Реферати українською » Педагогика » Організація позакласного читання в початково класах


Реферат Організація позакласного читання в початково класах

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Балаклійський коледж ХНУіменіГ.С.Сковороди

 

>ОРГАНІЗАЦІЯПОЗАКЛАСНОГОЧИТАННЯ УПОЧАТКОВИХКЛАСАХ


>Курсова  робота іздисципліни

„Методикавикладання українськоїмови впочатковихкласах”

студентки 31груписпеціальності „>Початковенавчання”

>АндрєєвоїМариниВолодимирівни

 

>Науковийкерівник –

>Андреєва ОльгаІванівна


>Балаклія

2006


>ЗМІСТ

>Вступ

>Розділ 1Позакласнечитання якрізновидкласногочитання

            1.1Особливостіпозакласногочитання впочатковихкласах

            1.2 Мета й заподіянняпозакласногочитання впочатковихкласах

            1.3Лініїзв’язкупозакласногочитання ізкласним

 >Розділ 2Організаціяпозакласногочитання вмолодшихкласах

            2.1Формикерівництвапозакласнимчитанням вмолодшихкласах

            2.2Загальнівимоги допроведення таорганізаціїуроківпозакласногочитання впочаткових

            2.3Оцінюванняпозакласногочитання впочатковихкласах

>Практичначастина

>Висновки

Списоквикористанихджерел

>Додаток


                                                       >ВСТУП

Наступного дня особливоактуальноюстає проблемарозвиткучитацькоїсамостійностімолодшихшколярів тапотребиреорганізаціїпозакласногочитання вмолодшихкласах,оскількисамесформованістьнавичоксамостійної роботи ізкнижкоюєпередумоваінтелектуального та духовного світу. яквідомо,духовневідображенняукраїнського народунеможливоуявити безживодайноговпливухудожньоїлітератури наформування національноїсамостійності,босамелітературає одним зактивнихчинниківсуспільноговихованнясовісті,моралі,загальнолюдськихцінностейінтелектуальності.

>Видатний педагог Василь ОлександровичСухомлинський писавши: „Основний із істин моєї педагогічної віри є безмежна віра у виховну силу книжки. Школа – це передусім книга… Книжка – це могутнє зброю, без неї б був німим чи недорікуватим; не міг сказати юному і сказати серцю і сотою часткою те, що їй потрібно сказати й що кажу. Розумна натхненна книга нерідко вирішує долючеловека.”[17] Книжкавиховуєдитину,надаєнаснаги,допомагає жити,всебічнорозвиває,примушуєхвилюватися засвоїхгероїв,понурюватися у світлоказок,фантазій,пригод, вондаєможливість статіїїголовнимгероєм тавідчути насобі всевищесказане. Томучитаннякнижок всистемівиховання Сучасної української школизаймаєособливемісце.

>Понад 30 роківвидатні педагоги,вчені Україникраїнколишньогорадянського союзупрацюють над проблемамиполіпшенняуроківпозакласногочитання –розробляютьметодичнірекомендації допідготовки йпроведенняуроківпозакласногочитання та їхньогопроведення,розробляють тематику зайнятибопозакласнечитання –цезасібкерівництвасамостійнимчитанням.Воноприслуговуєчудовимзасобомвиховання,розвиваєбажанняучніввчитись, багато знаті тавміти,прищеплюватилюбов досвоєїрідної країни, до Батьківщини,виховуєпатріотизм тагуманізм,формуєсоціальне тагромадськесамопізнаннямолодшихшколярів.Також востанні роктаокреміаспектипроблемиформуванняшколярі-читачівзайнялисвоєвирішення внауковихпрацяхвітчизнянихвчених-педагогівВ.Скріпченка,О.Савченка,В.Острогорського,В.Неділька,Т.Бугайко таінших.

>Проте,требазауважити, щовиникаютьпроблемионовленнязмісту іудосконаленняструктуриуроківпозакласногочитання та їхніпроведення, адеяківчителі (ізвласнихспостережень напрактиці)зовсім непроводять урокипозакласногочитання, азамість нихпроводять уроки математики, українськоїмови тощо.Такожтребазауважити, що втрачузв’язків ізкнижкою вранньомувіцінеможливокомпенсувати вмайбутньому. Маленький читачлишевступає вмайбутнє життя, унього немаєжиттєвогодосвіду, й книга дляньогоєневичерпанимджереломвідомостей, унійвінзнаходитьвідповіді на своїнезліченні „>чому?”. Книжкипрочитані вдитинстві, частозапам’ятовуються попри всі життя,впливають наподальшийрозвиток, насвітосприймання,виробляютьпевнінормиповедінки. Томуполягаєактуальністьрозглядання тимимоєїкурсової роботи.

>Об’єкт: процеснавчання впозакласногочитання впочатковихкласах.

Предмет: методика роботи ізпозакласногочитання впочатковихкласах.

Мета: >проаналізувати процесорганізаціїпозакласногочитання тавиявленнячитацькихінтересівучнів наосновіексперименту.

>Гіпотеза:застосовуваннярізноманітнихметодів й формнавчання під час уроківпозакласногочитання,використанняТЗН,дастьзмогу підвищитичитацькусамостійністьучнів йактивністьдітей під час уроків.

>Задачідослідження: >вивчитипсихолого-педагогічнулітературу;вивчитиметодико-педагогічнулітературу потемі „>Позакласнечитання впочатковихкласах”; провестипрактичнедослідження;

>Методидослідження:вивченнянауково-педагогічноїлітератури,джерел,спостереження задіяльністювчителя таучнів,педагогічнийексперимент.

 


>РОЗДІЛ 1ПОЗАКЛАСНЕЧИТАННЯЯКРІЗНОВИДКЛАСНОГОЧИТАННЯ.

1.1Особливостіпозакласногочитання вмолодшихкласах.                

 Школаозброюєдитинунавичкамичитання,тобтоформує >читця. Алі цогонедостатньо: вон виннавиховувати активногочитця,який бі був взмозісамостійнопрочитати книжку тарозібратися вній ,мав бі потребусистематичногочитання,вмів бівибиратипотрібну книжку завизначеноютемою, читавши бі не лише книжки, але й і газети,журнали,користувався бідовідковоюлітературою(енциклопедіями,словниками,довідниками,додатковоюлітературою тощо).Всіцінавичкиформуються під час уроків >позакласногочитання.

>ПОЗАКЛАСНЕЧИТАННЯ – >цепоняттябагатоскладове;ценевід’ємнаскладова курсучитання впочатковійшколі. Допозакласногочитання входити:

-ознайомленняучнів зтворами,рекомендованимипрограмоюпочатковихкласів;

-розширенечитаннятворівписьменника,якийвивчається запрограмою, ізметоюпоглибленогозасвоєння його творчости іепохи , в якоївін живий ітворив ітворивмайстерхудожньоготвору.

>Цимидвома видамипозакласногочитаннякеруєвчитель, проводити їхнівідповідно допрограми ізлітератури.

-стихійнесамостійнечитання.

>Вономенш накероване, а такомучитаннінайяскравішевиявляютьсясмаки читача,спрямованістьзацікавленьособистості,внутрішній світлоучнів.

  >ОСОБЛИВОСТІПОЗАКЛАСНОГОЧИТАННЯ:

  -це один зважливихшляхівлітературногорозвитку;

  -це один зшляхівморально-естетичноговихованняучнів;

  -це система, щоформуєвсебічнорозвиненуособистість;

  -позакласнечитанняпередбачаєбагатускарбницю длясаморозвитку;

  - урокипозакласногочитанняспрямовуютьучнів насамостійну роботу ізтворами;

  -позакласнечитаннявиробляє потребу вчитанні;

  -позакласнечитанняпередбачає свободувиборукнижок;

  - урокипозакласногочитанняможуть матірр.ізноманітніформинавчання (>виставки книжок,читацькіконференції,літературнідиспути, урокибесіди тощо).

    Урокипозакласногочитаннязбагачуютьзнання ізлітератури,поглиблюєвміння йзміцнюєнавичкимолодшихшколярів.

1.2 Мета та заподіянняпозакласногочитання вмолодшихкласах.

>Провідноюідеєюпозакласногочитання вмолодшихкласах було б,є й якщопоглибленняінтересів дочитання йхудожньоїлітератури (не дуже до українськоїхудожньоїлітератури, а і дозарубіжної),зокрема,усвідомленнязначеннячитацькоїдіяльності якзасобууспішностінавчання йрозвиткуособистості, свого „я”.

>Основноюметоюпозакласногочитання вмолодшихкласахявляєтьсяформування вучнівстійкоїпотребисамостійного іосмисленогочитання,формуванняпотребисистематичногочитання книжок,спираючись назнання інавички.Досягтицієї мети можналише наосновівироблення вшколярів позитивногоставлення дочитання завласноюініціативою.    

Упершому та іншомукласахмолодшихшколяріспочаткутребанавчитивірно та доброчитати, методичновірнопрацювати ізкнижкою йдоступним коломчитання.Необхідноприщеплюватилюбов досамої книжки, дорізнихжанрівлітератури (>казки, байки, фольклор тощо), дорідної тазарубіжноїлітератури.Якщо зацінавчальні роктаучнівнавчитивсьому цьому, то нихсформуютьсянавичкисамостійної роботи ізкнижкою й можна ужесміливопереходити донаступнихетапівнавчання.

  Утретьому та четвертомукласах ужепостають заподіяння передвчителемтакі як:продовжуватиформуватинавички та потребусамостійно йсвідомовибирати йосмисленочитатидоступнідитячі книжки;розширюватичитацькіумінняучнів,формувати типправильноїчитацькоїдіяльності.Відповідно доцихетапіввчителеммають бутирозв’язанні заподіяння, котрівизначенніДержавним стандартом України із курсучитаннямолодшихкласів,тобтопрограмою 1- 4класів.

>Завданняпозакласногочитання впочатковихкласах:

-ознайомитиучнів із широким тадоступним коломдитячогочитання;

-формуватиспеціальніуміннясамостійно та продуктивнопрацювати іздитячоюкнижкою,орієнтуватися у світікнижок йвибирати їхнього длязадоволеннявласнихпізнавальних потреб;

-формувати вучнівміннясамостійнопрацювати ізрізнимиджереламидрукованоїпродукції длязнаходженняпотрібноїінформації;

-накопичення ушколярівдосвідуспілкування іздорослими таоднолітками наосновіпрочитаного;

-ознайомитидітей ізрізними формамипроведенняцікавого йзмістовногодозвілля ізкнижкою;

-виховуватикваліфікованого читача,здатноговбирати у собіінтелектуальний,морально-етичний,естетичнийдосвідилюдства утворахдитячоїлітератури;

-навчитикористуватисядовідковоюлітературою табібліотечно-бібліографічнимипозначками;

-вчитичитати йвмілопредставлятивеликі заобсягом твори;

-розширення тапоглиблення знаньмолодшихшколярів ізнавколишньогосередовища.Формуванняелементівнауковогосвітогляду;

-моральне,естетичне татрудовевихованнямолодшихшколярів;

   >розвитокмовлення (>головним чином,усного) тамислення;

-формуванняуявлень пролітературніелементи.

Кожна ізцих завданьмає своїконкретнішляхиреалізації, але йрозв’язуються ввзаємозв’язку ізрештою упроцесівсієї роботи під час уроківкласного тапозакласногочитання.  

1.3Зв’язоккласного тапозакласногочитання.

>Позакласне йкласнечитання неізольовані й невідірваніодне від одного.Позакласнечитанняґрунтується назнаннях йуміннях,здобутихучнями під час уроківкласногочитання.Успіхпозакласногочитаннязалежитьпередусім відсформованостінавичокчитаннявголос й про собі. Без цоговикористатипрограмовівимогипозакласногочитаннянеможливо.Звідси і залежністьуроківпозакласногочитання відкласного. Урокикласногочитаннярозвивають удітейсвідомечитання, без чого неуявляєтьсяефективна робота надвихованням активного читача.

>Свідомечитання –церозуміння тексту,знаходженняпричиново-наслідковихзв’язків вописуванихподіях,уміннявідповісти назапитанняпереказатичастинутвору, чи весьтвір,знайтинеобхідні длявідповідімісця утексті йпроцитувати їхні.Цьомудітинавчаються під час уроківкласногочитання.Позакласнечитанняспирається й налюбов до книжки, Яказ’являється удітей впроцесі роботи надтворами під час уроківкласногочитання.

>Позакласнечитаннясприяєефективномувиконаннюзавданькласногочитання.Розширеннячитацького кругозорудозволяєвчителевівводити докласногочитанняелементизіставлення,порівняння,узагальнення, щозбагачує методикупроведеннякласногочитання.

Алітематична методика нерекомендуєприв’язуватипозакласнечитання докласного. Цеоднак неозначає, щовчителевівзагалі недозволяєтьсяпов’язувати тематикупозакласногочитання ізкласним.

Довзаємозв’язкуміжпозакласним йкласнимчитаннямслідвдаватисялише тоді, коли для цогоєумови йвиникаєнеобхідність.Взагаліпозакласне йкласнечитанняможуть незбігатися анітематично, ані за авторами, ані за жанрами.Залежитьце відвікуучнів, від їхньогопідготовленості, від умів роботи школи.


>Розділ 2Організаціяпозакласногочитання впочатковихкласах.

 

2.1Формикерівництвапозакласнимчитанням вмолодшихкласах.

 

>Умілекерівництвопозакласнимчитанням впочатковихкласахстимулюєсамостійнечитання татворчомурозвитковішколярів

>Позакласнечитаннямає своюспецифічну формукерівництва – урок.Такаорганізаційна формакерівництваз’явилась у 1954-1955навчальномуроці, коли впрограму ізлітератури буливнесенніспеціальнігодини длябесід ізпозакласногочитання.  

>Багатовченихзаймалисяпроблемоюорганізаціїуроківпозакласногочитання вмолодшихкласах.Цінні нампорадистосовноуроківМ.Рибникової.Основнимзавданнямпозакласногочитання вонавважалапідготовкуучнів доподальшого життя. Аліцяпідготовкаможе бутиздійсненалише тоді, колихудожнялітература не лишерозвиває вшколярівуміннябачитижиттєвіявища, природу,людину у роботи,умінняроздумувати надпобаченим тапрочитаним,відчутинастрійтвору,головнихгероїв, а іщепотімпередати його в живому точномуслові (>переказати правильноподії котрівідбувалися втворі,змісттвору тощо).

>М.Рибниковарадить під час уроківпозакласногочитанняйти віджиттєвихвражень до книжки, дохудожнього образу йпотім, будучизбагаченим образами йпочуттямиписьменника,зновузвертатися до життя,бачити йогоповніше йглибше.

Урокипозакласногочитання вмолодшихкласахможуть матір іспецифічніформиорганізації – >допоміжніформикерівництва.Вонискладають фон длязвичайнихуроків.

ПРОПАГАНДА КНИЖОК.Вчитель вкласівивішує спискирекомендованоїлітератури, котрівін виненперіодичнопоновлювати тадоповнювати.Рекомендаційний списоклітературиможе бути написаньвчителем від руки назвичайномуаркушупаперу (лише в 3-4класах) чи оформлень увигляді плакату (>додаток 1.).Бібліотекар чивчительорганізуєвиставикнижних новинок чи книжки на тиминаціональних,міжнародних та народних святий,виставки, котріприсвяченні творчостиписьменника тощо. Ушкільній чи вкласній газетізаносятьсявідгукишколярів пропрочитаних книжках,випускаютьсямонтажі про творчостиписьменника, про книжки на чиіншу тему тощо. Книжкипропогандуютьсятакож вбезпосередньомуспілкуванні ізучнями: ввиступахбібліотекаря вкласі, віндивідуальнихбесідахвчителя іздітьми.

>ІНДИВІДУАЛЬНАДОПОМОГА ТАЩОДЕННИЙ КОНТРОЛЬ.

>Вчитель проводитибесіду із школярами про ту книжку якоївін теперчитає чи уже прочитавши,обмінвласними думками,порівняння книжки ізкінофільмом,обговоренняілюстрацій,переглядизаписів школяра пропрочитані книжки,аналізуваннятворі-відгуків пропрочитане,відвідуваннябібліотеки чикнижкового магазинувчителем разом зучнями,відвідуванняшколярів вдома таознайомлення із йогодомашньоюбібліотекою,бесіда ізбатьками прочитання школяра тощо.

>МАСОВІПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ.

>Переважнабільшістьшколярів впозакласнійроботізбагачує своїзнання ізлітератури,словниковий запас,поглиблюєвміння,зміцнюєнавички,розвиваєпам’ять,мовлення,світогляд.

Упідготовцімасовихзаходів ізпозакласногочитанняобов’язковоприймають доля самшколярі: смердоті готують довиступу,випускаютьмонтажі,підготовлюютьвиставки,зустрічають гостей,організуютьігри,вікторини. Допідготовкимасових святийобов’язковоприймають доля самшколярі: смердоті готують довиступу,випускаютьмонтажі,обладнуютьвиставки,зустрічають гостей,організуютьігри,вікторини тощо.Частіше завсього допідготовкимасових святийзалучаютьсяучні старшихкласів.

Намасові свята ізпозакласногочитаннязапрошуються батьки,рідні та друзі;найчастіше смердотіприймають доля всвятах, ранках,зустрічах тощо.  

>Формимасовихпозакласнихзаходів вмолодшихкласах:

1.         >Організація іпроведеннянавчальнихолімпіад ізлітератури.

2.         >Роботалітературногогуртка (>драматичнийгурток,літературознавча студія,поетичнийгурток таінше).

3.         >Підготовка тавідзначенняювілеюписьменника („Шевченка –видатний Український письменник,,)

4.         >Літературнівечори:

-ювілейні;

-тематичні;

-історико-літературні;

-жанрові;

-сезонні („>Гаїшумлять”, „>Надворі веснавповні”).

5.         >Читацькіконференції.

6.         >Турніри,конкурси (накращогопоета-початківця, накращупісню татакеінше).

7.         >Зустрічі ізписьменниками,журн6алістами,вчителями старшихкласів ізлітератури.

8.         >КВК.

9.         >Вікторини.Літературніекскурсії.

>ЗАПИС ДОБІБЛІОТЕКИ.

Дошкільноїпершокласникизаписуються зазгодоювчителя, заміроюоволодіннянавичкамичитання. Докінця Першогосеместру ужестаютьчитцямибібліотеки. Один чи два рази намісяцьвчительвідвідуєбібліотеку,знайомиться ізчитацькими формулярами табесідує ізбібліотекарем школи.Зазвичайшколярізаписуються доіншоїбібліотеки –районної,міської,сільської, приклубі таінші.Відвідуваннянешкільноїбібліотекидужерозвиваєучнів, тацю роботуслідзаощаджувати.

>ОБЛІКПРОЧИТАНОГО.  

>Робитиоблікпрочитаного можна забібліотечними формулярами. Алібажанозаволікати шкірногошколяра-читця доцієї роботи.Можнавикористовуватичитацькіщоденникипочинаючи із Першого класу. Упершомукласі докінця рокузаписуютьназвикнижок тафаміліюїї автора; у іншомукласі до цогододаєтьсяпідзаголовок,кількістьсторінок,місце таріквидання, датапрочитання; втретьомукласі –відгук про книжку чизжатезауваження проїїзміст. Друга формаоблікупрочитаного –конверти,кудивкладаютьсяаркуші іззаписомвідомостей пропрочитану книжку;такий конвертподаєтьсявчителю завимогами.Третя форма – тих жкартки, але йвкладаються смердоті надконверти, аіндивідуальнікишеньки наспеціальномукласномустенді;остання формазручна тім, щокоженучень вкласіможутьдізнатись, щочитає йоготовариш.

>Найбільшепоширення до шкілотрималичитацькіщоденники, бо смердотінайкращезберігаються, їхньоголегшеперевіряють.

>Облікпрочитаногороблятьтакож вусних формах:учніговорять пропрочитані книжки під час уроківпозакласногочитання, назвичайних урокахчитання, віндивідуальнихбесідах ізвчителем.

>Головне заподіяннявчителя –залучитиучня дочитаннядитячихкнижок вусьомутематичному та жанровійобсязі, доступномудитячомувіку.

Отже,позакласнечитанняздійснюється у сферіучнівського життя: під час уроків та впозакласний годину. Це йвизначаєрізноаспектні напрями роботивчителя, якоївінвиконує,керуючисамостійнимчитаннямдітей. перший: вчительдає заподіяння йприщеплюєдітямчитацькіуміння під час уроківпозакласногочитання. Інший: вобов’язкивчителя входитипідготовка тапроведеннямасовихпозаурочнихзаходів,пов’язаних ізчитанням.Третій:вчитель виненпропагандуватичитання,створеннядомашніхбібліотек усім’яхшколярів. 

Таким чином,керівництвопозакласнимчитаннямвиявляє собоюскладний комплекс форм роботишколярів,вчителя,бібліотекаря.

>БІБЛІОТЕЧНІ УРОКИ.

>Програмоюпередбачаютьсябібліотечнізаняття, котріпроводяться вкожномукласікілкаразів нарік ушкільній тадитячій (>районній,міській)бібліотеці.

Метабібліотечних зайнятиполягає до того,щобознайомитимолодшихшколярів ізбібліотекою,їїкнижковими фондами, принципамирозстановкикнижок наполицях увідкритому для доступуфонді,формуванняумінькористуватисядовідково-бібліографічнимиапаратомбібліотеки тощо.

2.2Загальнівимоги допроведення таорганізаціїуроківпозакласногочитання впочатковихкласах.

>Цілеспрямованеформуваннячитацькоїсамостійностімолодшихшколяріввідбуваєтьсяпоетапно. Накожномуетапінавчаннявизначаються заподіяння, котрівраховуютьособливостіданоговіковогомікроперіоду,обумовлюється методика роботи та організаціянавчальноїдіяльностіучнів,вимоги донавчальногоматеріалу,видибібліотечно-бібліографічноїдопомоги,типи, структура уроку (>заняття) тощо.

Так,Наприклад уметодиці роботи іздитячоюкнижкою впершомукласіважливемісцезаймаєформування ушестирічнихучнівуміньслухати-розумітичитаннядорослого.Починаючи із іншого класу, колишколяріоволодіваютьвідповіднимрівнемнавичкичитання,особливемісце під час уроківпозакласногочитанняпосідаєрозвитокуміньсамостійносприймати ірозумітиписьмові (>друковані)зв’язнітексти.Відповідно йструктурізаняття із числаіншихкомпонентіввиділяєтьсясамостійнечитаннятвору.

яквідомо,самостійний ритм життявимагає відлюдинишвидкогореагування наумови, щошвидкозмінюються,здатностіорієнтуватися увеличезномупотоціінформації.Вже упершомукласіучніознайомлюються ізновими правиламигігієничитання, ізнайпростішимиструктурнимиелементамидитячої книжки, ізумінням правильноназивати книжку,твір тощо. Унаступнихкласахучнізасвоюютьпринципирозстановкикнижок удитячійбібліотеці,практичніумінняорієнтуватись удитячійкнижці,користуватисьїїдовідковимапаратом,уміннядобирати книжки напевнутаму іздопомогоютематичноїполиці,книжноївиставки,рекомендаційного списку,знаходитипотрібнуінформацію увідповіднихсловниках,енциклопедіях йтакеінше.

>Етапиформуваннячитацькоїсамостійностімолодшихшколярів.

>ПЕРШИЙЕТАП –підготовчий. Цеетапохоплює весьперший семестр 1 класу.Уроківпозакласногочитання на цьомуетапімайже немає: на роботу іздитячоюкнижкоюрекомендуєтьсявідводити до 20хвилин одного разу натиждень.Якщоучні класумаютьдостатнійрівеньпідготовки ізчитання,вчительможепроводитизаняттяупродовжусього уроку. Нацих урокахвчитель чиучні, котріоволоділиграмотоючитаютьпершокласникамдоступні твори.Дітивчатьсясприймати на слухрозповіді,казки,елементарнооцінюютьпрочитане,малюютьсловесні картинки запрочитаним,ознайомлюються ізосновними правиламигігієничитання такористування із книгою,співвідносятьзміст із заголовком.

Одним зосновнихзавданьпозакласногочитання напідготовчомуетапієпробудження ушколярівінтересу додитячої книжки,формуванняпочатковихуміньсамостійно із неюспілкуватися.  

>ДРУГИЙЕТАП –навчальний. Цедругий семестр Першого класу та іншого класу.Вводятьсясамостійніщоденні урокипозакласногочитання.Розширюється колочитань.  

На цьомуетапіучніщевідрізняються один від одного за темпомчитання: самічитають словами,інші – по складах. як тих, то йіншіпоки неможутьвільнощечитати книжки, котрідужезаволікають їхньогоувагу.Повільне,невиразнечитання незадовольняємолодшихшколярів, недаєрадостіспілкування ізкнижкоюзасмучуєтьсяпоганоютехнікоючитання. На цьомуетапі особливопотрібентактичний тауважнийіндивідуальнийпідхідвчителяНеобхіднопривчити маленькогочитця доспілкування ізкнижкою „віч-на-віч”. Тому нанавчальномуетапіпозакласногочитання не можнащезадавати класуякусь книжку до зазначеноготерміну; книжкичитаються під час уроків; заподіяння длядомашньогочитанняіндивідуалізовані. Укласізавждиєдекількаучнів, котрічитаютьвільно. Нацихшколяріввчительопирається,організуючивзаємодопомогу.

>Завдання длячитаннядиференціюються й науроці: „>слабші”учнічитаютьуривкитвору, котрі немістятьскладнихпобудов танезнайомихслів. Докінцянавчальногонавичкичитанняудосконалюються, багаточитають плавно тавиразно.Індивідуальнірозрізнення болеезменшуються.Збільшуєтьсязагальнаначитаністьучнів та їхнідосвідучбової роботи.

На цьомуетапі вучнівформуєтьсяпевнийчитацькийкругозір, смердотінавчаютьсяусвідомлятьфактичнийзмісттвору,виділятиосновнихперсонажів, практичнорозрізнюють текст зажанровимиознаками,прогнозуючиорієнтованийзмістнезнайомої книжки,спираючись натакіосновніпоказники позатекстовоїінформації:прізвищеписьменника, заголовоктвору,ілюстрації,зміст (>перелік)творів,роблятьпростіші записи пропрочитане,вчатьсярозповідати пропрочитане,обговорюватиоповідання та коротковиражати доньогосвоє ставлення.Ознайомлення ізновоюкнижкою та текстомхудожньоготворувідбувається науроці подкерівництвомвчителя.

Таким чином,школяріоволоділи комплексом знань,практичнихумінь,навичок, щодозволяєїм нанаступному >ТРЕТЬОМУЕТАПІ – основному, >самостійнорозв’язувати заподіяння, котріскладаютьсутністьчитацькоїдіяльності.

Докінця основногоетапу усіучніпочатковихкласівповинніоволодітинавичками тавміннями, котрінеобхідні активномучитачу:технікоючитання,орієнтованими тагігієнічнимивміннями, аголовне, смердотіповинніполюбити книжку тасамостійнечитання.Тобто У 3 – 4класахсамостійнечитанняучнівстаєістиннопозакласним. На урокахвідбуваєтьсяколективнеобговорювання того, щодіти прочитализаздалегідь. У 3-4класах урокипозакласногочитанняпроводяться одного разу на 2 тижня (>загалом 17 часів нарік). Педагогвиділяє натакізаняття ззагальноїкількості часів,відведених на урокикласногочитання.

>Якщо напершому та іншомуетапах колочитанняучнівскладалидитячі книжки,обсяг які неперевищував 30 – 36сторінок, тоактивнечитанняшколяріввключаються йзначні заобсягом твори. 

>Помітноюознакою на основномуетапієплануваннянавчальногоматеріалу,якийопрацьовується на одномууроці атакож – под годинупроведеннясеріїуроків,об’єднанихміж собоюспільноюметою.

>Наприклад, утретьомукласі, денавчальнийматеріалдобираєтьсяпереважно замонографічним принципом,вчительпередбачаєсеріюуроків затворчістю того чиіншогописьменника.Доцільним якщопропорційнимчергування невеликих табільших заобсягомлітературнихтворів.

У четвертомукласіпереважаєтематичний чижанрово-тематичний принципплануваннянавчальногоматеріалу. Так,проведеннясеріїуроків, на якіколективнообговорюютьсярізні книжки,об’єднанніміж собоюблизькістю тематики, проблематики, Яка длядітей уцеймікроперіодє особливозначущою.Крім того,вінплануєпроведенняуроків, под годину якімолодшішколяріглибшезасвоюютьознакипевноголітературного жанру (>наприклад,повістей,казок, легенд йтакеінше),вчаться іздопомогоювчителяузагальнюватиісторичний таморально-естетичнийдосвіди,відображенні узмістахцихтворів.

На цьомуетапінавчальнийматеріалскладаютьпереважнозначні заобсягом твори.Читацьке колошколярів у четвертомукласіінтенсивнопоповнюєтьсянауково-пізнавальноюлітературою.

>Колочитаньвизначаєтьсявчителем,враховуючиумови забезпеченнядитячоюлітературоюрайонних (>міських),шкільних,домашніхбібліотек.

>Змістпрограмиреалізується наспеціальновідведених уроках,бібліотечнихзаняттях, шляхомпроведеннялітературнихранків,вікторин,екскурсій тощо.

>Методичніпринципидобору книжок,рекомендованих дляпозакласногочитаннямолодшогошкільноговіку.

>Основним учбовимматеріалом назаняттях ізпозакласногочитанняєдитяча книжка,дитячаперіодика (>журнали, газета),довідковалітература (>словники,енциклопедії длядітей).

>Відбірзмістулітературнихтворівздійснюється закритеріями їхньогохудожньо-естетичної ціності,доступності дляосвоєнняучнямипевноївіковоїгрупи,насиченостіпізнавальнимзмістом, ізурахуваннямчитацькихінтересівшколярів.Під годинудоборулітературногоматеріалувчительвраховуєтакожсанітарно-гігієнічнівимоги довидань (>поліграфії,ілюстративногоматеріалу,обсягукнижок,розміру шрифту тощо).  

>Наприклад, дляшестирічнихучнівдобірдитячоїлітературимає своїособливості,пов’язанізіспецифікоюсприймання уцейперіодрозвиткудитини, ізрівнемрозвиткунавичкичитання,понятійногомислення. яквідомо,понятійнемислення ушестирічнихдітейсформованенедостатньо.Слова-назви вони всещепов’язані ізконкретнимиоб’єктами йявищами. А томузоровийсупровід тексту у книжкахвідіграєнадзвичайноважливу роль.Чиммолодшадитина, тімбільшуплощу насторінці чи зврозвороті (60 % - 70 %)маютьзайматиілюстрації.

>Майстерновиконанімалюнки увисокохудожнійдитячійкнижцідопомагаютьучнямглибше йповнішезрозумітизмісттвору,ширшеуявитибагатогранну картину світу,усвідомитинайважливішізагальнолюдські ціності,сприяютьрозвиткумовлення, образногомислення,почуттівдитини.

>Програмоюпередбачаєтьсярозширеннячитацького кругозорушколярів наоснові жанрового,тематичногорозмаїттятворів та їхньогоавторськоїприналежності. При цьомуйдеться як прохудожню, то йнауково-художню,науково-пізнавальну,довідковулітературу. Тематика йзмісттворіввідображаютьрізністорони життя, ідіяльностідитини,сприяютьрозширеннюсвітоглядудітей,поповненнюїхніх знань,засвоєннюнайважливішихзагальнолюдськихцінностей,вихованнюнайкращих,гуманістичнихпочуттів дорідноїмови,землі,природи,шанобливогоставлення людямстаршогопокоління,національнихтрадицій свого народу та культуриіншихнародів.

>Бажано,щоб до шкірного урокудобиралася нова книжка,щобучні маліуявлення, щокнижковий світлобагатий йрізноманітний, що вньомукожнадитинаможезадовольнити своїпізнавальніінтереси, що ізкнижкою можнацікавопроводитисвоєдозвілля.

>Загальнівимоги допроведенняуроківпозакласногочитання.

Урокипозакласногочитаннямаютьвласнуспецифіку тапринципововідрізняються відуроківкласногочитання: під час уроківвирішуютьсяінакшізадачі.

Зоднієїсторони,цевідносновільні уроки, на якірозвиваютьсячитацькіінтереси,кругозірдітей, їхньогоестетичнісмаки тапочуття,сприйманняхудожніхобразів, їхньогоуявлення татворчість.

Зіншоїсторони, під час уроківвиконуютьсявизначенніпрограмнівимоги,формуютьсянавички тавміння,необхідні активномучитачу.

Урокипозакласногочитанняповинні бутицікавими, статі святому книжки,учнічекають їхнього знетерпінням , готують перед тим протягом тижня чи двох. 

>Підготовкавчителя доуроківпозакласногочитання.

>Підвищенняефективності урокупозакласногочитанняпередусімзалежить відякостіпідготовкивчителя допроведення такого роду зайняти.Цяпідготовкамає бутипоетапною.Вона виннавключати у собі 4етапи:

1.Ознайомлення ізнауково-методичною тапсихологопедагогічноюлітературою із проблемформуваннянавичокчитацькоїсамостійності.

2.Ознайомленнязі спискомрекомендованоїлітератури дляучнів 1-4класів.Вивченняфондівшкільної таміської (>сільської)бібліотек.Добіртворів дляпозакласногочитання.

3.Перспективнепланування:   

- тематикауроківпозакласноїчитання;

-типиуроків:традиційний (>основний) йнетрадиційний (>уроки-звіти,інтегровані уроки,уроки-КВК,вікторини тощо).

-видиуроків:тематичний,жанровий,авторський.

4.складанняконспектівуроків таоптимальнихпсихолого-педагогічних умів).

>Вчитель виненвраховувати, що урокипозакласногочитаннямають своїспецифічнінавчально-виховніцілі.Полягають смердоті до того,щоб:

- забезпечитисистематичнеознайомленнядітей й широким колом книжок, щовідповідаютьїхньомувіковомурозвиткові;

-допомогтиучнямзасвоїтизагальніособливості тазакономірності, заякимигрупуються книжки іупорядковуються їхнірізноманітність;

-навчитидітейвільно ібезпомилковознаходитинеобхідну книжку,визначати заподіянняуроківпозакласногочитання впочатковихкласах –вихованняактивнихчитачів шляхомрозвиткуїхньоїчитацькоїсамостійності.

>Требазауважити, щочитацькасамостійністьхарактеризується,по-перше,наявністю в читачамотивів, щозмушують йогозвертатись до книжок, та,по-друге,наявністюсистеми знань,умінь йнавичок, котрідаютьйомуможливість знайменшоюзатратою сил й годиниреалізувати своїбажаннявідповідно доособистої йсуспільноїнеобхідності.Об’єктивнимпоказникомчитацькоїсамостійності школяраєстійкасамостійність йздатністьчитати книжки заусвідомленимвибором.

>Завершальниметапомпідготовкивчителя доуроківпозакласногочитанняєскладанняконспектів зайняти.

>Складаючи конспект урокувчитель винендотримуватись рядвимог, бездотримання які урокипозакласногочитання не будутьвиконуватисвоїх завдань. 

>Вимоги доуроківпозакласногочитання.

Накожномууроціведетьсяоблік того, щодіти читалисамостійно.Учніприносять до класу тих книжки, котрі смердоті прочитали чичитають в даний момент, два чи триучня короткорозповідають пропрочитану книжку.Вчительстворює науроцітакуситуацію, вякійвиникаєвзаємнийобмінвласними думками, котріпродовжуються й поза уроком. Науроцівиховується ушколярів потребаподілитися ізтоваришамисвоїми думками пропрочитані книжки.

Накожномууроціорганізуєтьсярекомендація новихкнижок.Формирекомендаціїрізноманітні: йобмін думками, й прямарекомендаціявчителя із показомрекомендаційної книжки.

>Такожвчителеві можнапідготувативиставкукнижок затемоюзаняття (навиставціподаються книжки якпрочитаніучнями, то йзапропонованівчителем).Цявиставка на початку урокуколективнорозглядається зачітковизначеним планом,якийвідповідаєтемі іметі уроку (>наприклад,дітямпропонуєтьсявстановити, чи усі книжкивідповідаютьтемізаняття; чи невиставлена одна ітаж книжкадвічі;якщо книжкизбігаються заназвою, то котраміж нимирізниця; книжки якіавторіввиставленні;пропонуютьсявизначитижанривиставленихтворів й т. п.).Систематична робота в такому напрямімає наметісформуватитакуважливучитацькунавичку, якорієнтація вкнижковому „>морі”.

Накожному урокупозакласногочитанняпередбачаютьсяспеціальнівправи,спрямовані навироблення вучнівумінькористуватисяприйомамисамостійноїчитацькоїдіяльності (>наприклад,відтвореннязмістувибраної тапрочитаної книжкиепізодами, за планом;звертання додовідковоїлітератури таматеріалів зперіодики;засвоєннязакономірностей: автор – книжки; тема – книжки тощо).

>Під годину шкірного урокупозакласногочитанняучнічитаютьрозповідь,оповідання,повість,казку,вірш, байку;прочитуютьоповідання вцілому,якщо воно таневелике заобсягом,читаютьпідряд на 2-3 уроках чипрочитуютьуривки із книжки, якоїчитає веськлас.Частіше начитаютьвголос; але йвикористовуютьтакож йчитання про собі, йчитаннянапам’ятьвіршів, йінсценування, йчитання за ролями.

Накожномууроцімаємісцеелементианалізупрочитаногооповідання – вформібесіди (>відповіді на запитаннявчителя), але й уформівільнихвисловів.

Накожномууроцідається щосьнове вчитацькихвміннях:вміннязнайтивідомості про автора,вміннязорієнтуватися вкнижці заїї заголовком,вміннястворитивиставку,вмінняписативідгук прокнижці чи вестичитацькийщоденник й т. п.

На урокахпозакласногочитаннядоцільновикористовуватитакі >методи таприйоми роботи:  

>БЕСІДА.Їївикористовують негараздрозгорнуто, як назвичайних урокахчитання. Формубесідиприймає йобговоренняпрочитанихкнижок, йрекомендації нових;елементибесідидопомагаютьвиділитиголовне впрочитаномуоповіданні,вияснитипослідовністьподій, години тамісця дії.Своєрідність під час уроківпозакласногочитанняполягає до того, що усі запитаннярозраховані на болеевисокусамостійністьшколярів, ніжзвичайно, нарозгорнутівідповіді, назволіканнядодатковихвідомостей – з життя, зіншихкнижок.

як й назвичайних уроках,бесідибуваютьвступні,супутні,підсумкові. 

>Доцільновикористовувати уходібесідитакіметоди таприйоми роботи:

-навчаннявідповідати зазразком;

- постановкапроблемнихзапитань (>завчасно) дляосмисленнявідповідівдома, ізілюстрацієюіндивідуальнодібраноголітературно-художнього йдовідковогоматеріалу;

 -навчаннявмінняставити своїмтоваришамзапитання (>цікаві,пізнавальні,творчі,пошукові, загадки) допрочитаного.   

>СЛОВНИКОВАРОБОТА.Вонаграє під час уроківпозакласногочитаннядопоміжну роль:пояснюютьсяскладні слова,звертаєтьсяувагашколярів наособливаяркі,вдалівідборимовлення, котрінеобхіднозапам’ятати.Розібрати усі слова.Якіможутьпоказатисядітямскладними,незрозумілими під час уроківпозакласногочитання простонеможливо.Словникова робота туторієнтується надовідники, напримітки до тихий форм, котрівикористовуються ужитті.

>ПЕРЕКАЗПРОЧИТАНОГО під час уроківпозакласногочитанняпоступововідходить відтрадиційноїформиблизького дозразкупереказу:учніпередають сюжетпрочитаної книжки,переказуютьуривок,який болеесподобався,передаютьпрочитане в ролях,інсценізуютьокремісцени ізпрочитаної книжки.Систематичновикористовують йтакий вид роботи, якнаписаннятвору.

>ВИРАЗНЕЧИТАННЯВГОЛОСслідвикористовувати якосновнийприйом,якийдозволяєінодікраще всіхроздуміввизвати вучнівнайглибшеколективнехвилювання, потребу вспілкуванні.   

>Готуючись до урокупозакласногочитання,вчительмаєпостійнозвертатися дословників,довідників,переглядати книжки,старівиданняжурналів,книжок. Зцихджерелвінчерпаєповчальні длявихованцівматеріали, ізякими смердотісамостійноознайомитисяще неможуть.    

>Планування, структура й методикауроківпозакласногочитання вмолодшихкласах.

Ос-кільки урокипозакласногочитаннярозвиваютьшколярів,виховують, у якихактивність, то структурауроківрізноманітна.Кожний урок –цетворчістьвчителя ташколярів, йчим понад смердотірізноманітніше, тім понадуспіхівдосягаєвчительзі своїмкласом.

>Плануються урокипозакласногочитаннявідразу однією семестр,причому впланіобов’язковопередбачаються усінеобхідніформикласної тапозакласної роботи ізкнижкою. Прискладанні такого плануобов’язкововраховуютьсяобставини, котріполегшуютьорганізації.Позакласногочитання вданомукласі, асаме:

-рівеньпідготовкишколярів;

-специфікаміських умів (>соціальних складбатьківдітей,фактичнийкнижний фонд тощо);

-навчально-виховнізадачівідповідногоперіодунавчання.

>Якщо внести доувагирозрізненняміжетапамиорганізаціїпозакласногочитання танезвичайно широкогодіапазонувимог до маленькогочитця протягомчотирьох роківнавчання,стаєзрозумілим,наскількирізноманітні уроки,присвяченірішеннюцих завдань.Особливостіуроківвизначаються,по-перше,етапамисистемипозакласногочитання,по-друге,навчальними завданнями,тобтопрограмою, по третє,виховними завданнями.Якіставлятьсяшколою чивчителем вкласі,по-четверте,інтересами самихшколярів.

У 1класібільшакількістьуроків, на якіновітекстичитаютьсявчителем чиокремими школярами, ужеоволодівши минавичкамичитання.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація