Реферати українською » Педагогика » Класний годину - секрети молодого вінахідніка


Реферат Класний годину - секрети молодого вінахідніка

Тема:Секрети молодоговинахідника.

Мета:

>Освітня:ознайомитиучнів іздеякимиважливимивинаходами та ізісторією їхньоговиникнення.

>Виховна:виховуватиуважність,самостійність.

>Розвиваюча:навчитиучніврозв'язуватираціоналізаторськізадачі,розвиватитехнічнемислення,пам'ять,увагу тауяву.

>Обладнання: книжки провинахідництво,повідомленняучнів.

I.Підготовчийетап.

1.Доручитиучнямпідібратиматеріал провинаходи (чизапропонуватисвійматеріал).

2. Задекількаднів докласноїгодини,оголосити тему „Секрети молодоговинахідника”.

>Хідвиховноїгодини

>Вступне слововчителя

„Історія із велосипедом"

„Історіяцвяхазвичайного"

>Винахідницькірішення

>Поради молодомувинахіднику

>Заключне слововчителя.

ІІ.Змістовнийматеріалкласноїгодини.

1.Вступначастина

>Людинуоточують вжиттірізноманітніречі,кожна із якімає своюісторію.Кожен предмет,виріб буввинайдений упевнийперіод. Ікоженвинахідмаєсвій маленький секрет.Отожсьогодні мипоговоримо просекретидеякихвинаходів.

2.Основначастина

>Вчитель. Усітече, всезмінюється у світі. ТакпроголосивГеракліт.Людина виннаробити таким чином,щобцізмінивідбувалися над бікруйнування, а шляхомвдосконалення йвідкриття новихможливостей, нових гранейлюдини і світу.

>Учень (>розповідає).

"Історія із велосипедом".

Вісь вже понад 200 роківвдосконалюєтьсяконструкція велосипеда.Йогоназивали й ">костотрясом", й "самокатом", й ">біциклом", й ">швидконогом".Датоюстворення велосипедавизнаний 1801рік, колиуральськийкріпоснийЮхим Артамоновзробивперший у світііндивідуальнийзасібпересування.

Зплином годинизмінювався йцейнехитрийпристрій. Укінці XIXстоліттяшотландськийветеринарнийлікарДанлопвирішив ">взути" велосипед ум'якінадувнішини.Ідеяприйшла, колиДанлопполивав місто водою з шланга.

>Голландець ФранцРіуквідмовився відтрадиційного зубчастого колеса таланцюговоїпередачі накористьдвопедальноїсистеми.

>Вчитель. як вігадаєте, стількиваріантіввелосипедівіснує тепер у світі? (15000. Цевелосипедидорожні,спортивні,тренувальні, дляпересування попалубі на великихморських судах, дляобслуговуванняклієнтів уперукарнях й т.д.).

>Змінаконструкції велосипеда -яскравий прикладвдосконаленнятехнічноїсистеми.Вдосконаленняскладнихтехнічних таприродних системвідбувається, як правило, наосновіпоглиблення знань прооточуючий нас світло.

>Питання над бовдосконалити,основне запитання - якцезробити?

>Вдосконалити можна все. "яквдосконалитинастільнийтеніс,наприклад? " -спитаєте ві.Встановіть настолі ізобохсторін коробочкиз-підсірників. Закожензбитий коробок -зараховуєтьсядодаткове очко.

>Учень (>розповідає).

"Історіяцвяхазвичайного".

">Цвяшковийлітопис"ведеться ізсивоїдавнини.Щепечерні людискріпляличастинисвоїхзнарядькістьмириб, шипами колючихрослин.Потім широкозастосовувалисьметалевіцвяхи.Загострений стрижень зшляпкою -найпростішаконструкція.Нині жвінвдосконалюється.Американець До. Клейнзапропонувавцвях із ребрами,щобміцнотримався призіткненні із деревом.Щобмаса незбільшувалась, йоговиготовляютьпорожнім. В. Г.Мазайковзапропонуваввиготовитицвяхи іззаглибинами повсійдовжині.Під годинузабиваннязаглибини непрацюють, але й, коливінпрошиваєз'єднуванідеталінаскрізь йупирається утвердупідставку, тозгинаєтьсясаме умісцяхзаглибин. Азігнутийцвяхвитягтидужеважко.

Учитель.Теперрозглянемо, як можнавирішувати тих чиіншіпроблеми.

>Рішення 1

>Розглянемо завдання, якої Марк Твен татіточкаПоллі поставили перед ТомомСойером -пофарбувативапном тин задопомогоюзвичайноїщітки.Технічнимвирішеннямцієїпроблеми будутьрізноманітніщітки,розпилювачі й т.Ін.Рішення ж Тома Сойєра було бсутоорганізаційним,аджевапно,щітки,плями наносі таштанях були, як йраніше.

>Ще одинподібний приклад.Доріжки у паркахплануютьсязавчасно, хочпотімвиявляється, що людямзручнішеходити более короткимишляхами, смердотіпротоптують по газонахновідоріжки,наштовхуючись на таблички ізпогрозливиминаписами.Виниклаідея:засіятитравою весь парк йпочекати, коли людипротопчутьдоріжки згідно ізнайбільшзручними їм маршрутами. Цетежрішенняорганізаційне, але й нетехнічне.

Убудь-якомувипадкуці дварішення миможемоназватираціоналізаторськими.

>Рішення 2

>Особливістювинахідницьких завдань, щовідрізняє їхнього відматематичних,єможливістьвдосконаленнянайрізноманітнішимишляхами.Двіумови при цьомуповинніобов'язкововиконуватись:накопиченнявеликоїкількостіінформації таактивнийпошукнетрадиційногорішення.

Для чогопотрібнозбиратидодатковуінформацію?Скористаємось дляроз'ясненнявідомим прикладом: великийросійськийхімікД.І.Менделєєвдовго немігкласифікуватиусівідомі наземліелементи за їхнівластивостями. Алі одного разувінпобачив своюперіодичну систему усні.Звичайно,комусьіншому вонаприснитись не могла,оскількиніхтоінший щодооб'ємуінформації.

>Рішення 3

>Пошук -церуйнуванняінерціїмислення, щовластивакожнійлюдині.Проведемоексперимент.

(>Вчительпоказуєдві руки йпитає, стількипальців наобох руках.Відповідь - десять.Потімопускає руки йзадає запитання: стількипальців десятьох руках. У 90% людейпершавідповідь - 100, тоді якнасправді~50).

Отже, миз'ясували, щомисленнялюдиниінерційне. Усвідомостівідклалась цифра 10,оскільки наній упитанні було бсконцентрованоувагу.

Дляподоланняподібногопсихологічногобар'єрузастосовуютьсвоєрідне ">обхідне"мислення.

>Учень (>зачитує).Розглянемо прикладвикористання ">обхідного"мислення.

УЛондоні живийкупець,який буввиненлихварювелику суму грошей. А тієї заявивши, щопробачитьборг,якщокупецьвіддасть упродовж свого дочку. Батько іздонькоюприйшли увідчай.Тоділихварзапропонувавтягтижереб. Упорожнійгаманецьвінпоклав двакамінця -чорний йбілий.Дівчина винна буввитягти один із них.Якщоїйпопадетьсябілийкамінь - вонзалишається ізбатьком,якщочорний -стаєдружиноюлихваря. Алі, колилихварпоклав угаманецькамінці,дівчинапомітила, що смердотіобидвачорні.

>Вчитель.Щоб візробили,якби були наїїмісці?

>Учень.Дівчина засунула руки білягаманець,витяглакамінець й не подивувавшись нанього, аби ненароком впустила його дорогу, декамінецьзагубивсясередінших.

-Ой, Менідуже школа -вигукнуладівчина.

- Аліце можнавиправити. Миподивимось,якогокольорукамінецьякийзалишився угаманці, й тодідізнаємось,якийкамінецьдістала я.

Ос-кількикамінець,якийзалишився, бувчорним, то,відповідно, вонавитяглабілий.

>Дівчина, як мибачимо,скористалась ">обхідним"мисленням -обходячи тієїкамінець,якийїйпотрібно було бвитягти, вон думала прокамінець,який виненлишитися угаманці.

>Рішення 4

Силааналогіїтежнеабиякийпоштовх длярозв'язаннявинахідницьких завдань.Наприклад,ідеястворити міст черезрічку,впершез'явиласьзавдяки аналоги.

>Людина багато разбачила, як дерево наберезірічки падало наінший берег. Поньому переправлялисятварини й люди, А було б такого дерева, а перейтирічку було бнеобхідно, то людина,порівнюючи своє завдання ізвідомоюситуацією,знаходиларішення -потрібнозвалити дерево йперекинути його черезрічку.

>Рішення 5

>Щасливийвипадок -незмінний союзниквинахідника.Інколи,щобзробититалановитевідкриття, вартопобачитилюдину ізпідбитимоком.А. А.Мікулін,знаменитий конструктордвигунів, перебував нааеродромі, колиекспериментальнийлітак мало нерозбився черезпошкодження магнето (генераторазмінногоструму).

>Після цоговипадкуМікулінунайбільшехотілосьвинайтифантастичне магнето, яку неламається.

>Занурений употіксвоїх думок,Міку-лінйшоввулицею.Раптомпочув крик.Назустрічвибіг Чоловік, уякогоодне око було бпідбите, аіншимвінпоглядав наМікуліна йпідморгував.

>Після цоговипадкуМікулінзапропонуваввстановлювати налггаку неодне магнето, а через два.Якщоодневідмовить,інше якщопрацювати, щовиключаєможливістьаварії.


>Рішення 6

>Рішення ізвикористаннямнеявнихвластивостей йможливостейоб'єктаназивають методом Колумба.

>Якщолюдинузапитати: "Для чогопотрібнаголка? ", вонавідразувідповість: "А,щобшити"! Алі ж вонможезастосовуватисьтакож яквісь для компаса, якінструмент длялікуванняіглотерапією. Мизнаємо, для чогонеобхідна та чиіншаріч. І частобачимо усіїївластивості.Якщодругоряднувластивістьзробитиосновною,матимемосправу ізвинаходом.

>Рішення 7

>Використовуйтевластивостііншихоб'єктів длявдосконаленнянеобхідного вамоб'єкта.

яквдосконалити,наприклад,малярськущітку?

Давайтеподивимось, щознаходитьсянавколо нас,наприклад,це будуть графин із водою, лампочка, авторучкачорнильна,кулькова ручка.

>Перечислимоосновнівластивостіцихоб'єктів:

графин із водою -скляний, форма графина,прозорий,є кірок, водаприймає формупосудини;

лампочка - колба, вакуум,підвіс,електрика,вмикач;

- авторучкачорнильна - перо,наповненнярідиною,автоматичнеперетіканнячорнил до пера;

>кулькова ручка - корпус,змінний стрижень.

>Спробуйте почерзі перенестицівластивості нащітку, якої нампотрібновдосконалити.Найбільшепідходятьвластивостічорнильної авторучки.Якщо дощіткиприладнатибалончик ізрідкоюфарбою йпідвести трубочки черезщітку, под годину роботифарба якщопоступово йрівномірнопоступати наповерхню.Зникненеобхідністьпостійноопускатищітку в банку ізфарбою.

>Порада 1.

>Тренуйте своюфантазію.Почнітьтренування із ">біномафантазії".Відомийіталійський письменникДжанніРодарі укнизі ">Граматикафантазії" назвавши ">біномомфантазії"поєднання двохдуже далеких зазначеннямслів, фраз.Наприклад,вигадайтеісторію запароюслів: "пес" й ">шафа", чи ">світло" й ">чобітки". У всіхцихвипадках один предметвипадає ззвичногооточення й переноситися узовсіміншуситуацію.

>Порада 2

>Озирнисьнавколо собі йзнайдинайдивнішуріч. Нелякайсядивних промов. яквідомо,ідеальна машина - колимашини немає, аїїфункціївиконуються.Яким винен бутиідеальнийкорабель? Нелякайтесявдаваногопротиріччя. ">Корабель без корабля" уже давноіснував й якщоіснувати. Цезвичайнісінькі плоті.

ІІІ.Заключне слововчителя.

>Якщо вівиховуєте всобівинахідницькийпогляд наоточуючий світло, те в васпостійно будутьнакопичуватися йневирішеніпроблеми йвдалірішення,інакшекажучи,створюється банктехнічнихідей. Аліосновне, що виз'явитьсябажаннябачитипроблеми, непроходитиповз них. Цеумоваформуванняактивноїжиттєвоїпозиції.Візьмітьбудь-яку роботу, якої вівиконуєтевдома чи ушколі, йзнайдіть уній завдання -цетежрозвитоктворчоїуяви.


Схожі реферати:

Навігація