Реферати українською » Педагогика » Патріотічне виховання підлітків та юнаків


Реферат Патріотічне виховання підлітків та юнаків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Теоретичніосновипатріотичноговиховання

1.1Патріотичневихованняпідлітків таюнаків: позначка, заподіяння,принципи

1.2Віковіособливостіпідлітків таюнаків та їхньогозастосування педагогом

1.3Краєзнавча робота тадисципліна як формапатріотичноговиховання

>Розділ 2. Програмунаціонально-патріотичноговиховання

2.1Впровадженняпрограми

2.2 Структура новогошкільного самоврядування

2.3Завдання учителів, щомають бутивпровадженні черезданупрограму

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

З початку реформ всистеміосвіти у 90-тіроках XXстоліття (як йреформуваннявсієї країни) буворієнтація надеідеологізацію школи.Робилосяце увиглядігуманізації йдемократизаціїосвіти.Внаслідок цогорізкознизиласяувага допроцесіввиховання.Почаловиявлятисягіперболізування ідеїособистісно-орієнтаційногопідходу внавчанні,задоволеннязапитів йінтересів особини напротивагувихованню внійколективістськихякостей, у томучислі йпатріотичнихвідчуттів.Характерноюмежею духовного життя Сучасної Україниєвідсутністьідейноїєдності убільшості населення країни.Розмаїттяідейзовнієвиразомдемократії, а, посуті -віддзеркаленнямглибокоївнутрішньоїкризи, щоперешкоджаєукраїнськомусуспільствувибратися з станудуховноїкризи, щозаглиблюється.[3]

>Безумовно,патріотичневихованняпідростаючогопокоління – основастабільногорозвитку країни вмайбутньому.Цей процестривалий за годиною,складний зазмістом йдостатньорозбалансований ізпогляду методичногоздійснення. Урокиестетичного циклузавжди були йєважливими вцілісномупедагогічномупроцесі.Формуванняпатріотичнихвідчуттів багато вчомузалежить відрозвиткуемоційноїсферипідлітків.Патріотичневихованняпідростаючогопоколіннязавжди було б одним ізнайважливішихзавдань Сучасної школи,аджедитинство йюність — сама благодатна час длявихованнявідчуттялюбові до Батьківщини.Підпатріотичнимвихованнямрозумієтьсяпоступове йнеухильнеформування уучнівлюбові досвоєї Батьківщини.Патріотизм — одна ізнайважливіших рисвсебічнорозвиненої особини. Ушколярівповинневироблятисявідчуттягордості упродовж свогоБатьківщину йсвій народ,пошану до його великихзвершень йгіднихсторінокминулого.Багато щопотрібне від школи:її роль цьомупланінеможливопереоцінити.

Теманашоїкурсової роботи: «>Патріотичневихованняпідлітків таюнаків».

>Актуальність тими: На шкода, в даний годинушкільнепатріотичневиховання практичнозійшло, якмовиться, «>нанівець».Цьому заостанні роктасприяли чималочинників:посилененасадженняЗМІ думи пропомилковий шляхрозвитку України,відсутністьзагальної державної,базовоїідеології.Крім того,вихованняпатріотизмуускладненевідсутністюметодичноїлітератури, в які педагоги могли бзнайтирекомендації йпоради ізцієїпроблеми.

>Сенс їхньогополягає впоясненніреальних зрозуміти добра й зла,зверненнісвідомостішколярів довисокихідеаліввітчизняноїісторії йстворенні вони тім самимсамостійнихуявлень прогіднезагальносвітовезначення йцінність України.Якщовчитель вповсякденнійроботіпочне регулярнозвертатися доматеріалівзбірки, то їхньоговикористання дозволитивироститипокоління людейпереконаних,благородних,готових до подвигу, тихий, якіприйнятоназивати коротким йємким словом «>патріот». Умірудорослішання ушколярів, яквідзначаютьучені-дослідники,починаєформуватися такзване «>джерельцегероїзму» , щовимагаєреалізації, але й, як аніобразливоцеконстатувати,віннайчастішезалишається непотрібним. Алісилипідростаючогоорганізму, щопрокидаються,можутьзнайтисвоєзастосуваннязівступом доантигромадськихорганізацій,потік якірік від рокузростає.

>Об'єкт:Патріотичневиховання

Предмет:Патріотичневихованняпідлітків таюнаків увиховнійроботі школи.

>Гіпотеза:Можнаприпустити, щоякщо наосновібазисноїпрограмирозробити комплекс зайняти, напрямів навдосконалення роботи попатріотичномувихованнюшколярів, то можнаотриматинаступнірезультати:

— підвищитирівеньпатріотичногорозвиткушколярів;

— забезпечитикомплекснийпідхід догармонійногорозвиткушколярів;

— підвищитиефективністьвиховання удітейпізнавальногоінтересу дорідного краю, досвоєї країни

Мета:Розробитипрограму зареалізаціїякої духовно й моральнопіднятипатріотичнусвідомістьучнів дорівня української національної ідеї.

>Завдання:

1)Вивчитиособливостіпатріотичноговихованняпідлітків таюнаків;

2)Охарактеризуватизасобивиховання, щосприяютьпатріотичномувихованнюпідлітків таюнаків;

>Методидослідження:

1)Вивченнянаукової йметодичноїлітератури ізпроблеми роботи;

2)Цілеспрямованепедагогічнеспостереження,анкетування,бесіди,тестування,вивченнярезультатівдіяльностішколярів, рейтинг;

3)Педагогічнийексперимент – ізметоюперевіркидієвостіметодів;

4)Статистичнаобробкарезультатівекспериментальної роботи таінтерпретаціяздійснювалася задопомогоюметодівматематичної статистики.


>Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИПАТРІОТИЧНОГОВИХОВАННЯПІДЛІТКІВ ТАЮНАКІВ

1.1Патріотичневихованняпідлітків таюнаків: позначка, заподіяння,принципи

>Сучаснерозумінняпатріотизмухарактеризуєтьсярізноманітністю йнеоднозначністю.Багато вчому воно тапояснюєтьсяскладноюприродоюданогоявища,багатим йогозмістом йрозмаїттям формпрояву.Крім того, проблемапатріотизмурозглядаєтьсярізнимидослідниками врізнихісторичних,соціально-економічних йполітичнихумовах,залежно відособистоїпозиції, ставлення досвоєї Вітчизни, відвикористаннярізних сфер знань таінше.Майжеповністюрозкритийвмістданогопоняття вмонографіїІ.Е. Кравцова: «>Патріотизм -целюбов досвоєї Вітчизни; дорідних місць (">землібатьків"), дорідноїмови, до культури йтрадицій, допродуктів роботи свого народу, допрогресивногосуспільного й державного улаштую.Патріотизм -цевідданістьсвоїй Батьківщини,готовністьзахищатиїїнезалежності» [6].

>І.Ф. Харламоврозглядаєпатріотизм яквзаємопов'язанусукупністьетичнихвідчуттів й рисповедінки, щовключаєлюбов до Батьківщини,активнупрацю для Батьківщини,проходження й збільшеннятрудовихтрадицій народу,дбайливеставлення доісторичнихпам'ятників йзвичаїврідної країни,любов дорідних місць,прагнення дозміцненнячесті йгідності Батьківщини,готовність йвміннязахищатиїї,військовухоробрість,мужність йсамовідданість,братерство й дружбународів,нетерпимість дорасової й національноїнеприязні,пошанузвичаїв й культуриіншихкраїн йнародів,прагнення до співпрацю із ними [19].Т.З.Мапкорська,відносячипатріотизм доетичнихякостей,включає вньоголюбов до Вітчизни,готовність доїїзахисту,нерозривнийзв'язок ізінтернаціоналізмом,нетерпимість добудь-якихпроявівнаціоналізму,любов до народної культури,знаннянаціональнихтрадицій,національнугідність,гордість й честь, щознаходитьсвоєвтілення вгромадянськості [8].Вихованняємеханізмомвзаємодіїміжпоколіннями, щозабезпечуєвходженняпідростаючихпоколінь в життясуспільства,становлення їхніактивнимисуб'єктами конкретногоісторичногопроцесу. Урізнихісторичнихепохах,залежно відсоціально-економічних умів життясуспільства йпануючої внімідеології увихованнявкладалирізніаспекти.

Великийвплив напатріотичневиховання малакозацькапедагогіка.Українцієдина у світікозацьканація. Козацтвоєдисциплінованоюорганізацією самогоукраїнського народу,споконвічноюформою йогосамоорганізації йсамозахисту влихоліття на засідкахстародавньогоЗвичаю -Волі яквідкристалізованогоетнічногорозуму. Укозацькічаси нашомународові булиприманнимивисокийрівень шляхетністю,моральності,духовності,доблесті йзвитяги,знання йбездоганнедотриманнянаціональнихтрадицій йзвичаїв. Укозацькійдержаві іншогоганебногоявища якбездомнідіти.Виховувати влюдиніпатріотасвоєї Батьківщини,любов дорідного краю,любов в Україну вартопочинати ізранньогодитинства.

>Я.А.Коменськийвідзначав, що одним ізголовнихнапряміввихованняповинне бутивиховання удитинипрагненнянадаватикористьсвоїмидіямиможливобільшому числу людей. У ">Великійдидактиці"він писавши : ">Лише б тоді наставшищасливий стан всправахприватних йсуспільних,якби усіпрониклисябажаннямдіяти накористьзагальногоблагополуччя" [17].

Увітчизнянійшколізавждиприділялася великаувагавихованню упідростаючихпоколіньетичнихякостей особини,колективізму,громадськості,любові досвоєї Батьківщини,шанобливогоставлення доісторіїсвоєї країни, до геральдики, до свого народу. При цьомувелику роль увихованніпатріотичнихвідчуттівгрализасобимасовоїінформації: радіо,високохудожнівітчизнянікінофільми, театр,художнялітература.Педагогічнідослідження ізпроблемипатріотичноговихованнярадянськогоперіоду численні йрізноманітні. Але вонирозкриваються яктеоретико-методологічніаспекти (сутьпоняття ">патріотизм", його характеристики,шляхи йзасобиформування таін.), то йприкладні (>різнінапрямипатріотичноговиховання:військово-патріотичне,виховання натрудових йбойовихтрадиціяхрадянського народу,взаємозв'язокпатріотичного,естетичного,груповоговиховання щовивчаються урізномувіці таін.). О.С. Макаренкавідзначав, щопатріотизмвиявляється надгероїчнихвчинках.Вінвважав, щопатріотизмпроявляється увиконанійроботілюдини,аджепатріотзавжди якщопрагнутипрацювати длярозвиткурідної країни. [7].Особливезначення вдослідженніпитаньпатріотичноговиховання цогоперіодумають роботи В.О.Сухомлинського,якийвважав, що школа виннавиховувати умолодіпрагнення добеззавітногослужіння Батьківщини, доактивноїтрудової йсуспільноїдіяльності.Визначаючирадянськийпатріотизм як ">благороднулюбоврадянського народу досвоєї Вітчизни" [9]. В.О.Сухомлинськийпідкреслював, що одним ізголовнихвиховнихзавдань школиєпідготовкаучнів допростоїповсякденної роботи, роботи длясуспільства як допатріотичноїдіяльності,причому сама діяльністьдітей, щоорганізовувалась педагогом ізданоюметою,являєрушійну силуформування особини громадянина, що зростанні. Усвоїх роботів В.О.Сухомлинськийтакожуказував й наскладність увихованніпатріотизму,пояснюючи їхні тім, що вповсякденномужитті ми незустрічаємося ізмірою, задопомогоюякої можна було б бвиявитицю "тяжкозрозумілуцінність" -патріотизм.Любов до Вітчизнистає силою духу лише тоді, коли улюдинивідображені всвідомостіобрази,пов'язані ізріднимкраєм, мовою, колиз'являєтьсявідчуттягордості від того, що всеце - твоя Батьківщина [15].

>Ідеологічноюосновоюпатріотичноговиховання всучаснійшколієдуховно-етичні ціностінації. Сутьпатріотичноговиховання всучаснихумовахможетрактуватися якрозвитоквідчуття особини,патріотичноїсвідомості,заснованої нагуманістичнихдуховнихцінностях свого народу.

Так,ще недавнозамістьвихованняколективізмупочалавпроваджуватисяідеявихованняіндивідуалізму,егоцентризму,замістьвихованняпатріотизмупочалопропагуватисявихованнялжепатріотизму,неповажного ставлення довітчизняноїісторії, до свого народу. Це приводити доти, щопоняття ">патріотизм" й ">патріот"набувають негативноговідтінку. Л.Д. Кучма (>другий Президент України) в одному із інтерв'ю ізжалемвідзначав, що слово ">патріотизм" годиноювикористовується віронічному чинавітьлайливомусенсі.Проте длябільшостіукраїнців воно тазбереглосвоєпервинне,повністюпозитивнезначення. Цевідчуттягордості засвоєю Вітчизни,їїісторію. Цепрагненнязробити своюкраїнукращою,багатшою,міцнішою,щасливішою...втратившипатріотизм,пов'язані ізнаціональнугордість йгідність, мивтратимо собі як народ,здатний навеликізвершення" [12].

>Протепроцесичастковоївтратипатріотизмувідбуваються й вукраїнськомусуспільстві, особливосередмолоді, за таких причин, як:

•різкепрагненняекономічного статусумолоді,значначастинаякоїзнаходяться намежібідності йубогості черезпадінняжиттєвоюрівня,скороченнявитрат наїжу,відпочинок,побутовіпотреби й так далі [11];

•погіршенняздоров'я (якфізичного, то йпсихічного)демографічноїситуації всуспільстві, що привело додеградаціїгенофонду,зниженняетичного,інтелектуальногопотенціалу й допадінняролімолоді яксоціального ресурсу вцілому [6]:

•посиленнядуховноїкризимолоді,девальваціяїїнайважливішихсоціально-економічнихцінностей,переважаннянегативних,асоціальнихмотивів вповедінці,пристосування дожиттєвих умів, щозмінилися,перш на вматеріальномуплані, йнерідкопротиправним шляхом.

Алі, якпише А.В.Усова (>професорМосковськогоуніверситету), ">якщо михочемозберегти своюріднукраїну,якщо михочемовідродитиколишнювеличсвоєї Батьківщини, намнеобхіднодокоріннопереглянутисвоєставлення довихованняшкільної йстудентськоїмолоді" [16]. Тім понад що увітчизнянійпедагогіціє багатодослідженнь ізпитаньвихованняпідростаючогопокоління, у томучислі йвихованняпатріотизму -найвищоговідчуття влюдині, що абизв'язує людейчесне,дружнє сус-пільство,відчуття, яку, затвердженнямК.Д.Ушинського, ">останнімгиненавіть влиходієві".Виділяючипатріотичневиховання вумовносамостійнийнапрямвиховної роботи,необхідновідзначити йогоорганічнийвзаємозв'язок ізіншиминапрямами (>цивільним,етичним,трудовим,естетичним йіншими видамивиховання), щоє болеескладнішимпоєднанням, ніжспіввідношеннячастини йцілого. Цепов'язаноще й із тім, що:

·по-перше,патріотизм, особливоякщо матір наувазі його генезис,виникає йрозвивається яквідчуття, все болеесоціалізуючись йпідносячись задопомогоюдуховно-етичногозбагачення;

·по-друге,розуміннявищогорозвиткувідчуттяпатріотизмупов'язане із йогодієвістю, що в конкретномупланівиявляється вактивнійсоціальнійдіяльності,діях йвчинках,здійснюванихсуб'єктом для Вітчизни;

· по третє,патріотизм, будучиглибокосоціальним засвоєюприродоюявищем,є не лише життясуспільства, але йджерело йогоіснування йрозвитку,виступає як атрибутжиттєздатності, аіноді йвиживаннясоціуму;

·по-четверте,дійснийпатріотизм - в йогодуховності.

>Патріотизм якпіднесеневідчуття,незаміннацінність йджерело,найважливіший мотивсоціальноїзначущоїдіяльності,найповнішевиявляється вособі,соціальнійгрупі, щодосяглавищогорівнядуховно-етичного й культурногорозвитку.Дійсний, духовний всвоїйосновіпатріотизмприпускаєбезкорисливе,беззавітнеслужінняВітчизні [6].

У зв'язку ізцієюдумкою стильвчителя приорганізаціївиховно-освітньогопроцесуслідвраховуватизауваженняЕ.А.Онуфрієва про ті, щосистематичнеглибокезбагачення всіхсторінвиховної роботипатріотичнимзмістомєнеобхіднаумовавихованняпатріота [12].

>Здійсненняпатріотичноговихованняґрунтується насукупностіпринципів, котрівідображаютьзагальнізакономірності йпринципивиховногопроцесу йспецифікупатріотичноговихованнямолодшихшколярів взагальноосвітнійшколі. До їхні числавідносяться:

>обумовленістьпатріотичноговихованнярозвиткомсуспільства йподіями, щовідбуваються вньому;

>обумовленістьзмісту, форм йметодів,засобів йприйомівпатріотичноговихованнявіковими йіндивідуальнимиособливостямиучнів;

>діалектичнаєдність йорганічнийзв'язокміжучбовимматеріалом йзмістомпозакласних йпозашкільнихзаходів;

>інтеграціяпатріотичноговиховання ізіншиминапрямамивиховної роботи;        

>спирання нановіконцепціїорганізації йздійсненняучбово-виховногопроцесу й нановерозумінняосновнихпедагогічних зрозуміти;

>спирання напозитивне вособівихованця йствореннясприятливоїпсихологічноїатмосфери впроцесіпедагогічноївзаємодії:

>координаціявзаємодії школи, сім'ї йгромадськості всистеміпатріотичноговиховання.

>Завдання йзмістпатріотичноговихованнявитікають зструктурипоняття ">патріотизм", а воно тамає далеко ще неоднаковетлумачення впедагогічнійлітературі.Деяківченівважаютьнеобхіднимрозглядатипатріотизм яксукупністьвідчуттів,принципів йякостейособистості.

1.2Віковіособливостіпідлітків таюнаків та їхнізастосування педагогом

>Вихованняпатріотизму всереднійшколімаєвеличезнезначення,оскільки мовайде продолісьогоднішнього ймайбутньогопоколінь,оскількинашімолодісучасникиповинні не лишеволодітиналежнимоб'ємом знань, але й смердотіповинні статізрілими духовно йінтелектуально.

>Матеріалізмпродовжує все понадпанувати надсуспільством йлюдиною,витісняючинайважливішіпроблемивиховання, що приводити дожиттєвихсуперечок.Звідси -гостранеобхідність увихованніпатріотизмупідлітків таюнаків всереднійшколі, яку наосновіпозакласної роботи,виховуватиме в молодомупоколінніякості що у усічасивідрізняли Український характер: доброта,відвертість,гідність,співчуття, шляхетність.

Упсихологіїінколизабувають пропсихологічніособливостіюнаків,констатують лише фонднаявнихпсихологічнихпроявів.Звідсивиникаєбезлічнепорозумінь,помилок привикористаннівчителем–наочникомпсихологічнихданих проучнів. Відчомувчителевіпотрібнотворчозастосовуватизнання пропсихологічніособливостіпідлітків таюнаків,враховувати їхнього припобудовіпедагогічногопроцесу.Інакшевінможепотрапити вскрутне становище, колиданіпсихології “неспрацьовують”, более того,протидіютьситуаціїреальноїповедінкиучнів назаняттяхіноземноїмови.

>Віковіпсихологічніособливості не догма, а лишеорієнтир для болеечіткої тасуворої думи педагога просвоїхучнів.Віковіпсихологічніособливостіпідлітків таюнаківзалежать відпопередньогопсихічногорозвиткупідлітків, від їхньогоготовності досприйняттявиховнихдійдорослих.

>Приведемо тутнайбільштиповіпоказникивіковихпсихологічнихособливостейпідлітків таюнаків, щозустрічаються:

-моторнаактивність;

-сенсорно-перцептивнаактивність (>здатність й потреба всенсорних новихвраженнях, їхньоговідтворенні,збереженні);

-інтелектуально-вольоваактивність (>інтелектуальнаініціативність,допитливість,інтерес довиявленнязв'язків,причинно-наслідковихвідносин,об'єктивування йвідтворення “>важких”ситуацій,виділення собі й поля дії й так далі);

-мотивація йемоційно-виразнаактивність (>соціальнийдіапазонжиттєвихмотивів,здатність їхні доемоційно-виразноговиявлення, “>позначення ”,символізування,комбінаторики,заміщення);

-здібність (>їїміра) довключення всіхцих формпсихічноїактивності вреальнусоціальну діяльність,поведінку,спілкування вім'я їхніефективноїпобудови,регулювання йсоціальноїоцінки.

>Першічотирипоказникизароджуються й природновиявляються в “>самодіяльності ”дітей цоговіку.Останнійпоказникєнайбільшскладним,інтегральним.Вінвизначає впсихологічномусенсіпозиціюпідлітка таюнака уже якдорослого, діяльністьякогохарактеризується всімаосновнимирисамисуспільно-корисноїдіяльності.Вихованняцієїздатності черезнегативнуоцінку,осудження Веде допорушенняспадковості ізпопереднімпсихічнимрозвитком.Навпаки,вихованняздібності доцільовоїрегуляціїдіяльності череззаохочення,позитивнуоцінкууспіхівпідлітків таюнаківзберігаєбагатствопопередніхдосягненьпсихічногорозвиткумолодшихшколярів.Діївідповідно донеобхідного результатуформують упідлітків таюнаківтакіякості,стійкістьповедінки,здібність домобілізації, до дії ізурахуваннямчинника години, дорегуляціїсвоїхстаніввідповідно до результату, щодосягається. Школапокликанапіклуватися проформуванняпсихологіїдитини, увихованніїї удусітерпимості йбратськоїлюбові людям, школазобов'язананавчитимолодих людейуміннюрозрізняти добро й зло.Патріотичневихованняповиннегармонійнопоєднуватися ззалученнямучнів докращихдосягненьсвітовоїцивілізації. Дана система виннасприятивиробленнюпатріотичногомислення,прихильності досвоєї національноїспадщині йусвідомленню йогоролі ймісця всвітовому духовномурозвитку,такожпошані йвідвертості до всіхінших систем йтрадицій.Тількиглибока йусвідомленалюбов досвоєї спадщиниспонукаєлюдину ізповагоювідноситися допочуттівінших, бути небайдужим дотрагедій Вітчизни й народу.


1.3Краєзнавча робота тадисципліна як формапатріотичноговиховання

>Знайомство ізрідним селом,містом,екскурсії селом,місту, деживеш ,вивченняісторіївиникнення села,міста, йогоперших роківіснування;пошукова робота шляхомзустрічейзістарими людьмисвоєїмісцевості,їхнірозповіді про минулемісцевості, детиживеш: поможливості –збираннястаровинних промовпобуту,вишивок,костюміврізнихрегіонів України, писанок тощо.Вивченняісторії району,області, признайомствізісторінкамиїхньогорозвитку,слідзвернутиособливуувагу нависвітлення такзваних “>білихплямісторії” (частка України вскладіМосковськоїімперії,боротьба занаціональнунезалежністьукраїнців вХVІІ ст.,колективізація,голодомори,фізичний й духовнийтерориМосковськоїімперіїпротиукраїнського народу, доляземляків уДругійсвітовійвійні,національно-визвольнізмагання впіслявоєннийперіод).Видатні землякирідного краю (>політичні тавійськовідіячі,письменники,інженери, педагоги,підприємці таінші), їхньогомісце та роль урозвиткурідного краю, Батьківщини,світової науки, культури, мистецтв,економіки.Багато щопов'язуєлюдину ізмісцем, де вонанародилася йвиросла.Рідний край, його люди, природа,пройшовши черезсвідомість,стаютьчастиноюлюдськоїдолі. Де б ми не жили, наякій бімові говорили, Україна — нашазагальна, велика,єдина Батьківщина.Проте у шкірного із насєще йсвій,милийсерцюкуточокземлі, девінпобачивсвітлосонця,зробив Першікроки,отримавпутівку в життя. Цемісце — місто чи хутір —незрівняний ані ізчиміншим. Це нашпоріг життя, Мала Батьківщина.

>Багатометодистіввважають, щоголовнимметодологічним принципомпатріотичноговихованнямає бутипізнання йусвідомленняучнямисвоєїМалої Батьківщини.Патріотичневихованняучнівпочинається ізпізнанняМалої Батьківщини, ізпізнаннязапахівпрянихстепових трав,таємничогодиханняморськихглибин, співижайворонка впіднебессі. І як непригадати тут словаВіталіяЗакруткіна (педагога-новаторапрофесора ізЧелябінськогопедагогічногоуніверситету):

«>Любов до Батьківщини.Нездійсненналюбов домісця, детивпершепобачивсонце йсхилену над тобою голову матері, йпочув словаотця, й повторивши їхні,пізнаючи красурідноїмови!Чию душу нетурбувалацясвітла, чиста,непідкупналюбов?»[6,71]

Батьківщина без насобійтисяможе, ми ж безнеї —ніщо.Цювеликуістину, на якоїзвертавувагу В.О.Сухомлинський, виннарозуміти йвідчуватикожнадитина[9,104].Будь-який школяр, щоцікавитьсякраєзнавством,можевибратисобізаняття додуші.Розрізняютьнаступнінапрямикраєзнавчої роботи:географічне,художнє,історичне,літературне,екологічне.Географічнекраєзнавствовивчаєкліматичніособливостімісцевості й їхньогодинаміку,лісові йстеповімасиви, горб,яри,окремі дерева,кургани,фрагменти ландшафту йморськихакваторій,степовікургани,окремі міські йбархани,ґрунти,тваринний світло,струмки йджерела.Об'єктомхудожньогокраєзнавчогопошукуможуть статі скульптура,архітектура,художні ремесла,усна народнатворчість,музичний фольклор,різьба з дерева,мистецтвотанцю й томуподібне. Предметомувагикраєзнавців-істориківєісторія міст, селищ, окремихбудівель,видатнихособистостей,підприємств,шкіл,соціальнихпроцесів йявищ, населення. Упедагогічнійнауціметоюлітературногокраєзнавстваєвиявлення двохзалежностей: як ті чиінше місто (село)сформували особаписьменника (>поета) й якцей письменниквідобразив всвоїй творчости ту чиіншумісцевість.

>Основнимиджереламикраєзнавчоїінформаціїє:

•періодичнийдрук (газета,журнали, альманахи);

•художнялітература (але йпотрібнопам'ятати, що некоженписьменник-художникдостовірновідображаєдійсність);

•матеріали статистики;

• будь-якого родуплани йкарти;

•фондимузеїв;

•архівніфонди;

•матеріальнісліди культури (творискульптури,живопису, архітектури);

•уснісвідоцтвастарожилів.Основніпринципикраєзнавчої роботи:

•системнийпідхід;

•граничнадостовірністьфактів;

•синхронність окремихнапрямівпошуку (>наприкладмистецтво чи природу краю не можнарозглядати вісторичномуконтексті).

>Формикраєзнавчої роботи —урочна йпозаурочна, як активна (сампошук, туризм, робота вполі) йпасивна (>відробітокпольовихматеріалів,екскурсійнеобслуговування вшкільних музеях).Позаурочнакраєзнавча робота —цепошуковіекспедиції, туризм,краєзнавчітеоретичнікухлі,тематичнівечори,конкурси,олімпіади, пленер (>живописніетюди ізнатури).

>Кінцевим результатомсерйозноїкраєзнавчої роботиєшкільний музей.

Добре, колишкільнапошуковакраєзнавча роботаузгоджується ізроботоюмісцевихдержавнихмузеїв чиздійснюється под їхнінаглядом. У цьомувипадкууспіхзабезпечений.Якість йоб'ємкраєзнавчої роботи,захопленістьдітей ймасштаби їхньогодіяльності багато вчомувизначає особувчителя. Не можнарозраховувати науспіх,якщоставитесь до роботи формально, безособливоїзацікавленості.Спробуємопрослідкувати наприкладах роботидеякихшкіл, яквирішуються заподіяннявійськово-патріотичноговихованнямолодшихшколярів ізурахуваннямособливостей цоговіку, що можназробити вціляхстановленнязахисника Батьківщини впроцесінавчально-виховної роботи.Підвищує удітейінтерес доісторії,подвигів.Вчителіскладаютьперелік книжок навійськово-патріотичну тематику дляпозакласногочитання.Частина із нихобговорюється напозакласнихзаняттях,наприклад: «>Володька—партизанський сін» А.Первенцева, «>Капітан Гастелло» А.Бєляєва, «Штурм рейхстагу» Б. Горбатова, «>Кортик» А.Рибакова, таін.

