Реферати українською » Педагогика » Система педагогічних наук їх та зв'язок з іншімі науками


Реферат Система педагогічних наук їх та зв'язок з іншімі науками

>Міністерствовнутрішніхсправ України

>Національнийуніверситетвнутрішніхсправ

>РЕФЕРАТ

ізпедагогіки із тими:

«Системапедагогічних наук їхні тазв’язок ізіншими науками»

2006

>Загальнепоняття пропедагогіку

>Термінпедагогікавиник уДавнійГреції.Педагогом тодіназивали наставника, особу, Якавиховувала йнавчаладітей.

Предметпедагогіки –цевихованнялюдини як особафункціясуспільства.

>Педагогікоюназивається наука провихованнялюдини на всіхвіковихетапахїїрозвитку.Така трактуванняпедагогіки особливо актуальнатепер, колистворюється системабезперервноїосвіти, Якавключаєусі ланки: віддошкільнихзакладів дорізноманітних формзагальної,професіональноїосвіти.

>Педагогічнівчення булирозвинуті вепоху Відродження впрацях >Вітторино такФельтре (1378 – 1446), Франсуа Рабле (1483 – 1533),ЕразмаРоттердамського (1469 – 1536).

>Оформленняпедагогіки яксамостійноїнауковоїдисциплінибільшістьдослідниківпов’язують ізім’ям великогочеського педагога Яна АмосаКоменського (1592 – 1670). >Йоговидатнапраця “Велика дидактика” досіпірзалишаєтьсявидатнимпам’ятником,якийзнаменує пронародженнянауковоїсистематизованоїпедагогіки.Сформульовані нимпринципи,методи,форминавчання тавиховання сталиневід’ємнимиелементаминаступнихнауково-педагогічних систем. 1

СИСТЕМАПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

 

Прорівеньрозвиткубудь-якої наукизазвичайсудять заступіннюдиференційованостіїїдосліджень й порізноманітностізв’язківданої науки ізіншими,завдякиякійвиникаютьприкордоннінауковідисципліни.

Системупедагогічних наукскладають:

1.   >Загальнапедагогіка, щовивчаєосновнізакономірностівиховання.

2.   >Віковапедагогіка, щовивчаєособливостівиховання людей нарізнихетапахвікових груп.Вонаподіляється на >передшкільну,дошкільну,шкільнупедагогіку тапедагогікудорослих.

3.   >Спеціальнапедагогіка (>дефектологія), котра на свійчергурозпадається на цілий рядгалузей:питаннямивиховання йнавчанняглухонімих та глухихдітейзаймається >сурдопедагогіка,сліпих – >тифлопедагогіка,розумововідсталих – >олігофренопедагогіка,дітей ізрозладамимовлення – >логопедія.

4.   Методика, щодосліджуєспецифікувикористаннязагальнихзакономірностейнавчання довикладаннявизначеногоучбового предмета (>мови, математики таін.).

5.   Історіяпедагогіки, щовивчаєрозвитокпедагогічнихідейвиховання врізніісторичніепохи.

>Інтенсивнорозвиваютьсятакітеоретичнігалузіпедагогічної науки, як >професіональна,вузівська,військова,виправно-трудовапедагогіка.Складаєтьсяпедагогіка >сімейноговиховання,педагогікадитячих тамолодіжнихорганізацій тощо.

>Процесрізнобічноговзаємногопроникнення наук,розвиток комплексноговивченняпедагогічнихявищоб’єктивнопотребуютьорганічногозв’язкупедагогіки ізіншими науками.

>зв’язокМІЖПЕДАГОГІКОЮ ТАПСИХОЛОГІЄЮ

 

У наш годинузв’язокміжпсихологією тапедагогікоюнабуваєособливого характеру.Фактичнопротягомбагатьох роківцізв’язки були багато вчомупристосуваннямпсихології доіснуючоїпедагогіки йзовнішнімурахуваннямпедагогікою “>готовихданих”психології.Наприклад,завданнямпсихологіїнерідко вважалось “>психологічнеобґрунтування” ужескладених йзакріпленихпедагогічнихметодів йположень їхньогополіпшення, апедагогіка частовиходила іздеякихвласне догматичновилучених “>психологічних формул”,зокрема,твердження про ті, щомисленнямолодшого школяраначебтопозбавленеабстрактності, а лишевинятковоконкретне.

Останнідослідженнядозволяють у новійзрозумітиможливостіпсихології таїї доля впроцесінавчання тавихованняучнів.

>Перше заподіянняпередбачаєтакупобудовупсихологічнихдосліджень, Яка не скількискеровувала б наобґрунтування готового йствердженого, стількивипереджала біснуючупедагогічну практику,торуючи длянеїновішляхи,забезпечуючи широкийпошук нового усправінавчання івиховання.

Друга заподіянняобумовленевимогами, що їхньогопред’являєпедагогіцінауково-технічнийпрогрес.Масаінформації,обов’язкової длязасвоєння,виростає із великоюшвидкістю.Встановлено, щоінформаціяшвидкостаріє,вимагаєоновлення.Звідсивипливає, щонавчання,зорієнтованеголовним чином назапом’ятовування йзбереженняматеріалу впам’яті лишечастковоможезадовольнитисучаснівимоги.

Наперший планвиступають проблемаформуванняякостеймислення, котрі дозволили бучневісамостійнозасвоюватипостійнооновлювануінформацію,розвиток такихздібностей, котрі давали бможливістьіти в ногу ізнауково-технічнимпрогресом. Вісьчому народнаосвіта ставити передпсихологією багатоактуальнихзавдань:

·Визначитизагальнізакономірностірозвиткупсихіки вонтогенезі;

·Датипсихологічну характеристикудіяльності таособистостілюдини накожномувіковомуетапі;

·Визначитипсихологічнімеханізмизасвоєннялюдиноюсуспільногодосвіду,систематизованого в засадах наук, уморалі;

·Виявитипсихологічніосновиформуванняособистості впроцесінавчання івиховання,розкрившивзаємозв’язоквиховання йпсихічногорозвиткулюдини;

·Вивчитиспіввідношенняміжвіковими таіндивідуальнимиособливостями людей;

·Установитипсихологічні заподійвідхилень упсихологічномурозвиткові людей відзагальногонапрямурозвитку йрозробитиметодидіагностикицихвідхилень.

>зв’язокМІЖПЕДАГОГІКОЮ ТАФІЛОСОФІЄЮ

 

>Особливотіснопов’язанапедагогіка ізфілософією.Зв’язокцей незавждирозглядавсявірно.Булиспробизвестипедагогіку доприкладноїфілософії (П.Наторп (1854 – 1924), Ф.Паульсен (1846 – 1908), Р.Кершенштейнер (1854 – 1932)). Думка про ті, щопедагогікаєчастиноюфілософії маламісце до ХХстоліття.

>Розриваючизв’язок зфілософією,педагогікавиявляєтьсябезсилоюзрозуміти ірозкритисоціальнусутністьвиховання.

>зв’язокПЕДАГОГІКИІЗСОЦІОЛОГІЄЮ ТАКІБЕРНЕТИКОЮ

 

>Соціологія – наука, щовивчає сус-пільство якскладнуцілісну систему, йогопідсистеми йсоціальніпроцеси, котрівідбуваються вньому.

>Педагогікатісностикається зсоціологією,вивчаючитакісистемисуспільства, яксім’я, школирізнихтипів,трудовіколективі,формальні та неформальнігрупи,юнацька субкультура йт.ін.Соціологіядаєпедагогіці великийфактичнийматеріал, що йогоостаннявикористовує дляраціональноїорганізаціїнавчання тавиховання.

>Кібернетика – наука прозакономірностіпроцесівуправління йпередачіінформації в машинах,їхніх системах йживихорганізмах.Кібернетикавивчає процеснавчання йвиховання яккерований процес, що його можна (йнеобхідно) не лишепланувати, але й імодулювати.

>Використаннядосліджень йнаукових знанькібернетики востанні рокта даломожливістьсконструювати йзастосувати впедагогічномупроцесінавчальні таконтрольнімашини,здійснювати не лишепрямийзв’язок у цьомупроцесі від вчителя доучнів, а ізворотнійзв’язок відучнів довчителя, щодаєвичерпнуінформацію проякість знань,умінь йнавичокучнів.

Алі системувідповідейучнів здопомогоюкомп’ютера неслідідеалізувати.Вонамає своїплюси ймінуси.

Плюс –це ті, що вонбезособиста, щовиключаєсимпатії таантипатії із боціекзаменатора йдозволяєзняти комплекс страху (>якщовінє) запевногопризвичаєння домашини.

>Мінус –це ті, що машина працює врежимі “>так-ні” й незавждиможе адекватнооцінитизнання.Вчительможекраще їхньогооцінити іздопомогоюорієнтуючихпідказок.

>зв’язокПЕДАГОГІКИ ЗІНШИМИНАУКАМИ

>Педагогікавирішує свої заподіяння неізольовано, атісномувзаємозв’язку ізіншими науками,використовуючиїхнідосягнення всуміжних зпедагогікоюгалузях. Будучинаукоюсуспільною,педагогікатіснопов’язана із такими науками, як >психологія,філософія,історія,етика,естетика,економіка,соціологія, менеджмент таін.

>Щоб правильновчити йвиховуватиучня,досягнути в цьомупозитивнихрезультатів,необхідно знатібіологічнізакономірності зростанню йрозвиткулюдськогоорганізму.Тодіпедагогікатіснопов’язана із >анатомією й >фізіологієюлюдини, особливо із >фізіологієювищоїнервовоїдіяльності.Місткомміж нимиє >віковапсихологія, котрарозкриваєвіковіособливостіформування йрозвиткупсихікилюдськоїособистості.

>Тіснимиєзв’язкиміжпедагогікою й >шкільноюгігієною, Якавивчає йвизначаєсанітарно-гігієнічніумови життяучнів,організаціюнавчальногопроцесузалежно відвіку, стануздоров’я таіншихфакторів.

Уостанні рокта >Інститутпсихології Українипровівдослідженнярозвитку,психологічноїстабільностіперебігупсихічнихпроцесів,адаптованості дострес-факторів,успішностінавчанняучнів узонірадіологічного контролю.


>ЛІТЕРАТУРА

 

1. Баранов С.П. та інших. Педагогіка:Учеб.пособие дляпед.училищ по спец. № 2001 “Викладання в поч. класах загальноосвітніх шк.” / С.П. Баранов;Л.Р.Болотина, В.А.Сластенин. – 2-ге вид., перераб. – М.: Просвітництво, 1987. – 368 з.

2.Лозниця В.С.Психологія йпедагогіка:основніположення.Навчальнийпосібник длясамостійноговивченнядисципліни. – До.: “>ЕксОб”, 2001. – 304 з.

3. Педагогіка. Навчальний посібник для студентівпед. інститутів. – М.: Просвітництво, 1968.

4. Педагогіка: Навчальний посібник для студентівпед.институтов /Ю.К.Бабанский, В.АСластенин, Н.А. Сорокін та інших.; під ред.Ю.К.Бабанского. – 2-ге вид.;доп. і перераб. – М.: Просвітництво, 1988. – 479 з.


Схожі реферати:

Навігація