Реферати українською » Педагогика » Рекомендації з проведення в року на тему: "Обробка двошовний рукава покрою реглан"


Реферат Рекомендації з проведення в року на тему: "Обробка двошовний рукава покрою реглан"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

Рекомендації з проведення у року на задану тему: "Обробкадвухшовного рукави покрою реглан"


Запровадження

Історія методичного знання має велику світоглядне і виховне значення підготовкоюпрофессионально-педагогических кадрів. У розвитку методичного значення професійному навчанні нами виділено сім періодів. У основу періодизації покладено провідні підходи до викладання, засоби та технології навчання, властиві даному тимчасовому періоду.

У метричному відношенні кожен період характеризується кількістю науковців-педагогів, які працюють з того або іншим суб'єктам методом, системою навчання; кількістю публікацій з апробації упроваджуваного в практику навчання методи чи системи навчання; наявністю науково-дослідних центрів, працюючих над впровадженням систем професійного навчання, лабораторій, ВНЗ, є споживачами що розвивається методичного знання. Тривалість кожного періоду становить середньому близько 23 років.

Першу половину XVIII в. – 60-ті рр. ХІХ ст. Під бурхливо що розвивається промисловості стала формуватися мережу професійних навчальних закладів у Росії. Для підготовки кваліфікованих робочих була потрібна розробка методики виконання виробничих робіт, які підлягають вивченню. Підготовка працівників потреб виробництва здійснювалася шляхом індивідуального учнівства, у якому навчання зводилося добессистемному поясненню майстра. Як методичної системи у навчальних закладах на той час застосовувалася предметна система виробничого навчання. Він отримав поширення під впливом теоретичних робіт і методичного досвіду До. Ю.Цируля, М. У. Касаткіна.

60-ті – кінець 80-х рр. XX в. У 60-ті рр. нашій країні тривало вдосконалення виробничих технологій, у виробництві дедалі ширше застосовувалися досягнення науку й техніки, кошти комплексної механізації і автоматизації, впроваджувалися нові технологічні процеси з допомогою високоякісних матеріалів. Зростав число професій, що з обслуговуванням прогресивних технологічних процесів, нової техніки. Трудова діяльність робочих багатьох професій наблизилася до праці інженерно-технічних працівників. Система професійно-тех-нічної освіти вимагала змін у структурі, а й у змісті освіти. Найважливішою особливістю нових програм була спрямованість їх у значне поширення самостійних творчих робіт учнів. Змінювався підхід до виробничому навчання: відоперационно-комплексной до нових системам виробничого навчання – конструкторсько-технологічною, технологічної та т. буд.

Усе це дало потужний поштовх у розвитку систем виробничого навчання. У 1960 – 1970 рр. вчені обгрунтували ціле пасмо нових систем виробничого навчання:предметно-технологическую,проблемно-аналитическую,приемо-комплексно-видовую тощо. Ідея типізації технологічних процесів, запропонована щев1930-х рр., було покладено основою однієї з перспективних напрямів в технології машинобудування.

Широке поширення професійно-технічних училищах тоді отримали різні тренажери на формування індивідуальних професійних навичок роботи. Однією з коштів підвищення ефективності уроків виробничого навчання стало письмове інструктування, яке почало знову активно використовуватися з кінця 1960-х рр. гідність письмового інструктування полягала у цьому, що учні давали будь-якої миті звернутися доинструкционной карті та самостійно знайти запитання. Зазвичайинструкционние карти розробляли майстра виробничого навчання що з викладачами спеціальних і загальнотехнічних предметів.

На початку 80-х рр. XX в. Значну увагу стало приділятися теорії та практицімежпредметних зв'язків, які сприяли значного підвищення ефективності уроків теоретичного і виробничого навчання дітей і створювали можливості педагогам уникнути непотрібного повторення навчального матеріалу. Зусиллями учених НДІпрофтехпедагогики Академії педагогічних наук СРСР то цієї проблеми розвивалася у напрямах взаємозв'язку загального користування та професійного навчання, взаємозв'язку теоретичного і виробничого навчання, вдосконалення структури уроків теоретичного і виробничого навчання.

У 1979 р. У Свердловську відкрили інженерно-педагогічний інститут на підготовку викладачів загальнотехнічних і спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання з двом галузям – машинобудуванню і електроенергетиці. У методичну складову професіональною підготовкою від майбутніх фахівців входило три навчальних дисципліни: методика викладання технічних дисциплін, методика виробничого навчання дітей і технічні засоби навчання. Для галузі машинобудування цей предмет називався «Методика викладання машинобудівних дисциплін», для електроенергетики – «Методика викладання електроенергетичних дисциплін».

У 1980-х рр. формувалася концепція бінарного уроку, відбиває специфіку професійного навчання. Ідея бінарного уроку виробничого навчання дітей і спеціальної технології полягала у цьому, щоб негайно усунути розрив в часі та вивченні тим, з предметів «Спеціальна технологія» і «Виробниче навчання».

Розвиток теорії інтеграції у навчанні, поява нових інтеграційних форм взаємодії педагога і учнів у процесі формування теоретичних знань і практичних умінь і навиків підготували підстави інтеграції методики виробничого і теоретичного навчання.

У виконання курсової роботи досягаються такі цілі професійного становлення:

закріплення і розширення теоретичних знань від майбутніх фахівців, поглиблення умінь використовувати ці знання на вирішення конкретних навчально-виховних завдань психолого-педагогічного, методичного, технічного та скорочення економічної характеру;

розвиток навичок щодо застосування практичних умінь на вирішення поставлених завдань;

вдосконалення умінь самостійної праці та ведення пошуку педагогічної та програмах технічної інформації під час вирішення розроблюваних в курсової роботі труднощів і питань, соціальній та процесі формування практичних висновків з урахуванням аналізу літературних джерел, передового педагогічного й особистого досвіду.


1. ХАРАКТЕРИСТИКАТЕМЫ,ПОДТЕМЫ

Навчальний план – це нормативний документ, який містить перелік всіх навчальних предметів розподіл за роками та кількість годин за кожен предмет. Види планів: базисний навчального плану РФ, він утверджуєтьсяГос. Думою і є частиною державного стандарту. Федеральне відомство стверджує приблизний типовий федеральний навчального плану. Регіон може затвердити свій регіональний план, а навчальний заклад розробляє робочий план ЗУ, у якому відбиваються із особливостями зазначеного навчального закладу, може коригуватися.

За підсумками аналізу навчального планусводно-тематического плану і програми виробничого навчання було обрано тема «Обробка рукавів». На вивчення цієї теми відводиться 30 годин. Ця тема вивчається групою які навчаються за професії 32.20 «Портной» на 2 курсі, у два півріччі, у березні місяці.

Тема включає у собі такі підтеми:

Обробка низу рукавів – 12 годин;

Обробка рукавів покрою реглан –6 годин;

Обробкавтачних рукавів – 6 годин;

Обробкацельнокроених рукавів зластовицей –6 годин.

Тема важлива процесу виготовлення одягу, оскільки рукави є основний деталлю одягу.

Для вивчення теми, котрі навчаються мають знати і організацію робочого місця, правила техніки безпеки теоретичний курс, обробка рукавів. Вивчення теми проходить з урахуванням навчальних майстерень училищ.


2.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАВДАННЯ

Для навчального заняття необхідно окреслити мету і завдання. Мета – усвідомлений образ корисного результату, на досягнення спрямоване дію людини.

Мета цього уроку: вивчити особливості обробки рукавів реглан, освоїти технологічні прийоми обробки рукави реглан.

У процесі навчального заняття викладач ставить вирішує такі освітні завдання:

дати початкова уявлення з обробки рукавів;

формування навичок якісного виконання трудових прийомів і навиків;

формування вміння самостійно планувати і здійснювати технологічний процес робіт;

навчання учнів виконувати роботу із застосуванням технічної документації;

формування умінь самостійно перевіряти якість виконаної роботи;

закріпити технічні знання учнів про обробку рукавів.

Виховні завдання покликані сформулювати у учнів моральні і особисті якості. На заняттях виробничого навчання створено умови трудового виховання, розвитку розумових здібностей і загальної культури. Під час вивчення теми «Обробка рукавів» необхідно акцентувати виховання таких якостей: пильність, акуратність, самостійність, почуття відповідальності, взаємодопомога, критичного ставлення до власному праці до існуючим технологіям, бажання раціоналізувати процес. З іншого боку, заняття виробничого навчання виховує почуття колективізму, творчого ставлення до праці, дбайливого ставлення матеріалам, устаткуванню і інструментів.

Розвиваючі завдання припускають формування професійних умінь і навиків. Заняття сприяють розвитку майбутнє робочих вміння виділяти головне, аналізувати, приймати самостійних рішень, контролювати свої дії, вирішувати проблемні ситуації, застосовувати наявні знання практично; сприяти розвитку особистісних якостей: волі, цілеспрямованості, зібраності.

Робота на швацькому устаткуванні вимагає від учнів знання техніки безпеки і охорони праці.

До кожного освітнього закладу індивідуально розробляються, затверджуються і контролюються у порядку правила техніки безпеки і прибуттям пожежної безпеки. Ці правила мають дотримуватися кожним які навчаються.

По затвердженим інструкціям проводиться інструктаж всіх працівників раз на місяць, що робиться запис у журналі, де працівник минулий інструктаж, розписується. Недотримання правил техніки безпеки і прибуттям пожежної безпеки переслідується законом.

Інструкція технічно безпеки до роботи на універсальних спеціальних швейних машин

До роботи допускаються особи, минулі інструктаж технічно безпеки.

I. На початок роботи.

Перевірте своє робоче місце, підготуйте його, те щоб працювати було дуже зручне і безпечно.

Переконайтеся, що всі у порядку і переступайте на роботу

II. Під час роботи.

Не відволікайтеся і відволікайте сусідів сторонніми розмовами.

>Тормозите машину лише педаллю, не гальмуєте махове колесо іускоряйте його рухом руки.

Не одягайте ремінь машини на шків самостійно, викликайте механіка.

III. Після закінчення роботи

Приведіть у порядок робоче місце, відключите машину від мережі.

При нещасних випадків повідомте про подію адміністрації, і зверніться за медичної допомогою.

За порушення справжньої інструкції винні несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпорядку.

Інструкція технічно безпеки для які працюють із електропраскою

Роботаутюжильници пов'язані з застосуванням праски масою до 8 кг, нагрітого з допомогою електричного струму.

До початок великої роботи.

Перевірте ізоляцію шнура. Переконайтеся справними праски та не відкритих клем.

При включенні праски беріться лише дерев'яну ручку рубильника або за пускову кнопку, стежте, щоб рубильник закрили запобіжним кожухом, і знімайте його.

II. Під час роботи

3. Не дозволяйте падіння праски, перекручування дроти, освіти у ньому петель та вузлів.

4. Не ставте праску на дроти, не стосуйтеся їх гарячим праскою, не охолоджуйте перегрітий праску зануренням в воду.

5. Неударяйте праскою про стіл, бо за цьому електричний елемент праски може з'єднати все із корпусом, у результаті можна постраждати від струму.

III. Після закінчення роботи

>Отключите електроживлення прасувальних столів з допомогою кнопкового вимикача, праску і робочий місце приведіть до належного порядок.

За невиконання правил техніки безпеки винні притягнуто до дисциплінарну відповідальність.

3. ПЛАНУВАННЯУЧЕБНОГО ПРОЦЕСУ ПОТЕМЕ

Планування виробничого навчання дозволяє чітко організувати навчальний процес; старанно підготувати проведення уроків; своєчасно й повністю виконувати навчального плану і програму виробничого навчання; за призначенням і витрачати державні кошти і, відпущені на навчання; правильно організувати матеріально-технічне постачання й економно використовувати матеріальні кошти; раціонально використовувати устаткування у навчальних своїх майстернях і на базових підприємствах; встановити і використовуватимежпредметние зв'язку теоретичного і виробничого навчання; визначити учнівські норми вироблення; правильно підібрати навчально-виробничі роботи, визначити терміни випуску і обсяг продукції з групам і училищам загалом.

Для виробничого навчання у училище рекомендується скласти планувальну документацію:

перелік навчально-виробничих робіт з учнівськими нормами часу кожне вироби;

робочу програму на задану тему чи період навчання чикалендарно-урочний план;

виробничий план кожному за учня, групи у цілому всього училища;

план роботи майстра на уроці;

графік переміщення учнів по робочих місць;

детальну програму виробничої практики на підприємствах.

На тему програми обробка рукавів відводиться 30 годин. Тема включає у собі 4 підтеми.Подтема «Обробка рукавів реглан», яку відводиться 6 годин, це одне урок виробничого навчання.


Таблиця 1 – Розподіл підтеми на уроці

№ уроку Тема уроку Навчальні завдання уроку Виховні і розливальні завдання уроку
1 Обробка і поєднання рукавів реглан Ознайомлення з характером і змістом майбутньої роботи >Внимательность
2 Навчання правильного і більш якісного виконання технологічних операцій >Аккуратность, виховання, відповідальності, самоконтролю
3-4 Розвиток швидкісних навичок виконання машинних робіт Розвиток професійних навичок, пильності, розвиток ініціативи
5 >Совершенствования вміння учнів виконувати технологічні прийоми Виховання ініціативи, трудовий дисципліни
6 Закріплення професійних навичок і умінь, вміння аналізувати і контролювати своєї діяльності Виховання самоконтролю, критичності, спостережливості, уваги

Таблиця 2 - План виробничої діяльність у навчальних майстерень група № ПО (>ш)-071 на березень2010г., рік навчання - 2

Майстер ПО Боровик В.С.

Кількість учнів 20 людина

Загальне час на професійну діяльність 30 годину

Найменування теми і підтем програми Кількість годину. підтем,надтем Найменування навчально-виробничих робіт Кількість робіт на групу Норма часу для учнів на одиницю Усього годин на груп. заняття примітка
Обробка рукавів 30
>Подтема «Обробка рукавів реглан» 6

Вивчення особливостей обробки рукавів покрою реглан;

Обробка розтину рукави

Обробка і поєднання манжети з рукавом

15 4,5 4,5

4.ПОДБОРУЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РОБІТ

У училищах швейного профілю перелік навчально-виробничих робіт становлять з урахуванням програми виробничого навчання обох періодів – підготовчого і періоду оволодіння фахом.

Перелік робіт науковців становлять під керівництвом старшого майстра, технолога училища, майстра виробничого навчання. Роботи їх необхідно виконувати на сучасне обладнання по сучасної технології. Роботи підбирають за рівнем їхньої складності, точності, обсягу, видам тканин, фасонів, з повним дотриманням переходу від простого до складного.

Перелік робіт науковців має відповідати навчальним цілям і завдань кожної теми. У підготовчому періоді – завданням оволодіння прийомами, операціями і комплексними роботами, знаннями, навичками і вміннями, які потім можна перенести на період оволодіння фахом.

Перелік може бути щодо стабільним, відповідно до напрямом сучасної моди та обліком сучасної технології обробки. Знання, вміння і навички, отримані і під час переліку, повинні прагнути бути такі, щоб їх можна було застосувати у різних умовах виробничої діяльності з спеціальності.

Необхідно тісно ув'язати педагогічні принципи раціонального добору робіт з реальних можливостей навчального закладу. До добору навчально-виробничих робіт пред'являютьсяучебно-технические іучебно-технологические.

>Учебно-технические вимоги – це характеристика навчально-виробничих робіт з погляду вимоги до матеріалу, конфігурації характеру заготовок, розміром тощо. буд.

>Учебно-технологические вимоги відбиваютьвключаемие прийоми та проведення операції, точність, якість обробки взаєморозташування деталей вироби відповідність нормативним параметрами.

Планування виробничого навчання був із нормуванням навчально-виробничих робіт.

Нормування навчальних робіт сприяє формування в учнів: відповідального ставлення до виконуваної роботі,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація