Реферати українською » Педагогика » Страхи ДІТЕЙ молодшого шкільного віку


Реферат Страхи ДІТЕЙ молодшого шкільного віку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти

СТРАХИДІТЕЙМОЛОДШОГОШКІЛЬНОГОВІКУ

>Курсова роботи

>Учениці10-б класу

ВолченкоОксани

>Науковийкерівник:

>КаліненкоСвітланаІванівна

>вчительбіології

м.Новомосковськ

2008


>Зміст

 

>Вступ

Глава I.Теоретичнийаналізпроблеми

1.1.Визначення страху впсихолого-педагогічнійлітературі.

1.2.Класифікаціястрахів

1.3. Характеристикастрахів удітеймолодшогошкільноговіку

1.4.Технологіяпрофілактики такорекціїдитячихстрахів.

>Висновки

Глава II. Аналіз станупроблеми напрактиці.

2.1.Експеримент

>Висновки

>Закінчення

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Психологічнездоров’ядітейзалежить відсоціально-економічних,екологічних,культурних,психологічних табагатьохіншихфакторів.

На думкуавторів (>Л.І.Божович, А.А.Бодалев, В.С.Мухіна,Т.А.Рєпіна таінших)дитина якнайбільшчутливачастинасоціумупідвергаєтьсярізноманітнимнегативнимвпливом. Уостанні рокта, яксвідчатьспеціальніексперименти,найбільшрозповсюдженимиявищамиєтривожність та страхи удітей (>І.В.Дубовина,О.І.Гарбузов,О.І. Захаров,Е.Б. Ковальова таінші).

Страхєнайбільшнебезпечноюемоцією.Широкіобластівивчення,присвячені страху,створюютьпрекрасну основу дляподальшогорозумінняцієїважливоїемоції.Нажаль,літератури поданійтемірозробленонебагато. Хоча проблемастрахів удітеймолодшогошкільноговікудуже актуальна у наше годину. Проблемастрахівтакож маловикористовується вшкільних тадошкільнихустановах. Хочаще вдитячомусадку,дітиповинні пройти усі тестітривожності,щобпоборотибар’єр страху всвоїйсвідомості.

>О.І. Захароввперше врадянській тасвітовійпрактицірозглянув заподійпояви тарозвиткуденних танічнихстрахів.Привівстатистичнідані, котрівказуваливпливрізнихфакторів.

>Актуальністьвивченняпроблемивизначаєтьсяще і тім, що ізвіком удітейзмінюютьсямотивиповедінки, ставлення донавколишнього світу,дорослим,одноліткам. І від того, чизможуть батьки та педагогивловитиціперетворення,зрозумітизміни, котрівідбуваються іздитиною, та взв’язку ізцимзмінити йсвоє ставлення, якщозалежить тієїпозитивнийемоціональний контакт,котрийявляєтьсяосновоюнервового тапсихічногоздоров’ядитини.

>Нажаль, вбільшостівипадків страхивиникають із звинувачуй самихбатьків,необхіднопопереджатиможливість їхньогопояви тавідгородитидітей відстрахів,викликанихсімейними проблемами,душевноюбайдужістю, чи,навпаки, черезмірноюопікою, чи ж простобатьківськоюнеуважністю.

Таким чином, тема >моєїкурсової роботи «Страхи удітеймолодшогошкільноговіку»вибрана невипадково.

Мета >цієї роботи:вивченняпсихологічнихособливостейпоявистрахів удітеймолодшогошкільноговіку.

>Об’єктвивчення:емоціональна сферадітеймолодшогошкільноговіку.

Предметвивчення: страхидітей.

Узв’язку ізметою,об’єктом та предметомвивчення, булипоставленіслідуючи >цілі:

>Вивчити, тааналізуватитеоретичнийматеріал ізпроблемивиникненнястрахів удітеймолодшогошкільноговіку.

>Виявитиаспектипрояву страху.

>Підібратимоніторинг (тесті) длявивченнядитячихстрахів.

>Методививчення:

1.аналізпсихолого-педагогічноїлітератури.

2.Експеримент

3.Обробкарезультатів


Глава I. >Теоретичнийаналізпроблеми

 

1.1. >Визначення страху впсихолого-педагогічнійлітературі

 

>Поняття страхурозроблялосябагатьмавченими тамаєрізнівизначення. АртурРебер в великомутлумачномупсихологічному словникутрактує страх як «емоційний стан, що у присутності чи передбаченні небезпечного чи шкідливого стимулу. Страх зазвичай характеризується внутрішнім, суб'єктивним переживанням дуже сильного порушення, бажання бігти чи нападати і низкою симпатичних реакцій» [Великий тлумачний психологічний словник. / Переклад з анг.Ребер Артур. – М.: АСТ, Віче, 2001. –с.71].

З. Фрейдпояснює «страх – цей стан афекту – об'єднання певних відчуттів низки задоволення – невдоволення з відповіднимииннервациями розрядки напруження і сприйняття, а як і мабуть, і відбиток певного значимого події» [>ИзардК.Э. 0. –с.218].

В.Даля в «>Толковом словнику живого великого російської»визначає страх якпристрасть, страх,робкість,тривожний стандуші відпереляку, відзагрозливого чи мнимого лиха. [>Гонкова–ЯмпольскаяР.В., ЧертокТ.Л.Воспитателю про дитині шкільного віку - М.: Просвітництво, 1987. –с.305].

>Р.Ф. Овчароварозглядає страх, як ефективного (>емоціональнезагострене),відображення всвідомостілюдиниконкретноїзагрози для його життя таблагополуччя. [>Крутецкий В.А. Психологія. Підручник учнівпед. училищ. – М.: Просвітництво, 1980. –c.165].

>ВідомийфізіологІ.П. Павловтрактує страх як «прояв природного рефлексу,пассивно-оборонительной реакції з легенею гальмуванням кори великих півкуль. Страх грунтується на інстинкт самозбереження, має захисний рефлекс і супроводжується певними фізіологічними змінами вищої нервової діяльності» [Короткий психологічний словник. /Сост.Л.А.Карненко. Ред. А.В. Петровський, М.Г.Ярошевский. – М.:Политиздат, 1985. –c.570].

>Ю.О.Неймер, О.В. Петровський, М.Г.Ярошевскийрозглядали страх як «емоційний стан, що у ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванню індивіда і спрямоване на джерело дійсною і уявлюваного небезпеки» [Климанова Ю. Намалюй свою страх: Дитячі страхи. // Сім'я і школа. – 1999. - № 9. –c.102].

Таким чином,проаналізуваврізні трактуванняпоняття страху, язупиниласвійвибір навизначенніІ.П. Павлова, так якцевизначеннянайбільшповне,точне йсучасне. Тому всвоїйроботі яспираюсь нацевизначення.

Страх -цеемоція, про якої багато людейдумають ізжахом.Можливо боемоція страху у нассобівикликаєжах, мипереживаємоїїдостатньорідко. І усе ж таки страх – реальначастинанашого життя.Людинаможепереживати страх врізнихситуаціях, але й усіціситуаціїмають однузагальну рису.Вонивідчуваються,сприймаютьсялюдиною як вситуації, в яких подзагрозу переносити йогоспокій та безпека.Інтенсивнепереживання страхузапам’ятовується надовго. Страхскладається ізпевних таспецифічнихфізіологічнихзмін,експресивноїповедінки таспецифічногохвилювання,виникаючого черезочікуваннязагрози чинебезпеки. У маленькихдітей, то й утварин,відчуттязагрози чинебезпекипов’язано ізфізичним дискомфортом, ізнеблагополуччямфізичного «Я». Страх,котрим смердотіреагують як назагрозу,це страхфізичногопошкодження.Суб’єктивнепереживання страхужахливо, й що чудово – воно таможепризвести допараліча, тім самим, привестилюдину на цілкомбезпомічній стан, чи,навпаки,можезмуситилюдинукинутисьбігти,подалі віднебезпеки. [Основи центр «Академія», 2003. – з. 245].

>ВідомийфізіологІ.П. Павловвважає страхпроявом природного рефлексу,пасивно-захисноюреакцією із легкимгальмування кору великихпівкуль. Страх підстав наінстинктусамозбереження.Маєзахисній рефлекс тасупроводжуєтьсяпевнимифізіологічнимизмінамивищоїнервовоїдіяльності,проявляється начастоті пульсу тадихання,показникахартеріальноготиску,виділенням травного соку. [Клайн У. Як підготувати дитину до життя. - М., 1991. – з. 564].

Страхвиникає увідповідь надіюзагрозливого стимулу.Існуютьдвізагрози, котрімаютьуніверсальний йодночаснофатальний врезультаті характер. Це смерть, та крахжиттєвихцінностей,протидіючих такимпоняттям як життя,здоров’я,самоствердження,особисте тасоціальнеблагополуччя. Алікрімкрайніхвиражень страхузавждирозумієтьсяпереживанняякої-небудьреальної чивигаданоїзагрози. [Введення ЄІАС у психологію. / Під. ред.А.В.Петровского. – М.: Академія, 1998. – з. 139].

яксамеутворюються страхи удітей?Розуміннянебезпеки,їїусвідомленняформується впроцесіжиттєвогодосвіду таміжособовихвідносин, колидеякібайдужі длядитиниподразникипоступовонабуваютьзагрозливого характеру. Часто ввипадкахговорять пропоявутравмуючогодосвіду (>переляк,біль,конфлікт,захворювання таінші). Алінайбільшрозповсюдженіуявнідитячі страхи.Їхнєджерело –дорослі, котріоточуютьдитину (батьки,бабусі,вчителі), якінесвідомопередаютьдитині страхи, тім щозанадтонаполегливовказують нанаявністьнебезпеки. З такихслів як: «Не ідитуди -впадеш», «Не гладь - відчути» таінших схожихпопередженьдітисприймаютьлише другучастину.Малійдитиніпоки що в повному обсязізрозуміло,чомусамедоросліпопереджуютьїї, але йдитина ужерозпізнає сигналтривоги, й тому унеївиникаєреакція страху. Утакийспосібдорослідомагаються віддітейслухняності, але й страхзакріпився і якщорозповсюджуватись.

>Такожутвореннюстрахівсприяютьнечітківідповідідорослих назапитаннядітей, табезмежнауявамалюків.Маленькідітизадаютьдорослимнайрізноманітніші запитання, й надеякі ізцихпитаньдорослі неможутьвідповісти. Колідорослі щось недозволяютьдитині, віддитини на свійчергу можнапочутизакономірне запитання «>Чому?», на щодорослі частовідповідають: «Бо»замість тогощобпояснити. Непочувшивідповіді насвоєзапитаннямалюкнамагаєтьсявідповісти нанього сам, й йогобезмежна,яскравауяваможенамалювати будь-що йнайчастішемалює вон ненайприємнішіречі, врезультатіутворюютьсянові страхи.

>Дуже частозустрічаєтьсятермін «>тривога». На думку Захарова в страху татривозієзагальна рису ввиглядівідчуттясхвильованості танеспокій.Тривога –цепередчуттянебезпеки, станнеспокою.Частіш натривогаз’являється вочікуванніякоїсьподії,результатикотроїнепередбачувані таможуть матірнеприємнінаслідки.Тривогавиникає увідповідальних людей ізрозвинутимвідчуттямгідності,обов’язку.Такожтривогаможевиступати яквідчуттявідповідальності за життясвоє таблизьких. Страх можнарозглядати, якпрояв тривоги вконкретнійформі.

1.2Класифікаціястрахів

Упсихології тапедагогіцііснуютьрізнікласифікаціїстрахів. Такнаприклад ОвчароваР.В.виділяєнаступнівидистрахів [>Крутецкий В.А. Психологія. Підручник учнівпед. училищ. – М.: Просвітництво, 1980. –>c.312]:

>Вікові страхи - уемоціональночуттєвихдітей яквідображення їхніпсихічного таособистогорозвитку.Виникають смердоті поддієюнаступнихфактів:наявністьстрахів убатьків,тривожністьвідносин іздитиною,зайвезастереженняїї віднебезпек таізоляція відспілкування ізоднолітками. Великакількістьзаборонбатьків чиповна дозволена свободадій, атакож багато численнінереалізованіпогрози всіхдорослих вродині.Конфліктнівідносини, зварюванняміжбатьками,психічнітравми,психологічнезараження страхами в под годинуспілкування ізоднолітками тадорослими.

>Невротичні страхи >характеризуються великоюемоціональноюінтенсивністю танапругою,поганимвпливом наформування характеру таособистості,униканніоб’єкту страху.Невротичні страхиможуть бути результатомдовгих танерозв’язанихпереживань.Найчастіше таким страхампіддаютьсячуттєвідіти іземоціональнимиускладненнями ввідносинах ізбатьками.Такідіти неможутьспиратись надорослих як наджерело безпеки, авторитету талюбові. [>Вайзман М. Реабілітаційна педагогіка - М., 1996. – з. 457].

>Найбільшповною можнавважатикласифікаціюстрахів Про. Захарова [>Ежкова М. Розвиток емоцій у спільній з педагогом діяльності: Емоційний розвиток дітей шкільного віку // Дошкільна виховання. – 2003. - №1. – з. 247]:

1. За характером –природні,соціальні,ситуаційні,особові.

2. По ступеняреальності –реальні тавигадані.

3. По ступеняінтенсивності –гострі тахронічні.

Хоча страх –цеінтенсивновираженаемоція,слідрозрізняти йогозвичайний,природній чивіковий характер.Звичайно страхкороткочасний,зворотній,зникає ізвіком, нечіпаєглибокі ціностілюдини,суттєво не так на характер,поведінку тавзаємовідносини ізоточуючимилюдьми.Деякіформи страхумаютьзахиснезначення, так якдозволяютьуникнутиоб’єкту страху. [Захаров А.І. Як попередити відхилення поведінці дитини. - М.: Просвітництво, 1993. – з. 123].

>Ситуативний страх >з'являється внезвичайній,дуженебезпечній чишоковійдорослого тадитинуситуації,наприклад, принападі собаки. Частовінз'являється врезультатіпсихічногозараженняпанікою вгрупі людей,тривожнихпередчуттівзістороничленів родини,конфліктів тажиттєвихпровалів.

>Особовий страх >залежить від характерулюдини,наприклад, відпідвищеноїемоціональності,здатенпроявлятися вновійобстановці чи у разі контактів ізнезнайомими людьми.

>Ситуаційний таособовий страх частозмішуються тадоповнюють один одного.

Страхреальний тавигаданий,гострий тахронічний.Реальний тагострий страхизалежать відситуацій, авигаданий тахронічний – відособливостейособистості.

 

1.3          Характеристика >страхів удітеймолодшогошкільноговіку

Удітеймолодшогошкільноговіку, то й вдітейдошкільноговікурозвиваєтьсяабстрактнемислення,здатність доспілкування,дітимолодшогошкільноговікутакожшукаютьвідповіді на запитання: «>Навіщо людиживуть», «>Звідки всез’явилось», але й уже негараздінтенсивно. Убільшостідітеймолодшогошкільноговіку ужесформувалисьжиттєві ціності,відчуття дому, родини.Дітипереходять нановийетап життя, вїхньомужиттіз'являється школа. На цьомуетапідітипочинаютьвчитись,виконуватидомашні заподіяння, у якихз'являєтьсявідчуттявідповідальності упродовж свогоповедінку,вчинки, а разом ізновимивідчуттямиз’являютьсянові страхи. Упершомукласідітипрагнутьнавчатись –їмцецікаво,цікавовиконувати заподіяннявчителя,відповідати нарізноманітнізапитання. Аліпоступовопрагненнявчитисьзменшується, вдеякихдітейшвидше, вдеякихповільніше, але й воно тазменшується.Наприкладпорівняйтебажаннявчитисьпершокласника тадесятикласника, впершокласникабажання якщобільшим,хочабувають івийняти, колибажаннявчитись незмінюється (>зустрічаєтьсярідко), чи жзростає (таких людей –одиниці). На ті, яксаме якщозмінюватисьпрагненнявчитисьвпливає багатофакторів, наведулишеосновні:

>1.Новизна. Упершомукласінавчання – щосьнове, а означатицікаве. З годиною донавчаннязвикають, воно тапочинаєнабридати.

2. Темпераментдитини,її характер. Такнаприкладєдіти якіможутьцілий деньпросидіти заоднієюсправою, такимдітеймайжезавждиєулюблена справа,захоплення (>колекціонування,вишивання,малювання)яким смердоті будутьзайматись й коливиростуть. Такихдітейшвидкістьнабриданнядуженизька, томубажаннявчитись якщозмінюватисьнепомітно.Інші ждіти неможутьдовговсидіти намісці, в нихмаєпостійногозахоплення.Вониможутьзайматисьмалювання, а ще черезкількатижнів,місяцівкинути його іпочатизайматисьвишиванням,можутькинутимайжезакінченусправу лише бо вонаїм понад нецікава -набридла.Такідіти в основному легкозасвоюютьновийматеріал, але й припоглибленні темапочинаєнабридати. Такихдітейшвидкістьнабриданнядужевисока,

>3.Батьки тавчителі.Якщо батьки тавчителізможутькожен разпоновномузацікавлюватиучнів ізвисокоюшвидкістюнабридання, топродуктивність їхні роботи якщонадзвичайновисокою.

4.Колектив. Нанавчаннявпливаєтакожколектив,тобтоучні класу.Стосовно цого пункту немаєвираженихзакономірностей, всезнову ж такизалежить відособливостей характерудитини та відстрахів. Так ,>наприклад, одинученькращенавчається, коли ізкласом уньогогарністосунки, аіншийнавпаки – колистосунки ізкласомгарні –оцінкипогані, колистосункипогані –підвищуютьсяоцінки.Чомусамевідбуваютьсятакістосунки яспробуюпояснити внаступномупункті.

5. Страхи. У цьомупункті ясклала схемупоявидекількохстрахів, котріутворились взв’язку ізпочаткомшкільного життя.

Зпочаткомшкільного життя батькипочинаютьрозмовляти іздітьми на тими «якважливо гарновчитись», «>Навіщовчитись»,головноюсуттюцихрозмовє тема «Безосвітитиніхто». І черезневпевненість усобі,з'являється страх бутинедостойнимсвоїхбатьків та страх бутиневдахою.Крім тоговпливаєтакожпоява новихконтактів, та через ту ж самуневпевненість усобідитинабоїтьсязіпсувативідносини ізоднокласниками, щотакожсприяєпояві страху бутиневдахою. Через принципвихованнякотрійпередаєтьсястоліттями «Ті хорошийученьякщо в тобіхорошіоцінки» та черездраматичнеставленнябатьків допоганихоцінок,з'являється страхотриматидвійку. А нашу системуосвіти «>Чим понадпомилок тімменшаоцінка» - страхробитипомилки.Потім вжемалюк нанесвідомомурівніробитьвисновки: «>Помиляється тієїхтовідповідає», томуз'являєтьсяновий страх –відповідати,виходити додошки, апотім й страхйти до школи.


1.4 >Технологіяпрофілактики такорекціїдитячихстрахів

Упсихолого-педагогічнійлітературіописанірізноманітніспособикорекціїстрахів. Уцілому, усіпропонуючиспособиумовноподілені втричігрупи:

 

1.гразі страхом;

2.малювання страху;

3.вербалізація страху (>казки,розповіді,страшніісторії).

Наосновіцихданих можнастворити комплекс методик,котрий якщо у собівключати:

1. Методикиосновані навикористанніігрового: «Гра ізтемрявою», «>Купа мала», «>Прогулянки всліпу», «>Відгадай кого є небезпека» (попершій таостаннійбукві).

2. Методики,основані навикористанніізотерапії: «>Поквитатисьзі страхом», «>Мені не страшно».

3. Методики,основані навикористанніказкотерапіїх: «>Казка про страх».

>Корекційна роботаможепроводитись як ізпідгрупамидітей то йіндивідуально.Спочатку япропонуювикористовувати методики,основані навикористанніігрового методу.Основна завдання цого методу:навчитьдитинувідчуватипозитивніемоції, що добровпливає наїїпсихіку.Різновид наігрова діяльність,котрапідвищуєзагальнийрівеньпереживаньдитини,допомагаєїйвстановитидовірливівідносини іздорослими таоднолітками. Длягри «У страх»підбирається сюжетпредмети,символізуючи ті чогодитинабоїться (собака,вовк,вампіри,Баба –Яга),розігруючи сюжет ізцими предметами.Дітиквитаютьсязі своїм страхом [>Рогов Є.І.Настольная книга психолога. М.: Гуманітарний видавничий центрВЛАДОС, 1998. – з. 123].

Япідібраланаступніігрові методики: «Гра ізтемрявою», «>Купа мала», «>Прогулянки всліпу»

У «>Грі ізтемрявою»дитина жестамипоказує чого вонбоїться, аіншівідгадують страх. Удітейможутьз’явитисьтруднощізобразити,наприклад, страхтемряви тасамотності. Томузявляютьсятруднощі ізвідгадуванням. Аліце незнижуєколекційноїсилицієї методики. [>Крутецкий В.А. Психологія. Підручник учнівпед. училищ. – М.: Просвітництво, 1980. – з. 278].

У гру «>Купа мала»беруть доля 3 – 5дітей. Одинстоїть рачки.Наступнийрозбігається інамагається йогоперепригнути.Якщозастряє наспині, тоді там йзалишається.Наступнийтежрозбігається іпригає настворену й т.д. Гразнімає страхударів,робкість удітей,допомагаєукріпити опору тарозширити свободу руху. [Популярна психологія: Хрестоматія:Учеб. посібник длястуд.пед. інститутів. /Сост.В.В.Мираненко. – М.: Просвітництво, 1990. – з. 305].

У гру «>Чого є небезпека?»дітиназиваютьпершу іостанню буквузаданого слова, ті, чого смердоті боятися.Іншідітивідгадують.

У гру «>Прогулянка всліпу» однадитиназакриваєочі, аіншаслугуєпровідником.Перегородами,слугуютьстільці,розставлені покімнаті, класу. [>Изгард До. Емоції людини. - М.: Просвітництво, 1980. – з. 22].

>Корекційна робота проводитися незі страхом, а ізособистимвідношеннямдитини до причин страху.

>Використанняданих методикдопомагаєдітямвстановитидовірливівідносини ізоднолітками,поборотивідчуттясамотності, залишутості,тривоги.

>Потім я рекомендуювикористати методики,основані наізотерапії ізметоюзняти удітейвідчуттяпостійноїзагрози, відоточуючого світу;перебореннятривоги, страху задопомогоюмалювання страху.Зображеннястрахіввимагаєвольовихзусиль тазнімаєтривожнеочікування їхніреалізації.[18, з. 246].

>Також япропоную методики,основані наказкотерапії ізметоюпониженнярівня страху удітей. [Захаров А.І. Як долати страхи в дітей віком. – М.: Педагогіка, 1986. – з. 115].

яквідомо «страшилки»різноманітногозмісту – один ізвидівдитячого фольклору. Колідитинавигадуй ірозповідає «>Страшилку», вонасамостійноконтролюєемоціїперебореннясвоїхстрахів.

>Вербализация страхів викликає почуттєвий відповідь, емоційне переключення, яке у ролі психологічного захисту.

>Можнавикористати методикуВигадайзакінченняказки».Дітямпропонуєтьсязакінчитиказку позапропонованому початку: «>Жили-були хлопчик тадівчинка, яківсього боялися. Одного разупотрапили смердоті встрашнийліс. І наїхнійдорозі…»

Укінці роботидітипочинаютьрозуміти, щоказковіперсонажіуявні й їхнього можназробити такими,якимихочеш сам,тобтодобримисмішними,веселими. [18, з. 245].

Таким чином,підібраний мною комплекс методикдопомагаєзниженнюкількостістрахів удітеймолодшогошкільноговіку,зняттявідчуттяпостійноїзагрози ізоточуючого світу.


>Висновки

>Життя беземоційнеможливе.Емоції,стверджувавЧ.Дарвін,з’явились впроцесіеволюції якзасіб, задопомогоюкотрогоживіістотивстановлюютьважливість тихий чиінших умів длязадоволень потреб. Одним іземоціональнихстанівдітеймолодшогошкільноговікує страх.Поняття страхурозроблялосьбагатьмаученими.ВідомийфізіологІ.П.Павловвважає страхпроявом природного рефлексу,пасивно-захисноюреакцією із легкимгальмування кору великихпівкуль. Страх підстав наінстинктусамозбереження.Маєзахисній рефлекс тасупроводжуєтьсяпевнимифізіологічнимизмінамивищоїнервовоїдіяльності,проявляється начастоті пульсу тадихання,показникахартеріальноготиску,виділенням травного соку.Найбільшповною можнавважатикласифікаціюА.Захарова.

>Відомо, що страхє причиноюбагатьохпорушеньздоров’я вфізико-психічній сфері й тім самим – причиноюбагатьохзахворювань:нервовихпорушень вфізичному та духовномурозвитку,болі вживоті,головніболі. Страхтакожвпливає і нарозвитокдитини якособистості,спостерігаєтьсяпідвищенаагресивність,порушення сну,емоціональнегальмування,депресивністани.Мисленнявтрачає своюгнучкість,стаєскованимбезкінечниминебезпеками,передчуттями таваганнями.Зменшуєтьсяпізнавальнаактивність,цікавість.

Упсихолого-педагогічнійлітературіпропонується багаторізноманітних методик покорекції тапрофілактицідитячихстрахів. Усвоїйроботі ясклала комплекскорекційних тапрофілактичних методик.

Умолодшомушкільномувіці страхи добропіддаютьсяпсихологічномувпливу.Якщо в цьомувіціще несформовановмінняоцінювати свої дії ізсоціальної точкизору, тозробитице якщодосить тяжко. Так якнайкращийвік дляформуваннявідчуттявідповідальності –дошкільний. Зпочаткомшкільного життяцевідчуттялишепідсилюється й вдеякихвипадкахнабуває видимого характеру – воцінках.

Глава II. >Аналіз станупроблеми напрактиці

 

2.1.Констатуючийексперимент

>Бажаннямалюватиприсутнє удітейдошкільного тамолодшогошкільноговіку.Воносвідчить пророзвитокмислення тапотребивиразити собі.Малювання, якгра, -це не лишевідображення всвідомостідітейоточуючоїдійсності, але й івираження ставлення донеї.Саме тому черезмалюнки миможемокращезрозумітиінтересидітей,їхніглибокіпереживання, котрі далеко ще незавждирозкриваються, таврахуватице призвільнені від страху.Малюючи,дитинадаєвихід своїмпочуттям тапереживанням,бажанням тамріям,перебудовуєсвоє ставлення врізнихситуаціях табезболісностикається іздеякимилякаючими,неприємними татравмуючими.Повторенняпереживання страху привідображенні намалюнкупризводить допослаблення йоготравмуючогозвучання [14, з. 22].

Припроведенніконстатуючогоексперименту явикористала методикувиявленнястрахів удітей іздопомогоюмалюнків.

>Така методика проводитися ізметоюзрозумітиінтереси,захопленнядітей,особливості їхнього темпераменту,переживань тавнутрішнього світудитини.

>Дітямпропонувалосьмалювати на тими: «Ушколі», «Батьківщина», «>Чого є небезпека».

>Аналізмалюнків

>Малюнки на задану тему «Ушколі»

>Малюнкивийшлидужерізноманітні.Деякідітималювали лише школу тавчителя;деякімалювали лишесвоїходнолітків;інші жмалювали лише собі уцентріуваги.


>Таблиця 1

>Вивченнястрахів задопомогоюмалюнків.

>Немаєдрузівсеред >Єдрузівсеред >Тільки
>однолітків >однолітків школа
13% 17% 70%

Умалюнках на задану тему «Ушколі»найважливіше ті, яксамедитинанамалювалафігуриоднолітків та собі. титанудіти, котрімалюють собі уцентрігрупицедіти ізістеричнимирисами характеру. титанудіти, у яких намалюнкувиявилось малооднолітків, чи смердотівідсутнізовсімцедіти ізневротичнимиреакціями. Цетакожвиражаєпроблемивзаєморозуміння ізоднолітками.Тежсамевідноситься домалюнків на задану тему «Навулиці, наподвір’ї ».Якщо намалюнкудитини малооднолітків, тоцевказує натруднощі внадбаннядружніх,міцнихконтактів та черезмірнуопіку вродині.Якщо ж намалюнкузображена лише школа, тоді вцієїдитинидуже мало, чи немаєзовсімдрузів вшколі,класі.

>Малюнки на задану тему «>Сім’я».

>Дітямдається заподіяннянамалювати тихий, із кімживедитина.

Таблиця 2

>Вивченнястрахів задопомогоюмалюнків.

>Дитинаміж >Дитинаближче до >Дитинавідсторонена >Дитина собі
>батьками >мами чи дотата від родини звнамалювала
39% 31% 13% 17%

 

Уцихмалюнкахмаєвеликезначення порядок таблизькістьрозташуванняфігур, особливомісцедитини.Якщодитинамалює собіміжбатьками –цесвідчить проприв’язаність дообохбатьків,якщоближче до одного із них –цесвідчить провираженуприв’язаність до одного ізбатьків. Колідитинамалювала собівіддалено від родини, часто ізсумним лицем, -цесвідчить що вродинімалюкуприділяютьзанадто малоуваги, томудитина частовідчуває собіпокинутою.Чотириучня із класу, ненамалювали собісеред родини - лишесвоїхбатьків!Цідіти неприймаютьучасті всімейномужитті, смердотівідчувають собі чужими,непотрібними.

>Малюнки на задану тему «>Чого є небезпека ».

Переддітьми ставилося заподіяннявідобразитинайбільшяскравий страх.Якийсамедітям непоясняється,дитина винна зверни його сама.

Таблиця 3

>Вивченнястрахів задопомогоюмалюнків

Ненамалювали >Намалювали
страх страх
9% 91%

>Деякідіти ненамалювали страхзовсім.Іншідітизмоглинамалюватималюнок тапоборотиперепону страху всвоїйсвідомості, йвідобразитивольовим,цілеспрямованимзусиллям ті, про що смердотінамагалися недумати.

>Малюваннястрахівдітьми непризводить до йогопосилення, анавпаки,зменшуєнапругу відтривожногоочікування йогореакції. Умалюнках страх ужереалізований , як ті що ужесталося;залишається меншенедоведеного,незрозумілого,невиясненого. Усіцезнімаєтравмуючезвучання страху.Дужеважливо, ті що заподіяннядаєвчитель,якомудитинадовіряє.Крім того, сам процесмалюваннявідбувається вдружнійатмосферіспілкування ізоднолітками,забезпечує їхніпідтримку.

>Діагностикакількостістрахів (тест: «Страхи в >будиночках» методика М.А.Панфілової.)

>Проводитьсяіндивідуальнабесіда, вкотрійвияснюється, чогосамебоїтьсядитина.


Таблиця 4

Страхидітей.

>Ф.И >Жахи >Комахи >Вогонь Смерть >Темрява >Кров, >Школи, >Індиві-дуальні
(>Вампірипривиди) >Тварини >Пожежа >Уколи,лікарі >Вчителі,двійки Страхи
1 >Альона Б. + +
2 >Альона Р. + +
3 >Альоша + +
4 >Андрій У. + + +
5 Богдан + +
6
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація