Реферати українською » Педагогика » Особливості Вивчення змістової Лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба "на уроках математики в початковій школі


Реферат Особливості Вивчення змістової Лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба "на уроках математики в початковій школі

>Розділ 1.Особливостівивченнязмістовоїлінії: „>Властивості та ставленняпредметів.Лічба” під час уроків математикипочатковійшколі

1.1Методична системавивченнязмістовоїлінії „>Властивості та ставленняпредметів.Лічба”

Увивченні математикипершомукласіпевну рольвідіграєдочисловийперіод,матеріалякогоопрацьовується увигляді окремихуроків, атрирічнійпочатковійшколі – паралельно ізвивченнямнумерації чисел удесятеро.Програмовийматеріалдочисловогоперіодуохоплюєтакі запитання:властивості і ставленняпредметів,взаємне їхньогорозміщення,практичнівправи ізгрупамипредметів.Опрацьовуючиці тими,вчительмаєсформувати вдітейуявлення проколір,розміри,матеріал, ізякоговиготовленіпредмети;розміщення їхнього наплощині й впросторі, ставлення задовжиною,висотою,шириною тощо,порівняннясукупностейпредметів;уявлення прогеометричніфігури – коло,трикутник,чотирикутник,п’ятикутник.Упродовжрозгляду цогоматеріалуучніповиннінавчитисялічити удесятеро.

>Розглянемо один ізпершихуроків

Тема.Взаємнерозміщенняпредметів упросторі (>ліворуч,праворуч).Розрізненняпредметів зарозміщенням (>лівий,правий).

Мета.Навчатидітейрозрізнятипредмети зарозміщенням:лівий,правий,розміщуватипредмети упросторі, наплощиніаркушапаперу;ознайомити їхні ізнапрямами руху:зліва направо, справа ліворуч.

>Наочніпосібники.Палички зеленого,жовтого й червоногокольору (>демонстраційні й дляіндивідуальногокористування),малюнки,картки длярозфарбовуваннязображенихпредметів.

І.Робота надновимматеріалом

>Завдання.Візьміть у праву рукуолівець.Покладітьобидві руки наліве плечі.Піднесітьугоруліву руку.Візьміть у праву рукуолівець, алівупокладіть на парту.Поверніть голову направо, апотім ліворуч. Станьте.Вийдітьіз-за парті.Поверніться направо,потімще направо.Зробітькрокуперед, тому.Поверніться ліворуч,потімще ліворуч.Сідайте.Назвітьпредмети, щознаходятьсяправоруч од вас, апотім – котрізліва.

>Вправи із предметами.Покладіть на партузеленупаличку,зліва віднеї –жовту, а справа відзеленої –червону.Назвітьпалички усе своєю чергоюзліва направо, справа ліворуч. (>Дітирозкладаютьпалички на партах. Для контролю заправильністюдійхтось зучніврозкладаєтакіпалички намагнітнійдошці чинабірномуполотні).Покладіть на партучервонупаличку, над нею справа –зелену, подчервоноюзліва –жовту.Назвітьпалички усе своєю чергоюзгори вниз,знизу вгору.

Улісовійшколі уроки провівшиведмідь МихайлоПотапович.Вінзапропонувавзайчиковіпокластичервонупаличкузліва віджовтої,зелену –праворуч. Зайчикупоклавпалички вісь так (намагнітнійдошціпаличкирозміщені в такому порядку: зелена,жовта,червона).Покажіть насвоїхпаличках, як правильновиконати заподіяння.

>Робота ізмалюнками.

>Післянавчаннязвірятазібрались напрогулянку.Івасикнамалював їхні у тому порядку, вякому смердотійшли.Назвітькожнезвірятко.Хтонамальованийправоруч:ведмідь чи олень?Олень чибілка?Білка чизаєць?Покажіть йназвітькожнутварину:зліва направо, справа ліворуч, убудь-якому порядку.Назвіть йпокажітькожнутварину:зліва відбілки,праворуч від оленя,праворуч відведмедя,між оленем й зайцем.

2.Фізкультхвилинка (>загальнорозвивальнівправи, под годинувиконання яківживаютьсятерміни:ліворуч,праворуч, вперед, тому,угору, вниз).

3.Робота ізпідручником.Розв’язуваннявправ

>Розгляньтемалюнок наційсторінцівгорі (>показує вчитель). Кого вібачите намалюнку? Коли смердотіроблять? Кого вібачитезліва віддівчаток? А кого справа відхлопчика?Цюдівчинку (>показує)зватиОленкою. Аоцю (>показує) –Марійкою.Хтозображенийправоруч відОленки? Ахтоліворуч відМарійки?

Кого вібачите на цьомумалюнку?Якогокольоруштанці уведмедиків?Міжякимиведмедикамизображенийведмедик убілихштанцях?Назвіть йпокажіть,якийведмедикзнаходитьсязліва відведмедика вбілихштанцях.Якийведмедикстоїть справа відведмедика вбілихштанцях?Покажіть його.Покажітьведмедиків усе своєю чергоюзліва направо, справа ліворуч.

4.Робота ізіндивідуальнимикартками

>Розфарбуйтечервонимолівцемусіпрапорці справа відм’яча, азеленим –зліва.

Укінці урокувчительнагадуєдітям про ті, ізчим смердотіознайомились на цьомууроці.

>Під годинупроведенняпершихуроків математики дляпідтриманняінтересу йпрацездатностіучнівважливосвоєчаснозмінювативидиїхньоїдіяльності іурізноманітнювати заподіяння. Так,виділення запевноювластивістю окремихпредметів чи їхнього груптребапов’язувати ізтермінами „>будь-який”, „>кожний”, „один”, „усі”.Дітейтребавчитиодночасноназивати іпоказуватикожний предмет,будь-який предмет,усіпредмети.Відповіднівмінняформуються наосновібагаторазовоговиконаннядій:показування,називання ірозфарбовуванняпредметів.

Упланіпідготовки довивчення тими „>Лічбапредметів” под годинуознайомлення із правиламилічбикориснонавчитидітейпоказуватипредмети,починаючи ізбудь-якого,називати іпоказувати усіпредмети, непропускатижодного й неназивати один предметдвічі. Тому передвиконанням такихзавданьщоразуслідзапитувати: „Зякого предметапочнемопоказувати?”.

Для цогопропонуємотаківправи:назвіть шкірного птаха усе своєю чергою справа ліворуч;покажіть йназвіть шкірного птаха усе своєю чергоюзліва направо;покажіть йназвіть шкірного птаха вбудь-якому порядку.

Удочисловийперіодособливуувагутребаприділятипитаннямрозвитку таформування удітейзагальнихнавчальнихумінь йнавичок.

>Нумерація –сукупністьприйомівнайменування йпозначення чисел.Спосібіменуватинатуральні числа задопомогоюнебагатьохслівназиваєтьсяусноюнумерацією (>словесноюсистемоючислення), аспосібпозначати (>записувати) їхні задопомогоюнебагатьохзнаків –письмовоюнумерацією.

Метавивченнянумерації чисел за десять:сформуватичіткіуявлення про величину (врозуміннікількісногозначення) шкірного із чисел йпочатковіуявлення пронатуральний ряд чисел;удосконалитивміннялічитипредмети;називатикожне число;розпізнаватипозначення числа тазаписувати йогоцифрою;утворювати число ізпопереднього іодиниці;порівнювати числа.Учніповинні знатімісце вересня натуральномуряді чисел; атакож матіруявлення про склад числа із двохменших чисел.

>Вивчення шкірного із чисел Першого десятка проводитися втакійпослідовності:ознайомлення із числом йвідповідноюцифрою,порівняння чисел й склад числа.Опрацюванняцих тимбудується наосновіпредметно-практичнихдій,роздавальногоматеріалу. Уроботі надкожним числомпотрібнодотримуватисьпослідовностізавдань,поданих упідручнику.Ознайомлення ізновим числом йцифроюбудується на такихзавданнях:лічбапредметівмножин,чисельність якіхарактеризуєтьсярозглядуваним числом, й показвідповідноїцифри;утворення нового числа ізпопереднього іодиниці;співвіднесеннякількостіпредметів із числом (>цифрою) й числа (>цифри) ізвідповідноюкількістюпредметів;порівняннярозглядуваного числа ізодиницею таіншими числами;вибірковалічба вмежахрозглядуваного числа (>кількісна іпорядкова);розгляд йнаписаннявідповідноїцифри.

Учительвиставляєкартку іздрукованоюцифроюпоруч ізвиставленимикартками, на якізображеніпредмети.Учнізнаходятьтаку саму цифру усвоїхкасах йрозміщуютьїї врядіранішевивчених чисел.

>Вивчаючикожне із чисел,требаз’ясувати, як його можнадістати.Вчитель надемонстраційнійрахівниці, аучні – наіндивідуальнихвідкладають трикісточки.Додають дотрьохкісточокще одну.Більше чи менше сталокісточок нарахівниці? (>Більше).Чому? (Бо додалище однукісточку).Скількивсьогокісточок стало? (>Чотири).Якщо дотрьохкісточокприєднатище одну, тодістанемо 4кісточки. Отже, три й один, якщо 4.

Нанабірномуполотнівчительвиставляєпослідовногрупипредметних картинок (ззображенням 1-го трактори,2-хчайників, 3-х груш й 4-хпташок).Учніназиваютькількістьпредметів йпіднімаютьвідповіднукартку ізцифрою, щовідповідаєданому числу,тобтоучніспіввідносятькількістьпредметів із числом йцифрою,якоюце числопозначається.Наступне заподіянняпов’язане ізвстановленнямспіввіднесення числа ізвідповідноюкількістюпредметів. Учительпоказуєкартки ззображенням цифр 1, 2, 3 й 4, аучні на партахвикладаютьвідповіднукількістьпаличок чи геометричнихфігур ізлічильної коробки.

>Порівняння числа 4 й 1 проводитися наосновірозглядупредметних картинок,виставлених нанабірномуполотні.Учні разом із учителемвстановлюють, що число 4складається із 4-ходиниць.

>Ознайомленнядітей ізнаписаннямцифри проводитися втакійпослідовності:написанняцифри надошціпоелементно;використаннятаблиці ізметою показу руху ручки под годинунаписанняцифри;повторненаписанняцифривчителем надошці;написанняучнямицифри вповітрі;написання нимицифри взошиті зазразком.

>Зазначенірізновидивправзастосовуються впроцесірозгляду шкірного із чисел Першого десятка. Томузміст йбудовасторінокпідручника навивчення чиселподібні. Цедаєзмогупоступовопосилюватипізнавальнуактивністьучнів.

>Порівняння чисел проводитися втакійпослідовності:порівняння чисел нанаочнійоснові (довивчення числа 5);порівняння чисел наосновізнання, якутворитинаступне число;порівняння чисел наосновізнання того, щокожне число понад за тих числа, щопередуютьйому под годинулічби, й менше від всіх тихий чисел, щойдуть його.

Дляпорівняння чисел нанаочнійосновівчительвиставляє нанабірномуполотні вбудь-якому порядкупредметні картинки ззображенням,наприклад, 4-хлітаків й 3-хвертольотів. Учительпропонуєучнямвизначити, чого понадлітаків чивертольотів.Учнірозкладаютьпредметні картинкивертольотів под картинками ззображеннямлітаків.Встановлюють, щолітаків більше, ніжвертольотів.Скількилітаків? (4).Скількивертольотів? (3).Яке число понад? (4 більше, ніж 3).

>Підготовкою дорозуміннядійдодавання йвіднімання,засвоєннятаблицьдодавання йвіднімання удесятероє склад числа.Ознайомленнязі складом числа проводитися напредметнійоснові. Тут можнавказати дварізновидивправ:розгляд окремихвипадків складу числа йрозглядвпорядкованоїсукупності пар чисел, на котрі можнарозкластидане число.

Тема. Склад числа 4.Лічба танаписання цифр.

>Бесіда.Розгляньтемалюнки.Скількилисточків на 1малюнку? (4).Скільки із них одного й іншого виду? (2 й 2). На котрі дваменших числа можнарозкласти число 4? (Кількість 4 можнарозкласти на числа 2 й 2).

>Скількилисточків на 2малюнку? (4).Скільки із них одного й іншого виду? (1 й 3). На котрі дваменші числа можнарозкласти число 4? (Кількість 4 можнарозкласти на числа 1 й 3).

>Вправи,складені замалюнкамилисточків,ілюструютьокремівипадки складу числа 4, а й закружечками – всюмножину пар чисел його складу.

>Післявивчення числа 5учніознайомлюються ізпоняттямипопереднє йнаступне числа тапорядковоюлічбою, іздієюдодавання й знаком „+” (>додати).Зміст роботиілюструютьтакі заподіяння:

1.Назвітьпопереднє йнаступне числа до запланованих 4.

2.Назвіть „>сусідів” шкірного із чисел,записаних у рамках.

3.Назвітьпропущені числа.

4. Зазаписом 5 + 1 = 6поясніть, якутворити число 6 (до числап’ятьдодати один, якщошість).

>Під годинувивченнянумераціїучніще нерозв’язуютьабстрактнихприкладів надодавання (завиняткомприкладів надодаванняодиниці). Запредметнимимножинами чималюнками смердотілишескладаютьприклади йчитають їхнього,знаходять результатперелічуванням. Назакінченнявивченнянумерації чисел Першого десятка понадувагизвертається навзаємозв’язокміжпорядковоюлічбою йкількістюпредметів,поняття „скільки”, „стільки”,змінурівночисельностімножин.

Умежахвивченнянумерації чисел Першого десяткаознайомлюємоучнів ізпоняттям нуля.Поняття про число нульрозкривається наосновівідлічуванняпредметів за одним й способомвідніманнярівних чисел.Учніповинніусвідомити, що число нуль можнадістати,якщо ізбудь-якого числапослідовновідняти усі йогоодиниці; що нуль менше відбудь-якого натурального числа й виннестояти вряді чисел перед числом 1.

>Скільки якщо, коли від числа тривідняти число три? Прочитайте приклад 3-3=0. прочитайтеприклади:

1-1=0   2-2=0   3-3=0   4-4=0   5-5=0   6-6=0

>Порівняйте числа:

5 й 4 4 й 3 3 й 2

2 й 1 1 й 0 0 й 0

>Висновок. Кількість 0 менше від числа 1. Уряді чисел 0маєстояти перед числом 1.

>Даліучнівчатьсязаписувати число нульцифрою.

1.2Психолого-педагогічніосновивикористаннякомп’ютера прививченнізмістовоїлінії „>Властивості та ставленняпредметів.Лічба”

>СучасніреаліїобумовлюютьчастковузамінутрадиційнихзасобівнавчанняновимиІКТ.ВикористанняІнтернету,різнихкомп'ютернихпрограмдозволяєодержуватирізноманітнутекстову, позатекстову,візуальну,звукову йдинамічнуінформацію.Мультимедійнітехнологіїдозволяютьоб'єднуватирізніформиматематичноїінформації, не лишевибудовуватиматеріал увигляділінійноїпослідовності, але й йстворюватиможливістьнелінійногопереміщенняміжчастинамиматеріалу.

Математика впочатковійшколі —це один із тихийшкільнихпредметів в яківикористанняінформаційно-комунікаційнихтехнологійдопомагаєактивізувати усівидинавчальноїдіяльностімолодшого школяра, асаме:

>вивчення новогоматеріалу —демонстрація намоніторахкомп'ютерів чи наспеціальномуекранівисокоякіснихілюстрацій;імітація,реконструкція ймоделюванняосновнихматематичнихпроцесів;

>підготовка йперевіркадомашнього заподіяння —закріпленняматеріалу ізвиконаннямпрактичнихзавдань;

>самостійна робота — робота ізіндивідуальнимзавданням накомп'ютері;

>перевірні йконтрольні роботи заматеріалом, щовивчається, —можливостікомп'ютера при їхньогопроведенні практичнобезмежні (>наприклад,тестування);

>позакласна робота —віртуальніекскурсії,моделювання,зацікавлення,ігри тощо.

>ЗастосуванняІКТ вматематичнійосвіті,молодшихшколярівзокрема,даєнаступніпереваги:

1.Економія години.Вчителю непотрібно якщовимальовувати надошцісхеми ймоделі,малюнки тощо.Учнізможутьшвидшеперемикатися ізоднієїформинавчання наіншу (>наприклад,вслід запоясненнямматеріалуспробуютьсамостійновиконатипевні заподіяння накомп’ютері), що дозволитивчителюпояснити науроці понадматеріалу.

2.Можливістьавтоматизованоїперевірки знаньучнів.Практичні роботи йтестові заподіяння дляшколярів.Перевірказавдань прикомп'ютерномунавчанні проводитисяавтоматично.

>Напрямивикористаннякомп’ютера унавчально-виховномупроцесівизначаютьсязагальними йспеціальнимипедагогічними йдидактико-методичними завданнями.Перевагизасобів новихінформаційнихтехнологійнавчанняможутьвиявлятися лише у томувипадку, колицізасобиорганічнопоєднуються ізтрадиційнимизасобами,органічновписуються уіснуючіорганізаційніформинавчання,доповнюючи системузасобівнавчання.

>ВизначеннямісцязасобівНІТ унавчальномупроцесідосить простовиконати,якщорозглядатиконкретнийзасібнавчання із точкизоруможливостей, котріможуть бутиреалізовані із йоговикористанням й котрінеможливореалізувати ізвикористаннямтрадиційногозасобунавчання.Перш на винна бутипроаналізована таоціненаступіньвідповідностіпедагогічногопрограмного забезпечення (>ППЗ)загальнодидактичнимвимогам тавимогам методикинавчанняконкретноїнавчальноїдисципліни.Такаоцінка ужевиконана длядеякихпедагогічнихпрограмнихзасобів наетапіпроведенняапробації унавчальномупроцесі (чи допуску доапробації шляхомекспериментальноїексплуатації).Частиніпрограмнихзасобів за результатамиекспертизинадановідповіднігрифи МОН України.Такіпрограмнізасобипостачаються ускладі НКК чиможуть бутипридбаніокремо.

ДлявизначеннядоцільностівикористанняпевногоППЗ унавчально-виховномупроцесіоцінюєтьсяпридатністьпрограмного забезпечення длявикористання прикласно-урочнійорганізаційнійформінавчання,інших формахнавчання.Визначається тип уроку, наякомуможе бутивикористанийППЗ (урокзасвоєння нових знань;формуванняумінь,навичок;застосуваннявмінь,навичок;узагальнення,систематизаціївмінь,навичок;перевірки,визначеннярівнянавчальнихдосягнень,корекції знань,умінь,навичок;комбінований).

>Критеріємдоцільностіпридбання, розробки тазастосуванняпевногоППЗможе бути, ізпевнимизастереженнями,кількістьуроків,розділів, тим, на якіможе бутивикористанийППЗ.ВикористанняППЗ напевномуетапінавчання (напевномууроці)визнаєтьсядоцільним,якщозабезпечується:

а) вищий, ніж привикористаннітрадиційнихзасобівнавчання,ефективністьнавчання;

б)неможливістьреалізаціїпевнихзасобівнавчання увиглядіматеріальнихоб’єктів (>оригіналів уприроднихумовах,оригіналів уштучнихумовах,модельнихеквівалентіворигіналів –фізичних моделей);

в)недостатнянаочність тазрозумілість чинадлишковаскладністьвідповіднихвербально-знакових,графічних (>статичних тадинамічних),знакових,логічно-математичних моделей.

>Деталізація форм йспособівзастосуванняППЗ йвизначення йогопридатності длявикористання унавчальномупроцесіможевиконуватись шляхоманалізуможливихорганізаційних формнавчальноїдіяльностіучнів таетапівнавчання ззастосуванням конкретногозасобунавчання. В частности:

>фронтальнадемонстраціяможе бутивикористана наетапіпоясненнянавчальногоматеріалу ізвикористаннямППЗ ізметоюунаочнення;

>індивідуально-фронтальна –одночаснаіндивідуальна роботаучнів надвиконаннямнавчальних завдань, –може бутивикористана ізметоюзакріпленнязасвоєногонавчальногоматеріалу;

>індивідуальна –визначеннярівнянавчальнихдосягнень тавиконаннянавчальних завдань,спрямованих назакріплення знань,формуванняумінь йнавичок.

>Можливоює організація роботи умалихгрупах, бригадах.

Зурахуваннямвикладеноговище, атакож ізогляду надоступністьпевногоППЗ,учителем-предметникомможевизначатиськількауроків (>можливонавіть два-три начверть, триместр), на яківикористанняППЗ якщодоцільним йефективним.НаступноюхарактеристикоюППЗєвизначенняпереважного видунавчальноїдіяльностіучня прироботі ізданимзасобом (продуктивна діяльність,спрямована наформування нових знань,продуктивно-репродуктивна діяльність,спрямована наформуванняумінь,навичок,актуалізацію тазакріплення знань тощо).

>Ефективнимєвикористанняпрограмнихзасобів типудіяльнісногосередовища під час уроків математики, щопідтверджуєтьсянаявністю якгрифів МОН України,наданихкількомпрограмно-методичним комплектів, то йсертифікатамивідповідності,наданимипрограмнимзасобам, котрівходять у складцихкомплектів.

>НаступноюхарактеристикоюППЗєпереважний виднавчальноїдіяльностіучня прироботі ізданимзасобом (продуктивна діяльність,спрямована наформування нових знань,систематизацію знань,продуктивно-репродуктивна діяльність,спрямована наформуванняумінь,навичок,актуалізацію тазакріплення знань тощо).

>Основніетапипроцесунавчання, на якіможливевикористаннязасобівінформаційно-комунікаційнихтехнологій.

>Підготовка учителів допроведеннянавчально-виховної роботи,опрацюваннярезультатівконтрольнихзаходів,підвищенняфаховогорівня. На цьомуетапівикористовуються:довідниково-інформаційнісистеми тапошуковісистеми (у т.ч.глобальнікомп’ютернімережі),професійноорієнтованісистемипрограмнихзасобів,системипідготовки предметногонаповненняпрограмнихзасобів длявизначеннярівнянавчальнихдосягнень таопрацюванняотриманихрезультатів,програмнізасоби дляведення базданих поособовому складу тощо.

>Актуалізаціяопорних знань.Використовуються:

-відеофрагменти – ізметоюактуалізаціїособистого чиопосередкованогожиттєвогодосвідуучнів;

-моделіоб’єктіввивчення – длявиділеннясуттєвихсторін ізметоюнаступноїформалізаціїописань;

-діяльніснісередовища – дляунаочнення тауточненнясформульованихприпущень.

>Подання (>пояснення)навчальногоматеріалу.Використовуються:

-відеофрагменти – ізметоюстимулюванняпізнавальногоінтересу;

-динамічніінтерактивнімоделіоб’єктіввивчення – ізметоюпоясненняфункціонуваннястворюванихабстрактних моделей;

-діяльніснісередовища – дляілюстраціїявищ, законів, щовивчаються тощо.

>Закріпленнярезультатівнавчання,формуванняумінь танавичок.Фронтально,індивідуально, умалихгрупах (бригадах)використовуютьсядіяльніснісередовища,призначені длявиконаннядій надоб’єктамививчення чи їхні моделями,відповідненавчально-методичне забезпечення увиглядідрукованихпосібників дляучнів.ВикористанняІКТмаєнаслідком збільшенняефективностінавчальногопроцесу шляхом йогоактивізації,зменшеннякількостірутиннихдій ізодночаснимзбільшеннямвідносногообсягурозумовихдій,формуваннястереотипів якієскладовоюцілейнавчання.

>Перевіркарівнязасвоєннянавчальногоматеріалу,моніторингнавчальногопроцесу.Використовуютьсяпрограмнізасоби, котрізабезпечуютьотримання,накопичення тапопереднєопрацюванняданих, ізвикористанням якіможливеоцінюванняефективностінавчально-виховногопроцесу напевному йогоетапі.

1.3Опис прикладногопрограмного забезпечення дляствореннядидактичнихзасобів

>Навчання ізвикористаннямкомп’ютеранесе за собою рядвимог доорганізаціїнавчально-виховногопроцесу назаняттях.Деякі із нихпредставленінижче.

Складкомп’ютерногообладнання длякомплектування ПК, йогопараметри й характеристикиповиннівідповідатичиннимукраїнськім йміжнародним стандартам,нормативним документам.

До складу комплексу длянавчання ізкомп’ютеромповиннівходити:

· комплектвчителя;

· комплектучня;

·обладнаннялокальноїобчислювальноїмережі (>ЛОМ);

· системаелектроживлення тазахисту;

·програмне забезпечення (ПЗ);

·меблі;

·додатковеобладнання (>екранколективноговикористання,відеокамера).

Склад комплектувчителя татехнічні характеристики:

·системний блок, уякомузмонтовані:материнська плата,зовнішнізапам’ятовуючіпристрої (>HDD,FDD й CD-RW), контролерлокальноїобчислювальноїмережі тааудіо прилаштую (>звукова карта).Розміщено:центральнийпроцесор,запам’ятовуючийпристрій,контролеризапам’ятовуючихпристроїв,пристроїввведення/виведенняінформації;

·відеомонітор;

·клавіатура;

·маніпулятор «ведемедик»;

· активнаакустична система;

·головниймікрофон;

·друкуючийпристрій (принтер);

· сканер;

· блокбезперебійногоживлення.

Наклавіатуріповинні бути заподіяні знакиукраїнськогоалфавіту. Бажанананесеннясимволіврізнихалфавітіврізнимикольорами.

>Звукова плата винна матірвхід длямікрофона.

>Принтер винен бутилазерним йзабезпечуватививеденняданих на папір формату (не менше) А4.

>Такождопустимимєвикористаннядодатковогокомп’ютера,встановленого упідсобномуприміщенні, чи укласі для забезпеченняфункційрозподілуресурсів (каналузв’язку, прилаштуюдрукування тощо).

Сканер винен бутипланшетним зробочим полем А4.

>Програмне забезпечення, якупостачається ускладі ПК, чиможе бутипридбанеокремо, винневідповідатиархітектурі йструктуріапаратного забезпечення.

>Програмне забезпечення винне бутиліцензійно чистимо й матірсупроводжувальнідокументи,виконанівідповідно.Документація винна,зокрема,міститинайменуванняпрограмного продукту й номерверсії,власника,дати й номериреєстрації тапостачальника.

До складупрограмного забезпеченняможутьвходити:

·системнепрограмне забезпечення,

·програмне забезпеченнябазовихінформаційнихтехнологій,

·системипрограмуваннямовамивисокогорівня,

·програмне забезпеченнянавчально-виховногопризначення.

>Програмне забезпеченнянавчально-виховногопризначення винне матірвідповідний грифМіністерстваосвіти й науки України тасертифікативідповідності.

До складу системногопрограмного забезпеченняможутьвходити:

·операційна система, котра винназабезпечуватибагатозадачність, роботу умережахЕОМ, у томучисліпідтримку роботилокальноїмережі,стійкість допомилковихдійнекваліфікованихкористувачів;

·сукупністьсистемнихутиліт, котріповиннізабезпечуватиадмініструванняЛОМ,функціїобмеження доступу доресурсів та їхнірозподілу;

· система доступу доглобальноїінформаційноїмережі ізодночаснимпротоколюванням йфільтруванням такого доступу тазабезпеченням роботи серверуЛОМ.

>Програмне забезпеченнябазовихінформаційнихтехнологійможевключати:

·Текстовіредакторизагальногопризначення длявикористання унавчально-виховномупроцесі та длястворення йтиражуваннядидактичнихматеріалів.

>Прикладом текстового редактораможе статі Word

·Програмне забезпечення,призначене длястворення йопрацюванняелектроннихтаблиць, длявикористання унавчальномупроцесі та пристворенні йтиражуваннідидактичнихматеріалів.

>Наприклад, Excel.

·Системиуправління базамиданих длявикористання унавчальномупроцесі та для забезпеченняуправліннянавчально-виховнимпроцесом;

·системи длястворенняелектроннихпрезентацій длявикористання унавчальномупроцесі та дляствореннядидактичнихматеріалів;

·системи дляоптичногорозпізнаваннядрукованого тексту тавведення його вкомп’ютер дляпідготовкидокументів (>тиражування);

·системи дляпідтримкителекомунікаційнихтехнологій:електронноїпошти, роботи ізфаксимільнимиповідомленнями (документами).

>Організація роботи ізвикористаннямкомп’ютера винназабезпечуватиповноціннуреалізаціюпедагогічнихцілей йогостворення,сприятиудосконаленню іінтенсифікаціїнавчально-виховногопроцесу,підвищеннюрівнянавчально-виховногопроцесузагальноосвітньогонавчального заставі.


>Розділ 2.Конспектиуроків звикористаннямкомп’ютернихдидактичнихзасобів

Урок 1.

Тема.Лічбапредметів.Поняття ">лівий –правий", ">верхній –нижній", ">довгий – короткий", ">однаковоїдовжини".

Мета.Ознайомитидітей з предметом математика,підручником,зошитом.Уточнитизначення зрозуміти ">лівий –правий", ">верхній –нижній", ">довгий – короткий", ">однаковоїдовжини".

>Хід уроку

І.Бесіда про предмет математики,підручник й зошит із математики

–Діти!Сьогодні вівпершеприйшли на урок математики. Нацей урок до насзавітав й Котигорошку (вчительвиставляє ляльку чималюнокКотигорошка).Йомудужецікаво, що ві будетеробити під час уроків математики.Хто із васзнає? (>Дітивідповідають, авчительдоповнює).

Перед вамилежить книжка. Цепідручник із математики.Розгляньтеобкладинку книжки. Коли нанійнамальовано? Коли написано?Погортайтесторінкипідручника. Коли ві нимипобачили? (>Малюнки,цифри).Знайдітьпершусторінку.Хто нанійзображений? (>Кенгуру).

На уроках математики ми будемописати взошитах уклітинку. (Учительрозповідає, яккористуватисязошитом).

>Учні подкерівництвомвчителяпишуть (>обводять) рядквадратиків чипаличок.

>Фізкультхвилинка

II.Знайомство ізпоняттями ">лівий –правий", ">верхній –нижній", ">довгий – короткий", ">однаковоїдовжини"

1.Бесіда.

–Підніміть вгору праву руку;ліву.Торкніться партілівимколіном, правимоколіном. Станьте йповернітьсяправоруч,ліворуч.Хтосидитьбіля васправоруч,ліворуч?

Учитель тавруватистіл лялькуспиною додітей.Біляїїправої ноги скарб кубик, абілялівої –м’яч.

– Колирозташованеправоруч від ляльки? Колиліворуч? Учительповертає ляльку лицем додітей.

– Колитеперрозташованеправоруч від ляльки? Колиліворуч?

2.Робота ізкомп’ютером.

>Лічба удесятеро.Використовуємомалюнки, котрідітимаютьполічитизліва направо йнавпаки.

Учительвиставляєкомп’ютері 5іграшок, апотім – 7трикутників йпропонуєучнямпорахуватиспочаткуфігури, апотімпредмети.Дітирахують хором.Далівчительповторюєподібнівправи,викликаючи окремихучнів. При цьомузвертаєувагудітей тих, щокожен предмет прилічбіназивається одного разу й не можнапропускатижодного предмета;рахувати можна вбудь-якому порядку, йщоразуостанній ізназванихчислівниківдаєвідповідь назапитання, стількипредметів уданійгрупі.

Див.додаток 1. (>малюнки ізданої роботи).

>Фізкультхвилинка

III.Підсумок уроку

Урок 2.

Тема.Лічбапредметів.Порівнянняпредметів завеличиною (">більший –менший").Підготовчівправи донаписання цифр

Мета.Уточнитизначення зрозуміти ">більший –менший", ">найбільший", ">найвищий" ">найширший".Учитидітейорієнтуватися упросторі,вживати слова ">спереду" ">позаду", ">поруч", ">між", "под", "над", "на".Вправляти їхні улічбіпредметів.

>Хід уроку

I.Усналічба

1.Учнівправляються влічбі (умежах 10)лічильногоматеріалу,викладеного намагнітнійдошці.

а) Гра ">Скільки?". Учительпоказує накомп’ютерімишею 8будильничків, адітирахують хором.Далівчительпоказуєгриби віншому порядку, адітизновурахують.Після цого,виймаючигриби за одним вбудь-якому порядку,вінзновупропонуєпорахуватигрибі хором.З’ясовується, що й в цьомувипадкуотримали ті ж число.

2.Робота ізпідручником (із чотирьох).

II.Вивчення новогоматеріалу

1.Фізкультхвилинка.

>Проводиться уформігри ">Відшукайказкового героя".

2.Поняття ">поруч", "под", "над", "на"вчительпояснює надемонстраційномуматеріалі.

3.Фронтальна робота завправою 2.

4.Робота взошитах.

Учительмалює накомп’ютері, аучнівиконуютьмалюнки взошитахкольоровимиолівцями.

–Пропустіть віднаписузверху 4клітинки.Посередині рядкаобведітьклітинкучервонимолівцем. Над неюнамалюйте 3зеленіпалички, под нею – 4жовті.Праворуч відклітинкинамалюйте 2синікружечки,ліворуч – 5коричневихкружечків.

III.Підсумок уроку

–Вазонстоїть... (напідвіконні). Наддошкоювисить... (>годинник).Між Петриком йМарійкоюсидить...

Учительвиставляє нанабірномуполотні 3ялинки,різні зависотою.

– Зякого боцірозміщенанайнижчаялинка? (>Праворуч).

Урок 3

Тема.Порядковалічба.Поняття ">зліва направо", "справа ліворуч", "один", "усі", ">решта", ">кожний", ">вищий –нижчий".Підготовчівправи донаписання цифр

Мета.Учитилічити вперед й тому,використовуючипорядковічислівники.Ознайомитидітей зрозміщеннямпредметів упросторі ізвикористаннямслів ">зліва направо", "справа ліворуч";уточнитизначення зрозуміти "один", "усі", ">решта", ">кожний", ">вищий", ">нижчий".Ознайомити із напрямами руху ">зліва направо", "справа ліворуч".Вправляти внаписанніелементів цифр.

>Хід уроку

І.Вивчення новогоматеріалу

1.Робота іздемонстраційнимматеріалом.

Учительпоказує накомп’ютерігрупипредметів (>кількість умежах 10),учнірахують їхнього,використовуючикількіснічислівники. Учительзвертаєувагудітей тих, щоостаннійчислівникпоказуєкількістьпредметів умножині.Предметиостанньоїмножиниучнірахуютьспочаткукількіснимичислівниками, апотім –порядковими.

2.Робота ізпідручником.

Завправою 1учнірахуютьгеометричніфігури усе своєю чергою,називаючиїхнійколір.

(першийкружечок –рожевий,другий –синій, й т. буд.)

Завправою 2учнівправляються улічбі ">зліва направо" і "справа ліворуч",називаючипташок (>перший –снігур,другий –горобець,третя –ластівка,четверта –синиця).Учнідоходятьвисновку, щокількістьпредметів незалежить від напрямілічби. Учительповідомляє, що колинапрямлічби невказано, торахуютьзліва направо.

–Діти! Чизнаєте ві, котрі ізцихпташоквідлітаютьвосени втеплікраї? (Ластівка).Скількиластівок намалюнку? (Одна).Назвітьрештупташок.Усі смердотізимують ми. У цьомувипадкуговорять: ">Усі пташинки,крімластівки,зимують ми".Або "Ластівка –перелітна пташинка, арешта –зимуючі".

3. Гра ">Закінчиречення". –Кожна пташинкамаєдзьоб.

– Кожна пташинкамає... (>крила, хвостик, лапки,пір’я...)

–Усі пташинки... (>літають,щебечуть...)

– Одна ізпташок намалюнкумає... (бере, краватка, шарф.)

>Використовуємомалюнок пташинки.

>Фізкультхвилинка.

–Вийдітьз-за парт. Станьте лицем довікна.Зробіть 3приставнікрокиправоруч.Присядьте 5разів.Зробіть 4приставнихкрокиліворуч.Підніміть вгору руки.Плесніть удолоні.Поверніть головуліворуч.Повернітьтулубправоруч,ліворуч й т. буд.

II.Повтореннявивченогоматеріалу.

1. Завправою 3учнідаютьвідповіді назапитання;називаютьзвірят віднайвищого донайнижчого йнавпаки.

>Використовуємомалюнки,зроблені накомп’ютері.

2.Робота взошиті.

>Учнімалюють рядялинок,чергуючивищі інижчі.

>Вчительвиконує ту саму роботу накомп’ютері.

III.Підсумок уроку

Учительдемонструє накомп’ютеріпредметнімалюнки:яблуко, грушку, сливу,буряк, персик.

–Назвітьпредметизліва направо усе своєю чергою, справа ліворуч;усіфрукти;усіовочі.

>Закінчітьречення: ">Усі,крімбуряка, –...". "Буряк –цеовоч, арешта – ...".

Урок 4

Тема.Лічбапредметів.Поняття "скільки ж", "великий –малий", ">найбільший –найменший".

Мета.Учитипорівнюватигрупипредметів закількістю наосновівстановленнявзаємно-однозначноївідповідності.Закріпитипоняття "великий –малий", ">найбільший –найменший".Вправляти внаписанніелементів цифр.

>Хід уроку

І.Повтореннявивченогоматеріалу

1.Фронтальна робота ізлічильнимматеріалом.

–Сьогодні до нас стало на урокприлетів налебедіІвасик-Телесик.Вінлетів черезосіннійліс йзібрав букетлистя (накомп’ютерізображенірізні аркуші).Листки якідерев вібачите? (Клена,берези,липи, дуба...)Скількикленовихлистків?Березових? ...?Скількиєзеленихлистків?Жовтих?Червоних?

2. Гра ">Курка такурчата". Учительпромовляє слова:

>Вийшла курка запоріг

>Погуляти удворі.

А неюхлоп’ятка ідівчатка,

>Жовтенькікурчатка.

>Квокчеїм курка: ">Кудах-тах-тах,

Неховайтесь у кущах".

>Куркаклюєкількаразів (вчительстукаєолівцем попартірізнимучням, а смердотірахуютьмовчки йкажуть, стількиразіввін стукнувши). Уцюгру можнаграти в масках.Куркоюможе статібудь-якадитина.

3. Нанабірномуполотнівчительвиставляєдвомамножинами 6їжачків й 6грибів.

– Чиоднаковакількістьїжачків йгрибів? як проце можнадізнатись? (>Порахувати.) А якпо-іншому, нерахуючи? (>Утворити парі.)

Одинученьвиходить додошки,розставляєїжачків у ряд йкожному ">наколює" по грибу.

>Якийвисновок можназробити? (>їжачків йгрибіводнаковакількість.)

>Фізкультхвилинка

II.Вивчення новогоматеріалу

>Пояснення новогоматеріалу

1.Речення проїжачків можнасказати іпо-іншому:їжачків скільки ж стількигрибочків;грибочків скільки ж, стількиїжачків.

Учительвиставляє нанабірномуполотні два виряджайкружечків одинпіл одним: 5синіх й 4зелені.

– Чи усісинікружечкимають пару?

– Чи можнатеперсказати, щосиніхкружечків скільки ж, стількизелених?

2.Робота взошитах.

а) –Обведіть у рядку 5клітинок.Намалюйтекружечків скільки, стільки обвеликлітинок. Унижньому рядкунамалюйте скількитрикутників, що їхнього було б більше, ніжкружечків.

б)Письмовевиконаннявправ 1, 3підручника (із шостої).

>Динамічна пауза

III.Закріплення зрозуміти "великий –малий", ">найбільший –найменший"

1. Учительвиставляє п'ять великихкубиків й 7малих.Пропонуєучнямполічитиспочаткувеликі кубики, апотім –малі.

2. Завправою 2підручникаучніназиваютьтварин віднайбільшої донайменшої інавпаки;з’ясовують, щомишенятаоднакові.

IV.Підсумок уроку.

Завправою 3учнірахуютьспочаткумалім’ячі, апотімвеликі.

 


Схожі реферати:

Навігація