Реферати українською » Педагогика » Особистісно-орієнтований підхід до Вивчення Німецької мови в середніх навчально закладах


Реферат Особистісно-орієнтований підхід до Вивчення Німецької мови в середніх навчально закладах

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти та науки України

>Миколаївськийдержавнийуніверситет ім. В.О.Сухомлинського

Кафедранімецькоїфілології

>Курсова робота на задану тему:

>Особистісно-орієнтованийпідхід довивченнянімецькоїмови всередніхнавчальних заставах

Студента

>Мушкея Дмитра

>Миколаїв – 2010


>Зміст

 

>Вступ

>Розділ 1.Загальна характеристикаособистісно-орієнтованогопідходу

1.1Сутністьособистісно-орієнтованого унавчаннііноземніймові

1.2Місцеособистісно-орієнтованогопідходу усистемінавчанняіноземнихмов

>Розділ 2.Практичнийзмістособистісно-орієнтованогопідходу під час уроківнімецькоїмови

2.1Шляхиреалізаціїособистісно-орієнтованогопідходу

2.2Особистісно-орієнтованийпідхід увикористанніігор науроцінімецькоїмови

>Висновки

Списоквикористанихлітературнихджерел


>Вступ

 

>Державнанаціональнапрограма „>Освіта” (Україна ХХІстоліття), Національна доктринарозвиткуосвіти в Україні ХХІстоліття, Закон України “Продошкільнуосвіту”,Базовий компонентдошкільноїосвіти в Україніпроголошуютьосвітнімипріоритетами забезпеченнягармонійного тарізнобічногорозвиткуособистості,формування унеїцілісноїкартини світу, щоспонукає дореалізаціїособистісноорієнтованогопідходу внавчаннідошкільників. У цьомуконтекстіактуальноюстає проблемаїхньогомовленнєвогорозвитку.

>Сучасніінтеграційніпроцеси,входження України в Європейськийосвітнійпростір,міжнароднийобмінінформацією урізнихгалузях знаньзначноюміроювпливають напідвищення статусуіноземноїмови якважливогозасобукомунікації танавчального предмета, щовимагаєреформуваннямовноїосвіти нарізнихїїланках.Важливим результатомупровадженнязмін всистемімовноїпідготовки насучасномуетапі сталоперенесеннятермінунавчанняіноземноїмови ізпідліткового наранній (старшийдошкільний ймолодшийшкільний)вік яксензитивний дооволодінняіншомовнимспілкуванням.Цей аспекттеоретичнообґрунтованийШ.О.Амонашвілі,Н.Д.Гальсковою,А.Ф.Гергель,О.Й.Негневицькою, В.М.Плахотником,Т.К.Полонською,Є.Ю.Протасовою,C.В. Роман, А.М.Шахнаровичем, Т. М.Шкваріною таіншими. Уосвітнійпрактицідонинінавчанняіноземноїмовирозпочинається упочатковійшколі із Першого класуспеціалізованихшкіл та із іншого класузагальноосвітніхсередніхшкіл України,хочапростежуєтьсявиразнатенденція доширокоїпопуляризаціїіноземноїмови вдошкільнихнавчальних заставах.

>Суспільніперетворення всистеміосвіти, діяльністьнауковоїгромадськостівпродовжостанньогодесятиліття в Україніспонукають доактивізаціїпроблемищодовизначенняшостого року життя (>п’ятирічнийвік) яксприятливого длянавчанняіноземноїмови вдошкільномузакладі ідослідженнязмісту, форм йметодівособистісноорієнтованогонавчання вумовахсуспільноговиховання.

>Проблеміособистісноорієнтованогопідходу внавчанніприсвячено рядпсихолого-педагогічнихпраць, у яківисвітленоокреміїїаспекти: забезпеченнясприятливих умівформуваннялюдини якунікальноїособистості (>Б.Г.Ананьєв,Г.О. Балл,І.Д.Бех, О.В. Киричук,О.Л.Кононко, М. В.Левківський, В.О.Сухомлинський таін.);визначенняпсихолого-педагогічнихвимог дореалізаціїособистісногопідходу внавчанні (>К.О.Абульханова-Славська, В.В.Давидов, О.М.Пєхота,Л.М.Проколієнко таін.);розробка формособистісноорієнтованогопідходу донавчання (>В.І.Андреєв, О.В.Барабанщиков,Л.М. Деркач,І.О.Зимня,О.Я. Савченка, М. Ф. Феденко таін.); забезпечення умівособистісноорієнтованогонавчання тавиховання (В.В.Рибалка, В.В. Суриков,І.С.Якиманська таін.).

>Проте упедагогіці іпсихологіїзалишаютьсянедостатньодослідженимипроблеми комплексногопідходу до розробкизмістуособистісноорієнтованогонавчанняіноземноїмови вдошкільних заставах;визначення умів дляреалізаціїтворчогопотенціалуособистості,формування йрозвиткупізнавальнихінтересівдітей,культивуванняспецифічних длядошкільниківвидівдіяльності та формактивності упроцесінавчання.Соціально-педагогічназначущістьпроблеми,їїнедостатнятеоретична йметодичнарозробленість вконтекстіособистісноорієнтованоїосвітньоїпарадигми, атакожнеефективністьособистісноїперебудовинавчально-виховногопроцесу впрактицісучаснихдошкільнихзакладівспонукали дообрання тимидисертаційногодослідження “>Особистісноорієнтованийпідхід унавчаннііноземноїмовидітейшостого року життя”.Зв’язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами.Дисертаційнедослідженняпроводилосявідповідно дозмісту Базового компонентадошкільноїосвіти в Україні,затвердженогоспільноюколегієюМіністерстваосвіти України таПрезидії АПН України 28.10.1998 р. (протокол № 14/2 – 7, 1 – 7/9 – 106) та йогопрограмно-методичнимзабезпеченням,програми „>Столичнаосвіта 2001–2005 рокта. Проект „>Дошкілля”.Дисертаційнедослідженняєскладовоючастиноюкомплексноїпрограминауково-дослідної роботилабораторіїнавчанняіноземнихмовІнститутупедагогіки АПН України ізпроблеми „>Науково-методичне забезпеченнясистеминавчанняіноземноїмови узагальноосвітнійшколі”,державнийреєстраційний номер0198U008011. Темадослідженнязатвердженарішеннямвченої зарадиІнститутупедагогіки АПН України (протокол № 4 від 29.04.1999 року) таРадою ізкоординаціїнауковихдосліджень угалузіпедагогіки йпсихології в Україні (протокол № 5 від 14.06.1999 року).

>Об’єктдослідження — процесособистісноорієнтованогонавчанняіноземноїмови вдошкільномунавчальномузакладі.

Предметдослідження —зміст,форми таметодиоволодінняіноземниммовленнямдітьмишостого року життя.

Метадослідження:теоретичнообґрунтувати,розробити таекспериментальноперевіритиефективністьособистісноорієнтованої методикирозвиткумовленнєвоїдіяльностідітейшостого року життяанглійською мовою вдошкільномунавчальномузакладі.

>Гіпотезадослідженняполягає уприпущенні, щонавчанняіноземноїмовидітейшостого року життя якщоуспішнішим,якщоформування вониелементарнихнавичок йвміньангломовногоусногомовленнязабезпечуватиметьсясукупністю таких умів:

>врахуваннямспецифікиіншомовногоматеріалу;

>ефективнимпоєднаннямрізнихорганізаційних формнавчання вумовахдошкільного заставі;

>інтеграцією зайняти ізіноземноїмови успецифічнодитячівидидіяльності (>ігрова,фізкультурна, продуктивна,музична,ознайомлення ізприродою) тажиттєдіяльність вцілому;

>створеннямрозвивальногосередовища назаняттях ізіноземноїмови шляхомзбагачення їхньогозмістухарактерними длядошкільників видамидіяльності задомінантноїролімовленнєвоїдіяльності;

>поєднаннямметодівособистісноорієнтованогонавчанняіноземноїмови умежахкомунікативного методу ізоптимальнимиприйомами йзасобами;

>визначеннямпріоритету внавчально-виховномупроцесідошкільнихзакладів такихбазовихякостейособистостідошкільника, якініціативність,самостійність, відповідальність йкреативність.

>Досягненняпоставленої метистаєможливимвнаслідокрозв’язання такихзавдань:

>З’ясувативіковіможливостідітейшостого року життя,рівеньїхньогомовленнєвогорозвитку якпередумовиготовності дооволодінняіноземною мовою.

>Дослідитизмістнавчанняіноземноїмови вдошкільнихнавчальних заставах,уточнити йогокомпоненти.

>Розробитинапрямиінтеграціїіноземноїмови удитячівидидіяльності ізурахуваннямспецифікиособистісноорієнтованогопідходу донавчання.

>Теоретичнообґрунтувати процедуруствореннярозвивальногосередовища якформиорганізаціїособистісноорієнтованогонавчанняіноземноїмовидітей вумовахсуспільноговиховання.

>Уточнити йсистематизуватиметоди йприйомиособистісноорієнтованогонавчанняіноземноїмовивихованцівдошкільнихнавчальнихзакладів.

>Обґрунтувати йперевіритиефективність методикиекспериментальногонавчання якзасобурозвитку вдошкільниківмовленнєвоїдіяльностіанглійською мовою таїхніхособистіснихякостей.

>Методологічну основудослідженнястановлятьфілософськіположення продіалектичнуєдність думи тамовноїформи як двохаспектівпроцесувідображенняоб’єктивноїдійсності,розумінняпроцесунавчання яквзаємопов’язаної тавзаємозумовленоїдіяльностівихователя йвихованців;філософськіположеннятеоріїпізнання,основні засади системногопідходу якметодологічного способупізнанняпедагогічнихфактів;принципиновоїпарадигмипедагогічної науки;основніположеннязаконодавчих танормативнихдокументів проосвіту,зокрема законів України „Проосвіту”, „Продошкільнуосвіту”, „Проохоронудитинства”, Базового компонентадошкільноїосвіти в Україні,Коментаря до Базового компонентадошкільноїосвіти в Україні, Національноїдоктринирозвиткуосвіти в Україні у ХХІстолітті,Державної національноїпрограми „>Освіта” (Україна ХХІстоліття).

>Теоретичноюосновоюдослідженняє:основніположенняособистісноорієнтованогопідходу внавчанні (>І.Д.Бех, В.В.Давидов,О.Л.Кононко, М. В.Левківський, О.М.Пєхота,Л.М.Проколієнко,О.Я. Савченка,І.С.Якиманська таін.);дослідженняпсихологівщодовікових таіндивідуальнихособливостейдітейдошкільноговіку,закономірностейїхньогорозвитку (>Є.А.Аркін,Л.І.Божович,Л.С.Виготський,Д.Б.Ельконін, О.В.Запорожець,В.К.Котирло,С.Є.Кулачківська,С.О.Ладивір,Г.О.Люблінська);теоріямовленнєвоїдіяльності (>І.О.Зимня,О.О.Леонтьєв,О.Й.Негневицька, А.М.Шахнарович таін.) йдослідження проособливостімовленнєвогорозвиткудошкільників (А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, А.М. Гончаренко, Т.А. Луценко, Т.А.Піроженко);теоріяігровоїдіяльності (>Л.С.Виготський,Д.Б.Ельконін,О.В.Запорожець,О.Й.Негневицька,О.П.Поніматко,О.П.Усова);принципинавчанняіноземнихмов (>І.Л.Бім,С.Ю.Ніколаєва,Ю.І.Пассов, В.М. Плахотнік, В. Г. Редько,Г.В.Рогова таін.);вчення проінтегративнийпідхід доорганізаціїпедагогічногопроцесу ізіноземноїмови (>І.Л.Бім,А.Ф.Гергель,І.О.Зимня,Т.К.Полонська, С.В. Роман, Т. М.Шкваріна таін.);концептуальні засадиствореннярозвивальногосередовища удошкільномунавчальномузакладі (>Н.І.Баглаєва, Є.В.Бєлкіна, Н.В. Гавриш,Н.Є. Глухова, А.М. Гончаренко,О.Л.Кононко, Т.А.Піроженко,Т.І.Поніманська,Г.І.Раратюк таін.).

>Методидослідження. Дляз’ясуванняпоставленихзавдань,досягнення мети,перевіркигіпотезизастосовувалисязагальнонауковіметоди:

а)теоретичні:вивчення тааналізфілософської,педагогічної,лінгвістичноїлітератури;ретроспективнийаналіз,порівняння,систематизація таузагальненняданих;теоретичнемоделювання;праксиметричні (>вивчення таузагальненнядосвіду,аналіздокументів).Вонизастосовувалися ізметоюздійсненняаналізу станупроблеми,виробленняконцептуальнихпідходів,обґрунтування йвизначенняпедагогічних уміврозвиткумовленнєвоїдіяльності у старшихдошкільниківзасобамиіноземноїмови;

б)емпіричні:цілеспрямоване тасистематичнеспостереження занавчальноюдіяльністюдошкільників;констатуючий таформуючийетапипедагогічногоексперименту;педагогічнеоцінюваннярівнясформованостімовленнєвоїдіяльностідітейшостого року життя упроцесінавчанняіноземноїмови;експериментальнаперевірка методикиформування йрозвитку у старшихдошкільниківіншомовногомовлення.

>Організаціядослідження.Дослідженняпроводилося у триетапивпродовж 1999–2004 років.

Напершомуетапі (1999–2001 рр.)вивчався станрозробленостіпроблемидослідження упсихологічній,педагогічній талінгводидактичнійлітературі;визначалисявигідніметодологічні татеоретичніположення,об’єкт, предмет,гіпотеза, позначкадослідження, комплексметодів, щозабезпечувавефективністьдіагностикиступенярозвитку вдошкільниківмовленнєвоїдіяльностііноземною мовою;визначаласяпрограмадослідницької роботи.

На іншомуетапі (2001–2003 рр.)визначенонапрямиінтеграціїіноземноїмови удитячівидидіяльності;розробленопідходи доствореннярозвивальногосередовища для зайняти ізіноземноїмови удошкільномузакладі якоднієї із форморганізаціїнавчання,орієнтованого наособистість;визначено комплексметодів йприйомівособистісноорієнтованогонавчання;організовано й проведенопедагогічнийексперимент,систематизовано йпроаналізованоекспериментальнідані.

Натретьомуетапі (2003–2004 рр.) було бпроаналізовано іузагальненорезультатиформуючогоетапуексперименту,визначеноефективністьзастосованихпідходів дозмісту іорганізаціїособистісноорієнтованогонавчанняіноземноїмовидошкільників;сформульовановисновки,розробленометодичнірекомендації дляпедагогів, написано і оформлено текстдисертації.

>Експериментальна базадослідження:дослідно-експериментальна роботаздійснювалася набазіпідготовчої школи „>Плекальня” м. Києва,середньоїзагальноосвітньої школи №32м.КривогоРогу,дошкільнихнавчальнихзакладів „>Подоляночка”м.Києва, № 22, 33, 232м.КривогоРогу, №24, 32, 74м.Чернігова.Експериментальна групаскладала 150дітей.

>Наукова новизнадослідження.Впершеобґрунтовано ірозкрито процедуруствореннярозвивальногосередовища якформиорганізаціїособистісноорієнтованогонавчанняіноземноїмови вдошкільномунавчальномузакладі;розробленонапрямиінтеграціїіноземноїмови вдитячівидидіяльності; уточнено,обґрунтовано ісистематизованометоди йприйоминавчанняіноземноїмовидітейшостого року життя, щоґрунтуються на засідкахособистісноорієнтованоїосвітньоїпарадигми.Теоретичнезначеннядослідженнявизначається тім, що проблемуособистісноорієнтованогонавчаннядошкільниківдоповненорозкриттяммодернізованогозмістунавчаннямовленнєвоїдіяльностіанглійською мовою;новимипедагогічнимиідеями,пов’язаними ізінтеграцієюіноземноїмови вжиттєдіяльністьдітейшостого року життя;системоюформуваннямовленнєвоїдіяльностізасобамиіноземноїмови.Результатидослідженняможутьслугувати базою дляподальшоговдосконаленнятеоріїнавчанняіноземноїмови вдошкільних заставах.Практичнезначенняодержанихрезультатівполягає до того, щозапропонованийособистісноорієнтованийпідхід донавчанняіноземноїмови вдошкільнихнавчальних заставахможе бутивикористаний педагогами,укладачаминавчальнихпосібників,викладачамивищихнавчальнихзакладів йзакладівпіслядипломноїпедагогічноїосвіти под годинувикладання курсу методикинавчанняіноземноїмови длястудентівдошкільнихфакультетів, але в курсахпідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.Рекомендаціїєкорисними для учителівпочаткової школи,педагогів-репетиторів.

>Обґрунтованість йдостовірністьположень, з висновками йрекомендаційобумовленавизначеністютеоретико-методологічнихпозицій;інтегруваннямфілософських тапсихолого-педагогічнихпідходів урозробкупровіднихідейдослідження;єдністютеоретичних таемпіричнихметодів, адекватних предмета,об’єкту,меті йзавданням;тривалістю тарепрезентативністювибіркидосліджуванихзалежностей;високоюефективністювпровадженої упедагогічну практикуособистісноорієнтованоїсистеминавчання.


>Розділ 1.Загальна характеристикаособистісноорієнтованогопідходу

 

1.1 >Сутністьособистісноорієнтованогопідходу унавчаннііноземноїмови

Одним знайефективнішихпідходів дореформування Сучасноїосвіти названоособистісно-орієнтованийпідхід.Проте роботащодо розробкитеорії й методикиособистісно-орієнтованоїосвітипокище далеко відзавершення й впершучергуцестосуєтьсяїїконцептуальноїоснови. Упрацяхкласиків українськоїпедагогікиК.Д.Ушинського, О.С.Макаренка й В.О.Сухомлинськогомістяться усі чимайже усіположення, щоможуть бутипокладені воснові Сучасноїконцепціїособистісно-орієнтованогонавчання івиховання.

>Поняттяособистісно-орієнтованийпідхід упрацяхСухомлинськоговідсутнє.

Неформулювалися ним аніпринципи, аніметодиособистісно-орієнтованогопідходу.Протебільшість йогопрацьтією чиіншоюміроюприсвяченапитаннямособистісного,індивідуальногопідходу доучнів й посутівирішуєпроблеми його розбудові.Головноюметоюнавчально-виховногопроцесу В.О.Сухомлинськийвважаввсебічнийрозвитокособистості. Одним зосновнихположень усистеміпоглядів В.О.Сухомлинського насутністьнавчально-виховногопроцесуєположення пронеповторністькожноїдитини.Положення пронеповторністькожноїдитиниєнемовбинаріжнимкаменем, наякомупобудована всю системупоглядів В.О.Сухомлинського напроблеминавчання івиховання.Таке жважливезначення воно тамає й дляконцепціїособистісно-орієнтованогопідходу,оскількисаме ізньоговипливаєположення продитину якнайвищуцінність й,відповідно. Головногосуб’єктанавчально-виховногопроцесу. Цедаєзмогусформулюватиперший,фундаментальний принципособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання – принципнеповторностікожноїдитини. Зположенням пронеповторністькожноїдитинибезпосередньопов’язаненаступнеположення В.О.Сухомлинського – провідсутністьнездібних,бездарних йлінивихдітей.Звідсивипливаєнаступний,другий принципособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання – принципвизнаннявідсутностінездібнихдітей. Зположення провідсутністьнездібних,бездарних йлінивихдітей у своючергупов’язанеположення пронерівністьрозумовихздібностейдітей, яку, напершийпогляд,йомусуперечить.Протепротиріччя тут немає.Наявністьтакоїнерівностіобумовленарізнимирозумовими задаткамидітей. Безурахування цого не можнауявитисучаснийнавчально-виховний процес. Отже,третім принципомособистісно-орієнтованогопідходує принципурахуваннянерівностірозумовихздібностейдітей.

>Навчання івихованнядітей звисокимирозумовимиздібностями невикликаєособливихтруднощів. А щоробити іздітьми, котрімаютьзниженуздатність донавчання? яквчити йвиховувати такихдітей?Впоратися ізцимзавданням можна, на думку В.О.Сухомлинського,лише заумовивикористання длянавчання йвиховання такихдітейособливихзаходів, тонкого йделікатногоіндивідуальногопідходу.

>Звідсивипливаєчетвертий принципособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання – принципіндивідуалізаціїнавчально-виховногопроцесу.Індивідуалізаціянавчально-виховногопроцесу –це, посуті,навчання йвиховання шкірногоучня заіндивідуальним планом. “>Досвідпереконує, -пише В.О.Сухомлинський у з статтею “>Народний вчитель”, -якщо вшколі,скажімо,шістсотучнів, тоцеозначає,требашукатишістсотіндивідуальних стібок.Природні задатки,нахили,обдаруванняскладаютьзмістіндивідуальнихособливостейучнів, а їхнівиявлення –змістп’ятого принципуособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання – принципуврахуванняіндивідуальнихособливостейучнів.

>Розкриваючи сутьіндивідуального,диференційованогопідходу донавчання івихованняучнів, В.О.Сухомлинськийпостійновикористовуєпоняттяособистістьдитини. Отжешостим принципомособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання. щовипливає зпедагогічнихідей В.О.Сухомлинського,є принципвизначення шкірногоучняособистістю.

>Головнимзавданнямщодореалізації цого принципуєзбереження йрозвиток удитинипочуттялюдськоїгідності. Це заподіяння В.О.Сухомлинськийвважав одним знайважчих йнайтоншихзавдань педагога й,судячи із того, як частозустрічаєтьсяпоняттялюдськагідність у йогопрацях,надававйомудуже великогозначення.Поважнеставлення долюдськоїгідності,людськоїособистостіучняє,говорячи словами В.О.Сухомлинського,найважливішимпедагогічнимінструментом,оскількидаєзмогузберегти усігарнілюдськіякості, що булизакладені удитини віднародження – доброту,людяність,невгамовність, й недаєзмогирозвинутисяпоганимвластивостям –безвольній ймовчазнійпокірності,безсердечності,жорстокості.Кінцевоюметою такогопідходує, слова В.О.Сухомлинського,творитидуженіжну,тонкуріч:бажання бути хорошим, статісьогоднікращим, ніж бувучора”.

>Виховуєтьсябажання бути хорошимбагатьма способами:красою,людяністю,добротою,чуйністю; наприкладіпедагогів йбатьків;правдою;повчанням; черезподоланнятруднощів йін. Алінасампередрадістю...Життєвий шлях віддитинства доотроцтвамає бути шляхомрадості,бадьорості –пише В.О.Сухомлинський у роботи “>Духовний шлях школяра”.

>Радість –цепозитивніпочуття.

>Переживання якпозитивних, то йнегативнихінтелектуальнихпочуттівпозначається навсьому духовномужиттідитини.Звідси –наступний,сьомий принципособистісно-орієнтованогопідходу донавчання йвиховання – принципотриманняпозитивнихпочуттів віднавчання. Уталановитихдітейуспіхи унавчанніможутьпороджуватипочуттязапаморочення відуспіхів, зазнайство.Щобзапобігтицимнебажанимявищам, -пише В.О.Сухомлинський, -слідуміло вестипідлітка шляхомподоланнятруднощів.Цювимогу можнасформулювати яквосьмий принципорієнтованогоособистісногонавчання – принципнавчання черезподоланнятруднощів.Навчання –цеважкарозумовапраця, йщобцяпраця бувуспішною, вонамає бутицікавою,бажаною дляучнів. Причомуцікавимможе бути не лише предмет, а іспосібпізнання. Одним знайефективнішихспособівпізнання,пише В.О.Сухомлинський у з статтею “>Розумовапраця йзв’язок школи ізжиттям”,єдослідницькийпідхід до предметавивчення.

Отжедев’ятим принципомособистісно-орієнтованогопідходу донавчання йвиховання можнавважати принципдослідницькогопідходу до предметавивчення.Шкільнапошуково-дослідницька діяльність – один заспектівсамостійногодобування знаньучнями,якому В.О.Сухомлинськийнадавав великогозначення.Звідсивипливаєдесятий принципособистісно-орієнтованогонавчання принципобов’язковостісамостійноїрозумової роботиучнів упроцесівнавчання.Важливимчинникомефективностінавчання В.О.Сухомлинськийвважавлюдяність,любов, доброту,чуйність,сердечність,тактовністьстосовноучнів.Одинадцятий принцип,якийвипливає з цогоположення.Моднасформулювати як принциплюдяності,чуйності йтактовності повідношенню доучнів. Зцимположеннямбезпосередньопов’язаненаступнеположення В.О.Сухомлинського пророзумінняоцінки якінструментавиховання, а чи непокарання.Звідси –дванадцятий принципособистісно-орієнтованогонавчання – принципрозумінняоцінки знаньучнів якінструментавиховання.Положення провзаємозалежністьособистості й колективу яксукупностіособистостей можнасформулювати яктринадцятий принципособистісно-орієнтованогонавчально-виховногопроцесу – принципвзаємозалежності колективу йособистості унавчанні.Положення пронеобхідністьвисокихособистихякостей вчителя,розробленеСухомлинським,можерозглядатися якчотирнадцятий принципособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання – принципзалежностіособистостіучня відособистостівчителя.

>Першоювимогою довчителяєвимогалюбові довласної справ.

>Другоювимогою довчителяєвимогависокоїкваліфікації.

>Третьоювимогою довчителяєвимогависокихморальнихякостей.

>Четверноювимогоюєвимогатворчогопідходу донавчання івиховання.Положення В.О.Сухомлинського пронаявністьчисленняскладнихвзаємозв’язків йвзаємозалежностейміжокремимискладовимичастинаминавчально-виховногопроцесуможе бутисформульоване якп’ятнадцятий принципособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання – принципрозглядунавчально-виховногопроцесу якскладноїсистеми.Теоретичніузагальнення В.О.Сухомлинськогомістятьположення, котріможутьрозглядатися якпринципиособистісно-орієнтованогопідходу донавчання івиховання йможуть бутипокладені у його фундамент.

1.2Мі>сце >особистісноорієнтованогопідходу усистемінавчанняіноземнихмов

 

>Упродовж60–80-х років ХХстоліття предметомувагидослідників булирізніаспектиозначеноїпроблеми,зокремауваганадаваласьіграм й видамвправ унавчаннідошкільниківіноземноїмови (>Г.Ф.Бражникова, Г.П. Глотова,К.А.Родкін,О.С.Ханова,Т.А.Чистякова таін.),відборумовногоматеріалу для зайняти (С.А.Наталіїна,Г.І.Соліна,Є.С.Царапкіна таін.),особливостямвикористаннямовленнєвихситуацій упедагогічномупроцесі (>Т.І.Альошина,С.С.Збандуто,А.І.Космодемьянська таін.), методамнавчання (>Н.Д.Какушадзе-Мдінарадзе,З.Я.Футерман таін.) тощо. Однаквиокремлена нами проблемаінтеграціїіноземноїмови удитячівидидіяльності,життєвий контекст вціломупорушуваласялишепобічно йпереважнозводилася допошукушляхіввключенняіншомовнихзразків угру якпровідний виддіяльностідошкільників (>Р.А.Дольникова,О.І.Матецька,Л.А.Надудварі,С.М.Рицлін таін.).

Усередині 80-х роківупершездійсненодослідження ізозначеноїпроблеми наосновієдиногопідґрунтя,яким сталиметодичніположенняранньогонавчанняіноземноїмови,визначеніО.Й.Негневицькою. Цезумовиловзаємопов’язаністьелементівсистеминавчання, авідтаксприяло іобґрунтуваннютеоріїмовленнєвоїдіяльності. Уподальшомудослідникипосилилиувагу дореалізаціїособистостідошкільника упедагогічномупроцесі (>О.Й.Негневицька,З.М.Нікітенко,З.Я.Футерман таін.),протепогляднауковців наінтеграціюмовленнєвої йнемовленнєвоїдіяльностей унавчаннііноземноїмовизалишавсяоднобічним,оскільки невраховувавсязміст всіхвидівдіяльності,передбаченихпрограмоюдошкільнихзакладів,брався доувагилишепровідний,тобтоігровий.

>90-ті роктапозначеніінтенсифікацієюінтегративнихпроцесів унавчаннііноземноїмови,спрямованих настворення удошкільниківцілісноїкартини світу (>І.В.Вронська,І.С.Гарамова,А.Ф.Гергель,О.П.Поніматко,Т.К.Полонська,О.Д.Рейпольська, Т. М.Шкваріна таін.),посиленнямтенденцій допошуку новихпідходів ворганізаціїефективногонавчанняіноземноїмови удошкільномузакладі,орієнтованого наособистіснийрозвитоквихованців (>О.Ю.Бахталіна,О.Б.Бігич,Н.Д.Гальcкова,Є.Ю. Протасова, С.В. Роман таін.).Протенедослідженоюзалишається проблемастворення удошкільнихнавчальних заставахособистісноорієнтованоїпедагогічноїтехнології ізурахуваннямрізноманітнихінтеграційнихзв’язків внавчально-виховномупроцесі йжиттєдіяльностідітей вцілому.

У основунашогодослідженняпокладеноконцептуальні засадирозвиткудошкільника якособистості внаціональнійосвіті (>О.Л.Кононко,М.І.Лісіна, Т.А.Піроженко,Т.І.Поніманська,Ю.О. Приходько), системунауковихпозиційпсихологів йпедагогівщодоіншомовноїдіяльності (>О.О.Леонтьєв,О.Й.Негневицька, А.М.Шахнарович).Відповідно вобґрунтуванніособистісноорієнтованогопідходу внавчаннііноземноїмовидошкільників одними ізвідправнихположеньслугували:необхідністьстворення умів длясамовираження йсаморозвиткувихованців;апелювання доїхніх потреб вігровійдіяльності;формуваннямотивів доіншомовногоспілкування;застосування внавчаннііноземноїмовипрактичнихдій;формуванняуявленьдітей пронову їммовнудійсність.

НапідставіаналізупоглядівІ.М.Верещагіної,А.Ф.Гергель, З.В.Корнаєвої,С.Ю.Ніколаєвої, В.М.Плахотника,О.П.Поніматка, В. Г.Редька,Г.В.Рогової на цю проблемувизначенняскладовихзмістунавчання дляпочатковогоетапу воволодіннііноземною мовою вроботівиокремленотакі йогокомпоненти:сфериспілкування; тимиспілкування;типиситуаційспілкування;типикомунікативнихзавдань;мовленнєві дії длявизначенихситуаційспілкування;мовний ймовленнєвийматеріал;знання,мовнінавички ймовленнєвівміння.Ретроспективнийаналізчиннихпрограм йнауково-методичнихматеріалів давшизмогупростежити, якеволюціонувавзмістнавчанняіноземноїмови удошкільних заставах;з’ясуватинеобхідністьвдосконалення йогокомпонентів ізурахуваннямособистісноорієнтованогопідходу,зокремапереліку йзмісту сферспілкування, як-от:сімейна;соціально-культурна;сервісна;видовищно-масова, атакож сфердіяльності удошкільномунавчальномузакладі;ігор тазахоплень;природи,індивідуальногорозвитку. Це йвиступило предметомуваги в нашійроботі.

>Необхідністьдослідженняшостого року життя яксприятливого длянавчанняіноземноїмови вумовахдошкільного заставіпідтверджується такими аргументами: результатамитеоретико-експериментальнихпошуків окремихнауковців (В.В.Андрієвська,Є.А.Аркін,Н.Ф.Колієва,З.Я.Футерман,Т.А.Чистякова, A.Palmer, R.Rersky таін.);рекомендаціямиміжнароднихконференцій тасемінарів (>Австрія, 1998;Іспанія, 1995;Франція, 1993);обізнаністюсучаснихдітей (>щільністьінформаційного потоку — діяльністьзасобівмасовоїінформації, збільшенняобсягудитячоїдрукованоїпродукції, доступ довисокотехнологічнихзасобів,удосконаленнянавчально-матеріальноїбазидошкільнихзакладів);сформованістюмеханізмівспілкуваннярідною мовою убільшостідітейдосліджуваноївіковоїкатегорії;послабленнямвпливуявищамовноїінтерференції;психологічною йфізіологічноюготовністюзначноїкількості старшихдошкільників до свідомішогооволодіння основамиіноземногомовлення;отриманнямгрупамип’ятирічнихдітей статусупідготовчих узв’язку із переходомшкіл України надванадцятирічнийтерміннавчання;досвідомпрактичноїреалізаціїнавчанняіноземноїмовидітейдосліджуваноговіку.

>Проаналізовано роботи,присвяченірозкриттюособливостеймовленнєвогорозвиткудошкільників (А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, А.М. Гончаренко, Т.А. Луценко, Т.А.Піроженко). Дляоволодінняіншомовнимспілкуваннямвикористаноданіщодочутливості домовнихявищдітейшостого року життя,зумовленоїзначноюрухливістюмозковихпроцесів.Встановлено:завершеністьформуванняспілкуваннярідною мовою й убільшостідітейп’яти років, щодозволяєрозпочинатинавчанняіноземної.З’ясовано, що вдитинишостого року життясформована потреба вмовленнєвійактивності,розвиненінайпростішіспособиоволодіння нею.Аналізпрацьфахівцівдозволяє говорити протренованістьмовленнєвогоапарату йфонематичного слуху, якідошкільникдосяг упроцесіоволодіннярідною мовою.Доведено, щопластичністьмовленнєвогоапаратудозволяєдітямвказаноговікудосить легконаслідувати звукинерідноїмови,імітувати їхнього йвикористовувати упроцесівивченняіншомовногоматеріалу. Заданиминауковців,синкретичністьмислення (>явищеімпринтингу)сприяєздатності старшихдошкільниківшвидкозапам’ятовувати таконструювати вмовленнісловосполучення йречення.Зафіксованоіснування убільшостідітей цоговікупотягу допізнання нового,зокремаіноземноїмови.

Наконстатуючомуетапіекспериментупередбачалосяспостереження задошкільниками упроцесіїхньоїжиттєдіяльності вумовахдошкільногонавчального заставі, позначкаякогополягала уз’ясуванніступенясформованості увихованцівмовленнєвоїдіяльностірідною мовою,уявленьдітей проіноземнумову,ставлення донеї,наявності-відсутностінавичокангломовноїдіяльності тарозвиненостібазовихособистіснихякостей.

>Встановлено, що удітейшостого року життясформованефонематичнесприймання;наявнеусвідомленнясловникового складурідноїмови;спостерігаєтьсяпрагнення до точного йвлучноговживанняграматичних форм.Виявлено, щовихованцієініціаторамивстановленнямовленнєвихконтактів ізоднолітками,вміютьскладатирізнітипирозповідей (ізвласногодосвіду,творчірозповіді на задану тему, закартинкою й т.ін.);передаютьзмістпереглянутихмультфільмів,казок йоповідань. Удеякихдітейспостерігалисянеточності увимові,семантичніпомилки,неправильневживанняграматичних форм.Вивченняособливостеймовлення у 300досліджуваних (>аналіззафіксованихпомилок у шкірноговихованця,данихвихователя йбатьків) дозволиловиявити упереважноїкількостідітейадекватнувікусформованістьмовленнєвоїдіяльностірідною мовою. Цедозволяєрозпочинати роботущодоформування вдошкільниківіншомовнихнавичок,вміньдіалогічного ймонологічноговисловлюваннязасобамиіноземноїмови.

>Розвитокособистості вдошкільномувіціпередбачаєреалізаціюпотребидитини вактивності — вініціативній,творчій,доступнійїй.Цяпозиціяособистісноорієнтованоїдошкільноїосвіти в Українівимагає упедагогівзвернення добазовихякостейособистості,пов’язаних ізреалізацієюцієїпотреби, длярозв’язаннязавданьформування удітейіншомовнихнавичок йвмінь вумовахдошкільногонавчального заставі.Специфіканавчанняіноземноїмови йвласнийпедагогічнийдосвіддаютьпідставиакцентуватиувагу на такихбазовихякостяхособистості, якініціативність, відповідальність,самостійність йкреативність.Їхактивізація позитивновпливає наоволодіннядошкільникамиангломовнимимовленнєвиминавичками йвміннями.Подаємо характеристикудіяльностівихованців (>загальнатенденція,схильність,прагнення,намагання) вконтекстізмістукожноїякості.

>Ініціативність:більшість старшихдошкільниківздатнаініціювативласнірішення;знаходитиспосіброзв’язання проблем урізнихжиттєвихситуаціях;спроможнавідстоятиістину усуперечці;єініціаторомвстановленнямовленнєвихконтактів,організаціїспільної ізодноліткаминавчально-ігровоїдіяльності; активнореагує напропозиції.Відповідальність:основначастинадітейсерйозно переносити дообов’язків;дотримуєтьсяданогокомусь слова,виконуєобіцянки;послідовна у словах тавчинках;бажаєсамовдосконалюватися;визнає своїпомилки.Самостійність:переважнакількістьдітейздатнадіяти бездопомоги,звертатися за неюразіоб’єктивноїнеобхідності;відмовлятися відпередчасноїдопомоги;самоорганізовуватися;робитивласнісудження із приводукогось-чогось.Креативність:дошкільники вбільшостісвоїйсхильні до творчости;намагаютьсяробитипо-своєму,виявлятивинахідництво;ставлятьнезвичайнізапитання йдаютьсамостійніоригінальнівідповіді;готовізайматисядіяльністю, котрадаєзмогуробитивідкриття тавиявлятинеповторність;радіютьстворенню нового.

Отже,констатуючийетапдозволиввиявитисформованість удітейшостого року життямовленнєвоїдіяльностірідною мовою,наявність вониелементарнихуявлень проіноземнумову,позитивнеставлення донеї,відсутність убільшостідосліджуванихнавичокангломовноїдіяльності,протенаявністьінтересу доіншомовної культури, атакождостатнюрозвиненість увихованців такихбазовихособистіснихякостей, якініціативність, відповідальність,самостійність йкреативність.Названіфакторисвідчать проготовністьдітейшостого року життя дооволодінняіноземною мовою.

>Розділ 2.Практичнийзмістособистісноорієнтованогопідходу під час уроківнімецькоїмови

2.1 >Шляхиреалізаціїособистісноорієнтованогопідходу

>Шляхиреалізаціїособистісноорієнтованогопідходу внавчаннііноземноїмовидошкільниківрозкрито черезвисвітленнянапрямівінтеграціїмовленнєвоїдіяльності ізігровою,фізкультурною,продуктивною,музичною таознайомленням ізприродою. За таких умівдомінантноюстаємовленнєвадія,допоміжною —дія практична, Якасупроводжуєпершу.Доцільністьпоєднанняцихвидівдійзумовленанейродинамічнимипроцесами, щосприяютьусвідомленню йзасвоєннюдошкільникоміншомовногоматеріалу. Для забезпеченняповноцінногоспілкуваннядосліджуванихіноземною мовою унавчальномупроцесівикористанонемовленнєві дії, котрі були: легкими,автоматизованими,скоординованими ізмовленнєвимидіями за темпоритмом,об’єднувалися ізмовленнєвимидіямиприроднимсмисловимзв’язком.Проектуючи процесвикористанняпрактичнихдій, миспиралися насформовані удітейшостого року життянавичкиігровоїповедінки йруховоїдіяльності,вміннявиконувати заподіяння назаняттях ізмалювання,аплікації,ліплення,конструювання,визначенічинноюпрограмоювиховання „>Малятко”.

>Теоретичнимпідґрунтям дляствореннярозвивальногосередовища сталидослідження, в які доведенодоцільністьінтеграціїіноземноїмови ізіншими предметами у заставахосвіти (>М.З.Біболєтова,І.Л.Бім,А.Ф.Гергель,І.О.Зимня, С.В. Роман таін.). Удошкільниківформуваласяцілісна картина світу;виховувалосясвідоместавлення до собі якактивноїособистості. Наетапіформування процеснавчанняіноземноїмовидошкільниківбазувався назмісті зайняти йвидівдіяльності,передбаченихБазовим компонентомдошкільноїосвіти в Україні.Ідея забезпеченняінтеграції унавчаннііноземноїмовидітейдошкільноговіку послужилапоштовхом дляпереглядуспособіворганізаціїпедагогічногопроцесу вдошкільномунавчальномузакладі.Виявлено, щоствореннярозвивальногосередовища внавчаннііноземноїмови вдошкільномузакладізумовленесоціальними,психолого-педагогічними йметодичнимичинниками.Характеристику шкірного поданонижче.

>Соціальнічинники:посилення втеорії йпрактицітенденції допошуку новихпідходів ворганізаціїефективногонавчанняіноземноїмови удошкільномузакладі;інтенсифікаціяінтегративнихпроцесів усвітовомуосвітньомупросторі;здійсненняпідготовкифахівців заспеціальністю „>Вихователь із правомнавчанняіноземноїмови”,компетентних увикористанні основдитячоїпсихології,дошкільноїпедагогіки,теорії та методикинавчанняіноземноїмови.

>Психолого-педагогічнічинники:сензитивністьдошкільників дооволодінняіноземною мовою, із одного боці, ізіншого,— потреба увизначеннішляхівподоланнятруднощів упедагогічномупроцесі,пов’язаних ізпсихологічнимиособливостямидітей (>мимовільнаувага,короткочаснапам’ять тощо);доцільністьурахуваннярекомендацій практичного психологащодовикористанняіноземноїмови в широкомужиттєвомуконтексті;необхідністьформування удошкільниківмотивації доіншомовногоспілкування упроцесінавчання;раціональність йуніверсальністьінтегративногопідходу ворганізаціїпедагогічногопроцесу;необхідність забезпеченнягармонійногорозвиткудошкільників;формуванняготовностідітей дошкільного життя.Методичнічинники:врахуванняінтегративноїприродиіноземноїмови якнавчального предмета;необхідність болееповного забезпеченняетапуорганізації практики (порівняно ізетапамиорганізаціїпрезентації йтренування) увживаннііншомовногоматеріалу; потреба упошуках резервного години дляформування удошкільниківмовленнєвихумінь. Уроботівизначено, щорозвивальнесередовище внавчаннііноземноїмови,зумовлене комплексомсоціальних,психолого-педагогічних йметодичнихчинників,уособлює собоюсукупністьприродних,предметних тасоціальних умів, в якіформуєтьсяангломовнамовленнєва діяльність;розвиваютьсялінгвістичніздібностівихованців;інтегруєтьсяіноземна мова упритаманнідошкільномувікудитячівидидіяльності.

Урезультатіаналізунаявнихнауковихдоробків (>І.М.Верещагіна, В. Г.Куліш,С.Ю.Ніколаєва,Г.В.Рогова, Т. М.Шкваріна) йвласноготеоретико-експериментальногопошукуздійсненодобір йобґрунтованометодинавчання наоснові синтезуігрових,ситуаційних,практичних,наочних,словеснихметодів, атакож методу опори нафізичні дії із методамиознайомлення,тренування, практики (>співвідносними ізвідповіднимиетапаминавчання) умежахкомунікативного методу;визначено систему адекватнихприйомів,об’єднанихелементамидраматизаціївідповідно доназванихетапів.

>Організаціюетапу практики увживаннііншомовногоматеріалу назаняттях ізіноземноїмовиздійснюваливпровадженнямпроектної методики яквідображеннядослідницькоїмоделінавчання наосновіваріюванняситуаційспілкування йвикористання новихосвітніхтехнологій, щосприяєрозвиткутворчогомисленнядітей,прогнозуваннюможливихваріантіврозв’язаннякомунікативнихзавдань,оперуванню способами йзасобами їхньогореалізації.Значнуувагу назазначеномуетапінаданообґрунтуваннюігровихприйомівнавчання ізвикористаннямруховоїактивності,необхідністьзастосування якіпов’язана ізвіковимипотребамидітейдошкільноговіку. Уходіформуючогоетапуекспериментувикористано:ігровівправи, щоорієнтують нарозуміння команд йправильне їхньоговиконання якгрупу, то йособистість;фізкультхвилинки (ізмузичнимсупроводом й безнього); пісня тавірші ізвикористаннямрухів. Мивиходили ізрозуміння, щоповноціннареалізаціяетапу практики увживаннііншомовногоматеріалувможливлюєтьсядієвістювсьогорозвивальногосередовища удошкільномузакладі назаняттях ізіноземноїмови: ізвикористаннямігрової йфізкультурноїдіяльності (>дидактичніігри —настільно-друковані, із предметами;рухливіігри);продуктивноїдіяльності (>спілкування урежимі „>запитання-відповідь” на задану темувиконаної роботи ізмалювання,аплікації,ліплення,конструювання);музичноїдіяльності (>англомовні пісня,музичнаінсценізаціяіншомовнихтекстів); уконтекстізмістуознайомлення ізнавколишнімсередовищем (>бесіди про природу ідовкілля).

>З’ясованоможливостіствореннярозвивальногосередовища внавчаннідошкільниківіноземноїмови вумовахтрьох часів натиждень,відведених назаняття всучаснихдошкільних заставах.Організацію зайнятиздійснювали задвомаваріантами ізметоювибору оптимального.Відповідно до Першоговаріантуодне ізтрьох зайняти натиждень було бінтегрованим (2:1),відповідно до іншого — два, аоднетрадиційне (1:2).Традиційнимвважаємозаняття,організованепереважно наосновіігровоїдіяльності,інтегрованим — ті, щоґрунтується на одному ізпредставлених уроботінапрямівінтеграції.Встановлено, щовихованці,залучені донавчання однимваріантом,засвоїли всередньому на 10%іншомовногоматеріалу більше, ніжїхніоднолітки, котрінавчалися запершим.Вищим буврівеньініціативностідітей внавчально-ігровійдіяльності;самостійності їхнього увиконанніпоставленихкомунікативнихзавдань;усвідомленостізмістуіншомовногоматеріалу тавідповідальності завиконуванімовленнєві йнемовленнєві дії;прагненнявідходити відзразка йвиявлятитворчість.Цейваріантнавчанняобрано нами дляпроведення контрольногоетапуексперименту, тому було борганізованоконтрольну таекспериментальнугрупи.

>Неварійованими вексперименті булиоднаковакількістьдітей угрупах ізрізнимрівнемсформованостімовленнєвоїдіяльностірідною мовою (150),змістіншомовногоматеріалу за темами (12),однаковакількість зайняти ізіноземноїмови натиждень (3). До величин, щоваріювалися,віднесеноформинавчання ізвідповідними методами. Уконтрольнихгрупахдомінувалитрадиційнівправи таігровіприйоми йнедостатньовикористовуваласяінтеграціяіноземноїмови удитячівидидіяльності (>малювання,аплікація,ліплення,конструювання,ознайомлення ізприродою), що разом ізігровоюдіяльністюскладають основужиттєдіяльностідітей вумовахдошкільногонавчального заставі. Уекспериментальнихгрупахвпроваджуваласярозвивальнаособистісноорієнтована системанавчання наосновіінтегрованих зайняти.

>Кількісніпоказникизасвоєнняіншомовногоматеріалу контрольними іекспериментальнимигрупами (>КГ йЕГ)визначалися іздванадцяти тим,передбаченихпрограмоюпедагогічногоексперименту („>Знайомство”, „>Іграшки”, „>Тварини”, „>Рахунок”, „>Кольори”, „>Сім’я”, „>Частинитіла”, „>Одяг”, „>Будинок таінтер’єр”, „>Їжа йпосуд”, „ПОРИ року”, „>Свята”). У табл. 1 наведеносереднізначеннярезультатіввивчення всіх тим (>емпіричніматематичнісподіваннякількостізасвоєнихмовленнєвихзразків).

 

2.2Особистісноорієнтованийпідхід увикористанніігор науроцінімецькоїмови

>Мовніігридопомагаютьформувативимовні,лексичні таграматичнінавички,тренуютьуживаннямовнихявищ нарізнихетапахвивченняіноземноїмови.Високаефективністьмовноїгрибезсумнівна.Учителі йдітипрацюють ізвикористанням «>ігрових»матеріалівлегше,веселіше, аголовне,продуктивніше.Основна позначкавикористаннямовнихігор –цеформуваннямобілізаціїпопередньогодосвіду,стимуляціяінтересу та творчости.

>Фонетичніігри

Метафонетичнихігровихвправ –цеудосконаленнявміннячітко тавиразновимовлятикожен звук, слово,володітирізними темпамимовлення.

Гра «>Впіймай звук»

Мета:формуваннянавичоквиділяти за тими словамиспільний звук.

>Хідгри: Учитель ставити заподіянняназватиспільний звук у словах, котрі прозвучати.

Гра «>Прогулянка»

Мета:формуваннянавичокутворюватисклади та правильно їхньоговимовляти.

>Хідгри: Надошцінамальовані «>будиночки, в якіживуть звуки». Один звук «приходити угості» доіншого звуку, й,якщо смердотізнайомі, «>співають» склад.

>Орфографічніігри

Гра «>Чергова літера»

Мета:формуваннянавичокусвідомленнямісцябукви вслові.

>Хідгри:Учнямроздаютькартки із літерами йпропонуютьнаписатиякомога понадслів, у якіця літерастоїть навизначеномумісці (>наприклад, напершому). Часвиконання заподіяннярегламентується (3 – 5хв).

Гра «>Хто понад?»

Мета: контрользасвоєнняорфографіївивченої лексики.

>Хідгри: Класділиться накоманди. Кожна команда винназаписати надошціякомога понадслів із тими.

Гра «>Телеграма»

Мета:розвитокорфографічного йлексичногонавичок.

>Хідгри: Учительпише надошцібудь-яке слово.Коженучасникгри виненпридуматителеграму, вякій перше словопочиналось бі ізпершоїбукви слова,написаного надошці, одному – із іншого й т. буд.

>Лексичніігри

>Основноюметоюцихігорєформуваннянавичокмонологічного тадіалогічногомовлення.Цьомусприяє атмосфераколективногоспілкування наосновікомунікативноїситуації.

Гра «>Гість у домі»

Мета:розвитокдіалогічногомовлення.

>Хідгри: Класділиться нагрупи.Кожнійгрупівчительпропонуєситуацію й ставити заподіянняскластидіалог.Виграє група, котрашвидко й правильновиконає заподіяння.

Гра «>Suchtundfindet»

Мета:повтореннявивченої лексики.

>Хідгри: вчительпропонуєучням «>змійку» із літер,серед якізаховані слова.Перемагає тієїучень,якийнайшвидшезнайде йзапишеці слова.

Гра «>Wortpuzzle»

Мета:активізаціявивченої лексики.

>Хідгри: Учительготуєзаздалегідькарткизі складами, із якіучніповинніскласти слово,написати артикль,утворитимножину ізаписати валфавітному порядку.

>Граматичніігри

>Ціігривикористовуються ізметоюнабуттяграматичнихнавичок, правильноговживанняартиклів,прийменників ззайменниками,відмінюванняіменників тадієслів таін..

Гра «якцеробиться?»

Мета:семантичнадиференціація лексики.

>Хідгри: Учительроздаєучняммалюнки такартки, на якінаписанідієслова.Учніповиннізаписати тихдієслова, котріпояснюютьнамальоване.

Гра «>Пантоміма»

Мета:автоматизаціявживаннядієслів вусномумовленні.

>Хідгри:учніутворюють парі. Один згравцівпоказуєдію іздопомогоюпантоміми чиміміки, аінший виненпрокоментувати ті, щоробитьперший, іздопомогою ужевідомихдієслів.

>Рольовагра якметодичнийприйомнавчанняіноземнихмов здобулаширокезастосування упрактиці.Рольоваградеякимизарубіжними методистами (>J.Revell,J.Laylor)визначається як спонтаннаповедінка того,хтонавчається, йогореакція наповедінкуінших людей, щоберуть доля вгіпотетичнійситуації.МетодистD.Berneдотримуєтьсятакоїсамої думи.Вінвизначаєрольовугру якприйом, колиучень виненвільноімпровізувати вмежахзаданоїситуації,виступаючи вролі одного ізїїучасників.Вонаналежить догрупиактивнихзасобівнавчання,допомагаєактивізуватимовну діяльністьшколярів,формує вониуміннясамостійновисловлювати свої думи,виховує вучнівпочуттявпевненості всобі,сприяєстворенню позитивногопсихологічногомікроклімату науроці,залучає доактивноїмовленнєвоїдіяльності всіхучнів.

Дляучніврольовагра –цеігрова діяльність, вякій смердотіберуть у собіпевніролі івиконують їхні.Навчальний характерцієїдіяльностіучнями неусвідомлюється.Рольоваграмаєвеликевиховнезначення.Вонадопомагаєзгуртуватиучнівськийколектив,залучаючи доактивноїдіяльностісором’язливих чинесміливих. Урольовихіграхвиховуєтьсясвідомість,дисципліна,взаємодопомога,уміннявідстояти свою точкузору.

>Визначаютьсятакіосновні правиларольовоїгри:

>учневіпропонуєтьсяпоставити собі уситуацію, котраможевиникнути за межами школи, в реальномужитті. Цеможе бути все, щозавгодно: відзустрічізнайомого навулиці до болеескладноїситуації;

>учневінеобхідноадаптуватися вданійролівпотрібнійситуації. У одномувипадкувінможеграти сама собі, віншому йогодоведетьсявзяти у собіуявну роль;

>учасникамрольовоїгринеобхідноповодитись таким чином, аби всі у реальномужитті, їхніповедінкамаєвідповідатиролі, якої смердотівиконують;

>учасникигриповиннісконцентрувати своюуваг накомунікативномувикористанніодиницьмови, а чи не назвичайнійпрактиці їхньоговідпрацювання тазакріплення вмовленні.

Структурарольовоїгрискладається ізтрьохосновнихкомпонентів:ролі,вихідноїпочатковоїситуації тарольової дії.

>Продумуючирольовугру,вчитель

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація