Реферат Самовіховання

План

>Вступ                                                                                   

1.Основні роботи по проблемахсамовиховання                    

2.Рушійнісили ймеханізмсамовиховання особини                 

3.Етичнийідеал йсамовиховання                                          

4.Відвиховання досамовиховання                                                

5. якпрацювати із себе                                                             

6.Ідеал особини                                                                                   

7.Матеріали посамопізнанню школяра

8. Метавиховання.Гіпотеза

>Висновок                                       

Списоклітератури

>Вступ

>Мільйони роківіснує світло.Багато щозмінилося вньому, стало абсолютноіншим. Алі усе-такиє щось не приходити,вічне, що було б й якщозавжди.Аджезавждинароджуватимуться,житимуть йвмиратимуть люди; йзавжди смердотійтимуть по тернистому шляху досвоєїдосконалості, шкірного разузноввирішуючивічніжиттєвіпроблеми,долаючиперешкоди,терплячибіди.

>Життязавждипримушувало людейшукати шляху довдосконаленнясвоєїдуші. Проблемамсамовиховання у усістоліттянадавалосявеликезначення.

У нашенеспокійний,неясний годину, коливажкорозібратися де Добро, а де Зло,ця проблемаще более актуальна. Ті, поякому шляхупідуть люди, станівирішальним длявсієї країни й всіх нас. Тому людина тепер, якніколи, винназнайтисвоємісце вжитті, точновизначити своїетичні ціності,умітипротистоятирізнимнегативнимвпливам.

>Щоб незірватися впрірву й не бутирозтоптаним,потрібноумітирозібратися до того, щовідбувається тепер в нашій стране. Апочинатипотрібноперш на із самого собі, ізудосконаленнясвоєї особини. як говорити народнамудрість: ">вік живи -вік учись", означати йвиховуй собіцілестоліття. Упостійнозмінному світі лише тієїзнаходитьсвоємісце,хтобезперервноміняється сам,удосконалюється.Крім того, лише шляхомсамовихованнясамовихованнявиробляютьсятакіцінніособовіякості як силаволі,мужність,наполегливість,терпіння,упевненість може й т.д.

>Розглянувши, якузначення мало ймаєсамовиховання по людях, яприйшла довисновку, щосамовихованняєоднією ізнайважливіших проблемсьогодні йвимагає свогорішення.


>Основні роботи по проблемахсамовиховання.

>Середзначнихробіт посамовихованню я бхотілавказати роботиА.І.Кочетова,якийдвадцятьп'ять років свого життяприсвятивроботі надцієюпроблемою. У йогопопулярнійкнизі "якзайматисясамовихованням"розкривається всятеоріясамовиховання, йогоцілі,задачі,прийоми йметоди роботи із себе:даютьсярекомендації посаморозвиткурозуму,пам'яті,мислення,здібностей,мови й т.д.

Укнизі ">Виховай собі"А.І.Кочетов вчити, якзнайтисвійідеал, якоцінити своїсили йздібності, якскластипрограмусамовиховання, яквикоренити своїнедоліки йнавчитисяуправляти собою.

>Приведенівище книжкиА.І.Кочетовапризначені в основному для колачитачів й,головним чином, дляпідростаючогопокоління.Проте коло йогодіяльності поційпроблемінабагато более широкий. Так книгаА.І.Кочетова ">Організаціясамовихованняшколярів" адресована ужевчителям,керівникамшкіл якдопомога, вякійзагальнотеоретичнівідомостівиходять напрактичнийдодатокідей науки.

>Проблемісамовиховання багатоувагиуділявпрофесорА.Г.Ковальов.Його книга ">Особувиховує собі"присвяченаумовам й методамсамовиховання особини.Вонаілюстрованаяскравими прикладамиуспішної роботи із себе як великих людейминулого, то й нашихсучасників;розрахована в середньомучитачів.

>Дужедокладно,цікаво йзахоплююче ізбезліччюконкретнихприкладів ізжиттєвихситуаційвисловленаця тема вкнизіЮ.М.Орлова ">Самопізнання йсамовиховання характеру".Йогопідхід доцієїпроблемидужесвоєрідний,повчальний,дозволяє болееглибокозрозумітиприведенітеоретичнівідомості.

>Цікавим йдужесвоєріднимєпідхід до цого запитання Дейла Карнегі в йогопопулярнійкнизі "якзавоюватидрузів йробитивплив на людей", девіндаєцінніпрактичніпоради, вчитиякимпотрібно статі, що б люди любили йповажали тобі.

>Проблемоюсамовихованнязаймалися йзаймаються тепер багатопедагогів й психологи.Існуєбезлічнауковихробіт йпопулярноїлітератури поційтемі але й, на мойпогляд,найбільшглибоко йповнорозглядавцю проблемуА.І.Кочетов. Усвоїхпрацяхвіндає заради ізорганізаціїсамовиховання якучням, то йвчителям.

>Рушійнісили ймеханізмсамовиховання особини.

Коліз'являється на світлоновонароджений, миговоримо: ">народилася людина",тобтоговоримо пробіологічне йогонародження.Протеподальший процесбіологічногорозвиткунайтіснішим чиномпоєднується ізпридбанням такихякостей йвластивостей, котрі посвоємупоходженню непов'язані ізбіологічноюприродоюлюдини (>наприклад:засвоєннянавиків,звички,поведінка йін.).Названівластивості йякостіможутьсформуватисялишеприжиттєво йхарактеризуютьсоціальнийрозвитоклюдини. Таким чином,загальнепоняття "людина"включає болеевузьке йспецифічнепоняття - "особу". Про особу мисудимо понаступнихознаках:

1.Певнісформованісоціальніякості.Наприклад: відповідальність,гідність,індивідуальність,суспільнаактивність,твердістьпоглядів йпереконань.

2.Особахарактеризується такимрівнемпсихічногорозвитку,якийдозволяєїйуправлятивласноюповедінкою йдіяльністю.Здатністьобдумувати своївчинки йвідповідати них -істотна йголовнаознака особини.

>А.І.Кочетов всвоїйкнизі ">Організаціясамовихованняшколярів" говорити, що яквсякеявище, щорозвивається, особасуперечлива, вїївнутрішньому світінеминучізіткнення,конфлікти,періоди спаду йпосиленнярозвитку.Поняття особанеможливозовні того, щовичленяєїїрушійних сил.Ученіодностайні до того, щорушійними силами всамовихованні особиниєпевнісуперечності.

У година занауцінакопиченийдостатнійфактичнийматеріал, щодозволяєпроникнути в сутьпроцесусамовиховання.Механізмсамовихованнямаєнаступніособливості:вихованецьвибираєцілі життя,ідеаливідповідно досуспільнихкритеріїв,готує собі до життя всуспільстві,удосконалюється вколективнійдіяльності пополіпшеннюнавколишнього світу.Міжвказанимичинникамисамовихованняіснуютьскладнівзаємозв'язки йсуперечності: позначка життяможе бутиоднією, азахопленість - віншій сфері,внаслідок чогоміжбажаннямудосконалювати собі йреальнимсамовихованнямвиникаєневідповідність й т.д. й незавждисуперечностіможуть бутидозволенізусиллями самоговихованця.

УсвоїйроботіА.І.Кочетоввизначаєпараметрисамовиховання:

а)спрямованість,тобтомотиви роботи із себе.

б)зміст (>розумове,фізичне,етичне,трудове,естетичне,вольове,професійне,комплексне).

в)стійкість (>випадкове,епізодичне,постійне).

р)ефективність уформуванні особини (>виконуєфункціїголовні йдопоміжні).

>Головнавиховна завдання вкерівництвісамовихованняполягає до того, щотребасформувати тихпозитивніякості, від якізалежитьвирішеннявказанихпротиріч, й навестидіютакічинники як:самосвідомість,захопленість,спрямованість,умінняуправляти собою й т.д.


>Етичнийідеал йсамовиховання.

Уумовахінтенсивногосуспільногорозвиткузростає рольетичнихпочав увсьомужиттісуспільства. У світііснуєодностайна думка про ті, щоетичнийідеалспонукає донаслідування, длясамовихованняпотрібенеталонетичновихованої особини школяра,який виненвідповідатинаступнимпоказникам:

·працьовитість;

·творче ставлення до роботи;

·висока культураповедінки.

Усвоїй з статтею "ПроетичневихованняЛ.А.Замико, щовчаться",А.А.Назаренкодаютьдеякікорисніпоради:

робота поетичномувихованнювчаться результативна при системномупідході, щоприпускаєпедагогічнудіагностику;використовуваннярізноманітнихметодіввиховання;включеннявихованця всоціальні йвсерединіколективнівідносини;інтенсивнезалучення додіяльності ізурахуваннямпозитивнихякостей йздібностей, щоє унього;формуванняоб'єктивноїсамооцінки;навчанняметодицісамостимуляціїпозитивноїповедінки (>самонавіяння,самосхвалення,самоосуд).

>Психологічнапідготовка доетичногосамовихованняприпускаєформуваннясоціальногоеталона особини вучбово-виховнійроботі школи,організацію життя колективу за принципамигуманістичноїморалі йвключення шкірногоучня в процес свогоетичногосамоудосконалення.

 

>Відвиховання досамовиховання.

УкнизіА.І.Кочетова ">Організаціясамовихованняшколярів"мовиться, що вмолодшомушкільномувіцімежісамовихованнявизначаютьсяпоявою нового видудіяльності -навчання.Воно спрямоване нарозвитоквольовихякостей,відповідальності,колективізму йпов'язано ізпривчаннямдитини до регулярного йдобросовісноговиконанняучбовихзавдань.

>А.І.Кочетовпропонує правиласприяючісамовихованню:

>П'ять ">треба":

1.Завждидопомагатибатькам.

2.Виконувативимоги учителіввчитисядобросовісно.

3.Бутичесним.

4.Підпорядковуватиособистіінтересиколективним.

5.Завжди йусюдипроявлятисумлінність.

>П'ять "можна":

1.Веселитися йграти, коли роботазроблена на ">відмінно".

2.Забуватиобрази, але йпам'ятати, кого й за щотиобразив сам.

3. Несумувати приневдачах;якщонаполегливий, все одневийде !

4.Вчитися уінших,якщо смердотікраще тобітрудяться.

5.Питати,якщо незнаєш,проситидопомогти,якщо несправляєшся сам.

Цепотрібнотобі самому!

1.Бутичесним! Силалюдини вправді,слабкість його - брехня.

2.Бутипрацелюбним! Небоятисяневдачі вновійсправі.Хтонаполегливий, тієї ізневдачстворитьуспіх, ізпоразоквикуєперемогу.

3.Бутичуйним йдбайливим!Пам'ятай, до тобі добровідноситимуться,якщоти доінших добровідносишся.

4.Бутиздоровим йохайним!Займайсяуранішньоюгімнастикою,загартовуйся,мийся до поясахолодною водоющодня,стеж зачистотою рук, годину щоднявиділяй напрогулянки йще годинувіддай роботи чи спорту.

5.Бутиуважним,тренуватиувагу! Гарнаувагаоберігає відпомилок внавчанні йневдач в гру, роботи,спорті.

>Цьогоробити не можна!

1.Вчитися безстарання,ледаче йбезвідповідальне.

2.Грубити йбитися ізоднолітками,кривдитимолодших.

3.Терпіти у собінедоліки,інакше смердоті тобі самогознищать. Будьсильнішим за своїслабкості.

4.Проходити повз, колипорядкривдятьмалюка,знущаються надтоваришем,нахабнобрешуть вочічесним людям.

5.Критикуватиінших,якщо самстраждаєшподібним жнедоліком.

>П'ять "добро":

1.Умітиволодіти собою (невтрачатися, небоятися, невиходити із собі подурницях)

2.Плануватикожнийсвій день.

3.Оцінювати своївчинки.

4.Спочаткудумати, апотімробити.

5.Братисяспочатку занайважчі справ.

Правилавводятьсяпоступово.Спочаткудитинапривчається житивідповідно доп'яти ">треба". Цеозначає, що доньогопред'являютьсяпідвищенівимоги привиконаннісамеданих правил.Одночасноуказується, що не можнаробити йчому. Черездеякий годину можнапідключатип'ять "добро",оскільки смердотізначноскладніше длярозуміння йпривчання.

 

якпрацювати із себе.

>А.І.Кочетов всвоїх роботівпропонує тім, щовчитьсяконкретний план роботи із себе.


якпрацювати із себе.

1-їетап.Визначсуспільну мітку йзначення свого життя. >Мійетичнийідеал. 1.Девіз життя. 2.Кінцева позначкамоїхпрагнень йдіяльності. 3. Коли люблю в людях й щоненавиджу. 4.Духовні ціностілюдини.

2-їетап.Пізнай самого собі. >Який яє. 1.Моїдостоїнства. 2.Моїнедоліки. 3.Моїінтереси йзахоплення. 4. Метамого життя. 5.Відношення донавчання. 6.Відношення до роботи. 7.Відношення людям.Об'єктивнасамооцінка.

3-йетап.Визначпрограмусамовиховання. >Яким я винен статі. 1.Вимога до менебатьків й учителів. 2.Вимоги до менетоваришів, колективу. 3.Вимоги до собі ізпозиціїідеалу йоб'єктивноїсамооцінки. Програмусамовиховання.

4-йетап.Створитисвійспосіб життя. Режим. 1.Розпорядок дня. 2.Дбайливе ставлення до години. 3.Гігієна роботи йвідпочинку. 4. Правила життя.

5-їетап.Тренуй собі,виробляйнеобхідніякості,знання,уміння йнавики. >Тренування,вправи. 1.самозобов'язання. 2.Завдання самомусобі на день,тиждень,місяць. 3.самопереконання. 4.самопримушення. 5.Самовладання. 6.самонаказ.

6-їетап.Оцінирезультати роботи із себе, поставновізадачісамовиховання. >Самоконтроль. 1.Самоаналіз йсамооцінка роботи із себе. 2.самозаохочення чисамопокарання. 3.Вдосконаленняпрограмисамовиховання.

>Ідеал особини.

а)Людина

·гуманіст

· демократ

·трудівник

·інтелігент

·творча особа

·оптиміст

·борець засоціальнусправедливість

б)Якостічоловіка

·привабливість

·вірність

·мужність

·мамйстерність

·делікатність

·взаєморозуміння

в)Якості громадянина

·колективізм

·інтернаціоналізм

·патріотизм

·національна честь йгідність

·совість

·мужність

· відповідальність

р)Якістьжінки

·привабливість

·вірність

·жіночність

·господарність

·поступливість

·взаєморозуміння

буд)Рисифахівця

·професійнакомпетентність

·високапрацездатність

·організованість йділовитість

·діловаспівпраця йсамодисципліна

·вимогливість до собі йіншим

· культура роботи йощадливість

· потреба досамоосвіти

· всамоудосконаленні.


>Матеріали посамопізнанню школяра.

>В.Гетезатверджував: ">розумна людина та,хто багатознає, ахтознає самого собі".

Колидаєлюдинізнання самого собі ?

1.Об'єктивнооцінити собі, своїможливості йздібності.Виходячи із цого,визначитицілі життя.

2. Недопускатипомилок,розчарувань,необгрунтованихпретензій, крахужиттєвихпланів.

3.Визначитисвоєпокликання,безпомилкововибратипрофесію.

4. Непретендувати наособливуувагу до собі із боціоточуючих;скромність йгідність -показникиоб'єктивноїсамооцінки.

5.Шукати заподійнеприємності всобі, а чи не вінших.

>Шляхисамопізнання

1.Судіть про собі усправах.Успіх вроботі -цепоказник вашихдостоїнств,невдачі -характеризуютьвашіслабкості йнедоліки.

2.Порівнюйте собі ізіншими, але й не ізтими,хто гірше, а ізтими,хтокраще вас.

3.Прислухайтеся до критики зважується на власну адресою:

·якщокритикує один -задумайтеся

·якщо два -проаналізуйте своюповедінку

·якщо три -переробляйте собі.

4.Порівнюйте свою думку іздумкою про вас зсторони.Відносьтеся до собівимогливіше, ніж доінших.Ворог вашихнедоліків - ваш друг.

 

Метасамовиховання.Гіпотеза.

Метасамовихованнявиходить ізмотивів,спонукаючих до роботи із себе йбажань,прагненьлюдини. Без мети неможе бутипочатажодна праворуч, біля томучислі йсамовиховання. Алітреба матір,звичайно,достатньо здоровогоглузду,щобставитисобізадачі под силу.Інакше,нездійсненні,нереальнінадіїможуть привести дозворотногоефекту, доневпевненості може.

>Кожний із насможескласти список рис, котрі було б бслідусилити, й список рис, котрі було б бслідослабити чивикоренити.Викорінюваннянедоліків як йвиробленнябажанихякостей характеру йздібностейможе бутиметоюсамовиховання.

>Молодьсьогодніопинилася вкризовійситуації. Разом із крахомсистемисуспільного улаштую йетичнихідеалів,звалилися багатотрадиційних норм йспособиповедінки.Йдуть в минуле, щоздавалисявічними,критерії життя.

>Відбуваєтьсярізкапереоцінкацінностей.Молоді доводитисяадаптуватися дошвидкозмінних умів життя.Міняютьсяетичніідеали й ціності.Всіцічинникинадаютьзначне, незавждипозитивне,вплив на особуучня. По цьому,якщопереконатиучнів внеобхідностісамовиховання йдопомогтиїм в йогоорганізації, то процесформування особинипротікатиме болееефективно.


>Висновок

Отже,самовиховання -педагогічнокерований процес.Психологічна й практичнапідготовка до роботи із себескладає одну ізнайважливіших завданьвиховання. Яспробувалавиділитиосновніетапивиникнення йрозвиткусамовиховання.

>По-першецеусвідомленняучнями свого способу життя,осмисленнязначущостітієїдіяльності, Якавимагаєсамовиховання. На цьомуетапікласнийкерівникдопомагає тім, щовчитьсяусвідомити своїпозитивні йнегативніякості,зрозумітинетерпимістьсвоїхнедоліків.

>По-друге,оволодіннянавикамисамостійної роботи втійобластідіяльності, вякій школярхочедобитисяуспіху.

>По-третє,складанняпрограмисамовиховання. Цедужеважливийетап роботи із себе. Тутпотрібнадопомога,щобоцінити,наскількиоб'єктивно судитиучень про собі, чивірніцілівін ставити й чипотрібніприйомивибирає.

>По-четверте, організаціясамовиховання увибранійдіяльності. Ценайвідповідальнішийетап припереході відвиховання досамовиховання. Безконкретноїдіяльностібажання статікращезалишиться лишебажанням.

>По-п'яте,требавключитисамовиховання вцілісний процесформування особини.Вищийетап переходувиховання всамовихованняпочинається тоді, колиученьхоче йумієпрацювати із себе, колиоформилисямотиви,цілі йметодисамовиховання.

Таким чином,якщопереконатиучнів внеобхідностісамовиховання йдопомогтиїм в йогоорганізації, то процесформування особинипротікатиме болееефективно.

Списоклітератури

1. Дейл Карнегі “Як завойовувати на друзів і впливати на людей”, Ленінград, 1992

2.Кочетов А.І. “Як займатися самовихованням”,Мн.,Виш. шк., 1986

3.Кочетов А.І. “>Воспитай себе”,Мн.,Нар.асвета, 1982

4.Кочетов А.І. “Організація самовиховання школярів”,Мн.,Нар.асвета, 1990

5.Кочетов А.І. “Особистість виховує себе”, М.,Политиздат, 1983

6. ОрловЮ.М. “Співпізнання і самовиховання”, М., Просвітництво, 1987


Схожі реферати:

Навігація