Реферати українською » Педагогика » Система освіти у Велікобрітанії


Реферат Система освіти у Велікобрітанії

>Реферат

Системаосвіти уВеликобританії


1. Історіярозвиткусистемиосвіти уВеликобританії

>Ще всередині ХІХстоліття держава мало бралаучасті ворганізаціїшкільної справ, як уже в 60-хроках всенаполегливіше переносити запитання прозагальненавчання. У 1870роцівидається закон проелементарнуосвіту (актФоретера), щозапочаткувавдержавнушкільну систему,хоча ііснувала вона паралельно зцерковними школами таприватниминавчальнимизакладами, атакож ізнезалежними від держави “>паблікскулз” (>громадської школи).Церковниморганізаціям доречі, дляутриманняшкілнадавалисьдержавнідотації.

У 1880роціоголошувалосьобов’язковевідвідуванняшкіл йпізніше (1893 р.)встановлюєтьсяграничнийвікобов’язковогонавчання (від 7 до 11 р.). На початку ХХ ст.тривалістьнавчання впочаткових школах сягала 6-7 років. Школанемалаобов’язковогонавчального плану, але й дляодержаннясубсидій від держави буввстановлениймінімум:читання, лист,граматика, арифметика,малювання, адівчаток,крім того,рукоділля.

>Шкільнікомітети малі правозапроваджувати чи незапроваджувати всвоємурайоні законубожого.

>Безплатнепочатковенавчання було бфактичноздійснене впочатковійшколі в 1891році. У 1900році вАнглії було борганізованеВідомствоосвіти, вфункції,якоговходиврозподілдержавнихсубсидій таінспектуваннясубсидованихшкіл.В1902році було б баченоновий закон (акт Бальфура),якийвпорядкував діяльністьмісцевихорганів народноїосвіти йпоклав нимиорганізаціюдержавнихсередніхшкіл.Післяприйняття цого законукількістьсередніхшкілзросла. Однаксередняосвіта бувнедоступною длябагатьохгромадян,оскільки Платанавчання невідмінялася та і не було бналежноїнаступностіміжелементарними йсередніми школами.

Уакті Бальфуравизначалася позначкапочатковогонавчання, якформування характеру йрозвитокрозумовогопотенціалушколярів, атакожпідготовка їхнього до життя,різнихвидів роботи якінтелектуальної, то йфізичної. Уактійшлося і пронеобхідністьдаватиучням законівприроди,збуджувати у якихінтерес додосягненнялюдствазнайомити ізлітературою таісторієюсвоєї країни,прищеплюватинавичкимови,озброюватинавичкипрактичної роботи,вчити їхнівдосконалюватисвоєтілофізичнимивправами,сприятирозвитковіобдарованихдітей.

У 1918році було бприйнятоновий закон із народноїосвіти (актФішера),якимдекларувалисьрівні для всіхосвітніможливості йпродовжувавсятерміннавчання велементарнійшколі до 14 років.Ця школа буврозділена на дваступені:молодший – длядітей 5-11 років (із 5 до 7 роківдітивідвідували школи длямалюків), й старший - длядітей 11 – 14 років.

Системаосвіти вВеликобританіїмаєдавнітрадиції. Минуло чимало години від тоді, коли Оксфорд йКембрідж сталиасоціюватися ізпоняттям,щосимволізуютьякістьосвіти.ІнфраструктураосвітиАнглії далазмогу странезайняти одну ізпровіднихпозицій усвітовомуекономічномурозвитку.Країнаоднією ізпершихпідготувалакадривисококваліфікованихробітників угалузіпромисловості ідосяглависокогорівняграмотності населення.Завдякивисокійіндивідуалізаціїнавчальногопроцесу,властивійбританськійсистеміосвітивипускники такихуніверситетівхарактеризуєтьсянезалежністю думи тасуджень,повнотою знаньобраного предмета.

>Глобальнізміни ХХ ст.значноюміроювплинули наорганізаціюанглійськоїсистемиосвіти таекономічнийрозвиток країни. Ос-кількидуже частопомилковозрозумілітрадиціїпротиставлялиновимідеям.Британіявтратилаекономічнелідерство й сталапомітновідставати від новихстандартівосвіти.

На думку МайклаПортерппротягомостанніхдесятиріч вищийосвіта сталаневеликого, аменшоговідсоткустудентів, ніж убагатьохіншихпередовихкраїнах.Освіта дляелітимаєздебільшогогуманітарнийсуто науковийпрофіль йвтрачаєпрактичнуспрямованість.Відсотокстудентів, котрівивчаютьпрактичнідисциплінинижчий впорівнянні ізіншимикраїнами.

>Найсерйознішоюпроблемоюєрівень,якістьосвітисередньогоучня. Системаосвітивідобразила тапосилила вшколітенденцію довилучення знаньсередучнів.

Колі урядочолила Маргарет Тетчер, системаосвіти всеще малаегалітарний характер.Респектабельні люди, як йранішевідправлялисвоїхдітей до Оксфорда, але йнедолікизагальноїсистемиосвіти негативновпливали нарозвиток країни. Томуреформипроведеніурядом Тетчерохопили й сферуосвіти. Реформа 1988 року, атакожзакони проосвіту 1992 – 1994 роктавтілили всобітенденціюнової політики вгалузіосвіти.

Задопомогоюреформи уряднамагавсярозв’язатипроблемивищої йсередньоїшкіл.Особливаувагаприділяласярозробці новихнавчальнихпрограм,підвищеннюякостівикладання,розширеннютипівпідготовкимолоді,завдякивведеннюпрофесійнихкваліфікацій таускладненихдодатковихіспитів,вивченнюінформаційнихтехнологій й основбізнесу втехнологічнихколеджах.Середня школадісталаможливістьсамостійнорозпоряджатисянадходженнями іздержавних тамісцевихбюджетів.Реальним ставшиперехід до самоврядування.

>Вищаосвітапочаларозглядатися нелише, якпривілейвищого класу, а і яквнесок до національноїекономіки,завдякинаповненнюїївисококваліфікованими кадрамиздатнимизадовільнитисоціальніпотреби держави.

>Обдарованідіти ізмалозабезпечених батьківщиндісталиможливістьпродовжуватинавчаннязавдяки грантам, котрівидають для цогомісцевіоргани влади,університети тафонди.

>Дбаючи про ті,щоб вищийосвіта сталадоступнішою, держава сталаприділяти понадувагинавчанню увищихнавчальних заставах людейзрілоговіку,представниківетнічнихменшин таінших груп населення, котріраніше не маліможливостіздобутивищуосвіту.

>Прем’єр –міністрВеликобританіїТоніБлер,очоливши урядпідкреслив, що “>освітаєпріоритетом номер один, до урядуВона – ключ доконкурентно-спроможливості;нашогобізнесу й вонадаєможливості для всіх.Саме тому ми маємонамір підвищитиякістьосвіти уВеликобританії дорівнянайкращого в світі.Насампередвінпідписав указ проте,що вищийосвіті не якщобезкоштовною.Теперкожен студентзобов’язанийплатити якмінімумтисячуфунтівстерлінгів нарік.Блервважав, щоце не лишегроші, а іавтоматичний стимул дляпідвищеннявимог довикладачів, атакож й доякостіосвіти.

>Англійці доброусвідомили, що звпровадженням новихінформаційнихтехнологійзмінюються нелишеумови роботи.Новіпередовітехнологіїставлятьнові заподіяння і передосвітоюГ.Блервважав, щонинішнідіти незможутьдосягтиуспіху взавтрашньому світі,якщоїм далипідготовкувчорашнього дня.”

На думкуреволюційнимизасобами под годинунавчанняповинні статіінформаціїтехнології. Не можнавідмовлятивчителям у новихзасобах, котрііншіспеціалістивважаютьзвичайними. Тому уряд поставивши заподіяннясполучитикожну школу вАнглії ізінформаційноюсупермагістраллю,забезпечившибезкоштовнепідключенняшкільнихкомп’ютерів тадешевихтелефоннихтарифів,цедає школамможливістьспілкуватисяміж собою вкомп’ютерніймережі,підключатися до всіхбританськихосвітніхзакладів –бібліотек,коледжів,університетів,музеїв та галерей.

>Колоспілкуванняєнеобмеженим. Таким чиномстворюєтьсянаціональнаосвітянськакомп’ютернамережа.

>Булодослідженопроблеми, котрівиникають на шляхурозв’язанняпоставленого заподіяння.Головні із нихце потреба вспеціальнійпідготовці учителів танеобхідністьстворенняринку длявисокоякіснихбританськихпрограмнихпродуктів.Перша проблема -розв’язанняцільовимбюджетнимфінансуванням, друга - задопомогоюствореннязагальнонаціональноїосвітянськоїмережі.

Р.Блерпідкреслив, щозавдякиреформі вгалузіанглійськоїінформаційноїтехнологіїнайближчим годиноювідбудутьсявеликізміни:” До 2002 року усі школи будутьсполучені ізкомп’ютерноюсупермагістраллюбезкоштовно; 0,5мільйонів учителів якщоспеціальнопідготовлено;нашідіти,закінчившинавчання до шкіл будутьграмотними вгалузіінформаційноїтехнології после того, як смердотізможутьскористатисянайкращим, щоцятехнологіяможезапропонувати.

Таким чиномосновний акцент привикористанніефективнихметодівнавчання уВеликобританіїсьогодніробиться под годинунавчанняграмоти, математики іінформаційнихтехнологій.

2.Реформиосвітидругоїполовини ХХстоліття уВеликобританії

>Особливістьанглійськоїсистеми народноїосвітиполягає до того, що вуправлінні школамивелику рольвідіграютьмісцевіоргани влади. Увідповідності з законом 1944 року системаосвіти вАнгліїперебуває уподвійномупідпорядкуванні – центрального (>Міністерстваосвіти) ймісцевихорганів.

>Міністерствомаєтакіфункції:розподілдержавнихсубсидій,видавництворекомендацій дляшкіл,спостереження зароботоюсубсидованихшкіл,консультуваннямісцевихорганів народноїосвіти йдиректорівшкіл із всіхпитаньнавчально-виховної роботи, контролю надпроведенняммісцевимивладними структурами національної політики вгалузіосвіти. Уобов’язокмісцевихорганів народноїосвіти (їхнього 163) входитивідкриття новихшкіл й контролю над їхніроботою; смердотіслідкують завиконанням закону прообов’язковенавчаннядітей від 5 до 16 років, забезпеченняучнів молоком,шкільнимисніданками ймедичнимобслуговуванням.

>Головнимиважелем задопомогоюякогоМіністерствоспрямовує роботушкілєфінанси,оскількирозмірдержавнихсубсидійкожної школивстановлюється взалежності від цього уякіймірі школавизнанаефективною.Дійовою силою через якоїМіністерствовпливає зазнала школаєінспекториМіністерства – такзваніінспекториїївеличності –суперкваліфікованіфахівці із всіхпредметів, котріздійснюютьінспектуванняшкіл йдаютьметодичнівказівкивчителям.Характеризуючифункціїінспекторіванглійцікажуть, щоінспектори –це “>очі йвуха”,Міністерство “>охоронні псіфінансів” йпедагогічнімісіонери.Школи, котрісубсидуютьсябезперечноМіністерствомосвітиназиваються школами “прямогосубсидування”.Школи, котрізасновуються йутримуються школами графств, школизаснованііншимиорганізаціями (>переважнорелігійними)називаютьсядобровільними школами.

>Існують вАнглії йнезалежні школи.Вони належатиприватним особам чиокремиморганізаціям й неотримуютьсубсидій.

>Сьогодніпоступовозапровадженийновий порядок уфінансуванні, згідно ізяким школиотримуютьгроші не відмісцевоїадміністрації, абезпосередньо від уряду -він платитишколі за шкірногоучня,якого за своїмвибором привели батьки.

Постановканавчання вАнглійських школахзнаходиться впрямійзалежності від того як переносити йрозв’язується в стране запитання про лікнеп.Підвсеобучем тутрозуміютьлишеобов’язковевідвідування школипротягомпевногоперіоду години.Аспектиобов’язковоїосвітипевногообсягу знаньобов’язкового для всіх вцепоняття невкладається. Урезультатібільшістьшкілотримуютьпогануосвіту.Їхзнаннянизькогорівня, малопов’язані ізреальнимжиттям. У 1970-х роківкожнийп’ятийвипускник школи неотримав документа проскладанняекзаменів. Уанглійськійпресі регулярноз’являлосяповідомлення про ті, що багатомолодих людей невміютьчитати йписати,незважаючи надовгі роктаперебування вшколі.

У 1978році булиопублікованірезультатидослідженняпроведеногонаціональнимінститутом математики.Більш, як 7тисячвипускниківшкілзапропонували тест,який винен буввиявитимінімальнийрівень їхніматематичноїпідготовки. З тестомповністю впоралисялише 6,5 %випускників.Керівникінституту назвавшиотриманірезультати “вкрайжахливими”.Щезовсім недавноБританія пишалася, якдосягненнямрозгалуженою йефективноюмережеюбезплатнихдержавнихшкіл. На їхніфонііснуванняпривілейованихприватнихучбовихзакладів ізвисокоюплатою занавчання невиглядалодужеантидемократичним.Сьогодні жпереважнабільшістьанглійціввпевнені, щовисокийрівеньнавчаннязберігсялише вплатнихучбових заставах чипринаймні внечисленнихграматичних школах. Невипадковоопозиціїпартійнаполягають наперегляді бюджету народноїосвіти,виділеннідодатковихасигнуваньмісцевим органам влади наутримуванняшкіл.

У 1988році вАнглії бувприйнятий Закон про реформуосвіти.Сучаснашкільна реформа проводитися восновнихнапрямках:переглядзмісту,запровадження національноїоцінки знаньучнів,зміни вуправлінні.

До цого години системаосвіти в стране бувнастількидецентралізованою, щоучбовіпланискладалися нарівнішкіл, авчителі самрозроблялиучбовіпрограми,користуючисьрекомендаціямиміністерств,екземенаційнимивимогами,методичнимиматеріаламипідготовленимиурядовими йнезалежнимипедагогічнимиорганізаціями.

УЗаконівиділеноположення протестування внаціональномумасштабі всіхучнів 7,11,14 й 16 років.Цівіковімежівідновлюютьсяосновнимистадіяминавчання – всім роківдітизакінчуютьпершуступіньпочаткової школи, водинадцять –початкову школу, вчотирнадцять –початковадиференціаціянавчання, вшістнадцять роківмолоді людизакінчуютьобов’язковунеповнусередню школу.Одночаснарозробказмістуосвіти йспособівоцінки знаньсприяла їхнівзаємномузбагаченню,давалауявлення про ефективногонавчанняпрограми.

>Щодозмістуосвіти, торезультатіреформи 1988 року йогоподілили на 10рівнів дляучнів увіці від 7 до 16 років.

>Великобританія,мабуть,єдинакраїна вЄвропі де вповномуобсязізбереглася системаприватноїпривілейованоїосвіти.Особливемісце школипаблікскулз.

>Центральним органомуправлінняпабліксклз всіхтипівєконференціядиректорів, Якавирішуєнайзагальніші запитання йкоординує діяльністьцихнавчальнихзакладів нанаціональномурівні.Вонатрадиційнооб’єднує лишечоловічі школи. До6о-х років складїїобмеживсявідповідно до статутудвомастамишкіл.Стільки жналічувала іасоціаціяжіночихшкіл.

Зпосиленнямселективностінезалежнихнавчальнихзакладів,тобто із поворотом їхнього дообслуговування болеевузького вкласовомувідношенні коладітей,з’явилася потреба вприєднанні новихшкіл донайбільшпривілейованихнавчальнихзакладів,оскількинавчання йвиховання у якихпроводилися вдусі старихтрадицій. Тому на початку 60-х років бувстворенаще одна організація – Товариствадиректорівнезалежнихшкіл, Якаоб’єднуєнові школи, щодістали статуспаблікскулз йфункціонують якмолодшівідділенняКонференційдиректорів.

>Наприкінці6о-х на початку 80 – x років упаблікскулзспостерігаєтьсятенденціянепомірногозростання плати занавчання,викликаного нелишеінфляцією йдороговизною, а іпрагненнямпанівнихкласівпіднятиселективнийбар’єр на шляхупроникнення велітарні школидітейсередніхверств населення. Однак, Незважаючи натакийсоціальнийвідбір упаблікскулзспостерігається незменшення, а збільшеннякількостіучнів.Поповненнявідбувається зарахунокдітей ззаміжніх батьківщин, котрінавчаються до шкіл прямогосубсидування, які после того як у 1976роцілейбористський уряд постановившиприпинитидержавнефінансуванняцихдержавнихзакладів,обрали статуснезалежних.

За одинрік із 1977 по 1978 роктакількістьучнівзросла до 3000осіб. Упаблікскулзпрацюють 40тисячучителів. Одним ізпоказниківякості роботи учителівпривілейованихшкілєкількістьстипендій, щонадаютьсяїхнімучням завідмінненавчання. У 1980 –1981навчальномуроцінезалежні школи котрістановлятьлише 6-8% від всіхнавчальнихзакладівсистемиосвіти країни здобули 654стипендії, а усідержавні – лише549.Кінцевоюметоюнавчання впаблікскулзєвступ вуніверситети,насамперед вОксфордський таКембріджський.

У 1975роцівипускникипаблікскулзстановили 37 % відзагальноїкількостівступників уОксфордськийуніверситет.Данісвідчать,що за 20 –>тиріччя (із 1950 по 1970 рокта)спостерігаєтьсядеякезменшеннякількостівипускниківнайбільшвідомихприватнихшкіл,зайняти у сферідипломатичноїдіяльності.    

>Переважнакількістьсуддів йбарристерів (>адвокатів) усвій годинузакінчилипривілейованінавчальнізаклади. У 1950 їхнікількістьстановила 84,9%; 1970-го – 80,2%; у 1981 – 79%.Кількістьвипускниківпаблікскулз увищому командномускладізросла із 59,1% в 1950 р. до 62,5% у 1970 р.

>У60-80 роктаверховні пості уВеликобританіїпродовжувализалишатисямонополієювипускниківпаблікскулз.

3.Місцетрудовоїпідготовкиучнів усистеміосвітиВеликобританії

>Трудовенавчання взагальноосвітнійшколімаєдовгуісторію. На початку відньоговимагали широкоговиховного плану. Однакпоступово воно та сталопідпорядковуватисьшвидшелогіці ремесла, ніжпотребамрозвиткудитини.Основнаувага сталаприділятисязасвоєннюучняминавичокремісничої роботи,причому особливовеликезначеннянадавалосьвиконаннюробіт з дерева йметалу.Значноюміроюце характерно й щоб поставити трудовогонавчання всучаснійанглійськійшколі. Уроки роботиобов’язкові дляучнівпочатковихшкіл (5-11 р.) й ізпершихкласівсередніх (11-14 р.). Тамвідводиться подвігодини натиждень – від 5 до 8 %учбового години.Починаючи із четвертого класусередньоїшколи,праця укладати списокобов’язковихпредметів завибором, так щоїївивчаютьокреміучні (такзвані “практичноорієнтовані”). Назаняттяпрацеювиділяється від 4 до 7 часів натиждень.

Умасовійпрактиці трудовогонавчаннямолодшихдітейзберігається багатотрадиційнихелементів. Упочатковійшколідітямприщеплюютьнавички роботи ізпапером,глиною,пластиліном, деревом,знайомлять ізелементамиткацтва, ізсадівництвом йгончарством.Дівчата,крім того,вчатьсяшити йв’язати.Вибірвидів роботизалежить відможливостей школи.Великезначеннянадаєтьсявиготовленню ізнепотрібнихматеріалівіграшок,учбовихпосібників тощо. Умолодшихкласахсередніхшкілучнізаймаютьсявиготовленнямрізнихрухомихмоделей(паровоз,аероплан, крокодил, жирафа тощо).Вонироблятьстоли йстільці,іграшки,іншікорисніречі.

>Нововведеннямостанніх років можнавважатизалученнямучнів довиконаннярізнихпроектів впроцесі трудовогонавчання. Так було водній ізпочатковихшкіл графстваКовентріїм було бзапропоновановиготовити модельпарашута. При цьому,щобобговорити ізмалимигрупами, на котріподіленийклас, впочатковійстадіїпроектування, а приреалізації того чиіншого проекту – бути консультантом.

>Кульмінаційним моментом природноставалаперевіркавиготовлених моделей в дії.Така робота дійсносприяєвиробленню вучнівміцнихумінь йнавичок,творчогопідходу довиконаннянабутих знань, до тогочислі й вгалузізагальноосвітніхдисциплін (особливо математики йфізики),розвиває їхніпізнавальніздібності.

Наекзаменах відучніввимагаєтьсяхорошезнаннявластивостейрізнихметалів йдеревини,уміння правильно їхнівибрати дляпрактичнихцілей.Перевіряєтьсяознайомлення школяра ізручнимиінструментами,нагрівальнимипристроями, ізтокарними йфрезернимиверстатами,причомувін виненпродемонструватиумінняпрацювати ними.

Предметомдомашньоїекономікизаймаються усідівчата йчастина хлопців. Донедавнього годиниокремовикладалисьшиття,ткацтво,рукоділля йкулінарнемистецтво. Урядішкілцемаємісце йсьогодні. Однак позначка курсу домоведення - “допомагаєучням вестиефективнийспосіб життя вякостііндивідуалів,членівсім’ї йчленівсуспільства”.Новоюформоютрудовоїпідготовки стала практикаучні навиробництві, вторгівлі, вадміністративнихустановах, в сферіобслуговування.


Схожі реферати:

Навігація