Реферати українською » Педагогика » Педагогічні Умови Формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності


Реферат Педагогічні Умови Формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

>ПЕДАГОГІЧНІУМОВИФОРМУВАННЯГОТОВНОСТІ

>МАЙБУТНІХУЧИТЕЛІВ ДОМУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ

 

АндрющенкаВіктор Павлович

КДУ, доцент, кандидатпедагогічних наук

кафедратеорії,історіїмузики й

>гри намузичнихінструментах

Постановкапроблеми.Державнідокументиорієнтуютьвикладацьку танауковугромадскість навідтворенняінтелектуального й духовногопотенціалумолоді. Усучаснихумовахдефіцитудуховності особливогостропостала проблемавдосконалення роботипедагогічнихвузівщодопідвищеннярівняпідготовкивчителямузики.Їхняпрофесійна діяльністьвимагаєшвидкогоорієнтування в новомусуспільномусередовищі,розвиткутворчихздібностей,тонкоїчутливості,толерантності,готовності домайбутньоївчительської роботи.Музично-естетична діяльність педагогамістить усобівеликіможливості длярозкриття йоготворчогопотенціалу,збагачуєестетичнийдосвід,розвиваєемоційно-чуттєвесамовираження,активізуєформуваннявиконавськоїмайстерності. Усіцепотребує відмайбутньогофахівця не лишезасвоєннятеоретичних знань,практичнихнавичок, а івмінняреалізувати їхні уконкретнихпедагогічнихситуаціях.Водночаспрактичнийдосвідзасвідчує, що не усівипускникивузівготовіцілкомреалізувати своїможливості вмузично-естетичнійдіяльності.Здебільшого упроцесі роботивипускниківспостерігаєтьсяемоційненапруження,невмінняорганізувати як свою діяльність, то йучнівську, у якихнедостатньосформованiнавичкимузично-творчоїдіяльності.Самеготовність допрофесійноїдіяльностідозволяє молодомупедагоговівпевненопочувати собі наробочомумісці,швидшеадаптуватися вумовах школи,успішнорозв’язуватискладні заподіяннянавчально-виховної роботи.Звідси,постійнаувагадослідників доозначеного феномена,намаганняосмислити йогоскрізь призмувиховнихможливостеймузичногомистецтва.Наявністьпротирічміжсоціально-педагогічнимипотребами вмузично-естетичномувихованнішколярів й його реального станувисуваєнеобхідністьпоглибленого такорінногополіпшенняпідготовки учителівмузики,формуванняїхньоїготовності допрофесійноїдіяльності.

Привсійбагатогранностіпідходівщодоформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності,ця проблеманедостатньодосліджена

>Аналізостанніхдосліджень йпублікацій ізданоїпроблеми.

Проблемуготовностідосліджували як педагоги, то й психологи. Так, педагогиакцентуютьувагу навиявленніфакторів й умів,дидактичних йвиховнихзасобів, задопомогою яківиникаєможливістькеруватипроцесомформуванняготовності.Роботипсихологівзорієнтовані наз’ясування характерузв’язків,залежностейміж станомготовності таефективністюдіяльності.

Проблемапідготовкимайбутніхучителівмузики допрофесійноїдіяльності бувоб’єктом низькідосліджень (>Л.Г.Арчажнікова, О.В. Глузман,С.І. Науменка,Г.Н.Падалка,О.П.Рудницька).Аналізнауковихробітзасвідчив, що дляїївирішеннявагомими булитакі напрями вроботі, якформуванняцінніснихорієнтаційстудентів,естетичноїспрямованості, комплексуспеціальних знань йособистіснихпрофесійно-значущихякостей.

>Виділенняневирішенихранішечастинзагальноїпроблеми.

>Підкреслюючиважністьзгаданихтеоретичних проблем, усе ж такиєпідставиконстатуватинедостатнєвивчення феноменуформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності. Намианалізуються йекспериментальнодосліджуютьсяпедагогічніумови , котріобумовлюють ефективного їхніформування. Мета з статтею. >Експериментальновідстежити йперевіритиновіпідходи допроблемиформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності.

>Виклад основногоматеріалудослідження.

>Музично-естетична діяльність –цескладна діяльністьпедагога-музиканта,спрямована навихованняшколярів,формування у якихемоційно-позитивного йдіяльнісногоставлення домузики, свідомішогоїїсприймання,розуміння характеру йлогікиїїрозвитку,навичокмузично-творчоїдіяльності.Творчістьєскладовоючастиноюхудожньоїдіяльності, воноб’єднує всобітакікомпоненти, якпізнавальний,комунікативний,оцінно-орієнтаційний,перетворювальний. Отже,творча діяльністьрозглядається як діяльність, щосприяєрозвиткуцілого комплексуякостейособистості:розумовоїактивності, образногоуявлення,творчоїфантазії. Структурамузично-естетичноїдіяльностіскладається із низькікомпонентів,пов’язанихміж собоюконкретнимизавданнями йсистемоюрізнихвзаємозв’язків.З-поміж них:художньо-естетичнаспрямованість;музично-естетичнаосвіченість;професійно-творчаактивність.

>Художньо-естетичнаспрямованість -цеестетичнеставленняособистості студента донавколишньоїдійсності.Вонавизначаєдинаміку таієрархіюрозвиткуінтересів, потреб,мотивівособистості студента вмузично -естетичнійдіяльності. Задопомогоюестетичноїспрямованостіздійснюєтьсярозвитокемоційногосприймання гарного вмистецтві йнавколишнійдійсності.Сприйманнякрасизбуджуємислення,наповнює йогоінтелектуально-емоційнимзмістом,спонукає дотворчоїдіяльності.

>Музично-естетичнаосвіченість –цеглибокізнаннястудентів угалузімузичногомистецтва,вміннятеоретичноосмислюватизакономірностіпобудовимузичнихтворів,розуміннязмісту їхнідуховноїсили,вміннядобиративисокохудожні твори дляестетичноговихованняшколярів.

>Професійно-творчаактивністьвиявляється упрагненні дохудожньо-творчогосамовдосконалення,вмінняформувати ушколярів системуестетичнихідеалів,володіннянавичкамивисокохудожньоїінтерпретаціїмузичнихтворів;музичноїімпровізації,навичоккомпозиції;творчого,дослідницькогопідходу домайбутньоїпедагогічноїдіяльності.

>Професіявчителямузикискладна йбагатогранна, вона ставити доособистостівчителяцілу низкувимог. Усвоїйпедагогічнійдіяльностівінвиступає як методист,вихователь,виконавець.Окрімзагально-педагогічних йпсихологічних знаньучитель-музикант виненволодіти широкий спектрмузичних знань,умінь йнавичок увиконавськійдіяльності.Він виненумітиорганізовуватиувагуучнів насприйманнямузики,стимулюватимузично-естетичнутворчість, йцим самимсприятирозвиткудуховностімолоді дляпідвищенняїхньоїзагальної культури.Професійнуготовність вчителя домузично-естетичноїдіяльностівизначає комплексмотиваційних йопераційнихкомпонентів:високийрівень свідомішогоставлення допедагогічної роботи;розумінняїїсуспільноїзначущості;інтерес досвоєїпрофесії;любов додітей;володіннясучасними методаминавчально-виховної роботи всистеміестетичноговихованняшколярів;формування устудентівтворчо-дослідницькогопідходу допрофесійноїдіяльності;знання методикимузичноговиховання,змісту циклупсихолого-педагогічнихдисциплін;володіннямузичнимінструментом (>виконаннямузичнихтворів,транспонування,акомпанування,володіннянавичкамимузичної творчости).

>Готовність вчителямузики домузично-естетичноїдіяльностіцездатністьставити за міткупрофесійноїдіяльностірозвитоктворчихздібностейшколярів,педагогічнообгрунтованообиратиспособидосягненняцієї мети.

>Сутністьпоняття «>готовність домузично-естетичноїдіяльності»доцільнорозкрити через низкукритеріїв, щоґрунтуються на мотиви,знаннях,уміннях танавичках йвиступаютьефективнимиумовамиїїформування.

У основудіагностичногоекспериментупокладенотакікритерії, як:естетично-оцінна діяльність;емоційнийвідгук намузичні твори;музично-естетичнакомпетентність;музичнатворчість;творчаінтерпретаціямузичнихтворів. Системакритеріївготовності домузично-естетичноїдіяльностівіддзеркалюєособистіснутеоретичну тапрактичнупідготовкустудентів. «>Естетично-оцінна діяльність»передбачаєпередусімнаявність устудентівхудожньогосмаку,естетичнихідеалів, широкихінтересів домистецтва,глибокіестетичніпереконання. “>Емоційнийвідгук намузичні твори” –цевмінняформуватиестетичнісудження наосновіемоційно-естетичноїоцінки;повноцінногохудожньо-естетичногосприймання,глибокийемоційнийвідгук насприймання йвиконаннямузичнихтворів. “>Музично-естетичнакомпетентність”вказує нанаявність устудентів знань угалузімузичногомистецтва,здатність досамостійногоаналізумузичнихтворів,умінняпередаватиемоційнийдосвідучням,компетентнекерівництвоформуванням ушколярівнавичокхудожньо-естетичногосприймання,естетичнихпочуттів,музичногосмаку. “>Музичнатворчість”засвідчуєвміннястудентів донаписаннямузичнихтворів,творчоїфантазії,оригінальності,глибокерозуміннянабутих знань тавмінь утворчійроботі ізестетичноговихованняшколярів. “>Творчаінтерпретаціямузичнихтворів” -цепрофесійнамайстерність увиконаннімузичнихтворів назаліках,академічних концертах,педагогічнійпрактиці;творча роботазішкільнимимузичними ансамблями;високийрівеньпроведенняпозакласної роботи ізестетичноговихованняшколярів.

Длявиявлення знаньвиховногопотенціалумузичнихтворів дляестетичноговихованняшколярів,уміння їхніаналізувати йдаватиестетичнуоцінку,високохудожньоїінтерпретації упрактичнійдіяльності студентамдавалися дляслухання йвиконаннярізнохарактернімузичні твори ізпрограмшкільного репертуару. Домузичногоматеріалуввійшли творикласичної й народноїмузики.

Задопомогоюкритерію “>Естетично-оцінна діяльність”виявляласяхудожньо-естетичнаспрямованість,естетичні подивися йсудження,інтереси йпотребистудентів,естетичнесприйманняхудожніхобразів.Наприклад, заподіяння навміннястудентівдобирати дляслухання під час уроківмузикимузичні твори ізозначеної тематики;якістьвиконаннямузичнихтворівшкільного репертуару, як – від: укра-їнськінародні пісня “>Котивсяснопочок”, “>Садоквишневий колохати”, “Надрічкою бережком”, “Ойлітаєсоколонько”, “>Лети моя,думо”, “А уже весна”, тощо;визначеннязасобівхудожньоївиразностімузичнихтворів.

>Критерій “Емоційнийвідгук намузичні твори”включав низкузавдань навиявлення устудентівемоційногоставлення домузики,досвідусприйманнямузичнихтворів дляпроведенняуроківмузики.

Задопомогоюкритерію “>Музично-естетичнакомпетентність” мивиявлялиобсяг,якість тасамостійнетворчевикористаннянабутих знань. Студентампропонувалисямузичні твори дляслухання тааналізу,з-поміж них: М.Березовський:фрагменти хорового концерту; М.Калачевський:українськасимфонія (>фрагменти); Ю.Щуровський:українськійтанок; А.Караманов:музика довистави “>Герої Аджимушкая”;І.Бахшин: увертюра накримсько-татарські тими;Б.Лятошинський:прелюдії;Ж.Колодуб: “>Сніжна королева”; М.Скорик:естраднап’єса; А.Райчев: “>Пісня пастуха” таіншімузичні твори.

>Сформованістькритерію “>Музичнатворчість”визначаласьуміннямстудентівволодітипрактичниминавичкаминаписаннямнескладнихмузичнихтворів (полька, вальс, марш, пісня тощо),творчоюфантазією таоригінальністю.

Студентампропонувалисямузичні тими длявиявленнявмінняімпровізувати врізних жанрах, стилях,змінюватирозмір,тональність, ритм,писативаріації до українських народних пісень як-от: “Ой піду я домлина”, “>Замітала хату”, “>Закувалазозуленька”, “Ой уполіплужок ходити”, “ Тихо надрічкою”, “>Лети моядумо”, “>Весняночко-паняночко”, “Ой впавшисніжок”, “Ой уполікриниченька”.

Задопомогоюдіагностикикритерію “>Творчаінтерпретаціямузичнихтворів”виявлялисявміннястудентівпрофесійновиконуватимузичні твори.Завдання включали твори української йзарубіжноїкласики. Наосновівизначенихкритеріїв та їхньогопоказниківумовно було бвиділено трирівнясформованостіготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності:високий,середній танизький.

Довисокогорівня належалистуденти, котрі показаливисокуякістьвиконанняекспериментальнихзавдань зап’ятьмакритеріями.Студенти цогорівнязасвідчилиглибокізнання таестетичніпереконання вмузичномумистецтві.Вонирозуміливажливість знань йвмінь унавчальнійдіяльності; у яких булинаявнимиглибокіестетичніпереконання йяскравовираженіпозиції до проблеммистецтва імузичноїосвіти;впевненість йаргументаціясвоїхпоглядів йпереконань уестетичномувихованнішколярів; їм бувхарактернийглибокийемоційнийвідгук насприймання тавиконаннямузичнихтворів;досвід свідомішогоемоційногоставлення домузики; смердотівмілиорганізовувати йпроводитишкільніпозакласні заходь напедагогічнійпрактиці;вільноорієнтувалися вмузичномуматеріалі;об’єктивнооцінювалимузичні твори ізпоглядуестетики; малідостатнійрівеньмузично-естетичноїкомпетентності дляаналізумузичнихтворів.Їм буввластивависокавиконавськамайстерність;творчаоригінальність йфантазія внаписаннімузичнихтворів;глибокерозумінняодержаних знань тавмінь утворчійроботізішкільнимимузичними ансамблями.Студенти цогорівнярозумілиестетичне,виховнезначеннямузичнихтворів;виконувалисім -дев’ятьзавдань запоказниками шкірногокритерію. Вони булисформованівмінняпроведенняпозакласної роботи ушколі ізестетичноговихованняшколярів.

>Студентисередньогорівня привиконаннізавдань запоказникамип’ятикритеріївзасвідчилименшглибокізнання.Вони малінедостатньовираженуерудицію йзнаннямузично-теоретичнихдисциплін;естетичнесприйманняхудожніхобразів безглибокогопроникнення у структурумузики;недостатньосистематизували йузагальнювализнанняголовнихетапіврозвитку української тазарубіжноїмузичної культури; у яких бувменшвираженаерудиціящодооцінкимузичнихтворівшкільного репертуару, у якихспостерігаласяневпевненість увиконаннімузичнихтворів назаліках,академічних концертах танестійкіпізнавальніінтереси домузичногомистецтва.Втіленняхудожніхобразів, картинприроди,поетичнихтекстів унаписаннімузичнихтворів в нихдосягаловисокоївиразності.Студенти цогорівня перешкоджалиадекватнуоцінкумузичнимтворам дляслухання ушколі;їхнятеоретичнапідготовка бувнедостатньою,щоб адекватноаргументувати свої подивисяшодопитаньестетичноговихованняшколярів; упроведенніпозакласнихзаходів напрактиці було неможливочітко йпослідовновизначитиетапи роботи; напрактичнихзаняттях ізансамблевимиколективами не усі творияскраворозкривали вінтерпретації.Студенти цогорівнявиконувалишість –сім здев’ятиможливихзавдань запоказниками шкірногокритерію.

Донизькогорівня належалистуденти, котрізасвідчилинедостатнізнання увиконаннізавдань запоказникамип’ятикритеріїв.Їм буввластиваслабкавираженістьестетичногосприйманнямузичнихтворів; усприйманні йвідтвореннімузичнихобразів буввідсутняглибина,емоційність;недостатньоглибокі іусвідомленізнання ізмузично-теоретичнихдисциплін; смердотіслабкоорієнтувалися всучаснійкласичніймузиці; у якихнедостатньовираженахудожньо –естетичнаспрямованість умузично-естетичнійдіяльності;їм було бхарактерненевибірковеставлення домузики; смердоті було неможливопорівнювати йаналізуватимузичні твори; уцихстудентівспостерігалисяслабкінавичкисамостійноготворчоговикористаннянабутих знань тавмінь; принаписаннімузичнихтворівнезавждияскраво буввираженатворчафантазія,оригінальність; привиконаннізавдань, студентам цогорівня було бпритаманненевміннясистематизуватимузичні твори,добиратиголовне дляраціональної роботи із ними;музично-естетична діяльністьстудентів цогорівня бувбезсистемною, нетворчого характеру; потреба успілкуваннівиникалалише із широковідомимимузичнимитворами; смердоті незавждивмілияскраво й образновиконуватимузичні твори; устудентівслабко буввираженийпізнавальнийінтерес домистецтва; смердотівиконували три –п’ять здев’ятиможливихзавдань запоказниками шкірногокритерію.

>Данідіагностичногоекспериментузасвідчили, щобільшістьстудентівзнаходилися насередньому танизькомурівняхсформованостіозначенихкритеріїв, щообумовлюютьуспішність умузично-естетичнійдіяльності.Результатиконтрольної таекспериментальноїгруписуттєво невідрізнялися.

Наетапіпошуково-розвідувальногоексперименту було бздійснено:

>анкетуваннястудентів -практикантів,учителів,експрес-опитування (>бесіда,інтерв’ю),відвідуванняуроків,позакласнихзаходів, що проводилипрактиканти ізмузичними ансамблямишколярів.

>Результатианалізупідготовкистудентів доактивізаціїтворчоїдіяльностішколярівзасвідчиливідсутність вони установки намузично-творчу діяльністьучнів унавчально-виховномупроцесі.Буловиявлено, що студентамбракуєспеціальнихпсихолого-педагогічних,методичних тапрактичних знань йвміньщодостимулюваннямузично-естетичноїдіяльностішколярів.Здебільшого невраховувалиіндивідуальніособливостіучнів. Приплануванніпозакласної роботинедооцінювалосязначеннямузичнихансамблевихколективів дляестетичноговихованняшколярів.

Наформуючомуетапідослідження буврозробленаекспериментальнапрограмаформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності, щообіймалачотиривзаємопов’язаніетапи:організаційно-методичний;пізнавальний;діяльнісний;комунікативно-творчий.

>Метою Першого,організаційно-методичногоетапу було б: забезпеченнянавчально-виховногопроцесунеобхіднимекспериментальнимматеріалом. На цьомуетапіпередбачаласярозробкапрограмиекспериментальногодослідження,відбірнавчальногоматеріалу длятворчихзавдань. Програмуформуючогоекспериментугрунтувалася за принципамисистемності таінтеграціїнавчальнихдисциплін із основного тадодатковогомузичнихінструментів (>фортепіано, баян,акордеон, домра, балалайка), атакожпредметівзагальноосвітнього циклу (>психологія,педагогіка,музичналітература,сольфеджіо,гармонія,історіямузичноїлітератури).

На іншомуетапі -пізнавальному,знайомилистудентів зрізними видамимузично-творчоїдіяльності.Означена позначкареалізовувалася черезознайомлення ізмузичнимитворами длявивчення йтворчоїінтерпретації, зспецифікоювідборумузичногосупроводу допоетичнихобразів;написанняммузичнихтворів,уміннястворювати йздійснювати постановку невеликихмузичнихвистав (казок ).

>Діяльнісний (третій)етаппередбачавактивізаціютворчоїмузично ->естетичноїдіяльності,залученнястудентів дорізноманітнихвидівмузично-естетичноїдіяльності, роботу надмузичнимитворами (слухання,співи,ціліснийаналізмузичнихтворів,критичнесудження,відбір за слухом,транспонування,імпровізація,гра в ансамблях,акомпонування, переклад йобробка народнихмелодій),виконання нависокомурівнімузичнихтворівшкільного репертуару,написаннямузичнихтворів(етюдів, пісень,танців,фольклорнихкомпозицій, рондо,варіацій,музичнихказок),проведенняуроківмузики ушколі,різноманітнувиховнупозакласну роботу.

На четвертому,комунікативно –творчому,етапіздійснюваласяреалізаціятворчогопотенціалустудентів урізноманітних видахсамостійноїпрактичноїдіяльності;виконавської (>контрольні уроки,академічніконцерти,заліки);проведенняуроків напедагогічнійпрактиці; організація йкерівництвомузичними ансамблями ушколі; робота ізестетичноговихованняшколярів;позакласнакультурно-освітня йвиховна діяльність.

>Ефективністьформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльностіобумовлювалася такимипедагогічнимиумовами, якстимулюваннятворчоїактивностістудентів урізних видахмузичноїдіяльності;раціональневикористанняпринципівінтеграціїнавчальнихдисциплін,проблемнихметодівнавчання;спрямованістьнавчання навиховання устудентів активногоставлення домузично-естетичноїдіяльності;вихованняхудожньо-естетичнихінтересів, потреб;володіннясучасними методаминавчально-виховної роботи всистеміестетичноговихованняшколярів;формуванняхудожньо-естетичноїспрямованості іпрофесійно-творчоїактивності; забезпеченняособистісно-орієнтованогопідходу до шкірного студента;включеннястудентів усистематичнумузично-творчу діяльність;самостійневикористанняодержаних знань,умінь йнавичок упрактичнійдіяльності.

>Задляформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності булирозробленіекспериментальніпрограми «Методика роботи іздитячимимузичними ансамблями» та «>Музичнатворчість», що булиорієнтовані напідготовкумайбутніхфахівців доестетичноговихованняшколярів.

Урезультатіаналізунавчальнихпланів тапрограм,вивченнядосвіду роботимузично-педагогічнихфакультетівіншихнавчальнихзакладів, було бвизначено напрямиреалізаціїпрограмиформуючогоексперименту :

-цілеспрямовані,спеціальнопідготовлені подбезпосереднімкерівництвомекспериментатораформинавчальної роботи, щопроводилися наіндивідуальнихзаняттях укласі основного тадодатковогомузичнихінструментів, та нагруповихзаняттях укласіансамблевоїгри намузичнихінструментах ізвключеннямстудентів умузично-творчу діяльність заекспериментальноюпрограмою;

-міждисциплінарнийпідхід, щореалізовувався всинтезі знань,умінь йнавичок,набутих упроцесівивченнярізнихнавчальнихдисциплін, їхнітворчевикористання, атакожрозширення йпоглиблення;

-індивідуальна робота із респондентами, що виявлялася уврахуванніздібностей,рівнясформованостівиокремленихкомпонентівмузично-естетичноїдіяльності,доборіконкретних,індивідуальніхзавдань;

-практичневикористання (апробація)набутих знань,умінь танавичок

>музично-естетичноговихованняшколярів напедагогічнійпрактиці взагально-освітніх школах.

>Формуваннявиокремленихкритеріївпроводилося наіндивідуальних урокахгри намузичнихінструментах тагруповихзаняттях класуансамблевоїгри:навчальнілекції-концерти;конкурси наавторськімузичні твори;написаннясценічнихмузичнихвистав.

Наприкінцевомуетапіформуючогоексперименту було б проведеноконтрольнізрізизадлявиявленнярівнівсформованостіготовностімайбутніхучителів домузично-естетичноїдіяльності.

якзасвідчилирезультатидослідження, векспериментальнихгрупахвідбулисясуттєвіпозитивнізмінищодорівнівготовностімайбутніхучителів домузично-естетичноїдіяльності.

>Висновки.

>Результатидослідження показали що:

1.Готовністьмайбутніхучителів домузично-естетичноїдіяльностієціліснимособистіснимутворенням,це синтезїїмотиваційної,емоційно –вольової таінтелектуальної, атакожопераційноїготовності доозначеноїдіяльності;цеособистісно –професійнаякість, щопроявляється всистемімотивів,спеціальних знань,умінь йнавичок, котрієнеобхідними дляефективноїреалізаціїпрофесійноїдіяльності,спрямованої нарозвитоктворчогопотенціалушколярів.

2.Процесформуванняготовності домузично-естетичноїдіяльностіінтегрує всобіхудожньо-естетичнуспрямованість, щообумовлюєдинамікурозвиткуінтересів, потреб,мотивації вмузично-естетичнійдіяльності;музично-естетичнуосвіченість:глибокізнаннямузичногомистецтва,вмінняусвидомлювати йогозакономірності йвиховніможливості;професійно-творчуактивність, щовиражається упрагненні дохудожньо-творчогосамовдосконалення,вмінняформувати ушколярів системуестетичнихідеалів,творчоговолодіннянавичкамивисокохудожньоїінтерпретаціїмузичнихтворів;музичноїімпровізації,написаннямузичнихтворів;творчого,дослідницькогопідходу домайбутньоїпедагогічноїдіяльності.

3.Означенікомпонентиформувалися всистемііндивідуальних тагрупових зайняти намузичнихінструментах за такимикритеріями, як:естетично –оцінна діяльність;емоційнийвідгук намузичні твори;музично –естетичнакомпетентність;музичнатворчість;творчаінтерпретаціямузичнихтворів.Відповідно доозначенихкритеріїв було бвиділеноумовно трирівняготовностімайбутніхучителів домузично-естетичноїдіяльності:високий,середній,низький.Переважнабільшістьстудентів на початкуекспериментальної роботи перебувала насередньомурівні (70 – 72%).

4. Наформуючомуетапідослідження буврозробленаекспериментальнапрограмаформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності, щообіймалачотиривзаємопов’язаніетапи:організаційно-методичний;пізнавальний;діяльнісний;комунікативно-творчий, атакож було бвиявленопедагогічніумовиефективногоформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності.З–поміж них:стимулюваннятворчоїактивностістудентів урізних видахмузичноїдіяльності;раціональневикористанняпринципівінтеграціїнавчальнихдисциплін;проблемнихметодівнавчання;спрямованість навиховання устудентів активногоставлення домузично-естетичноїдіяльності;вихованняхудожньо-естетичнихінтересів й потреб;володіннясучасними методаминавчально-виховної роботи всистеміестетичноговихованняшколярів;формуванняхудожньо-естетичноїспрямованості йпрофесійно-творчоїактивності; забезпеченняособистісно-орієнтованогопідходу до шкірного студента;включеннястудентів усистематичнумузично-творчу діяльність;самостійневикористанняодержаних знань,умінь танавичок упрактичнійдіяльності. Зметоюформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності булирозробленіекспериментальніпрограми « Методика роботи іздитячимимузичними ансамблями » та «Музичнатворчість », щоорієнтовані напідготовкумайбутніхфахівців доестетичноговихованняшколярів.

5. Запорівняльнимиданимиприкінцевогоетапуексперименту,студентиекспериментальноїгрупизасвідчилипозитивнізміни за всіма напрямамиекспериментальної роботи.

6.Реалізаціяекспериментальноїпрограмидослідженнязасвідчила, що: а)орієнтаціянавчальногопроцесу векспериментальнихгрупах на модельмайбутньоїдіяльностівипускників тарозробка наційосновісистемипрофесійно-орієнтованих завдань йзавданьполіпшили процесформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності; б)впровадженнярозробленоїсистемивимірювання йоцінюванняефективностіформуванняготовності домузично-естетичноїдіяльності черезкритерії та їхніпоказникиполіпшилиякістьпрофесійно-педагогічноїпідготовкистудентів; в)результатиекспериментальної роботизасвідчили, щостуденти, котрінавчалися зарозробленоюекспериментальноюпрограмою,відрізнялися болеевисокоюестетично-оцінноюкультурою,творчоюактивністю,цілеспрямованістю; р)рівнісформованостіготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльностізалежать віддоцільності таузгодженостіпоєднаннярізноманітних форм йвидівмузично-естетичноїдіяльності; буд)цілеспрямованаестетично-оцінна діяльністьстудентів позитивновплинула на процесформуванняготовностістудентів домузично-естетичноїдіяльності; е)готовність домузично-естетичноїдіяльностістудентівформується болееефективно,якщо вонамає їмсуб’єктивнузначущість; ж)ефективністьпроцесуформуванняготовностімайбутніхучителівзалежить відспрямованості натворчість упрофесійнійдіяльності, відусвідомленняїхньоїтворчоїдіяльності дляестетичноговихованняшколярів.Проведене намидослідження непретендує наповневирішенняозначеноїпроблеми.Подальшоїуваги, на нашпогляд,потребує болееглибокедослідженнякритеріїв, форм йметодівдіагностикиособистіснихіндивідуальнихякостейстудентів ізметою їхнімаксимальноїреалізації утворчіймузично-естетичнійдіяльності.


>Ключові слова: >музично-естетична діяльність,професійнаготовність,готовність домузично-естетичноїдіяльності,естетично-оцінна діяльність.

 

Резюме

У з статтею автораналізує проблемупрофесійноїготовності всучаснійнауковійлітературі.Висвітлюютьсяшляхиефективногоформуванняготовностімайбутніхучителів домузично-естетичноїдіяльності.

 

Резюме

У статті автор аналізує проблему професійної готовності у сучасній наукову літературу. Чи осяває шляху ефективного формування майбутніх вчителів домузикально-естетической діяльності.

 

>Summary.

>In thearticle theauthordealswith theproblems of theprofessionalpreparedness of musicteachers andanalysestheseproblems inmodernscientificliterature. Hedescribes theways of theeffectiveforming of musicteaches tobepreparednessfortheirprofessionalactivity.


1. АсафьєвБ.В. Обрані статті про музичному освіті й освіті. Л., 1982.-151 з. 2.АрчажниковаЛ.Г. Професія – вчитель музики.- М.: Просвітництво, 1984.- 109 з. 3. Берестова А.А.Професійнаспрямованість упідготовцімайбутніхфахівців //Проблемиосвіти.Науково-метод.Зб.-К.:Науково-метод. центрвищоїосвіти.- 2003.-Вип. 31.- З. 55-60.

4. Виготський Л. З. Педагогічна психологія. - М., 1991.- 480 з.

5. Дяченка М. І.,КандибовичЛ.А. Психологічні проблеми готовності до діяльності.- Мінськ.: Вид-во БДУ, 1986.- 175 з.

6. Науменка З. І.Психологіямузичності таіїформування умолодшихшколярів.-К.:КДПІ, 1993.-158 з.

7. ЛиненкоА.Ф. До питання школи і педагогічному процесі //Науковийвісник.Південноукраїнскогопедагогічногоуніверситету ім.К.Д.Ушинського.Випуск 6 – 7.- Одеса, 1999. – З. 72 –76.

8. Яценко Т.С. Основиглибинноїпсихокорекції:феноменологія,теорія й практика:Навч.Посібн. –Вища шк., 2006.- 382 з.


Схожі реферати:

Навігація