Реферати українською » Педагогика » Навчання фізіці винне буті Важко, альо обов'язково Переможне Для всіх школярів


Реферат Навчання фізіці винне буті Важко, альо обов'язково Переможне Для всіх школярів

>Тетяна Потапова, старшийвикладачкафедринауково-методичногосупроводуДОІППО, методист ізпитаньвикладанняфізики

М>авчанняфізиці винне бутиважким, але йобов’язковопереможним для всіхшколярів

 „Д>атилюдині діяльність, Яка бнаповнювала його душу”

>К.Д.Ушинський

>Мудрість педагогаскладається до того,щобпостійноставити собі за запитання: „”якзацікавитиучня?”, „>Якийматеріалпідібрати на вухо уроку,щобвінзадівучня „заживе”, давшипоштовх йогодумці, пробудившиінтерес,адже лише тодіпочинається процеспізнання?” Іщоразудавати наці запитаннярізнівідповіді.

>Педагогікасучасного днявимагає відучителя-предметника не лишевисокогопрофесіоналізму (врозумінніволодінняфізикою), але й йвисокогорівняволодінняметодичноюпідготовкою.Реалізаціяцихвимог винна бутиєдиною йнерозривною,аджеформуваннямотиваціїнавчання вучнів, їхніактивності – тепер вцентріувагимайже всіхпедагогів.

>Виходячи із цого,зростаютьвимоги до уроку.Він винен, як йзавжди, бутинаправленим нарозвязаннясерйозних проблемнауково-теоретичноїпідготовки, але й разом із тімприноситирадістьпізнання світу,радість відучасті впроцесіпізнання.

>Школи України вжедругийрікпрацюють зановимипрограмами ізфізики. І передвчителямифізикипостає ряд нових проблем:

>     якперебудуватись навикладання предмета зановимипрограмами;

>     якоцінитиякість новихпідручників;

>     котріметодичнікомплексикращевзяти надопомогу;

>     якзацікавитидітей;

>     дезнайтицікавімотиви накожний урок;

>     дезнайтицікавіпроблеми накожний урок;

>     яквпровадити принципособистісно-орієнтованогонавчання ,яккерівництво до дії.

>Основнимивектор-напрямками впроцесівикладанняфізикиє йзалишаються :

>     >вивчення в 7-9класахзакінченого курсуфізики, щовключаєелементибазових знань проявищаприроди,розкриває сутьфундаментальнихнауковихфактів,гіпотез, зрозуміти й законівфізики, їхніісторичнийрозвиток;

>     >викладанняфізики в 9-11класах;

>     >підготовка дозовнішньогонезалежногооцінювання;

>     доля учителівобласті уВсеукраїнськомуконкурсіпедагогічноїмайстерності „>Вчительроку-2009” вномінації „>фізика”.

Яка ж позначкавивченняфізики восвітнійшколі приособистісно-орієнтованомупідході допроцесунавчання?

>Навчанняфізики восновнійшколімає за міткузнайомство ізфізичнимиявищами й методаминауковогопізнанняприроди,формування наоснові цогознайомствауявлень профізичну картину світу.Процеснавчанняфізиці винен бутиорієнтований нарозвитокпізнавальнихінтересів,інтелектуальних йтворчихздібностейшколярів,формуванняуміньсамостійноздобуватиновізнання увідносності ізжиттєвимипотребами йінтересами.

Упрактиці роботи школизадачірозвиткупізнавальнихінтересів,інтелектуальних йтворчихздібностейучнів якзавждивідноситься надругий план, але впершомупланізалишається завданняоволодіння „>сумою знань”. Однак,оволодіння „>сумою знань”неможливе безрозвиткурозумовихздібностей, абудь-яка „сума знань”, визнанасьогоднінеобхідноюкожному, завтра якщовизнананеповною чи взначномуступенібезкорисною.Актуальноюзадачею Сучасної школиєперенесенняосновноїуваги ізпроцесу „>передачі знань” нарозвитокінтелектуальних йтворчихздібностейшколярів,формуванняуміньсамостійногопридбання нових знань увідповідності ізжиттєвимипотребами йінтересамиучнів.

Длядосягненняданої метинеобхідно, заЛ.С.Виготським,навчання йрозвитоквідбуваютьсяефективно до тоговипадку,якщозапропоновані впроцесінавчання зарівнемскладностідекількавищідосягнутогорівнярозвиткуучня.Якщопроблеми, котрівиниклисьогодні передучнем,вінзможерозвязати задопомогоювчителя, то назавтравінзможерозвязуватитакіпроблемисамостійно.Цяорієнтація на „зонунайближчогорозвитку”, на „завтра”, а чи не на „>вчора”розвиткудитини. При такомупідході накожномууроці передучнямитребаставити „>важкіпроблеми”, щовимагаютьрозумовихзусиль.

 Аліорієнтування лише на „>важкенавчання” ізпостановкою все болеескладних проблем накожномууроці негарантуєуспіху. як коня можна силою привести дорічки, але й не можназаставитинапитися, то йучня можназаставитисидіти науроціфізики, але йнеможливопримусовочомусьнавчити йрозвинути йогоздібності.Кіньможепити воду, колизахоче,ученьвчитися – лише тоді, колизахочевчитися. Длядосягненняуспіхів внавчанні йрозвиткуучнівнеобхідна їхньоговнутрішнямотивація допроцесунавчання.

якстворититакумотивацію?

>Вибірзасобів длямотивації донавчання восновнійшколі невеликий. У цьомувіціучні незамислюютьсясерйозно про „минуломумайбутнє” послезакінчення школи.Практично Єдинийдієвийзасібмотиваціїнавчання в цьомувіці –пробудженняінтересу до предмета, щовивчається.Загальноюзакономірністюлюдськоїпсихікиєневимушенаувага довсього нового,ранішенебаченого,невідомого,яскравого,ефектного.Фізика –навчальний предмет, щонаділенийможливістюзалученняувагиучнівмайже накожномууроцідемонстрацією нового,невідомогоїм природногоявища,фізичногоефекту.Требавикористовуватицюперевагу накожномууроці.

>Пізнання світу йрозвитокздібностейлюдинивідбувається лише впроцесі йогоіндивідуальноїсамостійної йактивноїпізнавальноїдіяльності. Тому усідосліди поспостереженнюфізичнихявищ,експерименти повивченнюфізичнихвластивостейтіл,перевірцігіпотез,доступні йбезпечні длясамостійноговиконання школярами,требанамагатисяпередатиучням насамостійневиконання.

>Використаннядіяльнішогопідходу допроцесунавчання приповерхневомупоглядіможездатися простоюсправою.Замістьдовгихпояснень вчительпропонуєпрочитатисамостійнонаступний параграфпідручника,самостійновиконатиописані вньомудосліди,самостійновідповісти наконтрольні запитання чивиконати заподіяння тесту длясамоперевіркирезультатівнавчання. Формальноцедіяльніснийпідхід допроцесунавчання. Алііндивідуальнасамостійнапізнавальна діяльністьучнівможе бутиактивною йефективноюлише заумовидостатньовисокогорівня їхнівнутрішньоїмотивації доцієїдіяльності.

>Завданнявчителя –целишезовнішня,малоефективнапримусовамотивація.

>Ефективнимзасобомпідвищеннярівнямотивації допізнавальної йтворчоїдіяльностіможеслужитивикористання методу проблемногонавчання. Колі мовайде пронеобов’язковізаняття ізучнями за їхніінтересами,доречністьвикористання методу проблемногонавчання невикликаєсумніву. Аліможливістьсистематичноговикористання цого методу назвичайних урокахбагатьомуявляється вельмисумнівним.Чому ж тих самучні, котрі небажалиприкластимінімальнихзусиль длязапам’ятовування двохреченьвизначенняфізичних величин йодиниці їхнівиміру,раптомзахочутьвиконуватисамостійніекспериментальнідослідженнязалежностіцієївеличини відіншоївеличини?

>Требаусвідомлювати, щошколярі незаучують й незапам’ятовують щось ззапропонованоговчителем невсуперечйому, а лише бо їхньогоце нецікаво.Головна причинанудьги йапатіїучнів під час уроків –це нелінь, абезділля.Більшучастину уроку засхемою „>опитування –пояснення –закріплення”розум й рукиучнівзнаходяться устанібездіяльності,їмнеобхідно лише „пристойновиглядати” – нерозмовляти, нечитатистороннюлітературу, неперемовлятися іздорослими, незадавативажких чиневміснихзапитань.

Тому уся таємниця до того,щобпоставити перед школяраминаступнунавчальну проблему ввиглядізвичайного заподіяння, „уроку”, а як загадку,детективнуісторію, якоїнеобхіднорозгадати. При цьому проблема виннавідкриватиможливістькожномуучневі досамостійноїпізнавальної чипошуковоїдіяльності.

>Однією зголовнихмотиваційпродовженнябудь-якоїдіяльності длялюдиниєуспішністьцієїдіяльності.Немаєуспіхів – немаєбажання допродовженнядіяльності.Немаєбажання – немає йсамоїдіяльності, аможе бутилишеїїімітація. Томунавчання винне бутиучпішним,переможним.

Дляуспішногонавчаннятреба передучнямискладніпроблеми, але й йнезамітнодопомагатиїмзнайти „>самостійно”рішенняцих проблем.Успіх накожномууроціє стимулом доподальшогонавчання.Навчання винне бутискладним, але йобов’язковопереможним для всіхучнів.

Принципобов’язковоїуспішностіпроцесанавчання для всіхучнівможездатисяпротирічнимсистеміосвітніхстандартів, котрівводять ушколі. Аліцепротиріччя лишеформальне.

>По-перше, нетребазабувати, щодосягненнявимогосвітнього стандартувідноситься до моментузакінченнясередньої школи.Якщопоганимиоцінкамивідбитибажаннявчитися восновнійшколі, торозраховувати навеликіуспіхи дозакінченнясередньої школи мало основ.

>По-друге,требазвернутиувагу того факт, щодосягненнявимогосвітнього стандарту ізфізикивідноситься не дуже довсіївипускниківсередньої школи, а лише до тихий з них, котріобираютьпрофільподальшогонавчання, щопотребуєволодінняшкольним курсомфізики.Якщовчительфізики восновнійшколі якщокеруватися принципомпереможногонавчання, тозбільшиться число йогоучнів, котрі будутьобиратитакіпрофіліподальшогонавчання.

>Вимогаобов’язковоїуспішності всіхучнів убагатьохвикликаєсумнів.Виникаєприроднє запитання,чомуценавчанняфізиці винне бутиобов’язковоуспішним для всіхучнів класу?Аждецеособливий предмет, аздібності таінтереси ушколяріврізні.Нехайкоженученьотримуєоцінки увідповідності зсвоїмиздібностями танаполегливістю впроцесінавчання!

>Такийпідхід дооцінкирезультатівнавчання практичнозагальноприйнятий всучаснівпрактиці роботи школи.Віндоситьобгрутнованийлогічно таспирається нанормативнідокументи.Чомуцейпідхідтребазмінювати й чи якщоновийпідхідкращий зацей?

>Цейпідхід дооцінкинавчальноїдіяльностіучнівтребазмінювати бовінкопіює практику роботи контролера ВТК наконвеєрі.Єзатрердженізгоривимоги допродукції навиході зконвеєра,порівнюємоякості продукту ізцимивимогами йставимо напродукті штамп: „перший сорт” (5), „Інший сорт” (4), „>Третій сорт” (3), „Шлюб” (2). Учительвідчуває собі за цьомузайнятимвідповідальною йважливоюсправою –державним контролем.

Учому жміцність такогопідходу?

>Перше йсамеважливе:учень – не продукт, наякомутребаставити знак сорту.Учень – людина, й винен бутиціллю, а чи незасобом, не продуктом.Учень – необ’єктнавчання, нематеріал, ізякого школа винназформуватилюдину зазаданими параметрами, асуб’єкт,рівнийлюбійіншійлюдині.

>Якщоучень –ціль, то школа,вчителі,учбовіпредмети –лишезасоби, котріслугуютьційцілі.Нормальна рольвчителя вційсистемі –це рольпомічникаучня, а чи не контролера.Будь-якийучбовий предмет виненрозглядатися не якціль,якої винендосягтиучень, алише як як один ззасобів школи длядосягненняосновної мети – максимальногорозвиткуіндивідуальнихздібностейкожноїособистості.

>Підхід добудь-якогоучбового предмета як дозасобурозвиткуздібностейучнязмінять до системивідносинміжвчителем таучнем впроцесінавчання. Учительзасобами свого предметадастьрізніможливості длярозвиткуособистостіучня тавідмічає усі йогоуспіхи,створюючи тім самимстимули допродовженнянавчання.Учнів, котрі невстигають, в нормальномуучбовомупроцесі не винне бути.Якщо вчительнавчає, те в шкірногоучняобов’язково будутьякісьуспіхи. Завдання вчителя –помітитиціуспіхи й правильнооцінити їхні.

Колиможезмінититакийпідхід впроцесінавчання? Чи непринесе від понад зла, ніжкористі?

>Головне, щоможедатицейпідхід дооцінкиучбовоїдіяльностіучнів, -це зміну ставленняучнів допроцесунавчання.

Чи можнаприйняти принципособистісноорієнтованигонавчання яккерівництво до дії вперіодвпровадження в практику роботи Сучасної школиосвітніхстандартів?

>Саменовіосвітністандартизробилипершийкрок на шляху дореалізації принципуособистісноорієнтованогонавчання. Тім самимвчителюдаютьсячіткіорієнтири порозділеннюучбовогоматеріалу наобов’язковий длязасвоєння всімаучнями таматеріал,якийпропонується длявивчення, але йякий непідлягаєобов’язковому контролю ізнаступноюоцінкою.

  >Яким чиномприйняття принципуособистісноорієнтованогонавчання восновнійшколіможевпливати науспішнуреалізаціюранішепереліченихпринципів тапідходів донавчання?

>Спробизастосування напрактиціпринципіврозвиваючогонавчання,діяльнісногопідходу, проблемногонавчання,переможногонавчання для всіхучнівзустрічаються зсерйознимитруднощами.Середцихтруднощівпершою можнаназватизначнуневідповідністьміжоб’ємомобов’язковогоучбовогоматеріалу та годиною, щовідводиться на йоговивчення.Традиційна методика засхемою „>прослухай – прочитай –відтвори”потребує – длязаучення тавідтворення! – якмінімум в 3-4 разименших витрат години, ніж методикавивчення того жматеріалу наосові принципу проблемногонавчання тадіяльнісногопідходу.

Такнавіщо жпотрібна така методика, котрапотребує скільки витрат?

>Якщоприйнятипозицію проспіввідношенняцілей тазасобів впроцесішкільногонавчання,відповідно доякої позначка –цемаксимальнийрозвитокіндивідуальнихздібностейучнів, а школа,учбовіпредмети,вчителя –цезасоби длядосягнення мети, тоосвітністандарти із всіхнавчальнихпредметів неповиннірозглядатися як догма, якпереліктермінів, правил, законів тафактів для „>вивчення”.Освітністандарти в такомувиборіцілейнавчання –лишесистематизованийзбірникматеріалів, котріпропонуються вчителю таучням длядосягненняосновної метинавчання –розвиткупізнавальнихінтересів,інтелектуальних татворчихздібностейучнів,формуванняуміньсамостійногонадбання нових знань увідповідності зжиттєвимипотребами таінтересами.Цейзбірникматеріалів винен бути нановопереглянутий тапроаналізований ізпозиціїпридатності йогоелементів длявикористання ворганізаціїпроцесанавчання наоснові проблемного методу тадіяльнісногопідходу доорганізаціїпроцесанавчання.

Урезультаті виннестатисясутєвескороченняоб’ємаучбовогоматеріалу,якийєобов’язковим длявивчення.Тільки привиконанніцієїумови впринципіможевідбутисяперехід від вербального методунавчання до проблемногонавчання, відорієнтації напасивнесприйняттяінформаціїучнями наїхнюсамостійнуактивнупошукову діяльність. Длярозвиткуздібностейучнівнеобхідний годину для зайняти заінтересами,потрібніінтелектуальніпоблеми й організаціясамостійноїпошуковоїдіяльностіучнів.

>Особливонеобхіднопідкреслити, щотезіс пронеобхідністьсуттєвогоскороченняоб’ємуобов’язкового длявивченняучбовогоматеріала неміститьпропозиційпереглянутиобов’язковиймінімумзмістуосновнихосвітніхпрограм ізфізики тавимоги дорівняпідготовкивипускників. Мовайде проскорочення вшкільнихпідручникахоб’ємуматеріала,якийпропонується вякостіобов’язкового длявивчення. Цеможе бутидосягнуто шляхом болеесувороговідборуобов’язковогоматеріалу,виділення самого головного вкожнійтемі.  

 

>Особливостівикладання зановоюнавчальноюпрограмою ізфізики

дляучнів 7-8класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів.

 

>Відповідно доТиповихнавчальнихпланівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів12-річної школи,затверджених наказом МОН України від 07.05.2007 №357, у 7класі навивченняфізикивідводиться 35 часів (1 година натиждень), а й у 8класі – 70 часів (2години натиждень).

Прививченніфізики у 8класіучителевіслідпривернутиувагу напосиленняприкладноїнаправленості курсуфізики. Дляподоланнятруднощів прививченні тим, котріпов’язані ізформуванням вучнівскладних таабстрактних зрозуміти,слід широковикористовуватидемонстраційний талабораторнийфізичнийексперимент,розв’язування завдань,залученняприкладів з життя,довкілля,техніки тавиробництва.

>Згідно ізрішеннямколегії від 28 лютого 2008 року (протокол № 2/2-19) „ПрорезультатипроведенняВсеукраїнського конкурсурукописівпідручників для 8 класузагальноосвітніхнавчальнихзакладіввідповідно доДержавного стандартузагальноїсередньоїосвіти» у 2008/2009навчальномуроцірозпочнетьсяапробаціяпідручників ізфізики для 8 класуавторів:Ф.Я.Божинової,І.Ю.Ненашева, М.М.Кірюхіна (>приватнепідприємство „>Ранок-НТ”);КоршакаЄ.В.,ЛяшенкаО.І.,Савченка В.Ф. (>видавництво „>Ґенеза”);Генденштейна Л.Є. (>видавництво „>Гімназія”);Сиротюка В.Д. (>видавництво „>Зодіак-ЕКО”).

Зметоюпідвищенняефективностіуроківфізикирекомендуємо курсфізики о 7-йкласівивчатипротягом одногосеместру (2години натиждень), щозумовлено такими чинниками:

-психофізичнимиособливостямиформуваннякогнітивнихпроцесів (>уваги,сприймання,мислення,пам’яті)учнівцієївіковоїкатегорії;

-суттєвимпідвищеннямраціональностівикористання годинниковогорозподілунавчальногоматеріалу, приякомузберігаєтьсядинамічний темпвивчення предмета;

-формуванням вучнівцілісногосприйняттяматеріалу,неперервністьпроцесунавчання впоєднанні ізлогічноюзавершеністю;

-поліпшеннямякості контролюнавчальнихдосягненьучнів тавмотивованістюкорекційноїдіяльності.

У 7 та 8класахрекомендуємомінімальнооцінювати 8лабораторнихробіт, котрізапропоновано вновійнавчальнійпрограмі для12-річної школи.Переліклабораторнихробіт, котріоцінюються,визначаєтьсявчителемзалежно відформи їхньогопроведення тавимогщодооформленнярезультатівнавчальноїдіяльностішколярів.

 

>Організаціянавчально-виховногопроцесу ізфізики у 9-11класах

>Викладанняфізики у 9-11класахздійснюєтьсявідповідно дорозподілу часів,якийвизначенонаказамиМіністерстваосвіти й науки України від 25.04.2001 №342 "ПроТиповінавчальніпланизагальноосвітніхнавчальнихзакладів на 2001/02-2004/05навчальні рокта" та від 20.05.2003 № 306 “ПроТиповінавчальніплани дляорганізаціїпрофільногонавчання узагальноосвітніхнавчальних заставах", зачиннимипрограмами:Фізика. 7-11класи. Програми длязагальноосвітніхнавчальнихзакладів. - До:Шкільний світло, 2001; Програми дляпрофільногонавчання.Фізика. 10-11класи. - До:Педагогічнапреса, 2004.

>Наведений упрограмахрозподіл часівєорієнтовним. Учитель навласнийрозсудможерозподілятинавчальнийматеріал за темамиуроків,переставляти їхнімісцями вмежахрозділу, але й так і непорушуваласялогічнапослідовність.Також вчительмає праводовільновизначатикількість часів навивчення тими чирозділу.Календарнепланування початковогоматеріалувчителіможутьздійснюватибезпосередньо з текстівробочихнавчальнихпрограм.Розробкапоурочнихпланівпроведеннянавчальних зайнятиєкомпетенцією педагога,який йвизначає їхнього структуру й форму.

>Звертаємоувагу, щооцінюваннянавчальнихдосягненьучнів проводитисявідповідно до наказуМіністерстваосвіти й науки України від 05.05.2008 № 371 «Прозатвердженнякритеріївоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів усистемізагальноїсередньоїосвіти».

>Основними видамиоцінюванняєпоточне,тематичне,семестрове,річне тадержавнапідсумковаатестація.

>Відповідно доІнструкції ізведеннякласного журналу5-11(12)-хкласівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів,затвердженої наказомМіністерстваосвіти й науки України від 03.06.2008 № 496,тематичнаоцінкавиставляється докласного журналу в колонку ізнаписом «>Тематична» беззазначеннядати.  

Унаведенійнижчетаблицізазначеномінімальнукількістьтематичнихоцінюваньнавчальнихдосягненьучнів ізфізики таастрономіївідповідно докількості тим й часів, щовідводяться наїхнєвивчення вкласахрізнихпрофілів:


Клас

>Річнакількість часів занавчальними планами тапрограмами

>Орієнтовнамінімальнакількістьтематичнихоцінювань

>Фізика

7

35 4

8

70 6

9

>універсальнийпрофіль

87 7

>спеціалізованікласи ізпоглибленимвивченнямфізики (>рівень З)

170 9

10

>художньо-естетичний,філологічний,суспільно-гуманітарнийпрофілі

(>рівень А)

70 6

>універсальний,технологічний,спортивнийпрофілі (>рівень У)

105 8

>природничийпрофіль

140

>фізико-математичнийпрофіль

175 10

>спеціалізованікласи ізпоглибленимвивченнямфізики (>рівень З)

192

11

>художньо-естетичний,філологічний,суспільно-гуманітарний,спортивнийпрофілі

(>рівень А)

70 6

>універсальний,технологічнийпрофілі (>рівень У)

122 8

>природничийпрофіль

140

>фізико-математичнийпрофіль

175 10

>спеціалізованікласи ізпоглибленимвивченнямфізики (>рівень З)

245

>Астрономія

11

>універсальний,технологічний,спортивнийпрофілі

17 3

>фізико-математичний таприродничийпрофілі

35 4

>Обсяг йзмістнавчальногоматеріалу, щовиноситься натематичнеоцінювання, танеобхідність збільшеннякількостітематичнихатестаційвизначаютьсявчителем.Тематичніоцінки некорегуються.

За результатамитематичногооцінюваннявиставляєтьсясеместроваоцінка увідповідні колонки «І (ІІ) семестр», арічнеоцінюванняздійснюється напідставісеместровихоцінок. Привиставленні семестрового тарічногобалівслідураховуватидинамікуособистихнавчальнихдосягненьучнів із предмета,важливість тими (>тривалістьїївивчення,складністьзмісту,ступіньузагальненняматеріалу тощо).Учнімають декларація пропідвищеннялишесеместровоїоцінки.Скоригованасеместроваоцінкавиставляється бездати в колонку ізнаписом «>Скоригована»поруч зколонкою «І (ІІ) семестр». Колонки длявиставленняскоригованихоціноквідводятьсянавіть завідсутностіучнів, котрівиявилибажання їхньогокоригувати.

 

>Деякі запитанняорганізації тавпровадженнядопрофільного тапрофільногонавчання

>Виявленняінтересів йсхильностей,здібностейшколярів йформування практичногодосвіду у сферіпізнавальної йпрофесійноїдіяльності,орієнтованого навибірпрофілюнавчання встаршійшколісприяєвпровадженнядопрофільногонавчання.

>Відповідно з Положенням прозагальноосвітнійнавчальний закладкожна школа наоснові Типовогонавчального планурозробляєвласнийробочийнавчальний план, уякомугодиниваріативноїскладовоїрозподіляєзалежно відобраногонапрямупрофілізації. Зметоюреалізаціїдопрофільноїпідготовки внавчальних заставах (>класах) ізпоглибленимвивченнямфізики вартододатковий годину, щовідводиться навивчення предмета,використовувати не так нарозширеннятеоретичногоматеріалу курсу, але вспрямуваннянавчальногопроцесущодопідвищенняпізнавальногоінтересу до предмета,використовуючиприкладнезначенняфізики втехнічній тагуманітарній сферах життя Сучасноїлюдини.Доцільнопроводити усілабораторні роботи вумовах класу,зосереджуючиувагу нарізноманітних методахдослідження,намагатисястворити атмосферутворчогопошукурозв’язкузазначеноїпроблеми,пояснення умів, щовпливають нахідексперименту,межі тагалузізастосуванняспостережуваногоявища чивизначеноїфізичноївеличини. Прирозв’язуванні завданьбажанозвернутиувагушколярів наетапианалізуфізичноїпроблеми,з’ясуваннядоцільностівиборупевноїмоделі,достовірностірезультатів тощо. На таких урокахможливо не лишевідпрацьовуватинавичкивикористання знань устандартнихситуаціях, апропонуватиучнямпосильнітворчі заподіяння –самостійнепланування тапроведеннядосліджень,виготовленняпристроїв таприладів,задачі нарозвиток креативногомислення тощо.

>Важливу роль як удопрофільнійпідготовціучнівосновної школи, то й длявпровадженняпрофільногонавчання встаршійшколівідіграєвивченняфакультативнихкурсів такурсів завибором, щостворюються зарахунок часівваріативноїскладовоїнавчальнихпланівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів заумовинаявностібажанняучнів їхнівивчати йстворенняналежних умів для їхніопанування.

>Щодовивченняастрономії у 2008/2009навчальномуроці

>Кількість часів, щовідводиться навивченняастрономії,залишаєтьсянезмінною тавідповідаєрозподілу часів згідно ізТиповиминавчальними планами дляпрофільногонавчання (наказ МОН України від 20.05.2003 №306). У 11-хкласахфілологічного,суспільно-гуманітарного,художньо-естетичногопрофілів длявивченняастрономіївикористовуютьсягодиниваріативноїскладовоїнавчального плану.

>Сучаснаастрономія —надзвичайнодинамічна наука;відкриття внійвідбуваються врізнихїїгалузях — узоряній йпозагалактичнійастрономії,продовжуютьсявідкриттяекзопланет тощо.

>Особливістювикладанняастрономії в цьомуроціє ті, що 2009рікоголошено “>Міжнародним фатальністюастрономії” (>МРА-2009).Такерішенняухвалила62-аГенеральнаАсамблеяОрганізаціїОб’єднанихНацій заініціативоюМіжнародноїастрономічноїспілки та ЮНЕСКО.


Схожі реферати:

Навігація