Нісемчук А. М.,Смолюк І. Про., Шпак Про. Р.Педагогічнітехнології:Навч.посіб. длявузів;Укр.пед.Ун-т ім. М. П. Драгоманова. — До.:Укр.енцикл. ім. М. П. Бажана, 1995. — 254 з.

8.Перспективніосвітнітехнології:Наук..метод.посіб. / За ред. Р. З.Сазоненка. — До.: ГОПАК, 2000. — 560 з.

9.Селевко Р. До. Сучасні освітні технології:Учеб. посібник. — М.:Нар. освіту, 1998. — 256 з.

10. ФайнТ.А. Дослідницький підхід у навчанні //Практика адміністративної роботи у школі. – 2003. - № 6. – З. 14-23.

11.ЩурковаН.Е. Педагогічна технологія, як навчальна дисципліна // Педагогіка. - 1993.- № 2.

12.Янушкевич Ф. Технологія навчання у системі вищої освіти. - М., 1986.


Схожі реферати:

Навігація