Реферати українською » Педагогика » Работа над літературнімі Джерелі


Реферат Работа над літературнімі Джерелі


>Реферат на задану тему:

>Робота надлітературнимиджерелами


План

 

1.Значення роботи заметодичною,спеціальною тадовідковоюлітературою

2.Класифікаціябібліографічнихджерел ізпедагогічних наук

3.Поняття продовідково-бібліографічнийапарат

>Література


1.Значення роботи ізметодичною,спеціальною тадовідковоюлітературою

Уумовахшвидкогорозвитку науки йтехніки, колистрімкозростаєпотіккорисної танеобхідноїінформації,різкозбільшуєтьсяобсягбібліографічногоматеріалу,якийпотрібноопрацювати.Підвпливомсоціально-економічногопрогресувідбуваєтьсяпосиленаінформатизаціясуспільства; назмінутрадиційним видамресурсів державиприходятьнові,зокрема, -інформація, котрапостійнозбільшується ізкожним фатальністю. Засоціологічнимиданими,об’ємнауковоїінформації в70-ті роктаподвоювався черезкожні 5-7 років, у80-ті -кожні 20місяців, але в початку 90-х рр.подвоєння ужейшлощорічно [8, 4]. Цеозначає, щовідбувається процесшвидкого "моральногозносу" знань, їхні ">старіння".Успішнанавчально-методична танаукова діяльність педагога станіможливоюлише занаявностіумінняпрацювати ізрізноманітнимилітературнимиджерелами.

>Особливоважливогозначеннянабуває робота ізбібліографією впроцесіпроведеннядидактичнихдосліджень.Вчительзавжди виненспиратися напевну суму знань,одержаних напопередніхетапахрозвитку науки.

>Робота надлітературнимиджерелами,виступаючи якокремий методнауковогопізнання, разом із тімєпопереднім (>пропедевтичним)етапомбудь-якого видудослідження:зокрема,спостереження,експерименту,певнихсоціологічнихметодів таін.

>Цілкомзакономірно, що напочатковомуетапівизначення тауточнення тимипошуковоїдіяльностідослідник,опрацювавширізнібібліографічніджерела (рукописи таіншідрукованіматеріали),маєчітко й конкретноуявитисобі станпроблеми:її постановку,історіювиникнення,ступінь розробка,наявні насьогоднірозв'язки тощо.

>Робота ізлітературоюконкретизує тематикудослідження,визначаєшляхи йогореалізації тощо.Різнобічне,повне тасистематизованевивчення книжок,рукописів таін., - одна зобов’язкових умівнауковоїсумлінності.

>Пізніше, впроцесісамоїпошуковоїдіяльностівласніфактичнітеоретичні іекспериментальніданізіставляються зтими, що булиранішеопубліковані.Тобтоопрацюваннянеобхідноїбібліографії входідослідженняпродовжується уже на болеевисокомурівні.

Донауковихджерелдослідникизвертаються і назавершальномуетапітворчогопошуку, колипотрібнозробитиузагальненнявсьогоматеріалу іотриматинеобхіднівисновки.

Таким чином, робота надлітературнимиджереламипронизує усіетапидослідження. Алі входінауковогопошукупостійнозмінюєтьсяїї характер. Методикавивченнябібліографіїзумовленаспецифічнимицілями ізавданнямитворчоїдіяльності наконкретнійстадіїформування тарозв’язанняпроблеми.

>Робота із книгою –ценайскладніша,найважча за своїмнапруженнямпраця, котравимагає віддослідника (студента чивчителя)великоїнаполегливості істійкості вдосягненніпевнихрезультатів. разом із тім, вонсприяєвиробленнювміннясамостійноаналізувати предметдослідження, щовиявляється таким аспектах:

а й учіткому та ясномуусвідомленнінауковцемосновних зрозуміти йсуджень,важливихумовиводів, котрімістяться впрочитанійкнизі;

б) вуміннірозібратися удоведеннях автора, щопідтверджуютьцінністьвисловленихположень;

в) вуміннівідділити відосновнихтверджень йдоведень тихдодатковідані, котрі невідіграютьважливоїролі внауці;

р) удостатньомурозуміннідослідникомдоречності ідоцільностінаведених укнизіприкладів таілюстрацій, котріпідкріплюютьдоказовість з висновками автора;

буд) увмінні критичнопідійти дозмістунауковогоджерела й правильновикористатиодержануінформацію дляпобудовирозв’язківсвоєїпроблеми.

>Самостійнопрацюючи над книгою,дослідник, особливопочатківець,вчитьсяаналізуватиявища тапроцеси, правильновстановлюватизв’язки тавзаємозалежностіміж ними,докопуватися допізнанняістотнихознак, доглибокогорозкриттясутірізноманітнихподій, довласногорозуміннянайважливішихположень науки.

Алінайважливішим длянауковцяєформуваннязвички досистематичної роботи.Він винентрудитисяпостійно. Умайбутньомуце дозволитикожну роботувиконувати беззайвихнапружень, що адекватносприятимерозвитковіінтересу до науки тапошуковоїдіяльності.

 

2.Класифікаціябібліографічнихджерел ізпедагогічних наук

Усюпедагогічнулітературу, котрамаєзастосування внауковихдослідженнях, можнарозділити за такимиознаками:

1. Узалежності відцільовогопризначення –обліково-реєстраційна,рекомендаційна, критична (>рецензії, оглянь, тощо).

2. Зазмістом й типом книжки –загальнопедагогічна,галузева (із дидактики, методики,школознавства таін.) ібібліографічна (>персональна).

3. За годиноювидання –поточна іретроспективна (>даєвідомості пролітературуминулих років).

4. Затериторіальнимиознаками –краєзнавча.

5.Бібліографіябібліографії.

>Зупинимосядетальніше накласифікації зазмістом й типом книжок.Сюди входитинаукова,науково-популярна танавчальналітература.Науковіджереланезалежно від їхні виду таформи,служатьцілямдослідницької роботи.Вонимістятьточний йповнийзміствисвітленняконкретних проблем.Подаєтьсятакож йнауково-довідковий апарат (>коментарі,примітки,покажчики тощо).

>Виданнянауково-популярного типуадресуються широкомуколовічитачів, котріцікавлятьсяактуальнимипитанняминавчання тавихованняпідростаючогопокоління.

Донавчальнихджерел належатихрестоматії,публікаціїрізнихосвітніхдокументів упідручниках тапосібниках тощо.

>Здійснюючидослідницьку діяльність, педагог винен широкопрацювати, впершучергу, ізнауковоюлітературою, якоїпредставляютьмонографії та з статтею.Монографієюназивають книжку,написану одним чикількома авторами ізконкретноїнауковоїпроблеми.Монографії – результатсерйозноїпошукової роботи. Вони детально,аргументованорозглядаютьсярізніаспектидосліджуваноїпроблеми,подаютьсяпевні крапки наднеї,формулюютьсяновіконцепції тависновки.

>Монографіїзавждимають науковий (>науково-довідковий)апарат:анотацію,зміст (>перелікрозділів),посилання налітературу таіншіджерелаінформації,коментарі,бібліографічніпокажчики,додатки,таблиці,графіки тощо.

>Науковастаття (одного чикількохавторів)становитьзагальнийвикладнаслідківвивченняякогось запитанняпевноїпроблеми. Унійрозглядаютьсяокреміаспектидосліджуваної тими,висуваютьсяновіположення,роблятьсявисновки.Стаття як оперативна формаподаннярезультатівнауковогодослідження частовикористовується длятворчихдискусій, постановки нових проблем.Вонатежмаєнеобхіднуаргументацію ізвідповіднимипосиланнями (>висновками) навикористанулітературу,джерелаінформації йт.ін.

Нанауковопрактичнихконференціях дляознайомленняучасників ізпевнимипідходами дорозв’язаннязагальних (>глобальних) проблем, готуютьдоповіді іповідомлення.

>Доповідь –цеуснийвикладрезультатівдослідницької роботи. А Першіїїнаслідки чиінформація прохід розробкиконкретної тимиоформлюють увиглядіповідомлення. Усяпопередняінформація пропідготовлені доконференціїдоповіді іповідомлення частопублікується увигляді тез.Тези –цестисловикладеніосновніположення, у які наводитисянеобхіднааргументація,фактичнийматеріалдоповіді, атакожможе матірмісценауковаполеміка.

Упошуковійроботідослідник (студент чивчитель) частовикористовує якпершоджерелонавчальніпідручники тапосібники ізпедагогіки,психології,фізіології,частковихдидактик (методик) таін.

>Змістпідручниківбудуєтьсявідповідно донавчального плану. Вонипослідовновисвітлюються усі тими і запитання,знання яківимагаєпрограма. Упідручниках неподаютьсядискусійніположення унауці. Тутвисвітлюються насучасномурівнізагальновизнанітеоретичніположенняпедагогіки,освітніконцепції,описподій таявищ унавчальномупроцесі, котрінадійновстановлені іперевірені.

>Посібникомназиваютьнавчальну книжку, Якамає заподіяннядоповнитипідручник. При йогонаписаннівраховуютьсянайновішідосягнення науки, щодозволяютьдокладновисвітлитинайактуальніші запитанняпедагогіки,подаютьсядеякіробочігіпотези тазмістпроблемнихдискусій із окремихрозділів предмета,певніуточненняінформації (>таблиці,плани,схеми,графіки,діаграми),пропонуєтьсятакожіншийдидактичнийматеріал (>наприклад,контрольні запитання длясамоперевірки).Деякіпосібники зазмістом таструктуроюможуть невідрізнятися відпідручників,інші –носити сутонавчально-методичний характер чивиступати якконкретнірекомендації ізреалізації окремихнавчально-виховнихзавдань.

>Важливу роль упошуковійроботівідіграютьнауково-популярнівидання і,зокрема, в трудовомунавчанні.Викладені вбелетристичнійформіподії,факти,коментарі ізісторіївиникнення тарозвиткутехніки,подробиці із життявидатних людей, про котрі не можнадовідатися ізпідручників тапосібників, легко іміцнозапам’ятовуються. Цесприяєзасвоєннюматеріалу,допомагаєстворюватицілісну картинудосліджуваногоявища чиподії. Разом із тім,слідчітковідрізнятиконкретніфакти відхудожньоговимислу.

>Досліджуючискладнупедагогічну проблему, незавжди можнаобмежитисявикористаннямвказанихлітературнихджерел.Доцільнорозширити колопошуків.Деякулітературу ізпевноїпроблеми можназнайти вдовідковихвиданнях, котрідоступні нашим педагогам.

Условниках,енциклопедіяхнайважливіші з статтеюзабезпеченібібліографією. З нихтакож можнаотриматидовідковийматеріал пропоняття,визначення,різноманітнутермінологію, щоцікавитьдослідника. Унауковійроботі можнавикористати:Педагогічнуенциклопедію,Педагогічнийсловник,словник длябатьків - ">Сімейневиховання",словники длявчителя, як,наприклад, ">Трудовенавчання" таін.

>Необхідніданінауковецьможезнайти приознайомленні ізвідповіднимистаттями вЕнциклопедіїукраїнознавства,Філософськійенциклопедії,Енциклопедичному словнику таін.Використанняспеціальнихсловниківдозволяєвиявлятиновігранідосліджуваноїпроблеми,іншішляхиїїрозв'язання тощо.

разом із тім,слідзазначити, що робота іздовідковимивиданнямимає своїнедоліки,оскільки у якихподаютьсялишенайкоротшівідомості пропредмети,явища, а їхньогобібліографіяміститьнезначнучастинулітератури. Часто поданоінформаціяможе бутизастарілою длявикористання таін.

>Найбільшповнівідомості проновулітературу (>окремівидання) можнаотримати зспеціальнихкаталогівКнижковоїпалати України: "Літописі книжок", "Літописіперіодичнихвидань України", "Літописіжурнальних статей", "Літописігазетних статей", "Літописірецензій". Так,наприклад, ">Літописи книжок"даютьнайоперативнішуінформацію пропідручники,посібники,окремівідомчівиданнярізнихгалузейнауковогознання, атакожавторефератидисертацій.

>Останнім годиною великогозначення вдослідницькійроботінабуваютьоглядові тареферативніжурнали. Останніознайомлюють ззмістомнауковоїлітературирізнимимовами світу. Тутподаєтьсяінформація продослідження і розробки, коротковикладається їхнізміст,наводятьсянайважливішідані тависновкиавторів.

>Доцільнозазначити і ті, у нашдинамічний,мінливий ізкалейдоскопічноюшвидкістю годинубібліографічніпосібникиспізнюються ізінформацією пролітературнінадходження.Крім того,складнаекономічнаситуація держави недаєможливостіотримуватинові книжки, газета іжурналибагатьомбібліотекам.Створився допевноїміриінформаційний вакуум. Томудослідник за таких умів виненопрацювати всюлітературустосовноконкретноїпроблеми, Яканадійшла вкнигосховищапротягомпопередніх років.

>Важливо знаті, що впошуковійроботі прививченнірізноманітнихпедагогічнихявищ, йфактівнедостатньообмежуватисяопрацюваннямінформації, Якаміститься увідповіднихбібліографічнихрозділах ">Педагогіка", ">Освіта", ">Загальноосвітня школа" таін.Необхіднотакожознайомлюватися ізданимиспоріднених чиблизьких допедагогіки наук, таких, якпсихологія,фізіологія,соціологія.

3.Поняття продовідково-бібліографічнийапарат

На характер роботи ізлітературоювпливаєрівень культуричитання, компонентомякоїєбібліотечно-бібліографічнаграмотність.Дослідник виненумітикористуватисядовідково-бібліографічнимапаратом.

Домінімумубібліотечно-бібліографічних знань належати:

а)раціональніметоди роботи із книгою;

б)вміннястежити занадходженнямновоїлітератури;

в)вміннясамостійновідшукувати ідобиратилітературу забібліографічнимиджерелами;

р)вміння,систематизуватилітературу запевноюпроблематикою;

ґ)знанняосновнихінформаційно-бібліографічнихцентрів України та їхньоговидань.

>Довідково-бібліографічнийапаратскладається зкаталогів, картотек тадовідково-бібліографічного відділення.

>Основоюдовідковогоапаратубібліотекиє каталоги, котрідиференціюються запевнимиознаками: запризначенням -службові тачитацькі; за способомгрупуванняматеріалу -алфавітні,систематичні,предметні; за видамивиданьтворів (>ноти,карти,ГОСТи таін.). Каталогиможутьформуватися навідповіднихкартках, атакожвидаватисяокремою книгою (>наприклад,описанняодягу,предметівпобутовогопризначення,верстатів,пристроїв,приладів,інструментів тощо).

>Основна формакаталогів, котрадіє подсучасну пору вбібліотеках, -карткова. Уалфавітномукаталозікарткирозміщують запершоюлітероюпрізвища автора книжки, чиїїназви, коли книгапідготовленакількома авторами чицезбірник статей.Наприклад:ТхоржевськийД.О. Методика трудового йпрофесійногонавчання тавикладаннязагально-технічнихдисциплін:Навч.посібник ....Вказану книжкупотрібношукати подлітерою "Т".

Усистематичномукаталозі усі книжкиподілено заокремимивідділами, котрі, на свійчергу,диференціюються напідвідділи, йкожний із нихмавсвій шифр. Томуранішезгадуванийпосібникнеобхідношукати увідділісистематичного каталогу подіндексом 74.200.

>Значнудопомогудослідникові впошукулітературиможенадатиалфавітно-предметнийпокажчик (>покажчик) досистематичного каталогу.Вінформується увигляді картотеки ізпереліком окремихпитань та тим, щовідповідаютьзібраннюлітератури упідвідділах.

>Предметний каталогформуєлітературу заокремими темами і проблемами; тут ще за основубереться негалузь знань, а предметдослідження.

>Довідковийапаратбібліотекимає нелише каталоги, котрідоповнюють один одного, а і картотеки.Вониєрізногоспрямування:систематична картотекагазетних йжурнальних статей, картотекарецензій, цитат таін.


>Література

1.Библиографический апарат дисертації / АН УРСР, Центральна наукова бібліотека;Сост.Л.Б.Кокарева,Г.М.Плесский. - До., 1982.

2. ГОСТ 7.1-84. Бібліографічне опис документа. Загальні вимоги, і правила складання. - Натомість ГОСТ 7.1-76;Введ. 01.01.86. - М., 1984.- (Система стандартів за інформацією, бібліотечному і видавничої справи).

3.Кальбус Г.Л., Миронюк С.К. Методичні вказівки із планування, виконання іоформленню науково-дослідницьких робіт для студентів, викладачів, аспірантів і працівниківНИСаЛСХИ. -Дубляни, 1974.

4.Клименюк А.В., Калита А.А., БережнаЭ.П. Методологія й методику педагогічного дослідження. Постановка цілі й завдань дослідження: Навчальний посібник. - До., 1988.

5. МальцевД.М., Ємельянова КА. Основи наукових досліджень про. - До., 1982.

6.Методи педагогічного дослідження. Лекції:Учеб. посібник /для студентівпед.ин-тов/ Під ред.канд.пед. наукВ.И.Журавлева. -М.: Просвітництво, 1972.

7.Примаковский О.П. Про культуру читання. Методи самостійної роботи з книжкою у світі наукову організацію розумової праці. - М: Книжка, 1969.

8.Хроменков Н.А. Освіта. Людський чинник. Громадський прогрес. - М.: Педагогіка, 1989.

9. Шульга 3. П. Про методику науково-дослідної роботи. - До., 1973.


Схожі реферати:

Навігація