Реферати українською » Педагогика » Стілі навчання та Навчальні технології у діяльності викладача


Реферат Стілі навчання та Навчальні технології у діяльності викладача

>Стилінавчання танавчальнітехнології упедагогічноїдіяльності


>Стилінавчаннявизначаютьсядомінуваннямпевноїгрупиметодів узагальнійсистеміметодів йприйомівнавчання.Смородувиступають, якзасібставленнявикладача доздійснюваноїїмпедагогічноїдіяльності таспілкування.Серед нихнайбільшуживаними тики, як:

*>репродуктивний стильнавчання.

>Йогоосновнаособливістьполягає впередачіучням низькіочевидних знань,тобто в простомувикладінавчальногоматеріалу ізподальшою йогоперевіркою.Основним виглядомдіяльностівикладачаєрепродукція, котра недопускаєніяких альтернатив. Умежахцієїмоделівраховуються лишерегламентовані чидогматизованізнання.Зміст репродуктивногонавчанняскладає системавимогвикладачащодошвидкого, точного таміцногозасвоєння студентами знань,умінь танавичок. Уумовах репродуктивногонавчання втихнув,хтонавчається, працюєпам'ять йблокуєтьсясприйняття,уявлення,самостійнемислення.Спостерігаються дванебезпечнихсиндроми. Це –перший -страхзробитипомилку,другий страхзабутививчене.

*>творчий стильнавчання.

>Йогострижнемєстимулюваннятихнув,хтонавчається, до творчости впізнавальнійдіяльності,ініціативи. Педагогвідбираєзмістнавчальногоматеріалу закритеріямипроблемності і упроцесівикладудосягаєдіалогічнихвідносин з студентами ізметою забезпеченнячастково-пошукового,пошукового, проблемногохарактеровідіяльностінавчаємих.

Тактикаповедінкивикладачаполягає вуміннісформулюватинавчально-пізнавальніпроблеми так,щобвикликатизацікавленістьстудентів,спонукати їхні дороздумів,аналізу,порівняннявідомихфактів,подій,явищ; устимулюванні допошуку нових знань танестандартнихзасобіврішення; у забезпеченнюпідтримкинавчаємих нашляхові досамостійних з висновками таузагальнень.

>Творчий стильнавчаннявиявляється впроцесівирішенняпроблемних завдань таситуацій,захистутворчихпроектів тазавдань,проведеннідосліджень таекспериментів,дискусій.

*>емоційно-ціннісний стильнавчання.

>Вінзабезпечуєособистісневключеннястудентів унавчально-виховний процес нарівніемпатійногорозуміння йсприйняття якнавчальногоматеріалу, то йособистості самоговикладача. Цеможливо лишезавдякиемоційнійвідкритостівикладача йщирогоінтересущодо свогонавчальногопредметові, атакожпобудовивзаємовідносин із студентами наосновіспівробітництва,емоційно-довірливогоспілкування таповаги докожноїособистості. Педагогстимулюєнавчаємих дорефлексії,розкриття свогоставлення донаукових татехнічнихдосягненьлюдства,певнихрезультатівдіяльностілюдини,історичнихподій татворівмистецтва, ціності знань йумінь дляпрофесійноїдіяльності тощо.

Тактикаповедінкивикладачапередбачаєвмінняоперуватипевноюціннісно-смисловоюінформацію,спрямованою надуховно-моральнийрозвитокстудентів;уміннявідбирати заподіяння йстворюватиситуації, котрівимагаютьморально-ціннісногоставлення таоцінювання.

>Цей стильспрямований нарозвиток образногомисленнянавчаємих йемоційно-моральноїсфери,стимулювання досаморефлексії тасамопізнання, досаморозкриттясвоїхтворчихздібностей таціннісногоставлення до світу.

>Найкращеозначений стильвиявляється вігрових формахнавчання, упроцесідіалогу тапрактичнихдіях. Доскладовіемоційно-ціннісногостилевінавчанняналежатитакожнаступністилідіяльності педагога:

а).емоційно-імпровізаційний стиль.

>Вінзабезпечуєдомінуваннячіткого йцікавогопояснення педагогомнавчальногоматеріалупопридіалогічний контакт із студентами.Характернимиособливостями цогостилевіє тих, щовикладачорієнтується насильнихстудентів й малоувагиприділяє усіміншим;акцентуєувагу на болеецікавомуматеріалі, аменшцікавийзалишаєнавчаємимопрацьовуватисамостійно; малогодинивитрачає наоцінюваннянавчальнихдосягненьстудентів й незавждианалізуєвиконануроботові;недостатньо адекватноплануєнавчально-виховний процес.Водночас,вінвідрізняєтьсявисокоюоперативністю тавикористанням широкогоарсеналовірізноманітнихметодівнавчання,практикуєколективнеобговорення проблем йстимулюєнестандартніпідходи до їхнівирішення,виявляєчуйність тапроникливість.

б).емоційно-методичний стиль.

>Характернимиособливостями цогостилевієорієнтація педагога на процес й результатнавчання;адекватнеплануваннянавчально-виховногопроцесу; контроль знань йумінь всіхстудентів;оперативність уроботі;колективнеобговоренняпорушених проблем;багатий арсеналметодичнихприйомів;акцентуванняувагистудентів насутностіпредметовівивчення.

>Зміназмістуосвіти насьогоднішньомуетапірозвиткувітчизняноївищої школи Веде дозмінипедагогічнихтехнологій,надаєїмособистіснуспрямованість.Технологізаціяособистісноорієнтованогонавчально-виховногопроцесупередбачаєспеціальнеконструюваннядидактичногоматеріалу,методичнихрекомендацій до йоговикористання, формконтролеві заособистіснимрозвитком студента входінавчально-пізнавальноїдіяльності.

>Технологічний процесєпевноюсистемоютехнологічниходиниць,зорієнтованих наконкретнийпедагогічний результат,наприклад методикавикладаннянавчальногопредметові педагогом утеорії дидактики.

>Вченими педагогами-новаторамирозробленотехнологіїоптимізаціїорганізаціїнавчальногопроцесу назаняттях (>Ю.Бабанський);опорні аркуші (>В.Шаталов);коментованеуправління учбовимпроцесом (>С.Лисенкова) таін.

>Навчальнатехнологія-сукупностьпсихолого-педагогчнихнастанов, котрівизначаютьспеціальнийпідхід йкомпозицію форм,методів,способів,прийомів,виховнихзасобів (схем,креслень,діаграм, карт).

>Завданняминавчальноїтехнологіїє:

-досягненняглибини йміцності знань,закріпленняумінь танавичок урізнихгалузяхдіяльності;

-формування йзакріпленнясоціальнецінних форм йзвичокповедінки;

-научіннядій ізтехнологічнимінструментарієм,тобтоздатностізасвоювати йкористуватися внавчальне-пізнавальнійдіяльностітехнологічними схемами,графіками, картами, алгоритмами та будувативласні;

-розвитоктехнологічногомислення,уміннясамостійнопланувати,алгоритмізувати,стандартизувати своюнавчальну,освітню діяльність;

-вихованнязвичкичіткодотримуватисявимогтехнологічноїдисципліни ворганізаціїнавчальнихзайняти йсуспільнекорисної роботи.

>Навчальнійтехнології йтехнологічнимпроцесамвластивіпевніособливості.Передусімокремітехнологічніпроцесимаютьпевнийнавчально-виховнийпотенціал.Одні із нихспонукають доактивноїрозумової роботи йрозвиваютьтворчуособистість,інші-виховують лишеувагу,ретельність,здатністьдіятимеханічно, лише зазаданоюпослідовністюосновнихелементівпрограми, щосковуєтворчість,виховуєсліпий послух.

>Важливоюособливістюнавчальноїтехнологіїєтакожтехнологічністьзмістунавчання, йогоздатністьпіддаватисякодуванню, невтрачаючи при цьомусвоїхнавчально-виховнихможливостей. Одинматеріал легкокодується, прирозкодуванні недеформується йусвідомлюється якцілісність (>математичніформули,способирозв'язуваннятипових завдань).Інший прикодуваннівтрачає своїнавчально-виховніможливості (>філософський,художній,історичний), томуобмеженняпроцесувивченнялітератури,історії,мистецтвасутотехнологічнимипідходамипризводить до бездумногозубріння,формалізму взнаннях,збіднює їхньоговиховніможливості.

>Розробленнянавчальноїтехнологіїмаєпередбачатидоцільністьвключення допедагогічногопроцесукожноїтехнологічної ланки,системи,ланцюжка. При цьомуслід матір наувазі, щоніякатехнологія неможезамінити живого слова,емоційноголюдськогоспілкування. Кожнатехнологічна ланка,ланцюжок, системадосягаєвисокоїефективності лише заумови, що вонпсихологічнопедагогічнообґрунтована ймаєпрактичнівиходи. Так,технологічнізасоби,пов'язані ізнаочністю,маютьґрунтуватися наособливостяхпредметно-образногомислення, восновіінших-опора напсихологічнізаконізапам'ятовування заподібністю, заасоціаціями, за силоюемоційногозбудження.Немає жадноїпедагогічноїтехнологічноїсистеми, восновіякої б не було бпсихологічних законів.

>Розроблення йзастосуваннябудь-якоїнавчальноїтехнологіївимагаєтворчоїактивностіпедагогів йстудентів, їхньогозалучають дотворчоїучасті врозробцітехнологічногоінструментарію:складаннятехнологічнихопорних схем, карт, доорганізаціїтехнологічних формнавчання йвиховання.Активність педагогавиявляєтьсятакож у бовін,добрі знаючиіндивідуальніпсихологічніособливостістудентів,вноситивідповіднікорективи врозгортаннятехнологічногопроцесу,організуєвзаємніконсультації,взаємоперевірку йвзаємооцінку.

>Навчальнітехнології незабезпечуютьоднакововисокий результатуспішності тавихованості всіхстудентів. Томусмородувимагаютьпостійноговдосконалення,щобдосягтипозитивнихрезультатів уякомогаширшійаудиторії. Результатнавчальноїтехнології великоюміроювизначаєтьсярівнеммайстерності педагога,ступенемзагальногорозвитку,психологічнимнастроємкожноїособистості студента,загальнимпсихологічнимкліматом унавчальнійгрупі,матеріально-технічнимоснащенням.

>Зміниосвітньоїпарадигми тапрактичнізміни, щовідбулися всистемівищої школи,сприяютьвведенню увузи,поряд зструктурно-функціональними йзмістовнимиінноваціями,також йтехнологічнихінновацій.

Основузмінтехнологіїнавчанняутворюєособистісно-діяльнийпідхід.СучасніспеціалістиН.А.Алексєєв,Ш.О.Амонашвілі,Ю.К.Бабанський,К.Я.Вазіна,В.В.Давидов,М.В.Кларін,В.О.Сластенін,І.С.Якиманська таін.вважають, щоособистісно-діяльнийпідхідєстратегіюорганізаціїпедагогічногопроцесу увищійшколі.Особистісно-діяльнийпідхідспонукає доудосконаленняпедагогічноїосвіти зарахунокінтенсивноговпровадження внавчально-виховний процес новихнавчальнихтехнологій, котрідаютьвідповідь напостійне запитання "якнавчати?",змінюючи йогоформулювання: "як забезпечитирозвитокособистостінавчаємих?",тобто якзвернутись не дуже допам'яті студента, а доцілісноїособистості; "якзбудити вньогоінтерес до культурилюдства вусьому”, "якдопомогтийомувибративласнийспосібпізнання культури,освіти?".

>Щобкращеуявитивпровадження новихтехнологійнавчання впідготовкуфахівців вуніверситеті, а процесвивченняспеціальноїнавчальноїдисципліни,спрямованої натехнологічнупідготовкустудентів,звернемось до характеристикипоняття ">навчальнатехнологія".

>Виходячи ззагальноговизначенняпоняття ">навчальнатехнологія",технологіянавчання (>визначенняМ.В.Кларіна)-цереалізація напрактиціцілісноїсистеминавчання, щоскладається із такихскладників, якпозначка,зміст,взаємодіявикладача й студента, методика (>форми,методи,засоби), діяльністьвикладача, діяльність студента, результат, формаконтролеві,корекція.Технологіянавчаннязаймаєпроміжнемісцеміжтеорією тапрактикою. З одномубокові,технологіянавчанняєпроекцієютеорії на діяльність педагога йстудентів,виконуючи рольінструментарію, ізіншогобоком-шляхомтехнологіїнавчаннявідбуваєтьсяусвідомленнядосвіду практикикрізь призмутеорії.

>Термін ">технологія"отримавширокевикористання в40-50-ті роктанашогостоліття, щопов'язано ззастосуваннямтехнічнихзасобівнавчання; у50-60-ті роктапочинаєширшевикористовуватисьтермін ">педагогічнатехнологія", а70-80-ті роктаввійшовтермін ">технологіянавчання" й ">технологіянавчальногопроцесу". Насучасномуетапітермін ">педагогічнатехнологія" йтермін ">технологіяосвітньогопроцесу" частоототожнюються, що можнапояснитирозширеннямтехнологіїосвітньогопроцесу.

До 60-х років поднавчальноютехнологієюрозуміливикористаннязасобівнавчання, а із 70-х роківздійснюєтьсярозширення цогопоняття.

УдослідженніС.Г.Шаповаленка “>технологіянавчання”трактується як організаціянавчально-виховногопроцесу із широкимвикористанням,поряд ізтрадиційними, новихтехнічних йаудіовізуальнихзасобівнавчання втісномувзаємозв'язкуостанніх із методами й формаминавчання.В.П.Безпальковважає, щонавчальнітехнології-ці проектпевноїпедагогічноїсистеми, щореалізується напрактиці.І.Я.Лернерконстатує,що-навчальнатехнологіяпередбачаєформуванняцілей черезрезультатинавчання, щовиражаються вдіяхстудентів.І.С.Дмитрук,О.С.Падалкавизначаютьтехнологіюнавчання якнаукову основузастосуваннярізноманітнихметодівнавчання. ЗавизначеннямМ.В.Кларіна,педагогічнатехнологія-ціспосібсистемноїорганізаціїспільноїдіяльностівикладача тастудентів наосновідидактичнихзасобів йрозумівнавчання.

>Педагогікавищої школи “>навчальнутехнологію”визначає, якєдинуфункціональну системупедагогічноївзаємодіївикладача із студентами входіосвітньогопроцесу увищійшколі, атакожспосібструктурування цогопроцесу, у томучисліспосібструктуруваннянавчальногоматеріалу,діяльностівикладача йнавчальної-пізнавальноїдіяльностістудентів.

Усвоєму конкретномувираженнінавчальнатехнологіяєпоказникомсистемидійвикладача йстудентів, котрінеобхідноздійснювати входіоптимальноїреалізаціїосвітньогопроцесу. Зацимиознаками частонавчальнутехнологіюототожнюють ізпедагогічноютехнікою.Проте,педагогічнатехніка-цілише формаорганізаціїповедінкивикладача.Воназабезпечуєготовність доконкретноївзаємодіїучасниківосвітньогопроцесу врізноманітнихситуаціях,оскільки можназнаті, що й якробити,алі незмогтицезробити черезвідсутністьуміньорганізувати свої дії. Прирозгляданніспіввідношенняпедагогіки, методикинавчання,навчальноїтехнології йтехніки можнавиділититакуієрархічну залежність:педагогіка––методика–––навчальнатехнологія––педагогічнатехніка

>Технологіїнавчанняєзасобоморганізаціїосвітньогопроцесу. Донинішньогогодини було бдекілька моделейнавчання,побудованих наосновіконкретнихтехнологійнавчання:

*>інформаційна модельнавчання,побудована наприпущенні, щозмістнавчально-виховноговиливуізоморфнетрансформується до системи знань таумінь студента, у йогоособистісніякості;

*>формуюча модельнавчанняприпускає, що задопомогоюспеціальногоуправліннярозумовоюдіяльністю можнагарантувативиникнення знань таумінь ззаздалегідьзаданимиякостями;

*>розвивальна модельнавчаннянацілена впершучергу нарозвитоктеоретичногомислення зарахунокспеціальноорганізованогонавчальногоматеріалу й неприпускаєврахуванняемоцій тапочуттівстудентів;

*>активізуюча модельнавчання,убачаєстимулюванняпізнавальноїдіяльності зарахунокпідвищеннярівняпроблемностірозумовихзавдань;

*>незалежна модельнавчанняорієнтована наспонтанність усамоактуалізаційособистості,становленняякоїрозуміється якіманентнерозкриттявнутрішніхрезервів, анавчання яксупроводженняїї природногорозвитку;

*>збагачуюча модельнавчанняспрямована нанабуттясоціокультурного,пізнавального,індивідуальногодосвідуузгодженнямосвітньогонормативові ізцимдосвідом.

Уцих моделяхгуманістична парадигма незнайшлаповноговтілення,оскількисмородузмістосвіти тапедагогічнийвпливрозглядаютьрозрізнено. Характеристикацих моделейсвідчить про тих, що реальна жива людинанемов бі наднавчальномупроцесі.Узагалі,однієїгуманістичноїтехнології, Яка борієнтувалася нарозвивальненавчання, бути неможе,оскільки надповнійміріврахуватиіндивідуальністьшкірного студента.

>Спеціалісти вгалузіособистісно-орієнтованоїпедагогікивизначають трибазовихпідходів до “>навчальнихтехнологій”:

*>1заданогорезультатові, щопередбачаєрозробкуелементівзмістунавчання увиглядірізнорівневихособистісно-орієнтованихзавдань;

*2навчальногодіалогу, Якабазується назасвоєннізмістунавчальноїдисципліни вумовахдіалогу якособливогодидактично-комунікативногосередовища, щозабезпечуєсуб'єкт-суб'єктненавчання,рефлексію тасамореалізаціюособистості;

*3імітаційно-рольовихігор, Якапередбачаєімітаціюсоціально-рольових йпросторово-часовихрозумів ізметоюреалізаціїособистіснихякостейнавчаємих уситуаціяхвнутрішньоїконфліктності,колізійності йзмагання.

>Вибірнавчальноїтехнології, котра бзабезпечувалауспішний процесвивченняспеціальноїдисципліни,доцільноздійснювати наосновізастосуванняметодові "дереворішень", щосприяєвиборунайкращоговаріантаузгодженнядекількохтехнологійнавчання,даєможливістьврахуватирізноманітнінапрямидій,співставитирезультати,узгодити їхньоговідповідно допоставленихзавдань, атакожпорівнятиальтернативи.

>Варіативниминавчальнимитехнологіямиможуть бути:

#технологіямоделюючогонавчання (>І.І.Їльясов,В.Н.Максимова);

#.>інформаційно-семантичнатехнологіянавчання (>Л.Г.Гурбович);

#.>технологіяпрограмованогонавчання (>М.Д.Нікандров,В.П.Безпалько);

#.>технологія проблемногонавчання (>Т.В.Кудрявцев,А.А.Матюшкін,М.І.Махмутов,В.Оконь);

#.>технологія контекстногонавчання (>А.А.Вербицький,Н.Б.Борисова);

#.>соціально-психологічнатехнологія (>Ю.Н.Ємельянов);

#.>особистісно-орієнтованатехнологія (>В.В.Сериков,Б.Б.Косов,1.С.Якиманська);

#.>технологіярозвивальногонавчання (>В.В.Давидов,Л.В.Занков,Б.Д.Ельконін);

#технологія збільшеннядидактичниходиниць (>П.М.Ерднієв);

#.>технологіяплануваннярезультатівнавчання (>В.П.Безпалько);

#.>технологіябезперервноїосвіти (>М.В.Кларін);

#.>технологіяпрофільногонавчання (>А.М.Жафяров);

#.>технологіякомп'ютерногонавчання (>В.В.Гузеєв);

#.>технологіядіалоговогонавчання (>В.В.Горщиків);

#.>технологія проблемно-модульногонавчання (>А.М.Алексюк,В.С.Козаков);

#.>технологіязмістовногоузагальнення знань (>В.В.Давидов,Г.Д.Кирилова);

#.>технологіяколективно-індивідуальноїрозумовоїдіяльності (>К.Я.Вазіна);

#.>модульно-рейтингова-технологія (>П.Юцевічене,К.Вазіна,І.С.Прокопенко,В.Пасвянскене,А.М.Алексюк);

#.>технологіяблочно-модульногоструктуруваннянавчальногоматеріалу (>Н.М.Суртаєва) таінші.

Кожна ізвизначенихнавчальнихтехнологійхарактеризується такимиструктурнимискладниками, як:позначка,зміст, методика (>форми,методи,засоби), діяльністьвикладача, діяльністьстудентів,взаємодіявикладача йстудентів, результатнавчання, формаконтролеві,корекція.

>Найбільшефективною впроцесівивчення студентамиуніверситетуфундаментальнихнавчальнихдисциплін,спрямованих наекономічнупідготовкувипускниківєтехнологіямоделюючогонавчання, щорозробляється наосновіінтегративногопідходу йзабезпечуєвстановленнясуб'єкт-суб'єктноїпедагогічноївзаємодії,сприяєсамоосвіті,саморозвитку,самоактуалізаціїшкірного студента.Основою розробкитехнологіїмоделюючогонавчанняінноваційногонапряму сталовивчення студентаминавчальноїдисципліни “>Інноваційногоменеджментові" як прикладзастосуванняметодовімоделювання внавчально-виховномупроцесі.

>Важливимнапрямомпедагогічногопроцесу впрофесійнійпідготовцістудентівєзастосуваннямоделювання в двох аспектах: удіяльностівикладача йнавчальнійдіяльностістудентів якзасобууспішноїорганізаціїзасвоєння знаньнавчальнихдисциплін.Впровадженняметодовімоделювання в процесвивчення студентаминавчальнихдисциплінрозглядається як,технологіямоделюючогонавчання.

>Підхід до розробкитехнологіїмоделюючогонавчанняобґрунтовується напідставі думи, щопредметна структуразмістунавчаннядисципліниперешкоджає боціле якщозагороджено йогоокремимичастинами.Щобуникнутироздрібненості врозробцізмісту й йоговивченнівикористалитеоріюінтеграції, щорозглядалась, якобов'язковаумова розробкитехнологіїмоделюючогонавчання йзастосуванняїї впроцесівивченняспеціальноїнавчальноїдисципліни, згідно ізякоюзабезпечуєтьсяцілісністьекономічних знань,здобуваютьсявмінняопануваннязнання впроцесімоделювання,проектування,конструювання.

Цереалізовувалосьвключенням у процесвивченнянавчальноїдисципліниузагальнюючої мети, згідно ізякоюрозробляєтьсязміст (>відбираютьсяпоняття,тими) черезміжпредметнізв'язки, черезоб'єднаннянавчальногоматеріалунавколопровіднихідей, черезформуваннякатегоріальних знань.Усіцесприяєформуванню знань утакійпослідовності:сприймання-уявлення-поняття-системазрозуміти згідно ізетапами:підготовчий,наочний,пізнавальний,систематизації.

>Позначкатехнологіїмоделюючогонавчанняєозброїтистудентівтеоретичними тапрактичнимиуміннямививченнянавчальноїдисципліни.

>Метоювпровадженнятехнологіїмоделюючогонавчання в процесвивченнянавчальноїдисципліниєтакожформування встудентівдослідницькихнавичок,підвищенняролісамостійностіпізнання,пізнавальноїактивності, забезпеченняоволодіння студентамивміннямимоделюватизнанняспеціальноїнавчальноїдисципліни;перетвореннянавчання вдвосторонній процес наосновісуб'єкт-об'єкт-суб'єктнавзаємодіявикладача та студента впроцесівивченнянавчальноїдисципліни;сприяннястановленню йрозвитку встудентівцілісногопогляду нанавчання вумовахбагаторівневоїосвіти.

>Технологіямоделюючогонавчаннярозглядається якефективнийзасібсамоактуалізаціїстудентів.Стратегієюмоделюючоїтехнологіївизначаєтьсясамоосвітастудентів,їїсутністьполягає над тому,щобзмуситистудентіввідтворюватиотриманізнання, а тому,щобнавчити їхнісамостійнонабуватиновізнання вмоделюючійдіяльності згідно зспецифікою йлогікоюкожноїнавчальноїдисципліни.

>Підставоювикористаннямоделювання яктехнологіїнавчанняєфункції, котрі вонвизначає. Цетакі:

>ілюстративнафункція яквисвітленняінформації проновіоб'єкти взвичайних,чуттєво-наочних формах;

>трансляційнафункція якперенесенняінформації,отриманої водній,відносновивченій сфері, наіншу,ще невідому сферу;

>замінювально-евристичнафункція якпопереднєпоясненняявища, щовивчається.Вонасприяєвиробленнютеоріїінтерпретації;

>апроксимаційнафункція якспрощенняоб'єкта,визначеного длямоделювання,зіставлення ізреальнимиможливостями тапотребамиданогоетапупізнання;

>екстрополяційно-прогностичнафункція якперенесенняотриманихданих прививченнімоделі на самоб'єкт,оригінал;

>перетворюючафункція-розгляданнямоделі якінструментуоптимізаціїпрактичноїдіяльності.

>Методологічноюосновоютехнологіїмоделюючогонавчаннявизначаєтьсятеоріяпоетапногоформуваннярозумовихдій,розробленаП.Я.Гальперіним, Якарозглядає процеснавчання як процесоволодіннясистемоюрозумовихдій, щовизначаєуспіхдіяльності,єпоказникомякості їхніорієнтовноїоснови.

>Орієнтовна основадійздійснюється натрьохрівнях:

->змістовно-цільова (>стратегічна);

->розпізнавально-діагностична (>функціональна);

-виконавча (оперативна).

>Завданнямтехнологіїмоделюючогонавчанняє:

*>розвиток устудентівуміньаналізу таоцінки знаньнавчальноїдисципліни;

*>розвитокнавчальнихумінь упроцесімоделюваннязмістунавчальноїдисципліни;

*>формуванняуміньвивченнядисципліни предметногоблокові ізпозиціїінтегративногопідходу;об'єднанняпонятійно-інформаційноїсферицикловоїсистеминавчальнихдисциплін наосновіспецифікимайбутньоїпрофесійноїдіяльності;

*>розвитокінтересу до практичногозастосування знань тавміньмоделювання;

*>формуваннянавичоксамоосвіти тадослідницькихнавичок;

*>розвитокздібностей додіагностики тапрогнозування реальногопедагогічногопроцесу;

*>формуваннявміньрозумітирізніпоняття,проблеми,бачитибу-яковіситуаціюцілісно,розумітибудь-якіконцепції,застосовуватистандарти тамоделюватиновіпроцедури;

*>сприянняпрофесійномустановленнюстудентів;

*>засвоєнню знаньдисциплін предметногоблокові усвітлівимогновоїпарадигмиосвіти, щопередбачаєсформованість устудентівміжпредметнихумінь, до яківідносяться:

*>способидіяльності внавчанні ізопорою наміжпредметнізв'язки;

*процесвиробленнязагальнонауковихумінь танавичоквивчення одного й цього урізнихнавчальнихдисциплінах,об'єднанняпонятійно-інформаційноїсферинавчальнихдисциплін наосновілогічноузгодженоїтермінології,порівняльно-узагальнюючевивченняматеріалу таформування встудентівуміньзіставляти тапротиставлятиявища йоб'єкти,розгляд їхні урізнихнавчальнихдисциплінах;

*>зіставленняфактів,суджень про самі й тих жявища,події,встановленнязв'язків тазакономірностейміж ними;застосування увивченнінавчальноїдисципліниспільновиробленихнавчальнихумінь.


>Література

>1.Аркас Микола. Історія України –Русі. - До.:Вища шк., 2008.- 456 з.

>2.Гессен С.І. Основипедагогіки:Введення вприкладнуфілософію:Навчальнийпосібник длявузів.-М.: Школа – Пресс, 2008. ->448с.

>3.Закон України <<Провнесеннязмін йдоповнень доЗаконовіУкраїнськоїРСР ”Проосвіту”>>//Законі України /Верховна Рада України,Інститутзаконодавства. -К.,1997.-Т.10.-С.168-192.

>4.Збірникзаконодавчих танормативнихактів проосвіту. –ДО.: Уосвіти України,1994.-Вип.1.-336 з.

>5.Сучаснісистемивищоїосвіти:порівняння для України /В.Зубко;Нац.Ун-т ”>Києво-Могилянськаакадемія ”. До.: КМAcademia, 2009.-290 з.


Схожі реферати:

Навігація