>Щорічно разомзісвоїмибатьками,вчителями, ветеранамишколяріможутьбрати доля впокладаннівінків домогилисолдатів.Напередодні цого дняучні школи подкерівництвом учителівроблятьштучні квіти,вплітають їхні в каркасвінків.Малюки добророзуміють:їмнадана великачесть—готувативажливузагальношкільнусправу йбезпосередньобрати доля вній. У школахдоцільнопроводитициклибесід,присвяченихсимволіці країни:створенняДержавного герба, прапора, тексту ймузикигімну України (>таку роботу вдоступнійформіцілком можнапочати в старшихкласах); конкретно длямолодшихшколярів можна було б бпорадити тими: «>Чому прапорнаший Батьківщина –синьо-жовтий?», «Герб України», «якстворювався Герб України». Таким чином,патріотичневихованняучнів старшихкласівхарактеризуєтьсяпоявою ряду нових форм, котріприпускаютьвключенняучнів вбезпосереднювійськово-патріотичну діяльність: «>Зарничка»,пошукматеріалів про подвигирідних йблизьких,героїв-земляків,допомогу вустаткуванніекспозиціїшкільного музеюбойовоїслави, доля впатріотичнихцеремоніях.Важливапередумоваефективностіпатріотичноговихованняпідлітків таюнаків —своєчаснезалучення їхнього дотрадицій, що булизароджені вшколі йнацілені напідготовкупатріотів. Аліпатріотичневиховання можнапроводити й науроці. Урок був йзалишаєтьсянайважливішоюланкою всистемівиховної роботи ізучнями.Саме під час уроків винензакладатися фундаментпатріотичноїсвідомості,патріотичнихвідчуттів йповедінки громадянина —будівельника йзахисника Вітчизни. Єдністьвимог учителів вобластіпатріотичноговихованняучнівзнаходитьсвійконкретнийвплив в продуктивноїшкільномурежимі, безякогонеможливеуспішневирішеннязавданьнавчання, анівиховання вцілому.Чіткий режимшкільного життя,учбової роботи йпозаурочних зайнятиєважливим,ефективнимчинникомвихованнядисциплінованості уучнів.Дисциплінованістьмаєвеликузначущість дляносіївбудь-якоїпрофесії.Відомо йінше: безвисокоїдисциплінованості немає й неможе бутипатріота, як неможе бути йармії бездисциплінинайвищогоґатунку.Самедисциплінованість —є не лишенеобхідноюумовою,знаряддямвирішеннязавдань, але й йстійким фундаментом (>істеблішментом)морально-політичних,інтелектуальних,емоційних йвольовихособливостейлюдини. Відчомунеобхідновикористовувати впрактицісередньої школичіткого режимушкільних зайняти.Якщо не якщоствореноналежноїробочоїатмосфери, не якщоналагодженачіткадисципліна під час уроків,змінах йпозаурочнихзаняттях,вчителініколи незуміютьвирішитизагальноосвітні йвиховні заподіяння,зокремапатріотичноговиховання.Необхіднозвернутиувагу учителівсередньої школи наважливістьсуворого йчіткого режимуучбових йпозакласних зайняти. Укінцірозмови пророзпорядокшкільного життявідмітимо, щоувага,приділена в нашійроботі цьомупитанню,об'єктивновиправдана.По-перше, спектррозмовидостатньо широкий: вся школа, усівчителі, організація роботи під час уроків й впозаурочний годину. Апо-друге,погодимося із тім, щорозпорядокшкільного життя —невід'ємнаскладовачастинавиховноїатмосфери, щостворюєтьсязусиллями всіх учителів.


>Розділ 2.ПРОГРАМАНАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГОВИХОВАННЯ

2.1Впровадженняпрограми

>Відомо проіснування ушколішкільного самоврядування, якувиховує уучнівлідерськіякості,виховує у яких тарозвиваєорганізаційніздібності, атакождаєучнямможливість матірвплив намолодшихучнів. Задопомогоюшкільного самоврядуваннявчителіможутьвпроваджуваджуватирізнівидивихованняучнів.Шкільний «Парламент»допомагаєадміністрації школипроводитирізнісвяткові заходь таконференції. Структурушкільного «парламенту» можназмінитиіншим чином.Требазмінити його то вдітей бувбільшийінтерес дошкільного самоврядування, асамеврядуванняздійснюваловплив нашколярів увихованніпатріота України. Данупрограмунеможливовпровадитиодразу, радикальнозмінивши структурушкільного самоврядування впершийрік. Дляповноговпровадженняданоїпрограмипотрібно 3 рокта.Самевпровадженняподілено втричіетапи,коженетаптриваєрік.Різка змінуструктуришкільного самоврядуванняможепризвести дорізкого спадуінтересуучнів донього.Шкільне самоврядування, згідноданоїпрограми проводитися увиглядігри «>Джура»,розробленої Українськимкозацтвом.

Напершомуетапізміниструктуришкільного самоврядуванняслідзбільшитикількість святий тазмагань, щопов’язані ізкозацтвом танародним фольклором. На іншомуетапіслідзамінитидекілька посад вшкільному «>парламенті» на козацьку лад. Натретьомуетапівпроваджуєтьсяповністюкозацька структурашкільного самоврядування. Навідміну відсьогоднішньоїструктури самоврядування, нова структураохоплюєповністю всю школу йкоженученьвідчуває собічастиною «ЗарадиСічі».

Програмурозрахована не так на ті,щобзмінити структурушкільного самоврядування, вонатакожпідвищує ушколяріврівеньпатріотизму,змушуєдокладнішеознайомитисьзісторінкамиісторії України,підвищенняфізичноїформи уюнаків йприщеплюєдівчатам культжіночності тачарівності,пояснюючиїм ті, що смердотімайбутніматері йжінки.Сьогодні, згідно статистикикожна другашколяркавживаєтютюнові таалкогольнівироби, щопризводить донаркоманії йалкоголізмусереджінок, а яквідоможіночийалкоголізм – невиліковується.Ця ж проблемастосується йюнаків, тому впрограмі передбачене збільшеннякількостіспортивнихзмагань тазаходів дляпідвищенняінтересупідлітків до зайняти спортом.

2.2 Структура новогошкільного самоврядування

>Шкільний «Парламент» згідноновоїструктуримаєновийвигляд. Посади таорганізаціїперероблені на козацьку лад:

- Школа – Сич, декоженучень козак чикозачка;

-Шкільний Парламент –Козацька Рада, члениякоїобираються назагальних зборах вактовійзалі школи (>Січі);

- Президент – Гетьман;

- Заступник Президента –Отаман;

-Секретар –Писар;

-Міністр ізпитань… - Полковник ізпитань…;

- Староста класу –Кошовий отаман чи старшина куреня;

- Клас –Курінь.

>Прийом у склад Зарадиздійснюється на зборах вактовійзалі зазгодою усіхприсутніхучнів та послепроходженняпевного курсу присяги:знайомство іззаповідями, правами таобов’язками,деякізнання ізісторіїкозаків,імена їхньогогероїв тощо (>цедаєзмогу підвищитирівеньвідповідальності ушколярів).Припинення членством «раді»відбуваєтьсядобровільно чи заухвалою Заради куреня (класу) якпокарання занесумісні ізцимПоложенням дії.Члени «Заради»поділяються накозачат (>молодшихшколярів)віком 6-10 років, джуркозацьких (>школярівсередніхкласів)віком 10-15 років,молодихкозаків (>школярів старшихкласів)віком 15-18, щодаєзмогуучнямбудь-якоговіку бути членом «Заради».Наприклад,молодшішколярі на зборах «Заради»можутьпоскаржитись старшим школярам про ті, що їхніображаютьшколярі старшихкласів чи ізіншихшкіл.Цим самим вційситуаціїпочинаєпроявлятисяпатріотичневиховання,аджепатріотмаєзахищатисвій народ,жінок йдітей. Закозацькоютрадицієюкожен козакпрагне матір побратима ізоднолітків.Посвячення впобратимивідбувається запевним ритуалом йскріплюєтьсякозацькоюнезламноюклятвою.

Член «Заради»має право:

-вирішального голосу прирозглядібудь-якихпитань «Заради»;

-обирати й бутиобраним докозацькоїстаршини всіхрівнів;

-брати доля в всіх заходах, щостосуються школи;

-виносити нарозглядкозацькоїгромадибудь-які запитання, щостосуються школи”;

-критикуватибудь-яку особу ібудь-який органкозацького товариства;

-апелювати (звертатися іззаявами,оскарженнями) добудь-якоговищого органу «>Січі»;

-одержуватибудь-якуінформацію про діяльність свогоосередку та його окремихосіб,вимагатизвіту ідостроковогопереобрання вразіпотреби;

 Член «Заради»зобов’язаний:

- бутипатріотомсвоєї Батьківщини,готувати собі дозахистувільної,соборної йдемократичної України;

-визнаватицеПоложення йдотримуватися йоговимог;

-братиактивну доля вроботі свогокозацькогоосередку;

-зразковонавчатися, пройтипевний курспідготовки ізпитанькозацької науки;

-невтомнопрацювати надвдосконаленням собі яклюдини й козаки;

-постійно бутиорганізованим йініціативним,швидко й точновиконуватинаказикозацькоїстаршини, матірохайнийзовнішнійвигляд,сувородотримуватисядисципліни й правопорядку;

- святодотримуватися кодексулицарськоїчесті;

- бутипринциповим йвимогливим ізпитаньзбереженнянавколишнього природногосередовища,братиактивну доля в заходахщодо йогозбереження.

>Молоді козакидопризовноговіку згідно ізчиннимзаконодавством вустановленому порядкустають наоблік увійськовомукомісаріаті, апотім як козакипризиваються чи за контрактом йдуть сьогодні навійськову службу допідрозділівЗбройних Сил,Прикордоннихвійськ,Цивільної оборони таВнутрішніхвійськ України. Десяткиоб’єднуються взагін (шкільнийклас), заженикозацькоїмолоді одноговіку (>школярі-однокласники)входять у складсотні, асотні докозацькоїорганізаціїнавчального заставі. Начолікожноїструктурноїкозацькоїодиницітрадиційностоїтькозацька старшина,бажано ізкозаків-старшокласників: узаставі –заставний; удесятці – отаман ( десятник ); у раді – отаман,писар,обознийскарбникшафар; усотні – отаман,писар,осавул; укурені (>класі) – отаман,писар,обозний,осавул,скарбник.Щорічно на початкунавчального року на раді куреня (класу)вирішується запитання проперехідшколярів донаступного,вищого завікомступеня вСічі:козачат (1-4класи) - до джуркозацьких (5-9класи); джуркозацьких - домолодихкозаків (10-11класи), апершокласників вцейперіодприймають вкозачата.

Старшина загонущотижнево проводити ізкозачатами, джура микозацькими ймолодими козакамизаняття йтренування, котрісприяютьзакріпленню знань ізісторії народу та йоготрадицій. Укласіведетьсящоденниккозацького загону,облікпатріотичної тамасової роботи, щопроводиться взагоні,відвідування козакамиспортивних зайняти тазанятть ізрізнихдисциплін зарозкладом. Козаки полковники ізрізнихпитаннь, щовибрані накозацькійучнівській радіорганізують роботу,кожний посвоєму напрямі й заїївиконання несуть особисту відповідальність перед радою, що їхньоговибрала. Укожномукуренівизначається Єдиний деньпідготовкиучнів - "День козаки" (>різнівидипозакласнихзаходів), щоє днемоборонно-масової йспортивної роботи внавчальномузакладі. Уцей день шкірного тижня закалендарним планом штабу куреня в за гонахпроводятьсязаняття

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація