Реферати українською » Педагогика » Самовіховання підлітків


Реферат Самовіховання підлітків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План

 

1.Риси морального портрета

2.Моделюваннясвоєїособистості

3.Удосконалюємо своївластивості

>4.Розвитокрозумовихцінностей. Думка та мова

>Література


>Ціль роботи:узагальнюючидосвідпсихологівзапропонуватипрактичнікроки дляпідлітків, котрізацікавленні усамовихованні.Показатиосновні напрямисамовиховної роботи.

Для однихпідлітківраніше, дляінших —пізнішепостає запитання: як будуватисвоє життянадалі;яким бути?

Убагатьохсім'яхначебто іздитинствапрограмується тієї чиіншийжиттєвий шлях.Спробуйтеспитатипідлітків,якоїпрофесії смердотібажають набути, й віз'ясуєте, що над сім'ї учителівпідростаєще один педагог, у сім'їлікарів — медик.Нині передмолоддю, Яка, Незважаючи навік йвідсутністьжиттєвогодосвіду, уже вюні роктаєвласникомчасткиродинногомайна,житлового фонду,землі,належитьвчасно йретельнопродумати своїподальші дії: увиборітрудовоїдіяльності,визначеннічасткимайна,якоюслід правильнорозпорядитися,щоб неруйнувати, астворюватиумови свого життя, роботи,навчання.

>Створення умів свого життя прямозалежить відставлення досуспільства, роботи, людям й самого собі,тобто від основморалі.

>Внутрішній світлолюдини,їїдушевнівластивостіскладаються уцілий комплекс:риси характеру,вольовіякості,ідейні тадуховніпрагнення,моральніпринципи.

Чи станете віособистістю —залежитьлише від вас.Чимранішезробитирішучийкрок допроектуваннявласноїдолі, тімшвидшевизначите кім йякимбажаєте статі.Вочевидь, ізроками подтискомобставин чизізміноюрівняосвіченості багато чогоуточнюватиметься,коригуватиметься. Тапершийкрок домайбутньоївласноїдоліслідзробитиякнайраніше.

>Спочаткузробимо короткийперелікголовнихморальнихякостей йвластивостей,потімвиокремимо тих із них, котрібажаносформувати усобімолодоїлюдині.


1.Риси морального портрета

 

>Сучасна молода людинаможе самавирішити, котріриси характеру йморалі вонхочевиховати всобі. Основа такоговибору —життєвийдосвід (>власний й ізоточення),літературні твори,кінофільми,відомості ізетики,естетики,соціології тощо.

>Психологічна наукавизначаєособистість як «>людину,соціальнийіндивід, щопоєднує всобірисизагальнолюдського,суспільно-значущого таіндивідуально-неповторного».

>Риси, котрівідображаютьморальнуспрямованістьособистості,складаютьпевне колоузагальненихякостей повідношенню дооточення, досуспільства:патріотизм,принциповість,правдивість,працьовитість,дисциплінованість,вимогливість до собі та доінших.Цірисиздебільшоговиявляються в роботи,навчанні,громадськійроботі, успілкуванні наофіційномурівні.

>Інше колоособливостейлюдинискладаютьемоційно-вольові таінтелектуальніриси,тобторисивнутрішнього світу:мужність,сміливість,рішучість,наполегливість,пристрасність,імпульсивність,вдумливість,розсудливість тощо.

>Важкоукласти вякусьжорстку схему усіморальнірисилюдини,аджебудь-яка схемавідбиватимелише одну чикількасторінскладноїструктуриособистості.

>Користуючисьнижченаведеним,запишіть усвоїйщоденник чи блокнот тихриси, котрі б віхотіливиробити у собі.

>Безпосередність.Бережливість. Шляхетність.Вимогливість.Вихованість.Відповідальність.Вірність. Воля.Героїзм.Гордість. Доброта.Допитливість.Дружелюбність.Егоїзм.Захопленість.Зрадливість.Ініціативність.Легкодухість.Мрійливість.Мужність.Почуттяобов'язку.Патріотизм.Переконаність.Підлість.Повага.Правдивість.Працьовитість.Принциповість.Ревнивість.Розчарованість.Самовідданість.Самолюбство.Скромність.Совісність.Тактовність.Терпимість.Товариськість.Формалістичність.Цілеспрямованість.Честолюбність. Честь.Чесність.Щедрість.

Психологипропанують методикустворення «>сценарію»змін усобі, Якавідповідаєсоціальномустановілюдини,сформованомуринковимивідносинами.Зазначимо що така методика стані по людях, котрібажаютьпідготувати собі дорозмаїттястосунків у світі,бізнесупідприємництва,допоможе критичнопоглянути у собі йпланомірнаскоригувативластивостівласного «Я».

-Триключовістадіїзміни всобі

1. >Визначте, щосаме віхочетезмінити всобі чиякимхочете статі.

>Спитайте собі: «як бі яхотівзмінитися?»Наприклад,хотіли б ві бути болееприязним ідинамічним,сердечним йніжним,діяти болеечітко, бутивпевненим,перебуваючи вколективі? як бі віхотілизмінитися,здібності сил вашогорозумуможутьдопомогти вамуявитисобіриси характеру, які бі віхотілипозбутися, йнавпаки, котрі б віхотілирозвинути.

2. >Використайте процесствореннясценарію в думках,щобуявити собі уновійролі.

>Ця процедурастановить фундамент для вашихзмін,оскільки вістворюєте для собііндивідуальність чи характерприблизно втакийспосіб, якцеміг бізробити режисер.Надалі,знову ізновуподумкирепетируючицю роль, візакріплюєтереальність цого нового образу. І відивитиметеся у собіпо-іншому,діятимете в реальному світі, щотакождопоможе вамповодити собіінакше.

3. >Втілюйтесвійновийсценарій у життя.

>Теперприймітьнову роль й діяльність, котрі вістворили для собі, йвипробуйте їхні напрактиці вреальнихситуаціях.Наприклад,якщо й вівирішили, щохочете бутиприязнішим, йуявили, що ві так по>водитесь ізусіма,хтооточує вас, то то йробіть,створюючиподумки вашновий образ як образчуйної таприязноїлюдини, що викликає віншихпозитивнуреакцію.

Коли хочузмінити чияким статі?

>Візьмітьаркушпаперу йолівець,поділітьаркуш на двастовпчики. Одинстовпчикназвіть «>Риси характеру, які хочупозбутися»,другий — «>Риси характеру, які хочу набути».

>Спочаткурозслабтесь,потім, подивувавшись напершийстовпець,почніть «>мозкову атаку» йшвидкозапишітьусіриси, які віхочетепозбутися.Записуйте все, щоспадає на думку, й ненамагайтесьрозмірковувати, чи реально вампозбутисяцієїриси (>якості).Продовжуйтедоти,поки не запишетехоча бп'ять рис характеру, чипоки процес непочнеуповільнюватися.

>Далізверніться до іншогостовпчика йтакож задопомогою «>мозкової атаки»швидкозапишітьусіриси, котрі віхочете матір. Удеякихвипадках смердотіможуть бутипротилежні тім, які віхочетепозбутися (>наприклад,замість того,щоб бутисором'язливим, віхочете бути болеетовариським,замість того,щоб бутинетерплячимщодо людей, віхочете статі болеечуйним).Надаліпродовжуйтецей процес йзаписуйте все, щоспадає вам на думку, ненамагаючиськритикувати чиоцінюватице. Доти ж, пробуйтеміркувати, чи реально вам набути такихякостей.

>Зновупродовжуйтезаписуватидоти,поки не запишетехоча бп'ять рис чипоки процес непочнеуповільнюватися. Колі вівідчуєте, щозакінчилиперелік йготовівизначитипріоритетність рис, які віхочетепозбутися, длякожної із нихзнайдітьпротилежну рису,якої віхочете набути, йзапишіть до іншогостовпчика.Наприклад,якщо ві записали: «До речіменшнегативним й критичнонастроєним», топротилежноюрисоюможе статі: «>Бути болеепозитивним йприхильним».

>Післятого,я до ві записалицюпротилежну рису,викресліть ту рису характеру,якої віхочетепозбутися.Якщо ві уже записалипротилежну рису у іншомустовпчику, то простовикреслітьїї впершому.

>Щобз'ясуватипріоритет,розгляньте почерзі усіриси в списку йвизначить,наскільки смердотіважливі нам,супроводжуючикожну із нихнумерацією: 1 (>дужеважлива), 2 (>важлива) й 3 (>бажано матір, але й негараздважливо).Напишітьціцифрипоруч ізкожноюрисою.

>Встановившипріоритет, віпрацюватимете надрозвиткомнайважливіших вам рис. Непрацюйтевідразу надрозвитком более як тририсиводночас.Якщо вівідчуєте, щозробили їхньогосвоїмиіндивідуальнимиякостями,перейдіть донаступних рис.Якщо віпомітите, щодужезмінилися,складітьновий списокпріоритетів.

>Використаннясценаріюподумки у тому,щобуявити собі уновійролі

Колі вівизначили, якої рису чириси вамтребанасампередрозвивати,наступнимкроком якщовикористанняуявногосценарію для їхнірозвитку. У цьомусценарії вібачите собі таким,якимхочете бути, йстворюєтесценарій, вякому ві можетеподумкигратицю рользнову йзновудоти,поки невиробите всобівпевненість, що ві можетецезробити.Водночас вістворитепосилюючий образ —такий,наприклад, якколір йтварина, із тим, щобнагадатисобі, коли віперебуваєте вреальнійобстановці, що ві можетезробити так саме, як віробилицеподумки.

Ащобкращезрозуміти, котрізмінипотрібнезробити у собі,підліткупропонуєтьсякласифікаціятипівзапропонованихвідомими психологами.

>Будь-який тип характерувизначаєтьсяпевнимирисами, способамисприйняття світу йстосунками ізіншими людьми. Кожнаособистістьнезалежно відособливостейїї характерумаєсвоєуявленні проетику тачесність.Звичайно, в шкірного із насєсукупність рис характеру, щостановить нашуіндивідуальність.

>Наприклад,американськийвченийВільямМарстонпропонує характеристикичотирьохтипів людей (>теорія Диск): Д —схильний долідерства йцілеспрямований; І —має великийвплив на людей йзацікавлений у яких; З —дужестійкий йволодієстабільністю; До —йомувластивівисокапорядність йкомпетентність.Фізіолог Карл Юнгподіляє людей на тихий,хтопоєднує в, котрідумають йрозуміють, та на тихий,хтосинтезує в, котрізнають йвідчувають.

Дж. Грехем Скоттхарактеризує людейвідповідно до типу їхнісприйняття й стилюповедінки ізорієнтацією на дії. Отже,єтакітипи характеру:

1)особистість, щобере у собі відповідальність;

2)аналітик йдослідник;

3) людинаособистість;

4)сумліннийпланувальник.

особистість, щобере у собі відповідальність, як правило,маєдужерозвиненуздатністьсприйматиінформацію на слух.Аналітик йдослідникмає добророзвиненезоровесприйняття;людянаособистість тонковідчуваєрізніпочуття,реагуєемоційно іпромовисто.Сумліннийпланувальникнерідкомаєтакевідчуття, щовінзнає чи йвпевнений до того,якимє стан промов чиякимвін якщо.Звичайно,кожнаособистістьможе бутисукупністюцихрізнихтипів.

>Використайтебудь-якутермінологію дляцихтипів характеру, котра вамнайбільш довподоби.З'ясуйте тієї факт, що людимаютьрізнітиписприйняття й стильповедінки. Тому,щобнайбільшефективноналагоджувати із нимистосунки, віповинні знаті проїхні подивися,оскільки люди особливочуйні до тихий,хтоподіляє їхнього точкузору (подивися). Таким чином, начальник,користуючисьсвоєюобізнаністю,можекращекеруватисвоїмипідлеглими, апідлеглий, у своючергу,моженалагодитикращістосункизі своїм начальником.

2.Моделюваннясвоєїособистості

 

>Ознайомившись ізрізними типами характеру можнаприступати до «>моделювання»ескізу свого:соціального портрета,передбаченнямайбутньої чибажаноїсоціальноїролі. Наше сус-пільствопереживаєскладний, але йдужецікавийперіодперерозподілусоціальнихцінностей, ролей,значень.З'являютьсяновісоціальнігрупи,новісоціальні таекономічністосунки,новіформигромадськихорганізацій,адміністративнихутворень тощо.Якунішу у цьомурозмаїттіхотіли бзайняти ві?Якусоціальну роль візбираєтесьвиконувати?

>Якщо два десятка років тому молода людина маладоситьобмеженийвибір (>робітник, селянин,вчений,керівник,ледар), тониніцейперелікдоповненийбагатьмановими ролями (>бізнесмен,банкір, йпідприємець, шоумен, депутат,безробітний, меценат,акціонер, фермер,орендар тощо). Унинішніхумовахролінерідкопереплітаються,доповнюють одна одну:вченийстворюємалепідприємство, селянинстає фермером,бізнесменприсвячує собіпідготовцірізних шоу таконкурсів,безробітнийвиставляє своєї кандидатури навибори.

