Реферати українською » Педагогика » Рейтингова система контролю та оцінки знань


Реферат Рейтингова система контролю та оцінки знань

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою РФ
>Кузбасская державна педагогічна академія

Кафедра педагогіки

>Рейтинговая контроль з оцінкою знань як головний чинник підвищення мотивації
учнів
Курсова робота

Виконала:
студентка III курсуФИЯ групи 2а
Макова А.А.
Науковий керівник:
>к.п.н, доцент Лаптєва І.Дз.

>Новокузнецк, 2007


Зміст

Запровадження. 3

Глава I. Теоретичні основи дослідження рейтингової системи контролю та оцінювання знань. 6

1.1. Проблема мотивації які у сучасної системи освіти. 6

1.2.Рейтинговая система. Сутність, зміст і цілі. 9

a). Розрахунок навчальної успішності за умов рейтингової системи.. 14

Висновки поI-ой главі. 17

Глава II. Розрахунок навчальної успішності студентівКузГПА факультету іноземної мов з дисципліни «Англійська мова». 18

2.1. Визначенняпоурочной навчальної успішності студентів. 18

2.2. Визначення навчальної успішності по пройденої темі. 23

Висновки поII-ой главі. 26

Укладання. 27

Список літератури.. 29

Запровадження

У зв'язку з значними змінами у життя суспільства проблема вдосконалення професіональною підготовкою набуває особливого значення, а результаті цих змін перетворюються утримання і методи діяльності педагога.Адаптивность системи освіти до наукового і технічного прогресу за умов переходу від принципу навчання "освіту протягом усього життя" до безперервному освіті досягається шляхом фундаменталізації змісту освіти, підвищення продуктивності методів навчання, формування професійної компетентності викладача. Особливістю підготовки кваліфікованого фахівця необхідно досягнення як стандартизованих освітніх результатів, а й творчих особистісних успіхів.

Педагогічний контроль одна із найважливіших чинників продуктивності навчання, оскільки реалізує закономірності розвитку дидактичного процесу. Проблемам контролю у процесі приділялася велика увагаК.Д. Ушинський, А.Дистервег,П.Ф.Каптерев.

Шкільна система бальних оцінок (абсолютна кількісна шкала) який завжди відбиває якісну зміну учня у процесі навчання, фіксуючи у ній лише результат процесу. У зв'язку з ніж у процес освіти було запроваджено нову систему контролю та оцінювання знань – система рейтингового контролю. Цей вид контролю є чимось новою як на країн Європи. А в країні рейтинг почали застосовувати недавно лише у ряді вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, соціальній та деяких середніх школах як експеримент. Необхідність впровадження рейтингової системи оцінювання результатів навчання відзначаютьА.Ф. Гусєва,В.Я. Зінченка,Р.Я.Касимов, А.В. Левін, В.І.Огорелков,А.Ф. Сафонов та інших.

Проблемою рейтингового контролю за навчанням учнів займалисяB.C.Аванесов, Ю.О. Афанасьєв, В.П. Беспалько, М.К. Гайдай,М.Т. Громова, Тализіна та інших.

Тема даної курсової роботи дуже актуальна нині. Адже сьогодні змінюються цілі й завдання навчання, і, змінюються освітні стандарти, навчальні плани, іде процес диференціація процесу творення за профілями і рівень навчання. Рішенню даних завдань сприяє застосуванням цілого ряду педагогічних коштів, серед яких окреме місце посідає контроль і оцінювання як необхідна складова частина процесу.

Процес навчання припускає наявність результатів навчання. Про відповідність цілей і результатів можна говорити, коли є необхідні механізми і фінансові інструменти виміру досягнення цього і результатів, позначки мірі наближеності досягнутого до запланованому. А самі вимірювальні інструменти великою мірою залежить від характеру критеріїв, застосовуваних оціночних шкал.

У зв'язку з цим можна знайти необхідність комплексного вирішення цих питань як сполучення форм і методів контролю, розробка системи оцінювання, і навіть ролі системирейтинг-контроля як однієї з найважливіших мотивуючих чинників. Це й дозволило сформулювати проблему дослідження, сутність якої в аналізі навчальної успішності учнів.

Об'єктом дослідження: процес мотивації.

Предмет дослідження: умови використання рейтингової системи контролю та оцінювання знань як чинника підвищення мотивації учнів.

Мета дослідження: визначення використання рейтингової системи контролю та оцінювання знань як чинника підвищення мотивації.

Завдання дослідження:

1). Проаналізувати проблему мотивації у сучасній педагогічної теорії та практиці.

2). Визначити сутність рейтингової системи;

3). Проаналізувати навчальну успішність з допомогою рейтингової системи контролю та оцінювання знань;

4). Розробити технологію рейтингової оцінки навчальної успішності студентівКузГПА факультету іноземної мов з дисципліни «Англійська мова».

Методи дослідження. На різних етапах роботи з рішення поставлених завдань використовувався комплекс методів, серед яких:

· теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури;

· вивчення і аналіз діючих навчальних планів і сотні робітників програм різних навчальних закладів;

· вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;

·статистико-математические методи обробки даних.


 Глава I. Теоретичні основи дослідження рейтингової системи контролю та оцінювання знань

1.1. Проблема мотивації які у сучасної системи освіти

Сучасне суспільство жадає від випускників як, і так, міцного багажу знань, скільки вміння скористатися ним, та був – самостійно поповнити. У стратегії модернізації вищої освіти це сприймається як комплекс компетенцій. Реальне життя пред'являє нові вимоги до формуванню якостей особистості: життєва активність, орієнтація до справи, високий рівень самостійності особисту відповідальність за результати діяльності, здатність розробляти реальні плани майбутнього, готовність до рішенню життєвих проблем, готовність долати життєві труднощі й перешкоди.

Мотивація – досить загальне, широке поняття, під яких є у вигляді спрямованість активності.

Структура мотивації формується внаслідок осмисленого відображення дійсності. Сенс діяльності, зокрема та відповідної навчальної, у тому, щоб отримати певний результат, а й у самої діяльності, у цьому, щоб виявляти фізичну й розумову активність. Як фізична, м'язова активність, розумова активність як така доставляє людині задоволення і є специфічної потребою.

Формування мотивації вчення – це вирішення питань розвитку та виховання особистості.Мотивационная сфера динамічніша, ніж пізнавальна, інтелектуальна. Зміни у мотивації відбуваються швидко. Але рухливість, динамічність мотивів таїть у собі небезпеку, бо коли не управляти мотивацією, може відбутися регрес, зниження її, мотиви можуть втратити дієвість, як це й може бути нерідко там, де немає цілеспрямованого керування цією стороною вчення. Якщо процес створення навчальних мотивів розвивається спонтанно, а чи не довільно, рівень навчальних мотивів знижується. Підтверджують те й результати психодіагностики.

Результати діагностики ступеня готовності першокласників до навчання у шкільництві, одне із діагностичних компонентів якої – мотиваційна готовність до навчання, свідчать, що з учнів, що надійшли до школу, понад половина мають високий рівень навчальної мотивації, інші – середню. Причому всі учні хочуть у школу (“Бо в школі цікаво, дізнаюся багато нового”), хоче вчитися (“Хочу бути розумним, все знати”, “>Научусь вважати й красиво писати”), готові до прийняття нового статусу – учня (“На уроці бути уважним, не балуватися, слухати вчителя”).

Упродовж багатьох років рівень шкільної мотивації учнів початкової школи оцінюється також у межах моніторингу “Готовність учнів початкової ланки до навчання у неповній середній школі” за анкетоюН.Г.Лускановой, що дозволило виявити тенденцію значного зниження навчальної мотивації учнів в міру їхнього навчання.

Вивчення педагогічних і психологічних розробок по мотивації, показало, що мотиваційна сторона вчення школяра на практиці навчання, на думку вчених, найменш керована (>М.В.Матюхина, 1984). Формування мотивації часом йде стихійно, ставши радше результатом досягнення окремих передових вчителів, ніж предметом цілеспрямованої систематичної праці.

>В.С.Мерлин вважав, що “необхідно управляти як розумовими діями, а й мотивами придбання знань”, інакше придбання знань стає якимось механічним, неусвідомленим процесом. На уроці ж вчитель найчастіше націлює учнів виконання певних навчальних дій, операцій (“Ви повинні вміти вирішувати такий-то тип рівнянь, завдань, це знадобиться на контрольної, на іспиті” тощо.). Часто школярі навчаються, не усвідомлюючи циклу всієї навчальної діяльності, у своїй не віддають собі звіту у цьому, навіщо вони і що керуються у навчанні. Навчальна мотивація у межахличностно-ориентированного, гуманістичного, підходу повинна бути не через примус, а ще через усвідомлення.

Успішна навчальна мотивація у межах освітнього закладу можлива, передусім, при дії єдиноїобщешкольной системи активного на мотиви навчання учнів. Основоположним компонентом мотивації навчальної діяльності учнів є на зміну структури процесу, запровадження нову технологію оцінювання результатів навчання.

1.2.Рейтинговая система. Сутність, зміст і цілі.

 

Рейтинг - з англійськоїrating - це позначка, деяка чисельна характеристика будь-якого якісного поняття.

Рейтинг - індивідуальний числової показник оцінки набутків уклассификационном списку.

Рейтинг - метод оцінювання, чи психологічного виміру, заснованого на судженнях компетентних суддів. (>Б.Г. Ананьєв)

Рейтинг студентів - метод упорядкування студентів по зайнятим місць залежність від вимірюваних навчальних здобутків і традицій, одночасно науково-обгрунтована форма організації як контролю за навчанням, а й процесу загалом. (>В.С.Аванесов)

>Рейтинговая система - сукупність правил, методичних вказівок і одержувачів відповідного математичного апарату, реалізованого в програмному комплексі, що забезпечує обробку інформації, як кількісними, і якісними показниками індивідуальної навчальної діяльності студентів, що дозволяє привласнити персональний рейтинг (інтегральну оцінку, число) кожному студентові у межах будь-який навчальної дисципліни, будь-якого види занять, і навіть узагальнено за низкою дисциплін. (>М.П.Батура,Л.В.Ломако)

Зазвичай під рейтингом розуміється «нагромаджена позначка» як у окремим дисциплінам, і по циклу дисциплін за певного періоду навчання.

Прийнято і такий термін - індивідуальний, кумулятивний індекс (тобто. індекс за сумою оцінок).

У вузівської практиці рейтинг – це деяка числова величина, виражена, зазвичай, помногобалльной шкалою (наприклад,20-балльной чи100-балльной) і інтегрально характеризує успішність і студента за одним або декільком предметів протягом визначеного періоду навчання (семестр, рік тощо.)

У своїй сукупності рейтинг підрозділяється різні види, регулюючі порядок вивчення навчальної дисципліни і оцінку її засвоєння. У тому числі:

1). рейтинг з дисципліни, враховує поточну роботу обожнює, і його результати на іспиті ( заліку);

2). сукупний семестровий рейтинг, який відбиває успішність студента для всіх предметів, досліджуваним у цьому семестрі;

3). заключний рейтинг за цикл родинних дисциплін, досліджуваних протягом визначеного періоду;

4). інтегральний рейтинг за певного періоду навчання, який відбиває успішність студента у цілому протягом якогось періоду навчання.

Мета рейтингового навчання у тому, аби створити умови для мотивації самостійності учнів засобами на часі і систематичної оцінки результатів його роботи відповідно до реальними досягненнями.

У основі рейтингової системи контролю за навчанням лежить комплекс мотиваційних стимулів, серед яких – своєчасна і систематична позначка успіхів у точному відповідність до реальними досягненнями учнів, система заохочення добре успішних учнів.

Основний алгоритм рейтингової системи контролю за навчанням

1). весь курс навчання з предмета розбивається на тематичні розділи, контроль якими обов'язковий.

2). після закінчення навчання з кожному поділу проводиться досить повний контроль знань учень з оцінкою в балах.

3). наприкінці навчання визначається сума набраних за період балів і виставляється загальна позначка. Учні, мають підсумкову суму балів за рейтингом від 86% до 100% звільнені від заліків (іспитів).

На стадії підготовки до впровадження рейтингової системи вчитель і учень укладають договору про взаємні зобов'язання. Для цього він розробляється бланк договору «Викладач – Учень», де вказують, які правничий та обов'язки перебирає кожна гілка договірних сторін. До договору додається карта «контрольних точок» (заліковий лист). Це головний документ рейтингової оцінки. У договорі обумовлено завершення навчання. Учень знає, за яких умов він буде звільнений від іспиту чи, навпаки, не допущений перед ним.

>Рейтинговая контроль знань не вимагає жодної перебудови процесу, добре узгоджується з заняттями як технологійличностно-ориентированного навчання.

>Рейтинговая технологія передбачає впровадження нових форм навчання, зокрема спеціальні заняття з корекції знань і умінь учнів. За результатами діяльності учня вчителькорректирует терміни, види й етапи раз особистих форм контролюуровня роботи учня, цим забезпечуєвозможность самоврядуванняобразовательной діяльністю.

Головна складність у впровадженні рейтинговоїсис теми контролю -значительное збільшення тимчасових витрат викладача на під приготування їжі до уроків ідополнительние заняття. Проте якщо з придбанням досвіду гостро та проблеми знижується.

Велику роль під час роботи за технологієюиндивидуального навчання грає облік. З вищевикладеного ясно, що позначка втрачає сенс, оскільки ученьвибирают свій рівень труднощі. Усі завдання й заліки оцінюються за принципом: «зроблено - незроблене» чи «здано - не здано». Причому «незроблене» і «не здано» не тягне жоднихорг висновків.Двойки немає сенсу,т.к. учень, не здавшиший залік, вчить матеріал знову і складає залік на тему вдруге. Залежно від індивідуальнихособенностей може здавати залік цілком або частинами.

Важливе значенняприобретает система контрольних робіт, якщо учень виконав контрольну роботу, то пере ходить до вивчення наступній теми, якщо ні, йомупредстоит виконанняиндивидуальних завдань зі цій вічній темі. До того ж доведеться здавання заліку повторно, цілком або годинутично, залежно від цього, яку частина контрольної праці зробив.

Учні нас дуже швидко переконуються в марності списування, і звторное виконання контрольної роботи буває на молодших щаблях. Рівень контрольної роботи однаковий всіх і відповідає сучасному рівню «3». У нашому розумінні контрольна робота - це необхідний мінімум, який учень зобов'язаний знати на тему.

Визначення максимальної рейтингової позначки

Якщо контроль знань і умінь безперервний, то максимальна рейтингова позначка на урокахопределяется за такою формулою:

Rmах= (>N/2) 5, де N - доличество годин, виділених на вивчення даногопредме та. 5 - максимальнеколичество балів, яке можливо отримати протягом одного заняття. Приміром, якщо предмет вивчається протягом 36 годин, то якомога більше балів - 90.

Сумарна максимальна рейтингова позначкауспевае мости у період навчання складається змаксимальних рейтингових оцінок з предметів, а рейтингова позначка з кожного предмета складається зрейтингових оцінок по складающим його тем (розділах).

Алгоритм визначення рейтингової оцінки успішності учнів.

1). Встановлюється «>весомость» конкретного предмета в плані шляхом визначення максимально можливої рейтингової позначки з вказаної вище формулі.

2).Рассчитивается навчальна успішність.

 «Контрольні точки»

Виконуючи якесь завдання, учень заробляє певну кількість балів, залежно від типу завдання й від правильності його виконання. Такі завдання є контрольними точками, якими викладач оцінює рейтинг учнів.

Види контрольних крапок і зразкову нарахування балів для неї:

· реферат (10);

· складаннябиблиографии і анотацій - 5источников інформації з темі (3);

· кодування протікав ста підручника, статті,журнала (3);

· конструювання питань різного рівня труднощі й еталонних відветов (3);

· підготовка дополнительного матеріалу на тему (5).

· Виконанняпрактичес дідька лисого роботи з темі (3).

· Рішення проблемних за дач на тему (5).

·Устний відповідь - монолог (5).

·

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація