Реферати українською » Педагогика » Принципи виробничого навчання


Реферат Принципи виробничого навчання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота на задану тему:

>ПРИНЦИПИВИРОБНИЧОГОНАВЧАННЯ


План

1.Дидактична характеристикапроцесупрофесійногонавчання

2.Закономірностіпрофесійноїпідготовки

3.Принципивиробничогонавчання, їхнього характеристика

4.Умови таспособиреалізаціїдидактичнихпринципів увиробничомунавчанні

>Література


1.Дидактична характеристикапроцесупрофесійногонавчання

>Педагогічний процес у профтехучилищахрозглядається, якскладнийпізнавальний йтрудовий процес, щохарактеризується якзагальними, то йспецифічнимизакономірностями, Незважаючи зважується на власнубагатогранність,вінєцілісним таєдиним.

>Г.І.Ажікін, О.П.Белаєва,Н.І.Думченко М.А.Жіделев,К.Н.Катханов,М.І.Махмутов, О.Х. Федорова далитеоретичнеобґрунтуванняєдностіпедагогічного інавчально-виробничогопроцесу.

Натлі характеристикпедагогічного йвиробничогопроцесівпрофесійнапідготовкає феноменом болеевисокого порядку,чим процеснавчання: при цьомуїї структураспирається наєдність двохпроцесів, щоскладаютьсистемно-утворюючий чинникїїпобудови якпедагогічноїсистеми.

>Професійнапідготовка -це немеханічна сума окремихкомпонентів, асамостійнеціліснеявище, щомає своїособливізакономірності.Ведучимиметодологічними йтеоретичнимипередумовами дляїхньогообґрунтуванняслужать ідеїзагального зв'язкуявищматеріального світу,теоріядіяльності,загальнісоціальні йпедагогічнізакономірностівиховання йрозвиткуособистості,законирозвиткусуспільноговиробництва,системний йкомплекснийпідходи, щодозволяютьустановитиістотні,закономірнізв'язкипрофесійноїпідготовки.

>Підготовкаробітників широкогопрофілює не лишеметою, але й йведучоюідеєюудосконалювання йрозвиткусистемипрофесійнотехнічногонавчання, щопоширюється на усікатегорії дидактики.Крім цого, вонасинтезуєособливості йсутністькожноїкатегорії йпоєднує їхні уєдинеціле,сприяючи тім самимствореннюсистеминавчально-виховногопроцесу внавчальних заставах.

>Професійно-технічненавчання, девперше набазіпродуктивної роботи вгармонійномупоєднаннівиступаютьзагальне,політехнічне йпрофесійненавчання,теоретичне йпрактичненавчання,виховання йрозвитокучнів,єспецифічноюсистемою, уцілісномувидіпредставляєусісутнісні,змістовні іорганізаційні характеристики трудового,професійногонавчання. Томусаме тутнасампередможливий йнеобхіднийдіяльніснийпідхід доаналізу йструктуруваннянавчально-виховногопроцесу.

>Професійно-технічненавчаннявиконуєфункцію, щовиховує йрозвиваєнавчання (>теоретичного й практичного)кваліфікованійпродуктивній роботи, тому в йогорозвиткувизначальнезначеннямаєдіалектичнепротиріччяміжпізнанням йпрактикою впроцесінавчання,міжнавчально-пізнавальною інавчально-виробничоюдіяльністю. Дорушійних силпедагогічноїдіяльності, котріспонукуютьїї,відносятьсяпотреби,інтереси,стимули,мотиви.Вонимаютьскладнувнутрішнюдиференціацію,форми йсферивзаємодії.Стосовно доучнівпрофесійної школиведучу рольвідіграютьінтереси йпотреби в роботи іутворенні, яксуспільні, то йіндивідуальні, якібагатосторонньообумовлюютьмотиваціюнавчання.Центральноюланкоюсоціальноїдетермінаціїзавждивиступаєокремийучень, але йкінцевий результатнавчаннядосягається лишевнаслідокспільноїдіяльностіучнівського йпедагогічногоколективів,взаємодія якіздобуваєособливезначення вмірурозвиткусуспільних формнавчання.

>Стимулювання „черезколектив”розглядається якнайбільшдіючийзасібформуванняособистості, дляякого не лишесамеіснування, але й йспонукальні заподійдіяльності (уданомувипадкунавчання)носятьсуспільний характер.

>Рушійнісили,спрямованість якіформується йрозвивається впроцесівихованняучнів,визначають характерздійсненняпедагогічнихцілей ізідеальногопредставлення у формупредметноїдіяльності.Рішенняпедагогічних йметодичних завданьнайбільш ефективного до тоговипадку, колизбігаєтьсясвідома постановка мети усімколективом йокремими його членами.

>Логікапедагогічногопроцесу -ценайбільшзагальні іістотнізв'язки йвідносини всіхкомпонентівнавчальної йпедагогічноїдіяльності (>змістовних йпроцесуальних), що усвоїйцілісностіприводять дореалізаціїпедагогічнихцілей. У силу того, що потреба впередачінакопиченогосуспільногодосвідувідтворюється вкожномупоколінні, конкретнанавчальна йпедагогічна діяльністьявляє собою неодиничний факт, аповторюється,розвивається, урезультаті чогоформуютьсяїїзагальні йспецифічнізакономірності.

>Логікапрофесійногонавчаннямає своюспецифіку іістотнівідмінності.Вонаобумовлена:

а)сутністю йзакономірностями (якзагальними, то йчастковими,конкретно-історичними)трудової,матеріально-виробничоїдіяльностіробітника;

б)особливостямивідображенняцихзакономірностей усистемінауковогознання, щорозвивається, йвідповідно взмістіпрофесійно-технічногонавчання;

в)психологічнимизакономірностями трудового йпрофесійногонавчання,насампередформуванняумінь йнавичок.

Ядромпрофесійноїпідготовкиєвиробниченавчання -основнийрізновидпедагогічноїдіяльності, уходіякої наосновіз'єднаннянавчання ізпродуктивноюпрацею,вихованнястійкоїпотреби до роботи йрозвиткутворчоїактивності вучнівформуютьсязнання,уміння йнавички, щозабезпечуютьздатність йготовність доздійсненняконкретноїпрофесійноїдіяльностівизначеногорівнякваліфікації. Увиробничомунавчанніконкретизуються й напрактиціреалізуються усізнання,уміння йнавички,отриманіучнями прививченнііншихнавчальнихпредметів, щовизначаєособливемісце й рольвиробничогонавчання взагальнійструктурінавчально-виховногопроцесу впрофесійно-технічнихнавчальних заставах.

Длярозумінняспецифікипрофесійноїпідготовкиістотнезначеннямаєрозмежування зрозумітивиробничогонавчання йпродуктивної роботи. Упершомунаближенні подпродуктивним, чикорисним,розумієтьсяпраця в сферіматеріальноговиробництва, щостворюєспоживчівартості. Тому,хочаучні входінавчання,навітьздійснюваного увиробничихумовах,опановуютьвизначенимрізновидомпродуктивної роботи,їхня діяльністьєнавчальною.Справді продуктивнапрацяз'єднується ізвиробничимнавчанням утіймері, уякийвихованці профтехучилищберуть доля встворенніматеріальних благ,реальноїпродукції.Тільки приційумовіїхнянавчально-виробнича діяльністьздобуваєекономічнезначення йвиступає якскладовачастинасукупноїсуспільної роботи.

>Виробниченавчання посвоїйсутностієпрактичним. Однак в одного, що в роботи людинавиявляє собі уєдностіфізичних,інтелектуальних сил, процеснавчаннявключаєдвісторони:цілеспрямованеперетворенняморфологічної йпсихічноїорганізаціїіндивіда шляхомосвоєння тихий чиіншихвидівтрудовоїдіяльності іінтелектуальнийрозвиток наосновіформуваннявизначеного запасу знань.Навчання у томучисліпрактичне,містить усобіінтелектуальнімоменти (>свідома постановкаучнемцілейнавчальноїдіяльності, самоврядування й самоконтроль заїхнімздійсненням), що вумовах двохпроцесів -індивідуалізації йколективізаціїнавчання -здобуваютьвирішальнезначення.

>Виробниченавчання -цедидактичнорозчленоване іупорядкованевідтворення окремихфункціональнихкомпонентівпрофесійноїдіяльностіробітника ізметою їхнього свідомішого йміцногоосвоєнняучнями.Основноюдискретноюодиницеюнавчально-виробничоїдіяльностіє >операція, щохарактеризуєтьсязастосуваннямвизначенихзасобів (>інструментів,пристосувань й т.д.) йспособів роботи, абезупиннихтехнологій (>хімічних,енергетичних й т.д.) - видробіт, щомаєсамостійну мітку йвідноснузавершеність.Поряд ізособливостямитрудовоїдіяльностівиділеннядискретниходиницьвиробничогонавчання обумовлененавчальними чинниками (>повторюваність,можливістьваріювання й т.п.), щохарактеризуютьспецифікумоментів чиланок упроцесіоволодінняпрофесійноюмайстерністю.

>Організаціяпедагогічноїдіяльностімаєдвісторони: режим й стиль роботи,чергуваннятеоретичного й практичногонавчання,кількість йтривалістьканікул й т.п. , щохарактеризуютьструктурно-тимчасовіїїпараметри, йсуспільніформи (>індивідуальні йколективні).Суспільніформиорганізаціїістотновпливають на характерпедагогічної роботи, авиходить, на йогоякість йефективність.Вонивизначаються складом йструктуроюучнівського йпедагогічногоколективів, характеромвідносин, щоскладаютьсяміж ними.Специфічноюрисоюцієївзаємодіїє ті, що воно та носититимчасовий характер,обмеженовизначенимитермінаминавчання, тому тутособливезначеннямаєцільоваспрямованістьнавчальної йпедагогічноїдіяльності,єдність йзгуртованістьусього колективунавчального заставі.

Усучаснійдидактиці йметодицінавчання вякостіосновноїдискретноїодиницівиділяється урок -організаційна форма, приякійвикладачпротягом точновстановленого годиникерує вспеціальновідведеномумісціколективноюнавчальноюдіяльністюпостійноїгрупиучнів ізурахуваннямособливостей шкірного із них,використовуючивиди,засоби йметоди роботи, щостворюютьсприятливіумови, у томущоб усіучніопановували основамидосліджуваногобезпосередньо впроцесінавчання, авиховання йрозвиткуучнів.

>Виробниченавчання взначнобільшомуступені,чимтеоретичне,залежить відматеріально-технічнихзасобів, умів й форморганізації, боостанніповинні бутиадекватнізасобам йумовам роботиробітника.Професійнапідготовказдійснюється як увласненавчальних (умайстернях, наполігонах, унавчальнихгосподарствах), то й увиробничихумовах. Упершомувипадку мовайде продидактичнемоделюванняосвоюваноїучнямипрофесійноїдіяльності, а іншому - проспособивключеннянавчальногопроцесу увиробничий. Узалежності відспецифікипрофесіїмоделюванняконкретноїтрудовоїдіяльностіваріюється від простого, максимальнонаближеного дореальностіїївідтворення внавчальних заставах до розробки йзастосуванняцілого комплексу 91технічнихзасобівнавчання (>тренажерів,пошукових,діагностичних,автоматизованих систем й т.п.).

>Місцепроведеннявиробничогонавчаннянакладаєвідбиток на >формиорганізаціїнавчальної роботи й характерсукупногосуб'єктанавчально-виробничоїдіяльності. Унавчальномузакладіосновноюформоює уроквиробничогонавчання, щозберігає своїзагально-дидактичнівизначення, але в базовомупідприємстві -навчально-виробничі роботи й >виробнича практика.Останнямає рядістотнихособливостей йспецифічніфункції,основний ізякийє >адаптація >учнів до умівреальноїтрудовоїдіяльності, довиробничого колективу.Проміжнеположення якорганізаційну формузаймають >лабораторно-практичні >заняття,проведені впроцесівикладанняспеціальнихпредметів, щозабезпечуютьвзаємозв'язоктеоретичного йвиробничогонавчання.

>Суспільніформиорганізації (>індивідуальна,колективна) упрофесійнійшколітакожмають своюспецифіку,оскількипоширюються не так на тихий, когонавчають, але й й натихтонавчає.Поряд ізмайстромвиробничогонавчаннянавчально-виховніфункціївиконуєтехнічний персонал підприємства (>майстри,бригадири),кваліфікованіробітники йколективи бригад, авиховніфункції, увідомомузмісті, - веськолектив підприємства.

>Перехід напідготовкуробітників погрупахпрофесій йпрофесіям широкогопрофілюпоглиблюєоб'єктивні >протиріччяпрофесійно-технічногонавчання.Ведучепротиріччяміжпізнанням йпрактикою в сферінавчаннявиступає якпротиріччяміжзагальноосвітньою йпрофесійнийпідготовкою. У тієї ж годину воно тавідтворюється ">всередині"останньої якпротиріччяміжтеоретичним (>спеціальнатехнологія) йвиробничимнавчанням. У зв'язку ізцим прирозробці методикнавчаннянеобхідновраховуватинаступнізакономірності:

1.Рістосвітньогопотенціалуробочоїсилизакономірнопідсилюєзначеннятеоретичногонавчання впрофесійноїпідготовціробітниківвисокоїкваліфікації, але йудосконалюванняостанньої неможейти по шляхуоднобічного збільшеннячасткитеоретичногонавчання взагальномуобсязінавчального години,оскількиоволодінняуміннями йнавичкамивисококваліфікованої роботивимагає у своючергу усе болеетривалого й складноговиробничогонавчання.Змінаспіввідношенняміж ними винненосити некількісний (пообсязінавчального години), аякісний характер.

2.Збільшеннярізноманіття йрізноякісностізміступрофесійноїпідготовкиробітниківвисокоїкваліфікації й широкогопрофілюускладнює процесоволодіннярізнорідним учбовимматеріалом. Це Веде доневідповідностіміжзмістом йдидактичним ">оснащенням"процесунавчання,унаслідок чоговиникаєнеобхідністьпрогресивногорозвитку іускладнення всіхкомпонентівнавчальної йпедагогічної,насамперед,навчально-виробничоїдіяльності.

3.Формування вмайбутніхробітниківпрофесійноїмобільностіприпускаєзмінурізнихвидівнавчальноїдіяльності,їхнєваріювання,взаємодоповнення. Тім самимпідсилюєтьсяпротиріччяміжкінцевим результатом (>необхідністюстабільної,якісноїпідготовкиробітникавизначеноїпрофесії йрівнякваліфікації) йдинамічним характеромнавчально-виховнихцілей, щоведуть до йогодосягнення. Цевимагаєпідвищенняступенямінливостіпедагогічноїдіяльності,посиленняїї „>гнучкості” йпристосовності домінливогопедагогічнимцілям.

4.Підвищеннянауковогорівнязміступрофесійноїпідготовкивступає вдеякуневідповідність ізкінцевоюметою,якийєпрактичненавчанняучнівпрофесійноїдіяльності, щовимагаєпосиленняпрактичноїреалізаціїнаукових знань. Цевикликаєнеобхідністьвиявленнядидактичнихшляхів йспособівздійсненняпрофесійноїспрямованостітеоретичногонавчання йнауковогообґрунтуванняпрофесійноїдіяльності впроцесівиробничогонавчання,їхньоговзаємопроникнення.

5.Підготовкаробітників широкогопрофілю й погрупахпрофесій, щоздійснюється зарахунокузагальненнязмісту роботи,виявлення йогонаукових йполітехнічних основ,поглиблюєпротиріччя абстрактного й конкретногомоментів внавчально-педагогічнійдіяльності, щовиявляється надтеоретичному, але й і увиробничомунавчанні.Реалізація принципуєдності абстрактного й конкретного придидактичномумоделюванніпрофесійноїдіяльностіробітниківявляє собоюякіснонову завданняпрофесійноїпідготовки.

6. Приформуванніробітників нового типуістотну рольвідіграєєдністьрепродуктивної йтворчоїдіяльності;проблемнетеоретичненавчання йтехнічнатворчістьнеобхідні, але йнедостатні длярозвитку вучнівактивності в сферівласнепрофесійноїматеріально-виробничоїдіяльності, що посвоїйприродієрепродуктивною,повторюваною,оскількиспрямована намасове (>кількісне)створенняоднакової чиоднотипноїпродукції. У зв'язку ізцимвиникає проблемавизначенняспецифіки йспособівздійсненнярозвиваючоговиробничогонавчання.

7.Здійснення роботи в сферіматеріальноговиробництва"розвиток йогоколективних форм (>насампередбригадної)змінюютьвимоги доособистіснихякостейробітника,викликаючинеобхідністьвихованняколективноїсвідомості йрозвиткуіндивідуальності вкожномуучні. Упроцесінавчанняперехід відіндивідуальної доколективноїформи приводити достандартизаціїформованихздібностей тихий, щонавчаються,вступаючи впротиріччя ззадачеюпедагогічногорозвиткуособистості. Урезультатіотримання особливоактуальноїпроблемираціональногосполученняколективізації ііндивідуалізаціїнавчання приподальшомуудосконалюванні йогосуспільних форм.Змістовна змінуцілейпедагогічноїдіяльності припідготовціробітників погрупахпрофесій йпрофесіям широкогопрофілюпідвищуєзначеннязагальнофункціональнихпринципіврозвиткупрофесійно-технічногонавчання, що успецифічнійформіреалізуються в сферінавчання.

>Особливостіструктури іорганізаціїнавчально-виховногопроцесу впрофесійнійшколі,насампереднаявністьматеріально-технічноїбазивиробничогонавчання,створюютьреальнуможливість дляперетворенняпродуктивної роботи вдійснупершоосновувідтворення впідростаючомупоколіннітворча діяльністьсутнісних силособистості,формованих задля роботи, але й йбезпосередньо в самомупроцесі роботи.Розвиток йогопедагогічногопотенціалузв'язаний упершучергу, ізактивізацієюнавчально-виробничоїдіяльності, щодосягається зарахунокпроблемно-розвиваючого характерунавчання, уходіякого вучнівформуютьсяприйоми йнавичкитворчого практичногомислення йдіяльності,зв'язані ізпредметнимвтіленнямідей у роботиробітника. Упрофесійноспрямованійнавчальнійдіяльностітворчого чичастковотворчого типу процеспридбання знань йуміньвідбувається особливоінтенсивно,завдякичомуприскорюютьсятемпи,підвищуєтьсяякістьнавчання.

Друга,реалізована черезпроблемно-розвиваюченавчання, сторонаактивізаціїнавчально-виховногопроцесузв'язаназізміноюспіввідношенняміжвласненавчальною іекономічноюфункціямипродуктивної роботи. Позитивнотворчої, дійсноактивноїє діяльність, що носитисуспільнозначимий характер. Томуперетворення всіхрізновидівнавчальної творчостиучнів -науково-пізнавального,технічного,власнепрофесійного всправдітворчу діяльність служитиважливим чинникомпідвищенняефективностінавчання.

Таким чином,комплекснийпідхід у самомузагальномувидіявляє собоюпрагнення доудосконалюванняпрофесійноїпідготовки втриєдиномувідношенні:теоретичному,організаційно-управлінському,практично-діловому. Мовайде про ті,щобвизначити й практичноорганізувати вумовах конкретногопедагогічногопроцесу сув'язьнавчально-виховнихзаходів, щозабезпечуютьформуваннякваліфікованихробітників широкогопрофілю.

2.Закономірностіпрофесійноїпідготовки

>Підготовкаробітників широкогопрофілюможлива наосновігармонійногосполучення йвзаємозв'язкузагального,політехнічного йпрофесійногонавчання.Сутність цоговзаємозв'язкувизначаєтьсяєдністюоб'єктивного світу,взаємнимзв'язкомявищ,природи,суспільства йвиробництва.

>Поняттярозвитку не можнаусвідомити без зрозуміти зв'язку йвзаємозв'язку,взаємодіїявищ.Зв'язкиміж предметами йявищами невичерпуються одними лишепричинно-наслідковимивідносинами, смердотіносятьрізний характер.Будь-якісистеми у світіутворятьсялише врезультатівзаємодіїміжскладовими їхньогоелементів. Настільки саме йусівластивостітілвиникають наосновівзаємодії, руху йвиявляються них.Взаємодіяуніверсальна, вонмістить усобівсілякізмінивластивостей й станупредметів,усітипи зв'язкуміж ними.

У основусполучення йвзаємозв'язкузагального,політехнічного йпрофесійногонавчання намипокладеніоб'єктивнізакономірності:

>взаємодія науки,техніки йвиробництва вумовахнауково-технічногопрогресу;

>взаємодія іінтеграціясуспільних,природних,технічних йтехнологічних наук упроцесікеруваннявиробництвом знань;

>взаємодіялюдини йтехніки вумовахкомплексноїмеханізації іавтоматизаціївиробничихпроцесів;

>взаємодіярізнихвидівлюдськоїдіяльності;

>взаємодіяпедагогічного йвиробничогопроцесів впідготовціробочих.

>Взаємозв'язокзагальноосвітньої йпрофесійноїпідготовки особливоефективноздійснюється в профтехучилищах у зв'язку ізтієюроллю, що продуктивнапрацявідіграє внавчанні йвихованніучнів. Усистеміпрофесійнотехнічноїпідготовки продуктивнапрацярозглядається як процесстворення входівиробничогонавчанняматеріальнихцінностей йформуваннялюдини привисокійефективностіпедагогічного йвиробничогопроцесів.

Таким чином,взаємозв'язокміжпрофесійною,політехнічною йзагальноосвітньоюпідготовкою вутворенні,навчання йвиховання профтехучилищ, щоучаться,ґрунтується наоб'єктивнихзакономірностях, щопоєднуютьприродні,логічнізв'язкиміжокремимипідсистемами (>загальне,політехнічне,професійне)навчання.

Єдністьпрофесійної йзагальноосвітньоїпідготовки вдидактичномуаспектіпередбачаєвзаємнийвплив всіхкомпонентівструктурипрофесійнотехнічноїпідготовки накультурно-технічнийрівеньмайбутніхробітників,виховання йрозвитокучнів, але ворганізаціюнавчального,виховного йвиробничогопроцесів у профтехучилищах. Цеведучазакономірністьпрофесійноїпідготовки, у зв'язку ізчим вон виннаобумовлювати усі напрямидіяльності профтехучилищ.

3.Принципивиробничогонавчання, їхнього характеристика

У дидактикупрофесійно-технічногонавчанняпринципипроцесупрофесійногонавчанняєнайважливішоюкатегорією.Вонизв'язані ізціляминавчання йвиховання ймаютьісторичний характер;деякі із нихвтрачаютьсвоєпризначення,іншіперебудовуються,виникаютьновіпринципи, щовідбиваютьсучаснівимогисуспільства й науки донавчання.Принципинавчаннямаютьзначення й длявизначеннязмісту, форм,методів йорганізаціїнавчання.Завдякиспецифіціпроцесунавчання внавчальних заставахпрофесійнотехнічноїпідготовкипоряд ззагальновідомимиз'являютьсяпринципи, щовідбиваютьзакономірностінавчально-виховногопроцесу в профтехучилищах.

>Дидактичніпринципивідбиваютьвзаємозв'язки втеоретичному йвиробничомунавчанніміжметою,змістом, методами, формамиорганізації,засобами й результатаминавчання;міжрізнимичастковимипроцесамивикладання йнавчання;міжвиховною йтрудовоюдіяльністю;міжрізнимиланками чиетапаминавчання;міжпедагогічним йтрудовимпроцесами;міжкерівництвом учбовимпроцесом йсамостійністюучнів;міжколективнимрозвитком йрозвитком шкірногоучняокремо таін.

>Дидактичніпринципиєрегулюючимизасобаминауковообґрунтованихдійвикладачів ймайстріввиробничогонавчання науроці.Вонивідбивають у нормативномукомпоненті образдій длядосягненняпоставлених завдань, щовизначаютьсяінтересамисуспільства: уродинномукомпоненті смердотіодночасноутворятьзв'язки умів,дій,результатів.Вониґрунтуються назакономірностяхпроцесувиховання,навчання йрозвитку й надосвідівикладачів ймайстрів.

>Виховання впроцесіпрофесійногонавчання.Даний принциппередбачаєформування вучнівнауковогосвітогляду,високихморальнихякостей,стійкоїготовності до роботи,вихованнядисциплінованості,свідомості іактивності як основкультурноїповедінки.Виховання впроцесіпрофесійногонавчанняозначаєнеобхідністьвиробити вучнівповагу людям роботи, забезпечитигармонічнесполученняфізичних йрозумовихфункцій,сформувативсебічнорозвитуособистістьсучасногоробітника.

>Вихованнязавжди входити якскладовачастина впроцесінавчання з законівєдностінавчання йвиховання й характерунавчання, щовиховує.

як упрофесійно-технічномуутворенні, то й вжиттіокремоїлюдинивихованнянерозривнозв'язано ізнавчанням.Виховнийвплив -неминучийсупутникнавчання. У своючергунавчаннязавждимає характер, щовиховує, воно та у всіхвипадкахвпливає научнів.

>Зв'язокнавчання йвихованняздійснюється черезпродуктивну, правильноорганізованупрацюучнів. Упроцесі роботивиробляєтьсязвичка донапругидуховних йфізичних сил,виховуєтьсяпрацьовитість,наполегливість удосягненні мети йподоланнітруднощів.Свідоме ставлення до роботиєінтегральноюякістю упідготовцікваліфікованихробітників.Воноприпускаєрозвитоктворчихздібностей,активності йсамостійності внавчальній йтрудовійдіяльності.

>Необхідно,щобнавчальнізакладипрофесійнотехнічноїпідготовки малі усвоємурозпорядженніумови длявпровадження нових форм йметодіввиховної роботи впроцесітеоретичного йвиробничогонавчання,створеннясистеминавчальної йпозаурочної роботи в профтехучилище,підвищенняякості знань,умінь йнавичок по всіхнавчальних предметах,ефективностіпрофесійноїпідготовкимайбутніхробітників, комплексногопідходу допланування йздійсненнявиховної роботи, дляздійсненнявзаємозв'язку всіхвидіввиховання.

Принципнауковості впрофесійномунавчанніозначає покладання науку якджерелосистеми законів,закономірностей, зрозуміти,фактів,досліджуванихучнями позагальнотехнічних йспеціальних предметах, йвиявляєтьсянасамперед удоборінавчальногоматеріалу йзастосовуванихметодівнавчання.

яквідомо, фундаментомнавчальнихпредметівє тихгалузі науки,основи яківивчаються всистеміпрофесійнотехнічноїпідготовки. Отже, наука служитиконкретнимджереломзмістунавчання,визначаючи ідеї,закони,поняття,факти йпоставляючи, образноговорячи, ">будівельнийматеріал" дляформуваннявідповідноїнавчальноїдисципліни (предмета, курсу).

>Безсумнівно, щовикладачунеобхідноглибоко знатісвій предмет йсуміжні із нимнавчальнідисципліни, бутипідготовленим удидактичномувідношенні й ясноуявлятисобі міткунавчання.

>Загальновизнано, щонавчальний предметповиннийпедагогічнодоцільновідображатияку-небудь ізможливихлогічних схемвідповідної науки йзнайомити із неюучнів то в нихстворювалосядоситьцільне йвірнепредставлення прооснови й структуруцієї науки йїїмісці взагальнійсистемі знань. Зогляду наінтерессамої науки й сутопедагогічнірозуміння,необхідновибрати ту ізможливих науці схем й тусукупністьосновнихлогічних зрозуміти, щомаютьнайбільшу областьзастосування вжитті йсуспільномувиробництві. При цьому накожномукурсінеобхідно забезпечитизв'язоктеорії ізпрактикою,змістунавчального предмета із завданнямивихованняучнів.

Принципнауковості взагальноприйнятомупоняттізобов'язує впроцесінавчаннярозкриватиреальнізв'язкиявищприроди,суспільства ймислення,переходячи від простогоспівіснуванняявищ довстановленняпричиннихзв'язків, відзв'язківпростих йочевидних до болеескладним,загальним йглибоким.

Прививченнінавчальногоматеріалувикладачповиннийінформуватиучнів пронайважливішіспірні,дискусійніпроблеми, пронауковігіпотези, а й удоступнійформірозповідати під час уроків проперспективирозвиткусамої науки. Принципнауковості впрофесійномунавчанніпопереджаєперекручуваннянауковихтеорій,уживанняненауковихтермінів й т.п.Усідосліджуваніосновніпоняття йтеоріїповинні максимальнонаближатися дорівнясучасногорозумінняданихпитаньнаукою. Уцихціляхнеобхідноактивізуватисамостійну діяльністьучнів:зробитианаліз з статтею внауковомужурналі;вивчитирозділ венциклопедії,підготуватидоповідь провчених, щозбагатили наукусвоїмивідкриттями;виготовити альбом ізлітописомнауковихдосягнень; перевести ізіноземноїмови з статтею проновінауковівідкриття й т.п.

>Політехнічний принцип.Основніпринципи всіхпроцесіввиробництваслужатьнауково-виробничою базоюполітехнічногонавчання.Практичнареалізаціяполітехнічного принципу внавчаннікваліфікованихробітниківвисуває увизначенівимоги дозмісту й методикитеоретичного йвиробничогонавчання.

Насучасномуетапіорганізаціїпрофесійноїпідготовки,здійсненнявзаємозв'язкуїї іззагальноосвітньоюпідготовкоюмає бутиствореннязагальних методикнавчаннявизначеноїпрофесії, щоохоплюють весь циклпрофесійноїпідготовкимайбутніхробітників попрофесіях широкогопрофілю чи погрупахпрофесій, йчасток методик по окремихзагальнотехнічних йспеціальних предметах. Це дозволитистворитиумови для болеераціональногоздійсненняфундаментальнихпринципів:взаємозв'язкузагальноосвітньої йпрофесійноїпідготовки,політехнізму йз'єднаннянавчання ізпродуктивноюпрацею.

>Загальним базисом дляреалізації принципуполітехнізму в методикахнавчання впрофесійнійшколієпізнавальна йпрофесійна діяльністьучнів.Остання вноситипостійнікорективи ворганізаціюнавчання,визначаючи йогостабільність йдинамічність.Незважаючи напаралелізмрізнихвидівдіяльності,сучасна методикарозглядаєнавчання йвиховання як Єдиний процес, якцілісну систему форм,методів йзасобівнавчання.Усянавчально-виховна роботапедагогів,майстріввиробничогонавчання,наставників йучнівзнаходиться впланомірномурозвитку.

Знання законівсуспільногорозвиткудаєможливістьвикладачу,майструрозкритиосновнізакономірностіпроцесурозвитку йнавчання, щовиховує,установитиформи йогоорганізації,зрозумітицілісність йсуперечливістьпроцесунавчання йпередбачитишляхипротиріч,можливостізапобіганняметодичнихпомилок.

>Успішнездійсненняполітехнічного принципу внавчанні профтехучилищ тихий, щонавчається,залежить відреалізаціїметодичнихзакономірностей:

синтезу основрізних наук уструктурі йзмістінавчальногоматеріалу;

>єдностіієрархічноїструктурипобудови зрозуміти,умінь йнавичок;

>відповідності форм йметодівнавчаннязмістунавчальногоматеріалу;

>здійсненнякомплекснихміжпредметнихзв'язків;

>придбанняучнямиусвідомлених йміцних знань,оволодінняуміннями йнавичками шляхомпостійного йбезупинногорозвитку зрозуміти,умінь йнавичок;

>взаємозв'язку всіхвидіввиховання впроцесінавчання;

>професійноїспрямованостіпроцесунавчання;

>цілісності йсистематичностіпроцесіввикладання йнавчання.

>Проектуваннянавчального предмета,розробкаоптимальних моделей йогопобудовибазуються навиявленніведучихідей, зрозуміти,умінь йнавичок у йогозмісті. Останніскладова увизначеніпідсистеми,потім наосновізакономірнихзв'язківпоєднуються до системи -навчальний предмет.

>Викладач,майстерповинніспочаткувиділитиосновніпоняття,уміння йнавички вкожномукурсі,навчальномупредметі йбезперестанутримати їхнього уполі свого методичногозору,повертаючи перед тим нарізномунавчальномуматеріалі йрізнихзв'язках.Поняття,уміння йнавичкисистематизуютьсяпоступово,розвиваючись йускладнюючи.Розвиток зрозуміти,умінь йнавичокмаєособливеосвітнє йвиховнезначення.Оволодінняметодикою їхнівиявлення йрозвитку -найважливіша завданнявикладача,майстравиробничогонавчання.

>З'єднаннянавчання ізпродуктивноюпрацею. Усучаснихумовах даний принциплежить восновінавчання, йвихованняучнів, бовінєметодологічною базоюзмістунавчання йвиховання.

Це обумовлененасамперед тім, щореалізація названого принципудозволяєнайбільшераціональносполучитипедагогічні йвиробничізадачі попідготовцікваліфікованихробітників у роботи, у сферіматеріальноговиробництва. Разом із тімз'єднаннянавчання ізпродуктивноюпрацеюзабезпечує ефективногозасвоєннясвітогляднихідей йморально-правових норм,формуванняполітехнічних знань,умінь йнавичок й свідомішого ставлення до роботи,єдність двохаспектів -засвоєння йзастосування знань; воно тавиключаєвузькутипізацію завданьпідготовкикваліфікованихробітників.

>Нарешті,значенняданого принципувизначаєтьсязагальнимицілями й завданнями попідготовцімайбутніхробітників. Безньоговзагалінеможливокваліфікованонавчатиучнів усистеміпрофесійнотехнічногонавчання.

>Даний принциппронизує весьпедагогічний процес у профтехучилищах,усі йогоскладовічастини й томуєфундаментальнимдидактичним принципом.Реалізація його не лише дидактична, але й йполітична,економічна,народногосподарська проблема впідготовцікваліфікованихробітників.Здійсненнюданого принципу впроцесівиробничогонавчаннясприяютьусі йогочастини (>теоретична й практична), щобудуються на реальноіснуючих увиробництвітехніці йтехнологічнимпроцесам. При цьому вумовахавтоматизованоговиробництвапідсилюється роль роботи увихованніучнів.

Усистеміпрофесійнотехнічногонавчання позначкапродуктивної роботи -створення впроцесінавчанняматеріальнихцінностей привисокійефективностівиробничогопроцесу йформуваннявсебічнорозвиненоїособистості.

Основупродуктивної роботи впроцесінавчанняскладаєзміствиробничогопроцесу,усіскладеніелементиостаннього увизначеному зв'язку йвзаємозумовленості.Процеспродуктивної роботиздійснюється ізурахуваннямпсихофізіологічнихособливостейпрофесії,принципів,способів йпослідовностіформуванняпрофесійнихумінь йнавичок.

>Завершальниметапом упроцесівиробничогонавчанняєвиробнича практика. Весь процеснавчання вперіод практики вперше іде уумовах (>нормивиробітку й години), максимальнонаближених довиробничого. Уцей годинунайбільштіснийзв'язокнавчання ізпродуктивноюпрацею. Упроцесі практики в широкомузмісті словапоєднуютьсявоєдиноособистість йпраця, сус-пільство, наука,виробництво. Томупрацяучнівсуспільно значимо. Але вонивиховуєтьсятехнічнасамостійність йвиробляютьсянавички самоконтролю якнеобхідноїдидактичноїумови дляефективної роботи.

>Зв'язоктеорії ізпрактикою.Розглядаютьсятеорія й практика внерозривному зв'язку йвзаємодії,причомувирішальноюстороноюцієївзаємодіївиступає практика.Теорія вкінцевомурахункує результатомузагальнення практичногодосвіду мас.

Отже, без практики немає й неможе бутинауковоїтеорії. Практика ставити передтеорією запитання, на котрітеорія виннадативідповідь.

Принцип зв'язкутеорії ізпрактикоюздобуваєособливезначення у зв'язку з завданнямизагальногопрофесійногонавчання.Теоретичнапідготовка в профтехучилищах носитискладний йбагатоплановий характер.Вонамістить усобізагальноосвітні,загальнотехнічні йспеціальнітеоретичнізнання.Необхідно,щобтеоретичненавчанняпідготовлялоучнів до практики,продуктивній роботи, аостаннязбагачувалазнання,допомагалаучнямсвідомоосвоюватитеорію.

 Бокоженнавчальний предметвиконуєрізніфункції впідготовціучнів до роботи, тому йформи зв'язкутеорії ізпрактикою будутьрізноманітні. Знання,уміння йнавички,отримані позагальноосвітніх предметах,єнауковоюосновою длявивченнязагальнотехнічних йспеціальнихпредметів.

>Їхнійзв'язок зпрактикою якщо якпрямим, то йнепрямим.Наявністьнепрямихзв'язків приводити доти, що незавжди вартовимагати відвикладачаув'язування шкірногодосліджуваного запитанняпрограми ізпрактикою, тапрацею.

>Загальнотехнічнізнання,уміння йнавичкивикористовуються втісномувзаємозв'язку ззагальноосвітніми таспеціальними, йзабезпечуютьперехід від основ наук до основвиробництва й від них - доконкретноївиробничоїдіяльності.

>Спеціальнізнання,уміння йнавичкивикористовуються впродуктивній роботи,складаючи основупроцесувиробничогонавчання йзабезпечуючиприроднізв'язкивсієїсистеми знань,умінь йнавичок болееузагальненого характеру йзворотнийзв'язок від практики дотеорії.Цізв'язки можнапередбачати увикладанні всіхнавчальнихпредметів, бо в профтехучилищах навідміну відзагальноосвітньої школизаздалегідьвідомо, ізякимиявищами йконкретнимивипадкамизштовхнутьсяучні увиробничійдіяльності.

Приреалізації принципу зв'язкутеорії ізпрактикою увиробничомунавчанніучнівсліддотримуватися рядудидактичнихвимог:

1. Прививченнітеоретичногоматеріалунеобхідновідповідно дологікинавчальнихпредметівпопередньопідготовлятиучнів допродуктивної роботи,створюючиумови длявстановлення зв'язкутеорії ізпрактикою. Цезабезпечуєтьсяпродуманоюсистемоюдидактичнихметодів йприйомівнавчання,введеннямсистеми завдань,вправ,лабораторно-практичнихробіт.Крім того урокахпотрібно систематичноорієнтуватиучнів, уякомупроцесі нимимають бутизастосованізнання, щоповідомляються.

2.Усятрудова діяльністьучнів виннаспиратися натеоретичнізнання, бопрофесійніуміння йнавички,сформовані без опори націзнання,маютьвузькийпрофесійний характер. При цьомунеобхідновиробити вмайбутніхробітниківуміннязастосовуватизнання в роботи, для чого вартовикористовуватиспеціальнівправи,Учніповиннінавчитисязнаходитизагальне врізноманітнихтехнічних йтехнологічнихпроявах. Цесприяєздійсненнюполітехнічного принципу йпідвищуєпрофесійнумобільністьмолодихробітників.

3.Добіручбово-виробничихзавданьповинний бутипідлеглийзадачірозвиткутворчихздібностей, щоприпускаєдодатокусієїсистемиотриманих знань,сформованихумінь йнавичок довиконаннявиробничих завдань принайменшихвитратахзасобів навиробництвопродукції. Цевимагаєпроведенняспостережень,самостійногорішенняпоставлених завдань,систематичноговивченнядосвідуноваторів йпередовиківвиробництва,оволодінняпередовими методами роботи,формуваннянавичок роботи вучнів, іздодатковоюлітературою,чіткоюорганізацією контролю іобліку із боцівикладачів ймайстрів задіяльністюучнів.

Принципєдностііндивідуальних йколективних формучбово-виробничоїдіяльності.Даний принципозначаєнеобхідністьрозумногосполученняіндивідуальних йколективних формдіяльностіучнів;ціль його -успішносформувати систему знань,умінь йнавичок йвиховатитрудовийколектив,створитиумови дляактивної роботи всіхучнів наосновііндивідуальногопідходу до шкірного із них.Вимога цого принципуполягає до того, щоучнінавчаються вколективі,групи в профтехучилище й после йогозакінченняпрацюють увиробничомуколективі підприємства. Тому одна з завданьвиробничогонавчання -навчитиучнівпрацювати увиробничомуколективі привисокійіндивідуальнійвідповідальності шкірного. Цеозначаєнеобхідністьрозумітизадачі й мітку,виховуватиздатністьдорожитичестю колективу,підкорятиособистіінтересисуспільним.

Принципєдностііндивідуальних йколективних формучбово-виробничоїдіяльності впроцесівиробничогонавчаннявимагаєзастосуванняіндивідуальноїсистеминавчання напершихетапахнавчання йколективних форм (ланки,бригади,робочийколектив) назавершальнихетапах.

>Досвід роботи бригадах у училищахдаєможливістьвиділитинаступніхарактерніриси:

>успіх бригадзалежить відкооперуванняїхньоїучбово-виробничоїдіяльності ізбазовимпідприємством,виробничими йгромадськимиорганізаціями; удіяльності бригадреалізуються втіснійєдностіпедагогічні йвиробничіцілі;

дляефективноїорганізаціїбригадинеобхіднимиумовамиє: забезпеченнявисокоїякостізагальноосвітніх йпрофесійних знань,умінь йнавичок, знаньекономічних основпрофесій,оволодінняорганізаторськимифункціями,формуваннясоціальних йпрофесійнихважливихякостейособистостіучнів,науково-методичне забезпеченняучбово-виробничогопроцесу.

>Регламентує діяльністьучнів убригаді ">Типовеположення провиробничу бригаду, радубригади, бригадира й радубригадирів".

Унавчально-виховномупроцесіколективніформиповиннісполучатися ізіндивідуальними. Цесприяєрішеннюпедагогічних йвиробничих завдань, бо вбригадізавершуєтьсяважливийетапформуваннямайбутньогоробітника наосновіпроцесівсоціалізації йпрофесіоналізаціїособистості.

 >Систематичність йпослідовністьформуванняпрофесійнихумінь йнавиків.Коженвипускник профтехучилищаодержуєкваліфікацію, щодозволяєйомузайнятивизначенемісце увиробничомупроцесі йвиробничомуколективі підприємства. Уосновіцієїкваліфікаціїпоряд ізтеоретичнимизнаннямилежить системапрофесійнихумінь йнавичок.Рівеньїїхарактеризується не лишеробочимрозрядом, але й йздатністювипускникашвидкоорієнтуватися всучасномувиробництві йпотребою доподальшогопідвищеннякваліфікації інавчання.

>Питання пропослідовністьвивченнянавчальнихпредметів йформуванніпрофесійнихумінь йнавичокзважується наосновінавчального плану впроцесітеоретичного йвиробничогонавчаннявикладачами ймайстрами.Особливотіснийзв'язокповинний бутивстановленийміжспец-технологією йвиробничимнавчанням. Дляїїздійсненнянеобхіднапостійнаспільна роботавикладача ймайстравиробничогонавчання,цілеспрямована роботаметодичнихкомісій профтехучилища.

Принципсистематичності йпослідовностіприпускаєетапність уформуванніпрофесійнихумінь йнавичок. першийетап -навчання влабораторіях ймайстернях профтехучилища. Програмуможепередбачатививченнятехнологіїрозчленовування, у томущоб урезультатінавчання вучнівсклалосяконкретнепредставлення протехнологіювиробництва вцілому. При цьомувикладачповиннийвраховуватинаявнутехніку йзамовленнябазовихпідприємств.Навчанняокремимопераціям проводитися від простого до складного, щозабезпечуєпоступовеформуванняумінь йнавичок.

Іншийетапздійснюється в основному в цехахпідприємств йєперехідним від умів профтехучилища до умів підприємства. Томувін болеескладний увизначенніорганізаціїнавчання.Специфіка переходуполягає увключенніучнів вактивнувиробничу діяльність.Навчанняучнів наданомуетапіповинне бутивисокоорганізованим, у томущоб смердоті годі було й лишезакріпитиранішеотриманіуміння йнавички, але й йпрагнути доефективноговикористаннятехніки,підвищеннюякостіпродукції, щовипускається.Кріммайстра внавчанні йвихованніучніввелику рольвідіграєколектив цеху,бригади, ланки, де працюєучень, наставникимолодихробітників.

>Третійетап -виробнича практика наробочихмісцяхбазовихпідприємств. Ценайважливішаскладовачастинавиробничогонавчання, позначкаякої -завершитиформування основпрофесійноїмайстерностіучнів йзалучити їхні доучасті всуспільнійдіяльності підприємства.

Принципсамостійності іактивності >заснований напроявіучнямивищогоступенясвідомості йдовіри довикладача,майстру, более великого колективу - догрупи й доокремогоучня.Цядовіравимагаєсамовладання,організованості,дисциплінованості,відповідальності передколективом, годиноюповноївіддачіфізичних йрозумових сил длявиконання заподіяння.

>Даний принципприпускаєвзаємозамінність у роботи,психологічний контактмайстра,викладача іучня.Вінвимагає відвикладача ймайстравмілогокерівництвадіяльністюучнів,приучення їхнього досамостійногоаналізу роботи,використаннютехніки, самоконтролювиробничоїдіяльності.

Принципсамостійності іактивності внавчанніпередбачаєформуванняуміння вучнів,визначати порізнихпрямих йнепрямихознакахособливостіпротіканнявиробничихпроцесів, причинвиникненнявідхилень,їхніможливінаслідки, атакожспособипопередження іусунення. Тутпотрібна непростосамостійність, атехнічнаїїспрямованість. Уосновітехнічноїспрямованостілежитьвисокопродуктивневикористаннятехніки,виробленняуміньконтролювати йдіагностуватиїї роботу ізметоюпідвищенняпродуктивності роботи йякостіпродукції, щовипускається.

>Самоконтроль -найважливішаумоваформуваннявсієїсистемиумінь йнавичок.Вінвключаєперевірку іоцінкувласнихдій,їхніхрезультатів. яквідзначає В.В.Чебишева,доцільнарегуляціядіяльності був бнездійсненною без самоконтролю, так саме, якнеможливо без активного самоконтролюоволодітиуміннями йнавичками.Самоконтрольнайтіснішим чиномзв'язаний зплануванням йрегуляцієюдіяльності.

>Самоконтроль - процесскладний,вінприпускаєтіснийзв'язоксенсорних йінтелектуальнихпроцесів,спеціальненавчанняучнів (>активізаціютрудовоїдіяльності;впровадженняефективнихметодівінструктажу;аналізпрофесійнихнавичок, характерупомилок йутруднень;формуванняробочого темпу;виховання вучніввисокоївимогливості до собі,відповідального ставлення до роботи й т.п.).

Принципсамостійності іактивностіжадає відмайстра,викладачавмілогокерівництва усімпроцесомпрофесійногонавчання.Особливогозначеннянабуваєнавчанняучнівприйомамраціоналізаторськоїдіяльності,конструювання йпроектування.

Принципнаочності.Наочністьєістотнимчинником упідготовціробітників дляобслуговуванняавтоматизованихвиробництв,необхідним прививченні йзасвоєнні основ науки йтехніки, приформуваннісвітогляду молодогопоповнення робочого класу.Наочністьхарактеризується якпредметно-адекватнимзасвоєнням, то йдоведенням досвідомості предметапізнання, що вчитися, вибачимовихованням, щопотрібно у всіх фазахпедагогічногокерівництва учбовимпроцесом уходіпізнання.Потрібновідзначити, щонаочнедоведення досвідомості неслідобмежуватиконкретнимизначеннямисприйняттям знань,формуванням Першогоуявлення про предметпізнання.Наочнедоведення досвідомостієскладовоючастиноюкерівноїпедагогічноїдіяльності,наприклад, припереробці,закріпленні йсистематизаціїпридбаних знань. У зв'язку ізцимнаочністьвважаєтьсядидактичним принципом длявсьогонавчальногопроцесу (>теоретичного йвиробничого).

Принципнаочності можнареалізувати до тоговипадку,якщонавчанняорганізоване це уньому усіучніпланомірно й систематичноодержуютьнаочневідображення,необхідне длядосягненняцілей,намічених унавчальнихпрограмах, йзасвоєннявідповідногозмісту.Розглянута втакийспосібнаочністьє йзасобом, йякістюнавчання.

Приздійсненні цого принципувикладачі ймайстриповиннідотримуватисянаступних правил:

1.Надаватиучнямможливість для живогосприйняття промов йявищ черезбезпосередній показсправжніхпредметів йпроцесів, атакожпередаватиїмдосвідвласногосприйняття.

2.Стимулюватицілеспрямовану йсвідомупізнавальну йтрудову діяльністьучнів науроці, векспериментах,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Принципи виховання
  >Зміст >Вступ 1. Характеристика >принципів >виховання 2. >Основні >вимоги >принципів >виховання
 • Реферат на тему: Принципи навчання
  >Міністерство >освіти та науки України >Сумський >державний >педагогічний >університет ім. А. З.
 • Реферат на тему: Принципи навчання інформатики
  >Реферат на задану тему: ">Принципи >навчання >інформатики" >Принципи >навчання >дають
 • Реферат на тему: Принципи виховання
  >ГОУ >СПО «>Кунгурское педагогічне училище»                
 • Реферат на тему: Принципи професійного навчання
  Запровадження У вихованні вирішити постав ленні завдання можна, лише використовуючи належним чином

Навігація