>Звичайно,кожна рольвимагаєпевноїморальноїоснови таосвітньоїпідготовки, аголовне —неабиякогопрагнення.Скільки людейнаслідуютьобломових йманілових:мріють,планують,комусьзаздрять, але й ж нероблятьжодногокроку длядосягнення мети,мрії.

>Спробуємо жпередбачити,яким чиномдосягтинаміченоїролі:вступити нанавчання досереднього чивищогонавчального заставі;

>закінчитикурси;

>навчитися убатьків тародичів;

>поїхати вінші країни;

>скористатисянаявноювласністю й статіпідприємцем;

>вкластинаявнувласність вакції;

>вступити догромадськоїорганізації чи партії;

>піти на роботу напідприємство;

>створитисвоєпідприємство;

>одружитися;

жити занастановамибатьків;

жити занастановамидрузів;

жити без плану, якповедеться.

Такформуєтьсяжиттєвапрограма.

>Англійський психологЧессер водній зсвоїхпраць писавши: «>Життєвапрограмамаєвключати до собінабагато більше, ніж лише забезпеченняпрожиття йзадоволеннячестолюбства. Цезанадтовузько,щобохопити мітку,якіймає бутиприсвячене наше порівняно короткій нозііснування на світі. І хоч не можназмінитисередовище, вякомуживемо, миможемозмінитисвоєставлення донього й недатийому насперемогти.Плануватисвоє життя —означає простовирішити,якоюлюдиною михочемо статі, не ті, щоможливе длякогосьіншого, а щоможливе нам».

>Життєвапрограмавимагатиме від васпостійної творчости,аджевиникатимутьближні йдальніцілі,конкретні заподіяння для їхнідосягнення, якщонеобхідно учомусь собіобмежувати, дочогось собіприневолювати.Буличаси, колизневажливим словом «>речизм» (">вещизм")позначалипрагненнялюдини забезпечитисобіпевніматеріальні блага (машину, квартиру, дачу),нині жнастаютьчаси, коликожен із вас вжевласник й запевних умівможе (й винен!)цювласністьнарощувати,удосконалювати,розширяти,поліпшувати.Тому-тослідпланувати йматеріальний стан.

3.Удосконалюємо своївластивості

 

>Щобуявитипідліткусвійморальний ікону вмайбутньому,доцільнороздивитисянавколо собі йвідстороненимпоглядомоцінитисвоїходнолітків,враховуючи своївласніпринципи йпринциповіоцінкиоднолітків йдорослих ізнайближчогооточення. Уакторськихстудіяхіснує таканавчальна робота, якуявлення собі намісцііншої за характером, завікомлюдини.Спробуйте й віуявити собірізним, собі намісцісусіди, намісцівчителя, намісці батька тощо.

Колиозначаєудосконалювати своївластивості?Людина такабагатогранна йбагатозначна, щодужеважковизначити: а що жвимагаєзміни,удосконалення?Чеський психологІржіТоман написавшицілу книжку «якудосконалювати самого собі». Уній поданодетальну «>інструкцію»щодопослідовностікроків, котрітребазробити,приступаючи докоригування свого «Я».Наводимоїї уповномуобсягу:

«>Складіть списоксвоїхпозитивних йнегативнихякостей.

>Прочитавшицю книжку таінші, що васзацікавили,визначтецілі, які бі віхотілидосягти у сфері життя.

>Різноманітністьінтересівдаєможливістьпоставити болеецілей.

>Досягненнянаміченихцілейдасть вамзмогувідчутиповнокровність життя.

>Окреміцілірозділіть напідпорядкованіїмчастковізавданні їхнівиконанняпринесе Вамзадоволення йвпевненість у боєвпораєтеся й ізнаступнимиетапами.

>Перш ніжузятися завиконаннябудь-якого заподіяння, добро продумайтепослідовністьсвоїхдій.

Баланс позитивного і негативного таперелік вашихцілейдадутьможливість вампоглянути насвоє життя вцілому.

Кожна позначкамобілізує вашуенергію.

>Учітьсякраще насвоїхуспіхах, ніж наневдачах.

Прискладанні івиконанні свого плану думайте про йогомотивацію таочікуванінаслідки.

>Добрінавики йзвичкиполегшують наше життя, нашу діяльність. Томуопановуйтепоступоводобрі,кориснізвички у сфері вашого життя».

Зусьогорозмаїттявласнихвластивостей, рис,звичокнамагайтесявиділитинайголовніше — ті, щовизначатиме уподальшомужитті структурувашоїособистості.

>Виділимоп'ятьнайголовнішихнапрямів вроботі із себе, котрі можнарекомендуватипідліткам таучням старшихкласів длясамовдосконалювання.РозвивайрозумовіздібностіПіклуйся проздоров'я йфізичніможливості.Коригуй своюзовнішність.Управляйсвоїмиемоціями.Знайдизаняття додуші.

За І.Томаном,почнемо ізсамооцінки.

якоцінити собі, заякимикритеріями? У.Леві усвоїйкнизі «>Ми-стецтвоволодіти собою»даєп'ятьтиповихсамооцінок.Хочстрогоїоб'єктивності немає,спробуймовіднести собі доякогось зрозрядів —поставимособіоцінки.

1. «>Безпросвітність».Мій станпостійно тяжкий,постійної тяжко,тоскно,катастрофічно; я абсолютно нетакий (не така),якимналежить бутиздоровійповноціннійлюдині;зовсім не керую собою — мой стануправляє мною...

2. «>Рідкіпроблиски».Здебільшогопочуваю й веду собі не є так, якхотілось бі;лишезрідкамоменти, колипочуваю собі господарем самого собі йвідчуваюгармоніюміж собою йсвітом.Цімиттєвостіхотілось бізробитибезперервними.

3. «Зпереміннимуспіхом». Неможусказати, що собоюзадоволений, але й і не хочухникати. Всякийбуває...Періоди спаду,відсутність настрою, тонусу, самоконтролювиникаютьіноді сам собою, ачастіше подвпливомзрозумілих чи ж недужезрозумілих. Алівзагалі, коли захочу,майжезавждиможувзятися за собі.

4 «У порядку». У основному не так на собіпоскаржитися.Лише в окремихвипадках — присильнійвтомі,перевантаженнях —відчуваю щотримати контроль із себестаєважче.ВживаюзаходівВиявляється, явідійшов від собі недалеко,слідтрошкиперепочити.

5. «>Повнийблиск».Управляю собоюпостійно йбезперервно. Небуваємиттєвостей,щоб зробив учому-небудь собі не єпослухався.Розпоряджаюсь собоюнезалежно від умів. Насвійрозсуд, засвоїмипрограмами ставлюсобі потрібен стан, безбудь-якихзусиль йогодосягаю.Стопроцентнепрацездатний, ізнасолодоювідпочиваю йрозважаюсь.Менізавжди всевдається. Для мене немаєнеможливого!

>Самооцінкиможуть,звичайно,охоплювати йдовгі, йнедовгіпроміжки:наприклад, день — на «>одиницю»,п'ятьхвилин — на «>п'ятірку». А котра сума, щопереважає?

Тім,хто поставитисобісумарнуодиницю, очевидно,необхіднадопомогалікаря, психолога... Для «>рідкихпроблисків»такожбажаніхоча брідкізустрічі із психотерапевтом,якомудовіряєш, чи просто із хорошим іншому... якдвієчники, то йтрієчники,безпосередньопотребуютьпсихотехніки й простовезіння,якщознайдеться для цогодосвідчений консультант. Тім,хто «в порядку»,теж незавадить «підвищитикваліфікацію», але й можна і такпротриматись. А «>повномублиску»,щасливцям,круглимвідмінникам? як не чудово, але й смердотітежпотребуютьдеякоїпоради. На коженвипадок незавадитьзаглянути допопулярноїмедичноїенциклопедії.З'ясувати, щотакегіпоманіакальний стан, щотакеейфоричнанекритичність...Лиш на коженвипадок.

>Спочаткуз'ясуємо, що із намивідбуваєтьсязалежно віднашоїволі, а що —незалежно.

>Позасвідомопрацюютьпечінка,селезінка,кістковиймозок,білікров'янітільця таіншевнутрішнєгосподарствоорганізму, до тогочислі ібільшістьклітинмозку.

>Несвідомоперевертаємось усні,скрикуємо відболю,хапаємося запораненемісце,наслідуємо,намагаємося не бути самотніми йпродовжитирід,одержати своюмірунасолоди йстраждань.

>Підсвідомотривожимося замайбутнє, коли для цогоначебтоще немаєпідстав,відчуваємозабороненіпотяги,намагаємосяпоказати собі укращомусвітлі,навіть колицезовсімнепотрібно,водночасбудуємо йреальні, йнереальніплани,заздримо,інодірозв'язуємозадачі йпишемо твори.

>Свідомоходимо до школи,вчимося,говоримокомпліменти, прихолоднійпогоді теплоодягаємося,приймаємоліки,спілкуємося тощо.

>Виходячи ізцихвизначень,почнемо роботу із себе ізкорекції свідомішого у нашійповедінці. Для цогопопрацюємо надрозумовимиздібностями.

4.Розвитокрозумовихцінностей. Думка та мова

 

>Здається, крайзрозуміло:вчися вшколі,відвідуйгурток, читай книжки — й вісьти вжерозвинений,начитаний,розумний.Така проста схемавиглядає недужепривабливо дляпідлітка,вінодразу жстикається ізтруднощами.

Це все доступнокожному, але й ж некожендосягаєбажаногорозвиткурозумовихздібностей.Слідпам'ятати, щоінтелектвпливає попри всі наше життя:середовище, природа,товариство, стильспілкування,знання,вміння,інформація,спадковість,спосіб життя у сім'ї,емоції,самоосвіта.Можнасказати, щорозвитокрозумовихздібностейкожен із настримає усвоїхвласних руках.

Кожна людинамаєпевніздібності, але й часто вже неповністю чи ізовсім невикористовуються.Певне,усі чув відучителів:працюєш науроці надповну силу;єздібності, але й непрацюєш. Іценебезпідставні заяви.

Проблемамрозвиткурозумовихздібностейприсвяченобезлічнауковихпраць,популярнихвидань, йнайголовнішийвисновок із них - людина винна самаретельнопрацювати над своїмрозумом із >ca>могодитинства, а школа,вчителі, батькилишестворюютьпевніумови,направляютьпошук знань,консультують.

Дж. Грехем Скотт укнизі «Силарозуму»зазнає, щоприроднаінтуїція -це великавнутрішня сила, Якамаємогутність йдопомагає вподоланністресів йрозслабленні,підвищенніенергії тазняттівтоми,набуттібільшоївпевненості всобіпочуттявласноїгідності,постановці мети таїїдосягненні,удосконаленнімайстерності йзростаннітворчоїенергії,створеннібажаногоіміджу. 

Великаефективністьцієївнутрішньоїсилипояснюється тім, що вонмогутньодієдвомаосновними методами:рецептивним (>виробленняпроникливості,інформації ірозуміння) йактивним (>використанняінформації самих,впливу іінших людей йподії).

>Ціздібностінабувають,базуючись наінтуїції, на свійчергу,виникаєзавдякивміннюстворюватизоровіобрази чикартини всвоїйуяві.Цимвміннямкожний із насволодіє чиможерозвинути його допевноїмежі.

>Щобпізнати силу свогорозуму,треба знаті собі,яким чином вікращесприймаєтеінформацію:зорово, на слух, черезсильніпочуття чи черезпочуття «>знання».

Для цогодоситьуявитиякусьідею йзрозуміти, як віїїсприймаєте:бачите,чуєте,відчуваєте чизнаєте.

>Щобдізнатися, як віотримуєтеінформацію,спробуйтевиконатитакувправу.Заплющитьочі і подумайте пропершу-ліпшуідею, щоприйшла вам у голову.Бачите віїї чичуєте?Сприймаєте чивідчуваєтеїї? Чизнаєтеїї?Або жідеявиникаєкількомашляхами?Кожний із них годити.Тількитреба знаті проце.Щобз'ясувати,наскількивеликіможливостісили вашогорозуму вкожній ізцихчотирьох сфер —візуальній,слуховій,чуттєвій тапізнавальній,щобоцінити собі,требазаплющитиочі,розслабитися й,маючи вруціаркуш поперу іолівець,спитати собі: «>Наскількивеликімоїзоровіздібності увідповідності дошкали від 0 до 100?». «>Запам'ятайте перше число, якуз'явиться ви уголові, йзапишіть його».Далі. «>Наскількивеликімоїслуховіздібності?...Почуття?... Знання?».

>З'ясувавшишляхиотримання й «>переробки»інформації,безумовно,слідцішляхитренувати:розв'язуватизадачі,писати твори, вестищоденники,конструювати,малювати,виконуватидоручення тощо.

Однакчималітруднощі у цьомупроцесівикликає ослабленапам'ять, тому йїїслідтренувати,удосконалювати. Ос-кількипам'ятьбуваємоторна,словесно-логічна, образна,емоційна, те врізних людейактивнішепроявляютьсярізнівидипам'яті. Так,водій, спортсмен,пілотмає болеедосконалумоторнупам'ять;літератор, художник,співак —образну таемоційну;вчений понадпокладається налогічнупам'ять; уображеної чизакоханоїлюдинисильнішоювиявляєтьсяемоційнапам'ять.

>Пам'ятьслідтренувати іздитинства,аджеце один ізважливихкомпонентівмислення. Для цогонеобхідносамійлюдинінавчитисяробитизусилля із себе,здійснювати самоконтроль.Існуєчималоспособівтренуванняпам'яті:розподілповторень,чергуваннязалам’ятовування ізпригадуванням,урізноманітненнятренувальнихнавантажень,розв'язаннямнемонічних,логічних таінтелектуальнихзавдань тощо.

Доречі, Дж. Р. Скоттвиділяє триосновнихспособиполіпшенняпам’яті:

1. >Підвищити >здатністьконцентруватиувагу на бо віхочетезапам'ятати.

>Якщоперебувати вситуації, коливажливо щосьзапам'ятати,навчітьсязосереджуватися на цьому,використовуючи «>перемикач»пам’яті.Цей «>перемикач»може бутияким-небудь жестом чи рухом,Наприклад,з'єднайте великий йвказівнийпальці,складіть руки так,щобціпальціутворилистрілку, чипідніміть вгору великийпалець.Який бі знак віуявляли,вінстворений у тому,щобнагадати вам, що тепер вамнеобхідно бути особливопильним,слухати чидивитись йзапам'ятати все, що можете.Роблячице, думайте: «>Зараз я будууважним. Япильним й буду всеусвідомлювати,фіксуватицюінформацію впам'яті йзможупригадатиїїпізніше».Робітьцепротягом тижня.Цейзв'язокзакріпиться.

2.Підвищитиздатністьстворювати в думкахчітку картину чизапис.

Перед тім, як щосьзгадати, віповинні матірчіткевраження проце. У цьомутеждопоможевправа.

>Спочатку ві можете бутивражені тім,наскільки віпоганийспостерігач чи слухач. Алі,практикуючись, вівдосконалюватиметесь.

>Вивчення предмета

>Покладітьзвичайний предмет собі за.Уважнодивітьсяприблизнохвилину йпомітьте наньомуякомога понад деталей — З таких, як форма,будова,колір, модель.Потімзаберіть предмет,спробуйтевідтворити ті, що Бачили,найбільшдокладно, ізякомогабільшим числом деталей.Складіть їхні список.

3.Поліпшитиздатністьвідтворювати впам'яті ті, щозапам'ятали (>ім'я, номер телефону,місцезнаходження предмета,до-ірогу,якоюйшли, таін.).

Цедопоможевідновитипам'ять.

Однак длярозвиткувласногоінтелектузамалозапам'ятовуватинабори цифр,фактів,слідвчитисяаналізувати,узагальнювати,робитивисновки.Саме навиробленняцихнавичокспрямовані всешкільніпредмети, апоглиблювати тазміцнювати їхніслід,читаючи)літературу — й не лишехудожню, а інаукову,популярну,заглядаючи условники таенциклопедії.

>Лише людина, котра багаточитає,аналізує,маєхорошупам'ять 1наполегливоздобуваєзнання,можерозраховувати наплідний,позитивнийрозвиток свогоінтелекту.Пам'ятайте: думкаматеріальна,її можнавідчути навідстані. Цеявище —сприйняття думок навідстані —називаєтьсятелепатією.Вонопритаманне не лише людям, а ізвірям.Наприклад,якщо собака,який васназдоганяє,відчує, що вібоїтеся, товінобов'язково злобливогавкатиме на вас йнавітьможевкусити. Вашапочуттяневпевненості,боязнічутливовідчуваютьоточуючі.

Думка —джерело всіхвчинків йдій, всіх нашихм'язовихрухів.Усякомунайменшомуруховілюдинипередує думка. Гарна, добра думкапороджуєтакі самвчинки і дії, йнавпаки. Томурозвивайте всобіхороші,добрі,здорові думи.

>Особливоважливовиховати,розвинути йзміцнити у трьох думи;

1. «Яможу, хочу йдосягну, чогобажаю»;

2. «Ябезстрашний, янічого небоюся»;

3. «Я люблю всіх людей».

>Повторюйтечастіше йчастішеці тринастанови, й смердоті виявлятися в вашихдіях йвчинках, щопіднесе васвище на шляху духовногорозвитку йжиттєвихуспіхів.

>Деякі людивиховували всобіпершу думку,протезабувалидвіостанні,інші людирозвивалидві Перші думи, але йзабували протретю, й тому смердоті чи недосягалиуспіхів, чи малітимчасовийуспіх.Пам'ятайтезавжди про усі три думи.

Думка, як й магнетизм,подібна доелектрики йуправляєтьсяякщо нетими, тоаналогічними законами. Кожнанароджена в нашомумозку думкає силабільшої чименшоїнапруженості. Рівеньсили думизалежить від того, как онастворюється нами.

Колі людинадумає, віднеї, яксонячнийпромінь,йденевловимий,невидимийструменергії,який йсправляєбільший чименшийвплив наоточуючих.

>Якщо мидумаємов'яло, слабко,несміливо,нерішуче,невпевнено, то і силанашої думи якщо такою самою,майженіякою.Якщо ж мидумаємозосереджено, невідхиляючись у бік, твердо,енергійно,наполегливо, то силанашої думи якщомогутньою йвиконаєсвоєпризначення,досягне мети. Томурозвивайте всобісильні,міцні думи.Думкимаютьп'ятьважливихвластивостей.

>Першавластивість. Думкає сила (>енергія),подібна доелектромагнітноговипромінювання (але йтонша), й, якелектромагнітневипромінювання,передається ізджерела доприймача (відоднієїлюдини доіншої)крізьбудь-якийпростір.

>Відомо багатовипадківпередачі думок. Улітературі описановипадок, коли в роктавійни в блокадномуЛенінграді,сидячи за одним столом,6-річний хлопчик под годинуобідувигукнув: «>Мамо, батька вбили!». Незабаромприйшла похоронка набатька-моряка,капітана корабля. Колі послевійни зслівморяківзатонулого корабля, щозалишилися вживих,встановили годинузагибелікапітана, товін точнозбігся із тім моментом, колималюквигукнувцютрагічну фразу.Мабуть,передсмертна думка батька,звернена досина, бувнастількисильною, щодійшла до адресата. Таким чином, одна людинаможе в думкахвпливати наіншу.

Другавластивість. Думкавиробляєхвиліефіру, чи такзвані «>думкові»хвилі. Останністворюють воточуючих тих сам думи, щонароджуються в нашомумозку. Тому: як відумаєте про собі й проінших, такдуматимуть про вас йоточуючі.

>Третявластивість. Думкамаєвластивістьпритягуватиіншіподібні думи.Боязка думкапритягує до собітакі сам думибоязких людей, й запассили титанузбільшується. >Сміливі думипрагнуть до собіподібних тощо. Війдете втаємнуніч поглухійнезнайоміймісцевості,йдетесміливо.Раптом проскочила в васмаленькабоязка думка. Черездеякий годину вам вже страшно, ві не можетеподолатицей страх.Чому? Ботільки-но вивиникла думка страху, донеїпотяглисядумковіхвилі всіхбоязких людей. Отже,завждивідганяйте від собі страх: не запасайтесилибоязких думок.

>Розглянемоще приклад. Ві думали прокогось ізненавистю невідігналицю думку. Ваша думка разом ізпочуттямненавистиі сталашвидкорозростатися йотруювати вашу душу.Чому? Бо ваша думканенавистіпритягнула думиінших людей, котріненавидять,завдякичому воназначнопосилилася,потімдосягла того, про кого ві так зле думали, йвиробила вньомувідповіднотаку саму думку:він до вастепер переносити уже ізненавистю,якщо ві не можетевикорінюватитакі думи, його думивпливають вже в вас йще понадпосилюють вашу ненависть, Яказновувпливає нанього, й т.д. Ненавистьрозростаєтьсядедалі понад й понад. ЗЦього приводустародавнівисловистверджували, щоутриматись на одномурівні добра можна, але й на одномурівні зла —ніколи.Тобто ненависть чиіншебудь-якенегативнепочуття раз в разпосилюватиметься,залишаючислід назвичках йхарактерілюдини.-Викорінюйте думи про ненависть.

>Така ж справа ізіншими думками.Любоввикликаєлюбов,смутоквикликаєсмуток, на обманвідповідаютьнедовірою. Томузавжди:,відганяйте від собідурні,шкідливі думи.

>Четвертавластивість. Думкамаєздатністьпритягувати; чивідштовхуватиоточуючих, як й магнетизм, й затими самими законами, лише ізбільшою силою;добрі,корисні думипритягують до насближніх, азлі,шкідливі —відштовхують. Томувиховуйте всобідобрі,корисні думи йвикорінюйтезлі,шкідливі, «>прополюйте»частіше ваш «духовний сад».

>П'ятавластивість. Думкавпливає не так наоточуючих, але в нас самих.Колена думказалишаєбільш-меншглибокийслід не

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація