Реферати українською » Педагогика » Особливості профільного навчання в старших класах


Реферат Особливості профільного навчання в старших класах

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Особливості профільного навчання у старших класах

1.1 Теоретичні основи профільного навчання у старших класах (економічна концепція)

1.2 Інформаційна підтримка процесів навчання (економічний профіль)

Глава 2. Методика використання мультимедійних презентацій в профільних класах на уроках економіка

2.1 Тематичну планування занять, уроків з економіки (навчально-методичний комплект з дисципліни економіка)

2.2 Використання мультимедійних презентацій у процесі навчання

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

Профільне навчання – засіб диференціації і індивідуалізації навчання, коли, використовуючи рахунок змін - у структурі, змісті та молодіжні організації процесу творення повніше враховуються інтереси, схильності й уміння учнів, створюються умови для освіти старшокласників відповідно до їх професійними інтересами і намірами щодо продовження освіти. Профільне навчання спрямоване уличностно-ориентированного процесу. У цьому істотно розростаються можливості вибудовування учнем власної, індивідуальної освітньої траєкторії.

Експеримент з запровадження профільного навчання проводиться відповідно до Постановою Уряди Російської Федерації № 334 від 9 червня 2003 р. У основі змісту експериментальної роботи лежать напрями розвитку вітчизняного шкільної освіти, відбиті в "Концепції модернізації російської освіти на період до 2010 року". Головна мета експерименту - підготувати навчально-методичне і нормативне забезпечення запровадження профільного навчання.

Однією з найефективніших активних методів освоєнняобучаемими коштів мультимедійного подання є проекти, засновані на конструюванні мультимедіа ресурсів самимиобучаемими у процесі дистанційного навчання. Серед сили-силенної цілей побудови та ефективного використання мультимедійних ресурсів у системі відкритого освіти можна назвати дві основні групи:

- формування в учнів технологічних умінь роботи з сучасними телекомунікаційними середовищами,

- формування інтелектуальних інформаційних умінь.


Глава 1. Особливості профільного навчання у старших класах

1.1 Теоретичні основи профільного навчання у старших класах (економічна концепція)

Відповідно до розпорядженням Уряди Російської Федерації від 29 грудня 2001 р. №>1756-р про схвалення Концепції модернізації російської освіти на період до 2010 р. на старшої щаблі загальноосвітнього школи передбачається профільне навчання, поставлено завдання створення "системи спеціалізованої підготовки (профільного навчання) в старших класах загальноосвітньої школи, яка орієнтована індивідуалізацію навчання дітей і соціалізацію учнів, зокрема з урахуванням від реальних потреб ринку праці <…> відпрацювання гнучкою системи профілів і кооперації старшої щаблі школи з аналогічними закладами початкового, середньої й вищої професійної освіти".

Насамперед, слід розмежувати поняття "профільне навчання" і "профільна школа".

Профільне навчання – засіб диференціації і індивідуалізації навчання, що дозволяє з допомогою змін - у структурі, змісті та молодіжні організації процесу творення повніше враховуються інтереси, схильності й уміння учнів, створити умови на навчання старшокласників відповідно до їх професійними інтересами і намірами щодо продовження освіти.Профильная школа є інституціональна форма реалізації цього. Це основне форма, проте, перспективними у випадках можуть бути якихось інших форм організації профільного навчання, зокрема, які виведуть реалізацію відповідних освітніх стандартів, і програм за стіни окремого загальноосвітнього установи.

Профільне навчання спрямоване уличностно-ориентированного процесу. У цьому істотно розростаються можливості вибудовування учнем індивідуальної освітньої траєкторії.

Перехід до профільного навчання переслідує такі основні мети:

- забезпечити глибоке вивчення окремих предметів програми повного загальної освіти;

- створити умови для для істотною диференціації змісту навчання старшокласників з широкі й гнучкими можливостями побудови школярами індивідуальних освітніх програм;

- сприяти встановленню рівного доступу до повноцінного освіті різних категорій учнів відповідно до їх здібностями, індивідуальними вподобаннями й потребами;

- розширити можливості соціалізації учнів, забезпечити наступність між спільним і професійним освітою, ефективніше підготувати випускників школи до освоєння програм вищого професійної освіти.

Зміст середнього (повного) загальної освіти на профільному рівні з економіці представляє комплекс знань з економіки, мінімально необхідний сучасному громадянинові Росії. Він містить загальні уявлення про економіку як господарство і науці, про економіку сім'ї, фірми і держави, зокрема міжнародної сфері. Основні змістовні лінії:

· основні концепції економіки;

· мікроекономіка;

· макроекономіка і міжнародний економіка;

· прикладна економіка.

Всі зазначені компоненти змісту взаємопов'язані, як пов'язані Шекспір і взаємодіють друг з одним студійовані об'єкти. Крім знань, у зміст курсу входять навички, вміння і ключові компетентності, необхідних майбутньої роботи у економічній сфері.

Зміст курсу на профільному рівні забезпечує наступність стосовно основний школі шляхом поглибленого вивчення, передусім, економіки фірми і держави. Поруч із, вводяться низку інших, складніших питань, розуміння котрих необхідно майбутньому економісту.

Освоєння нового змісту здійснюється спираючись намежпредметние зв'язки України із курсами суспільствознавства, математики, історії, географії, права, літератури та ін.

Профільне економічне утворення передбачає розвивати початкових професійних умінь і навиків, і навіть освоєння базових навичок для майбутньої роботи у економічній сфері.

1.2 Інформаційна підтримка процесів навчання (економічний профіль)

мультимедіа - цей спектакль об'єктів і процесів не традиційним текстовим описом, але з допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто переважають у всіх відомих формах. Тут маємо дві основні переваги – якісне і кількісне.

Якісно нові можливості очевидні, якщо взяти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним поданням.

Кількісні переваги виражаються у тому, що мультимедіа середовище багато вищої інформаційної щільності. Справді, одну сторінку тексту, як відомо, містить близько двох Кбайт інформації. Викладач вимовляє цей текст приблизно перебігу 1-2 хвилин. За таку ж хвилинуполноекранное відео приносить порядку 1,2Гбайт інформації. Саме тому "краще одного разу побачити, ніж мільйон раз почути".

Методика використання мультимедіа технологій передбачає:

-вдосконалення системи управління навчанням в різних етапах уроку;

-посилення мотивації вчення;

-поліпшення якості навчання і виховання, що підвищить інформаційну культуру учнів;

-підвищення рівня підготовки які у області сучасних інформаційних технологій;

-демонстрацію можливостей комп'ютера, як як засобу для гри.

Мультимедійні уроки допомагають вирішити такі дидактичні завдання:

· засвоїти базові знання з предмета;

· систематизувати засвоєні знання;

· сформувати навички самоконтролю;

· сформувати мотивацію до вченню загалом і до інформатики зокрема;

· надати навчально-методичну допомогу учням в самостійної роботі над навчальним матеріалом.

Цю технологію можна якобъяснительно-иллюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння учнями інформації шляхом повідомлення навчального матеріалу і гарантування успішного сприйняття, яке посилюється при підключенні зорової пам'яті. Відомо (дослідження інституту ">Евролингвист", Голландія), більшість людей запам'ятовує 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищуєзапоминаемость до приблизно 40-50%. мультимедіа програми представляють інформацію у різних форми і цим роблять процес навчання ефективнішим. Економія часу, який буде необхідний вивчення конкретного матеріалу, становить 30%, а набуті зберігаються у пам'яті значно довше.

З використанням на уроці мультимедійні технології структура уроку принципово не змінюється. У ньому як і збережено всі основні етапи, зміняться, можливо, але їхні тимчасові характеристики.

Слід зазначити, що етап мотивації у разі зростає й несе пізнавальну навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до поповненню саме ті знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.

Структурна компонування мультимедійної презентації, із застосуванням гіпертекстових посилань розвиває системне, аналітичне мислення. З іншого боку, з допомогою презентації можна використовувати розмаїття різноманітних форм організації пізнавальної діяльності: фронтальну, групову, індивідуальну.

Мультимедійна презентація, в такий спосіб, найоптимальніше і ефективно відповідає триєдиної дидактичній мети уроку:

Освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу,осмисливание зв'язків і стосунків в об'єктах вивчення.

Розвиваючий аспект: розвиток пізнавального впливу на учнів, вміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності учнів.

Виховний аспект: виховання наукового світогляду, вміння чітко організувати самостійну і групову роботу, виховання відчуття товариства, взаємодопомоги.

Розглянемо можливості використання мультимедійні технології в різних етапах уроку: Мультимедійні технології можна використовувати:

- Для анонсування теми

(Тема уроку представлена на слайдах, у яких коротко викладено ключові моментиразбираемого питання);

- Як супровід пояснення вчителя

З використанняммультимедиа-презентаций у процесі пояснення нової теми досить лінійної послідовності кадрів, у якій може бути показані самі виграшних моментах теми. На екрані можуть також з'являтися визначення, схеми, які хлопці списують в зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації то, можливо розпечатано кожному за учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше .

>Мультимедийное додаток що дозволяє організувати таку роботу має бути повнішим і включатимуть у собі матеріали з приводу кільком супутнім тем. І тут забезпечується змога самостійного вивчення розділів теми, і навіть для випереджаючого навчання. Структура презентації у разі має бути досить складної, нелінійної, з велику кількість розгалужень і містити "ручний" навігації по привласненим тим чи іншим об'єктах посилань інші кадри,срабативающим, коли користувач виконує щиголь мишею на відповідному об'єкті. За наявності такої складної структури важливо передбачити добре оформлені кадри, виконують роль "головного меню" (і навіть допоміжних меню) для вибору бажаної теми і підтеми, і навіть наявні кожному кадрі "типові" кнопки навігації, оформлені як єдиної за стилем "панелі управління".

При організації самостійної роботи з уроці важливо передбачити наявність додаткового матеріалу учнів, які вдало виходить із обов'язковим рівнем навчання . Під час вивчення теми ">Алгоритмизация і програмування", крім описи роботи різних операторів, повинні наводитися конкретні приклади складання цілих програм чи його фрагментів .

Використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність процесу, активізує пізнавальну діяльність школярів. Тести можуть становити варіанти карток питанням, яких учень записує у зошиті чи спеціальному бланку відповідей, за бажання вчителя зміна слайдів то, можливо налаштована автоматичний перехід через певний інтервал часу.

Учнів приваблює новизна проведення мультимедійних уроків. У класі під час таких уроків створюється обстановка реального спілкування, коли він учні прагнуть висловити думки "своїми словами", вони з наміром виконують завдання, виявляють зацікавлення досліджуваному матеріалу, в учнів пропадає страх перед комп'ютером. Учні навчаються самостійно працювати з меншим навчальним, довідкової і той літературою на уроках. У учнів з'являється зацікавленість у отриманні вищого результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання. За виконання практичних дій проявляється самоконтроль.


Глава 2. Методика використання мультимедійних презентацій в профільних класах на уроках економіка

2.1 Тематичну планування занять, уроків з економіки (навчально-методичний комплект з дисципліни економіка)

Запропонована концепція профільного навчання виходить із різноманіття форм його реалізації.

Можлива така організація освітніх закладів різних рівнів, коли він реалізується як зміст обраного профілю, а й надається учням можливість освоювати цікаве та найважливіше кожного з них зміст з деяких інших профільних предметів. Така можливість зовсім може бути як за допомогою різноманітних форм організації процесу творення (дистанційні курси, факультативи, екстернат), і з допомогою кооперації (об'єднання освітніх ресурсів) різних освітніх закладів (загальноосвітні установи, установи додаткового, початкового й середнього професійної освіти та інших.). Це дозволить старшокласнику одного загальноосвітнього установи за необхідності скористатися освітніми послугами інших закладів загального, початкового й середнього професійної освіти, які забезпечують найповнішу реалізацію інтересів і навчальних потреб учнів.

Отже, можна виокремити декілька варіантів (моделей) організації профільного навчання.

1) Модельвнутришкольной профілізації

>Общеобразовательное установа то, можливооднопрофильним (реалізовувати лише одне обрані профіль) і багатопрофільним (організувати кілька профілів навчання).

>Общеобразовательное установа можливо, у цілому не орієнтоване на конкретні профілі, але з допомогою значного збільшення кількостіелективних курсів надавати школярам (зокрема, у вигляді різноманітних навчальнихмежклассних груп) повною мірою здійснювати свої індивідуальні профільні освітні програми, включаючи у яких ті чи інші профільні іелективние курси.

2) Модель мережевий організації

У цій моделі профільне навчання учнів конкретної школи здійснюється з допомогою цілеспрямованого й був організований залучення освітніх ресурсів інших освітніх закладів. Це може будуватися у двох основних варіантах.

У нинішніх соціально-економічних умовах особлива роль відводиться шкільного економічному освіті, що покликана сформувати економічне мислення, прищепити навички раціонального економічної поведінки, створити передумови на подальше професійного навчання дітей і практичної діяльності підростаючого покоління.

Курс економічних знань посів центральне місце у ряду дисциплін як елемент формування світогляду школярів. Складність і розмаїтість матеріалу, що має бути засвоєно учнями у межах його, вимагає виділити його зі складу інтегрованого курсу на окрему освітню область.

Бистре і міцне засвоєння знань, вміння знайти правильне рішення, у нової життєвої обстановці великою мірою залежить від правильного виховання уваги, пам'яті і особливо мислення учнів. Але існуючі засоби навчання майже забезпечують свідомої і систематичної праці вчителя із формування цих психічних особливостей. За існуючої практиці навчання вони складаються, зазвичай, стихійно. Учитель сутнісно не знає, і він вчить – яким видам і типам знань і діяльностей. Як учень у своїй діє, як і схоплює, - це, залишається поза контролем вчителя. Як повинен учень схопити, - цього вчитель також знає. Тому 15-20% учнів при таких методах навчання "не встигають".

За період в викладанні економіки нагромаджено певний досвід.

У навчанні економіці поєднуються теоретичні форму ведення занять із практичними: написання коментарів до економічної статті, вирішення завдань, проведення тренінгів, ділових ігор, форм і методів інтерактивного навчання, моделювання різноманітних проектів тощо.

На заняттях учні отримують практичного досвіду, необхідний роботи у невеликих групах:

- беруть участь у ділових іграх;

- навчаються приймати рішення;

- аналізують інформацію, викладають свою думку і вчаться вести дискусію;

- отримують ставлення до підприємницької діяльності.

Різноманітні форми і кошти навчання, цікаві педагогічні знахідки, оригінальні завдання, вправи, гри, барвисті роздавальні матеріали створюють умови для активної співпраці вчителя і учня.

Завдання викладача – підтримати інтерес з уроку в урок, щоб саме слово "економіка" не здавалося дітям чужим і абстрактним, а було цікавим і захопливим.

Багато педагогічні колективи продовжують шукати досконаліші й цікаві для дітей форми, оскільки сучасна японська освіта – постійний пошук нового. У цьому посібнику зроблено спробу уявити активні форми й ефективні методи навчання під час уроків економіки, зібрано матеріал за технологіями навчання, представлений

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація